Postup : 2017/2186(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0076/2018

Předložené texty :

A8-0076/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasování :

PV 18/04/2018 - 12.68
CRE 18/04/2018 - 12.68

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0173

ZPRÁVA     
PDF 725kWORD 62k
22.3.2018
PE 613.434v02-00 A8-0076/2018

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Shift2Rail na rozpočtový rok 2016

(2017/2186(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Brian Hayes

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Shift2Rail na rozpočtový rok 2016

(2017/2186(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku Shift2Rail za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku Shift2Rail za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí společného podniku(1),

–  s ohledem na prohlášení(2) o věrohodnosti účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o absolutoriu, které má být uděleno společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05943/2018 – C8-0095/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 209 uvedeného nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 642/2014 ze dne 16. června 2014 o zřízení společného podniku Shift2Rail(4), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0076/2018),

1.  uděluje výkonnému řediteli společného podniku Shift2Rail absolutorium za plnění rozpočtu společného podniku na rozpočtový rok 2016;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli společného podniku Shift2Rail, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů společného podniku Shift2Rail za rozpočtový rok 2016

(2017/2186(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku Shift2Rail za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku Shift2Rail za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí společného podniku(6),

–  s ohledem na prohlášení(7) o věrohodnosti účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o absolutoriu, které má být uděleno společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05943/2018 – C8-0095/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a zejména na článek 209 uvedeného nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 642/2014 ze dne 16. června 2014 o zřízení společného podniku Shift2Rail(9), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(10),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0076/2018),

1.  schvaluje uzavření účtů společného podniku Shift2Rail za rozpočtový rok 2016;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli společného podniku Shift2Rail, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Shift2Rail na rozpočtový rok 2016

(2017/2186(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Shift2Rail na rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0076/2018),

A.  vzhledem k tomu, že společný podnik Shift2Rail („společný podnik“) byl zřízen v červnu 2014 na dobu 10 let nařízením Rady č. 642/2014 („nařízení o zřízení společného podniku“);

B.  vzhledem k tomu, že zakládajícími členy jsou Evropská unie zastoupená Komisí a partneři z oblasti železničního odvětví (klíčové zainteresované subjekty včetně výrobců železničního vybavení, železničních podniků, provozovatelů infrastruktury a výzkumných středisek), s možností, že další subjekty se na společném podniku mohou podílet jako přidružení členové;

C.  vzhledem k tomu, že cíle společného podniku jsou: a) dosažení jednotného evropského železničního prostoru; b) zvýšení přitažlivosti a konkurenceschopnosti evropského železničního systému; c) zajištění modálního přechodu ze silniční dopravy; d) zachování vedoucího postavení evropského železničního odvětví na celosvětovém trhu;

D.  vzhledem k tomu, že společný podnik začal soběstačně fungovat v květnu 2016;

Obecné poznámky

1.  bere na vědomí, že podle zprávy Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku za rozpočtový rok 2016 („zpráva Účetního dvora“) zobrazuje účetní závěrka věrně ve všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci společného podniku k 31. prosinci 2016, výsledky jeho činností, jeho peněžní toky a změny čistých aktiv za daný rok v souladu s jeho finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise;

2.  uznává, že podle zprávy Účetního dvora jsou operace, na nichž se zakládá účetní závěrka společného podniku za rozpočtový rok 2016, ve všech významných ohledech legální a správné;

3.  konstatuje, že maximální příspěvek Unie z programu Horizont 2020 na činnosti společného podniku činí 450 000 000 EUR; konstatuje, že odvětvoví členové společného podniku mají poskytnout zdroje ve výši nejméně 470 000 000 EUR, a to v podobě věcných a peněžních příspěvků nejméně v hodnotě 350 000 000 EUR na operační činnosti a správní náklady společného podniku a věcných příspěvků na další činnosti společného podniku nejméně v hodnotě 120 000 000 EUR;

Rozpočtové a finanční řízení

4.  konstatuje, že konečný rozpočet pro plnění na rok 2016 zahrnoval prostředky na závazky ve výši 50 200 000 EUR a prostředky na platby ve výši 52 300 000 EUR; zdůrazňuje, že míra čerpání u prostředků na závazky byla 94 % a u prostředků na platby 82 %, což zejména u prostředků na platby představuje nízkou míru čerpání; dále konstatuje, že většinu plateb provedených společným podnikem v roce 2016 tvořily platby předběžného financování pro projekty programu Horizont 2020 vybrané na základě výzev k podávání návrhů v letech 2015 a 2016;

