Procedūra : 2017/2186(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0076/2018

Pateikti tekstai :

A8-0076/2018

Debatai :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsavimas :

PV 18/04/2018 - 12.68
CRE 18/04/2018 - 12.68

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0173

PRANEŠIMAS     
PDF 714kWORD 60k
22.3.2018
PE 613.434v02-00 A8-0076/2018

dėl bendrosios įmonės „Shift2Rail“ 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2186(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Brian Hayes

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl bendrosios įmonės „Shift2Rail“ 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2186(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į bendrosios įmonės „Shift2Rail“ 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl bendrosios įmonės „Shift2Rail“ 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Bendrosios įmonės atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2018 m. vasario 20 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Bendroji įmonė įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05943/2018 – C8-0095/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 209, straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 642/2014, kuriuo įsteigiama bendroji įmonė „Shift2Rail“(4), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2015 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje(5),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A8-0076/2018),

1.  patvirtina bendrosios įmonės „Shift2Rail“ vykdomajam direktoriui, kad Bendrosios įmonės 2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, bendrosios įmonės „Shift2Rail“ vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl bendrosios įmonės „Shift2Rail“ 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2017/2186(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į bendrosios įmonės „Shift2Rail“ 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl bendrosios įmonės „Shift2Rail“ 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Bendrosios įmonės atsakymu(6),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(7),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2018 m. vasario 20 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Bendroji įmonė įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05943/2018 – C8-0095/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(8), ypač į jo 209, straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 642/2014, kuriuo įsteigiama bendroji įmonė „Shift2Rail“(9), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2015 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje(10),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A8-0076/2018),

1.  pritaria bendrosios įmonės „Shift2Rail“ 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą bendrosios įmonės „Shift2Rail“ vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl bendrosios įmonės „Shift2Rail“ 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2017/2186(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl bendrosios įmonės „Shift2Rail“ 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A8-0076/2018),

A.  kadangi bendroji įmonė „Shift2Rail“ (toliau – Bendroji įmonė) buvo įsteigta 2014 m. birželio mėn. 10 metų laikotarpiui pagal Tarybos reglamentą Nr. 642/2014 (Bendrosios įmonės steigiamasis reglamentas);

B.  kadangi jos nariai steigėjai yra Komisijos atstovaujama Europos Sąjunga ir geležinkelių pramonės partneriai (pagrindiniai suinteresuotieji subjektai, įskaitant geležinkelių įrangos gamintojus, geležinkelių bendroves, infrastruktūros vadovus ir tyrimų centrus); kiti subjektai gali dalyvauti Bendrosios įmonės veikloje kaip asocijuotieji nariai;

C.  kadangi Bendrosios įmonės tikslai yra šie: a) sukurti bendrą Europos geležinkelių erdvę; b) didinti Europos geležinkelių sistemos patrauklumą ir konkurencingumą; c) užtikrinti perėjimą nuo kelių transporto prie kitų transporto rūšių ir d) išlaikyti Europos geležinkelio pramonės pirmavimą pasaulio rinkoje;

D.  kadangi Bendroji įmonė savarankiškai pradėjo veikti 2016 m. gegužės mėn.;

Bendrosios pastabos

1.  patvirtina, kad Audito Rūmų ataskaitoje dėl 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų Bendrosios įmonės metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) Bendrosios įmonės finansinė būklė 2016 m. gruodžio 31 d. bei tą dieną pasibaigusių finansinių metų operacijų ir pinigų srautų rezultatai bei grynojo turto pokyčiai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama pagal jos finansinį reglamentą ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtas apskaitos taisykles;

2.  pripažįsta, kad Audito Rūmų ataskaitoje teigiama, jog 2016 finansinių metų Bendrosios įmonės metinėse finansinėse ataskaitose atspindimos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos;

3.  pažymi, kad didžiausias Sąjungos įnašas į Bendrosios įmonės veiklą yra 450 000 000 EUR, kuris turi būti mokamas iš programos „Horizontas 2020“ biudžeto; pažymi, kad Bendrajai įmonei priklausantys pramonės atstovai turi prisidėti ne mažiau kaip 470 000 000 EUR, iš kurių ne mažesnis kaip 350 000 000 EUR nepiniginis ir piniginis įnašas turi būti skiriamas Bendrosios įmonės pagrindinei veiklai ir administracinėms išlaidoms finansuoti ir ne mažesnis kaip 120 000 000 EUR nepiniginis įnašas – Bendrosios įmonės papildomai veiklai finansuoti;

