Procedūra : 2017/2157(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0078/2018

Pateikti tekstai :

A8-0078/2018

Debatai :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsavimas :

PV 18/04/2018 - 12.47

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0152

PRANEŠIMAS     
PDF 712kWORD 64k
22.3.2018
PE 613.469v02-00 A8-0078/2018

dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2157(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Bart Staes

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2157(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos jūrų saugumo agentūros 2016 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 20 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8-0067/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1406/2002, įsteigiantį Europos jūrų saugumo agentūrą(4), ypač į jo 19 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(5), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A8-0078/2018),

1.  patvirtina Europos jūrų saugumo agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos jūrų saugumo agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2017/2157(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos jūrų saugumo agentūros 2016 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(6),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(7),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 20 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8-0067/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(8), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1406/2002, įsteigiantį Europos jūrų saugumo agentūrą(9), ypač į jo 19 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(10), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A8-0078/2018),

1.  pritaria Europos jūrų saugumo agentūros 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos jūrų saugumo agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2017/2157(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A8-0078/2018),

A.  kadangi vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija pabrėžia, kad ypač svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, taip pat įgyvendinti rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją bei užtikrinti gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

B.  kadangi, remiantis Europos jūrų saugumo agentūros (toliau – Agentūra) pajamų ir išlaidų suvestine(11), galutinis jos 2016 finansinių metų biudžetas buvo 70 215 156 EUR, t. y. 6,05 proc. didesnis, palyginti su 2015 m.;

C.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2016 finansinių metų Europos jūrų saugumo agentūros metinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie gavo pakankamą patikinimą, jog Agentūros metinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  atkreipia dėmesį į tai, kad dėl 2016 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 98,07 proc. (t. y. 1,16 proc. mažesnis nei 2015 m.), o mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis buvo 97,80 proc. (t. y. padidėjo 1,28 proc.);

2.  atkreipia dėmesį į tai, kad, siekiant vykdyti 2016 m. biudžetą, 2014 ir 2015 m. buvo įgyvendintas dviejų dalių biudžeto pertvarkos baigiamasis etapas, turėjęs įtakos 2015 ir 2016 biudžetiniams metams; pažymi, kad naująja struktūra siekiama labiau remti Agentūros veiklos poreikius, atskiriant projektais finansuojamą veiklą ir šiems konkretiems veiksmams skirtą finansavimą (R0 lėšas); ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie praktinį poveikį ir veiksmingumą, pasiektą įgyvendinus naująją biudžeto struktūrą;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

3.  pažymi, kad iš visos iš 2015 į 2016 m. perkeltos sumos (36 450 711 EUR) 54 proc. buvo panaudoti, 43 proc. liko kaip „atvira suma“ (mokėtina suma, dar nesumokėta), o 2 proc. buvo atšaukti;

4.  atkreipia dėmesį į tai, kad į kitą laikotarpį perkeliamos sumos neretai iš dalies arba visiškai pateisinamos daugiamečiu agentūrų veiksmų programų pobūdžiu, nebūtinai liudija apie netinkamą biudžeto planavimą ir vykdymą ir ne visada prieštarauja biudžeto metinio periodiškumo principui, visų pirma jeigu Agentūra planuoja tokius perkėlimus iš anksto ir praneša apie juos Audito Rūmams;

Perkėlimai

5.  pažymi, kad 2016 m. Agentūra atliko iš viso 8 perkėlimus tarp biudžeto antraštinių dalių; pripažįsta, kad šie perkėlimai neviršijo 10 proc. biudžeto eilutės, pagal kurią atliekamas perkėlimas, jei perkeliama iš vienos antraštinės dalies į kitą, finansinių metų asignavimų ribos, išskyrus perkėlimus metų pabaigoje, atliktus pagal administracinės valdybos sprendimą, priimtą pagal rašytinę procedūrą Nr. 11/2016 dėl biudžeto perkėlimų iš vienos antraštinės dalies į kitą viršijant 10 proc. ribą;

Viešųjų pirkimų ir personalo politika

6.  pažymi, kad Agentūra pradėjo 66 viešųjų pirkimų procedūras, iš kurių 5 buvo specialios derybos, o likusi 61 – atviros ir mažos vertės derybos;

