Menetlus : 2017/2186(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0076/2018

Esitatud tekstid :

A8-0076/2018

Arutelud :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hääletused :

PV 18/04/2018 - 12.68
CRE 18/04/2018 - 12.68

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0173

RAPORT     
PDF 389kWORD 61k
22.3.2018
PE 613.434v02-00 A8-0076/2018

ühisettevõtte Shift2Rail 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2017/2186(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Brian Hayes

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

ühisettevõtte Shift2Rail 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2017/2186(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ühisettevõtte Shift2Rail 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet ühisettevõtte Shift2Rail eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05943/2018 – C8‑0095/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 209,

–  võttes arvesse nõukogu 16. juuni 2014. aasta määrust (EL) nr 642/2014 (millega luuakse ühisettevõte Shift2Rail)(4), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(5),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A8-0076/2018),

1.  annab heakskiidu ühisettevõte Shift2Rail tegevdirektori tegevusele ühisettevõtte 2016. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, ühisettevõtte Shift2Rail tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

ühisettevõtte Shift2Rail 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2017/2186(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ühisettevõtte Shift2Rail 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet ühisettevõtte Shift2Rail eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ühisettevõtte vastusega(6),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(7) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust ühisettevõtte tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05943/2018 – C8‑0095/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(8), eriti selle artiklit 209,

–  võttes arvesse nõukogu 16. juuni 2014. aasta määrust (EL) nr 642/2014 (millega luuakse ühisettevõte Shift2Rail)(9), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 110/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 209 osutatud avaliku ja erasektori partnerlusel põhinevate asutuste näidisfinantsmääruse kohta(10),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A8-0076/2018),

1.  annab heakskiidu ühisettevõtte Shift2Rail 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ühisettevõtte Shift2Rail tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on ühisettevõtte Shift2Rail 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2017/2186(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust ühisettevõtte Shift2Rail 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A8-0076/2018),

A.  arvestades, et ühisettevõte Shift2Rail (edaspidi „ühisettevõte“) loodi 2014. aasta juunis 10 aasta pikkuseks perioodiks nõukogu määrusega (EL) nr 642/2014 (edaspidi „ühisettevõtte asutamismäärus“);

B.  arvestades, et ühisettevõtte asutajaliikmed on Euroopa Liit, mida esindab komisjon, ja raudteesektori partnerid (peamised sidusrühmad, sh raudteeseadmete tootjad, raudtee-ettevõtjad, taristuettevõtjad ja teaduskeskused); arvestades, et muud üksused võivad ühisettevõttes osaleda assotsieerunud liikmetena;

C.  arvestades, et ühisettevõtte eesmärgid on: a) saavutada ühtne Euroopa raudteepiirkond; b) parandada Euroopa raudteesüsteemi atraktiivsust ja konkurentsivõimet; c) tagada transpordi ümbersuunamine maanteedelt raudteedele ning d) säilitada Euroopa raudteetööstuse juhtpositsioon maailmaturul;

D.  arvestades, et ühisettevõte alustas iseseisvat tööd 2016. aasta mais;

Üldine teave

1.  võtab teadmiseks, et kontrollikoja aruande põhjal annab ühisettevõtte raamatupidamise aastaaruanne 31. detsembril 2016 lõppenud eelarveaasta kohta kõigis olulistes aspektides õiglase pildi ühisettevõtte finantsolukorrast 31. detsembri 2016. aasta seisuga ning finantstulemustest, rahavoogudest ja netovara muutustest sel kuupäeval lõppenud aastal vastavalt ühisettevõtte finantsmäärusele ja komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud raamatupidamiseeskirjadele;

2.  võtab teadmiseks, et kontrollikoja aruande põhjal on ühisettevõtte 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed;

3.  märgib, et programmi „Horisont 2020“ kaudu ühisettevõtte tegevuseks antav maksimaalne liidu toetus on 450 000 000 eurot; märgib, et ühisettevõtte tööstusharu liikmed peavad osalema rahastamises vähemalt 470 000 000 euro ulatuses, sh rahalise ja mitterahalise toetusega ühisettevõtte operatiivtegevuseks ja halduskuludeks vähemalt 350 000 000 euro suuruses summas ning mitterahalise osalusega ühisettevõtte täiendavas tegevuses vähemalt 120 000 000 euro suuruses summas;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

