Процедура : 2017/2162(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0079/2018

Внесени текстове :

A8-0079/2018

Разисквания :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Гласувания :

PV 18/04/2018 - 12.49

Приети текстове :

P8_TA(2018)0154

ДОКЛАД     
PDF 751kWORD 67k
22.3.2018
PE 613.452v02-00 A8-0079/2018

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция (сега Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз) за финансовата 2016 година

(2017/2162(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Барт Стас

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция (сега Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз) за финансовата 2016 година

(2017/2162(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската железопътна агенция (сега Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз) за финансовата 2016 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската железопътна агенция (сега Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз) за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – C8‑0072/2018),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за създаване на Европейска железопътна агенция(4), и по-специално член 39 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/796 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 881/2004(5), и по-специално член 65 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0079/2018),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2016 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейската железопътна агенция (сега Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз) за финансовата 2016 година

(2017/2162(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската железопътна агенция (сега Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз) за финансовата 2016 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската железопътна агенция (сега Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз) за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Агенцията(7),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(8) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – C8‑0072/2018),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(9), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за създаване на Европейска железопътна агенция(10), и по-специално член 39 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/796 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 881/2004(11), и по-специално член 65 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(12), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0079/2018),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейската железопътна агенция (сега Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз) за финансовата 2016 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция (сега Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз) за финансовата 2016 година

(2017/2162(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция (сега Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз) за финансовата 2016 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0079/2018),

A.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност подчертава особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността и прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

Б.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(13) на Европейската железопътна агенция (сега Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз) („Агенцията“), нейният окончателен бюджет за финансовата 2016 година възлиза на 27 545 879 EUR, което представлява увеличение от 4,56% спрямо 2015 г.; като има предвид, че бюджетът на Агенцията се осигурява основно от бюджета на Съюза;

В.  като има предвид, че Сметната палата, в своя доклад за годишните отчети на Европейската железопътна агенция (сега Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз) за финансовата 2016 година („доклада на Палатата“), заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Проследяване на изпълнението във връзка с освобождаването от отговорност за финансовите години 2014 и 2015

1.  отчита, че не е в правомощията на Агенцията да вземе решение за централизиране на всички дейности на Агенцията на едно място; припомня, че когато Агенцията беше създадена през 2004 г., решението за две седалища (Лил/Валансиен) беше взето от Съвета; взема под внимание забележката на Палатата относно възможните икономии, които могат да се реализират с решение за едно седалище; взема под внимание анализа, направен от Агенцията на бюджетното въздействие на наличието на две седалища, и нейната препоръка двете седалища да бъдат запазени; подчертава, че е вероятно разходите да бъдат намалени, ако всички дейности се централизират на едно място; посочва, че намаляването на разходите би могло да бъде улеснено също и от всеобхватно споразумение за седалището с приемащата държава членка – което също така би могло да изясни условията, при които работят Агенцията и нейните служители – с което да се сложи край на ситуация, при която оперативните разходи е вероятно да са по-високи от необходимото; призовава Съвета да преразгледа предишното си решение и да избере вместо това централизиране на цялата дейност на Агенцията на едно място; 

Бюджетно и финансово управление

2.  отбелязва, че в резултат на усилията за контрол на бюджета през финансовата 2016 година степента на изпълнение на бюджета е 99,20%, което представлява увеличение с 0,10% спрямо 2015 г., и че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 91,57%, което представлява увеличение с 1,79% спрямо 2015 г.;

3.  приветства факта, че съгласно разпоредбите на новия регламент за Агенцията, който влезе в сила през юни 2016 г., Агенцията има право да начислява такси за някои от новите си правомощия;

Поети задължения и преноси

4.  отбелязва въз основа на информация, предоставена от Агенцията, че равнището на преноси е под индикативните тавани, използвани от Палатата за оценка на изпълнението на бюджета (т.е. 10% за дял 1, 20% за дял 2 и 30% за дял 3) за всички бюджетни дялове; отбелязва освен това, че пренесените за 2017 г. бюджетни кредити за плащания (7,52%) касаят главно оперативни разходи и че 95,4% от пренесените от 2015 г. бюджетни кредити са били изпълнени;

5.  посочва, че преносите често са частично или напълно оправдани от многогодишния характер на оперативните програми на агенциите, не са непременно свързани със слабости при планирането и изпълнението на бюджета и невинаги са в противоречие с принципа на ежегодност на бюджета, по-специално ако са предварително планирани от Органа и са съобщени на Палатата;