7.  pripažįsta, remdamasis Agentūros pateikta informacija, kad 2016 m. Agentūros patvirtintame etatų plane buvo 202 pareigybės; pažymi, kad Agentūra atsižvelgė į tikslą sumažinti pareigybių skaičių iki 198 (šio tikslo siekiama nuo 2017 m. sausio 1 d.); atkreipia dėmesį į tai, kad atsižvelgiant į šį tikslą užimamų pareigybių procentinė dalis buvo 98,48 proc.;

8.  atkreipia dėmesį į Agentūros trečiosios etatų lyginamosios analizės rezultatus, pagal kuriuos 21,80 % darbuotojų vykdo administracinės paramos ir koordinavimo darbą, 70,93 % vykdo operacinę veiklą ir 7,26 % – neutralaus tipo užduotis; pažymi, kad penkios pareigybės, numatytos 2015 m. personalo plane, buvo panaikintos 2016 m. įgyvendinant pirmąjį darbuotojų mažinimo 5 % etapą remiantis Komisijos komunikatu dėl decentralizuotų agentūrų išteklių programavimo ir taip statutinių pareigybių skaičių sumažinant nuo 207 iki 202, ir pažymi, kad Agentūra įgyvendino savo 2016 m. darbo programą turėdama tik 198 pareigybes, nes keturios pareigybės buvo paliktos neužimtos dėl 2017 m. numatyto mažinimo; pažymi, kad bendras darbuotojų skaičius išliko toks (246); palankiai vertina tai, kad 2017 m. numatyta 14 papildomų statutinių pareigybių, susijusių su bendradarbiavimu vykdant pakrančių apsaugos funkcijas;

9.  apgailestauja, kad Agentūros valdyboje yra didelė lyčių nelygybė: 19 proc. narių yra moterys ir 80 proc. narių yra vyrai, taigi, palyginti su praėjusiais metais, padėtis nepagerėjo; vis dėlto pripažįsta, remdamasis Agentūros pateikta informacija, kad tų narių skyrimas nepriklauso Agentūros kompetencijai ir kad Agentūros vyresniosios vadovybės lyčių pusiausvyros santykis yra 50 proc. moterų ir 50 proc. vyrų;

10.  akcentuoja, kad į Agentūros darbuotojų politiką turėtų būti įtraukta profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra; ragina Agentūrą pateikti tikslesnį palyginti didelės sumos (7 841,70 EUR) vienam darbuotojui, 2016 m. skirtos gerovės užtikrinimo veiklai finansuoti, paskirstymą; pažymi, kad vidutinė darbuotojų laikinojo nedarbingumo atostogų trukmė buvo 5,9 dienos;

11.  palankiai vertina tai, kad Agentūra yra nustačiusi bendrą įgyvendinimo taisyklę dėl psichologinio ir seksualinio priekabiavimo prevencijos; ragina Agentūrą remti mokymų ir informavimo sesijų organizavimą siekiant padidinti darbuotojų informuotumą;

12.  džiaugdamasis pažymi, kad 2016 m. Agentūra negavo jokių skundų, nebuvo pradėta jokių civilinių procesų ir nebuvo pranešta apie jokius atvejus, susijusius su darbuotojų įdarbinimu ar atleidimu iš darbo;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas ir demokratija

13.  palankiai vertina tai, kad Agentūra savo svetainėje viešai paskelbė savo administracinės valdybos narių pasirašytas įsipareigojimų ir konfidencialumo deklaracijas ir jų gyvenimo aprašymus;

14.  su pasitenkinimu pažymi, kad Agentūros administracinė valdyba 2015 m. priėmė sukčiavimo prevencijos ir nustatymo strategiją ir kad 2016 m. buvo įgyvendinta keletas konkrečių veiksmų, įskaitant etikos ir sąžiningumo mokymo kursus;

15.  teigiamai vertina tai, kad 2016 m. Agentūra nebuvo patekusi į jokį interesų konfliktą;

16.  palankiai vertina tai, kad Agentūra priėmė informatorių politiką, kurią įgyvendinant darbuotojams teikiama visa svarbi informacija apie informavimą apie pažeidimą ir užtikrinama, kad apie didelius pažeidimus ar problemas sąžiningai pranešantiems darbuotojams būtų suteikta teisė į konfidencialumą; su pasitenkinimu pažymi, kad 2016 m. nepranešta apie nė vieną atvejį;

