Förfarande : 2017/2157(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0078/2018

Ingivna texter :

A8-0078/2018

Debatter :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Omröstningar :

PV 18/04/2018 - 12.47

Antagna texter :

P8_TA(2018)0152

BETÄNKANDE     
PDF 315kWORD 63k
22.3.2018
PE 613.469v02-00 A8-0078/2018

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2016

(2017/2157(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Bart Staes

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2016

(2017/2157(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2016, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05941/2018 – C8‑0067/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1406/2002 av den 27 juni 2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå(4), särskilt artikel 19,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0078/2018).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska sjösäkerhetsbyrån ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska sjösäkerhetsbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2016

(2017/2157(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2016, med byråns svar(6),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(7), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05941/2018 – C8‑0067/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(8), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1406/2002 av den 27 juni 2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå(9), särskilt artikel 19,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(10), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0078/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska sjösäkerhetsbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L‑serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2016

(2017/2157(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2016,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för transport och turism (A8-0078/2018), och av följande skäl:

A.  Den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten betonar att det i samband med förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet är särskilt viktigt att ytterligare stärka unionsinstitutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet, genom tillämpningen av resultatbaserad budgetering samt genom en god personalpolitik.

B.  Enligt sammanställningen över inkomster och utgifter(11) för Europeiska sjösäkerhetsbyrån (nedan kallad byrån) uppgick den slutliga budgeten för budgetåret 2016 till 70 215 156 EUR, vilket utgör en ökning med 6,05 % jämfört med 2015.

C.  I sin rapport om årsredovisningen för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2016 förklarade revisionsrätten att man har uppnått en rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar att insatserna för uppföljning av budgeten under budgetåret 2016 resulterade i ett budgetgenomförande på 98,07 %, vilket utgör en minskning med 1,16 % jämfört med 2015, och att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 97,80 %, vilket är en ökning med 1,28 %.

2.  Europaparlamentet noterar att den sista fasen i en tvådelad budgetomstrukturering under 2014 och 2015, som påverkade budgetåren 2015 och 2016, genomfördes under 2016. Tanken med den nya strukturen är att den bättre ska underbygga byråns verksamhetsbehov genom att avskilja projektfinansierad verksamhet från den finansiering som öronmärkts för dessa specifika insatser (R0-medel). Parlamentet uppmanar byrån att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de praktiska följderna av den nya budgetstrukturen och om vilka effektivitetsvinster den har resulterat i.

Åtaganden och överföringar till efterföljande budgetår

3.  Europaparlamentet noterar att 54 % av det totala belopp som fördes över från 2015 till 2016 (36 450 711 EUR) utnyttjades, att 43 % stod kvar som ”öppna belopp” (förfallna belopp som ännu inte betalats) och att 2 % av totalbeloppet förföll.

4.  Europaparlamentet påpekar att överföringar ofta delvis eller fullständigt motiveras av att byråernas verksamhetsprogram löper över flera år, och att detta inte nödvändigtvis innebär en svaghet i budgetplaneringen och budgetgenomförandet och inte alltid strider mot principen om budgetens ettårighet, i synnerhet om byråerna planerat dem i förväg och informerat revisionsrätten om detta.

Överföring

5.  Europaparlamentet noterar att byrån gjorde totalt åtta överföringar mellan budgetavdelningar 2016. Parlamentet noterar vidare att dessa överföringar låg under 10 % av budgetårets anslag för den budgetpost från vilken överföringen gjordes, när överföringar görs från en avdelning till en annan, med undantag för överföringar som gjorts vid årets slut i enlighet med styrelsens beslut antaget genom skriftligt förfarande nr 11/2016 om överföringar från en avdelning till en annan utöver maxgränsen på 10 %.

Upphandling och personalpolitik

6.  Europaparlamentet konstaterar att byrån inledde 66 upphandlingsförfaranden, varav 5 med förhandlat förfarande och de återstående 61 med öppet förfarande eller förhandlat förfarande för kontrakt med lågt värde.

7.  Europaparlamentet erfar från byrån att den under 2016 hade 202 tjänster i sin tjänsteförteckning. Byrån tog hänsyn till målet på 198 tjänster, vilket var målet från den 1 januari 2017. Parlamentet noterar att tillsättningsgraden visavi det målet var 98,48 %.

