Procedure : 2017/2162(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0079/2018

Indgivne tekster :

A8-0079/2018

Forhandlinger :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Afstemninger :

PV 18/04/2018 - 12.49

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0154

BETÆNKNING     
PDF 415kWORD 59k
22.3.2018
PE 613.452v02-00 A8-0079/2018

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Jernbaneagentur (nu Den Europæiske Unions Jernbaneagentur) for regnskabsåret 2016

(2017/2162(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Bart Staes

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Jernbaneagentur (nu Den Europæiske Unions Jernbaneagentur) for regnskabsåret 2016

(2017/2162(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Jernbaneagentur (nu Den Europæiske Unions Jernbaneagentur) for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Jernbaneagentur (nu Den Europæiske Unions Jernbaneagentur) for regnskabsåret 2016, med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05941/2018 – C8-0072/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 881/2004 af 29. april 2004 om oprettelse af et europæisk jernbaneagentur(4), særlig artikel 39,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/796 af 11. maj 2016 om Den Europæiske Unions Jernbaneagentur og om ophævelse af forordning (EF) nr. 881/2004(5), særlig artikel 65,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0079/2018),

1.  meddeler den administrerende direktør for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2016;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Jernbaneagentur (nu Den Europæiske Unions Jernbaneagentur) for regnskabsåret 2016

(2017/2162(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Jernbaneagentur (nu Den Europæiske Unions Jernbaneagentur) for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Jernbaneagentur (nu Den Europæiske Unions Jernbaneagentur) for regnskabsåret 2016, med agenturets svar(7),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(8) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05941/2018 – C8-0072/2018),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(9), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 881/2004 af 29. april 2004 om oprettelse af et europæisk jernbaneagentur(10), særlig artikel 39,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/796 af 11. maj 2016 om Den Europæiske Unions Jernbaneagentur og om ophævelse af forordning (EF) nr. 881/2004(11), særlig artikel 65,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(12), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0079/2018),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Jernbaneagentur (nu Den Europæiske Unions Jernbaneagentur) for regnskabsåret 2016;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Jernbaneagentur (nu Den Europæiske Unions Jernbaneagentur) for regnskabsåret 2016

(2017/2162(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Jernbaneagentur (nu Den Europæiske Unions Jernbaneagentur) for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0079/2018),

A.  der henviser til, at dechargemyndigheden inden for rammerne af dechargeproceduren gerne vil understrege, at det er særlig vigtigt at styrke EU-institutionernes demokratiske legitimitet yderligere ved at forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden, gennemføre begrebet resultatbaseret budgettering og sørge for god forvaltning af menneskelige ressourcer;

B.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Jernbaneagentur (nu Den Europæiske Unions Jernbaneagentur) ("agenturet") for regnskabsåret 2016 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter(13) var på 27 545 879 EUR, hvilket svarer til en stigning på 4,56 % sammenlignet med 2015; der henviser til, at agenturets budget hovedsagelig stammer fra EU-budgettet;

C.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Jernbaneagentur (nu Den Europæiske Unions Jernbaneagentur) for regnskabsåret 2016 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Opfølgning på decharge for 2014 og 2015

1.  anerkender, at agenturet ikke har beføjelse til at beslutte, at alle agenturets aktiviteter skal centraliseres på ét sted; minder om, at Rådet, da agenturet blev oprettet i 2004, besluttede, at agenturet skulle have to hjemsteder (Lille/Valenciennes); noterer sig Revisionsrettens bemærkning om de mulige besparelser, som kunne opnås med en løsning med ét hjemsted; noterer sig den analyse, der blev foretaget af agenturet om de budgetmæssige konsekvenser af at have to hjemsteder og anbefalingen heri af at beholde de to hjemsteder; understreger, at omkostningerne formentlig ville blive reduceret, hvis alle aktiviteter blev samlet på ét sted; påpeger, at det også kunne bidrage til en reduktion af omkostningerne, hvis der blev indgået en omfattende hjemstedsaftale med værtsmedlemsstaten – hvorved de forhold, som agenturet og dets ansatte arbejder under, også ville blive præciseret – og dermed bringe en situation til ophør, hvor driftsomkostningerne sandsynligvis er højere end nødvendigt; opfordrer Rådet til at genoverveje sin tidligere afgørelse og i stedet vælge en centralisering af agenturets samtlige aktiviteter på ét sted; 