5.  bere na vědomí, že z 450 000 000 EUR finančních prostředků programu Horizont 2020 přidělených na iniciativu Shift2Rail bylo 52 000 000 EUR vyčleněno pro pracovní program pro oblast dopravy programu Horizont 2020 na období 2014–2015, který spravuje Komise, což vedlo k přidělení 398 000 000 EUR společnému podniku; konstatuje, že společný podnik přijal do konce roku 2016 závazky ve výši 92 400 000 EUR a provedl platby ve výši 42 700 000 EUR (10,7 % přidělených prostředků) v souvislosti s prováděním své první vlny projektů;

6.  bere na vědomí skutečnost, že odvětvoví členové do konce roku 2016 – tedy čtyři měsíce poté, co společný podnik zahájil své první projekty Horizont 2020 – vykázali z 350 000 000 EUR, kterými měli přispět na operační činnosti a správní náklady společného podniku, věcné příspěvky ve výši 4 500 000 EUR na operační činnosti, z nichž byly 3 000 000 osvědčeny; konstatuje, že správní rada potvrdila hotovostní příspěvky na správní náklady společného podniku ve výši 3 200 000 EUR;

7.  bere na vědomí, že ze 120 000 000 EUR, kterými mají odvětvoví členové přispět na další činnosti, vykázali členové do konce roku 2016 již 55 000 000 EUR (45,8 %), z čehož 35 200 000 EUR bylo osvědčeno;

8.  konstatuje, že do konce roku 2016 činily celkové příspěvky od odvětvových členů 62 700 000 EUR oproti hotovostnímu příspěvku Unie ve výši 48 500 000 EUR;

9.  konstatuje, že v roce 2016 podepsal společný podnik 27 grantových dohod, které byly výsledkem výběrových řízeních z let 2015 a 2016, a že hodnota činností v oblasti výzkumu a inovací u těchto výběrových řízení činila 167,3 milionu EUR, z nichž společný podnik poskytne v rámci spolufinancování nejvýše 79,1 milionu EUR;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

10.  konstatuje, že ačkoli strategie Komise proti podvodům v oblasti výzkumu je pro společný podnik závazná, společný podnik na konci roku 2016 dosud neprovedl konkrétní vyhodnocení rizik v oblasti boje proti podvodům ani nevypracoval akční plán pro provedení vlastní strategie boje proti podvodům, byť oba představují podle metodiky poskytnuté Komisí důležité a očekávané systémy správy a řízení a osvědčené postupy; bere na vědomí skutečnost, že v roce 2017 učinil společný podnik první kroky k vypracování svého vlastního akčního plánu boje proti podvodům, a to informační seminář o boji proti podvodům pro zaměstnance společného podniku, jejž uspořádal úřad OLAF, a posouzení rizik v oblasti boje proti podvodům; konstatuje, že po tomto plánu bude následovat posouzení dopadu, které povede ke stanovení klíčových cílů za účelem zmírnění hlavních nedostatků (4. čtvrtletí 2017), a do června 2018 hodnocení strategie boje proti podvodům a akčního plánu;

Výběr a přijímání zaměstnanců

11.  konstatuje, že v roce 2016 společný podnik přijal v souladu se svým plánem pracovních míst 7 zaměstnanců: výkonného ředitele, vedoucího správního a finančního odboru, komunikačního pracovníka, asistenta IT a tři vedoucí programů;

12.  konstatuje, že na konci roku 2016 měl společný podnik 17 zaměstnanců, jak to předpokládá plán pracovních míst;

Vnitřní kontrola

13.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora vypracoval společný podnik akční plán pro provedení rámce vnitřní kontroly, který odráží výsledky hodnocení rizik, jež v prosinci 2016 dokončil útvar interního auditu Komise; dále konstatuje, že audity výkazů nákladů na projekty prováděné ex post nezávislými externími auditory mají být zahájeny po potvrzení platnosti prvních výkazů nákladů během roku 2017;

14.  bere na vědomí skutečnost, že útvar interního auditu Komise plní úlohu interního auditora společného podniku a v tomto ohledu je nepřímo podřízen správní radě a výkonnému řediteli; konstatuje, že první audit spočíval ve stanovení rizikového profilu společného podniku s cílem vypracovat tříletý pracovní plán interních auditů;