8.  Europaparlamentet uppmärksammar resultaten av den tredje jämförande undersökningen av byråns tjänster, vilka visar att 21,80 % av tjänsterna är avsatta för administrativt stöd och samordning, 70,93 % för operativa uppgifter och 7,26 % för neutrala uppgifter. Parlamentet konstaterar att fem tjänster i 2015 års tjänsteförteckning drogs in under 2016 som en del av den första personalminskningen på 5 % i enlighet med kommissionens meddelande om programmeringen av resurser för de decentraliserade byråerna, vilket innebär att antalet godkända tjänster minskade från 207 till 202. Byrån genomförde sitt arbetsprogram för 2016 med endast 198 tjänster, eftersom 4 tjänster hade dragits in på grund av de planerade nedskärningarna för 2017. Parlamentet noterar att det totala antalet anställda, dvs. 246, låg kvar på samma nivå. Parlamentet gläder sig över att 14 extra tjänster med anknytning till samarbete avseende kustbevakningsuppgifter planerades under 2017.

9.  Europaparlamentet beklagar den mycket ojämna könsfördelningen (19 % respektive 81 %) i byråns styrelse, vilket innebär att ingen förbättring har skett jämfört med det föregående året. Parlamentet erfar emellertid från byrån att utnämningen av dessa ledamöter inte ingår i byråns ansvarsområde och att könsfördelningen inom byråns verkställande ledning var helt jämn.

10.  Europaparlamentet betonar att balans mellan arbetsliv och privatliv bör ingå i byråns personalpolitik. Parlamentet uppmanar byrån att tillhandahålla en mer exakt uppdelning av den relativt höga friskvårdsbudgeten (7 841,70 EUR) per anställd 2016. Det genomsnittliga antalet sjukdagar per anställd var 5,9 dagar.

11.  Europaparlamentet välkomnar att byrån tillämpar en allmän genomförandebestämmelse om förebyggande av psykiska och sexuella trakasserier. Byrån uppmanas att stödja anordnandet av utbildning och informationsmöten för att göra personalen mer uppmärksam på dessa frågor.

12.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att byrån inte tog emot några klagomål, stämningar eller rapporterade fall kopplade till anställning eller avskedande av personal under 2016.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter, transparens och demokrati

13.  Europaparlamentet noterar att byrån på sin webbplats offentliggjorde förklaringarna om intressekonflikter och konfidentialitet som undertecknats av byråns styrelseledamöter, liksom ledamöternas meritförteckningar.

14.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att styrelsen 2015 antog en strategi för att förebygga och upptäcka bedrägerier och att ett antal specifika åtgärder genomfördes under 2016, bl.a. kurser om etik och integritet.

15.  Europaparlamentet ser positivt på att byrån inte hade något fall av intressekonflikt under 2016.

16.  Europaparlamentet välkomnar att byrån har antagit en politik för visselblåsare, vilken ger personalen information om rapportering av missförhållanden och garanterar strikt sekretess och skydd för personal som i god tro rapporterar allvarliga förseelser eller problem. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att inga fall rapporterades under 2016.

17.  Europaparlamentet anser att det finns behov av ett oberoende organ med tillräckliga budgetresurser som kan offentliggöra information och ge råd och dit fall kan hänvisas, i syfte att hjälpa visselblåsare att använda de korrekta kanalerna för att lämna sina uppgifter om eventuella oriktigheter som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen, samtidigt som man värnar om konfidentialiteten för personerna i fråga och erbjuder dem stöd och råd.

Huvudresultat

18.  Europaparlamentet välkomnar byråns tre viktigaste resultat 2016, nämligen följande:

–  Byrån genomförde en ny metod för besök till medlemsstaterna, och testade att införa en bedömning av kostnadseffektiviteten i de övergripande analyserna av medlemsstatsbesök.

–  De första operativa tjänsterna inom ramen för sjöövervakningsprojektet Copernicus genomfördes, vilket var början på en samverkan som kommer att stödja och stärka byråns produkter och tjänster för jordobservation under de kommande åren.

