Menettely : 2017/2181(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0077/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0077/2018

Keskustelut :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Äänestykset :

PV 18/04/2018 - 12.67

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0172

MIETINTÖ     
PDF 322kWORD 62k
22.3.2018
PE 613.430v02-00 A8-0077/2018

vastuuvapauden myöntämisestä SESAR-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2181(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Brian Hayes

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä SESAR-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2181(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon SESAR-yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen SESAR-yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä yhteisyrityksen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2018 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05943/2018 – C8‑0090/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon yhteisyrityksen perustamisesta uuden sukupolven eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmän (SESAR) kehittämiseksi 27. helmikuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 219/2007(4) ja erityisesti sen 4 b artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(5),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A8-0077/2018),

1.  myöntää SESAR-yhteisyrityksen pääjohtajalle vastuuvapauden yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman SESAR-yhteisyrityksen pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

SESAR-yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisestä

(2017/2181(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon SESAR-yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen SESAR-yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä yhteisyrityksen vastauksen(6),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman(7) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2018 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05943/2018 – C8‑0090/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(8) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon yhteisyrityksen perustamisesta uuden sukupolven eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmän (SESAR) kehittämiseksi 27. helmikuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 219/2007(9) ja erityisesti sen 4 b artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(10),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A8-0077/2018),

1.  hyväksyy SESAR-yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen SESAR-yhteisyrityksen pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä SESAR-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2181(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä SESAR-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A8-0077/2018),

A.  ottaa huomioon, että SESAR-yhteisyritys perustettiin helmikuussa 2007 hallinnoimaan SESAR-ohjelmaa (Single European Sky Air Traffic Management Research), jolla pyritään nykyaikaistamaan unionin liikenteen hallintaa;

B.  ottaa huomioon, että neuvoston asetuksen (EU) N:o 721/2014 hyväksymisen ansiosta yhteisyrityksen toiminnan kestoa jatkettiin SESAR 2 -ohjelmalla 31. joulukuuta 2024 asti;

C.  ottaa huomioon, että yhteisyritys suunniteltiin julkisen ja yksityisen sektorin yhteishankkeeksi, jonka perustajaosakkaita ovat unioni ja Eurocontrol;

D.  ottaa huomioon, että Horisontti 2020 -puiteohjelmasta rahoitettava unionin rahoitusosuus SESAR 2 -ohjelman käyttöönottovaiheeseen (2014–2024) on 585 000 000 euroa; ottaa huomioon, että uusien Horisontti 2020 -osakassopimusten mukaisesti Eurocontrolin rahoitusosuuden odotetaan olevan noin 500 000 000 euroa ja muiden ilmailuteollisuusalan kumppaneiden noin 720 700 000 euroa, josta noin 90 prosenttia olisi maksettava luontoissuorituksina;

Vuoden 2015 vastuuvapausmenettelyn seuranta

1.  toteaa, että yhteisyritys on sisällyttänyt menettelyihinsä eturistiriidattomuudesta annettavan ilmoituksen yleismallin;

Yleistä

2.  toteaa tilintarkastustuomioistuimen katsovan kertomuksessaan yhteisyrityksen tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 2016 päättyneeltä varainhoitovuodelta, että tilinpäätös antaa kaikilta olennaisilta osiltaan oikeat ja riittävät tiedot yhteisyrityksen taloudellisesta asemasta 31. päivältä joulukuuta 2016 sekä toimien tuloksista, rahavirroista ja nettovarallisuuden muutoksista mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta yhteisyrityksen varainhoitoasetuksen ja komission tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti;

3.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa todetaan, että yhteisyrityksen varainhoitovuodelta 2016 annetun tilinpäätöksen perustana olevat toimet olivat olennaisilta osiltaan lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

4.  toteaa, että vuonna 2016 yhteisyrityksen maksumäärärahat olivat 157 100 000 euroa (2015: 136 900 000 euroa);

5.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että seitsemännestä puiteohjelmasta ja Horisontti 2020 -ohjelmasta käytettävissä olevaan varainhoitovuoden 2016 lopulliseen talousarvioon sisältyi 101 400 000 euroa maksusitoumusmäärärahoja ja 162 800 000 euroa maksumäärärahoja;

