Postup : 2017/2157(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0078/2018

Předložené texty :

A8-0078/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasování :

PV 18/04/2018 - 12.47

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0152

ZPRÁVA     
PDF 645kWORD 63k
22.3.2018
PE 613.469v02-00 A8-0078/2018

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2016

(2017/2157(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Bart Staes

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2016

(2017/2157(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0067/2018)

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 ze dne 27. června 2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost(4), a zejména na článek 19 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(5), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výbor pro dopravu a cestovní ruch (A8-0078/2018),

1.  uděluje výkonnému řediteli Evropské agentury pro námořní bezpečnost absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2016;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropské agentury pro námořní bezpečnost, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2016

(2017/2157(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí agentury(6),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(7) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0067/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 ze dne 27. června 2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost(9), a zejména na článek 19 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(10), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0078/2018),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok2016;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropské agentury pro námořní bezpečnost, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2016

(2017/2157(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0078/2018),

A.  vzhledem k tomu, že orgán příslušný k udělování absolutoria klade v souvislosti s postupem udělování absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, realizací konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným spravováním lidských zdrojů;

B.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů(11) Evropské agentury pro námořní bezpečnost (dále jen „agentura“) dosahoval její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2016 výše 70 215 156 EUR, což ve srovnání s rokem 2015 představuje nárůst o 6,05 %;

C.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2016 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka agentury je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  bere na vědomí, že výsledkem úsilí v oblasti monitorování rozpočtu v rozpočtovém roce 2016 byla míra plnění rozpočtu ve výši 98,07 %, což představuje nárůst o 1,16 % oproti roku 2015, a že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 97,80 %, což představuje nárůst o 1,28 %;

2.  bere na vědomí, že v rozpočtu na rok 2016 byla provedena konečná fáze dvoudílné rozpočtové restrukturalizace z let 2014 a 2015, která měla dopady na rozpočtové roky 2015 a 2016; konstatuje, že tato nová struktura si klade za cíl lépe podporovat potřeby agentury díky tomu, že se izolují aktivity financované na projektovém základě a financování vyčleněné na tyto specifické činnosti (prostředky R0); vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o praktickém dopadu a úsporách získaných díky nové struktuře rozpočtu;

Závazky a přenesené prostředky

3.  poukazuje na skutečnost, že z celkové částky převedené z roku 2015 do roku 2016 (36 450 711 EUR) bylo 54 % spotřebováno, 43 % zůstalo jako „otevřená částka“ (částka, která je splatná, ale ještě nebyla uhrazena) a 2 % z celkové částky byla zrušena;

4.  zdůrazňuje, že přenosy jsou často zčásti nebo plně opodstatněné víceletou povahou operačních programů agentur a neznamenají nezbytně, že se v plánování a plnění rozpočtu vyskytují nedostatky, ani nejsou vždy v rozporu se zásadou ročního rozpočtu, zejména pokud je agentura dopředu naplánuje a sdělí Účetnímu dvoru;

Převod

5.  bere na vědomí skutečnost, že agentura provedla v roce 2016 celkem 8 převodů mezi hlavami rozpočtu; konstatuje, že v případě převodů z jedné hlavy do jiné byly tyto převody pod hranicí 10 % prostředků přidělených dané rozpočtové položce na daný rozpočtový rok, s výjimkou převodů, které byly provedeny na konci roku v souladu s rozhodnutím správní rady přijatým písemným postupem č. 11/2016 o převodech z jedné hlavy do druhé nad rámec maximální výše 10 %;

Zadávací řízení a zaměstnanecká politika

6.  bere na vědomí skutečnost, že agentura zahájila 66 zadávacích řízení, z nichž u 5 se jednalo o zvláštní jednací řízení a zbývajících 61 byla otevřená řízení a jednací řízení s nízkou hodnotou;

7.  na základě zprávy agentury konstatuje, že v roce 2016 měla agentura ve svém schváleném plánu pracovních míst 202 pozic; konstatuje, že agentura zohlednila cíl ve výši 198 pozic, jehož má být dosaženo k 1. lednu 2017; konstatuje, že míra obsazenosti vůči tomuto cíli činila 98,48 %;