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

2.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2016 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 99,20 %, svarende til en stigning på 0,10 % i forhold til 2015, og at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 91,57 %, hvilket udgør en stigning på 1,79 % i forhold til 2015;

3.  glæder sig over, at agenturet i henhold til bestemmelserne i den nye forordning for agenturet, der trådte i kraft i juni 2016, har tilladelse til at opkræve gebyrer inden for nogle af sine nye ansvarsområder;

Forpligtelser og fremførsler

4.  bemærker, at niveauet af fremførsler ifølge agenturet lå under de vejledende lofter, som Revisionsretten anvender til at vurdere budgetgennemførelsen (dvs. 10 % for afsnit I, 20 % for afsnit II og 30 % for afsnit III) for alle budgetafsnit; bemærker endvidere, at de betalingsbevillinger, der blev fremført til 2017 (7,52 %), hovedsagelig vedrører operationelle udgifter, og at 95,4 % af bevillingerne fremført fra 2015 er blevet gennemført;

5.  påpeger, at fremførsler ofte er delvist eller helt berettigede på grund af den flerårige karakter af agenturernes operationelle programmer og ikke nødvendigvis er tegn på svagheder i budgetplanlægningen og -gennemførelsen og heller ikke altid er i strid med budgetprincippet om etårighed, navnlig hvis de er planlagt på forhånd af myndigheden og meddelt Revisionsretten;

Personalepolitik

6.  bemærker, at agenturet ved udgangen af 2016 havde 165 faste medarbejdere, heraf 133 midlertidigt ansatte, 29 kontraktansatte og tre udstationerede nationale eksperter, sammenholdt med 154 faste medarbejdere ved udgangen af 2015;

7.  noterer sig med bekymring, at 62 % af personalet er mænd, og 38 % er kvinder, dvs. at kønsubalancen er på næsten to til en; beklager, at der er en betragtelig kønsubalance i agenturets den øverste ledelse og bestyrelse; minder imidlertid om hvad angår kønsfordelingen i ledelsen og bestyrelserne, at medlemmerne indstilles og udpeges af medlemsstaterne, men anbefaler, at dette spørgsmål ikke desto mindre bør behandles snarest muligt;

8.  bemærker med tilfredshed, at andelen af personalet, der udfører operative opgaver, steg fra 65 % i 2015 til 70 % i 2016, og at andelen af personalet, der udfører administrative opgaver, er faldet fra 23 % til 18 %; beklager imidlertid, at udviklingen i denne andel hovedsagelig skyldes en korrektion i tildelingen af personale til de forskellige kategorier; påpeger, at en sådan reduktion ikke er i overensstemmelse med den personalenedskæring på 5 %, som Kommissionen angav i sin meddelelse om programmering af ressourcer for decentrale agenturer;

9.  understreger, at balancen mellem arbejde og privatliv bør være en del af agenturets personalepolitik; understreger, at de midler, der er brugt på aktiviteter til fysisk velvære, udgør 228,70 EUR pr. medarbejder, og at der blev organiseret en udedag for personalet i 2016; bemærker, at det gennemsnitlige antal sygedage pr. medarbejder er 3,2 dage, hvilket er langt under gennemsnittet for andre agenturer;

10.  glæder sig over, at der ikke blev indberettet nogen sager vedrørende chikane i 2016; støtter den uddannelse, der tilrettelægges for at øge medarbejdernes bevidsthed;

11.  bemærker med tilfredshed, at agenturet i 2016 ikke modtog nogen klager eller sagsanlæg, og at der ikke blev indberettet sager i forbindelse med ansættelse eller afskedigelse af medarbejdere;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed og demokrati

12.  glæder sig over, at agenturets bestyrelse har vedtaget en politik for håndtering af interessekonflikter for sine medlemmer; noterer sig, at agenturet efterfølgende offentliggjorde de fleste erklæringer om, at medlemmerne af bestyrelsen ikke har nogen interessekonflikter samt deres CV'er på sin hjemmeside; opfordrer agenturet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om offentliggørelsen af de manglende dokumenter;

