Postupak : 2017/2181(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0077/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0077/2018

Rasprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.67

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0172

IZVJEŠĆE     
PDF 652kWORD 62k
22.3.2018
PE 613.430v02-00 A8-0077/2018

o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2016.

(2017/2181(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Brian Hayes

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2016.

(2017/2181(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2016. s odgovorom Zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05943/2018 – C8-0090/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 219/2007 od 27. veljače 2007. o uspostavljanju zajedničkog poduzeća za razvoj nove generacije Europskog sustava upravljanja zračnim prometom (SESAR)(4), a posebno njezin članak 4.b,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0077/2018),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća SESAR za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2016.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća SESAR, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2016.

(2017/2181(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2016. s odgovorom Zajedničkog poduzeća(6),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(7) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05943/2018 – C8-0090/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(8), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 219/2007 od 27. veljače 2007. o uspostavljanju zajedničkog poduzeća za razvoj nove generacije Europskog sustava upravljanja zračnim prometom (SESAR)(9), a posebno njezin članak 4.b,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(10),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0077/2018),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2016.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća SESAR, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2016.

(2017/2181(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0077/2018),

A.  budući da je Zajedničko poduzeće SESAR („Zajedničko poduzeće”) osnovano u veljači 2007. kako bi vodilo Istraživački program o upravljanju zračnim prometom jedinstvenog europskog neba (SESAR), kojemu je cilj modernizirati upravljanje prometom u Uniji;

B.  budući da je, nakon donošenja Uredbe Vijeća (EU) br. 721/2014, programom SESAR 2 razdoblje poslovanja Zajedničkog poduzeća produženo do 31. prosinca 2024.;

C.  budući da je Zajedničko poduzeće osnovano kao javno-privatno partnerstvo čiji su osnivači Unija i Eurocontrol;

D.  budući da doprinos Unije za fazu uvođenja programa SESAR 2 u razdoblju 2014. – 2024., financiranog u okviru programa Obzor 2020., iznosi 585 000 000 EUR; budući da se očekuje da će u sklopu novih ugovora o članstvu u okviru programa Obzor 2020. doprinos Eurocontrola iznositi oko 500 000 000 EUR, dok će doprinos drugih partnera iz sektora zrakoplovstva iznositi oko 720 700 000 EUR, od čega bi oko 90 % trebalo biti u naravi;

Mjere poduzete na temelju preporuka iz razrješnice za 2015.

1.  napominje da je Zajedničko poduzeće u svoje postupke ugradilo zajednički obrazac za izjavu o nepostojanju sukoba interesa;

Općenito

2.  napominje da se u izvješću Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća za godinu koja je završila 31. prosinca 2016. („izvješće Revizorskog suda”) navodi da ona u svim značajnim aspektima vjerno prikazuje financijsko stanje Zajedničkog poduzeća na dan 31. prosinca 2016. te rezultate poslovanja, novčane tokove i promjene u neto imovini za godinu završenu tim danom, u skladu s Financijskom uredbom Zajedničkog poduzeća i računovodstvenim pravilima koja je usvojio računovodstveni službenik Komisije;

3.  potvrđuje da se u izvješću Revizorskog suda navodi da su transakcije povezane s godišnjom računovodstvenom dokumentacijom Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2016. u svim značajnim aspektima zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

4.  napominje da je 2016. proračun za plaćanja Zajedničkog poduzeća iznosio 157 100 000 EUR (2015.: 136 900 000 EUR);

5.  napominje na temelju izvješća Revizorskog suda da je konačni proračun za 2016. dostupan iz Sedmog okvirnog programa („FP7”) i programa Obzor 2020. obuhvaćao odobrena sredstva za preuzimanje obveza u iznosu od 101 400 000 EUR i odobrena sredstva za plaćanja u iznosu od 162 800 000 EUR;