8.  bere na vědomí výsledek třetí srovnávací analýzy pracovních míst v agentuře, z nichž 21,80 % je vyhrazeno na administrativní podporu a koordinaci, 70,93 % na operační úkoly a 7,26 % na neutrální úkoly; konstatuje, že v roce 2016 bylo pět pracovních míst určených pro agenturu v plánu pracovních míst na rok 2015 zrušeno v rámci prvotního 5% snižování stavu zaměstnanců v souladu se sdělením Komise o plánování zdrojů pro decentralizované agentury, čímž se počet statutárních míst snížil z 207 na 202, a že agentura svůj pracovní program na rok 2016 plnila s pouze 198 pracovními místy, neboť 4 místa byla zmrazena z důvodu škrtů plánovaných na rok 2017; konstatuje, že celkový počet zaměstnanců zůstal stejný, tj. 246; vítá skutečnost, že na rok 2017 je plánováno zvýšení počtu statutárních pracovních míst souvisejících se spoluprací v oblasti úkolů pobřežní stráže o 14 míst;

9.  vyjadřuje politování nad značnou genderovou nevyvážeností 19% ku 81 % ve správní radě agentury, což oproti loňskému roku nepředstavuje žádné zlepšení; nicméně bere na vědomí informaci agentury, podle níž jmenování těchto členů nespadá do jejích pravomocí a poměr genderové vyváženosti vrcholného vedení představoval 50 : 50;

10.  zdůrazňuje, že rovnováha mezi pracovním a soukromým životem by měla být součástí zaměstnanecké politiky agentury; vyzývá agenturu, aby upřesnila, jakým způsobem byla relativně vysoká částka (7 841,70 EUR), která byla v roce 2016 vynaložena na aktivity spojené s dobrými podmínkami zaměstnanců, rozdělena; konstatuje, že průměrný počet dnů pracovní neschopnosti na zaměstnance činil 5,9;

11.  vítá skutečnost, že agentura zavedla obecné prováděcí pravidlo týkající se předcházení psychologickému a sexuálnímu obtěžování; vyzývá centrum, aby podporovalo pořádání školení a informačních schůzek s cílem zvýšit povědomí mezi zaměstnanci;

12.  s uspokojením konstatuje, že agentura nebyla cílem žádných žalob, soudních procesů nebo oznámených případů v souvislosti s přijímáním nebo propouštěním pracovníků v roce 2016;

Prevence a řešení střetů zájmů, transparentnost a demokracie

13.  vítá skutečnost, že agentura na svých internetových stránkách zveřejnila prohlášení o závazku a o zachování mlčenlivosti podepsaná členy její správní rady a také jejich životopisy;

14.  s uspokojením konstatuje, že správní rada agentury přijala v roce 2015 strategii na prevenci a odhalování podvodů a že byl v roce 2016 v tomto směru učiněn určitý počet konkrétních kroků, včetně školení na téma etiky a bezúhonnosti;

15.  vítá skutečnost, že v agentuře nedošlo v roce 2016 k žádnému případu střetu zájmů;

16.  vítá, že agentura přijala politiku pro otázku oznamovatelů (whistleblowers), která jejím pracovníkům poskytuje veškeré relevantní informace o oznamování a zaručuje, aby byla pracovníkům, kteří v dobré víře oznámí závažný přečin nebo znepokojující skutečnosti, zajištěna důvěrnost; s uspokojením konstatuje, že v roce 2016 nebyly hlášeny žádné případy;

17.  domnívá se, že je třeba vytvořit nezávislý orgán pro zveřejňování, poradenství a přezkoumávání disponující dostatečnými rozpočtovými zdroji, s cílem pomáhat whistleblowerům využívat vhodné kanály pro zveřejnění příslušných informací o možných nesrovnalostech poškozujících finanční zájmy Unie, chránit je před odhalením jejich identity a nabízet jim potřebnou podporu a poradenství;

Hlavní dosažené výsledky

18.  vítá tři hlavní úspěchy, které agentura v roce 2016 zaznamenala, a sice:

–  agentura zavedla novou metodiku pro návštěvy členských států a začlenila hodnocení nákladové efektivnosti do horizontálních analýz týkajících se cyklů návštěv v členských státech;

–  byly představeny první operační služby v rámci sledování námořního prostoru Copernicus, čímž započala součinnost, která bude v nadcházejících letech udržovat a podporovat produkty a služby, které agentura nabízí v oblasti monitorování Země;