Operační zakázky a granty

15.  vyjadřuje znepokojení nad tím, že společný podnik ve svých zadávacích řízeních na služby nerozumně stanovil maximální rozpočet zakázky; konstatuje, že nebyly předloženy žádné důkazní informace, že je tato maximální částka založena na odhadu nákladů a přiměřeném referenčním systému tržních cen; zastává názor, že tak nemusí být zajištěna nákladová efektivnost jeho víceletých smluv na poskytování služeb, neboť zkušenosti ukazují, že většina obdržených nabídek se blížila maximálnímu rozpočtu; vítá skutečnost, že přístup, který uplatňuje společný podnik je v souladu s ustanoveními pokynů Komise pro zadávání veřejných zakázek a se zásadami jeho finančního nařízení;

16.  poukazuje na skutečnost, že ve dvou případech z osmi poskytl společný podnik granty projektovým konsorciím, přestože z kontrol finanční životaschopnosti příjemců provedených Výkonnou agenturou pro výzkum vyplývalo, že finanční kapacita koordinujících odvětvových členů konsorcií je nedostatečná; konstatuje, že to znamená, že dokončení těchto projektů je ohroženo zbytečně vysokým finančním rizikem a že finanční riziko bylo obzvláště vysoké v jednom případě, v němž bylo koordinujícímu partnerovi přiděleno více než 45 % celkového financování projektu; vyzývá společný podnik, aby před koncem roku 2018 poskytl jasné zdůvodnění, proč se rozhodl podstoupit takové riziko, a aby v rámci opatření přijatých v návaznosti na udělení absolutoria písemně informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o vývoji obou projektů; poukazuje na to, že je stále a podstatně zapotřebí mít řádný a komplexně uplatňovaný systém posuzování rizik;

Další záležitosti

17.  vyzývá Komisi, aby zajistila přímé zapojení společného podniku do přezkumu programu Horizont 2020 v polovině období v oblasti dalšího zjednodušování a harmonizace společných podniků;

18.  uznává, že je třeba, aby společný podnik komunikoval s občany Unie prostřednictvím orgánů Unie, pokud jde o významný výzkum a spolupráci, jež podniká; zdůrazňuje význam upozorňování na reálná zlepšení dosažená v důsledku jeho práce, která jsou významnou součástí jeho mandátu, stejně jako skutečnost, že spolupracuje s dalšími společnými podniky na zvyšování povědomí veřejnosti o přínosech jejich práce; konstatuje v tomto ohledu, že schopnost přímo komunikovat s občany Unie mají rovněž mnozí ze soukromých partnerů společného podniku a měli by být vybízeni k tomu, aby se do tohoto úsilí zapojili;

19.  zdůrazňuje, že výzkum a vývoj v odvětví železniční dopravy má rozhodující význam pro rozvoj bezpečného a celosvětově konkurenceschopného železničního odvětví a hraje důležitou úlohu ve snaze o dosažení podstatného snížení nákladů životního cyklu železničního dopravního systému a zásadního zvýšení kapacity tohoto dopravního systému, jeho spolehlivosti a časové přesnosti a také ve snaze o odstranění zbývajících technických překážek interoperability a omezení negativních externalit spojených s dopravou; upozorňuje také, že cílem společného podniku je dosáhnout jednotného evropského železničního prostoru a zvýšit atraktivnost a konkurenceschopnost evropského železničního systému;

20.  připomíná, že výzkum a inovace nejsou izolovaným procesem, při němž by se používalo jednoduché pravidlo řízení procesů; zdůrazňuje proto, že je velmi důležité určit mezi výzkumnými a inovačními projekty ty, které jsou schopny uvést inovativní řešení na trh; upozorňuje na to, že změny v nařízení o zřízení společného podniku a v jeho stanovách budou velmi důležité pro budoucí rozvoj společného podniku s cílem zvýšit jeho efektivitu; zejména zdůrazňuje, že je třeba počítat s použitím zásady víceletého financování a přijmout pružné časové rozvrhy pro zveřejňování návrhů projektů;

21.  trvá na významu spolupráce mezi společným podnikem a Agenturou Evropské unie pro železnice; vítá účast této agentury na schůzích správní rady společného podniku; žádá společný podnik, aby ve své výroční zprávě o činnosti poskytl konkrétnější informace o hlavních výsledcích této spolupráce;

22.  bere na vědomí, že v prvních měsících po získání soběstačnosti zahájil společný podnik průzkum, jak využít činnosti plánované v souvislosti s železničním odvětvím v rámci jiných programů a fondů Unie, a to zejména fondu EFSI, Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti, a že má společný podnik v úmyslu tuto činnost dále rozvíjet; žádá společný podnik, aby poskytl podrobné informace o tom, jak má v úmyslu rozvíjet synergie mezi těmito činnostmi a jaké očekává výsledky;

23.  zdůrazňuje, že po výzkumných a inovačních projektech by měla následovat vyšší úroveň technologické připravenosti v demonstrační a prováděcí fázi; zdůrazňuje, že klíčem k vybudování konkurenceschopného železničního systému v budoucnosti je nutnost doplňkového financování s použitím příslušných nástrojů financování.