Biudžeto ir finansų valdymas

4.  pažymi, kad 2016 m. galutinį vykdymui skirtą biudžetą sudarė 50 200 000 EUR įsipareigojimų asignavimų ir 52 300 000 EUR mokėjimų asignavimų; pabrėžia, kad įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis atitinkamai buvo 94 proc. ir 82 proc. ir tai yra mažas lygis, ypač kalbant apie mokėjimų asignavimus; taip pat pažymi, kad dauguma 2016 m. Bendrosios įmonės atliktų mokėjimų buvo išankstinio finansavimo išmokos, skirtos programos „Horizontas 2020“ projektams, atrinktiems pagal 2015 ir 2016 m. kvietimus teikti pasiūlymus;

5.  pažymi, kad iš 450 000 000 EUR Shift2Rail iniciatyvai skirtų programos „Horizontas 2020“ lėšų sumos 52 000 000 EUR buvo skirti programos „Horizontas 2020“ 2014–2015 m. transporto srities darbo programai, kurią valdo Komisija, finansuoti – tokiu būdu Bendrajai įmonei buvo skirta 398 000 000 EUR suma; pastebi, kad iki 2016 m. pabaigos Bendroji įmonė buvo prisiėmusi 92 400 000 EUR vertės įsipareigojimų ir atlikusi 42 700 000 EUR vertės mokėjimų (10,7 proc. skirtų lėšų) tam, kad įgyvendintų pirmuosius savo projektus;

6.  pažymi tai, kad iš 350 000 000 EUR siekiančių įnašų, kuriais pramonės nariai turėjo prisidėti prie Bendrosios įmonės pagrindinės veiklos ir administracinių išlaidų, iki 2016 m. pabaigos, t. y. praėjus keturiems mėnesiams po to, kai Bendroji įmonė pradėjo vykdyti savo pirmuosius programos „Horizontas 2020“ projektus, nariai buvo pranešę apie 4 500 000 EUR vertės nepiniginius įnašus į pagrindinę veiklą, iš kurių 3 000 000 EUR buvo patvirtinti; pažymi, kad valdyba patvirtino 3 200 000 EUR piniginių įnašų, kuriais prisidėta prie Bendrosios įmonės administracinių išlaidų;

7.  atkreipia dėmesį tai, kad iš 120 000 000 EUR pramonės narių įnašų, kuriais jie turi prisidėti prie Bendrosios įmonės papildomos veiklos, iki 2016 m. pabaigos pramonės nariai jau buvo pranešę apie 55 000 000 EUR (45,8 proc.), iš kurių 35 200 000 EUR vertės suma buvo patvirtinta;

8.  pažymi, kad iki 2016 m. pabaigos visi pramonės atstovų įnašai sudarė 62 700 000 EUR, o Sąjungos piniginių įnašų suma buvo 48 500 000 EUR;

9.   pažymi, kad po 2015 ir 2016 m. kvietimų teikti paraiškas 2016 m. Bendroji įmonė pasirašė 27 susitarimus dėl dotacijų ir pagal tuos kvietimus vykdytinos mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos vertė sudarė 167,3 mln. EUR, prie kurių Bendroji įmonė bendrai finansuodama turi pridėti ne daugiau nei 79,1 mln. EUR;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

10.  pažymi, kad, nors Bendrajai įmonei yra privaloma taikyti Komisijos kovos su sukčiavimu mokslinių tyrimų srityje strategiją, 2016 m. pabaigoje Bendroji įmonė dar nebuvo atlikusi specialaus kovos su sukčiavimu rizikos vertinimo ir nebuvo parengusi veiksmų plano, kaip įgyvendinti savo kovos su sukčiavimu strategiją, o šie abu elementai yra svarbios ir reikalingos valdymo sistemos ir geriausios praktikos pavyzdžiai, grindžiami Komisijos nurodyta metodika; pažymi tai, kad 2017 m. Bendroji įmonė ėmėsi pirmųjų veiksmų, kad parengtų savo kovos su sukčiavimu veiksmų planą, t. y. OLAF Bendrosios įmonės darbuotojams surengė informacinę sesiją apie kovą su sukčiavimu ir buvo atliktas kovos su sukčiavimu rizikos vertinimas; pažymi, kad parengus planą bus atliktas poveikio vertinimas ir nustatyti pagrindiniai tikslai, susiję su nustatytų trūkumų sumažinimu (2017 m. 4 ketvirtis), ir iki 2018 m. birželio mėn. bus įvertinti kovos su sukčiavimu strategija ir veiksmų planas;