6.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli 95,7 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 63,2 prosenttia; on huolissaan siitä, että maksumäärärahojen alhainen käyttöaste johtui viipeistä, joita ilmeni yhteisyrityksen osakkaiden toteuttamien tutkimus- ja kehitystoimien täytäntöönpanossa; toteaa, että vaikeudet Horisontti 2020 ‑puiteohjelman yleisten tietoteknisten välineiden mukauttamisessa yhteisyrityksen erityistarpeisiin ovat olleet yksi pääasiallisista syistä siihen, että osakkaiden toteuttamista tutkimus- ja kehittämistoimista maksettavien maksujen suorittaminen on viivästynyt; toteaa, että etusijalle olisi asetettava, että nämä ongelmat eivät toistu enää tulevaisuudessa;

7.  panee merkille, että vuoden 2016 tarkastuksessa tarkastettiin myös 383 kuluilmoitusta, joiden kohteena olivat kaikki 15 osakasta ja joiden osuus oli 77 000 000 euroa eli 10 prosenttia ilmoitetuista 728 800 000 euron kokonaiskuluista, ja että jäännösvirhetaso oli 1,34 prosenttia;

Monivuotisen talousarvion toteuttaminen seitsemännen puiteohjelman ja TEN-T-ohjelman yhteydessä

8.  panee merkille, että yhteisyritys oli sitonut sille SESAR I -ohjelman toimia varten osoitetuista 892 800 000 euron operatiivisista ja hallinnollisista kokonaismäärärahoista vuoden 2016 loppuun mennessä 827 400 000 euroa ja suorittanut maksuja 704 200 000 euroa (79 prosenttia käytettävissä olleista määrärahoista);

9.  toteaa, että muiden osakkaiden oli suoritettava yhteisyrityksen operatiivisiin ja hallinnollisiin toimiin luontois- ja käteissuorituksina 1 254 500 000 euroa (Eurocontrolin osuus 670 200 000 ja lentoliikennealan osakkaiden osuus 584 300 000 euroa) ja että vuoden 2016 loppuun mennessä yhteisyritys oli validoinut 910 000 000 euron rahoitusosuudet (427 700 000 euroa Eurocontrolilta ja 482 300 000 euroa lentoliikennealalta); toteaa lisäksi, että muiden osakkaiden luontoissuoritusten osalta yhteisyritykselle oli raportoitu vuoden 2016 loppuun mennessä 133 500 000 euroa (49 200 000 euroa Eurocontrolilta ja 84 200 000 euroa lentoliikennealan osakkailta);

10.  toteaa, että kertyneiden unionin käteissuoritusten kokonaismäärä oli vuoden 2016 lopussa 597 100 000 euroa ja Eurocontrolin luontois- ja käteissuoritusten kokonaismäärä oli puolestaan 476 900 000 euroa ja lentoliikennealan osakkaiden suoritusten kokonaismäärä 566 500 000 euroa;

Monivuotisen talousarvion toteuttaminen Horisontti 2020 -ohjelman yhteydessä

11.  panee merkille, että yhteisyritys oli sitonut sille Horisontti 2020 -ohjelmasta SESAR 2020 -ohjelman loppuun saattamista varten osoitetuista 585 000 000 euron määrärahoista vuoden 2016 loppuun mennessä 61 600 000 euroa ja suorittanut maksuja 49 900 000 euroa (8,5 prosenttia osoitetuista varoista); toteaa lisäksi, että maksut liittyivät lähinnä ensimmäisten SESAR 2020 -hankkeiden ennakkomaksuihin;

12.  toteaa, että unioni oli vuoden 2016 loppuun mennessä maksanut yhteisyrityksen operatiivisiin toimiin käteissuorituksina kaikkiaan 56 800 000 euroa;

13.  korostaa, että muiden osakkaiden olisi maksettava yhteisyrityksen SESAR 2020 ‑ohjelman operatiivisiin toimiin luontois- ja käteissuorituksina yhteensä 1 220 700 000 euroa (Eurocontrolin osuus 500 000 000 euroa ja lentoliikennealan osuus 720 700 000 euroa); on huolissaan siitä, että hallintoneuvosto ei ollut vuoden 2016 loppuun mennessä vielä validoinut luontois- ja käteissuorituksia, mutta toteaa, että SESAR 2020 -hankkeet olivat vasta alkuvaiheessa; toteaa, että jäsenten odotetaan esittävän ensimmäiset kuluilmoituksensa vuonna 2018 ja yhteisyritys alkaa sitten validoida niihin liittyviä luontoissuorituksia;

