Postup : 2017/2181(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0077/2018

Předložené texty :

A8-0077/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasování :

PV 18/04/2018 - 12.67

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0172

ZPRÁVA     
PDF 731kWORD 61k
22.3.2018
PE 613.430v02-00 A8-0077/2018

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2016

(2017/2181(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Brian Hayes

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2016

(2017/2181(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku SESAR za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku SESAR za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí společného podniku(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05943/2018 – C8-0090/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 219/2007 ze dne 27. února 2007 o založení společného podniku na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR)(4), a zejména na článek 4b tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0077/2018),

1.  uděluje absolutorium výkonnému řediteli společného podniku SESAR za plnění rozpočtu společného podniku na rozpočtový rok 2016;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli společného podniku SESAR, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů společného podniku SESAR za rozpočtový rok 2016

(2017/2181(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku SESAR za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku SESAR za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí společného podniku(6),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(7) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o absolutoriu, které má být uděleno společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05943/2018 – C8-0090/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 219/2007 ze dne 27. února 2007 o založení společného podniku na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR)(9), a zejména na článek 4b tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(10),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0077/2018),

1.  schvaluje uzavření účtů společného podniku SESAR za rozpočtový rok 2016;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli společného podniku SESAR, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2016

(2017/2181(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0077/2018),

A.  vzhledem k tomu, že společný podnik SESAR (dále jen „společný podnik“) byl založen v únoru 2007, aby řídil výzkumný program uspořádání letového provozu jednotného evropského nebe (SESAR), jehož cílem je modernizovat uspořádání letového provozu v Unii;

B.  vzhledem k tomu, že po přijetí nařízení Rady (EU) č. 721/2014 prodloužil program SESAR 2 existenci společného podniku do 31. prosince 2024;

C.  vzhledem k tomu, že společný podnik byl koncipován jako partnerství veřejného a soukromého sektoru a jeho zakládajícími členy jsou Unie a organizace Eurocontrol;

D.  vzhledem k tomu, že příspěvek Unie na zaváděcí fázi programu SESAR 2 probíhající v letech 2014 až 2024, který je financován z programu Horizont 2020, činí 585 000 000 EUR; vzhledem k tomu, že podle nových dohod o členství v programu Horizont 2020 se očekává, že příspěvek organizace Eurocontrol bude činit přibližně 500 000 000 EUR a příspěvek ostatních partnerů z odvětví letectví přibližně 720 700 000 EUR, z čehož přibližně 90 % by mělo být poskytnuto formou věcného plnění;

Opatření v návaznosti na udělení absolutoria za rok 2015

1.  bere na vědomí, že společný podnik začlenil do svých postupů společný vzor pro prohlášení o neexistenci střetu zájmů;

Všeobecně

2.  konstatuje na základě zprávy Účetního dvora o roční účetní závěrce společného podniku za rok 2016 (dále jen „zpráva Účetního dvora“), že tato závěrka zobrazuje věrně ve všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci společného podniku k 31. prosinci 2016, výsledky jeho činností, jeho peněžní toky a změny čistých aktiv za daný rok v souladu s jeho finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise.

3.  uznává, že podle zprávy Účetního dvora jsou operace, na nichž se zakládá roční účetní závěrka společného podniku za rozpočtový rok 2016, ve všech významných ohledech legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

4.  bere na vědomí, že rozpočet plateb společného podniku činil v roce 2016 157 100 000 EUR (2015: 136 900 000 EUR);

5.  konstatuje na základě zprávy Účetního dvora, že konečný rozpočet na rok 2016, který byl k dispozici ze 7. rámcového programu (RP7) a programu Horizont 2020, zahrnoval prostředky na závazky ve výši 101 400 000 EUR a prostředky na platby ve výši 162 800 000 EUR;

6.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora činila míra čerpání prostředků na závazky 95,7 % a prostředků na platby 63,2 %; vyjadřuje znepokojení nad tím, že nízká míra plnění prostředků na platby byla způsobena zpožděním, které měli členové společného podniku při provádění studií a vývoje; uznává, že jedním z hlavních důvodů opožděného provádění plateb za studie a vývoj prováděné členy byly potíže při přizpůsobování společných nástrojů IT poskytovaných v rámci programu Horizont 2020 specifickým potřebám společného podniku; nicméně by měl být kladen důraz na to, aby tyto problémy v budoucnu již nenastaly;

