Procedūra : 2017/2157(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0078/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0078/2018

Debates :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsojumi :

PV 18/04/2018 - 12.47

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0152

ZIŅOJUMS     
PDF 723kWORD 62k
22.3.2018
PE 613.469v02-00 A8-0078/2018

par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2157(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Bart Staes

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2157(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Jūras drošības aģentūras 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05941/2018 – C8-0067/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 27. jūnija Regulu (EK) Nr. 1406/2002 par Eiropas Jūras drošības aģentūras izveidošanu(4) un jo īpaši tās 19. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(5), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A8-0078/2018),

1.  sniedz Eiropas Jūras drošības aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Jūras drošības aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2016. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2017/2157(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Jūras drošības aģentūras 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(6),

–  ņemot vērā deklarāciju(7) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05941/2018 – C8-0067/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(8) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 27. jūnija Regulu (EK) Nr. 1406/2002 par Eiropas Jūras drošības aģentūras izveidošanu(9) un jo īpaši tās 19. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(10), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A8-0078/2018),

1.  apstiprina Eiropas Jūras drošības aģentūras 2016. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Jūras drošības aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2157(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A8-0078/2018),

A.  tā kā saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru budžeta izpildes apstiprinātājiestāde uzsver, ka ir sevišķi svarīgi vēl vairāk nostiprināt Savienības iestāžu demokrātisko leģitimitāti, uzlabojot pārredzamību un pārskatatbildību un īstenojot uz sniegumu balstītas budžeta izstrādes koncepciju un labu cilvēkresursu pārvaldību;

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Jūras drošības aģentūras (turpmāk “Aģentūra”) ieņēmumu un izdevumu pārskatu(11) tās 2016. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 70 215 156, t. i., par 6,05 % lielāks nekā 2015. gadā;

C.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem (turpmāk “Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  ņem vērā, ka 2016. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 98,07 %, t. i., par 1,16 % mazāks nekā 2015. gadā, un ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 97,80 %, t. i., par 1,28 % lielāks nekā 2015. gadā;

2.  ņem vērā, ka 2014. un 2015. gadā tika īstenota budžeta divdaļīga pārstrukturēšana, kas skāra 2015. un 2016. budžeta gadu, un 2016. finanšu gada budžeta izpilde notika tās beigu posmā; ņem vērā, ka jaunā struktūra ir radīta, lai labāk atbalstītu Aģentūras uzņēmējdarbības vajadzības, nodalot projektu satvarā finansētas darbības un šīm konkrētajām darbībām paredzēto finansējumu (R0 finansējums); aicina Aģentūru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par jaunās budžeta struktūras radīto praktisko ietekmi un sniegtajām priekšrocībām;

Saistības un pārnestās apropriācijas

3.  konstatē, ka no visām apropriācijām, kuras tika pārnestas no 2015. gada uz 2016. gadu (EUR 36 450 711), 54 % tika izlietoti, 43 % bija izlietoti, bet maksājumi vēl nebija veikti, un 2 % tika atcelti;

4.  norāda, ka pārnesumi bieži vien ir daļēji vai pilnībā pamatoti, ņemot vērā aģentūru darbības programmu daudzgadu raksturu, ne vienmēr liecina par nepilnībām budžeta plānošanā un izpildē, kā arī ne vienmēr ir pretrunā budžeta gada pārskata principam, jo īpaši tad, ja Aģentūra tos plāno iepriekš un dara zināmus Revīzijas palātai;

Pārvietojumi

5.  ņem vērā, ka Aģentūra 2016. gadā kopumā veica 8 pārvietojumus starp budžeta sadaļām; pieņem zināšanai to, ka šo pārvietojumu apmērs bija mazāks nekā 10 % no apropriācijām, kas šajā finanšu gadā bija paredzētas ikvienā budžeta pozīcijā, no kuras tika veikts pārvietojums gadījumos, kad tas tiek veikts no vienas sadaļas uz citu, izņemot pārvietojumus, kas tika veikti gada beigās saskaņā ar Administratīvās padomes lēmumu, kuru pieņēma ar rakstisko procedūru Nr. 11/2016 par budžeta pārvietojumiem no vienas sadaļas uz citu, pārsniedzot 10 % maksimālo apmēru;