14.  toteaa, että yhteisyrityksellä oli vaikeuksia mukauttaa Horisontti 2020 -ohjelman tietoteknisiä työkaluja omiin erityistarpeisiinsa, mikä johti viivytyksiin osakkaiden tutkimus- ja kehitystyön maksujen suorittamisessa; pitää valitettavana, että 14,5 miljoonaa euroa maksumäärärahoja, jotka liittyivät SESAR 2020 ‑ehdotuspyyntöihin ja jotka oli alun perin budjetoitu vuodelle 2016, oli peruutettava vuotta 2016 koskevassa lisätalousarviossa yhteisyrityksen vaikutusvallan ulkopuolella olevien ulkoisten syiden vuoksi; on huolissaan siitä, että maksattamatta olevien sitoumusten määrä on jatkuvassa kasvussa ja että se kohosi vuoden 2016 aikana 72,1 miljoonasta eurosta 83,8 miljoonaan euroon, ja vaatii kääntämään tämän suuntauksen siirryttäessä SESAR 2020 -ohjelmaan;

15.  pitää myönteisenä, että vuonna 2016 allekirjoitettiin Eurocontrolin ja SESAR-yhteisyrityksen välinen uudistettu sopimus, jossa hahmotellaan Eurocontrolin uusi rooli yhtenä SESAR-ohjelman perustajista ja joka sisältää joukon SESAR 2020 -ohjelman täytäntöönpanoon liittyviä sitoumuksia ja hyväksymisiä; pitää myös tervetulleena osakkuuden laajentamista 19 osakkaaseen, jotka edustavat yli sataa alan yritystä ja osallistuvat SESAR 2020 -ohjelman tieteelliseen tutkimukseen, validointiin ja esittelyyn; panee merkille yhteisyrityksen vuosia 2017–2019 koskevan yhtenäisen ohjelma-asiakirjan ensimmäisen version hyväksymisen;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

16.  toteaa tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta, että yhteisyrityksen henkilöstön määrä oli 31. joulukuuta 2016 yhteensä 44 (2015: 41);

17.  panee merkille, että yhteisyritys toteutti varainhoitoa koskevien säännöstensä mukaisesti kuusi hankintamenettelyä, joiden arvo oli noin 22 300 000 euroa; toteaa, että hankintamenettelyjen tarkoituksena oli varmistaa tavarantoimittajien välisen kilpailun tasavertaisuus ja yhteisyrityksen varojen optimaalinen käyttö;

18.  toteaa, että yhteisyritys asettaa palveluhankintoja koskevissa menettelyissä ylärajan sopimuksiin osoitettaville määrärahoille; on huolissaan siitä, että enimmäismäärä ei perustu systemaattiseen kulujenarviointiprosessiin eikä kohtuullista markkinahintaa koskevaan viitehintajärjestelmään; toteaa lisäksi, että näin ei kyetä varmistamaan yhteisyrityksen monivuotisten palvelusopimusten kustannusvaikuttavuutta, koska kokemus osoittaa, että suurin osa saaduista tarjouksista on lähellä budjetille asetettua ylärajaa; pitää myönteisenä, että tilintarkastustuomioistuimen huomautuksen johdosta yhteisyritys otti vuonna 2017 käyttöön menetelmät, joilla sopimuksia koskevat tarpeet ja niiden kustannukset arvioidaan järjestelmällisesti hankintojen suunnitteluvaiheessa;

19.  panee merkille vuonna 2016 toimitetun henkilöresursseja koskevan vertailututkimuksen tulokset, joiden mukaan 62 prosenttia henkilöstöstä toimi operatiivisissa tehtävissä, 30 prosenttia hallinnollisissa ja 8 prosenttia neutraaleissa tehtävissä;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

20.  toteaa, että vuoden 2016 aikana toinen ulkopuolinen tarkastusyritys suoritti yhdeksän tarkastusta, joiden syynä oli osakkaan havaittu eturistiriita sääntömääräisen tarkastajan kanssa; panee merkille, että yhteisyrityksellä on tarkistettu puitesopimus tarkastuspalveluista kolmen ulkopuolisen tarkastusyrityksen kanssa ja että tarkastustoimintaa harjoittavat vain nämä yritykset; korostaa, että tähän mennessä suoritetuissa tarkastuksissa ei ole tullut ilmi olennaisia tapahtumia, jotka edellyttäisivät hallintoneuvoston huomiota;

