Menetlus : 2017/2157(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0078/2018

Esitatud tekstid :

A8-0078/2018

Arutelud :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hääletused :

PV 18/04/2018 - 12.47

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0152

RAPORT     
PDF 392kWORD 62k
22.3.2018
PE 613.469v02-00 A8-0078/2018

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2017/2157(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Bart Staes

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2017/2157(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05941/2018 – C8-0067/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. juuni 2002. aasta määrust (EÜ) nr 1406/2002 (millega luuakse Euroopa Meresõiduohutuse Amet)(4), eriti selle artiklit 19,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(5), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A8-0078/2018),

1.  annab heakskiidu Euroopa Meresõiduohutuse Ameti tegevdirektori tegevusele ameti 2016. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Meresõiduohutuse Ameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2017/2157(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(6),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(7) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05941/2018 – C8-0067/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(8), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. juuni 2002. aasta määrust (EÜ) nr 1406/2002 (millega luuakse Euroopa Meresõiduohutuse Amet)(9), eriti selle artiklit 19,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(10), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A8-0078/2018),

1.  annab heakskiidu Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Meresõiduohutuse Ameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2017/2157(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A8-0078/2018),

A.  arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon toonitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames, et eriti oluline on veelgi tugevdada liidu institutsioonide demokraatlikku legitiimsust, suurendades läbipaistvust ja aruandekohustust ning rakendades tulemuspõhise eelarvestamise põhimõtet ning personalijuhtimise head tava;

B.  arvestades, et Euroopa Meresõiduohutuse Ameti (edaspidi „amet“) tulude ja kulude eelarvestuse(11) kohaselt oli ameti 2016. aasta lõplik eelarve 70 215 156 eurot, mis kujutab endast 2015. aastaga võrreldes 6,05 % suurust kasvu;

C.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes ameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta on saanud piisava kindluse selle kohta, et ameti raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib, et 2016. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 98,07 %, mis on 1,16 % väiksem kui 2015. aastal, ning maksete assigneeringute täitmise määr oli 97,80 %, mis on 1,28 % suurem;

2.  võtab teadmiseks, et 2014. ja 2015. aastal toimus eelarve kaheosaline restruktureerimine, mis mõjutas eelarveaastaid 2015 ja 2016 ning mille viimane etapp mõjutas 2016. aasta eelarve täitmist; märgib, et uus struktuur on mõeldud ameti tegevusvajaduste paremaks toetamiseks, eristades projektist rahastatavad tegevused ja erimeetmeteks eraldatud rahalised vahendid (R0 vahendid); palub ametil teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni uue eelarvestruktuuri praktilisest mõjust ja tõhususest;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

3.  märgib, et 2015. aastast 2016. aastasse üle kantud kogusummast (36 450 711 eurot) kasutati ära 54 %, 43 % sellest jäi „vabadeks vahenditeks“ (tasuda tulev, kuid alles maksmata summa) ja 2 % tühistati;

4.  märgib, et ülekandmine võib sageli olla osaliselt või täielikult põhjendatud, sest ametite rakenduskavad on mitmeaastased, ning see ei pruugi tingimata osutada probleemidele eelarve planeerimisel ja täitmisel, samuti ei ole see alati vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega ja seda eriti sel juhul, kui amet on assigneeringute ülekandmise ette planeerinud ja sellest kontrollikojale teada andnud;

Ümberpaigutamised

5.  võtab teadmiseks, et amet tegi 2016. aastal eelarvejaotiste vahel kokku 8 ümberpaigutamist; märgib, et ümberpaigutamiste korral ühest jaotisest teise paigutati eelarverealt, millelt ümberpaigutamine tehti, ümber alla 10 % selle eelarveaasta assigneeringutest, välja arvatud aasta lõpus tehtud ümberpaigutamised vastavalt haldusnõukogu otsusele, mis võeti vastu kirjaliku menetlusega nr 11/2016 üle 10 % piirmäära ulatuvate ümberpaigutamiste tegemise kohta ühest eelarvejaotisest teise;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

6.  võtab teadmiseks, et amet korraldas 66 hanget, millest viis olid läbirääkimistega erimenetlused ja ülejäänud 61 madala maksumusega avatud läbirääkimistega menetlused;

7.  võtab teadmiseks ameti esitatud teabe, et 2016. aastal oli ameti kinnitatud ametikohtade loetelus 202 ametikohta; märgib, et amet võttis arvesse, et alates 1. jaanuarist 2017 on sihiks seatud 198 ametikohta; märgib, et sihttasemega võrreldes oli ametikohtade täitmise määr oli 98,48 %;