Политика относно персонала

6.  отбелязва, че към края на 2016 г. Агенцията е имала постоянен персонал от 165 служители, от които 133 срочно и 29 договорно наети служители и трима командировани национални експерти, в сравнение с постоянно наетия персонал от 154 служители в края на 2015 г.;

7.  отбелязва със загриженост, че 62% от нейните служители са мъже и 38% жени, което представлява съотношение от почти две към едно; изразява съжаление за значителния дисбаланс в съотношението между половете на висше управленско равнище и в управителния съвет на Агенцията; припомня обаче във връзка с баланса между половете в ръководството и изпълнителните съвети, че техните членове се предлагат и назначават от държавите членки, но въпреки това препоръчва този въпрос да се разгледа като въпрос от неотложен характер;

8.  отбелязва със задоволство, че процентът на служителите, изпълняващи оперативни задачи, се е увеличил от 65% през 2015 г. на 70% през 2016 г., докато процентът на административния персонал е намалял от 23% на 18%; изразява съжаление обаче, че изменението на тези проценти се дължи главно на корекция в назначаването на служители в различни категории; посочва, че подобно намаление не съответства на целта за 5% съкращаване на персонала съгласно съобщението на Комисията за планирането на ресурсите на децентрализираните агенции;

9.  подчертава, че балансът между професионалния и личния живот следва да бъде част от политиката по отношение на персонала на Агенцията; подчертава, че бюджетът за дейности за осигуряване на благосъстоянието възлиза на 228,7 EUR на човек и че през 2016 г. за служителите е бил организиран един ден извън обичайното място на работа; отбелязва, че служителите са ползвали средно по 3,2 дни отпуск по болест, което е значително под средното за повечето други агенции;

10.  приветства факта, че през 2016 г. не са докладвани случаи на тормоз; подкрепя обучението, организирано с цел повишаване на осведомеността на служителите;

11.  отбелязва със задоволство факта, че Агенцията не е получавала никакви жалби и че срещу нея не са завеждани съдебни дела, нито са докладвани случаи, свързани с назначаване или уволнение на служители през 2016 г.;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси, прозрачност и демократичност

12.  приветства приемането от административния съвет на Агенцията на политика относно конфликтите на интереси по отношение на неговите членове; отбелязва, че Агенцията впоследствие е публикувала на своя уебсайт повечето от декларациите за липса на конфликт на интереси и автобиографиите на членовете на своя административен съвет; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно публикуването на липсващите документи;

13.  отбелязва, че според информацията, предоставена от Агенцията, тя е започнала изпълнението на плана за действие, определен в нейната стратегия за борба с измамите; отбелязва по-специално, че Агенцията е организирала две обучения в областта на предотвратяването на измами и две обучения по етика и почтеност;

14.  отбелязва, че Агенцията е включила оценката на риска от измами в редовната си оценка на риска и че през 2016 г. е бил преразгледан регистърът на рисковете от измами на Агенцията; отбелязва, че степента на риск отново е била оценена като ниска до средна и че не са установени допълнителни рискове;

15.  отчита, въз основа на информацията, предоставена от Агенцията, че тя очаква Комисията да предостави образец за решение, за да приеме свое собствено решение относно подаването на сигнали за нарушения; отбелязва обаче, че докато не бъде предложен образец за решение, се прилага настоящото решение на Комисията относно подаването на сигнали за нередности; призовава Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност относно изпълнението на тези насоки;

16.  изразява необходимостта от установяване на независим орган за разкриване, консултиране и сезиране с достатъчни финансови ресурси, който да помага на лицата, подаващи сигнали за нередности, да използват правилните канали за разкриване на наличната им информация относно евентуални нередности, които засягат финансовите интереси на Съюза, като същевременно гарантира поверителност и предлага необходимите съвети и подкрепа;

17.  отбелязва основанията за отказ на достъп до документ (1 случай от общо 44); призовава Агенцията да използва по най-правомерен и законен начин възможността за отказ на достъп до документи, като същевременно защитава личните данни;

Основни постижения

18.  приветства трите основни постижения, посочени от Агенцията за 2016 г., а именно:

–  публикуването на преразгледана стратегическа визия, включваща подготовката за стратегия за международни отношения и изпълнението на комуникационна стратегия;