Sisäinen valvonta

21.  panee tyytyväisenä merkille, että yhteisyritys on ottanut käyttöön rahoitusta ja operatiivista toimintaa koskeviin asiakirjatarkastuksiin perustuvat ennakkotarkastusmenettelyt ja toimittaa edunsaajien jälkitarkastuksia;

22.  on huolissaan siitä, että yhteisyritys ei ole vielä ottanut käyttöön osakkaille ja niiden ulkoisille tarkastajille tarkoitettuja erityisohjeita SESAR 2020 -hankkeita koskevien, osakkaiden suorittamien luontoissuoritusten ilmoittamisesta ja todentamisesta; on lisäksi huolissaan siitä, että yhteisyritys ei ole laatinut sisäisiä ohjeita SESAR 2020 ‑hankkeisiin liittyvien kuluilmoitusten ennakkotarkastuksista; pitää myönteisenä, että yhteisyrityksen hallintoneuvosto hyväksyi joulukuussa 2016 luontoissuorituksiin liittyvää metodologiaa ja validointiprosessia koskevan asiakirjan “Methodology and Validation process for In kind contributions (IKC) in the SJU (SESAR 2020 Programme only)”; toteaa, että yhteisyrityksen odotetaan tutkivan, onko tarvetta mukauttaa komission Horisontti 2020 -puiteohjelmaan liittyvää ennakkotarkastusstrategiaa SESAR 2020 -hankkeisiin liittyviin erityisiin riskeihin;

23.  kehottaa yhteisyritystä luomaan järjestelmällisen sisäisen menettelyn, jolla arvioidaan uudelleen avustuksen hankekoordinaattorin heikoksi todettua taloudellista kannattavuutta, mukaan luettuina toimenpiteet, joilla lievennetään ja kompensoidaan kasvanutta taloudellista riskiä; panee merkille, että osakkaille ja niiden ulkopuolisille tilintarkastajille ei ole olemassa erityisohjeita, jotka liittyvät osakkaiden SESAR 2020 ‑hankkeisiin osoittamien luontoissuoritusten ilmoittamiseen ja todentamiseen, ja kehottaa yhteisyritystä laatimaan ehdot ja mallitodistuksen ennen kuin mitään luontoissuorituksia vastaanotetaan vuonna 2018;

24.  pitää myönteisenä, että yhteisyritys on edelleen soveltanut monitahoista lähestymistapaa voidakseen tehokkaasti tarkastella, hallita ja lieventää riskejä, ja odottaa yhteisyrityksen kiinnittävän erityistä huomiota kriittisiin riskeihin, joita se on todennut ATM-yleissuunnitelman ja SESAR 2020 -ohjelman yhteydessä; pitää myönteisenä, että yhteisyrityksen hallintoneuvosto hyväksyi petostentorjuntastrategian 18. maaliskuuta 2016;

25.  toteaa, että SESAR 1 -ohjelman osalta viidessä valitussa osakkaassa oli suunniteltu 21 tarkastusta, joista 14 saatiin päätökseen vuonna 2016 osana kaikissa 15 osakkaassa suoritettavaa kolmatta tarkastuskierrosta yhteisyrityksen jälkitarkastusstrategiassa kuvatulla tavalla; on huolestunut siitä, että jäännösvirhetaso oli 6,21 prosenttia vuonna 2016; on kuitenkin tyytyväinen siihen, että SESAR 1 -ohjelman kumulatiivinen virhetaso oli 1,34 prosenttia;

Sisäiset tarkastukset

26.  toteaa, että komission sisäinen tarkastus toimitti lokakuussa 2015 operatiivista hallintoa ja yleissuunnitelman päivitystä koskevan tarkastuksen; panee merkille, että sisäinen tarkastus esitti kolme suositusta; kehottaa yhteisyritystä tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle jäljellä olevien avointen suositusten täytäntöönpanosta;

27.  panee merkille, että sisäinen tarkastus suoritti lokakuussa 2016 Horisontti 2020 ‑prosesseja koskevan tarkastuksen; toteaa, että tarkastuksessa tutkittiin, noudattaako yhteisyritys Horisontti 2020 -prosesseja erityisesti aiheen määrittämisen, ehdotusten arvioinnin ja valitsemisen sekä avustussopimusten laatimisen osalta;