6.  napominje na temelju izvješća Revizorskog suda da su stope korištenja za odobrena sredstva iznosile 95,7 % za obveze i 63,2 % za plaćanja; zabrinut je zbog toga što je razlog za nisku stopu izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja bilo kašnjenje u provedbi studija i razvojnih aktivnosti koje provode članovi Zajedničkog poduzeća; svjestan je da su jedan od glavnih razloga za kašnjenje u provedbi plaćanja za studije i razvojne aktivnosti koje provode članovi poteškoće u prilagodbi zajedničkih alata informacijske tehnologije u okviru programa Obzor 2020. posebnim potrebama Zajedničkog poduzeća; međutim, kako bi se osiguralo da se ti problemi ponovo ne pojave, potrebno im je dati prioritet;

7.  napominje da su u okviru revizije za 2016. pregledana 383 troškovnika, koji predstavljaju svih 15 članova i iznose 77 000 000 EUR, odnosno 10 % od ukupno prijavljenih troškova u visini od 728 800 000 EUR, sa stopom preostale pogreške od 1,34 %;

Višegodišnje izvršenje proračuna u okviru programa FP7 i TEN-T

8.  napominje da je od ukupnog operativnog i administrativnog proračuna u iznosu od 892 800 000 EUR za aktivnosti u okviru programa SESAR I Zajedničko poduzeće do kraja 2016. preuzelo obveze u iznosu od 827 400 000 EUR i isplatilo 704 200 000 EUR (79 % dostupnog proračuna);

9.  napominje da je od 1 254 500 000 EUR doprinosa u naravi i novčanih doprinosa koje ostali članovi trebaju dati za operativne i administrativne aktivnosti Zajedničkog poduzeća (670 200 000 EUR od Eurocontrola i 584 300 000 EUR od članova iz sektora zračnog prometa) Zajedničko poduzeće do kraja 2016. potvrdilo doprinose u iznosu od 910 000 000 EUR (427 700 000 EUR od Eurocontrola i 482 300 000 EUR iz sektora zračnog prometa); napominje da su do kraja 2016. ostali članovi Zajedničkom poduzeću prijavili doprinose u naravi u iznosu od 133 500 000 EUR (49 200 000 EUR od Eurocontrola i 84 200 000 EUR od članova iz sektora zračnog prometa);

10.  napominje da su na kraju 2016. objedinjeni novčani doprinosi Unije iznosili 597 100 000 EUR, dok su ukupni doprinosi u naravi i novčani doprinosi Eurocontrola iznosili 476 900 000 EUR, a doprinosi članova iz sektora zračnog prometa 566 500 000 EUR;

Višegodišnje izvršenje proračuna u okviru programa Obzor 2020.

11.  napominje da je od sredstava iz programa Obzor 2020. u visini od 585 000 000 EUR dodijeljenih Zajedničkom poduzeću za provedbu projekta SESAR 2020. Zajedničko poduzeće do kraja 2016. preuzelo obveze u iznosu od 61 600 000 EUR i isplatilo 49 900 000 EUR (8,5 % dodijeljenih sredstava); nadalje, napominje da su većinu tih plaćanja činile isplate pretfinanciranja za prvu skupinu projekata SESAR 2020.;

12.  napominje da su do kraja 2016. objedinjeni novčani doprinosi Unije operativnim aktivnostima Zajedničkog poduzeća iznosili 56 800 000 EUR;

13.  ističe da bi ostali članovi za operativne aktivnosti Zajedničkog poduzeća u vezi s programom SESAR 2020. trebali dati doprinose u naravi i novčane doprinose u vrijednosti od 1 220 700 000 EUR (500 000 000 EUR od Eurocontrola i 720 700 000 EUR iz sektora zračnog prometa); zabrinut je zbog toga što na kraju 2016. upravni odbor nije potvrdio nikakve doprinose u naravi i novčane doprinose, no napominje da su projekti SESAR 2020. bili u početnim fazama; svjestan je činjenice da se od članova očekuje da svoje prve prijave troškova dostave 2018. i da će Zajedničko poduzeće tada početi potvrđivati povezane doprinose u naravi;