Darbuotojų atranka ir įdarbinimas

11.  pažymi, kad 2016 m. pagal etatų planą Bendroji įmonė įdarbino 7 darbuotojus: vykdomąjį direktorių, administracijos ir finansų reikalų vadovą, komunikacijos pareigūną, IT asistentą ir tris programų vadovus;

12.  pažymi, kad 2016 m. pabaigoje Bendrojoje įmonėje dirbo 17 darbuotojų, kaip numatyta etatų plane;

Vidaus kontrolė

13.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita, pažymi, kad Bendroji įmonė parengė savo vidaus kontrolės sistemos įgyvendinimo veiksmų planą, kuriame atsižvelgiama į Komisijos Vidaus audito tarnybos (IAT) 2016 m. gruodžio mėn. atlikto rizikos vertinimo rezultatus; taip pat pažymi, kad nepriklausomi išorės auditoriai pradės vykdyti projektų išlaidų deklaracijų ex post auditus po to, kai 2017 m. bus patvirtintos pirmosios išlaidų deklaracijos;

14.  pripažįsta tai, kad Vidaus audito tarnyba atlieka Bendrosios įmonės vidaus auditoriaus funkciją, taigi šiuo atžvilgiu netiesiogiai teikia ataskaitą valdybai ir vykdomajam direktoriui; atkreipia dėmesį į tai, kad pirmoji audito užduotis buvo nustatyti Bendrosios įmonės rizikos pobūdį siekiant sukurti kas trejus metus atliekamo vidaus audito darbo planą;

Veiklos viešieji pirkimai ir dotacijos

15.  reiškia susirūpinimą dėl to, kad savo paslaugų viešųjų pirkimų procedūrose Bendroji įmonė neapgalvotai nustato maksimalų sutarties biudžetą; pastebi, kad nesama įrodymų, kad ši maksimali suma grindžiama sąnaudų vertinimo procesu ir pagrįstos rinkos kainos atskaitos sistema; mano, kad dėl to gali būti neužtikrinamas jos daugiamečių paslaugų sutarčių išlaidų efektyvumas, nes patirtis rodo, kad dauguma gautų pasiūlymų buvo artimi maksimaliam biudžetui; palankiai vertina tai, kad Bendrosios įmonės taikomas metodas atitinka Komisijos viešųjų pirkimų vadovo nuostatas ir jos finansinio reglamento principus;

16.  atkreipia dėmesį tai, kad dviem atvejais iš aštuonių Bendroji įmonė skyrė dotacijas projektus įgyvendinantiems konsorciumams nepaisant to, kad Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos atliktos naudos gavėjų finansinio gyvybingumo patikros parodė, kad konsorciumus koordinuojančių pramonės narių finansinis pajėgumas yra silpnas; pažymi, kad dėl to kyla nereikalinga didelė finansinė rizika, susijusi su tokių projektų užbaigimu, ir kad finansinė rizika buvo ypač didelė vienu atveju, kai koordinuojančiam partneriui buvo pavesta daugiau kaip 45 proc. viso projekto finansavimo; ragina Bendrąją įmonę iki 2018 m. pabaigos pateikti aiškias priežastis, kodėl ji nusprendė imtis tokios rizikos ir raštu informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie abiejų projektų raidą – tai yra su biudžeto įvykdymo patvirtinimu susijusios pažangos stebėjimo dalis; atkreipia dėmesį į esamą didžiulį poreikį įdiegti tinkamą ir plačiai taikytiną rizikos vertinimo sistemą;

Kiti klausimai

17.  ragina Komisiją užtikrinti, kad Bendroji įmonė tiesiogiai dalyvautų programos „Horizontas 2020“ laikotarpio vidurio peržiūros procese siekiant labiau supaprastinti ir suderinti bendrųjų įmonių procedūras;