8.  võtab teadmiseks ameti ametikohtade kolmanda võrdlusanalüüsi tulemused, mille kohaselt on 21,80 % ametikohtadest seotud haldustoe ja koordineerimisega, 70,93 % põhitegevusega ning 7,26 % neutraalsete ülesannetega; märgib, et vastavalt komisjoni teatisele detsentraliseeritud asutuste ressursside kavandamise kohta, milles nähakse ette töötajate arvu vähendamine 5 %, kaotati 2016. aastal – nii nagu 2015. aasta ametikohtade loetelus oli planeeritud – esimesed viis ametikohta, mille tulemusena vähenes koosseisuliste ametikohtade arv 207-lt 202-le, ning et amet täitis oma 2016. aasta tööprogrammi üksnes 198 ametikohaga, sest neli ametikohta oli külmutatud, et vähendada töökohtade arvu 2017. aastal; märgib, et töötajate arv kokku jäi samaks ja oli 246; tunneb heameelt asjaolu üle, et 2017. aastal on kavandatud lisada 14 koosseisulist ametikohta, mis on seotud rannikuvalvealaste ülesannetega seotud koostööga;

9.  väljendab kahetsust märkimisväärse soolise tasakaalustamatuse üle ameti haldusnõukogus (19 % ja 81 %), mis näitab, et eelnenud aastaga võrreldes ei ole edasiminekut toimunud; võtab aga teadmiseks ameti esitatud teabe selle kohta, et haldusnõukogu liikmete nimetamine ei kuulu tema pädevusse ning ameti kõrgemas juhtkonnas on sooline vahekord võrdne;

10.  rõhutab, et töö- ja eraelu tasakaal peaks olema ameti personalipoliitika osa; palub, et amet esitaks täpsema läbilõike 2016. aastal ühe töötaja kohta heaoluga seotud meetmeteks kulutatud suhteliselt suure summa (7 841,70 eurot) kohta; märgib, et keskmine haiguspuhkus oli 5,9 päeva ühe töötaja kohta;

11.  tunneb heameelt asjaolu üle, et amet on kehtestanud üldised rakenduseeskirjad psühholoogilise ja seksuaalse ahistamise ärahoidmise kohta; kutsub ametit üles toetama koolituste ja teabetundide korraldamist töötajate teadlikkuse tõstmiseks;

12.  märgib tunnustavalt asjaolu, et 2016. aastal ei esitatud ametile ühtegi kaebust ega hagi ega teatatud juhtumitest seoses töötajate palkamise või vallandamisega;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine, läbipaistvus ja demokraatia

13.  tunneb heameelt asjaolu üle, et amet on teinud oma veebilehel üldsusele kättesaadavaks haldusnõukogu liikmete allkirjastatud kohustuste ja konfidentsiaalsusdeklaratsioonid ning nende elulookirjeldused;

14.  märgib rahuloluga, et ameti haldusnõukogu võttis 2015. aastal vastu pettuste ennetamise ja avastamise strateegia ning et 2016. aastal rakendati mitmeid erimeetmeid, sealhulgas korraldati eetikat ja usaldusväärsust käsitlevaid koolituskursusi;

15.  tunneb heameelt selle üle, et ametil ei olnud 2016. aastal huvide konfliktiga seotud kohtuasju;

16.  tunneb heameelt, et amet on rikkumisest teatajate jaoks kiitnud heaks põhimõtted, millega antakse töötajatele asjakohast teavet rikkumisest teatamise kohta ning tagatakse konfidentsiaalsus töötajatele, kes teatavad heas usus tõsistest väärtegudest või väljendavad muret; märgib rahuloluga, et 2016. aastal ei teatatud ühestki sellisest juhtumist;

17.  märgib, et tuleb luua piisavate eelarvevahenditega sõltumatu avalikustamis-, nõustamis- ja suunamisorgan, kes aitaks rikkumisest teatajail kasutada õigeid kanaleid, mille kaudu teatada võimalikust rikkumisest, mis võib kahjustada liidu finantshuve, ja kes kaitseks rikkumisest teatajate konfidentsiaalsust ning annaks neile vajalikku tuge ja nõu;

Peamised saavutused

18.  tunneb heameelt ameti 2016. aasta kolme peamise saavutuse üle, nimelt:

–  võeti kasutusele uus metoodika liikmesriikide külastamiseks ning katsetati kulutõhususe hindamise lõimimist horisontaalanalüüsides, mis on seotud liikmesriikidesse tehtavate külastuste tsüklitega;