–  Byrån inrättade ett specifikt, frivilligt instrument för att stödja medlemsstaterna i tillämpningen och genomförandet av unionsrätten och unionsstandarder för att begränsa fartygsrelaterade miljörisker (svaveldirektivet(12) och direktivet om mottagningsanordningar i hamn(13)).

19.  Europaparlamentet beklagar att byrån inte använder sig av genomslags- och utfallsindikatorer för att ytterligare förbättra användningen av de centrala resultatindikatorerna. Parlamentet noterar dock att byråns samlade programdokument tydligt anger det förväntade genomslaget och utfallet för varje åtgärd.

Internrevision

20.  Europaparlamentet konstaterar att byråns revisionsorgan inte gav några kritiska revisionsrekommendationer eller gjorde några kritiska granskningsiakttagelser under 2016 som skulle kunna leda till en reservation i den årliga revisionsförklaringen. Det är positivt att alla rekommendationer och iakttagelser från olika revisioner från åren före 2016 avslutades den 31 december 2016.

21.  Europaparlamentet noterar att IAS gjorde en revision av projektfinansierad verksamhet i byrån och kom fram till att byråns lednings- och kontrollsystem för projektfinansierad verksamhet som helhet är korrekt utformade och effektivt och ändamålsenligt genomförda. Parlamentet noterar emellertid att IAS angav att det fanns utrymme för förbättringar vad gäller tillgången på information från ledningen om planeringen och användningen av resurser för projektfinansierad verksamhet. IAS utfärdade tre rekommendationer den 30 januari 2017, av vilka en godtogs av byrån. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om genomförandet av rekommendationerna.

22.  Europaparlamentet välkomnar att byrån har utvecklat sitt eget uppföljningsverktyg till följd av rekommendationerna från tjänsten för internrevision och från Europeiska revisionsrätten samt att alla revisionsrekommendationer och iakttagelser från den 31 december 2016 har genomförts.

Internkontroll

23.  Europaparlamentet konstaterar att byrån utvecklade och genomförde en rad interna åtgärder för att säkerställa att dess verksamhet är föremål för kontroll och för att ge ledningen rimliga garantier för att målen uppnås. Byrån har genomfört en komplett uppsättning normer för internkontroll (ICS), på grundval av motsvarande normer som fastställts av kommissionen, och minimivillkor, som antogs av byråns styrelse. Utvecklingen under 2016 rörde huvudsakligen förebyggande och upptäckt av bedrägerier samt dokumenthantering.

24.  Europaparlamentet noterar att byrån enligt revisionsrättens rapport år 2014 ingick ett ramavtal till ett värde av 3 500 000 EUR för inköp av it-relaterade varor och tjänster under en sexårsperiod. Byrån hade underskattat behoven och beräknat ett för lågt kontraktsvärde, vilket ledde till att 80 % av avtalet hade förbrukats redan i slutet av 2016. Tyvärr blev det nödvändigt att inleda ett upphandlingsförfarande fyra år tidigare än beräknat, vilket innebar ytterligare administrativa kostnader. Parlamentet erfar av byråns svar att det var särskilt utmanande att fastställa behoven i samband med det här kontraktet eftersom förhandlingarna om delegeringsavtalet för Copernicus fortfarande pågick vid tiden för upphandlingen. Och ännu viktigare: det stod ännu inte klart om och i vilken utsträckning it-kostnaderna skulle täckas av avtalet.

25.  Europaparlamentet noterar att byrån enligt revisionsrättens rapport år 2016 ingick sju ramavtal för inköp av system för insatser vid oljeföroreningar. Upphandlingsförfarandet inleddes under antagandet att det totala värdet av de sju ramavtalen skulle vara 7 000 000 EUR. Parlamentet beklagar att detta antagande underskattade byråns behov och att sju ramavtal undertecknades till ett värde av 7 000 000 EUR vardera, vilket gjorde att det totala kontraktsvärdet blev 49 000 000 EUR. Parlamentet erfar av byråns svar att de prognostiserade behoven förändrades under perioden mellan den ursprungliga behovsbedömningen och den faktiska inledningen av upphandlingsförfarandet.