18.  pripažįsta, kad reikia, jog Bendroji įmonė, pasitelkdama Sąjungos institucijas, palaikytų ryšį su Sąjungos piliečiais, informuodama apie svarbius vykdomus mokslinių tyrimų ir bendradarbiavimo projektus, pabrėžia, kad svarbu atkreipti dėmesį į realius patobulinimus, kurie yra jos darbo rezultatas ir kurie numatyti kaip svarbi jai pavestų užduočių dalis, ir tai, kad Bendroji įmonė bendradarbiauja su kitomis bendrosiomis įmonėmis, didindama visuomenės informuotumą apie jų darbo naudą; šiuo požiūriu pažymi, kad taip pat dauguma Bendrosios įmonės privačių partnerių turi pajėgumų palaikyti tiesioginį ryšį su Sąjungos piliečiais ir turėtų būti skatinami dalyvauti tai darant;

19.  pabrėžia, kad geležinkelių sektoriuje moksliniai tyrimai ir inovacijos turi lemiamą svarbą kuriant saugų ir pasaulio lygiu konkurencingą geležinkelių sektorių ir atlieka svarbų vaidmenį siekiant gerokai sumažinti geležinkelių transporto sistemos gyvavimo ciklo išlaidas ir gerokai padidinti geležinkelių transporto sistemos pajėgumus, patikimumą ir punktualumą, taip pat siekiant pašalinti likusias technines sąveikumo kliūtis ir sumažinti neigiamus su transportu siejamus išorės veiksnius; taip pat pabrėžia, kad Bendrosios įmonės tikslai yra sukurti bendrą Europos geležinkelių erdvę ir didinti Europos geležinkelių sistemos patrauklumą ir konkurencingumą;

20.  primena, kad moksliniai tyrimai ir inovacijos nėra atskiras procesas, kuriame naudojama paprasta proceso valdymo taisyklė; taigi pabrėžia, kad labai svarbu iš mokslinių tyrimų ir inovacijų projektų išskirti tuos, kurie gali pateikti rinkai inovacinių sprendimų; pabrėžia, kad reglamento, pagal kurį įsteigiama Bendroji įmonė, ir jos nuostatų pakeitimai bus labai svarbūs Bendrosios įmonės plėtotei ateityje siekiant pagerinti jos efektyvumą; ypač pabrėžia, kad reikia numatyti naudoti daugiamečio finansavimo principą ir parengti lanksčius pasiūlymų dėl projektų skelbimo tvarkaraščius;

21.  primygtinai tvirtina, jog labai svarbu, kad Bendroji įmonė ir Europos Sąjungos geležinkelių agentūra (EGA) bendradarbiautų; džiaugiasi, kad EGA dalyvauja Bendrosios įmonės valdybos posėdžiuose; prašo Bendrosios įmonės savo metinėje veiklos ataskaitoje pateikti daugiau konkrečios informacijos apie svarbiausius tokio bendradarbiavimo rezultatus;

22.  atkreipia dėmesį į tai, kad per pirmuosius savo savarankiškos veiklos mėnesius Bendroji įmonė pradėjo vykdyti tam tikrą tyrimą siekiant apsvarstyti, kaip būtų galima panaudoti kitose Sąjungos programose ir fonduose, ypač ESIF, Regioninės plėtros ir Sanglaudos fonduose, numatytus veiksmus, susijusius su geležinkelių sektoriumi, ir pažymi, kad Bendroji įmonė ketina toliau tęsti šią veiklą; prašo Bendrosios įmonės pateikti išsamesnės informacijos apie tai, kaip ji ketina kurti tokios veiklos sąveiką ir kokių rezultatų ji tikisi;

23.  pabrėžia, kad demonstravimo ir įgyvendinimo etapais mokslinių tyrimų ir inovacijų projektai turėtų turėti aukštesnį technologinės parengties lygį; pabrėžia, kad siekiant ateityje sukurti konkurencingą geležinkelių sistemą būtinas papildomas finansavimas naudojant atitinkamas finansavimo priemones.

21.2.2018

Transporto ir turizmo komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl bendrosios įmonės „Shift2Rail“ (BĮ S2R) 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2186(DEC))

Pranešėjas: Markus Ferber

PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  palankiai vertina tai, kad bendroji įmonė „Shift2Rail“ (toliau – BĮ S2R) 2016 m. gegužės mėn. tapo finansiškai nepriklausoma ir toliau gerino savo struktūrą, siekdama užtikrinti patikimą valdymą, teisėtumą ir tvarkingumą vykdant programą;

2.  teigiamai vertina Audito Rūmų išvadą, kad BĮ S2R 2016 finansinių metų finansinėse ataskaitose atspindimos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos;