–  прилагането на актуализирана структура на управление и привеждането на организацията на Агенцията в съответствие с новия регламент за нея; по-нататъшното прилагане на интегрираната система за управление (IMS) с цел получаване на сертифициране по ISO 9001 през 2017 г.;

–  ефективното въвеждане на новото наименование и новия мандат в рамките на новия правен режим (4-ти пакет за железопътния транспорт, в сила от 15 юни 2016 г.) и постигането на значителен напредък в подготовката за новата роля на Агенцията;

19.  изразява съжаление обаче, че Агенцията не използва показателите за вложените ресурси за по-нататъшно подобряване на използването на ключовите показатели за ефективност (КПЕ), и препоръчва това да се промени;

Вътрешен одит

20.  отчита, че Службата за вътрешен одит на Комисията (IAS) не е отправила никакви „критични“ или „много важни“ препоръки към Агенцията; отбелязва, че Службата за вътрешен одит е извършила оценка на риска на всички оперативни и подпомагащи процеси;

21.  отбелязва, че във връзка с предходния одит на управлението на отношенията със заинтересованите страни и външната комуникация, Службата за вътрешен одит отбелязва като изпълнени три важни препоръки, както и много важната препоръка относно подобряването на процедурата за набиране на персонал, и стига до извода, че всички препоръки, с изключение на една, са изпълнени от Агенцията; отбелязва освен това, че що се отнася до единствената все още неизпълнена препоръка, отбелязана като „важна“, относно „съществуващата процедурна рамка, приложима към управлението на отношенията със заинтересованите страни и външната комуникация“, тя е била в процес на изпълнение в рамките на крайния срок септември 2017 г.;

Вътрешен контрол

22.  отбелязва със задоволство, че Агенцията вече е сертифицирана по ISO 9001;

23.  отбелязва, че административният съвет на Агенцията е приел нейните стандарти за управление през април 2016 г.; освен това отбелязва, че в съответствие със стандарт за управление № 16 на Агенцията ръководството е направило оценка на целесъобразността и ефективността при прилагането на стандартите за управление на Агенцията като част от прегледа на нейната система за управление; отчита, въз основа на информацията, предоставена от Агенцията, че въпреки че са посочени някои области, в които може да бъдат направени подобрения (стандарт за управление № 3 – Етични и организационни ценности, стандарт за управление № 4 – Цели, стратегическо планиране и докладване, стандарт за управление № 5 – Непрекъснатост на стопанската дейност, стандарт за управление № 8 – Управление на отношенията със заинтересованите страни, стандарт за управление № 9 – Управление на процесите, стандарт за управление № 10 – Управление на човешките ресурси, стандарт за управление № 13 – Управление на данните и информацията), може да се счита, че системата за контрол на Агенцията като цяло функционира по план и успешно се справя с основните рискове пред постигането на целите на Агенцията;

24.  отбелязва, че Агенцията разви в още по-голяма степен своята интегрирана система за управление въз основа на изискванията, определени в стандартите за вътрешен контрол и серията стандарти ISO 9001 с цел да се изпълнят необходимите условия, за да може Агенцията да поеме успешно нови дейности и да повиши своята ефективност; приветства анализа, извършен от Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз в рамките на интегрираната система за управление по отношение на изключенията и неспазването на правилата и обученията, които следва да бъдат организирани през 2017 г., във връзка с възлагането на обществени поръчки и управлението на договорите с цел отстраняването на посочените явления;

25.  отбелязва, че в оценката на ефективността на интегрираната система за управление се посочват някои области, в които могат да бъдат направени подобрения във връзка със съответствието и ефективността, по-специално по отношение на етичните и организационни ценности, непрекъснатостта на работата, управлението на връзките със заинтересованите страни и управлението на човешките ресурси, и по-специално факта, че в нея се идентифицира несъответствие между уменията, налични в рамките на организацията, и изискваните умения; очаква от Агенцията да гарантира цялостното изпълнение на стандартите за управление на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз не по-късно от 2017 г., в съответствие с предвиденото;

26.  изразява съжаление, че целта от 95% по отношение на извършването на плащанията в рамките на определения краен срок от 30 дни не беше достигната; отбелязва, че причините за забавянията в плащанията остават същите както през 2015 г., а именно забавяне в обработката на фактурите от персонала на Агенцията, недостиг на парични средства и несъгласие с доставчиците относно съдържанието на фактурите; отправя искане към Агенцията да приеме коригиращи мерки за постигане на целта от 95% в разумен срок;