7.  konstatuje, že v rámci auditu v roce 2016 bylo auditováno 383 výkazů nákladů od všech 15 členů, a to ve výši 77 000 000 EUR, což bylo 10 % z celkových vykázaných nákladů ve výši 728 800 000 EUR, s mírou zbytkových chyb 1,34 %;

Plnění víceletého rozpočtu financovaného ze 7. rámcového programu a programu TEN-T

8.  konstatuje, že z celkového provozního a správního rozpočtu ve výši 892 800 000 EUR na činnosti programu SESAR I přijal společný podnik do konce roku 2016 závazky ve výši 827 400 000 EUR a provedl platby ve výši 704 200 000 EUR (79 % disponibilního rozpočtu);

9.  konstatuje, že z celkové částky 1 254 500 000 EUR nepeněžních a peněžních příspěvků, které měli poskytnout ostatní členové na provozní a správní činnosti společného podniku (670 200 000 EUR od organizace Eurocontrol a 584 300 000 EUR od členů z odvětví letecké dopravy), potvrdil do konce roku 2016 společný podnik přijetí příspěvků ve výši 910 000 000 EUR (427 700 000 EUR od organizace Eurocontrol a 482 300 000 z odvětví letecké dopravy); dále konstatuje, že do konce roku 2016 byly společnému podniku od ostatních členů vykázány nepeněžní příspěvky ve výši 133 500 000 EUR (49 200 000 EUR od organizace Eurocontrol a 84 200 000 od členů z odvětví letecké dopravy)

10.  konstatuje, že ke konci roku 2016 činily kumulativní peněžní příspěvky z Unie 597 100 000 EUR, zatímco celkové nepeněžní a peněžní příspěvky od organizace Eurocontrol dosáhly 476 900 000 EUR a od členů z odvětví letecké dopravy 566 500 000 EUR;

Plnění víceletého rozpočtu financovaného z programu Horizont 2020

11.  konstatuje, že z 585 000 000 EUR přidělených společnému podniku z prostředků programu Horizont 2020 na provádění programu SESAR 2020 přijal společný podnik do konce roku 2016 závazky ve výši 61 600 000 EUR a provedl platby ve výši 49 900 000 EUR (8,5 % přidělených prostředků); konstatuje, že tyto platby představovaly převážně platby předběžného financování na první vlnu projektů programu SESAR 2020;

12.  konstatuje, že ke konci roku 2016 činily kumulativní peněžní příspěvky EU na provozní činnosti společného podniku 56 800 000 EUR;

13.  zdůrazňuje, že ostatní členové by měli na provozní činnosti společného podniku v rámci programu SESAR 2020 poskytnout nepeněžní a peněžní příspěvky ve výši 1 220 700 000 EUR (500 000 000 EUR organizace Eurocontrol a 720 700 000 EUR odvětví letecké dopravy); vyjadřuje znepokojení nad tím, že správní rada nepotvrdila do konce roku přijetí žádných nepeněžních ani peněžních příspěvků, bere však na vědomí, že projekty v rámci programu SESAR 2020 byly tou dobou ještě v rané fázi; bere na vědomí skutečnost, že se od členů očekává, že předloží své první výkazy nákladů v roce 2018, společný podnik poté přistoupí k potvrzování přijetí příslušných nepeněžních příspěvků;

14.  poukazuje na to, že společný podnik se potýkal s určitými obtížemi při provádění úprav softwarových nástrojů programu Horizont 2020 tak, aby odpovídaly jeho specifickým potřebám, což vedlo k opožděnému provádění plateb za studie a vývoj prováděné členy; lituje, že kvůli vnějším faktorům, na něž nemá společný podnik žádný vliv, musela být zrušena částka 14,5 mil. EUR v prostředcích na platby spojená s výběrovými řízeními SESAR 2020 a činnostmi původně zapsanými v rozpočtu na rok 2016; je znepokojen tím, že nadále roste objem neuhrazených závazků (reste à liquider, RAL), který se v průběhu roku 2016 zvýšil z 72,1 milionu EUR na 83,8 milionu EUR, a požaduje, aby se po přechodu na SESAR 2020 tento trend změnil;