Ehdotuspyynnöt

28.  toteaa, että teollista tutkimusta koskenut rajoitettu kiinnostuksenilmaisupyyntö kohdistettiin vain teollisuutta edustaviin yhteisyrityksen osakkaisiin ja että yhteisyritys myönsi avustuksia hankekonsortioille, vaikka tutkimuksen toimeenpanoviraston suorittamat edunsaajien taloudellisen elinkelpoisuuden tarkastukset osoittivat kahdessa tapauksessa, että koordinoinnista vastaavien konsortioon kuuluneiden teollisuutta edustaneiden osakkaiden rahoitusvalmiudet olivat heikot; toteaa tämän merkitsevän, että asianomaisten hankkeiden päätökseen saamiseen liittyy suurempi taloudellinen riski ja että taloudellinen riski on suurempi myös muissa hankkeissa, joihin asianomaiset kaksi edunsaajaa osallistuvat; panee merkille, että pääjohtajan näissä kahdessa tapauksessa tekemä päätös perustui täydentävään tapauskohtaiseen riskinarviointiin, josta vastasi yhteisyrityksen henkilöstö; on huolissaan siitä, että yhteisyritys ei ole vielä ottanut käyttöön systemaattista sisäistä menettelyä, jonka avulla arvioitaisiin uudelleen avustushankkeen koordinaattorin heikkoa taloudellista kannattavuutta, eikä sillä ei myöskään ole käytössään toimenpiteitä, joiden avulla lievennettäisiin ja kompensoitaisiin kasvaneen taloudellisen riskin vaikutusta; toteaa, että Horisontti 2020 -puiteohjelmaa koskevien ohjeiden mukaisesti tehtyjen täydentävien riskinarviointien tulosten perusteella yhteisyritys havaitsi, että hankekoordinaattorien hylkääminen pelkästään tutkimuksen toimeenpanoviraston tekemän analyysin perusteella olisi voinut merkitä yhteisyritykselle huomattavaa oikeusriidan riskiä; toteaa, että yhteisyritys on samaa mieltä siitä, että olisi vahvistettava sisäinen menettely avustushankkeiden koordinaattorin heikon taloudellisen kannattavuuden uudelleenarviointia varten sekä toimenpiteet kasvaneiden taloudellisten riskien lieventämiseksi ja kompensoimiseksi;

Viestintä

29.  toteaa, että yhteisyrityksen on unionin toimielinten kautta viestittävä unionin kansalaisille tekemästään merkittävästä tutkimuksesta ja yhteistyöstä, ja pitää tärkeänä korostaa sen työn tuloksena saavutettuja todellisia parannuksia, jotka ovat tärkeä osa sen tehtävää, sekä sitä, että se tekee yhteistyötä muiden yhteisyritysten kanssa lisätäkseen yleisön tietoisuutta niiden työn eduista;

30.  kehottaa komissiota varmistamaan, että yhteisyritys osallistuu suoraan Horisontti 2020 ‑puiteohjelman väliarviointiin yhteisyritysten jatkuvan yksinkertaistamisen ja yhdenmukaistamisen osalta;

Muut kysymykset

31.  on tyytyväinen siihen, että kaikki SESAR 1 -hankkeet saatiin operatiiviselta kannalta päätökseen vuoden 2016 lopussa ja että SESAR-ratkaisuluettelon ensimmäiseen versioon sisältyneet 61 ratkaisua, jotka ovat jo valmiita teollistamiseen ja käyttöön, on toimitettu ilmailuyhteisölle; toteaa, että 54:ää SESAR 1 -ohjelman puitteissa käynnistettyä ratkaisua kehitetään edelleen SESAR 2020 -ohjelman yhteydessä, mikä on esimerkki pyrkimyksestä varmistaa toimiva siirtyminen ohjelmasta toiseen;

32.  kehottaa yhteisyritystä ja komissiota arvioimaan SESAR-ratkaisun käyttöönoton tuloksia erityisesti sen osalta, voidaanko sillä varmistaa yhteentoimivuus ja eteneminen kohti yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan valmiiksi saattamista; ottaa huomioon, että käyttöönottovaihe on jo menossa, ja kehottaa yhteisyritystä aloittamaan koehankkeen, joka koskee eurooppalaisen ilmatilan uutta arkkitehtuuria ja joka parantaa merkittävästi käyttöönoton taloudellista tehokkuutta;