14.  napominje da se Zajedničko poduzeće suočilo s poteškoćama u prilagodbi alata informacijske tehnologije u okviru programa Obzor 2020. svojim potrebama, što je rezultiralo kašnjenjem u izvršenju plaćanja za studije i razvojne aktivnosti koje provode članovi; ne odobrava činjenicu da je 14,5 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za plaćanja, povezanima s pozivima na podnošenje prijedloga i aktivnostima u okviru programa SESAR 2020. prvotno predviđenima u proračunu za 2016., moralo biti ukinuto izmjenom proračuna za 2016. zbog vanjskih faktora izvan kontrole Zajedničkog poduzeća; izražava zabrinutost zbog nastavka rasta nepodmirenih obveza, koje su tijekom 2016. porasle sa 72,1 milijun EUR na 83,8 milijuna EUR te traži da se taj trend preokrene nakon prijelaza na program SESAR 2020.;

15.  pozdravlja obnovljeni sporazum potpisan 2016. između Eurocontrola i Zajedničkog poduzeća SESAR, u kojemu se opisuje nova uloga Eurocontrola kao suosnivača SESAR-a te uključuje niz obveza i angažmana u pogledu provedbe programa SESAR 2020.; pozdravlja i povećanje broja članova koji predstavljaju više od 100 poduzeća diljem sektora na 19, a sudjelovat će u sektorskim istraživanjima te aktivnostima potvrđivanja i demonstracije u okviru programa SESAR 2020.; prima na znanje usvajanje prvog izdanja jedinstvenog programskog dokumenta Zajedničkog poduzeća za razdoblje 2017. – 2019.;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

16.  navodi na temelju izvješća Revizorskog suda da je na dan 31. prosinca 2016. Zajedničko poduzeće zapošljavalo 44 člana osoblja (2015.: 41);

17.  ističe da je Zajedničko poduzeće pokrenulo šest postupaka javne nabave s približnom vrijednošću od 22 300 000 EUR u skladu s financijskim pravilima Zajedničkog poduzeća kako bi se osiguralo pošteno tržišno natjecanje među dobavljačima i najučinkovitije korištenje sredstava Zajedničkog poduzeća;

18.  napominje da u svojim postupcima javne nabave usluga Zajedničko poduzeće određuje najvišu moguću vrijednost ugovora; zabrinut je da se taj najviši mogući iznos ne temelji na sustavnom postupku procjene troškova i utemeljenom referentnom sustavu tržišnih cijena; nadalje, napominje da se time ne jamči isplativost višegodišnjih ugovora o uslugama koje Zajedničko poduzeće sklapa s obzirom na to da iskustvo pokazuje da je većina primljenih ponuda bila blizu najvišeg mogućeg proračuna; pozdravlja činjenicu da je na temelju opažanja Revizorskog suda u travnju 2017. Zajedničko poduzeće uvelo metodologiju za sustavnu procjenu potreba i troškova ugovora tijekom faze planiranja javne nabave;

19.  prima na znanje rezultate kadrovske analize prema referentnim vrijednostima provedene 2016., u kojoj je utvrđena sljedeća raspodjela: 62 % operativnih radnih mjesta, 30 % administrativnih i 8 % neutralnih;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

20.  napominje da je tijekom 2016. zbog utvrđenog sukoba interesa člana s ovlaštenim revizorom vanjsko revizorsko društvo provelo devet revizija; navodi da Zajedničko poduzeće ima revidiran okvirni ugovor za usluge revizije s tri vanjska revizorska društva i da revizije obavljaju isključivo ta trgovačka društva; ističe da provedenim revizijama do sada nisu otkriveni nikakvi značajni problemi koji bi zahtijevali pozornost upravnog odbora;

Unutarnja kontrola

21.  sa zadovoljstvom pozdravlja činjenicu da je Zajedničko poduzeće uspostavilo postupke ex ante kontrole koji se temelje na pregledima financijske i operativne dokumentacije te da provodi ex post revizije korisnika;