15.  vítá, že v roce 2016 byla podepsána nová dohoda mezi organizací Eurocontrol a společným podnikem SESAR, která nově vymezuje úlohu agentury Eurocontrol jako jednoho ze zřizovatelů společného podniku SESAR a obsahuje soubor nových závazků ohledně provádění SESAR 2020; rovněž vítá, že společný podnik má nyní 19 členů, kteří zastupují více než 100 společností z celého odvětví a budou se účastnit činností SESAR 2020 v oblasti průmyslového výzkumu, validace a demonstrace; bere na vědomí, že bylo schváleno první vydání jednotného programového dokumentu společného podniku na období 2017–2019;

Postupy při zadávání zakázek a přijímání pracovníků

16.  konstatuje, že k 31. prosinci 2016 zaměstnával společný podnik 44 zaměstnanců (2015: 41);

17.  zdůrazňuje, že společný podnik uskutečnil šest postupů zadávání zakázek v přibližné hodnotě 22 300 000 EUR v souladu s finančními pravidly společného podniku k zajištění spravedlivé hospodářské soutěže mezi dodavateli a co nejúčinnějšího využívání finančních prostředků společného podniku;

18.  konstatuje, že společný podnik ve svých zadávacích řízeních na služby stanoví maximální rozpočet zakázky; je znepokojen tím, že tato maximální částka není založena na systematickém postupu odhadu nákladů a přiměřeném referenčním systému tržních cen; dále konstatuje, že tímto není zajištěna nákladová efektivnost jeho víceletých smluv na poskytování služeb, neboť zkušenosti ukazují, že většina obdržených nabídek se blížila maximálnímu rozpočtu; vítá skutečnost, že v návaznosti na připomínku Účetního dvora zavedl společný podnik v dubnu 2017 metodiku určenou k systematickému hodnocení potřeb a nákladů souvisejících s jednotlivými smlouvami, které má být prováděno ve fázi plánování zadávacích řízení.

19.  bere na vědomí výsledky srovnávací analýzy v oblasti lidských zdrojů v roce 2016: 62 % pracovních míst v oblasti provozu, 30 % v administrativě a 8 % neutrálních pracovních míst;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

20.  konstatuje, že v průběhu roku 2016 provedla jiná auditorská společnost devět auditů z důvodu zjištěného střetu zájmů mezi členem a statutárním auditorem; bere na vědomí, že společný podnik má uzavřenou revidovanou rámcovou smlouvu o auditorských službách se třemi externími auditorskými společnostmi a auditní činnost je vykonávána výhradně těmito společnostmi; zdůrazňuje, že v auditech, které byly doposud provedeny, nebyla zjištěna žádná významná skutečnost, která by vyžadovala pozornost správní rady;

Interní kontrola

21.  s uspokojením vítá, že společný podnik zavedl postupy kontroly ex-ante založené na přezkumech finanční a provozní dokumentace a že u příjemců provádí audity ex-post;

22.  vyjadřuje znepokojení nad tím, že společný podnik dosud nezavedl zvláštní pokyny pro své členy a jejich externí auditory ohledně vykazování a certifikace nepeněžních příspěvků členů na projekty SESAR 2020; je navíc znepokojen skutečností, že společný podnik dosud nepřipravil interní pokyny ke svým kontrolám ex-ante týkajícím se výkazů nákladů na projekty SESAR 2020; vítá skutečnost, že správní rada společného podniku přijala v prosinci 2016 dokument s názvem „Metodika a postup ověřování nepeněžních příspěvků ve společném podniku SESAR (výhradně pro program SESAR 2020)“; konstatuje, že společný podnik má prověřit, zda je nutné přizpůsobit strategii Komise pro kontroly ex-ante pro program Horizont 2020 tak, aby odrážela specifická rizika vyplývající z projektů SESAR 2020;