–  Copernicuse mereseire projekti raames võeti kasutusele esimesed toimivad teenused, millega märgitakse sünergia algust, hoides alal ja edendades ameti Maa seire tooteid ja teenuseid eesolevateks aastateks;

–  töötati välja sihtotstarbeline vabatahtlik vahend liikmesriikide töö toetamiseks liidu õigusaktide ja standardite jõustamisel ning rakendamisel laevandusega seotud keskkonnariskide leevendamiseks; (väävlidirektiiv(12) ja sadamas heitmete ja jäätmete vastuvõtmise direktiiv(13));

19.  väljendab kahetsust, et amet ei kasuta võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajate kasutamise edendamiseks mõjuindikaatoreid ja tulemusnäitajaid; märgib siiski, et ameti ühtne programmdokument osutab selgelt iga tegevuse oodatud mõjule ja tulemusele;

Siseaudit

20.  võtab teadmiseks, et 2016. aastal ei esitanud ameti audiitorid ühtegi kriitilist auditisoovitust ega tähelepanekut, mis võiks anda alust reservatsioonide tegemiseks iga-aastases kinnitavas avalduses; märgib rahuloluga, et kõiki enne 2016. aastat tehtud eri audititest tulenevaid soovitusi ja tähelepanekuid oli 31. detsembriks 2016 arvesse võetud;

21.  märgib, et siseauditi talitus tegi EMSA projekti raames rahastatavate tegevuste kohta auditi ja jõudis järeldusele, et üldiselt on ameti projekti raames rahastatavate tegevuste juhtimis- ja kontrollisüsteemid piisavalt hästi kavandatud ning tulemuslikult ja tõhusalt rakendatud; märgib siiski, et siseauditi talitus selgitas välja parandamist vajavad valdkonnad seoses juhtimisteabe kättesaadavusega projekti raames rahastatavateks tegevusteks vahendite planeerimise ja kasutamise kohta; võtab teadmiseks, et siseauditi talitus esitas 30. jaanuaril 2017 kolm soovitust, millest amet aktsepteeris ühte; palub, et amet annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile soovituste täitmise kohta aru;

22.  väljendab heameelt asjaolu üle, et amet on seoses siseauditi talituse ja kontrollikoja antud soovitustega arendanud välja oma järelmeetmete vahendi ning kõik enne 31. detsembrit 2016 esitatud auditi soovitused ja tähelepanekud on ellu viidud;

Sisekontroll

23.  võtab teadmiseks, et amet on töötanud välja ja rakendanud mitmeid sisemeetmeid, et tagada kontroll ameti tegevuse üle ja anda juhtkonnale piisavat kindlust eesmärkide saavutamise kohta; märgib, et amet on kasutusele võtnud Euroopa Komisjoni kehtestatud samaväärsetel standarditel põhinevad täielikud sisekontrollistandardid ja miinimumnõuded, mille haldusnõukogu on heaks kiitnud; märgib, et 2016. aasta peamised saavutused olid seotud pettuste ennetamise ja avastamisega ning dokumendihaldusega;

24.  märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt sõlmis amet 2014. aastal kuueks aastaks 3 500 000 euro suuruse raamlepingu IT-alaste toodete ja teenuste hankimiseks; märgib, et amet alahindas oma vajadusi ja lepingute tõenäolist mahtu, mistõttu kasutati 2016. aasta lõpuks ära 80 % raamlepingu mahust; kahetseb, et seetõttu tuli uut hankemenetlust alustada neli aastat oodatust varem, millega kaasnevad täiendavad halduskulud; võtab teadmiseks ameti vastuse, et selle lepinguga seotud kulude kindlaksmääramine oli eriti keeruline, sest Copernicuse teenuste delegeerimislepingu läbirääkimised hanke ajal alles kestsid, ning mis veel olulisem, ei olnud selge, kas ja mil määral vastavad IT-kulud selle lepingu tingimustele;

25.  märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt sõlmis amet 2016. aastal seitse raamlepingut naftareostuse kõrvaldamise süsteemide hankimiseks; täheldab, et hankemenetluse alustamisel eeldati, et kõigi seitsme raamlepingu maht kokku on 7 000 000 eurot; väljendab kahetsust, et sellega alahinnati ameti vajadusi ja tegelikult sõlmiti seitse raamlepingut, millest igaühe maht oli 7 000 000 eurot, ning lepingute maht kokku oli 49 000 000 eurot; võtab ameti vastuse põhjal teadmiseks, et kuluvajaduste esialgsete hinnangute ja hanke tegeliku väljakuulutamise vahelisel perioodil prognoositud kulud suurenesid;