22.  zabrinut je zbog toga što Zajedničko poduzeće članovima i njihovim vanjskim revizorima još nije dalo posebne smjernice u vezi s prijavom i potvrđivanjem doprinosa u naravi koje članovi daju za projekte SESAR 2020.; nadalje, zabrinut je zbog toga što Zajedničko poduzeće nije donijelo interne smjernice za ex ante provjere zahtjeva za povrat troškova u vezi s projektima SESAR 2020.; pozdravlja činjenicu da je upravni odbor Zajedničkog poduzeća SESAR u prosincu 2016. usvojio dokument „Metodologija i postupak potvrđivanja za doprinose u naravi (IKC) Zajedničkog poduzeća SESAR (samo za program SESAR 2020.)”; napominje da bi Zajedničko poduzeće trebalo istražiti postoji li potreba za prilagodbom strategije Komisije za ex ante kontrole programa Obzor 2020. posebnim rizicima povezanim s projektima SESAR 2020.;

23.  poziva Zajedničko poduzeće na uspostavu sustavnog internog postupka u cilju ponovnog razmatranja slabe financijske održivosti u pogledu koordinatora za projekte financirane bespovratnim sredstvima, uključujući mjere za ublažavanje i kompenzaciju većeg financijskog rizika; utvrđuje nedostatak konkretnih smjernica za članove i vanjske revizore povezanih s izjavom i potvrdom o doprinosima u naravi članova za projekte u okviru programa SESAR 2020. te poziva Zajedničko poduzeće da izradi pravilnik i ogledni primjerak potvrde prije nego što se 2018. počnu primati doprinosi u naravi;

24.  pozdravlja činjenicu da je Zajedničko poduzeće nastavilo primjenjivati višedimenzionalni pristup u svrhu učinkovitog razmatranja, upravljanja i ublažavanja rizika te očekuje od Zajedničkog poduzeća da posebnu pozornost obrati kritičnim razinama korporativnog rizika koje je utvrdilo u pogledu glavnog plana upravljanja zračnim prometom i programa SESAR 2020.; pozdravlja činjenicu da je upravni odbor Zajedničkog poduzeća 18. ožujka 2016. usvojio strategiju za borbu protiv prijevara;

25.  napominje da je za SESAR 1 planirana 21 revizija pet odabranih članova, a 2016. dovršeno je njih 14 u okviru trećeg ciklusa revizija svih 15 članova, kao što je opisano u ex post revizijskoj strategiji Zajedničkog poduzeća; izražava zabrinutost zbog činjenice da stopa preostalih pogrešaka za 2016. godinu iznosi 6,21 %; međutim, izražava veliko zadovoljstvo zbog toga što kumulativna stopa preostalih pogrešaka za SESAR 1 iznosi 1,34 %;

Unutarnje revizije

26.  napominje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju u listopadu 2015. provela reviziju „operativnog upravljanja i ažuriranje glavnog plana”; navodi da je Služba za unutarnju reviziju iznijela tri preporuke; traži od Zajedničkog poduzeća da o provedbi preostalih otvorenih preporuka obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice;

27.  napominje da je Služba za unutarnju reviziju u listopadu 2016. provela reviziju postupka u okviru programa Obzor 2020.; napominje činjenicu da je revizija potvrdila usklađenost Zajedničkog poduzeća s postupcima u okviru programa Obzor 2020., osobito u pogledu identifikacije tema, evaluacije i odabira prijedloga te pripreme sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava;

