Procedūra : 2017/2162(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0079/2018

Pateikti tekstai :

A8-0079/2018

Debatai :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsavimas :

PV 18/04/2018 - 12.49

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0154

PRANEŠIMAS     
PDF 729kWORD 65k
22.3.2018
PE 613.452v02-00 A8-0079/2018

dėl Europos geležinkelio agentūros (dabar – Europos Sąjungos geležinkelių agentūra) 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2162(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Bart Staes

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos geležinkelio agentūros (dabar – Europos Sąjungos geležinkelių agentūra) 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2162(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos geležinkelio agentūros (dabar – Europos Sąjungos geležinkelių agentūra) 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos geležinkelio agentūros (dabar – Europos Sąjungos geležinkelių agentūra) 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2018 m. vasario 20 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8-0072/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2004, įsteigiantį Europos geležinkelio agentūrą (Agentūros reglamentas)(4), ypač į jo 39 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/796 dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūros ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 881/2004(5), ypač į jo 65 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A8-0079/2018),

1.  patvirtina Europos Sąjungos geležinkelių agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos geležinkelio agentūros (dabar – Europos Sąjungos geležinkelių agentūra) vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos geležinkelio agentūros (dabar – Europos Sąjungos geležinkelių agentūra) 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2017/2162(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos geležinkelio agentūros (dabar – Europos Sąjungos geležinkelių agentūra) 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos geležinkelio agentūros (dabar – Europos Sąjungos geležinkelių agentūra) 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(7),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(8),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2018 m. vasario 20 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8-0072/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(9), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2004, įsteigiantį Europos geležinkelio agentūrą (Agentūros reglamentas)(10), ypač į jo 39 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/796 dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūros ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 881/2004(11), ypač į jo 65 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(12), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A8-0079/2018),

1.  pritaria Europos Sąjungos geležinkelių agentūros 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos geležinkelio agentūros (dabar – Europos Sąjungos geležinkelių agentūra) vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos geležinkelio agentūros (dabar – Europos Sąjungos geležinkelių agentūra) 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2017/2162(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos geležinkelio agentūros (dabar – Europos Sąjungos geležinkelių agentūra) 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A8-0079/2018),

A.  kadangi vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija pabrėžė, kad ypač svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę ir įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją bei užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

B.  kadangi, remiantis Europos geležinkelio agentūros (dabar – Europos Sąjungos geležinkelių agentūra) (toliau – Agentūra) pajamų ir išlaidų ataskaita(13), 2016 finansinių metų biudžetas buvo 27 545 879 EUR, t. y. 4,56 proc. didesnis nei 2015 m.; kadangi Agentūros biudžetą sudaro daugiausia iš Sąjungos biudžeto gaunamos lėšos;

C.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2016 finansinių metų Europos geležinkelio agentūros metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie gavo pakankamą patikinimą, jog Agentūros metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Tolesnės priemonės, susijusios su 2014 ir 2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimu

1.  pripažįsta, kad Agentūra neturi įgaliojimų pati nuspręsti visą Agentūros veiklą vykdyti vienoje vietoje; primena, kad 2004 m. įsteigus Agentūrą sprendimą dėl dviejų jos būstinių (Lilis / Valansjenas) priėmė Taryba; atkreipia dėmesį į Audito Rūmų pastabą dėl galimybės sutaupyti vykdant veiklą vienoje vietoje; atkreipia dėmesį į Agentūros atliktą analizę dėl dvigubos būstinės poveikio biudžetui ir į jos rekomendaciją išlaikyti abi būstines; pabrėžia, jog tikėtina, kad išlaidos galėtų būti sumažintos, jei visa veikla būtų centralizuotai vykdoma vienoje vietoje; nurodo, kad visapusiško susitarimo dėl būstinės su priimančiąja valstybe nare sudarymas taip pat galėtų padėti sumažinti išlaidas – be kita ko, būtų aiškesnės Agentūros ir jos darbuotojų darbo sąlygos – ir būtų panaikinta padėtis, kai veiklos sąnaudos galimai didesnės nei būtina; ragina Tarybą persvarstyti savo ankstesnį sprendimą ir pasirinkti visą Agentūros veiklą sutelkti į vieną vietą;

Biudžeto ir finansų valdymas

2.  atkreipia dėmesį į tai, kad dėl 2016 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis siekė 99,20 proc. (jis buvo 0,10 proc. didesnis, palyginti su 2015 m.), o mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis buvo 91,57 proc. (jis buvo 1,79 proc. didesnis, palyginti su 2015 m.);