Други коментари

27.  приветства приемането на Регламента за Агенцията, който влезе в сила на 15 юни 2016 г.; отбелязва със задоволство, че до края на преходния период (16 юни 2019 г.) тази очаквана стратегическа промяна ще преобрази Агенцията от орган, който се занимава единствено с подготовка на политики и разпространението им, в орган, работещ пряко за индустрията, що се отнася до разрешенията за сертифициране за безопасност и до подвижния състав; отчита въз основа на информацията, предоставена от Агенцията, че този преход се очаква да донесе огромни ползи под формата на намаляване на разходите;

28.  подчертава стратегическата роля на Агенцията за подобряване на конкурентоспособността на железопътния транспорт спрямо другите видове транспорт и за подпомагане на изграждането на ефективно функциониращо единно европейско железопътно пространство без граници чрез намаляване на административните и техническите пречки, чрез насърчаване на навлизането на пазара и гарантиране на липса на дискриминация, чрез по-ефикасно изразходване на публичните средства за обществени услуги в железопътния транспорт и чрез осигуряване на по-добро управление на инфраструктурата; приветства целенасочената програма за разчистване на националните правила с цел намаляване на въздействието или премахване на съществуващите бариери между държавите членки;

29.  изтъква ролята на Агенцията за осигуряване на безопасността и оперативната съвместимост на европейската железопътна система, за да се спомогне за създаването на по-конкурентен европейски железопътен сектор и подобряване на качеството на железопътните услуги; подкрепя визията на Комисията за европейска железопътна система, която играе водеща роля в световен мащаб в областта на безопасността;

30.  приветства ролята на Агенцията за предприемането на последващи действия във връзка с разработването, тестването и прилагането на Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS), както и за оценяването на специфичните за ERTMS проекти; приветства започването на преговори между ЕС и Швейцария в рамките на Споразумението за превоз на стоки и пътници чрез железопътен и шосеен транспорт с оглед участието на Швейцария в Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз; подчертава, че тъй като Агенцията получава по-големи отговорности, ще трябва да ѝ се предоставят необходимите финансови, материални и човешки ресурси, за да изпълнява ефективно и ефикасно своите нови и допълнителни задачи; обръща внимание на проучването, възложено наскоро от комисията по бюджети, относно условията за финансиране на европейските агенции, както и на факта, че следва да бъдат разработени възможности, за да се позволи по-голямо самофинансиране на Агенцията; отбелязва със загриженост противоречието между одобреното неотдавна законодателство, с което се разширява обхватът на мисията на Агенцията, и свързаните с Агенцията бюджетни съкращения, които трябва да бъдат извършени в обхвата на многогодишната финансова рамка за периода 2014 – 2020 г.;

31.  припомня позицията на Европейския парламент в бюджетната процедура за възстановяване на общите суми, преразпределени от Механизма за свързване на Европа към Европейския фонд за стратегически инвестиции; подчертава, че финансирането за завършването на единното европейско железопътно пространство следва да бъде гарантирано, с оглед модернизиране и разширяване на железопътните инфраструктури също и в отдалечените региони на Съюза; подчертава освен това, че следва да се постигне напредък по внедряването на Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS) с цел по-нататъшно прилагане на общи технически стандарти и постигане на максимална полза от гледна точка на оперативната съвместимост;

32.  отбелязва, че по време на годишната оценка на риска за 2016 г. са откроени нови рискове в сравнение с 2015 г., свързани с късното и непоследователно транспониране на законодателството относно 4-ия железопътен пакет (4RP), остарялостта на инструментите за управление на промените в системата ERMTS, намаляването на шума от железопътния транспорт, забавяния в намаляването на националните правила и управлението на данни;

o

o o

33.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от ... 2018 г.(14) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

28.2.2018

СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA) за финансовата 2016 година

(2017/2162(DEC))

Докладчик по становище: Маркус Фербер

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства констатацията на Сметната палата, че отчетите на Европейската железопътна агенция („Агенцията“) за финансовата 2016 година са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

2.  отбелязва, че годишният бюджет на Агенцията за 2016 г. възлиза на 27,5 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания и че средната степен на тяхното усвояване е 99,02% за бюджетните кредити за поети задължения (включително преноси) и 91,57% за бюджетните кредити за плащания (89,78% от бюджетните кредити, за които са поети задължения през 2016 г.); отбелязва освен това, че пренесените за 2017 г. 7,52% касаят главно оперативни разходи и че 95,4% от пренесените от 2015 г. бюджетни кредити са били изпълнени;