Pozivi na podnošenje prijedloga

28.  napominje da je za ograničeni postupak poziva na podnošenje prijedloga za istraživanja u sektoru zračnog prometa, koji je bio dostupan samo članovima Zajedničkog poduzeća iz tog sektora, Zajedničko poduzeće dodijelilo bespovratna sredstva projektnim konzorcijima unatoč činjenici da su, u dva slučaja, provjere financijske održivosti korisnika koje je obavila Izvršna agencija za istraživanje pokazale da financijska sposobnost člana konzorcija iz sektora zračnog prometa zaduženog za koordinaciju nije bila zadovoljavajuća; ističe da to podrazumijeva veći financijski rizik u pogledu završetka tih projekata, kao i veći financijski rizik za ostale projekte u kojima sudjeluju dva predmetna korisnika; napominje da se odluka izvršnog direktora u ta dva slučaja temeljila na dodatnim ad hoc procjenama rizika koje je obavilo osoblje Zajedničkog poduzeća; zabrinut je zbog činjenice da Zajedničko poduzeće još nije uspostavilo sustavan interni postupak za preispitivanje nezadovoljavajuće financijske održivosti pojedinačnog koordinatora projekta za koji su dodijeljena bespovratna sredstva, uključujući mjere za ublažavanje i kompenzaciju povećanog financijskog rizika; napominje da je na temelju rezultata komplementarnih procjena rizika koje su provedene u skladu sa smjernicama iz programa Obzor 2020., Zajedničko poduzeće utvrdilo da bi se odbijanjem koordinatora projekata samo na osnovu analize koju je provela Izvršna agencija za istraživanje Zajedničko poduzeće moglo izložiti znatnom riziku od sudskih sporova; napominje da se Zajedničko poduzeće slaže da je potrebno uvesti interni postupak za ponovnu procjenu slabe financijske održivosti koordinatora projekta kojem su dodijeljena bespovratna sredstva, što obuhvaća mjere za smanjenje i kompenziranje većih financijskih rizika;

Komunikacija

29.  svjestan je da Zajedničko poduzeće preko institucija EU-a treba informirati građane Unije o važnim istraživanjima i suradnji u kojima sudjeluje te naglašava da je bitno isticati stvarna poboljšanja koja su rezultat njegova rada i važan su dio njegova mandata, kao i činjenicu da ono surađuje s ostalim zajedničkim poduzećima pri promicanju javne osviještenosti o koristima njihova rada;

30.  poziva Komisiju da se pobrine da Zajedničko poduzeće izravno sudjeluje u postupku preispitivanja programa Obzor 2020. u sredini programskog razdoblja u području daljnjeg pojednostavnjenja i usklađivanja zajedničkih poduzeća;

Ostala pitanja

31.  izražava zadovoljstvo zbog toga što su svi projekti u okviru programa SESAR 1 s operativnog aspekta zaključeni na kraju 2016. te zbog toga što je zrakoplovnoj zajednici u prvom izdanju kataloga rješenja SESAR-a dostavljeno 61 rješenje spremno za industrijalizaciju i realizaciju; napominje da će se 54 rješenja započeta u programu SESAR 1 dodatno razviti u programu SESAR 2020., što je primjer napora uloženih kako bi se osigurao učinkovit prijelaz s jednog programa na drugi;

32.  poziva Zajedničko poduzeće i Komisiju da ocijene rezultate provedbe rješenja SESAR-a, posebno u pogledu jamčenja interoperabilnosti i napretka ostvarenog u pogledu dovršetka inicijative jedinstvenog europskog neba; uzimajući u obzir da je faza uvođenja u uporabu već u tijeku, poziva Zajedničko poduzeće da započne razvoj pilot-projekta za novu arhitekturu europskog zračnog prostora kojom će se znatno doprinijeti financijskoj učinkovitosti postupka uvođenja;