Iepirkums un personāla politika

6.  ņem vērā, ka Aģentūra bija sākusi 66 iepirkuma procedūras, no kurām 5 bija īpašas sarunu procedūras un atlikusī 61 — atklāta sarunu procedūra par zemas vērtības līgumiem;

7.  pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju pieņem zināšanai, ka 2016. gadā Aģentūras apstiprinātajā štatu sarakstā bija 202 štata vietas; konstatē, ka Aģentūra ņēma vērā no 2017. gada 1. janvāra noteikto mērķi — 198 štata vietas; ņem vērā, ka, par pamatu ņemot šo mērķi, nodarbinātības īpatsvars bija 98,48 %;

8.  pieņem zināšanai Aģentūras štata vietu trešā salīdzinošā novērtējuma rezultātus, konstatējot, ka 21,80 % vietu ir paredzētas administratīvā atbalsta sniegšanai un koordinēšanai, 70,93 % — pamatdarbības veikšanai un 7,26 % — neitrāliem uzdevumiem; norāda, ka piecas 2015. gadā štatu sarakstā iekļautās štata vietas 2016. gadā tika svītrotas, lai pirmo reizi samazinātu darbinieku skaitu, cenšoties panākt 5 % samazināšanu atbilstīgi Komisijas paziņojumam par resursu plānošanu decentralizētām aģentūrām un tādējādi samazinot štata vietu skaitu no 207 līdz 202 vietām, un to, ka Aģentūra īstenoja savu 2016. gada darba programmu tikai ar 198 darbiniekiem, jo četras štata vietas tika iesaldētas saistībā ar 2017. gadā paredzētajiem samazinājumiem; norāda, ka kopējais darbinieku skaits saglabājās nemainīgs, proti, 246 darbinieki; atzinīgi vērtē to, ka 2017. gadā ir paredzēts štata vietu skaitu palielināt par 14 vietām saistībā ar sadarbību krasta apsardzes uzdevumu jomā;

9.  pauž nožēlu par ievērojamo dzimumu nelīdzsvarotību (19 % pret 81 %) Aģentūras Administratīvajā padomē un to, ka salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu nav vērojama situācijas uzlabošanās; tomēr pieņem zināšanai Aģentūras sniegto informāciju par to, ka Administratīvās padomes locekļu iecelšana neietilpst tās kompetencē un ka dzimumu līdzsvars Aģentūras augstākajā vadībā ir 50:50;

10.  uzsver, ka darba un privātās dzīves līdzsvaram vajadzētu būt daļai no Aģentūras personāla politikas; aicina Aģentūru sniegt precīzāku informāciju par to, kā 2016. gadā labjutības pasākumiem ir iztērēta salīdzinoši lielā summa (EUR 7841,70 uz vienu darbinieku); konstatē, ka vidējais slimības atvaļinājuma dienu skaits uz vienu darbinieku bija 5,9 dienas;

11.  atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra ir ieviesusi vispārēju īstenošanas kārtību psiholoģiskas un seksuālas aizskaršanas nepieļaušanai; aicina Aģentūru atbalstīt mācību un informatīvu pasākumu organizēšanu, lai palielinātu darbinieku informētību šajā jomā;

12.  atzinīgi vērtē to, ka saistībā ar darbinieku pieņemšanu darbā vai atlaišanu 2016. gadā Aģentūra nav saņēmusi nevienu sūdzību vai ziņojumu un nav ierosināta neviena lieta tiesā;

Interešu konfliktu novēršana un pārvaldība, pārredzamība un demokrātija

13.  atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra savā tīmekļa vietnē publiskoja Administratīvās padomes locekļu parakstītās saistību un konfidencialitātes deklarācijas un CV;

14.  ar gandarījumu ņem vērā to, ka Aģentūras Administratīvā padome 2015. gadā pieņēma krāpšanas novēršanas un atklāšanas stratēģiju un ka 2016. gada laikā tika īstenota virkne konkrētu darbību, tostarp mācību kursi par ētiku un godprātību;

15.  atzinīgi vērtē to, ka Aģentūrai 2016. gadā nebija neviena interešu konflikta gadījuma;