21.2.2018

STANOVISKO Výboru pro dopravu a cestovní ruch

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Shift2Rail (S2R JU) na rozpočtový rok 2016

(2017/2186(DEC))

Zpravodaj: Markus Ferber

NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  vítá skutečnost, že společný podnik Shift2Rail (S2R JU) dosáhl v květnu 2016 finanční autonomie a přistoupil ke konsolidaci své struktury, aby zajistil řádné řízení, zákonnost a správnost při plnění programu;

2.  vítá závěry Účetního dvora, podle nějž jsou operace, na nichž se zakládá účetní závěrka společného podniku za rozpočtový rok 2016 ve všech významných ohledech zákonné a správné;

3.  konstatuje, že roční rozpočet společného podniku S2R na rok 2016 činil 50,2 milionu EUR v prostředcích na závazky a 52,3 milionu EUR v prostředcích na platby, z čehož bylo 44,1 milionu EUR v závazcích a 47,2 milionu EUR v platbách určeno na operační výdaje, 3,3 milionu EUR v závazcích a 3,5 milionu EUR v platbách bylo určeno na výdaje na zaměstnance a správní výdaje a 2,8 milionu EUR v závazcích a 1,7 milionu EUR v platbách představovaly nevyužité prostředky, které nebyly v tomto rozpočtovém roce požadovány;

4.  konstatuje, že v roce 2016 představovaly operační náklady (hlava 3) 87,8 % celkového rozpočtu společného podniku S2R včetně podle očekávání nevyužitých prostředků, kterých nebylo v daném roce zapotřebí (hlava 4); dále konstatuje, že v operačním rozpočtu dosáhl společný podnik S2R míru plnění 100 % u prostředků na závazky a 86,6 % u prostředků na platby; konstatuje, že prostředky na platby byly využity na předběžné financování grantů, které vzešly z výzev k předkládání návrhů z let 2015 a 2016;

5.  vyjadřuje politování nad skutečností, že v roce 2016 činily rozpočtové prostředky z příjmů devatenácti přidružených členů („Ostatní členové“) pouze 2,53 milionu EUR z celkových 52,32 milionu EUR; dále vyjadřuje politování nad tím, že odhadované věcné příspěvky od jiných členů než Unie na operační činnosti byly omezeny na 4,5 milionu EUR, z čehož 3 miliony EUR byly ověřeny; připomíná, že nařízení o společném podniku Shift2Rail(11) stanoví, že celkový příspěvek na operační činnosti, který mají poskytnout ostatní členové, v celkové výši 470 milionů EUR, se skládá z přinejmenším 350 milionů EUR ve věcných a hotovostních příspěvcích, včetně 200 milionů EUR od zakládajících členů jiných než Unie; bere na vědomí, že z celkových 120 milionů EUR v příspěvcích na další činnosti od členů z řad průmyslových podniků oznámili členové 55 milionů EUR (45,8 %) do konce roku 2016, z čehož 35,2 milionu EUR bylo ověřeno;

6.  konstatuje, že v roce 2016 podepsal společný podnik S2R 27 grantových dohod, které byly výsledkem výběrových řízení z let 2015 a 2016, a že hodnota činností v oblasti výzkumu a inovací u těchto výběrových řízení činila 167,3 milionu EUR, z nichž poskytne společný podnik S2R v rámci spolufinancování až 79,1 milionu EUR;

7.  konstatuje, že společný podnik S2R vypracoval politiku řízení rizik, ale dosud neprovedl konkrétní hodnocení boje proti podvodům ani nevypracoval akční plán pro uskutečňování své vlastní strategie boje proti podvodům; také konstatuje, že jelikož v roce 2016 bylo vyplaceno pouze předběžné financování projektů, neuskutečnily se žádné kontroly ex-post; vybízí společný podnik S2R, aby co nejdříve přijal strategii pro kontroly ex-post; žádá společný podnik, aby poskytl podrobné informace o systému řízení rizik, a zejména o tom, jak předcházet střetům zájmů;