–  agentura zavedla specifický a dobrovolný nástroj podporující práci členských států při prosazování a provádění unijních právních předpisů a norem týkajících se zmírňování environmentálních rizik spojených s lodní dopravou; (směrnice o síře(12) a směrnice o přístavních zařízeních pro příjem lodního odpadu(13));

19.  s politováním konstatuje, že agentura nevyužívá ukazatele dopadu a výsledku s cílem dále zdokonalit využívání klíčových ukazatelů výkonnosti; konstatuje nicméně, že jednotný programový dokument agentury jednoznačně uvádí očekávané dopady a výsledky každé aktivity;

Interní audit

20.  bere na vědomí, že v roce 2016 nevydaly orgány provádějící audit agentury žádná kritická doporučení ani připomínky, jež by mohly vést k výhradě v každoročním prohlášení o věrohodnosti; s uspokojením konstatuje, že veškerá doporučení a připomínky plynoucí z různých auditů v předešlých letech před rokem 2016 byly uzavřeny k 31. prosinci 2016;

21.  konstatuje, že Útvar interního auditu (IAS) provedl audit činností financovaných na projektovém základě v agentuře EMSA a dospěl k závěru, že řídící a kontrolní systémy agentury pro činnosti financované na projektovém základě jsou obecně vhodně naplánovány a účinně a účelně uplatňovány; konstatuje nicméně, že útvar IAS vymezil oblasti, v nichž zbývá prostor pro zlepšení, a to pokud se jedná o dostupnost řídících informací ohledně plánování a využívání zdrojů pro činnosti financované na projektovém základě; konstatuje, že útvar IAS vydal dne 30. ledna 2017 tři doporučení, z nichž jedno bylo agenturou přijato; vyzývá agenturu, aby o provedení těchto doporučení informovala orgán příslušný k udělení absolutoria;

22.  vítá skutečnost, že agentura na základě doporučení útvaru interního auditu a Evropského účetního dvora vytvořila vlastní nástroj pro sledování a že všechna doporučení a připomínky auditů vydané do 31. prosince 2016 byly provedeny;

Vnitřní kontrola

23.  bere na vědomí, že agentura vypracovala a zavedla řadu vnitřních opatření k zajištění toho, aby její činnosti podléhaly kontrole, a k poskytnutí přiměřené jistoty vedení ohledně dosažení jejích cílů; bere na vědomí, že agentura zavedla celý soubor standardů vnitřní kontroly založených na ekvivalentních standardech vytvořených Komisí a minimálních požadavcích, které schválila její správní rada; konstatuje, že hlavní vývoj v roce 2016 se týkal prevence a odhalování podvodů a správy dokumentů;

24.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora v roce 2014 agentura uzavřela rámcovou smlouvu ve výši 3 500 000 EUR na pořízení zboží a služeb v oblasti IT na období šesti let; konstatuje, že agentura však podhodnotila jak potřeby, tak pravděpodobnou hodnotu zakázky, a v důsledku toho dosáhlo na konci roku 2016 plnění smlouvy již 80 %; s politováním konstatuje, že tak muselo být vypsáno nové výběrové řízení, a to o čtyři roky dříve, než bylo plánováno, což vedlo k dodatečným administrativním nákladům; na základě odpovědi agentury konstatuje, že vymezení potřeb agentury v souvislosti s touto smlouvou bylo zvláště složité, neboť v době zadávání zakázky dosud probíhala jednání o pověřovací dohodě pro program Copernicus a především nebylo zřejmé, zda a v jakém rozsahu budou náklady na IT podle této smlouvy způsobilé;

25.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora v roce 2016 uzavřela agentura sedm rámcových smluv na nákup systémů na reakci při znečištění ropou; konstatuje, že zadávací řízení bylo vypsáno na základě předpokladu, že celková hodnota všech sedmi rámcových smluv bude činit 7 000 000 EUR; vyjadřuje politování nad tím, že tento předpoklad podcenil potřeby agentury a bylo podepsáno sedm rámcových smluv, kdy hodnotu 7 milionů EUR měla každá z nich, takže celková hodnota smluv byla 49 milionů EUR; konstatuje z odpovědi agentury, že v období mezi původním odhadem potřeb a vlastním zahájením zadávacího řízení se předpokládané potřeby změnily;