3.  palankiai vertina tai, kad pagal naujojo Agentūros reglamento nuostatas, kurios įsigaliojo 2016 m. birželio mėn., Agentūra gali imti mokesčius, vykdydama kai kuriuos naujus savo įgaliojimus;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

4.  pažymi, kad, Agentūros duomenimis, visose antraštinėse dalyse perkėlimų į kitą laikotarpį lygis buvo mažesnis nei Audito Rūmų naudotos preliminarios viršutinės ribos, taikytos biudžeto vykdymui vertinti (pirmoje antraštinėje dalyje –10 proc., antroje antraštinėje dalyje – 20 proc. ir trečioje antraštinėje dalyje – 30 proc.); be to, pažymi, kad į 2017 m. perkelti mokėjimų asignavimai (7,52 proc.) daugiausia susiję su veiklos išlaidomis ir kad 95,4 proc. iš 2015 m. perkeltų asignavimų buvo panaudoti;

5.  nurodo, kad dažnai perkėlimus galima iš dalies ar visiškai pateisinti daugiamečiu Agentūros veiklos programų pobūdžiu ir jie nebūtinai rodo, kad biudžeto planavimo ir įgyvendinimo procese yra trūkumų, taip pat jie ne visada yra nesuderinami su biudžeto metinio periodiškumo principu, ypač jei Agentūra iš anksto juos suplanuoja ir apie juos praneša Audito Rūmams;

Personalo politika

6.  nurodo, kad 2016 m. pabaigoje Agentūroje dirbo 165 nuolatiniai darbuotojai, iš jų 133 buvo laikinieji tarnautojai, 29 – sutartininkai ir 3 – deleguotieji nacionaliniai ekspertai, palyginti su 2015 m. pabaigoje dirbusiais 154 nuolatiniais darbuotojais;

7.  susirūpinęs pažymi, kad 62 proc. jos darbuotojų buvo vyrai, o 38 proc. – moterys, taigi disbalanso santykis yra beveik 2:1; apgailestauja dėl didelio lyčių disbalanso Agentūros vyresniojoje vadovybėje ir valdyboje; vis dėlto lyčių pusiausvyros valdyboje ir vykdomojoje valdyboje klausimu primena, kad narius į jas siūlo ir skiria valstybės narės, tačiau rekomenduoja, kad šis klausimas vis dėlto būtų nagrinėjamas skubos tvarka;

8.  su pasitenkinimu pažymi, kad procentinė darbuotojų, vykdančių su veikla susijusias užduotis, dalis išaugo (nuo 65 proc. 2015 m. iki 70 proc. 2016 m.), o administracines užduotis vykdančių darbuotojų procentinė dalis sumažėjo (nuo 23 proc. iki 18 proc.); vis dėlto apgailestauja, kad procentinė dalis iš esmės pakito dėl to, kad buvo pakoreguotas darbuotojų suskirstymas į įvairias kategorijas; nurodo, kad toks sumažinimas neatitinka 5 proc. darbuotojų skaičiaus mažinimo tikslo, apie kurį pranešė Komisija decentralizuotųjų agentūrų išteklių programavimo klausimu;

9.  pabrėžia, kad Agentūros personalo politika turėtų apimti darbo ir asmeninio gyvenimo derinimą; pabrėžia, kad 2016 m. gerovės užtikrinimo veiklai skirtas biudžetas sudarė 228,7 EUR vienam darbuotojui ir buvo organizuotas išvažiuojamasis posėdis; atkreipia dėmesį į tai, kad laikinojo nedarbingumo atostogų vidurkis vienam darbuotojui buvo 3,2 dienos – gerokai mažesnis nei daugumos ES agentūrų vidurkis;

10.  džiaugiasi, kad 2016 m. nepranešta apie priekabiavimo atvejus; pritaria tam, kad organizuojami mokymai, siekiant didinti darbuotojų informuotumą šiuo klausimu;

11.  su džiaugsmu atkreipia dėmesį į tai, kad 2016 m. Agentūra negavo jokių skundų, nebuvo pradėta jokių civilinių procesų ir nepranešta apie atvejus, susijusius su darbuotojų samdymu ar atleidimu iš darbo;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, skaidrumas ir demokratija

12.  teigiamai vertina tai, kad Agentūros administracinė valdyba patvirtino savo nariams skirtą interesų konfliktų politiką; atkreipia dėmesį į tai, kad po to Agentūra savo interneto svetainėje paskelbė administracinės valdybos narių interesų konfliktų nebuvimo deklaracijas ir gyvenimo aprašymus (CV); ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie trūkstamų dokumentų paskelbimą;