4.  märgib, et ühisettevõtte 2016. aasta lõplik, täitmiseks kasutada olnud eelarve sisaldas 50 200 000 euro suuruses summas kulukohustuste assigneeringuid ja 52 300 000 euro suuruses summas maksete assigneeringuid; rõhutab, et kulukohustuste ja maksete assigneeringute kasutusmäärad olid vastavalt 94 % ja 82 %, mis on madal tase, eriti maksete assigneeringute osas; märgib lisaks, et 2016. aastal oli enamik ühisettevõtte tehtud maksetest ettemaksed „Horisont 2020“ projektidele, mis valiti 2015. ja 2016. aasta projektikonkursside tulemusel;

5.  märgib, et programmi „Horisont 2020“ vahenditest algatusele Shift2Rail eraldatud 450 000 000 eurost oli 52 000 000 eurot ette nähtud programmi „Horisont 2020“ raames komisjoni hallatavale aastate 2014–2015 transpordi töökavale, mistõttu ühisettevõttele eraldati 398 000 000 eurot; märgib, et 2016. aasta lõpuks oli ühisettevõte esimeste projektide elluviimiseks kulukohustustega sidunud 92 400 000 eurot ja teinud makseid summas 42 700 000 eurot (10,7 % eraldatud vahenditest);

6.  võtab teadmiseks asjaolu, et ühisettevõtte tegevus- ja halduskulude katmiseks ette nähtud tööstusharu liikmete 350 000 000 euro suurusest osalusest olid liikmed 2016. aasta lõpuks ehk neli kuud pärast seda, kui ühisettevõte oli käivitanud oma esimesed projektid programmi „Horisont 2020“ raames, deklareerinud tegevuskulude katteks mitterahalist toetust summas 4 500 000 eurot, millest kinnitatud oli 3 000 000 eurot; märgib, et juhatus oli ühisettevõtte halduskulude katmiseks heaks kiitnud rahalise toetuse summas 3 200 000 eurot;

7.  võtab teadmiseks, et ühisettevõtte täiendavate kulude katmiseks ette nähtud tööstusharu liikmete 120 000 000 euro suurusest osalusest olid liikmed 2016. aasta lõpuks deklareerinud juba 55 000 000 eurot (45,8 %), millest 35 200 000 eurot oli kinnitatud;

8.  märgib, et 2016. aasta lõpus oli tööstusharu liikmete osaluse kogusumma 62 700 000 eurot ning liidu rahaline toetus 48 500 000 eurot;

9.  märgib, et 2016. aastal allkirjastas ühisettevõte 27 toetuslepingut, mis tulenesid 2015. ja 2016. aasta projektikonkurssidest, ning nende konkursside teadusuuringute ja innovatsiooni alase tegevuse väärtus oli 167,3 miljonit eurot, mida ühisettevõte kaasrahastab kuni 79,1 miljoni euro ulatuses;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

10.  märgib, et kuigi komisjoni teadusuuringute valdkonna pettustevastane strateegia on ühisettevõttele kohustuslik, ei olnud ühisettevõte 2016. aasta lõpu seisuga veel teinud pettustevastast riskide erihindamist ega koostanud tegevuskava oma pettustevastase strateegia elluviimiseks, kusjuures mõlemad on olulised ja eeldatavad juhtimissüsteemid ning parimad tavad vastavalt komisjoni esitatud metoodikale; märgib asjaolu, et 2017. aastal tegi ühisettevõte esimesed sammud oma pettustevastase tegevuskava koostamiseks, st OLAF korraldas ühisettevõtte töötajatele pettustevastase teadlikkuse suurendamise seminari ja viidi läbi pettustevastaste riskide hindamine; märgib, et kavale järgneb mõju hindamine, millega kehtestatakse tuvastatavate puuduste leevendamisega seotud põhieesmärgid (2017. aasta neljas kvartal), ning pettustevastase strateegia ja tegevuskava hindamine hiljemalt 2018. aasta juunis;