13.  noterer sig agenturets oplysning om, at det fortsatte implementeringen af den handlingsplan, der er fastlagt i agenturets strategi for bekæmpelse af svig; bemærker navnlig, at agenturet arrangerede to uddannelseskurser om forebyggelse af svig og to uddannelseskurser om etik og integritet;

14.  bemærker, at agenturet har medtaget vurderingen af risikoen for svig i agenturets regelmæssige risikovurdering, og at agenturets register over risiko for svig er blevet revideret i 2016; noterer sig, at risiciene er blevet revurderet fra middel til lav, og at der ikke er konstateret yderligere risici;

15.  erfarer fra agenturet, at det afventer modelafgørelsen fra Kommissionen med henblik på at vedtage sin egen afgørelse om whistleblowing; bemærker imidlertid, at så længe der ikke er foreslået nogen modelafgørelse, finder Kommissionens nuværende afgørelse om whistleblowing anvendelse; opfordrer agenturet til at orientere dechargemyndigheden om gennemførelsen af disse retningslinjer;

16.  mener, at der er behov for at oprette et uafhængigt indberetnings-, rådgivnings- og henvisningsorgan, som tildeles tilstrækkelige budgetmidler, med henblik på at hjælpe whistleblowere med at bruge de rette kanaler til at videregive deres oplysninger om mulige uregelmæssigheder, der skader Unionens finansielle interesser, og samtidig beskytte deres fortrolighed og tilbyde den nødvendige støtte og rådgivning;

17.  noterer sig begrundelserne for at give afslag på aktindsigt (1 tilfælde ud af 44); opfordrer agenturet til at anvende muligheden at nægte aktindsigt på den mest lovlige og regelmæssige måde, samtidig med at det beskytter personlige data;

Vigtigste resultater

18.  glæder sig over de tre vigtigste resultater i 2016, som agenturet har udpeget, nemlig:

–  det offentliggjorde en revideret strategisk vision, herunder forberedelsen af en strategi for internationale forbindelser og implementeringen af en kommunikationsstrategi

–  det gennemførte en ajourført forvaltningsstruktur og tilpassede agenturets organisation på baggrund af den nye forordning for agenturet; agenturet gennemførte desuden sit integrerede system for forvaltning (IMS) med henblik på at opnå ISO 9001-certificering i løbet af 2017

–  det indførte på effektiv vis det nye navn og mandat i henhold til den nye retlige ordning (4. jernbanepakke, der trådte i kraft den 15. juni 2016) og gjorde betydelige fremskridt med at forberede sig til sin nye rolle;

19.  beklager imidlertid, at agenturet ikke anvender inputindikatorer med henblik på yderligere at forbedre anvendelsen af de centrale resultatindikatorer (KPI'er) og henstiller, at dette bliver ændret;

Intern revision

20.  anerkender, at Kommissionens interne revisionstjeneste (IAS) ikke har fremsat nogen kritiske eller meget vigtige anbefalinger til agenturet; noterer sig, at IAS gennemførte en risikovurdering, der dækker alle operationelle processer og støtteprocesser;

21.  bemærker, at IAS i forbindelse med den foregående revision af forvaltningen af relationer til interessehavere og ekstern kommunikation afsluttede tre vigtige anbefalinger og den meget vigtige anbefaling om styrkelse af ansættelsesproceduren, og konkluderede, at alle undtagen én anbefaling var blevet implementeret af agenturet; bemærker endvidere, at den eneste udestående anbefaling, der stadig er markeret som "vigtig", vedrører "de nugældende proceduremæssige rammer for forvaltning af interessehavere og ekstern kommunikation", men at den var ved at blive implementeret inden fristen i september 2017;

Interne kontroller

22.  bemærker med tilfredshed, at agenturet nu er ISO 9001-certificeret;