13.  remdamasis Agentūros pateiktais duomenimis, pažymi, kad ji toliau įgyvendino Agentūros kovos su sukčiavimu strategijoje pateiktą veiksmų planą; ypač atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūra surengė dvi mokymo sesijas apie sukčiavimo prevenciją ir dvi mokymo sesijas apie etiką ir sąžiningumą;

14.  pažymi, kad 2016 m. Agentūra į reguliarų savo rizikos vertinimą įtraukė sukčiavimo rizikos vertinimą ir peržiūrėjo Agentūros sukčiavimo rizikos rūšių registrą; atkreipia dėmesį į tai, kad iš naujo įvertinus riziką ji buvo sumažinta nuo vidutinės iki žemos ir nenustatyta jokios papildomos rizikos;

15.  remdamasis Agentūros pateiktais duomenimis, patvirtina, kad ji laukia, kol Komisija pateiks pavyzdinį sprendimą, kad galėtų priimti savo sprendimą dėl informavimo apie pažeidimus; tačiau pažymi, kad kol pavyzdinis sprendimas nepasiūlytas, taikytinas dabartinis Komisijos sprendimas dėl informavimo apie pažeidimus; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šių gairių įgyvendinimą;

16.  tvirtina, kad reikia sukurti nepriklausomą faktų atskleidimo, patariamąjį ir konsultacinį organą, kuriam būtų skirta pakankamai biudžeto išteklių, siekiant padėti informatoriams naudotis tinkamais kanalais savo turimai informacijai apie galimus pažeidimus, darančius poveikį Sąjungos finansiniams interesams, atskleisti, kartu apsaugant informatorių konfidencialumą ir teikiant jiems reikiamą paramą ir patarimų;

17.  atkreipia dėmesį į priežastis, dėl kurių atsisakyta leisti susipažinti su dokumentais (1 atvejis iš 44); ragina Agentūrą kuo tinkamiau ir teisėtai naudotis galimybe atsisakyti leisti susipažinti su dokumentais dėl asmens duomenų saugojimo priežasties;

Pagrindiniai laimėjimai

18.  teigiamai vertina tris pagrindinius laimėjimus, kuriuos Agentūra nustatė 2016 m., tai yra:

–  paskelbta atnaujinta strateginė vizija, be kita ko, parengiant tarptautinių santykių strategiją ir komunikacijos strategijos įgyvendinimą;

–  įgyvendinta atnaujinta valdymo struktūra ir patikslinta Agentūros organizacinė struktūra, atsižvelgiant į naują Agentūros reglamentą; toliau įgyvendinta integruota valdymo sistema, siekiant 2017 m. gauti ISO 9001 sertifikatą;

–  veiksmingai pradėtas naudoti naujas pavadinimas ir pagal naująją teisinę sistemą (4-asis geležinkelių dokumentų rinkinys, galiojantis nuo 2016 m. birželio 15 d.) numatyti įgaliojimai ir padaryta didelė pažanga rengiantis naujoms užduotims;

19.  vis dėlto apgailestauja, kad Agentūra nenaudoja išteklių rodiklių, siekdama toliau gerinti pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių (PVRR) naudojimą, ir rekomenduoja tai pakeisti;

Vidaus auditas

20.  pripažįsta, kad Komisijos Vidaus audito tarnyba (IAS) Agentūrai nepateikė jokių esminių ar labai svarbių rekomendacijų; pažymi, kad IAS atliko rizikos vertinimą, tikrindama visus veiklos ir pagalbinius procesus;

21.  pažymi, kad, kalbant apie ankstesnius suinteresuotųjų šalių santykių valdymo ir išorės ryšių auditus, tris svarbias rekomendacijas ir vieną labai svarbią rekomendaciją dėl įdarbinimo procedūros pagerinimo IAS pripažino užbaigtomis įgyvendinti ir padarė išvadą, kad Agentūrai liko įgyvendinti tik vieną rekomendaciją; be to, pažymi, kad buvo įgyvendinama dar neįgyvendinta žyma „svarbi“ pažymėta rekomendacija dėl esamos reglamentavimo sistemos, taikytinos suinteresuotųjų šalių valdymui ir išorės ryšiams, – ji turėjo būti baigta įgyvendinti iki 2017 m. rugsėjo mėn.;