Töötajate valik ja töölevõtmine

11.  märgib, et ühisettevõte võttis 2016. aastal kooskõlas oma ametikohtade loeteluga tööle 7 töötajat: tegevdirektori, haldus- ja finantsjuhi, kommunikatsiooniametniku, IT-assistendi ja kolm programmijuhti;

12.  märgib, et 2016. aasta lõpu seisuga oli ühisettevõttes 17 töötajat, nagu ametikohtade loetelus on ette nähtud;

Sisekontroll

13.  märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt on ühisettevõte oma sisekontrolliraamistiku elluviimiseks koostanud tegevuskava, milles võetakse arvesse komisjoni siseauditi talituses 2016. aasta detsembris valminud riskihindamise tulemusi; märgib lisaks, et sõltumatud välisaudiitorid käivitavad projektikulude väljamaksetaotluste järelauditid pärast esimeste väljamaksetaotluste heakskiitmist 2017. aasta jooksul;

14.  võtab teadmiseks asjaolu, et siseauditi talitus täidab ühisettevõtte siseaudiitori ülesandeid ja seoses sellega annab kaudselt aru juhatusele ja tegevdirektorile; märgib, et esimene audit hõlmas ühisettevõtte riskiprofiili loomist, eesmärgiga kehtestada kolmeaastane siseauditi töökava;

Põhitegevusega seotud hanked ja toetused

15.  väljendab muret selle pärast, et teenuste hankemenetluste puhul kehtestas ühisettevõte põhjendamatult lepingu maksimaalse eelarve; märgib, et ei leitud tõendeid selle kohta, et kõnealune maksimaalne summa põhineks süstemaatilisel kulude prognoosimisel või mõistlikul turuhindade võrdlussüsteemil; on seisukohal, et see ei pruugi tagada ühisettevõtte mitmeaastaste teenuslepingute kulutõhusust, kuna kogemused näitavad, et enamik saadud pakkumustest oli eelarvele kehtestatud ülempiiri lähedal; väljendab heameelt asjaolu üle, et ühisettevõtte lähenemine on kooskõlas komisjoni hankealase vademeekumiga ja finantsmääruse põhimõtetega;

16.  juhib tähelepanu asjaolule, et kaheksast juhtumist kahe puhul andis ühisettevõte toetust projektikonsortsiumidele, hoolimata asjaolust, et Teadusuuringute Rakendusameti poolt toetusesaajate juures tehtud rahalise elujõulisuse kontrollid näitasid, et konsortsiumide koordineerivate tööstusharu liikmete rahastamisvõime oli nõrk; märgib, et see tähendab tarbetult suurt finantsriski nende projektide elluviimisel ja seejuures oli finantsrisk eriti suur ühel juhul, kus koordineerivale partnerile oli eraldatud üle 45 % projekti kogurahastusest; palub ühisettevõttel enne 2018. aasta lõppu selgelt põhjendada, miks ta otsustas sellise riski võtta, ning teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmete raames eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni kirjalikult mõlema projekti edenemisest; juhib tähelepanu pidevale ja olulisele vajadusele kohaldada nõuetekohast riskihindamise süsteemi, mida tuleks põhjalikult järgida;

Muud küsimused

17.  palub komisjonil tagada ühisettevõtte otsese kaasamise programmi „Horisont 2020“ vahehindamise protsessi ühisettevõtete edasise lihtsustamise ja ühtlustamise valdkonnas;

18.  tunnistab, et ühisettevõte peab liidu institutsioonide kaudu teavitama liidu kodanikke oma olulistest teadusuuringutest ja koostööst, ning toonitab, et on tähtis tõsta esile ühisettevõtte töö tulemusel tehtud tegelikke edusamme, mis moodustavad suure osa tema ülesandest, ning seda, et ta teeb koostööd teiste ühisettevõtetega üldsuse teadlikkuse suurendamiseks ühisettevõtete tegevuse kasulikkusest; märgib sellega seoses, et ka paljudel ühisettevõtte erasektori partneritel on võimalus liidu kodanikega otse suhelda ja neid tuleks julgustada sellistes püüdlustes osalema;