8.  je znepokojen tím, že společný podnik si v rámci postupů při zadávání zakázek stanovuje maximální rozpočet na zakázku, který zjevně nevychází z odhadu nákladů a referenčního systému pro přiměřené tržní ceny; žádá společný podnik, aby zavedl vhodné postupy pro odhad nákladů předtím, než zahájí zadávací řízení, aby byla zajištěna nákladová efektivnost jeho víceletých smluv na poskytování služeb, neboť zkušenosti ukazují, že většina obdržených nabídek se pohybovala v blízkosti maximálního rozpočtu;

9.  bere na vědomí, že ke 31. prosinci 2016 bylo obsazeno 17 statutárních pracovních míst; vyjadřuje politování nad tím, že společný podnik musel vzhledem k pracovní zátěži využít vnější podporu, aby vyřešil nedostatek zaměstnanců během procesu náboru, a že platby za tyto externí služby nebyly provedeny v roce 2016; žádá společný podnik S2R o poskytnutí informací o těchto výdajích;

10.  zdůrazňuje, že výzkum a vývoj v odvětví železniční dopravy má rozhodující význam při rozvoji bezpečné a celosvětově konkurenceschopné železnice a je důležitý z hlediska zásadního snížení nákladů životního cyklu železničního dopravního systému a zásadního zvýšení kapacity tohoto dopravního systému, jeho spolehlivosti a přesnosti a také z hlediska odstranění zbývajících technických překážek interoperability a omezení negativní externality spojené s dopravou; upozorňuje také, že cíli společného podniku S2R je dosáhnout jednotného evropského železničního prostoru a zvýšit atraktivnost a konkurenceschopnost evropského železničního systému;

11.  připomíná, že výzkum a inovace nejsou izolovaným procesem, při němž by se používalo jednoduché pravidlo řízení procesů; zdůrazňuje proto, že je mimořádně důležité identifikovat mezi výzkumnými a inovačními projekty ty, které mají potenciál přinést inovativní řešení na trh; upozorňuje na to, že změny v nařízení o zřízení společného podniku S2R a jeho stanovách budou velmi důležité pro další rozvoj tohoto společného podniku, aby byla zvýšena jeho efektivita; zejména zdůrazňuje, že je třeba počítat s použitím zásady víceletého financování a přijmout pružné časové rozvrhy pro zveřejňování návrhů projektů;

12.  trvá na tom, že je důležitá spolupráce mezi společným podnikem S2R a Agenturou Evropské unie pro železnice; vítá účast této agentury na schůzích správní rady společného podniku; žádá společný podnik, aby poskytl konkrétnější informace o hlavních výsledcích této spolupráce ve své výroční zprávě o činnosti;

13.  bere na vědomí skutečnost, že v prvních měsících po získání autonomie zahájil společný podnik S2R průzkum toho, jak využít činnosti plánované v rámci jiných programů a fondů Unie v souvislosti s železničním odvětvím, a to především co se týče EFSI, Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti, a že má společný podnik v úmyslu dále tuto činnost rozvíjet; žádá společný podnik S2R, aby poskytl podrobné informace ohledně toho, jak má v úmyslu rozvíjet synergie mezi těmito činnostmi a jaké očekává výsledky;

14.  zdůrazňuje, že po výzkumných a inovačních projektech by měla následovat vyšší úroveň technologické připravenosti v demonstrační a prováděcí fázi; zdůrazňuje, že nutnost doplňkového financování s použitím příslušných nástrojů financování je klíčem k vybudování konkurenceschopného železničního systému v budoucnosti;

15.  navrhuje, aby Parlament udělil absolutorium výkonnému řediteli společného podniku Shift2Rail za plnění rozpočtu společného podniku na rozpočtový rok 2016.

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

20.2.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

39

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Olle Ludvigsson

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

39

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle

EFDD

Daniela Aiuto, Rolandas Paksas

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

3

-

ECR

Jacqueline Foster

EFDD

Jill Seymour

ENF

Marie-Christine Arnautu

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.3.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

18

6

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

6

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 426, 12.12.2017, s. 64.

(2)

Úř. věst. C 426, 12.12.2017, s. 64.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 177, 17.6.2014, s. 9.

(5)

Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.

(6)

Úř. věst. C 426, 12.12.2017, s. 64.

(7)

Úř. věst. C 426, 12.12.2017, s. 64.

(8)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Úř. věst. L 177, 17.6.2014, s. 9.

(10)

Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.

(11)

  Nařízení Rady (EU) č. 642/2014 ze dne 16. června 2014 o zřízení společného podniku Shift2Rail (Úř. věst. L 177, 17.6.2014, s. 9).

Poslední aktualizace: 11. dubna 2018Právní upozornění