Vidaus kontrolė

22.  su pasitenkinimu pažymi, kad Agentūra jau turi ISO 9001 sertifikatą;

23.  pažymi, kad 2016 m. balandžio mėn. Agentūros administracinė valdyba patvirtino Agentūros valdymo standartus; taip pat pažymi, kad pagal Agentūros valdymo standartą Nr. 16, valdytojai, vykdydami Agentūros valdymo sistemos peržiūrą, įvertino savo valdymo standartų projekto tinkamumą ir įgyvendinimo veiksmingumą; remdamasis Agentūros pateikta informacija, pripažįsta, kad net jei nustatytos kai kurios sritys, kurias galima pagerinti (ERA MS 3 – Etinės ir organizacinės vertybės, ERA MS 4 – Tikslai, strateginis planavimas ir ataskaitų teikimas, ERA MS 5 – Veiklos tęstinumas, ERA MS 8 – Suinteresuotųjų šalių santykių valdymas, ERA MS 9 – Proceso valdymas, ERA MS 10 – Žmogiškųjų išteklių valdymas, ESA MS 13 – Duomenų ir informacijos valdymas), galima manyti, kad apskritai Agentūros kontrolės sistema veikia taip, kaip planuota, ir tinkamai mažina pagrindinius pavojus, galinčius trukdyti siekti Agentūros tikslų;

24.  pažymi, kad Agentūra toliau plėtojo savo integruotą valdymo sistemą, kuri grindžiama vidaus kontrolės standartuose ir ISO 9001 serijos standartuose išdėstytais reikalavimais, kad būtų įvykdytos sąlygos, kurios yra būtinos tam, kad Agentūra sėkmingai pradėtų naują veiklą ir padidintų efektyvumą; palankiai vertina EGA taikant integruotą valdymo sistemą atliktą išimčių ir taisyklių nesilaikymo analizę ir 2017 m. numatytus organizuoti mokymus viešųjų pirkimų ir sutarčių valdymo klausimais siekiant ištaisyti padėtį minėtais atvejais;

25.  pažymi, kad atlikus integruotos valdymo sistemos veiksmingumo vertinimą matoma, kuriose srityse galima padaryti su atitiktimi ir veiksmingumu susijusius patobulinimus, visų pirma, atsižvelgiant į etines ir organizacines vertybes, veiklos tęstinumą, suinteresuotųjų subjektų santykių valdymą ir žmogiškųjų išteklių valdymą, ir kad atlikus vertinimą nustatytas turimų vidinių kompetencijų ir reikiamų kompetencijų atotrūkis; tikisi, jog Agentūra užtikrins, kad iki 2017 m., kaip numatyta, bus visapusiškai įgyvendinti EGA valdymo standartai;

26.  apgailestauja, kad nepasiektas tikslas 95 proc. mokėjimų atlikti per nustatytą 30 dienų terminą; atkreipia dėmesį į tai, kad mokėjimų vėlavimo priežastys išlieka tokios pačios kaip ir 2015 m., t. y. Agentūros darbuotojai vėluoja sutvarkyti sąskaitas, trūksta grynųjų pinigų ir nesutariama su tiekėjais dėl sąskaitų turinio; prašo Agentūros numatyti taisomuosius veiksmus, kad per pagrįstą laikotarpį būtų pasiektas 95 proc. tikslas;

Kitos pastabos

27.  palankiai vertina tai, kad priimtas Agentūros reglamentas, kuris įsigaliojo 2016 m. birželio 15 d.; su pasitenkinimu pažymi, kad pereinamojo laikotarpio pabaigoje (2019 m. birželio 16 d.) įvykus šiam lauktam strateginiam pokyčiui Agentūros kaip vien politikos priemonių rengimo ir platinimo funkciją atliekančios institucijos vaidmuo pasikeis ir ji taps institucija, tiesiogiai dirbančia su pramonės sektoriumi išduodant su pramonės saugos sertifikatais ir riedmenimis susijusius leidimus; remdamasis Agentūros pateikta informacija, pripažįsta, kad tikimasi, jog ši pertvarka duos didžiulę naudą sumažėjusių sąnaudų požiūriu;