19.  rõhutab, et teadusuuringud ja innovatsioon raudteesektoris on ohutu ja ülemaailmselt konkurentsivõimelise raudteesektori väljaarendamisel otsustava tähtsusega ning need etendavad olulist rolli selles, et saavutada raudteetranspordisüsteemi olelusringi kulude märkimisväärne vähenemine ning raudteetranspordisüsteemi läbilaskevõime, usaldusväärsuse ja täpsuse märkimisväärne suurenemine, aga ka selles, et kõrvaldada koostalitlusvõimet piiravad järelejäänud tehnilised takistused ja vähendada transpordiga seotud negatiivset välismõju; rõhutab ka, et ühisettevõtte eesmärk on saavutada ühtne Euroopa raudteepiirkond ning parandada Euroopa raudteesüsteemi atraktiivsust ja konkurentsivõimet;

20.  tuletab meelde, et teadusuuringud ja innovatsioon ei ole eraldiseisev protsess, kus kasutatakse protsessijuhtimise lihtsat reeglit; rõhutab seepärast, et on väga oluline leida teadus- ja innovatsiooniprojektide hulgast need, mis suudavad tuua turule innovaatilised lahendused; rõhutab, et muudatused, mida tehakse ühisettevõtte asutamismääruses ja põhikirjas, on ühisettevõtte edasise arendamise jaoks väga olulised, et parandada selle tõhusust; rõhutab, et eelkõige on vaja ette näha mitmeaastase rahastamise põhimõtte kasutamine ja kehtestada projektiettepanekute avaldamiseks paindlik ajakava;

21.  toonitab ühisettevõtte ja Euroopa Liidu Raudteeameti (ERA) vahelise koostöö olulisust; väljendab heameelt ERA osalemise üle ühisettevõtte juhatuse koosolekutel; palub ühisettevõttel esitada oma iga-aastases tegevusaruandes selle koostöö peamiste saavutuste kohta rohkem konkreetset teavet;

22.  võtab teadmiseks, et ühisettevõte alustas oma iseseisva töö esimestel kuudel uurimistööd selleks, et kaaluda, kuidas kasutada seoses raudteesektoriga ära liidu muude programmide ja fondide, eriti EFSI, Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi kavandatud tegevusi, ning et ühisettevõte kavatseb seda tegevust edasi arendada; nõuab, et ühisettevõte esitaks üksikasjad selle kohta, kuidas ta kavatseb arendada koostoimet nende tegevuste vahel ja millised on oodatavad tulemused;

23.  rõhutab, et teadus- ja innovatsiooniprojektidele peaks järgnema kõrgem tehnoloogilise valmisoleku tase tutvustamise ja rakendamise etapis; rõhutab, et konkurentsivõimelise raudteesüsteemi loomiseks tulevikus on kesksel kohal vajadus täiendava rahastamise järele asjakohaste rahastamisvahendite abil.

21.2.2018

TRANSPORDI- JA TURISMIKOMISJONI ARVAMUS

Saaja: eelarvekontrollikomisjon

ühisettevõtte Shift2Rail (ühisettevõte S2R) 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2017/2186(DEC))

Arvamuse koostaja: Markus Ferber

ETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  väljendab heameelt tõsiasja üle, et ühisettevõte Shift2Rail (edaspidi „ühisettevõte S2R“) saavutas 2016. aasta mais majandusliku iseseisvuse ja on asunud oma struktuuri konsolideerima, et tagada programmi elluviimisel usaldusväärne juhtimine, seaduslikkus ja korrektsus;

2.  väljendab heameelt selle üle, et kontrollikoja hinnangul on ühisettevõtte S2R 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed;

3.  märgib, et ühisettevõtte S2R 2016. aasta eelarve sisaldas 50,2 miljoni euro väärtuses kulukohustuste assigneeringuid ja 52,3 miljoni euro väärtuses maksete assigneeringuid, millest 44,1 miljonit eurot moodustasid kulukohustused ja 47,2 miljonit eurot maksed tegevuskuludeks, 3,3 miljonit eurot kulukohustused ja 3,5 miljonit eurot maksed personali- ja halduskuludeks ning 2,8 miljoni euro ulatuses kulukohustuste ja 1,7 miljoni euro ulatuses maksete assigneeringuid jäi kasutamata, kuna neid eelarveaastal ei vajatud;