33.  pitää myönteisenä, että miehittämättömiä ilma-aluksia koskeva tutkimus ”SESAR European Drones Outlook Study” julkaistiin marraskuussa 2016; katsoo, että miehittämättömien ilma-alusten turvallinen integrointi eurooppalaiseen ilmatilaan edellyttää monenlaisia innovaatioita, myös teknologioita, jotka liittyvät ilmaliikenteen hallintaan; pitää mielenkiintoisena tutkimuksessa esitettyä selvitystä tällaisten ilma-alusten Euroopan markkinoiden kehityksestä vuoteen 2050 ja niiden valtavasta potentiaalista Euroopalle ja sen maailmanlaajuiselle kilpailukyvylle sekä toimenpiteistä, jotka olisi toteutettava seuraavien 5–10 vuoden kuluessa tämän potentiaalin hyödyntämiseksi, mukaan luettuna tuki tutkimukselle ja aikaan saadulle kehitykselle luomalla unionin tasolla toimintaympäristö, joka käsittää sekä sääntelykehyksen että teknologian ja saattaa yhteen kaikki keskeiset julkiset ja yksityiset sidosryhmät ja jonka tuloksena unionin rahoituksen taso kohoaa erityisesti alan pk-yritysten kehittämistä palvelevalla tavalla;

34.  toteaa, että eurooppalaisen ilmatilan hallinta on edelleen hajanaista eikä yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa ole vielä saavutettu; muistuttaa, että yhteisyrityksellä on olennainen rooli yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan kulmakiven muodostavaan SESAR-hankkeeseen liittyvän tutkimuksen koordinoinnissa ja toteuttamisessa, vaikka SESAR-hankkeen tavoitteiden toteuttamisen määräaikaa on lykätty vuoteen 2035 alkuperäisestä vuodesta 2020;

35.  muistuttaa, että on tärkeää korjata eurooppalaisen ilmatilan hajanaisuus, koska sisämarkkinat eivät tällä hetkellä vieläkään pääse täysin hyötymään yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan tarjoamista eduista.

20.2.2018

LIIKENNE- JA MATKAILUVALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä SESAR-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2181(DEC))

Valmistelija: Isabella De Monte

EHDOTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan SESAR-yhteisyrityksen (yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan ilmaliikenteen hallinnan tutkimushanke) varainhoitovuoden 2016 tilit ovat kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset; pitää tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa nro 18/2017 yhtenäisestä eurooppalaisesta ilmatilasta esitettyjä seikkoja hyödyllisinä;

2.  toteaa, että vuosi 2016 oli yhteisyritykselle siirtymävuosi, kun SESAR 1 saatiin päätökseen ja lopetettiin ja SESAR 2020 vähitellen käynnistettiin, ja että yhteisyritys on esittänyt talousarvionsa kahdessa erillisessä osassa: (1) SESAR 1 and (2) SESAR 2020; toteaa edelleen, että SESAR 1:tä yhteisrahoitettiin Euroopan laajuisia liikenneverkkoja koskevasta ohjelmasta (TEN-T) ja seitsemännestä tutkimuksen puiteohjelmasta ja SESAR 2020:tä yhteisrahoitetaan Horisontti 2020 -ohjelmasta ja että näiden talousarvion osien erilaiset sääntelykehykset muodostavat merkittävän hallinnollisen haasteen yhteisyritykselle ja sen osakkaille; toteaa, että nämä ongelmat eivät vakauteen liittyvistä syistä saisi toistua tulevaisuudessa;

3.  panee merkille, että yhteisyrityksen vuoden 2016 lopullinen talousarvio seitsemännestä tutkimuksen puiteohjelmasta ja Horisontti 2020 -ohjelmasta oli 101,4 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina ja 162,8 miljoonaa euroa maksumäärärahoina ja että maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli 95,7 prosenttia ja maksumäärärahojen 63,2 prosenttia; toteaa, että maksumäärärahojen alhainen käyttöaste johtui pääasiassa yhteisyrityksen osakkaiden toteuttaman tutkimus- ja kehitystyön täytäntöönpanon viivytyksistä; toteaa, että vuoden 2016 lopussa unionin kumuloidut käteissuoritukset olivat SESAR 1 -ohjelman osalta 597,1 miljoonaa euroa ja luontoissuoritukset Euroopan lennonvarmistusjärjestöltä (Eurocontrol) olivat 476,9 miljoonaa euroa ja ilmailualan osakkailta 566,5 miljoonaa euroa ja että SESAR 2020 -ohjelman osalta unionin kumuloidut käteissuoritukset olivat 56,8 miljoonaa eikä muilta osakkailta ollut kirjattu luontois- ja käteissuorituksia, koska hankkeet olivat alkuvaiheessa;