28.  atkreipia dėmesį į strateginį Agentūros vaidmenį gerinant geležinkelio konkurencingumą kitų transporto priemonių atžvilgiu ir padedant sukurti efektyviai veikiančią bendrą Europos geležinkelių erdvę be sienų ir tuo tikslu mažinant administracines ir technines kliūtis, skatinant patekimą į rinką ir užtikrinant nediskriminavimą, veiksmingesnį viešųjų lėšų naudojimą viešųjų geležinkelių transporto paslaugų srityje ir geresnį infrastruktūros valdymą; palankiai vertina tikslinę programą, skirtą nacionalinėms taisyklėms patobulinti, kad būtų galima sumažinti poveikį arba pašalinti tarp valstybių narių egzistuojančias kliūtis;

29.  atkreipia dėmesį į Agentūros vaidmenį siekiant užtikrinti Europos geležinkelių sistemų saugą ir sąveiką, kad būtų prisidedama kuriant konkurencingesnį Europos geležinkelių sektorių ir gerinant geležinkelių transporto paslaugų kokybę; pritaria Komisijos vizijai dėl Europos geležinkelių sistemos, pirmaujančios pasaulyje saugos srityje;

30.  teigiamai vertina Agentūros vaidmenį imantis tolesnių veiksmų, susijusių su Europos geležinkelių eismo valdymo sistemos (ERTMS) kūrimu, bandymu ir įdiegimu, taip pat vertinant konkrečius ERTMS projektus; teigiamai vertina tai, kad pradėtos ES ir Šveicarijos derybos pagal Susitarimą dėl prekių ir keleivių vežimo geležinkeliais ir keliais, siekiant kad Šveicarija dalyvautų Europos Sąjungos geležinkelių agentūros veikloje; pabrėžia, kad, jei Agentūrai bus pavesta daugiau užduočių, reikės jai skirti būtinų finansinių, materialiųjų ir žmogiškųjų išteklių, kad ji galėtų veiksmingai ir rezultatyviai vykdyti naujas ir papildomas užduotis; atkreipia dėmesį į neseniai Biudžeto komiteto užsakytą tyrimą dėl Europos agentūrų finansavimo tvarkos ir į tai, kad turėtų būti numatytos didesnio Agentūros finansavimo savomis lėšomis galimybės; susirūpinęs pažymi, kad esama prieštaravimų turint mintyje neseniai patvirtintus teisės aktus, pagal kuriuos išplečiama Agentūros atsakomybės sritis, ir Agentūros biudžeto lėšų mažinimą, kuris turi būti vykdomas pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą;

31.  primena Europos Parlamento poziciją, kurios jis laikėsi per biudžeto procedūrą, kad reikia susigrąžinti visas sumas, perkeltas iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės biudžeto į Europos strateginių investicijų fondą; pabrėžia, kad reikėtų užtikrinti bendrai Europos geležinkelių erdvei sukurti skirtą finansavimą, be kita ko, siekiant modernizuoti ir plėsti geležinkelių infrastruktūrą atokiuose Sąjungos regionuose; be to, pabrėžia, kad Europos geležinkelių eismo valdymo sistemos (ERTMS) diegimas turėtų būti tęsiamas siekiant toliau įgyvendinti bendrus techninius standartus ir maksimaliai padidinti naudą, susijusią su sąveikumu;

32.  pažymi, kad 2016 m. vykdant rizikos vertinimą buvo atkreiptas dėmesys į naujų, palyginti su 2015 m., rūšių riziką, kuri susijusi su vėlavimu ir nenuoseklumu perkeliant į nacionalinę teisę 4-ąjį geležinkelių dokumentų rinkinį, su pasenusiomis ERTMS pakeitimų valdymo priemonėmis, traukinių keliamo triukšmo mažinimu, vėlavimu sumažinti nacionalinių taisyklių skaičių ir duomenų tvarkymu;

o

o o

33.  nurodo, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2018 m. ... ... d.(14) rezoliucijoje dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

21.2.2018

Transporto ir turizmo komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūros (EGA) 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2162(DEC))

Nuomonės referentas: Markus Ferber

PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  džiaugiasi, kad Audito Rūmai padarė išvadą, kad Europos Sąjungos geležinkelių agentūros (toliau – „Agentūra“) ataskaitos už 2016 m. finansinius metus yra visais reikšmingais aspektais teisėtos ir tvarkingos;

2.  pažymi, kad Agentūros 2016 m. metinį biudžetą sudarė 27,5 mln. EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų ir kad vidutinis įsipareigojimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 99,02 proc. (įskaitant perkėlimus), o mokėjimų asignavimų – 91,57 proc. (89,78 proc. 2016 m. įsipareigotų asignavimų); be to, pažymi, kad 7,52 proc. į 2017 m. perkeltų asignavimų iš esmės susiję su veiklos išlaidomis ir kad 95,4 proc. iš 2015 m. perkeltų asignavimų buvo panaudoti;