16.  atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra ir pieņēmusi politiku attiecībā uz trauksmes cēlējiem, kura sniedz darbiniekiem visu attiecīgo informāciju par trauksmes celšanu un nodrošina konfidencialitāti darbiniekiem, kas pēc labas ticības ziņo par nopietniem pārkāpumiem vai problēmām; ar gandarījumu norāda, ka 2016. gadā netika iesniegts neviens ziņojums;

17.  norāda, ka ir jāizveido neatkarīga ES iestāde informācijas sniegšanai, konsultācijām un atzinumu izstrādei un jāpiešķir tai pietiekami budžeta līdzekļi, lai palīdzētu trauksmes cēlējiem, izpaužot informāciju par iespējamiem pārkāpumiem, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantot pareizos informācijas kanālus, vienlaikus aizsargātu viņu konfidencialitāti un piedāvātu viņiem nepieciešamo atbalstu un konsultācijas;

Uz sniegumu balstīta budžeta izstrāde

18.  atzinīgi vērtē Aģentūras noteiktos trīs galvenos sasniegumus 2016. gadā, proti, tā:

–  īstenoja jaunu metodiku attiecībā uz dalībvalstu apmeklējumiem un izmēģinājuma kārtā integrēja izmaksu lietderības novērtējumu horizontālajā analīzē, kas saistīta ar dalībvalstu apmeklējumu cikliem;

–  sāka pirmo operatīvo pakalpojumu sniegšana Copernicus jūras novērošanas projekta satvarā, iezīmējot sākumu sinerģijai, kas turpmākajos gados uzturēs un stimulēs Aģentūras Zemes novērošanas produktus un pakalpojumus;

–  ieviesa īpašu brīvprātīgi izmantojamu rīku, lai atbalstītu dalībvalstu darbu, īstenojot un ieviešot Savienības tiesību aktus un standartus kuģošanas radītu vides risku mazināšanai (Sēra direktīva(12) un Ostas atkritumu uzņemšanas iekārtu direktīva(13));

19.  pauž nožēlu, ka Aģentūra nav izmantojusi ietekmes rādītājus un rezultātu rādītājus, lai turpinātu uzlabot galveno snieguma rādītāju izmantošanu; tomēr ņem vērā, ka Aģentūras vienotajā programmdokumentā ir skaidri norādīta katras darbības gaidāmā ietekme un rezultāts;

Iekšējā revīzija

20.  pieņem zināšanai, ka 2016. gadā Aģentūras revīzijas struktūras nav sniegušas nekādus ārkārtīgi būtiskus revīzijas ieteikumus vai konstatējumus, kuru rezultātā ikgadējā ticamības deklarācijā varētu tikt iekļautas atrunas; ar gandarījumu secina, ka visi ieteikumi un konstatējumi, kas iekļauti dažādās revīzijās, kuras veiktas pirms 2016. gada, 2016. gada 31. decembrī bija īstenoti;

21.  ņem vērā, ka IAS veica Aģentūrā revīziju par projektos finansētām darbībām un secināja, ka kopumā Aģentūras projektos finansētu darbību pārvaldības un kontroles sistēmas ir atbilstīgi izstrādātas un efektīvi un lietderīgi īstenotas; tomēr ņem vērā, ka IAS konstatētās jomas, kurās būtu jāveic uzlabojumi, ir saistītas ar tādas pārvaldības informācijas pieejamību, kas attiecas uz plānošanu un projektu satvarā finansētām darbībām paredzētu resursu izmantošanu; ņem vērā, ka IAS 2017. gada 30. janvārī sniedza trīs ieteikumus, no kuriem Aģentūra pieņēma vienu; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par ieteikumu īstenošanu;

22.  atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra saistībā ar Iekšējās revīzijas dienesta un Eiropas Revīzijas palātas sniegtajiem ieteikumiem ir izstrādājusi savu īstenošanas pārbaudes instrumentu un ka ir īstenoti visi līdz 2016. gada 31. decembrim sniegtie revīzijas ieteikumi un konstatējumi;