4.  toteaa, että yhteisyrityksellä oli vaikeuksia mukauttaa Horisontti 2020 -ohjelman tietoteknisiä työkaluja omiin erityistarpeisiinsa, mikä johti viivytyksiin osakkaiden tutkimus- ja kehitystyön maksujen suorittamisessa; pitää valitettavana, että 14,5 miljoonaa euroa maksumäärärahoja, jotka liittyivät SESAR 2020 -ehdotuspyyntöihin ja jotka oli alun perin budjetoitu vuodelle 2016, oli peruutettava vuotta 2016 koskevassa lisätalousarviossa yhteisyrityksen vaikutusvallan ulkopuolella olevien ulkoisten syiden vuoksi; on huolissaan siitä, että maksattamatta olevien sitoumusten määrä on jatkuvassa kasvussa ja että se kohosi vuoden 2016 aikana 72,1 miljoonasta eurosta 83,8 miljoonaan euroon, ja vaatii kääntämään tämän suuntauksen siirryttäessä SESAR 2020 -ohjelmaan;

5.  on tyytyväinen siihen, että kaikki SESAR 1 -hankkeet saatiin operatiiviselta kannalta päätökseen vuoden 2016 lopussa ja että SESAR-ratkaisuluettelon ensimmäiseen versioon sisältyneet 61 ratkaisua, jotka ovat jo valmiita teollistamiseen ja käyttöön, on toimitettu ilmailuyhteisölle; toteaa, että 54:ää SESAR 1 -ohjelman puitteissa käynnistettyä ratkaisua kehitetään edelleen SESAR 2020 -ohjelman yhteydessä, mikä on esimerkki pyrkimyksestä varmistaa toimiva siirtyminen ohjelmasta toiseen;

6.  kehottaa SESAR-yhteisyritystä ja komissiota arvioimaan SESAR-ratkaisun käyttöönoton tuloksia erityisesti varmistaakseen yhteentoimivuuden ja etenemisen kohti yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan valmiiksi saattamista; ottaa huomioon, että käyttöönottovaihe on jo menossa, ja kehottaa SESAR-yhteisyritystä aloittamaan koehankkeen, joka koskee eurooppalaisen ilmatilan uutta arkkitehtuuria ja joka parantaa merkittävästi käyttöönoton taloudellista tehokkuutta;

7.  pitää myönteisenä, että vuonna 2016 allekirjoitettiin Eurocontrolin ja SESAR-yhteisyrityksen välinen uudistettu sopimus, jossa hahmotellaan Eurocontrolin uusi rooli yhtenä SESAR-ohjelman perustajista ja joka sisältää joukon SESAR 2020 -ohjelman täytäntöönpanoon liittyviä sitoumuksia ja hyväksymisiä; pitää myös tervetulleena osakkuuden laajentamista 19 osakkaaseen, jotka edustavat yli sataa alan yritystä ja osallistuvat SESAR 2020 -ohjelman tieteelliseen tutkimukseen, validointiin ja esittelyyn; panee merkille yhteisyrityksen vuosia 2017–2019 koskevan yhtenäisen ohjelma-asiakirjan ensimmäisen version hyväksymisen;

8.  on huolissaan siitä, että yhteisyritys asettaa hankintamenettelyssään sopimusbudjetille enimmäismäärän, joka ei näytä perustuvan kuluarviointiprosessiin eikä kohtuullista markkinahintaa koskevaan viitejärjestelmään; pyytää yhteisyritystä ottamaan käyttöön kohtuulliseen viitejärjestelmään perustuvat asianmukaiset kuluarviointiprosessit ennen hankintamenettelyjen käynnistämistä, jotta voidaan varmistaa sen monivuotisten palvelusopimusten kustannustehokkuus;

9.  kehottaa yhteisyritystä luomaan järjestelmällisen sisäisen menettelyn, jolla arvioidaan uudelleen heikoksi todettua taloudellista kannattavuutta avustuksen hankekoordinaattorin osalta, mukaan luettuina toimenpiteet, joilla lievennetään ja kompensoidaan kasvanutta taloudellista riskiä; panee merkille, että osakkaille ja niiden ulkopuolisille tilintarkastajille ei ole olemassa erityisohjeita osakkaiden SESAR 2020 -hankkeisiin osoittamien luontoissuoritusten ilmoittamisesta ja todentamisesta, ja kehottaa yhteisyritystä laatimaan ehdot ja mallitodistuksen ennen kuin mitään luontoissuorituksia vastaanotetaan vuonna 2018;