23.  žádá společný podnik, aby zavedl systematické interní postupy pro opětovné vyhodnocení závěru, podle něhož má podnik nedostatečnou finanční kapacitu ve vztahu ke koordinátorovi grantového projektu, včetně opatření ke zmírnění a kompenzaci zvýšeného finančního rizika; poukazuje na to, že neexistují konkrétní pokyny pro členy a jejich externí auditory, pokud jde o deklarace a certifikaci věcných příspěvků členů na projekty SESAR 2020, a vyzývá společný podnik, aby před převzetím jakýchkoli věcných příspěvků v roce 2018 vypracoval referenční rámec a vzorový certifikát;

24.  vítá skutečnost, že společný podnik nadále uplatňoval rozrůzněný přístup pro účely sledování, řízení a zmírňování rizik, a očekává, že společný podnik bude věnovat zvláštní pozornost kritickým korporátním rizikům, která zjistil v souvislosti s projekty ATM Master Plan a SESAR 2020; vítá, že správní rada společného podniku přijala dne 18. března 2016 strategii proti podvodům;

25.  poukazuje na to, že pokud jde o SESAR 1, bylo u pěti vybraných členů naplánováno 21 auditů, z nichž 14 bylo dokončeno v roce 2016 jako součást třetího auditního cyklu u všech 15 členů v souladu s údaji, které společný podnik uvádí ve své auditní strategii ex post; je znepokojen zbytkovou mírou chyb, která v roce 2016 činila 6,21 %; je však velmi spokojen s tím, že kumulativní míra chyb v programu SESAR 1 činí pouhých 1,34 %;

Interní audity

26.  konstatuje, že Útvar interního auditu Komise (IAS) provedl v říjnu 2015 audit aktualizace plánu provozního řízení a hlavního plánu; poukazuje na to, že IAS vydal tři doporučení; vyzývá společný podnik, aby podal orgánu příslušnému k udělení absolutoria zprávu o provádění zbývajících neuskutečněných doporučení;

27.  bere na vědomí, že IAS provedl audit postupů týkajících se programu Horizont 2020; konstatuje, že audit posoudil soulad společného podniku s postupy týkajícími se programu Horizont 2020, zejména pokud jde o určení témat, hodnocení a výběr návrhů a vypracování grantových dohod;

Výzvy k předkládání návrhů

28.  konstatuje, že v rámci omezené výzvy v oblasti průmyslového výzkumu, která byla omezena na odvětvové partnery společného podniku, poskytl společný podnik granty projektovým konsorciím i přesto, že ve dvou případech z kontrol finanční životaschopnosti příjemců provedených Výkonnou agenturou pro výzkum vyplývalo, že finanční kapacita koordinujících odvětvových partnerů konsorcií není dostatečná; bere na vědomí, že to znamená, že dokončení těchto projektů je ohroženo vyšším finančním rizikem a že finanční riziko je vysoké i u ostatních projektů, na nichž se daní dva příjemci podílejí; konstatuje, že rozhodnutí výkonného ředitele v těchto dvou případech bylo založeno na doplňkovém vyhodnocení rizika provedeném ad hoc pracovníky společného podniku; je znepokojen tím, že společný podnik dosud nezavedl systematický interní postup pro opětovné posuzování nedostatečné finanční životaschopnosti koordinátorů grantových projektů a nezavedl ani opatření na zmírnění a kompenzování souvisejícího zvýšeného finančního rizika; konstatuje, že výsledky dodatečného hodnocení rizik provedeného v souladu s pokyny k programu Horizont 2020 společný podnik dospěl k závěru, že vyřazení koordinátorů projektů pouze na základě analýzy provedené Výkonnou agenturou pro výzkum by bývalo mohlo vystavit společný podnik významnému riziku soudního sporu; bere na vědomí, že společný podnik, souhlasí s tím, že by měl být zaveden interní postup přehodnocování nedostatečné finanční životaschopnosti koordinátorů grantových projektů, včetně opatření ke zmírnění a vyvážení zvýšených finančních rizik;

Komunikace

29.  uznává, že je třeba, aby společný podnik komunikoval s občany Unie prostřednictvím orgánů Unie, pokud jde o významný výzkum a spolupráci, jež podniká; zdůrazňuje význam upozorňování na reálná zlepšení dosažená v důsledku této práce, která jsou významnou součástí jeho mandátu, stejně jako skutečnost, že spolupracuje s dalšími společnými podniky na zvyšování povědomí veřejnosti o přínosech jejich práce;