3.  приветства факта, че са били достигнати индикативните тавани, използвани от Сметната палата за оценка на изпълнението на бюджета на равнището на преносите (10% за дял 1 (Персонал), 20% за дял 2 (административни разходи) и 30% за дял 3(оперативни разходи));

4.  изразява съжаление, че целта от 95% по отношение на извършването на плащанията в рамките на установения краен срок от 30 дни не беше достигната; изразява съжаление, че причините за забавянията в плащанията остават същите както през 2015 г., а именно, забавяне в обработката на фактурите от персонала на Агенцията, недостиг на парични средства и несъгласие с доставчиците относно съдържанието на фактурите; отправя искане към Агенцията да приеме коригиращи мерки за постигане на целта от 95% в разумен срок;

5.  изразява съжаление, че все още не са предприети корективни действия във връзка с коментарите на Сметната палата от 2013 г. относно двойното местонахождение на Агенцията в Лил и Валансиен; подчертава, че е вероятно разходите да бъдат намалени, ако всички дейности се централизират на едно място; подчертава, че намаляването на разходите би могло да улесни и сключването на общо споразумение за седалището с приемащата държава членка, което би довело до прецизиране на условията за работа на Агенцията и нейния персонал;

6.  отбелязва резултатите от годишния сравнителен анализ, който се съсредоточава върху ефективността на вътрешните ресурси, като показва намаление на процента на персонала, ангажиран с административни задачи (от 23% на 18%) и увеличаване на процента на служителите, изпълняващи оперативни задачи (от 65% на 70%), докато на около 12% от персонала са възложени контролът и финансовите задачи; изразява съжаление обаче, че развитието на съответните проценти се дължи главно на корекция в назначаването на служители в различни категории; посочва, че подобно намаление не съответства на целта за 5% съкращаване на персонала съгласно съобщението на Комисията за планирането на финансовите и персоналните ресурси на децентрализираните агенции;

7.  подчертава факта, че както техническият стълб на 4-ия железопътен пакет (4RP), така и приетият неотдавна Регламент за създаване на Агенцията влязоха в сила на 15 юни 2016 г.; подчертава, че тези нови правни актове на Съюза предвиждат преходен период за Агенцията (до 16 юни 2019 г.), с цел да ѝ се даде възможност да преобразува изготвянето на своите политики и ролята си на разпространител, като по този начин тя се превърне в орган, който работи пряко за промишлеността по отношение на разрешенията за сертифицирането за безопасност и на подвижния състав; приветства факта, че Агенцията очаква този преход да донесе огромни ползи от гледна точка на намаляването на разходите и сроковете за съответните процеси;

8.  подчертава стратегическата роля на Агенцията за подобряването на конкурентоспособността на железопътния транспорт по отношение на другите видове транспорт и за подпомагането на изграждането на ефективно функциониращо единно европейско железопътно пространство без граници чрез намаляване на административните и техническите пречки, чрез насърчаване на навлизането на пазара и гарантиране на липсата на дискриминация, чрез по-ефикасно изразходване на публичните средства за обществените услуги в железопътния транспорт и чрез осигуряване на по-добро управление на инфраструктурата; приветства целенасочената програма за разчистване на националните правила с цел намаляване на въздействието или премахване на съществуващите бариери между държавите членки;

9.  изтъква ролята на Агенцията за осигуряване на безопасността и оперативната съвместимост на европейската железопътна система, с цел оказване на съдействие за създаването на по-конкурентен европейски железопътен сектор и подобряване на качеството на железопътните услуги; подкрепя визията на Комисията за европейска железопътна система, която играе водеща роля в световен мащаб в областта на безопасността;

10.  приветства ролята на Агенцията за предприемането на последващи действия във връзка с разработването, тестването и прилагането на Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS), както и за оценяването на специфичните за ERTMS проекти; приветства започването на преговори между ЕС и Швейцария в рамките на Споразумението за превоз на стоки и пътници чрез железопътен и шосеен транспорт с оглед на участието на Швейцария в Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз; подчертава, че тъй като Агенцията получава по-големи отговорности, ще трябва да ѝ се предоставят необходимите финансови, материални и човешки ресурси, за да изпълнява ефективно и ефикасно своите нови и допълнителни задачи; обръща внимание на проучването, възложено наскоро от комисията по бюджети, относно условията за финансиране на европейски агенции, както и на факта, че следва да бъдат разработени възможности, за да се позволи по-голямо самофинансиране на Агенцията; отбелязва със загриженост противоречието между одобреното неотдавна законодателство, с което се разширява обхватът на мисията на Агенцията, и свързаните с Агенцията бюджетни съкращения, които трябва да бъдат извършени в обхвата на многогодишната финансова рамка за периода 2014 – 2020 г.;