17.  tvirtina, kad reikia sukurti nepriklausomą faktų atskleidimo, patariamąjį ir konsultacinį organą, kuriam būtų skirta pakankamai biudžeto išteklių, siekiant padėti informatoriams naudotis tinkamais kanalais savo turimai informacijai apie galimus pažeidimus, darančius poveikį Sąjungos finansiniams interesams, atskleisti, kartu apsaugant informatorių konfidencialumą ir teikiant paramą ir patarimus, kurių jiems reikia;

Pagrindiniai pasiekimai

18.  palankiai vertina tris pagrindinius 2016 m. Agentūros nurodytus pasiekimus, būtent:

–  Agentūra įgyvendino naują vizitų į valstybes nares rengimo metodą ir pagal bandomąjį projektą į horizontaliąją analizę, susijusią su vizitų į valstybes nares ciklais, įtraukė išlaidų veiksmingumo vertinimą;

–  pagal Koperniko jūrų stebėjimo projektą pradėjo veikti pirmosios eksploatavimo tarnybos, pažymėdamos sąveikos, kuria ateityje bus remiami ir skatinami Agentūros Žemės stebėjimo produktai ir paslaugos, pradžią;

–  Agentūra parengė specialią savanorišką priemonę valstybių narių veiksmams, kuriais siekiama įgyvendinti Sąjungos teisės aktus ir standartus, kuriais siekiama mažinti su laivyba susijusią riziką aplinkai, ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi, remti; (Sieros direktyva(12) ir Uostų atliekų priėmimo įrenginių direktyva(13));

19.  apgailestauja, jog Agentūra nenaudoja poveikio ir rezultatų rodiklių, kad galėtų dar labiau pagerinti pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių naudojimą; tačiau pažymi, kad Agentūros bendrajame programavimo dokumente aiškiai nurodytas kiekvienos veiklos poveikis ir rezultatas, kurių tikimasi;

Vidaus auditas

20.  pripažįsta, kad 2016 m. Agentūros audito institucijos nepaskelbė jokių itin svarbių audito rekomendacijų ar pastabų, dėl kurių metiniame patikinimo pareiškime būtų galima daryti išlygą; su pasitenkinimu pažymi, kad visos rekomendacijos ir pastabos, pateiktos atlikus įvairius auditus iki 2016 m., buvo įgyvendintos 2016 m. gruodžio 31 d.;

21.  pažymi, kad Vidaus audito tarnyba (VAT) Europos jūrų saugumo agentūroje atliko projektais finansuojamų veiksmų auditą ir padarė išvadą, kad apskritai Agentūros projektais finansuojamų veiksmų valdymo ir kontrolės sistemos yra tinkamai parengtos ir veiksmingai ir efektyviai įgyvendinamos; vis dėlto atkreipia dėmesį, kad VAT nustatė tobulintinas sritis, susijusias su galimybe susipažinti su valdymo informacija apie projektais finansuojamiems veiksmams skirtų išteklių planavimą ir naudojimą; pažymi, kad 2017 m. sausio 30 d. VAT paskelbė tris rekomendacijas, iš kurių vienai Agentūra pritarė; ragina Agentūrą teikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitas;

22.  palankiai vertina tai, kad Agentūra parengė tolesnes priemones, susijusias su Vidaus audito tarnybos ir Europos Audito Rūmų rekomendacijomis, ir kad iki 2016 m. gruodžio 31 d. buvo įgyvendintos visos audito metu pateiktos rekomendacijos ir pastabos;

Vidaus kontrolė

23.  pažymi, kad Agentūra, siekdama užtikrinti, kad jos veikla būtų kontroliuojama, ir pagrįstai patikinti, kad jos tikslų įgyvendinimas valdomas, parengė ir įgyvendino nemažai vidaus priemonių; pažymi, kad Agentūra įgyvendino visą vidaus kontrolės standartų, grindžiamų lygiaverčiais Komisijos nustatytais standartais, rinkinį ir laikėsi administracinės valdybos priimtų būtinųjų reikalavimų; pažymi, kad pagrindiniai 2016 m. pokyčiai buvo susiję su sukčiavimo prevencija ir nustatymu ir dokumentų tvarkymu;