Výkonnost

26.  konstatuje, že v roce 2016 pokračovala spolupráce se zúčastněnými členskými státy a subjekty Unie, včetně poskytování služeb agentuře Frontex (kontrola hranic), EFCA (monitorování rybolovu), OLAF (cla a protiprávní přeshraniční činnost), MAOC-N (prosazování práva – narkotika) a EUNAVFOR (boj proti pirátství a obchodování s lidmi);

27.  konstatuje, že návrh na revizi nařízení, kterým byla agentura zřízena, zaměřený na rozvoj evropské spolupráce ohledně funkcí pobřežní stráže měl značný dopad na víceleté programování agentury připravované v roce 2016; konstatuje dále, že Evropský parlament financoval pilotní projekt prováděný v letech 2016 a 2017 a zaměřený na prozkoumání a další rozvoj součinnosti mezi agenturami EMSA, Frontex a EFCA s cílem posílit spolupráci v oblasti pobřežní stráže; vítá dokončení legislativního procesu a přijetí této revize na konci roku 2016;

28.  připomíná, že úkoly agentury mohou být na evropské úrovni prováděny účinněji než na vnitrostátní úrovni, což se týká např. příspěvku agentury k námořní bezpečnosti a předcházení znečištění z lodí i ze zařízení pro těžbu plynu a ropy na moři v Evropě; vítá skutečnost, že agentura usiluje o součinnost s jinými agenturami Unie s cílem dosáhnout větší účinnosti a účelnosti a nižších nákladů; v této souvislosti vítá a podporuje spolupráci agentury s dalšími unijními agenturami, které podporují program EU pro migraci, přičemž tato spolupráce zahrnuje poskytování rostoucího počtu služeb agentuře FRONTEX v souladu s obnovenou a aktualizovanou dohodou o úrovni služeb, která byla v roce 2016 uzavřena na dobu tří let; rovněž bere na vědomí, že agentura dokončila zadávání veřejných zakázek týkajících se systémů dálkově řízených letadel pro námořní dohled; podporuje spolupráci agentury s dalšími unijními agenturami při řešení uprchlické krize, a to i v případech, kdy se jedná o mimořádně důležité činnosti, které nespadají do jejího původního mandátu, například poskytování know-how, operační pomoci a pracovníků, jejichž účelem je přispět k řešení uprchlické krize;

°

°  °

29.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne ... 2018(14) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

20.2.2018

STANOVISKO Výboru pro dopravu a cestovní ruch

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost (EMSA) na rozpočtový rok 2016

(2017/2157(DEC))

Zpravodajka: Gesine Meissner

NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  vítá závěr Účetního dvora, že transakce, na nichž se zakládá účetní závěrka Evropské agentury pro námořní bezpečnost (dále jen „agentura“) za finanční rok 2016, jsou ve všech podstatných ohledech legální a správné;

2.  konstatuje, že roční rozpočet agentury na rok 2016 činil po odečtení vnitřních a vnějších účelově vázaných příjmů 55,17 milionu EUR v prostředcích na závazky a 56,07 milionu EUR v prostředcích na platby a že míra plnění dosáhla u prostředků na závazky 98,07 % a u prostředků na platby 97,80 %; vítá skutečnost, že agentura dosáhla míry provádění plateb na úrovni 97,65 % i při zohlednění automatických přenosů prostředků na platby; konstatuje, že do roku 2016 byly převedeny prostředky ve výši 36,45 milionu EUR, související zejména s operačními výdaji v oblasti opatření proti znečišťování moří, z čehož 54 % bylo spotřebováno a 43 % zůstalo jako otevřená částka, která bude spotřebována v následujících letech, přičemž u 2 % bylo přidělení na závazky zrušeno;

3.  vítá přímá opatření přijatá v souladu se strategií pro předcházení podvodům a jejich odhalování, jako je přijetí politiky týkající se oznamování nekalých praktik, díky níž zaměstnanci získávají informace o této problematice a která zaměstnancům, kteří oznamují závažné případy provinění nebo obavy ohledně jejich možného spáchání, zajišťuje nejvyšší možnou důvěrnost a ochranu a rovněž konání kurzů odborné přípravy na téma etika a integrita pro nové pracovníky a opakovací kurzy pro stávající zaměstnance;