23.  bemærker, at agenturets bestyrelse har vedtaget sine forvaltningsstandarder i april 2016; bemærker endvidere, at agenturets ledelse i overensstemmelse med agenturets forvaltningsstandard 16 vurderer tilstrækkeligheden og effektiviteten af gennemførelsen af sine forvaltningsstandarder som en del af gennemgangen af agenturets forvaltningssystem; erfarer fra agenturet, at selv om der blev identificeret nogle områder, hvor der kan opnås forbedringer (ERA MS 3 – Etiske og organisatoriske værdier, ERA MS 4 – Mål, strategisk planlægning og rapportering, ERA MS 5 – Forretningskontinuitet, ERA MS 8 – Forvaltning af forbindelserne til interessehavere, EFR MS 9 – Processtyring, ERA MS 10 – Menneskelige ressourcer og ERA MS 13 — Data og oplysninger), kan det antages, at agenturets kontrolsystem som helhed fungerer efter hensigten og i tilstrækkelig grad afbøder de største risici i forbindelse med opfyldelsen af agenturets mål;

24.  bemærker, at agenturet har videreudviklet sit integrerede system for forvaltning (IMS) baseret på kravene i de interne kontrolstandarder og ISO 9001-standardserien med henblik på at opfylde de betingelser, der kræves, hvis agenturet skal kunne påtage sig nye aktiviteter og øge effektiviteten; ser med tilfredshed på den analyse, som agenturet har foretaget inden for rammerne af IMS vedrørende undtagelser og manglende overholdelse af reglerne, og de uddannelsestiltag, der skal afholdes i 2017 om indkøb og kontraktforvaltning med henblik på at afhjælpe disse forhold;

25.  bemærker, at vurderingen af effektiviteten af IMS identificerede en række områder, hvor der kan ske forbedringer vedrørende overholdelse og effektivitet, navnlig med hensyn til etiske og organisatoriske værdier, forretningskontinuitet, forvaltningen af forbindelserne med interessenter og forvaltning af menneskelige ressourcer, og navnlig at den identificerede, at der er en kløft mellem de tilgængelige interne kompetencer og de krævede kompetencer; forventer, at agenturet sørger for, at dets ledelsesstandarder gennemføres fuldt ud senest i 2017 som planlagt;

26.  beklager, at målet om, at 95 % af betalingerne foretages inden for den fastsatte frist på 30 dage, ikke er blevet nået; noterer sig, at årsagerne til forsinkelserne i betalingerne er de samme som i 2015, dvs. forsinkelser i behandlingen af fakturaer fra agenturets personales side, mangel på likvide midler og uenighed med leverandører om indholdet af fakturaerne; anmoder agenturet om at iværksætte korrigerende foranstaltninger med henblik på at nå målet på 95 % inden for et rimeligt tidsrum;

Andre bemærkninger

27.  glæder sig over vedtagelsen af forordningen for agenturet, som trådte i kraft den 15. juni 2016; bemærker med tilfredshed, at denne forventede strategiske ændring ved udgangen af overgangsperioden (16. juni 2019) vil ændre agenturet fra blot at have en forberedende og formidlende rolle til en myndighed, der arbejder direkte med sektoren for så vidt angår udstedelse af sikkerhedscertifikater og køretøjsgodkendelser for rullende materiel; erfarer fra agenturet, at denne overgang forventes at resultere i store fordele i form af lavere omkostninger;

28.  fremhæver den strategiske rolle, som agenturet spiller med hensyn til at forbedre jernbanens konkurrenceevne i forhold til andre transportformer og bidrage til udviklingen af et effektivt fungerende fælles europæisk jernbaneområde uden grænser ved at reducere de administrative og tekniske hindringer, ved at fremme markedsadgangen og sikre ikke-forskelsbehandling, ved at anvende de offentlige midler mere effektivt på offentlige jernbanetransporttjenester og ved at sikre bedre forvaltning af infrastrukturen; glæder sig over programmet, der fokuserer på oprydning i de nationale bestemmelser med henblik på at mindske indvirkningen af eller fjerne de eksisterende barrierer mellem medlemsstaterne;

29.  fremhæver agenturets rolle med hensyn til at garantere sikkerhed og interoperabilitet i det europæiske jernbanesystem for dermed at bidrage til at skabe en mere konkurrencedygtig europæisk jernbanesektor og forbedre kvaliteten af jernbanetransporttjenesterne; støtter Kommissionens vision om et europæisk jernbanesystem, der er førende på verdensplan med hensyn til sikkerhedsperformance;