24.  pažymi, kad, Audito Rūmų ataskaitos duomenimis, 2014 m. Agentūra sudarė preliminariąją sutartį, pagal kurią šešerių metų laikotarpiui buvo numatyta skirti 3 500 000 EUR su IT susijusioms prekėms ir paslaugoms pirkti; pažymi, kad Agentūra nepakankamai įvertino poreikius ir tikėtiną sutarties vertę, todėl 2016 m. pabaigoje buvo panaudota 80 proc. pagal sutartį skirtų lėšų; apgailestauja, kad naują viešųjų pirkimų procedūrą reikėjo pradėti ketveriais metais anksčiau, nei tikėtasi, todėl buvo patirta papildomų administracinių išlaidų; atsižvelgdamas į Agentūros atsakymą, pripažįsta, kad nustatyti su šia sutartimi susijusius poreikius buvo itin sudėtinga, nes vykdant viešųjų pirkimų procedūrą vis dar vyko derybos dėl Koperniko įgaliojimo susitarimo ir – o tai yra dar svarbiau – buvo neaišku, ar ir kiek su IT susijusios išlaidos bus tinkamos finansuoti pagal šį susitarimą;

25.  pažymi, kad, Audito Rūmų ataskaitos duomenimis, 2016 m. Agentūra sudarė septynias preliminariąsias sutartis dėl reagavimo į taršą naftos produktais sistemų įsigijimo; pažymi, jog viešųjų pirkimų procedūra buvo pradėta darant prielaidą, kad bendra septynių preliminariųjų sutarčių vertė bus 7 000 000 EUR; apgailestauja, kad darant šią prielaidą Agentūros poreikiai buvo nepakankamai įvertinti, ir nurodo, kad buvo pasirašytos septynios preliminariosios sutartys (kiekviena – 7 000 000 EUR vertės), taigi bendra sutarčių vertė siekė 49 000 000 EUR; atsižvelgdamas į Agentūros atsakymą, pripažįsta, kad nuo tada, kai pirmą kartą buvo įvertinti poreikiai, iki faktinės konkurso paskelbimo pradžios numatyti poreikiai pasikeitė;

Veikla

26.  pažymi, kad 2016 m. buvo toliau bendradarbiaujama su dalyvaujančiomis valstybėmis narėmis ir Sąjungos institucijomis, taip pat buvo teikiamos paslaugos Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrai (FRONTEX) (sienų kontrolė), Europos žuvininkystės kontrolės agentūrai (EŽKA) (žvejybos stebėjimas), Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF) (muitinių ir neteisėta tarpvalstybinė veikla), Jūrų analizės ir operacijų centrui kovai su prekyba narkotikais (MAOC-N) (teisėsauga ir kova su narkotikais) ir Europos Sąjungos vadovaujamoms karinio laivyno pajėgoms (EUNAVFOR) (kova su piratavimu ir neteisėtu žmonių gabenimu);

27.  pažymi, kad pasiūlymas peržiūrėti Agentūros steigimo reglamentą siekiant skatinti Europos lygmens bendradarbiavimą vykdant pakrančių apsaugos funkcijas turėjo didelį poveikį 2016 m. vykdytai Agentūros daugiamečio programavimo veiklai; be to, pažymi, kad Europos Parlamentas finansavo bandomąjį projektą, kuriuo 2016 ir 2017 m. siekta išnagrinėti ir toliau plėtoti EMSA, FRONTEX ir EŽKA tarpusavio sąveiką ir stiprinti bendradarbiavimą vykdant pakrančių apsaugos funkcijas; palankiai vertina teisėkūros proceso išvadą ir 2016 m. pabaigoje priimtus pakeitimus;