4.  vítá skutečnost, že agentura na základě doporučení útvaru interního auditu a Evropského účetního dvora vytvořila vlastní nástroj pro sledování a že všechna doporučení a připomínky auditů vydané do 31. prosince 2016 byly provedeny;

5.  vítá skutečnost, že agentura přijala opatření s cílem připravit se na posílení mandátu v souladu s nařízením (EU) 2016/1625 ze dne 14. září 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1406/2002 a kterým se mandát agentury rozšiřuje o spolupráci mezi agenturami v oblasti funkcí pobřežní stráže; upozorňuje na skutečnost, že Parlament v roce 2016 zahájil pilotní projekt s názvem evropská pobřežní stráž, jehož účelem je dosáhnout operační a technické synergie mezi různými vnitrostátními orgány, které plní funkce pobřežní stráže, a agenturou, Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž (FRONTEX) a Evropskou agenturou pro kontrolu rybolovu (EFCA);

6.  připomíná, že úkoly agentury mohou být na evropské úrovni prováděny účinněji než na vnitrostátní úrovni, což se týká např. příspěvku agentury k námořní bezpečnosti a předcházení znečištění z lodí i ze zařízení pro těžbu plynu a ropy na moři v Evropě; vítá skutečnost, že agentura usiluje o součinnost s jinými agenturami Unie s cílem dosáhnout větší účinnosti a účelnosti a nižších nákladů; v této souvislosti vítá a podporuje spolupráci agentury s dalšími unijními agenturami, které podporují program EU pro migraci, přičemž tato spolupráce zahrnuje poskytování rostoucího počtu služeb agentuře FRONTEX v souladu s obnovenou a aktualizovanou dohodou o úrovni služeb, která byla v roce 2016 uzavřena na dobu tří let; rovněž bere na vědomí, že agentura dokončila zadávání veřejných zakázek týkajících se systémů dálkově řízených letadel pro námořní dohled; podporuje spolupráci agentury s dalšími unijními agenturami při řešení uprchlické krize, a to i v případech, kdy se jedná o mimořádně důležité činnosti, které nespadají do jejího původního mandátu, například poskytování know-how, operační pomoci a pracovníků, jejichž účelem je přispět k řešení uprchlické krize;

7.  bere na vědomí výsledek třetí srovnávací analýzy pracovních míst v agentuře, z nichž 21,80 % je vyhrazeno na administrativní podporu a koordinaci, 70,93 % na operační úkoly a 7,26 % na neutrální úkoly; konstatuje, že v roce 2016 bylo pět pracovních míst určených pro agenturu v plánu pracovních míst na rok 2015 zrušeno v rámci prvotního 5% snižování stavu zaměstnanců v souladu se sdělením Komise o plánování zdrojů pro decentralizované agentury, čímž se počet statutárních míst snížil z 207 na 202, a že agentura svůj pracovní program na rok 2016 plnila s pouze 198 pracovními místy, neboť 4 místa byla zmrazena z důvodu škrtů plánovaných na rok 2017; konstatuje, že celkový počet zaměstnanců zůstal stejný, tj. 246; vítá skutečnost, že na rok 2017 je plánováno zvýšení počtu statutárních pracovních míst souvisejících se spoluprací v oblasti úkolů pobřežní stráže o 14 míst;

8.  navrhuje, aby Parlament udělil výkonnému řediteli Evropské agentury pro námořní bezpečnost absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2016.

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

20.2.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

40

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Olle Ludvigsson

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

40

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle

EFDD

Daniela Aiuto, Rolandas Paksas

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

2

-

EFDD

Jill Seymour

ENF

Marie-Christine Arnautu

0

0

/

/

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.3.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

21

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 156.

(2)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 156.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 208, 5.8.2002, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 156.

(7)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 156.

(8)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Úř. věst. L 208, 5.8.2002, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Úř. věst. C 84, 17.03.2017, s.84

(12)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/802 ze dne 11. května 2016 o snižování obsahu síry v některých kapalných palivech (Úř. věst. L 132, 21.5.2016, s. 58).

(13)

Směrnice komise (EU) 2015/2087 ze dne 18. listopadu 2015, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/59/ES o přístavních zařízeních pro příjem lodního odpadu a zbytků lodního nákladu (Úř. věst. L 302, 19.11.2015, s. 99).

(14)

Přijaté texty, P8_TA-PROV(2018)0000.

Poslední aktualizace: 11. dubna 2018Právní upozornění