Resultat

26.  Europaparlamentet konstaterar att samarbetet med deltagande medlemsstater och EU-organ fortsatte under 2016, inbegripet tillhandahållande av tjänster till Frontex (gränskontroll), EFCA (fiskerikontroll), Olaf (tullverksamhet och olaglig gränsöverskridande verksamhet), MAOC-N (brottsbekämpning – narkotika) och Eunavfor (bekämpning av piratdåd och människosmuggling).

27.  Europaparlamentet noterar att förslaget om en översyn av byråns inrättandeförordning i syfte att stärka det europeiska samarbetet om kustbevakningsuppgifter hade stor påverkan på byråns fleråriga planeringsarbete, som skedde 2016. Parlamentet har finansierat ett projekt vars syfte var att under 2016 och 2017 utforska och vidareutveckla synergier mellan Emsa, Frontex och EFCA för att stärka samarbetet om kustbevakningsuppgifter. Parlamentet välkomnar att lagstiftningsförfarandet avslutats och att den ändrade versionen antogs i slutet av 2016.

28.  Europaparlamentet upprepar att byråns uppgifter effektivare kan utföras på europeisk nivå än på nationell nivå, vilket är fallet med dess bidrag till sjösäkerhet och förhindrande av föroreningar från fartyg och från offshoreanläggningar för gas- och oljeutvinning i Europa. Parlamentet välkomnar att byrån eftersträvar synergieffekter från åtgärder med andra EU-byråer i syfte att öka ändamålsenligheten och effektiviteten samt minska kostnaderna. Parlamentet välkomnar och stöder byråns samarbete med andra unionsbyråer för att stödja EU:s migrationsagenda, såsom byråns tillhandahållande av ett allt större antal tjänster till Frontex i enlighet med det förnyade och uppdaterade treåriga servicenivåavtal som ingicks 2016. Parlamentet noterar också att byrån har slutfört upphandlingen av tjänster av fjärrstyrda luftfartygssystem (RPAS) för övervakning till sjöss. Parlamentet uppmanar byrån att samarbeta med andra unionsbyråer för att hantera flyktingkrisen, inbegripet när det gäller mycket viktig verksamhet som inte ingår i dess ursprungliga mandat, t.ex. genom att bidra med kompetens, operativt stöd och personal för att hantera flyktingkrisen.

°

°  °

29.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den ... 2018(14) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

20.2.2018

YTTRANDE från utskottet för Transport OCH Turism

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) för budgetåret 2016

(2017/2157(DEC))

Föredragande av yttrande: Gesine Meissner

FÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i det förslag till resolution som antas:

1.  Europaparlamentet gläder sig över revisionsrättens konstaterande att de transaktioner som ligger till grund för Europeiska sjösäkerhetsbyråns (nedan kallad byrån) räkenskaper för budgetåret 2016 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

2.  Europaparlamentet konstaterar att byråns årliga budget för 2016, exklusive interna och externa inkomster avsatta för särskilda ändamål, uppgick till 55,17 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden och 56,07 miljoner EUR i betalningsbemyndiganden och att genomförandegraden uppgick till 98,07 % respektive 97,80 %. Parlamentet välkomnar att byrån nådde en genomförandenivå för betalningarna på 97,65 %, även med beaktande av de automatiska överföringarna av betalningsbemyndiganden. Parlamentet konstaterar att 36,45 miljoner EUR, främst relaterade till driftsutgifter för föroreningsbekämpning till sjöss, fördes över till 2016, varav 54 % utnyttjades, 43 % blev kvar för att användas under följande år och 2 % drogs tillbaka.

3.  Europaparlamentet välkomnar de direkta åtgärder som vidtagits i linje med strategin för att förebygga och upptäcka bedrägerier, såsom antagandet av politiken avseende visselblåsare, som ger personal information om visselblåsning och garanterar strikt sekretess och skydd för personal som rapporterar allvarliga förseelser eller problem samt tillhandahållandet av utbildning i etik och integritet för nyanställda och fortbildningskurser för befintlig personal.

4.  Europaparlamentet välkomnar att byrån har utvecklat sitt eget uppföljningsverktyg till följd av rekommendationerna från tjänsten för internrevision och från Europeiska revisionsrätten samt att alla revisionsrekommendationer och iakttagelser från den 31 december 2016 har genomförts.