3.  pažymi, kad BĮ S2R 2016 m. metinį biudžetą sudarė 50,2 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų ir 52,3 mln. EUR mokėjimų asignavimų, iš jų 44,1 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų ir 47,2 mln. EUR mokėjimų asignavimų buvo skirti veiklos išlaidoms padengti, 3,3 mln. EUR įsipareigojimų ir 3,5 mln. EUR mokėjimų – darbuotojų ir administracinėms išlaidoms padengti ir 2,8 mln. EUR įsipareigojimų ir 1,7 mln. EUR mokėjimų buvo nepanaudoti asignavimai, kurių per finansinius metus neprireikė;

4.  pažymi, kad 2016 m. veiklos išlaidos (3 antraštinė dalis) sudarė 87,8 % viso bendrosios įmonės S2R biudžeto, įskaitant tikėtinus nepanaudotus asignavimus, kurių neprireikė tais metais (4 antraštinė dalis); taip pat pažymi, kad veiklos biudžete įsipareigojimų asignavimų panaudojimo lygis siekė 100 %, o mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis siekė 86,6 %; pažymi, kad mokėjimų asignavimai buvo naudojami susitarimams dėl dotacijų, kurie buvo sudaryti pagal 2014 ir 2015 m. kvietimus teikti pasiūlymus, iš anksto finansuoti.

5.  apgailestauja, kad 2016 m. iš devyniolikos asocijuotų narių („Kiti nariai“) gauti pajamų asignavimai sudarė tik 2,53 mln. EUR iš bendros 52,32 mln. EUR sumos; be to, apgailestauja, kad numatyti veiklai skirti nepiniginiai įnašai iš kitų nei Sąjunga narių sudarė tik 4,5 mln. EUR, iš kurių 3 mln. EUR buvo patvirtinti; primena, kad BĮ S2R reglamente(11) nustatyta, kad bendras kitų narių įnašas pagrindinei veiklai vykdyti (visa jai skirta suma sudaro 470 mln. EUR) turi sudaryti bent 350 mln. EUR nepiniginiais įnašais ir įnašais grynaisiais pinigais, įskaitant 200 mln. EUR iš kitų nei Sąjunga steigėjų; pažymi, kad iš 120 mln. EUR pramonės narių įnašų, kurių reikia papildomai veiklai vykdyti, iki 2016 m. pabaigos nariai pranešė apie skirtus 55 mln. EUR (45,8 %), iš jų 35,2 mln. EUR patvirtinti;

6.  pažymi, kad po 2015 ir 2016 m. kvietimų teikti paraiškas 2016 m. BĮ S2R pasirašė 27 susitarimus dėl dotacijų ir pagal tuos kvietimus vykdytinos mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos vertė sudarė 167,3 mln. EUR, prie kurių BĮ S2R bendrai finansuodama turi pridėti ne daugiau nei 79,1 mln. EUR;

7.  pažymi, kad BĮ S2R parengė rizikos valdymo politiką, tačiau dar neatliko konkretaus kovos su sukčiavimu vertinimo ir neparengė savo pačios kovos su sukčiavimu strategijos įgyvendinimo veiksmų plano; taip pat pažymi, kad, kadangi 2016 m. išmokėtas tik išankstinis projektų finansavimas, ex post kontrolė vykdoma nebuvo; ragina BĮ S2R kuo greičiau patvirtinti ex post kontrolės strategiją; prašo BĮ S2R pateikti išsamesnės informacijos apie BĮ S2R rizikos valdymo sistemą, visų pirma apie tai, kaip išvengti interesų konfliktų;

8.  yra susirūpinęs, kad pagal savo viešųjų pirkimų paslaugų procedūrą BĮ S2R nustato maksimalų sutarties biudžetą, tačiau neatrodo, kad toks biudžetas paremtas išlaidų sąmatų rengimo procesu ir pagrįsta rinkos kainos atskaitos sistema; prašo BĮ S2R prieš pradedant viešųjų pirkimų procedūras nustatyti tinkamus išlaidų sąmatų rengimo procesus siekiant užtikrinti jos daugiamečių sutarčių dėl paslaugų teikimo išlaidų efektyvumą, nes patirtis rodo, kad daugelis gautų pasiūlymų beveik siekė maksimalų biudžetą;

9.  pažymi, kad iki 2016 m. gruodžio 31 d. užimta 17 statutinių darbuotojų postų; apgailestauja, kad per įdarbinimo procesą BĮ S2R turėjo naudotis išorės paslaugomis, siekdama, kad būtų užpildytos dėl personalo trūkumo atsiradusios spragos ir būtų galima susitvarkyti su darbo krūviu, o mokėjimai už šias išorės paslaugas 2016 m. nebuvo atlikti; prašo BĮ S2R pateikti informacijos apie šias išlaidas;