30.  vyzývá Komisi, aby zajistila přímé zapojení společného podniku do přezkumu programu Horizont 2020 v polovině období v oblasti dalšího zjednodušování a harmonizace společných podniků;

Další otázky

31.  je potěšen tím, že všechny projekty SESAR 1 byly z operačního hlediska uzavřeny na konci roku 2016 a že letecký průmysl již obdržel 61 řešení připravených k průmyslovému využití, která byla obsažena v prvním vydání katalogu SESAR (SESAR Solution Catalogue); konstatuje, že 54 řešení iniciovaných v rámci SESAR 1 bude dále rozvíjeno v programu SESAR 2020, což je dobrým příkladem úsilí o to, aby přechod mezi těmito programy proběhl efektivně;

32.  vyzývá společný podnik a Komisi, aby posoudily výsledky zavedení řešení SESAR, zejména s ohledem na zajištění interoperability a opatření vedoucích k dobudování jednotného evropského nebe; vzhledem k tomu, že fáze zavádění výsledků už započala, vyzývá společný podnik, aby zahájil vypracování pilotního projektu týkajícího se struktury evropského vzdušného prostoru, který by významným způsobem přispěl k finanční účinnosti při zavádění těchto výsledků;

33.  vítá, že v listopadu 2016 zveřejnil SESAR studii o perspektivách dronů v Evropě „European Drones Outlook“; domnívá se, že k bezpečnému začlenění dronů do evropského vzdušného prostoru je zapotřebí celá řada inovací, včetně technologií v oblasti řízení letového provozu; se zájmem si všímá jeho přehledu vývoje evropského trhu s drony do roku 2050 a velkého potenciálu tohoto trhu pro Evropu a její globální konkurenceschopnost a poukazuje na akce, které budou v příštích pěti až deseti letech nutné k tomu, aby se mohl tento potenciál rozvinout, včetně podpory výzkumu a vývoje, která by měla být zajištěna tím, že na úrovni Unie vznikne prostředí, které bude zahrnovat regulační rámec i potřebné technologie a bude místem setkávání pro všechny důležité veřejné i soukromé subjekty s cílem zajistit navýšení financování z evropských zdrojů, zejména s ohledem na podporu malých a středních podniků v daném odvětví;

34.  konstatuje, že uspořádání evropského vzdušného prostoru je i nadále roztříštěno a že jednotného evropského nebe jakožto koncepce dosud nebylo dosaženo; přestože byla lhůta pro dosažení cílů v rámci projektu SESAR prodloužena z původně stanoveného roku 2020 na rok 2035, podtrhuje zásadní úlohu společného podniku při koordinaci a provádění výzkumu v rámci projektu SESAR, který je jedním z pilířů iniciativy jednotného evropského nebe;

35.  znovu poukazuje na to, že je důležité odstranit roztříštěnost evropského nebe, jelikož v současné době není jednotný evropský trh schopen plně využívat výhod, které jednotné evropské nebe nabízí;

20.2.2018

STANOVISKO Výboru pro dopravu a cestovní ruch

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2016

(2017/2181(DEC))

Zpravodajka: Isabella De Monte

NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1.  vítá zjištění Evropského účetního dvora, že účetní závěrka společného podniku SESAR (výzkum uspořádání letového provozu jednotného evropského nebe, dále jen „podnik“) za rozpočtový rok 2016 je ve všech významných ohledech legální a správná; vítá relevantní připomínky Účetního dvora uvedené ve zvláštní zprávě č. 18/2017 týkající se jednotného evropského nebe;

2.  konstatuje, že rok 2016 byl přechodným rokem, kdy byla dokončena a uzavřena fáze SESAR 1 a zahájena fáze SESAR 2020 a že společný podnik předložil svůj rozpočet ve dvou samostatných oddílech: (1) SESAR 1 and (2) SESAR 2020; dále konstatuje, že zatímco SESAR 1 byl částečně financován z programu TEN-T a 7. rámcového programu (RP7), je SESAR 2020 spolufinancován z programu Horizont 2020 a že různé právní úpravy těchto oddílů rozpočtu vytvářely pro podnik a jeho členy značné administrativní problémy, které by se v budoucnu neměly vzhledem k nutnosti zajistit stabilitu opakovat;