5.  Europaparlamentet välkomnar att byrån har vidtagit åtgärder för att förbereda sitt utökade mandat i enlighet med förordning (EU) nr 2016/1625 av den 14 september 2016 om ändring av förordning (EG) nr 1406/2002, varmed byråns mandat utökas till att gälla samarbete mellan byråer om kustbevakningsuppgifter. Parlamentet uppmärksammar att man 2016 inledde pilotprojektet om en europeisk kustbevakning, som är inriktat på att skapa operativa och tekniska synergieffekter mellan olika nationella myndigheter som utför kustbevakningsuppgifter och byrån, Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) och Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA).

6.  Europaparlamentet upprepar att byråns uppgifter effektivare kan utföras på europeisk nivå än på nationell nivå, vilket är fallet med dess bidrag till sjösäkerhet och förhindrande av föroreningar från fartyg och från offshoreanläggningar för gas- och oljeutvinning i Europa. Parlamentet välkomnar att byrån eftersträvar synergieffekter av åtgärder med andra EU-byråer i syfte att öka ändamålsenligheten och effektiviteten samt minska kostnaderna. Parlamentet välkomnar och stöder byråns samarbete med andra unionsbyråer för att stödja EU:s migrationsagenda, såsom byråns tillhandahållande av ett allt större antal tjänster till Frontex i enlighet med det förnyade och uppdaterade treåriga servicenivåavtal som ingicks 2016. Parlamentet noterar också att byrån har slutfört upphandlingen av tjänster av fjärrstyrda luftfartygssystem (RPAS) för övervakning till sjöss. Parlamentet uppmanar byrån att samarbeta med andra unionsbyråer för att hantera flyktingkrisen, inbegripet när det gäller mycket viktig verksamhet som inte ingår i dess ursprungliga mandat, t.ex. genom att bidra med kompetens, operativt stöd och personal för att hantera flyktingkrisen.

7.  Europaparlamentet uppmärksammar resultaten av den tredje jämförande undersökningen av byråns tjänster, vilka visar att 21,80 % av tjänsterna är avsatta för administrativt stöd och samordning, 70,93 % för operativa uppgifter och 7,26 % för neutrala uppgifter. Parlamentet konstaterar att fem tjänster i 2015 års tjänsteförteckning drogs in under 2016 som en del av den första personalminskningen på 5 % i enlighet med kommissionens meddelande om programmeringen av resurser för de decentraliserade byråerna, vilket innebär att antalet tjänster minskar från 207 till 202, och att byrån genomförde sitt arbetsprogram för 2016 med endast 198 tjänster, eftersom 4 tjänster hade dragits in på grund av de planerade nedskärningarna för 2017. Parlamentet noterar att det totala antalet anställda, dvs. 246, låg kvar på samma nivå. Parlamentet gläder sig över att 14 extra tjänster med anknytning till samarbete avseende kustbevakningsuppgifter planeras under 2017.

8.  Europaparlamentet föreslår att den verkställande direktören för Europeiska sjösäkerhetsbyrån beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2016.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

20.2.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

40

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Olle Ludvigsson

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

40

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle

EFDD

Daniela Aiuto, Rolandas Paksas

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

2

-

EFDD

Jill Seymour

ENF

Marie-Christine Arnautu

0

0

/

/

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

20.3.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

21

3

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

EUT C 417, 6.12.2017, s. 156.

(2)

EUT C 417, 6.12.2017, s. 156.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EGT L 208, 5.8.2002, s. 1.

(5)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

EUT L 417, 6.12.2017, s. 156.

(7)

EUT L 417, 6.12.2017, s. 156.

(8)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

EGT L 208, 5.8.2002, s. 1.

(10)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

EUT C 84, 17.3.2017, s. 82.

(12)

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/802 av den 11 maj 2016 om att minska svavelhalten i vissa flytande bränslen (EUT L 132, 21.5.2016, s. 58).

(13)

Kommissionens direktiv (EU) 2015/2087 av den 18 november 2015 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/59/EG om mottagningsanordningar i hamn för fartygsgenererat avfall och lastrester (EUT L 302, 19.11.2015, s. 99).

(14)

Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA-PROV(2018)0000.

Senaste uppdatering: 11 april 2018Rättsligt meddelande