30.  glæder sig over agenturets rolle i opfølgningen af udviklingen, afprøvningen og gennemførelsen af European Rail Traffic Management System (ERTMS) samt i evalueringen af de specifikke ERTMS-projekter; påskønner indledningen af forhandlinger mellem EU og Schweiz inden for rammerne af aftalen om godstransport og personbefordring med jernbane og ad landevej med henblik på Schweiz' deltagelse i Den Europæiske Unions Jernbaneagentur; understreger, at i takt med at agenturet får øgede ansvarsområder, skal det tildeles de nødvendige økonomiske, materielle og menneskelige ressourcer til at kunne udføre sine nye og supplerende opgaver effektivt og produktivt; henleder opmærksomheden på den undersøgelse, som for nylig er bestilt af Budgetudvalget om EU-agenturernes finansieringsordninger, og på, at der bør udvikles muligheder for at gøre agenturet mere selvfinansierende; noterer sig med bekymring modsætningsforholdet mellem den nyligt vedtagne lovgivning, der udvider anvendelsesområdet for agenturets mission, og budgetnedskæringerne for agenturet, der skal gennemføres i forbindelse med den flerårige finansielle ramme for 2014-2020;

31.  minder om Europa-Parlamentets standpunkt i budgetproceduren vedrørende tilbagebetaling af de samlede overførte beløb fra Connecting Europe-faciliteten til Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer; understreger, at finansieringen af færdiggørelsen af det fælles europæiske jernbaneområde bør sikres også med henblik på at modernisere og udvide jernbaneinfrastrukturerne i EU's udkantsregioner; understreger endvidere, at anvendelsen af European Rail Traffic Management System (ERTMS) bør fremskyndes med henblik på at gennemføre yderligere fælles tekniske standarder og maksimere fordelene i form af interoperabilitet;

32.  bemærker, at risikovurderingen i 2016 fremhævede nye risici i forhold til 2015 i relation til den forsinkede og inkonsekvente gennemførelse af lovgivningen vedrørende den fjerde jernbanepakke, forældede ERTMS-værktøjer til change management, reduktionen af jernbanestøj, forsinkelser i reduktionen af antallet af nationale forskrifter samt dataforvaltning;

o

o  o

33.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af ... 2018(14) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

28.2.2018

UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA) for regnskabsåret 2016

(2017/2162(DEC))

Ordfører for udtalelse: Markus Ferber

FORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  glæder sig over, at Revisionsretten har konkluderet, at regnskabet for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur ("agenturet") for regnskabsåret 2016 i alt væsentligt er lovligt og formelt rigtigt;

2.  bemærker, at agenturets årlige budget for 2016 var på 27,5 mio. EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger, og at den gennemsnitlige udnyttelsesgrad var på 99,02 % for forpligtelsesbevillinger (inklusive fremførsler) og 91,57 % for betalingsbevillinger (89,78 % af bevillingerne forpligtet i 2016); bemærker endvidere, at de 7,52 %, der blev fremført til 2017, hovedsagelig vedrører operationelle udgifter, og at 95,4 % af bevillingerne fremført fra 2015 er blevet gennemført;

3.  glæder sig over, at de vejledende lofter, som Revisionsretten anvender til at evaluere budgetgennemførelsen for så vidt angår fremførsler (10 % for afsnit 1 (personaleudgifter), 20 % for afsnit 2 (administrationsudgifter) og 30 % for afsnit 3 (aktionsudgifter), er overholdt;

4.  beklager, at målet om, at 95 % af betalingerne afholdes inden for den fastsatte frist på 30 dage, ikke er blevet nået; noterer sig, at årsagerne til forsinkelserne i betalingerne er de samme som i 2015, dvs. forsinkelser i behandlingen af fakturaer fra agenturets personales side, mangel på likvide midler og uenighed med leverandører om indholdet af fakturaerne; anmoder agenturet om at iværksætte korrigerende foranstaltninger med henblik på at nå målet på 95 % inden for et rimeligt tidsrum;