4.  märgib, et 2016. aastal moodustasid tegevuskulud (3. jaotis) 87,8 % ühisettevõtte S2R kogueelarvest (sh eeldatavad kasutamata assigneeringud, mida tol aastal ei vajatud (4. jaotis)); märgib ühtlasi, et tegevuseelarve osas oli ühisettevõtte S2R kulukohustuste assigneeringute täitmise määr 100 % ja maksete assigneeringute oma 86,6 %; märgib, et maksete assigneeringuid kasutati 2015. aasta ja 2016. aasta projektikonkurssidest tulenevate toetuste eelrahastamiseks;

5.  peab kahetsusväärseks, et 2016. aastal moodustasid eelarvelised tulud üheksateistkümnelt assotsieerunud liikmelt (edaspidi „muud liikmed“) üksnes 2,53 miljonit eurot 52,32 miljonist; peab lisaks kahetsusväärseks, et muude liikmete (st muude kui liidu) hinnanguline mitterahaline toetus tegevuskulude katteks piirdus 4,5 miljoni euroga, millest 3 miljonit eurot oli kinnitatud; tuletab meelde, et ühisettevõtte S2R määruses(11) on sätestatud, et kokku 470 miljoni euro suurune muude liikmete kogutoetus tegevuskulude katmiseks koosneb mitterahalisest ja rahalisest toetusest summas vähemalt 350 miljonit eurot, sh vähemalt 200 miljonit eurot muudelt asutajaliikmetelt kui liit; märgib, et täiendavate kulude katmiseks ette nähtud tööstusharu liikmete 120 miljoni euro suurusest osalusest deklareerisid liikmed 2016. aasta lõpuks 55 miljonit eurot (45,8 %), millest 35,2 miljonit eurot oli kinnitatud;

6.  märgib, et 2016. aastal allkirjastas ühisettevõte S2R 27 toetuslepingut, mis tulenesid 2015. ja 2016. aasta projektikonkurssidest, ning nende konkursside teadusuuringute ja innovatsiooni alase tegevuse väärtus oli 167,3 miljonit eurot, mida ühisettevõte S2R kaasrahastab kuni 79,1 miljoni euro ulatuses;

7.  märgib, et ühisettevõte S2R on kehtestanud riskijuhtimispoliitika, kuid ei ole veel teinud pettustevastast riskide erihindamist ega kehtestanud tegevuskava oma pettusevastase strateegia rakendamiseks; märgib samuti, et kuna 2016. aastal tehti projektidele üksnes eelmakseid, ei ole järelkontrolle veel läbi viidud; ergutab ühisettevõtet S2R võtma võimalikult kiiresti vastu järelkontrolli strateegia; palub ühisettevõttel S2R esitada üksikasjad riskijuhtimissüsteemi ja eelkõige selle kohta, kuidas vältida huvide konflikte;

8.  väljendab muret seoses sellega, et teenuste hankemenetluste puhul on ühisettevõte S2R kehtestanud lepingu maksimaalse eelarve, mis ei tundu põhinevat kulude hindamise protsessil ega mõistlikul turuhindade võrdlussüsteemil; palub ühisettevõttel S2R kehtestada asjakohased kulude hindamise protsessid enne hankemenetluste käivitamist, et tagada mitmeaastaste teenuslepingute kulutasuvus, kuna kogemused näitavad, et enamik saadud pakkumustest on maksimaalse eelarve lähedal;

9.  märgib, et 31. detsembriks 2016 oli täidetud 17 koosseisulise töötaja ametikohta; peab kahetsusväärseks, et personalipuudujäägi kõrvaldamiseks pidi ühisettevõte S2R kasutama töölevõtmismenetluse käigus töökoormusega toimetulemiseks välist abi, kusjuures makseid nende väliste teenuste eest ei sooritatud 2016. aastal; palub ühisettevõttel S2R esitada nende kulude kohta teavet;