Iekšējā kontrole

23.  ņem vērā, ka Aģentūra ir izstrādājusi un īstenojusi virkni iekšēju pasākumu, lai nodrošinātu, ka tās darbības tiek kontrolētas, un radītu pamatotu pārliecību par tās mērķu sasniegšanas pārvaldību; konstatē, ka Aģentūra ir īstenojusi visus iekšējās kontroles standartus (IKS), kuru pamatā ir līdzvērtīgi Komisijas ieviesti standarti, un Administratīvās padomes pieņemto prasību minimumu; ņem vērā, ka galvenie 2016. gadā veiktie pasākumi bija saistīti ar krāpšanas novēršanu un atklāšanu un dokumentu pārvaldību;

24.  ņem vērā, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu Aģentūra 2014. gadā noslēdza pamatlīgumu par EUR 3 500 000 ar IT saistītu preču un pakalpojumu iegādei sešu gadu periodā; konstatē, ka Aģentūra par zemu novērtēja vajadzības un iespējamo līguma vērtību un tā rezultātā 2016. gada beigās līgums bija izlietots 80 % apmērā; pauž nožēlu, ka jauna iepirkuma procedūra bija jāsāk četrus gadus agrāk, nekā paredzēts, un tā rezultātā radās papildu administratīvās izmaksas; pieņem zināšanai Aģentūras atbildi, ka šajā līgumā paredzēto vajadzību noteikšana bija īpaši sarežģīta, jo šīs iepirkuma procedūras laikā joprojām notika sarunas saistībā ar deleģēšanas nolīgumu par programmu Copernicus un, galvenais, nebija skaidrs, vai un cik lielā mērā šī nolīguma satvarā būs iespējams saņemt atbalstu par IT izmaksām;

25.  ņem vērā, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu Aģentūra 2016. gadā noslēdza septiņus pamatlīgumus naftas piesārņojuma likvidācijas sistēmu iegādei; konstatē, ka iepirkuma procedūra tika sākta, pieņemot, ka septiņu pamatlīgumu kopējā vērtība būs EUR 7 000 000; pauž nožēlu, ka šajā pieņēmumā Aģentūras vajadzības tika novērtētas par zemu un tika parakstīti septiņi pamatlīgumi, no kuriem katrs bija EUR 7 000 000 vērtībā, līgumu kopējai vērtībai sasniedzot EUR 49 000 000; pieņem zināšanai Aģentūras atbildi, ka laikā starp sākotnējo vajadzību aplēsi un faktisko iepirkuma konkursu prognozētās vajadzības mainījās;

Sniegums

26.  ņem vērā, ka 2016. gadā turpinājās sadarbība ar iesaistītajām dalībvalstīm un Savienības struktūrām, tostarp pakalpojumu sniegšana Frontex (robežkontrole), EFCA (zvejas uzraudzība), OLAF (muita un robežu nelegāla šķērsošana), MAOC-N (tiesībaizsardzība narkotiku jomā) un EUNAVFOR (pirātisma un cilvēku kontrabandas apkarošana);

27.  ņem vērā, ka priekšlikums pārskatīt Aģentūras izveides regulu, lai attīstītu Eiropas līmeņa sadarbību krasta apsardzes funkciju īstenošanā ievērojami ietekmēja Aģentūras 2016. gadā veiktos daudzgadu plānošanas pasākumus; turklāt ņem vērā, ka Eiropas Parlaments finansēja izmēģinājuma projektu, kura mērķis bija 2016. un 2017. gadā izpētīt un pilnveidot EMSA, Frontex un EFCA sinerģiju, lai uzlabotu sadarbību krasta apsardzes funkciju īstenošanā; atzinīgi vērtē likumdošanas procesa pabeigšanu un pārskatītās regulas pieņemšanu 2016. gada beigās;