Tulemuslikkus

26.  märgib, et 2016. aastal jätkus koostöö osalevate liikmesriikide ja liidu ametitega, sh teenuste osutamine Frontexile (piirikontroll), EFCA-le (kalanduse järelevalve), OLAFile (toll ja ebaseaduslikud piiriülesed tegevused), MAOC-N-le (õiguskaitse ‒ narkootikumid) ja EUNAVFORile (piraatlus- ja inimsmugeldamisvastane võitlus);

27.  märgib, et ettepanek vaadata läbi ameti asutamismäärus Euroopa koostöö arendamiseks rannikuvalveülesannete täitmisel avaldas olulist mõju ameti mitmeaastasele programmitööle, mis viidi ellu 2016. aastal; märgib ühtlasi, et Euroopa Parlament rahastas katseprojekti, mille eesmärk on ametitevahelise koostoime uurimine ja edasi arendamine 2016. ja 2017. aastal EMSA, Frontexi ja EFCA vahel, et edendada koostööd rannikuvalveülesannete täitmisel; tunneb heameelt õigusloome protsessi lõpuleviimise ja muudatuse vastuvõtmise üle 2016. aasta lõpus;

28.  kordab, et ameti ülesandeid on nii meresõiduohutusse ja laevade põhjustatud merereostuse vältimisse antava panuse kui ka Euroopas asuvate gaasi ja nafta ammutamise avamererajatiste puhul võimalik täita Euroopa tasandil tulemuslikumalt kui siseriiklikul tasandil; väljendab heameelt asjaolu üle, et amet otsib meetmetes sünergiat muude liidu ametitega, et suurendada tõhusust ja tulemuslikkust ning vähendada kulusid; peab kiiduväärseks ja ergutab selles raames ameti koostööd teiste liidu ametitega ELi rände tegevuskava toetamisel, mille näiteks on ameti poolt Frontexile pakutavate teenuste arvu suurendamine vastavalt 2016. aastal sõlmitud uuendatud ja ajakohastatud kolmeaastasele teenustaseme kokkuleppele; märgib ka, et amet on viinud lõpule mereseireks vajalike kaugjuhitavate õhusõidukite süsteemide teenuste hankimise; julgustab ametit tegema pagulaskriisi lahendamisel teiste liidu ametitega koostööd, muu hulgas kriitilise tähtsusega tegevuste puhul, mis ei kuulu tema algsete volituste alla, näiteks andes oskusteavet, operatiivtoetust ja töötajaid, et aidata lahendada pagulaskriisi;

°

°  °

29.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma ... 2018. aasta resolutsioonile ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta(14).

20.2.2018

TRANSPORDI- JA TURISMIKOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2017/2157(DEC))

Arvamuse koostaja: Gesine Meissner

ETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  väljendab heameelt selle üle, et kontrollikoja hinnangul on Euroopa Meresõiduohutuse Ameti (edaspidi „amet“) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed;

2.  märgib, et ameti 2016. aasta eelarve hõlmas ilma sihtotstarbeliste välis- ja sisetuludeta 55,17 miljonit eurot kulukohustuste assigneeringuid ja 56,07 miljonit eurot maksete assigneeringuid, mille täitmise määrad olid vastavalt 98,07 % ja 97,80 %; väljendab heameelt asjaolu üle, et ameti maksete tegemise määr oli 97,65 %, võttes arvesse ka maksete assigneeringute automaatseid ülekandmisi; märgib, et 36,45 miljonit eurot assigneeringuid, mis on peamiselt seotud tegevuskuludega merenduse saastetõrjemeetmete valdkonnas, kanti üle 2016. aastasse, millest kasutati ära 54 % ja 43 % jäi vabadeks vahenditeks, mida kasutatakse järgnevatel aastatel, kusjuures 2 % vabastati kulukohustustest;

3.  peab tervitatavaks kooskõlas pettuste ennetamise ja avastamise strateegiaga võetud otseseid meetmeid, näiteks rikkumisest teatajaid käsitleva poliitika vastuvõtmist, millega antakse töötajatele teavet rikkumisest teatamise kohta ning tagatakse tõsistest rikkumistest või probleemidest teatavate töötajate ülim konfidentsiaalsus ja kaitse ning pakutakse uutele töötajatele koolitust eetika ja aususe vallas ning olemasolevatele töötajatele täiendõpet;

4.  väljendab heameelt asjaolu üle, et amet on seoses siseauditi talituse ja kontrollikoja antud soovitustega arendanud välja oma järelmeetmete vahendi ning kõik 31. detsembriks 2016 esitatud auditi soovitused ja tähelepanekud on ellu viidud;