3.  konstatuje, že rozpočet podniku na rok 2016 z RP7 a Horizon 2020 činil 101,4 milionu EUR v prostředcích na závazky a 162,8 milionu EUR v prostředcích na platby a že míra plnění dosáhla u prostředků na závazky 95,7 % a u prostředků na platby 63,2 %; konstatuje, že nízká míra plnění prostředků na platby byla způsobena zejména tím, že členové podniku začali provádět studie a vývoj se zpožděním; konstatuje, že na konci roku 2016 činily celkové finanční příspěvky, které SESAR 1 obdržel z rozpočtu Unie, 597,1 mil. EUR, ve srovnání s věcnými příspěvky 476,9 mil. EUR, které poskytl Eurocontrol, a 566,5 mil. EUR od členů pocházejících z odvětví letecké dopravy; celkové finanční příspěvky pro SESAR 2020 naproti tomu činí 56,8 mil. EUR a věcné ani finanční příspěvky od jiných členů nebyly validovány, protože projekty byly zatím v počáteční fázi;

4.  poukazuje na to, že podnik se potýkal s určitými obtížemi při provádění úprav softwarových nástrojů programu Horizont 2020 tak, aby odpovídaly jeho specifickým potřebám, což vedlo k opožděnému provádění plateb za studie a vývoj prováděné členy; lituje, že kvůli vnějším faktorům, na něž nemá podnik žádný vliv, musela být zrušena částka 14,5 mil. EUR v prostředcích na platby spojená s výběrovými řízeními SESAR 2020 a činnostmi původně zapsanými v rozpočtu na rok 2016; je znepokojen tím, že nadále roste objem neuhrazených závazků (reste à liquider, RAL), který se v průběhu roku 2016 zvýšil z 72,1 milionu EUR na 83,8 milionu EUR, a požaduje, aby se po přechodu na SESAR 2020 tento trend změnil;

5.  je potěšen tím, že všechny projekty SESAR 1 byly z operačního hlediska uzavřeny na konci roku 2016 a že letecký průmysl již obdržel 61 řešení připravených k průmyslovému využití, která byla obsažena v prvním vydání katalogu SESAR (SESAR Solution Catalogue); konstatuje, že 54 řešení iniciovaných v rámci SESAR 1 bude dále rozvíjeno v programu SESAR 2020, což je dobrým příkladem úsilí o to, aby přechod mezi těmito programy proběhl efektivně;

6.  vyzývá SESAR a Komisi, aby posoudily výsledky zavedení řešení SESAR, zejména s ohledem na zajištění interoperability a opatření vedoucích k dobudování jednotného evropského nebe; vzhledem k tomu, že fáze zavádění výsledků už započala, vyzývá SESAR, aby zahájil vývoj pilotního projektu týkajícího se struktury evropského vzdušného prostoru, který by významným způsobem přispěl k finanční účinnosti při zavádění těchto výsledků;

7.  vítá, že v roce 2016 byla podepsána nová dohoda mezi organizací Eurocontrol a společným podnikem SESAR, která nově vymezuje úlohu agentury Eurocontrol jako jednoho ze zřizovatelů společného podniku SESAR a obsahuje soubor nových závazků ohledně provádění SESAR 2020; rovněž vítá, že společný podnik má nyní 19 členů, kteří zastupují více než 100 společností z celého odvětví a budou se účastnit činností SESAR 2020 v oblasti průmyslového výzkumu, validace a demonstrace; bere na vědomí, že bylo schváleno první vydání jednotného programového dokumentu podniku na období 2017–2019;

8.  je znepokojen tím, že v postupu, jímž se podnik řídí při nákupu služeb, je výše zakázky omezena limitem, který se zjevně neopírá o odhad nákladů ani přiměřený systém referenčních tržních cen; žádá podnik, aby zavedl vhodné procesy pro odhad nákladů před zahájením výběrových řízení na základě přiměřeného referenčního systému, aby byla zajištěna efektivita nákladů v rámci jeho víceletých smluv o poskytování služeb;