28.  atgādina, ka Aģentūras uzdevumus efektīvāk var veikt Eiropas, nevis valsts līmenī, kā tas vērojams attiecībā uz tās ieguldījumu jūras drošības jomā un saistībā ar kuģu izraisīta un ar atkrastes naftas un gāzes ieguves iekārtu izmantošanu saistīta piesārņojuma novēršanu Eiropā; atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra cenšas panākt darbību sinerģiju ar citām Savienības aģentūrām, lai uzlabotu efektivitāti un lietderību un samazinātu izmaksas; šajā sakarībā atzinīgi vērtē un atbalsta Aģentūras sadarbību ar citām Savienības aģentūrām, atbalstot ES programmu migrācijas jomā, piemēram, to, ka Aģentūra sniedz arvien vairāk pakalpojumu Frontex saskaņā ar atjaunināto un aktualizēto trīs gadu pakalpojumu līmeņa vienošanos, kas tika noslēgta 2016. gadā; norāda arī uz to, ka Aģentūra ir pabeigusi tālvadības gaisa kuģa sistēmu (RPAS) pakalpojumu iepirkumu jūras uzraudzības vajadzībām; mudina Aģentūru sadarboties ar citām Savienības aģentūrām bēgļu krīzes risināšanā, tostarp veicot ārkārtīgi svarīgus pasākumus, kas pārsniedz tās sākotnējās pilnvaras, piemēram, nodrošinot zinātību, operatīvo atbalstu un darbiniekus, lai palīdzētu atrisināt bēgļu krīzi;

°

°  °

29.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2018. gada ... rezolūciju par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli(14).

20.2.2018

Transporta un tūrisma komitejaS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Jūras drošības aģentūras (EMSA) 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2157(DEC))

Atzinuma sagatavotāja: Gesine Meissner

IEROSINĀJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palāta uzskata Eiropas Jūras drošības aģentūras (turpmāk “Aģentūra”) 2016. finanšu gada pārskatiem pakārtotos darījumus par likumīgiem un pareiziem visos būtiskajos aspektos;

2.  norāda, ka Aģentūras 2016. gada budžets, neierēķinot iekšējos un ārējos piešķirtos ieņēmumus, bija EUR 55,17 miljoni saistību apropriācijās un EUR 56,07 miljoni maksājumu apropriācijās un ka izpildes līmenis bija attiecīgi 98,07 % un 97,80 %; atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra nodrošināja maksājumu izpildi 97,65 % apmērā, ņemot vērā arī maksājumu apropriāciju automātiskos pārnesumus; norāda, ka uz 2016. gadu tika pārnestas apropriācijas EUR 36,45 miljonu apmērā galvenokārt saistībā ar darbības izdevumiem jūras piesārņojuma novēršanas pasākumu jomā, no kuriem 54 % tika izlietoti, par 43 % maksājumi vēl nebija veikti, un tie bija jāizlieto turpmākajos gados, savukārt 2 % tika atcelti;

3.  atzinīgi vērtē tiešos pasākumus, kas veikti saistībā ar krāpšanas novēršanas un atklāšanas stratēģiju, piemēram, trauksmes cēlēju politikas pieņemšanu, kas sniedz darbiniekiem informāciju par trauksmes celšanu un nodrošina visaugstāko konfidencialitātes līmeni un aizsardzību tiem darbiniekiem, kuri ziņo par nopietniem pārkāpumiem vai bažām, kā arī apmācību rīkošanu jaunpienācējiem par ētiku un integritāti un zināšanu atsvaidzināšanas kursu rīkošanu esošajiem darbiniekiem;

4.  atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra saistībā ar Iekšējās revīzijas dienesta un Eiropas Revīzijas palātas sniegtajiem ieteikumiem ir izstrādājusi savu īstenošanas pārbaudes instrumentu un ka ir īstenoti visi līdz 2016. gada 31. decembrim sniegtie revīzijas ieteikumi un konstatējumi;

5.  atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra ir veikusi pasākumus, lai sagatavotos tās palielināto pilnvaru īstenošanai atbilstīgi 2016. gada 14. septembra Regulai (ES) Nr. 2016/1625, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1406/2002, kas Aģentūras pilnvaras papildina ar aģentūru sadarbību krasta apsardzes funkciju jomā; vērš uzmanību uz to, ka Parlaments 2016. gadā uzsāka Eiropas krasta apsardzes izmēģinājuma projektu, kas ir vērsts uz to, lai radītu darbības un tehnisko sinerģiju starp dažādām valsts iestādēm, kuras veic krasta apsardzes funkcijas, un Aģentūru, Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru (FRONTEX) un Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūru (EFCA);