33.  pozdravlja objavljivanje studije SESAR-a o perspektivi bespilotnih letjelica u Europi u studenom 2016.; smatra da je za sigurnu integraciju bespilotnih letjelica u europski zračni prostor potreban niz inovacija, što se odnosi i na tehnologije u području upravljanja zračnim prostorom; sa zanimanjem primjećuje da se u toj studiji pruža pregled razvoja europskog tržišta bespilotnih letjelica do 2050. i njegova ogromnog potencijala za Europu i njezinu globalnu konkurentnost, kao i mjera koje je u sljedećih pet do deset godina potrebno poduzeti kako bi se taj potencijal iskoristio, među kojima je i pružanje potpore za istraživanje i razvoj na način da se na razini Unije uspostavi ekosustav koji obuhvaća i regulatorni okvir i tehnologiju, povezuje ključne javne i privatne dionike te rezultira većim izdvajanjem sredstava Unije, posebno kako bi se dao poticaj djelovanju malih i srednjih poduzeća u tom sektoru;

34.  napominje da je upravljanje zračnim prostorom u Europi i dalje rascjepkano, a koncept jedinstvenog europskog neba još uvijek nije ostvaren; ponavlja da Zajedničko poduzeće ima ključnu ulogu u koordiniranju i primjeni istraživanja u okviru projekta SESAR, jednog od temeljnih projekata za uspostavu jedinstvenog europskog neba, iako je rok za ispunjavanje ciljeva projekta SESAR odgođen s 2020., kako je prvobitno bilo predviđeno, na 2035. godinu;

35.  podsjeća da je važno riješiti problem rascjepkanosti europskog neba s obzirom na to da trenutačno na jedinstvenom europskom tržištu nisu u potpunosti ostvarene prednosti jedinstvenog europskog neba;

20.2.2018

MIŠLJENJE Odbora za promet i turizam

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2016.

(2017/2181(DEC))

Izvjestiteljica za mišljenje: Isabella De Monte

PRIJEDLOZI

Odbor za promet i turizam poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  pozdravlja zaključak Revizorskog suda da je računovodstvena dokumentacija Zajedničkog poduzeća za istraživanje o upravljanju zračnim prometom jedinstvenog europskog neba (SESAR) („Zajedničko poduzećeˮ) za financijsku godinu 2016. zakonita i pravilna u svim značajnim aspektima; ističe da tematsko izvješće Revizorskog suda br. 18/2017 sadrži važne napomene u pogledu inicijative jedinstvenog europskog neba;

2.  napominje da je 2016. bila prijelazna godina za Zajedničko poduzeće zbog dovršavanja i zaključivanja faze SESAR 1 i zahuktavanja faze SESAR 2020. te dodaje da je Zajedničko poduzeće predstavilo svoj proračun u dva zasebna dijela: (1) SESAR 1 i (2) SESAR 2020.; nadalje, napominje da je SESAR 1 sufinanciran sredstvima iz programa TEN-T i Sedmog okvirnog programa za istraživanja, a SESAR 2020. iz Obzora 2020., te da su različiti regulatorni okviri za dva dijela proračuna predstavljali znatan administrativni izazov za Zajedničko poduzeće i njegove članove; smatra da bi, stabilnosti radi, u budućnosti takve probleme trebalo izbjeći;

3.  napominje da je konačni godišnji proračun Zajedničkog poduzeća za 2016. iz Sedmog okvirnog programa i Obzora 2020. iznosio 101,4 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i 162,8 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za plaćanja te da su stope izvršenja iznosile 95,7 %, odnosno 63,2 %; napominje da je do niske stope izvršenja za odobrena sredstva za plaćanja ponajprije došlo zbog kašnjenja članova Zajedničkog poduzeća u provedbi studija i razvoju; napominje da je na kraju 2016. kumulativni novčani doprinos Unije za SESAR 1 iznosio 597,1 milijun EUR, dok su ukupni doprinosi u naravi Eurocontrola i članova iz sektora zračnog prometa iznosili 476,9 milijuna EUR, odnosno 566,5 milijuna EUR, te da je, s druge strane, kumulativni novčani doprinos Unije programu SESAR 2020. iznosio 56,8 milijuna EUR, dok doprinosi u naravi i novčani doprinosi drugih članova nisu odobreni jer su projekti bili u početnim fazama;