10.  pitää myönteisenä, että miehittämättömiä ilma-aluksia koskeva tutkimus ”SESAR European Drones Outlook Study” julkaistiin marraskuussa 2016; katsoo, että miehittämättömien ilma-alusten turvallinen integrointi eurooppalaiseen ilmatilaan edellyttää monenlaisia innovaatioita, myös teknologioita, jotka liittyvät ilmaliikenteen hallintaan; pitää mielenkiintoisena tutkimuksessa esitettyä selvitystä tällaisten ilma-alusten Euroopan markkinoiden kehityksestä vuoteen 2050 ja niiden valtavasta potentiaalista Euroopalle ja sen maailmanlaajuiselle kilpailukyvylle sekä toimenpiteistä, jotka olisi toteutettava seuraavien 5–10 vuoden kuluessa tämän potentiaalin hyödyntämiseksi, mukaan luettuna tuki tutkimukselle ja aikaan saadulle kehitykselle luomalla unionin tasolla toimintaympäristö, joka käsittää sekä sääntelykehyksen että teknologian ja saattaa yhteen kaikki keskeiset julkiset ja yksityiset sidosryhmät ja jonka tuloksena unionin rahoituksen taso kohoaa erityisesti alan pk-yritysten kehittämistä palvelevalla tavalla;

11.  pitää myönteisenä, että yhteisyritys on edelleen soveltanut monitahoista lähestymistapaa voidakseen tehokkaasti tarkastella, hallita ja lieventää riskejä, ja odottaa yhteisyrityksen kiinnittävän erityistä huomiota kriittisiin riskeihin, joita se on todennut ATM-yleissuunnitelman ja SESAR 2020 -ohjelman yhteydessä; pitää myönteisenä, että yhteisyrityksen hallintoneuvosto hyväksyi petostentorjuntastrategian 18. maaliskuuta 2016;

12.  toteaa, että SESAR 1 -ohjelman osalta viidessä valitussa osakkaassa oli suunniteltu 21 tarkastusta, joista 14 saatiin päätökseen vuonna 2016 osana kaikissa 15 osakkaassa suoritettavaa kolmatta tarkastuskierrosta yhteisyrityksen jälkitarkastusstrategiassa kuvatulla tavalla; on huolestunut siitä, että jäännösvirhetaso oli 6,21 prosenttia vuonna 2016; on kuitenkin tyytyväinen siihen, että SESAR 1 -ohjelman kumulatiivinen virhetaso oli 1,34 prosenttia;

13.  panee merkille vuonna 2016 toimitetun henkilöresursseja koskevan vertailututkimuksen tulokset, joiden mukaan 62 prosenttia henkilöstöstä toimi operatiivisissa tehtävissä, 30 prosenttia hallinnollisissa ja 8 prosenttia neutraaleissa tehtävissä;

14.  toteaa, että eurooppalaisen ilmatilan hallinta on edelleen hajanaista eikä yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa ole vielä saavutettu; muistuttaa, että yhteisyrityksellä on olennainen rooli yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan kulmakiven muodostavaan SESAR-hankkeeseen liittyvän tutkimuksen koordinoinnissa ja toteuttamisessa, vaikka SESAR-hankkeen tavoitteiden toteuttamisen määräaikaa on lykätty vuoteen 2035 alkuperäisestä vuodesta 2020;

15.  muistuttaa, että on tärkeää korjata eurooppalaisen ilmatilan hajanaisuus, koska sisämarkkinat eivät tällä hetkellä vieläkään pääse täysin hyötymään yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan tarjoamista eduista;

16.  ehdottaa, että parlamentti myöntää yhteisyrityksen pääjohtajalle vastuuvapauden yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016.

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

20.2.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

40

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Olle Ludvigsson

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

40

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

Verts/ALE

Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský Roberts Zīle

Daniela Aiuto, Rolandas Paksas

Marie-Pierre Vieu

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

2

-

EFDD

ENF

Jill Seymour

Marie-Christine Arnautu

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

20.3.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

EUVL C 426, 12.12.2017, s. 1.

(2)

EUVL C 426, 12.12.2017, s. 56.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUVL L 64, 2.3.2007, s. 1.

(5)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

EUVL C 426, 12.12.2017, s. 1.

(7)

EUVL C 426, 12.12.2017, s. 56.

(8)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

EUVL L 64, 2.3.2007, s. 1.

(10)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

Päivitetty viimeksi: 10. huhtikuuta 2018Oikeudellinen huomautus