10.  pabrėžia, kad geležinkelių sektoriuje moksliniai tyrimai ir inovacijos turi lemiamą svarbą kuriant saugų ir pasaulio lygiu konkurencingą geležinkelių sektorių ir atlieka svarbų vaidmenį siekiant gerokai sumažinti geležinkelių transporto sistemos gyvavimo ciklo išlaidas ir gerokai padidinti geležinkelių transporto sistemos pajėgumus, patikimumą ir punktualumą, taip pat siekiant pašalinti likusias technines sąveikumo kliūtis ir sumažinti neigiamus su transportu siejamus išorės veiksnius; taip pat pabrėžia, kad BĮ S2R tikslai yra sukurti bendrą Europos geležinkelių erdvę ir didinti Europos geležinkelių sistemos patrauklumą ir konkurencingumą;

11.  primena, kad moksliniai tyrimai ir naujovės nėra atskiras procesas, kuriame naudojama paprasta proceso valdymo taisyklė; taigi pabrėžia, kad labai svarbu iš mokslinių tyrimų ir inovacijų projektų išskirti tuos, kurie gali pateikti rinkai naujoviškų sprendimų; pabrėžia, kad reglamento, pagal kurį įsteigiama BĮ S2R, ir jos nuostatų pakeitimai bus labai svarbūs BĮ S2R plėtotei ateityje siekiant pagerinti jos efektyvumą; ypač pabrėžia, kad reikia numatyti naudoti daugiamečio finansavimo principą ir parengti lanksčius pasiūlymų dėl projektų skelbimo tvarkaraščius;

12.  primygtinai tvirtina, jog labai svarbu, kad BĮ S2R ir Europos Sąjungos geležinkelių agentūra (EGA) bendradarbiautų; džiaugiasi, kad EGA dalyvauja BĮ valdybos posėdžiuose; prašo BĮ S2R savo metinėje veiklos ataskaitoje pateikti daugiau konkrečios informacijos apie svarbiausius tokio bendradarbiavimo rezultatus;

13.  pažymi, kad per pirmuosius savo savarankiškumo mėnesius BĮ S2R pradėjo vykdyti tam tikrą tyrimą, kaip būtų galima panaudoti kitose Sąjungos programose ir fonduose, ypač ESIF, Regioninės plėtros ir Sanglaudos fonduose, numatytus veiksmus, susijusius su geležinkelių sektoriumi, ir pažymi, kad BĮ S2R ketina toliau tęsti šią veiklą; reikalauja, kad BĮ S2R pateiktų išsamesnės informacijos apie tai, kaip ji ketina kurti tokios veiklos sąveiką ir kokių rezultatų ji tikisi;

14.  pabrėžia, kad demonstravimo ir įgyvendinimo etapais mokslinių tyrimų ir inovacijų projektai turėtų turėti aukštesnį technologinės parengties lygį; pabrėžia, kad siekiant ateityje sukurti konkurencingą geležinkelių sistemą būtinas papildomas finansavimas naudojant atitinkamas finansavimo priemones;

15.  siūlo Parlamentui bendrosios įmonės vykdomajam direktoriui patvirtinti, kad BĮ S2R 2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data

20.2.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

39

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Olle Ludvigsson

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

39

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle

EFDD

Daniela Aiuto, Rolandas Paksas

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

3

-

ECR

Jacqueline Foster

EFDD

Jill Seymour

ENF

Marie-Christine Arnautu

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

20.3.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

18

6

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

6

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL C 126, 2017 12 12, p. 64.

(2)

OL C 126, 2017 12 12, p. 64.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 177, 2014 6 17, p. 9.

(5)

OL L 38, 2014 2 7, p. 2.

(6)

OL C 126, 2017 12 12, p. 64.

(7)

OL C 126, 2017 12 12, p. 64.

(8)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(9)

OL L 177, 2014 6 17, p. 9.

(10)

OL L 38, 2014 2 7, p. 2.

(11)

  2014 m. birželio 16 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 642/2014, kuriuo įsteigiama bendroji įmonė „Shift2Rail“, OL L 177, 2014 6 17, p. 9.

Atnaujinta: 2018 m. balandžio 11 d.Teisinis pranešimas