4.  napominje da se Zajedničko poduzeće suočilo s poteškoćama u prilagodbi informatičkih alata Obzora 2020. svojim potrebama, što je rezultiralo kašnjenjem u izvršenju plaćanja za studije i razvoj za koji su odgovorni članovi; ne odobrava činjenicu da je 14,5 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za plaćanja, povezanima s pozivima na podnošenje prijedloga i aktivnostima u okviru programa SESAR 2020. prvotno predviđenima u proračunu za 2016. moralo biti ukinuto izmjenom proračuna za 2016. zbog vanjskih faktora izvan kontrole Zajedničkog poduzeća; izražava zabrinutost zbog nastavka rasta nepodmirenih obveza, koje su tijekom 2016. porasle sa 72,1 milijun EUR na 83,8 milijuna EUR te traži da se taj trend preokrene nakon prijelaza na program SESAR 2020.;

5.  izražava zadovoljstvo zbog toga što su svi projekti u okviru programa SESAR 1 s operativnog aspekta zaključeni na kraju 2016. te zbog toga što je zrakoplovnoj zajednici dostavljeno 61 rješenje spremno za industrijalizaciju i realizaciju te navedeno u prvom izdanju kataloga rješenja SESAR-a; napominje da će se 54 rješenja započeta u programu SESAR 1 dodatno razviti u programu SESAR 2020., što je primjer napora uloženih kako bi se osigurao učinkovit prijelaz s jednog programa na drugi;

6.  poziva poduzeće SESAR i Komisiju da evaluiraju rezultate provedbe rješenja SESAR-a, posebno u pogledu jamčenja interoperabilnosti i ostvarenog napretka u pogledu dovršetka inicijative jedinstvenog europskog neba; uzimajući u obzir da je faza uvođenja u uporabu već u tijeku, poziva poduzeće SESAR da započne razvoj pilot-projekta za novu arhitekturu europskog zračnog prostora kojom će se znatno doprinijeti financijskoj učinkovitosti postupka uvođenja;

7.  pozdravlja obnovljeni sporazum potpisan 2016. između Eurocontrola i Zajedničkog poduzeća SESAR, u kojemu se opisuje nova uloga Eurocontrola kao suosnivača SESAR-a te uključuje niz obveza i angažmana u pogledu provedbe programa SESAR 2020.; osim toga, pozdravlja povećanje broja članova na njih 19, koji predstavljaju više od 100 poduzeća diljem sektora i sudjelovat će u sektorskim istraživanjima te aktivnostima odobravanja i demonstracije u okviru programa SESAR 2020.; prima na znanje usvajanje prvog izdanja jedinstvenog programskog dokumenta Zajedničkog poduzeća za razdoblje od 2017. do 2019.;

8.  izražava zabrinutost zbog toga što Zajedničko poduzeće u svom postupku za pružanje usluga nabave određuje maksimalni proračun za ugovore, koji, čini se, nije utemeljen na postupku procjene troškova i referentnom sustavu za razumne tržišne cijene; poziva Zajedničko poduzeće da prije pokretanja postupaka nabave uspostavi odgovarajuće postupke procjene troškova, na temelju referentnog sustava za razumne cijene, kako bi zajamčilo ekonomičnost svojih višegodišnjih ugovora o uslugama;

9.  poziva Zajedničko poduzeće na uspostavu sustavnog internog postupka u cilju ponovnog razmatranja slabe financijske održivosti u pogledu koordinatora za projekte financirane bespovratnim sredstvima, uključujući mjere za ublažavanje i kompenzaciju većeg financijskog rizika; konstatira nedostatak konkretnih smjernica za članove i vanjske revizore povezanih s izjavom i potvrdom o doprinosima u naravi članova za projekte u okviru programa SESAR 2020. te poziva Zajedničko poduzeće da izradi pravilnik i ogledni primjerak potvrde prije nego što se 2018. počnu primati doprinosi u naravi;