5.  beklager, at der stadig ikke er gennemført korrigerende foranstaltninger i relation til Revisionsrettens bemærkninger fra 2013 for så vidt angår agenturets dobbelte placering i Lille og Valenciennes; understreger, at omkostningerne formentlig ville blive reduceret, hvis alle aktiviteter blev samlet på ét sted; påpeger, at en reduktion af omkostningerne også kunne gøre det lettere at indgå en omfattende hjemstedsaftale med værtsmedlemsstaten — hvorved de forhold, som agenturet og dets ansatte arbejder under, ville blive præciseret;

6.  noterer sig resultaterne af den årlige benchmarking med fokus på effektiviteten af de interne ressourcer, der viser et fald i andelen af ansatte, der varetager administrative opgaver (fra 23 % til 18 %), og en stigning i andelen af personale, der varetager operationelle opgaver (fra 65 % til 70 %), mens det personale, der beskæftiger sig med kontrol og finansielle opgaver, lå på ca. 12 %; beklager imidlertid, at udviklingen i procent hovedsagelig skyldes en korrektion i tildelingen af personale til de forskellige kategorier; påpeger, at en sådan reduktion ikke er i overensstemmelse med den personalenedskæring på 5 %, som Kommissionen meddelte i sin meddelelse om programmering af ressourcer for decentrale agenturer;

7.  fremhæver, at både den tekniske søjle i den fjerde jernbanepakke og den nyligt vedtagne forordning om agenturet trådte i kraft den 15. juni 2016; understreger, at disse nye EU-retsakter fastsætter en overgangsperiode for agenturet (indtil den 16. juni 2019), således at det kan ændre sin politikforberedelse og formidlingsrolle og derved blive en myndighed, der arbejder direkte for industrien for så vidt angår tilladelser vedrørende sikkerhedscertifikater og rullende materiel; glæder sig over, at agenturet forventer, at denne overgang vil give store fordele i form af lavere omkostninger og kortere gennemførelsestid for disse processer;

8.  fremhæver den strategiske rolle, som agenturet spiller med hensyn til at forbedre jernbanens konkurrenceevne i forhold til andre transportformer og bidrage til udviklingen af et effektivt fungerende fælles europæisk jernbaneområde uden grænser ved at reducere de administrative og tekniske hindringer, ved at fremme markedsadgangen og sikre ikke-forskelsbehandling, ved at anvende de offentlige midler mere effektivt på offentlige jernbanetransporttjenester og ved at sikre bedre forvaltning af infrastrukturen; glæder sig over programmet, der fokuserer på oprydning i de nationale bestemmelser med henblik på at mindske indvirkningen af eller fjerne de eksisterende barrierer mellem medlemsstaterne;

9.  fremhæver agenturets rolle med hensyn til at garantere sikkerhed og interoperabilitet i det europæiske jernbanesystem for dermed at bidrage til at skabe en mere konkurrencedygtig europæisk jernbanesektor og forbedre kvaliteten af jernbanetransporttjenesterne; støtter Kommissionens vision om et europæisk jernbanesystem, der er førende på verdensplan med hensyn til sikkerhedsperformance;

10.  glæder sig over agenturets rolle i opfølgningen af udviklingen, afprøvningen og gennemførelsen af European Rail Traffic Management System (ERTMS) samt i evalueringen af de specifikke ERTMS-projekter; påskønner indledningen af forhandlinger mellem EU og Schweiz inden for rammerne af aftalen om godstransport og personbefordring med jernbane og ad landevej med henblik på Schweiz' deltagelse i Det Europæiske Jernbaneagentur; understreger, at i takt med at agenturet får øgede ansvarsområder, skal det tildeles de nødvendige økonomiske, materielle og menneskelige ressourcer til at kunne udføre sine nye og supplerende opgaver effektivt og produktivt; henleder opmærksomheden på den undersøgelse, som for nylig er bestilt af Budgetudvalget om EU-agenturernes finansieringsordninger, og på, at der bør udvikles muligheder for at gøre agenturet mere selvfinansierende; noterer sig med bekymring modsætningsforholdet mellem den nyligt vedtagne lovgivning, der udvider anvendelsesområdet for agenturets mission, og budgetnedskæringerne for agenturet, der skal gennemføres i forbindelse med den flerårige finansielle ramme for 2014-2020;