10.  rõhutab, et teadusuuringud ja innovatsioon raudteesektoris on ohutu ja ülemaailmselt konkurentsivõimelise raudteesektori väljaarendamisel otsustava tähtsusega ning need etendavad olulist rolli selles, et saavutada raudteetranspordisüsteemi kogu olelusringi kulude märkimisväärne vähenemine ning raudteetranspordisüsteemi läbilaskevõime, usaldusväärsuse ja täpsuse märkimisväärne suurenemine, aga ka selles, et kõrvaldada koostalitlusvõimet piiravad järelejäänud tehnilised takistused ja vähendada transpordiga seotud negatiivseid välistegureid; rõhutab ka, et ühisettevõtte S2R eesmärk on saavutada ühtne Euroopa raudteepiirkond ning parandada Euroopa raudteesüsteemi atraktiivsust ja konkurentsivõimet;

11.  tuletab meelde, et teadusuuringud ja innovatsioon ei ole eraldiseisev protsess, kus kasutatakse protsessijuhtimise lihtsat reeglit; rõhutab seepärast, et on väga oluline leida teadusuuringute ja innovatsiooniprojektide hulgast need, mis suudavad tuua turule innovaatilised lahendused; rõhutab, et ühisettevõtte S2R edasise arendamise jaoks on väga olulised muudatused, mida tehakse ühisettevõtte S2R asutamismääruses ja ühisettevõtte põhikirjas, et parandada selle tõhusust; rõhutab, et eelkõige on vaja ette näha mitmeaastase rahastamise põhimõtte kasutamine ja kehtestada projektiettepanekute avaldamiseks paindlik ajakava;

12.  toonitab ühisettevõtte S2R ja Euroopa Liidu Raudteeameti (ERA) vahelise koostöö olulisust; väljendab heameelt ERA osalemise üle ühisettevõtte juhatuse koosolekutel; palub ühisettevõttel S2R esitada oma iga-aastases tegevusaruandes selle koostöö peamiste saavutuste kohta rohkem konkreetset teavet;

13.  võtab teadmiseks, et oma iseseisvuse esimestel kuudel alustas ühisettevõte S2R uurimistööd selleks, et kaaluda, kuidas kasutada ära liidu muude programmide ja fondide, eriti EFSI, regionaalarengu fondi ja ühtekuuluvusfondi kavandatud tegevusi seoses raudteesektoriga, ning et ühisettevõte S2R kavatseb seda suunda edasi arendada; nõuab, et ühisettevõte S2R esitaks üksikasjad selle kohta, kuidas ta kavatseb arendada sünergiat nende tegevuste vahel ja millised on oodatavad tulemused;

14.  rõhutab, et teadus- ja innovatsiooniprojektidele peaks järgnema tutvustamise ja rakendamise etapi kõrgem tehnoloogilise valmisoleku tase; rõhutab, et vajalik täiendav rahastamine, milles kasutatakse asjakohaseid rahastamisvahendeid, on konkurentsivõimelise raudteesüsteemi loomiseks tulevikus äärmiselt oluline;

15.  soovitab Euroopa Parlamendil anda heakskiidu ühisettevõtte S2R tegevdirektori tegevusele ühisettevõtte 2016. aasta eelarve täitmisel.

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA NÕUANDVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

20.2.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

39

3

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Olle Ludvigsson

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

39

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle

EFDD

Daniela Aiuto, Rolandas Paksas

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

3

ECR

Jacqueline Foster

EFDD

Jill Seymour

ENF

Marie-Christine Arnautu

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

20.3.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

18

6

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

6

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

ELT C 426, 12.12.2017, lk 64.

(2)

ELT C 426, 12.12.2017, lk 64.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 177, 17.6.2014, lk 9.

(5)

ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.

(6)

ELT C 426, 12.12.2017, lk 64.

(7)

ELT C 426, 12.12.2017, lk 64.

(8)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(9)

ELT L 177, 17.6.2014, lk 9.

(10)

ELT L 38, 7.2.2014, lk 2.

(11)

  Nõukogu 16. juuni 2014. aasta määrus (EL) nr 642/2014, millega luuakse ühisettevõte Shift2Rail, ELT L 177, 17.6.2014, lk 9.

Viimane päevakajastamine: 11. aprill 2018Õigusalane teave