5.  peab tervitatavaks asjaolu, et amet on võtnud meetmeid, et valmistuda oma laiendatud pädevusteks kooskõlas 14. septembri 2016. aasta määrusega (EL) nr 2016/1625 (millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1406/2002), millega lisatakse ameti pädevusvaldkonda asutustevaheline koostöö rannikuvalveülesannete täitmisel; juhib tähelepanu asjaolule, et Euroopa Parlament algatas 2016. aastal Euroopa rannikuvalve katseprojekti, mis keskendub operatiivse ja tehnilise koostoime loomisele rannikuvalveülesandeid täitvate riiklike asutuste ning ameti, Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) ja Euroopa Kalanduskontrolli Ameti vahel;

6.  kordab, et ameti ülesandeid on nii meresõiduohutusse ja laevade põhjustatud merereostuse vältimisse antava panuse kui ka Euroopas asuvate gaasi ja nafta ammutamise avamererajatiste puhul võimalik täita Euroopa tasandil tulemuslikumalt kui siseriiklikul tasandil; väljendab heameelt asjaolu üle, et amet otsib meetmetes sünergiat muude liidu ametitega, et suurendada tõhusust ja tulemuslikkust ning vähendada kulusid; peab kiiduväärseks ja ergutab selles raames ameti koostööd teiste liidu ametitega ELi rände tegevuskava toetamisel, mille näiteks on ameti poolt Frontexile pakutavate teenuste arvu suurendamine vastavalt 2016. aastal sõlmitud uuendatud ja ajakohastatud kolmeaastasele teenustaseme kokkuleppele; märgib ka, et amet on viinud lõpule mereseireks vajalike kaugjuhitavate õhusõidukite süsteemide teenuste hankimise; julgustab ametit tegema pagulaskriisi lahendamisel teiste liidu ametitega koostööd, muu hulgas kriitilise tähtsusega tegevuste puhul, mis ei kuulu tema algsete volituste alla, näiteks andes oskusteavet, operatiivtoetust ja töötajaid, et aidata lahendada pagulaskriisi;

7.  võtab teadmiseks ameti ametikohtade kolmanda võrdlusanalüüsi tulemused, mille kohaselt on 21,80 % ametikohtadest seotud haldustoe ja koordineerimisega, 70,93 % põhitegevusega ning 7,26 % neutraalsete ülesannetega; märgib, et vastavalt komisjoni teatisele detsentraliseeritud asutuste ressursside kavandamise kohta, milles nähakse ette töötajate arvu vähendamine 5 %, kaotati 2016. aastal, nii nagu 2015. aasta ametikohtade loetelus oli planeeritud, esimese etapina viis ametikohta, mille tulemusena vähenes koosseisuliste ametikohtade arv 207-lt 202-le, ning et amet täitis oma 2016. aasta tööprogrammi üksnes 198 ametikohaga, sest 4 ametikohta oli töökohtade vähendamiseks 2017. aastal külmutatud; märgib, et töötajate koguarv, mis oli 246, jäi samaks; tunneb heameelt asjaolu üle, et 2017. aastaks on kavandatud lisada 14 koosseisulist ametikohta, mis on seotud rannikuvalve alaste ülesannetega seotud koostööga;

8.  soovitab Euroopa Parlamendil anda Euroopa Meresõiduohutuse Ameti tegevdirektori tegevusele ameti 2016. aasta eelarve täitmisel heakskiidu.

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA NÕUANDVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

20.2.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

40

2

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Olle Ludvigsson

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

40

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle

EFDD

Daniela Aiuto, Rolandas Paksas

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

2

EFDD

Jill Seymour

ENF

Marie-Christine Arnautu

0

0

/

/

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

20.3.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

21

3

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

ELT C 417, 6.12.2017, lk 156.

(2)

ELT C 417, 6.12.2017, lk 156.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 208, 5.8.2002, lk 1.

(5)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(6)

ELT C 417, 6.12.2017, lk 156.

(7)

ELT C 417, 6.12.2017, lk 156.

(8)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(9)

ELT L 208, 5.8.2002, lk 1.

(10)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(11)

ELT C 84, 17.3.2016, lk 84.

(12)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/802, mis käsitleb väävlisisalduse vähendamist teatavates vedelkütustes (ELT L 132, 21.5.2016, lk 58).

(13)

Komisjoni 18. novembri 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/2087, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/59/EÜ (laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise seadmete kohta sadamates) (ELT L 302, 19.11.2015, lk 99).

(14)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA-PROV(2018)0000.

Viimane päevakajastamine: 11. aprill 2018Õigusalane teave