11.  припомня позицията на Европейския парламент в бюджетната процедура за възстановяване на общите суми, преразпределени от Механизма за свързване на Европа към Европейския фонд за стратегически инвестиции; подчертава, че финансирането за завършването на единното европейско железопътно пространство следва да бъде гарантирано, с оглед модернизиране и разширяване на железопътните инфраструктури също и в отдалечените региони на Съюза; подчертава освен това, че следва да се постигне напредък по отношение на внедряването на Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS) с цел по-нататъшно прилагане на общи технически стандарти и постигане на максимална полза от гледна точка на оперативната съвместимост;

12.  отбелязва, че през 2016 г. Агенцията продължи с изпълнението на плана за действие, определен в нейната стратегия за борба с измамите, като организира специализирани курсове за обучение относно предотвратяването на измами; приветства факта, че през 2017 г. е извършено цялостно преразглеждане на правилата на Агенцията относно конфликтите на интереси; отбелязва също така, че в рамките на политиката относно конфликтите на интереси по отношение на управителния съвет (УС), Агенцията публикува автобиографиите и декларациите за интереси на членовете на УС; при все това отбелязва, че липсват някои от автобиографиите и декларациите за интереси; отправя искане автобиографиите и декларациите за интереси да бъдат публикувани незабавно след назначаването на членовете на УС;

13.  отбелязва, че Агенцията разви в още по-голяма степен своята интегрирана система за управление (ИСУ) въз основа на изискванията, определени в стандартите за вътрешен контрол и серията стандарти ISO 9001 с цел да се изпълнят условията, необходими, за да може Агенцията да поеме успешно нови дейности и да повиши своята ефективност; приветства анализа, извършен от Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз в рамките на ИСУ по отношение на изключенията и неспазването на правилата и обученията, които следва да бъдат организирани през 2017 г., във връзка с възлагането на обществени поръчки и управлението на договорите с цел отстраняването на посочените явления;

14.  отбелязва, че в оценката на ефективността на ИСУ се посочват някои области, в които могат да бъдат направени подобрения по отношение на съответствието и ефективността, по-специално по отношение на етичните и организационни ценности, непрекъснатостта на работата, управлението на връзките със заинтересованите страни и управлението на човешките ресурси, и по-специално, че в нея се идентифицира несъответствието между уменията, налични в рамките на организацията, и изискваните умения; очаква от Агенцията да гарантира цялостното изпълнение на стандартите за управление на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз не по-късно от 2017 г., в съответствие с предвиденото;

15.  отбелязва, че по време на годишната оценка на риска за 2016 г. са откроени нови рискове, в сравнение с 2015 г., свързани с късното и непоследователно транспониране на законодателството относно 4-ия железопътен пакет (4RP), остарялостта на инструментите за управление на промените в системата ERMTS, намаляването на шума от железопътния транспорт, забавяния в намаляването на националните правила и управлението на данни;

16.  предлага Парламентът да освободи от отговорност изпълнителния директор на Агенцията във връзка с изпълнението на нейния бюджет за финансовата 2016 година.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.2.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

38

3

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Olle Ludvigsson

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

38

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle

EFDD

Daniela Aiuto, Rolandas Paksas

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

3

-

ECR

Jacqueline Foster

EFDD

Jill Seymour

ENF

Marie-Christine Arnautu

1

0

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.3.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 166.

(2)

ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 166.

(3)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 164, 30.4.2004 г., стр. 1.

(5)

OВ L 138, 26.5.2016 г., стр. 1.

(6)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(7)

ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 166.

(8)

ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 166.

(9)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(10)

ОВ L 164, 30.4.2004 г., стр. 1.

(11)

OВ L 138, 26.5.2016 г., стр. 1.

(12)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(13)

ОВ C 333, 9.9.2016 г., стр. 19.

(14)

Приети текстове от тази дата, P8_TA-PROV(2018)0000.

Последно осъвременяване: 11 април 2018 г.Правна информация