6.  atgādina, ka Aģentūras uzdevumus efektīvāk var veikt Eiropas, nevis valsts līmenī, kā tas vērojams attiecībā uz tās ieguldījumu jūras drošības jomā un saistībā ar kuģu izraisīta un ar atkrastes naftas un gāzes ieguves iekārtu izmantošanu saistīta piesārņojuma novēršanu Eiropā; atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra cenšas panākt darbību sinerģiju ar citām Savienības aģentūrām, lai uzlabotu efektivitāti un lietderību un samazinātu izmaksas; šajā sakarībā atzinīgi vērtē un atbalsta Aģentūras sadarbību ar citām Savienības aģentūrām, atbalstot ES programmu migrācijas jomā, piemēram, to, ka Aģentūra sniedz arvien vairāk pakalpojumu FRONTEX saskaņā ar atjaunināto un aktualizēto trīs gadu pakalpojumu līmeņa vienošanos, kas tika noslēgta 2016. gadā; norāda arī uz to, ka Aģentūra ir pabeigusi tālvadības gaisa kuģa sistēmu (RPAS) pakalpojumu iepirkumu jūras uzraudzības vajadzībām; mudina Aģentūru sadarboties ar citām Savienības aģentūrām bēgļu krīzes risināšanā, tostarp veicot ārkārtīgi svarīgus pasākumus, kas pārsniedz tās sākotnējās pilnvaras, piemēram, nodrošinot zinātību, operatīvo atbalstu un darbiniekus, lai palīdzētu atrisināt bēgļu krīzi;

7.  pieņem zināšanai Aģentūras štata vietu trešā salīdzinošā novērtējuma rezultātus, konstatējot, ka 21,80 % vietu ir paredzētas administratīvā atbalsta sniegšanai un koordinēšanai, 70,93 % — pamatdarbības veikšanai un 7,26 % — neitrāliem uzdevumiem; norāda, ka piecas 2015. gadā štatu sarakstā piešķirtās amata vietas 2016. gadā tika samazinātas saistībā ar pirmo darbinieku skaita samazināšanas kārtu 5 % apmērā, kas tika īstenota atbilstīgi Komisijas paziņojumam par resursu plānošanu decentralizētām aģentūrām, tādējādi samazinot štata vietu skaitu no 207 līdz 202, un to, ka Aģentūra īstenoja savu 2016. gada darba programmu tikai ar 198 amata vietām, jo 4 amata vietas tika iesaldētas sakarā ar 2017. gadā paredzētajiem samazinājumiem; norāda, ka kopējais darbinieku skaits saglabājās nemainīgs, proti, 246; atzinīgi vērtē to, ka 2017. gadā ir paredzēts 14 štata vietu palielinājums saistībā ar sadarbību krasta apsardzes uzdevumu jomā;

8.  ierosina Parlamentam sniegt Eiropas Jūras drošības aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildi.

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATZINUMU SNIEDZOŠAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

20.2.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

40

2

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Olle Ludvigsson

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

40

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle

EFDD

Daniela Aiuto, Rolandas Paksas

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

2

-

EFDD

Jill Seymour

ENF

Marie-Christine Arnautu

0

0

/

/

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

20.3.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

21

3

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

OV C 417, 6.12.2017., 156. lpp.

(2)

OV C 417, 6.12.2017., 156. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 208, 5.8.2002., 1. lpp.

(5)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(6)

OV C 417, 6.12.2017., 156. lpp.

(7)

OV C 417, 6.12.2017., 156. lpp.

(8)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(9)

OV L 208, 5.8.2002., 1. lpp.

(10)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(11)

OV C 84, 17.3.2017., 84. lpp.

(12)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija Direktīva (ES) 2016/802, ar ko paredz sēra satura samazināšanu konkrētiem šķidrā kurināmā veidiem (OV L 132, 21.5.2016., 58. lpp.).

(13)

Komisijas 2015. gada 18. novembra Direktīva (ES) 2015/2087, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/59/EK par ostas iekārtām, kas paredzētas kuģu atkritumu un kravu atlieku uzņemšanai, II pielikumu (OV L 302, 19.11.2015., 99. lpp.).

(14)

Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA-PROV(2018)0000.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 11. aprīlisJuridisks paziņojums