9.  žádá podnik, aby zavedl systematické interní postupy pro opětovné vyhodnocení závěru, podle něhož má podnik nedostatečnou finanční kapacitu ve vztahu ke koordinátorovi grantového projektu, včetně opatření ke zmírnění a kompenzaci zvýšeného finančního rizika; poukazuje na to, že neexistují konkrétní pokyny pro členy a jejich externí auditory, pokud jde o deklarace a certifikaci věcných příspěvků členů na projekty SESAR 2020, a vyzývá podnik, aby před převzetím jakýchkoli věcných příspěvků v roce 2018 vypracoval referenční rámec a vzorový certifikát;

10.  vítá, že v listopadu 2016 zveřejnil SESAR studii o perspektivách dronů v Evropě „European Drones Outlook“; domnívá se, že k bezpečnému začlenění dronů do evropského vzdušného prostoru je zapotřebí celá řada inovací, včetně technologií v oblasti řízení letového provozu; se zájmem si všímá jeho přehledu vývoje evropského trhu s drony do roku 2050 a velkého potenciálu tohoto trhu pro Evropu a její globální konkurenceschopnost a poukazuje na akce, které budou v příštích pěti až deseti letech nutné k tomu, aby se mohl tento potenciál rozvinout, včetně podpory výzkumu a vývoje, která by měla být zajištěna tím, že na evropské úrovni vznikne prostředí, které bude zahrnovat regulační rámec i potřebné technologie a bude místem setkávání pro všechny důležité veřejné i soukromé subjekty s cílem zajistit navýšení financování z evropských zdrojů, zejména s ohledem na podporu malých a středních podniků v daném odvětví;

11.  vítá skutečnost, že podnik nadále uplatňoval rozrůzněný přístup pro účely sledování, řízení a zmírňování rizik, a očekává, že podnik bude věnovat zvláštní pozornost kritickým korporátním rizikům, která zjistil v souvislosti s projekty ATM Master Plan a SESAR 2020; vítá, že správní rada podniku přijala dne 18. března 2016 strategii proti podvodům;

12.  poukazuje na to, že pokud jde o SESAR 1, bylo u pěti vybraných členů naplánováno 21 auditů, z nichž 14 bylo dokončeno v roce 2016 jako součást třetího auditního cyklu u všech 15 členů v souladu s údaji, které podnik uvádí ve své auditní strategii ex post; je znepokojen zbytkovou mírou chyb, která v roce 2016 činila 6,21 %; je však velmi spokojen s tím, že kumulativní míra chyb v programu SESAR 1 činí pouhých 1,34 %;

13.  bere na vědomí výsledky srovnávací analýzy v oblasti lidských zdrojů v roce 2016: 62 % pracovních míst v oblasti provozu, 30 % v administrativě a 8 % neutrálních pracovních míst;

14.  konstatuje, že uspořádání evropského vzdušného prostoru je i nadále roztříštěno a že jednotného evropského nebe jakožto koncepce dosud nebylo dosaženo; přestože byla lhůta pro dosažení cílů v rámci projektu SESAR prodloužena z původně stanoveného roku 2020 na rok 2035, podtrhuje zásadní úlohu podniku při koordinaci a provádění výzkumu v rámci projektu SESAR, který je jedním z pilířů iniciativy jednotného evropského nebe;

15.  znovu poukazuje na to, že je důležité odstranit roztříštěnost evropského nebe, jelikož v současné době není jednotný evropský trh schopen plně využívat výhod, které nabízí jednotné evropské nebe;

16.  navrhuje, aby Parlament udělil výkonnému řediteli společného podniku SESAR absolutorium za plnění rozpočtu podniku na rozpočtový rok 2016.

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

20.2.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

40

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Olle Ludvigsson

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

40

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

Verts/ALE

Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský Roberts Zīle

Daniela Aiuto, Rolandas Paksas

Marie-Pierre Vieu

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

2

-

EFDD

ENF

Jill Seymour

Marie-Christine Arnautu

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.3.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

20

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 426, 12.12.2017, s. 1.

(2)

Úř. věst. C 426, 12.12.2017, s. 56.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 64, 2.3.2007, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

Úř. věst. C 426, 12.12.2017, s. 1.

(7)

Úř. věst. C 426, 12.12.2017, s. 56.

(8)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Úř. věst. L 64, 2.3.2007, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

Poslední aktualizace: 11. dubna 2018Právní upozornění