28.  dar kartą primena, kad Agentūros užduotys gali būti efektyviau vykdomos Europos, o ne nacionaliniu lygmeniu, toks požiūris tinka ir kalbant apie Agentūros indėlį užtikrinant jūrų saugumą ir taršos iš laivų, naftos ir dujų gavybos jūroje įrenginių Europoje prevenciją; palankiai vertina tai, kad Agentūra ieško sąveikos su kitomis Sąjungos agentūromis veiksmų srityje, siekdama didesnio veiksmingumo ir efektyvumo bei mažesnių išlaidų; palankiai vertina ir skatina Agentūros bendradarbiavimą su kitomis Sąjungos agentūromis siekiant paremti ES migracijos darbotvarkę, pvz., tai, kad Agentūra teikia vis daugiau paslaugų agentūrai FRONTEX pagal 2016 m. sudarytą atnaujintą trejų metų susitarimą dėl paslaugų lygio; taip pat pažymi, kad Agentūra užbaigė paslaugų, susijusių su nuotoliniu būdu pilotuojamų orlaivių sistemomis (RPAS) jūroms stebėti, viešuosius pirkimus; ragina Agentūrą kovojant su pabėgėlių krize bendradarbiauti su kitomis Sąjungos agentūromis, taip pat ir vykdant lemiamos svarbos veiklą už jos pradinių įgaliojimų ribų, kaip antai dalijantis praktine patirtimi, teikiant operatyvinę paramą ir darbuotojus siekiant padėti kovoti su pabėgėlių krize;

°

°  °

29.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2018 m. ... ... d.(14) rezoliucijoje dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

20.2.2018

Transporto ir turizmo komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos jūrų saugumo agentūros (EMSA) 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2157(DEC))

Nuomonės referentė: Gesine Meissner

PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  teigiamai vertina Audito Rūmų išvadą, kad Europos jūrų saugumo agentūros (toliau – Agentūra) 2016 finansinių metų finansinėse ataskaitose atspindimos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos;

2.  pažymi, kad, neskaitant vidaus ir išorės asignuotųjų įplaukų, Agentūros 2016 m. metinis biudžetas buvo 55,17 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų ir 56,07 mln. EUR mokėjimų asignavimų ir kad asignavimų panaudojimo lygis buvo atitinkamai 98,07 % ir 97,80 %; džiaugiasi tuo, kad Agentūra pasiekė 97,65 % mokėjimų įvykdymo lygį, apimant ir savaiminius mokėjimų asignavimų perkėlimus į kitą laikotarpį; atkreipia dėmesį į tai, kad 36,45 mln. EUR asignavimų, daugiausia susijusių su veiklos išlaidomis, patirtomis taikant kovos su jūrų tarša priemones, buvo perkelta į 2016 m., iš jų 54 % asignavimų buvo panaudoti, 43 % asignavimų palikti kaip atvira suma, kurią bus galima panaudoti vėlesniais metais, ir 2 % asignavimų buvo panaikinti;

3.  palankiai vertina tiesioginius veiksmus, kurių imtasi remiantis sukčiavimo prevencijos ir nustatymo strategija, pvz., priimtą informavimo apie pažeidimus politiką, pagal kurią darbuotojams suteikiama informacija apie pažeidimus ir užtikrinamas kuo didžiausias konfidencialumas ir darbuotojų, kurie praneša apie rimtus pažeidimus arba problemas, apsauga, taip pat rengiami mokymai etikos ir sąžiningumo klausimais naujiems darbuotojams ir kvalifikacijos kėlimo kursai esamiems darbuotojams;

4.  palankiai vertina tai, kad Agentūra parengė tolesnes priemones, susijusias su Vidaus audito tarnybos ir Europos Audito Rūmų rekomendacijomis, ir kad iki 2016 m. gruodžio 31 d. buvo įgyvendintos visos audito metu pateiktos rekomendacijos ir pastabos;

5.  džiaugiasi, kad Agentūra ėmėsi priemonių, kad pasirengtų vykdyti savo išplėstus įgaliojimus pagal 2016 m. rugsėjo 14 d. Reglamentą (ES) 2016/1625, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002 ir Agentūros įgaliojimai papildomi – įtraukiamas bendradarbiavimas su kitomis agentūromis vykdant pakrančių apsaugos funkcijas; atkreipia dėmesį į tai, kad 2016 m. Parlamentas inicijavo Europos pakrančių apsaugos bandomąjį projektą, kurį vykdant, visų pirma, siekiama užtikrinti įvairių pakrančių apsaugos funkcijas vykdančių nacionalinių institucijų ir Agentūros, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (FRONTEX), Europos žuvininkystės kontrolės agentūros (EŽKA) operatyvinę ir techninę sąveiką;