11.  minder om Europa-Parlamentets standpunkt i budgetproceduren vedrørende tilbagebetaling af de samlede overførte beløb fra Connecting Europe-faciliteten til Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer; understreger, at finansieringen af færdiggørelsen af det fælles europæiske jernbaneområde bør sikres også med henblik på at modernisere og udvide jernbaneinfrastrukturerne i EU's udkantsregioner; understreger endvidere, at anvendelsen af European Rail Traffic Management System (ERTMS) bør fremskyndes med henblik på at gennemføre yderligere fælles tekniske standarder og maksimere fordelene i form af interoperabilitet;

12.  bemærker, at agenturet i 2016 fortsatte gennemførelsen af den handlingsplan, der er fastlagt i agenturets strategi for bekæmpelse af svig, ved at tilrettelægge skræddersyede kurser om forebyggelse af svig; konstaterer med tilfredshed, at der i 2017 blev gennemført en omfattende revision af agenturets regler om interessekonflikter; bemærker endvidere, at agenturet som led i politikken vedrørende interessekonflikter for medlemmer af bestyrelsen har offentliggjort CV'er og interesseerklæringer for bestyrelsesmedlemmer; bemærker imidlertid, at der mangler nogle CV'er og interesseerklæringer; anmoder om, at CV'er og interesseerklæringer offentliggøres straks efter udnævnelse af bestyrelsesmedlemmer;

13.  bemærker, at agenturet har videreudviklet sit integrerede system for forvaltning (IMS) baseret på kravene i de interne kontrolstandarder og ISO 9001-standardserien med henblik på at opfylde de betingelser, der kræves, hvis agenturet skal kunne påtage sig nye aktiviteter og øge effektiviteten; ser med tilfredshed på den analyse, agenturet har foretaget inden for rammerne af IMS vedrørende undtagelser og manglende overholdelse af reglerne, og de uddannelsestiltag, der skal afholdes i 2017 om indkøb og kontraktforvaltning med henblik på at afhjælpe disse forhold;

14.  bemærker, at vurderingen af effektiviteten af IMS identificerede en række områder, hvor der kan ske forbedringer vedrørende overholdelse og effektivitet, navnlig med hensyn til etiske og organisatoriske værdier, forretningskontinuitet, forvaltningen af forbindelserne med interessenter og forvaltning af menneskelige ressourcer, og navnlig at den identificerede, at der er en kløft mellem de tilgængelige interne kompetencer og de krævede kompetencer; forventer, at agenturet sørger for, at dets ledelsesstandarder gennemføres fuldt ud senest i 2017 som planlagt;

15.  bemærker, at risikovurderingen i 2016 fremhævede nye risici i forhold til 2015 i relation til den forsinkede og inkonsekvente gennemførelse af lovgivningen vedrørende den fjerde jernbanepakke, forældede ERTMS-værktøjer til change management, reduktionen af jernbanestøj, forsinkelser i reduktionen af antallet af nationale forskrifter samt dataforvaltning;

16.  foreslår, at Parlamentet meddeler agenturets administrerende direktør decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2016.

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

20.2.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

38

3

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Olle Ludvigsson

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

38

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle

EFDD

Daniela Aiuto, Rolandas Paksas

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

3

-

ECR

Jacqueline Foster

EFDD

Jill Seymour

ENF

Marie-Christine Arnautu

1

0

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller:

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

20.3.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

4

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

(1)

EUT C 417 af 6.12.2017, s. 166.

(2)

EUT C 417 af 6.12.2017, s. 166.

(3)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 164 af 30.4.2004, s. 1.

(5)

EUT L 138 af 26.5.2016, s. 1.

(6)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 417 af 6.12.2017, s. 166.

(8)

EUT C 417 af 6.12.2017, s. 166.

(9)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 164 af 30.4.2004, s. 1.

(11)

EUT L 138 af 26.5.2016, s. 1.

(12)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUT C 333 af 9.9.2016, s. 19.

(14)

Vedtagne tekster af denne dato, P8_TA-PROV(2018)0000.

Seneste opdatering: 10. april 2018Juridisk meddelelse