10.  pozdravlja objavu studije SESAR-a o perspektivi bespilotnih letjelica u Europi u studenom 2016.; smatra da je za sigurnu integraciju bespilotnih letjelica u europski zračni prostor potreban niz inovacija, što se odnosi i na tehnologije u području upravljanja zračnim prometom; sa zanimanjem primjećuje da se u toj studiji pruža pregled razvoja europskog tržišta bespilotnih letjelica do 2050. i njegova ogromnog potencijala za Europu i njezinu globalnu konkurentnost, kao i mjera koje je u sljedećih pet do deset godina potrebno poduzeti kako bi se taj potencijal ostvario, među kojima je i pružanje potpore istraživanju i razvoju na način da se na razini Unije uspostavi ekosustav koji obuhvaća i regulatorni okvir i tehnologiju, povezuje ključne javne i privatne dionike te rezultira većim izdvajanjem sredstava Unije, posebno kako bi se dao poticaj djelovanju malih i srednjih poduzeća u ovom sektoru;

11.  pozdravlja činjenicu da je Zajedničko poduzeće nastavilo primjenjivati višedimenzionalni pristup u svrhu učinkovitog razmatranja, upravljanja i ublažavanja rizika te očekuje od Zajedničkog poduzeća da obrati posebnu pozornost na kritične razine korporativnog rizika koje je utvrdila u pogledu glavnog plana upravljanja zračnim prometom i programa SESAR 2020.; pozdravlja činjenicu da je upravni odbor Zajedničkog poduzeća 18. ožujka 2016. usvojio strategiju za borbu protiv prijevara;

12.  napominje da je za SESAR 1 planirana 21 revizija pet odabranih članova, a 2016. dovršeno je njih 14 u okviru trećeg ciklusa revizija svih 15 članova, kao što je opisano u ex post revizijskoj strategiji Zajedničkog poduzeća; izražava zabrinutost zbog činjenice da stopa preostalih pogrešaka za 2016. godinu iznosi 6,21 %; međutim, izražava veliko zadovoljstvo zbog toga što kumulativna stopa preostalih pogrešaka za SESAR 1 iznosi 1,34 %;

13.  prima na znanje rezultate kadrovske analize prema referentnim vrijednostima provedene 2016., u kojoj je utvrđena sljedeća raspodjela: 62 % operativnih radnih mjesta, 30 % administrativnih i 8 % neutralnih;

14.  napominje da je upravljanje zračnim prostorom u Europi i dalje rascjepkano, a koncept jedinstvenog europskog neba još uvijek nije ostvaren; ponavlja da Zajedničko poduzeće ima ključnu ulogu u koordiniranju i primjeni istraživanja u okviru projekta SESAR, jednog od temeljnih projekata za uspostavu jedinstvenog europskog neba, iako je rok za ispunjavanje ciljeva projekta SESAR odgođen s prvotno istaknute 2020. na 2035. godinu;

15.  podsjeća da je važno riješiti problem fragmentarnosti europskog neba, s obzirom na to da trenutačno na jedinstvenom europskom tržištu nisu u potpunosti ostvarene prednosti jedinstvenog europskog neba;

16.  predlaže da Parlament da razrješnicu izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća za izvršenje njegova proračuna za financijsku godinu 2016.

INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

20.2.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

40

2

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Olle Ludvigsson

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

40

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

 

S&D

 

Verts/ALE

Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský Roberts Zīle

Daniela Aiuto, Rolandas Paksas

Marie-Pierre Vieu

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

2

-

EFDD

ENF

Jill Seymour

Marie-Christine Arnautu

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

20.3.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

20

4

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 426, 12.12.2017., str. 1.

(2)

SL C 426, 12.12.2017., str. 56.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 64, 2.3.2007., str. 1.

(5)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(6)

SL C 426, 12.12.2017., str. 1.

(7)

SL C 426, 12.12.2017., str. 56.

(8)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(9)

SL L 64, 2.3.2007., str. 1.

(10)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

Posljednje ažuriranje: 11. travnja 2018.Pravna napomena