6.  dar kartą primena, kad Agentūros užduotys gali būti efektyviau vykdomos Europos, o ne nacionaliniu lygmeniu, toks požiūris tinka ir kalbant apie Agentūros indėlį užtikrinant jūrų saugumą ir taršos iš laivų, naftos ir dujų gavybos jūroje įrenginių Europoje prevenciją; palankiai vertina tai, kad Agentūra ieško sąveikos su kitomis Sąjungos agentūromis veiksmų srityje, siekdama didesnio veiksmingumo ir efektyvumo bei mažesnių išlaidų; palankiai vertina ir skatina Agentūros bendradarbiavimą su kitomis Sąjungos agentūromis siekiant paremti ES migracijos darbotvarkę, pvz., tai, kad Agentūra teikia vis daugiau paslaugų agentūrai FRONTEX pagal 2016 m. sudarytą atnaujintą trejų metų susitarimą dėl paslaugų lygio; taip pat pažymi, kad Agentūra užbaigė paslaugų, susijusių su nuotoliniu būdu pilotuojamų orlaivių sistemomis (RPAS) jūrų stebėjimui, viešuosius pirkimus; ragina Agentūrą kovojant su pabėgėlių krize bendradarbiauti su kitomis Sąjungos agentūromis, taip pat ir vykdant lemiamos svarbos veiklą už jos pradinių įgaliojimų ribų, kaip antai dalijantis praktine patirtimi, teikiant operatyvinę paramą ir darbuotojus siekiant padėti kovoti su pabėgėlių krize;

7.  atkreipia dėmesį į Agentūros trečiosios etatų lyginamosios analizės rezultatus, pagal kuriuos 21,80 % darbuotojų vykdo administracinės paramos ir koordinavimo darbą, 70,93 % vykdo operacinę veiklą ir 7,26 % – neutralaus tipo užduotis; pažymi, kad penkios pareigybės, numatytos 2015 m. personalo plane, buvo panaikintos 2016 m. įgyvendinant pirmąjį darbuotojų mažinimo 5 % etapą remiantis Komisijos komunikatu dėl decentralizuotų agentūrų išteklių programavimo ir taip statutinių pareigybių skaičių sumažinant nuo 207 iki 202, ir pažymi, kad Agentūra įgyvendino savo 2016 m. darbo programą turėdama tik 198 pareigybes, nes keturios pareigybės buvo paliktos neužimtos dėl 2017 m. numatyto lėšų mažinimo; pažymi, kad bendras darbuotojų skaičius išliko toks (246); palankiai vertina tai, kad 2017 m. numatyta 14 papildomų statutinių pareigybių, susijusių su bendradarbiavimu vykdant pakrančių apsaugos funkcijas;

8.  siūlo Parlamentui suteikti Europos jūrų saugumo agentūros vykdomajam direktoriui patvirtinimą, kad Agentūros 2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data

20.2.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

40

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Olle Ludvigsson

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

40

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle

EFDD

Daniela Aiuto, Rolandas Paksas

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

2

-

EFDD

Jill Seymour

ENF

Marie-Christine Arnautu

0

0

/

/

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

20.3.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

21

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL C 417, 2017 12 6, p. 156.

(2)

OL C 417, 2017 12 6, p. 156.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 208, 2002 8 5, p. 1.

(5)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(6)

OL C 417, 2017 12 6, p. 156.

(7)

OL C 417, 2017 12 6, p. 156.

(8)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(9)

OL L 208, 2002 8 5, p. 1.

(10)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(11)

OL C 84, 2017 3 17, p. 84.

(12)

2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/802 dėl sieros kiekio sumažinimo tam tikrose skystojo kuro rūšyse (OL L 132, 2016 5 21, p. 58).

(13)

2015 m. lapkričio 18 d. Komisijos direktyva (ES) 2015/2087, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/59/EB dėl uosto priėmimo įrenginių, skirtų laivuose susidarančioms atliekoms ir krovinių likučiams, II priedas (OL L 302, 2015 11 19, p. 99).

(14)

Tos dienos priimti tekstai, P8_TA-PROV(2018)0000.

Atnaujinta: 2018 m. balandžio 10 d.Teisinis pranešimas