3.  palankiai vertina tai, kad buvo pasiektos Audito Rūmų taikomos preliminarios viršutinės ribos siekiant įvertinti biudžeto vykdymą perkėlimų lygio prasme (10 proc. pagal pirmą antraštinę dalį (Darbuotojai), 20 proc. pagal antrą antraštinę dalį (Administracinės išlaidos) ir 30 proc. pagal trečią antraštinę dalį (Veiklos išlaidos));

4.  apgailestauja, kad nepasiektas tikslas atlikti 95 proc. mokėjimų per nustatytą 30 dienų terminą; atkreipia dėmesį į tai, kad mokėjimų vėlavimo priežastys išlieka tokios pačios kaip ir 2015 m., t. y. Agentūros darbuotojai vėluoja sutvarkyti sąskaitas, trūksta grynųjų pinigų ir nesutariama su tiekėjais dėl sąskaitų turinio; prašo Agentūros numatyti taisomuosius veiksmus, kad per pagrįstą laikotarpį būtų pasiektas 95 proc. tikslas;

5.  apgailestauja dėl to, kad nebuvo įgyvendinti taisomieji veiksmai, susiję su 2013 m. Audito Rūmų pastabomis dėl Agentūros būstinės dviejose vietose – Lilyje ir Valansjene; pabrėžia, jog tikėtina, kad išlaidos galėtų būti sumažintos, jei visa veikla būtų centralizuotai vykdoma vienoje vietoje; atkreipia dėmesį į tai, kad sumažinus išlaidas galbūt būtų galima sudaryti visapusišką susitarimą dėl būstinės su priimančiąja valstybe nare (sudarius tokį susitarimą Agentūros ir jos darbuotojų darbo sąlygos būtų aiškesnės);

6.  atkreipia dėmesį į metinės lyginamosios analizės, kurią atliekant daugiausia dėmesio skirta vidaus išteklių panaudojimo veiksmingumui, rezultatus, iš kurių matyti, kad procentinė darbuotojų, paskirtų atlikti administracines užduotis, dalis sumažėjo (nuo 23 proc. iki 18 proc.) ir išaugo veiklos užduotis atliekančių darbuotojų procentinė dalis (nuo 65 proc. iki 70 proc.), o darbuotojų, vykdančių kontrolės ir finansines užduotis, buvo apie 12 proc.; vis dėlto apgailestauja, kad procentinė dalis iš esmės pakito dėl to, kad buvo pakoreguotas darbuotojų suskirstymas į įvairias kategorijas; nurodo, kad toks sumažinimas neatitinka 5 proc. darbuotojų skaičiaus mažinimo tikslo, apie kurį pranešė Komisija decentralizuotųjų agentūrų išteklių programavimo klausimu;

7.  atkreipia dėmesį į tai, kad 4-ojo geležinkelių dokumentų rinkinio techninis ramstis ir neseniai priimtas Agentūros reglamentas įsigaliojo 2016 m. birželio 15 d.; pabrėžia, kad šiuose naujuose Sąjungos teisės aktuose Agentūrai numatytas pereinamasis laikotarpis (iki 2019 m. birželio 16 d.) tam, kad ji galėtų pakeisti savo su politikos priemonių rengimu ir platinimu susijusią funkciją ir tapti institucija, kuri tiesiogiai dirba su pramonės sektoriumi išduodant su pramonės saugos sertifikatais ir riedmenimis susijusius leidimus; palankiai vertina tai, jog Agentūra numato, kad ši pertvarka turėtų užtikrinti didžiulę naudą, t. y. vykstant šiems procesams turėtų sumažėti sąnaudos ir sutrumpėti terminai;

8.  atkreipia dėmesį į strateginį Agentūros vaidmenį gerinant geležinkelio konkurencingumą kitų transporto priemonių atžvilgiu ir padedant sukurti efektyviai veikiančią bendrą Europos geležinkelių erdvę be sienų ir tuo tikslu mažinant administracines ir technines kliūtis, skatinant patekimą į rinką ir užtikrinant nediskriminavimą, veiksmingesnį viešųjų lėšų naudojimą viešųjų geležinkelių transporto paslaugų srityje ir geresnį infrastruktūros valdymą; palankiai vertina tikslinę programą, skirtą nacionalinėms taisyklėms patobulinti, kad būtų galima sumažinti poveikį arba pašalinti tarp valstybių narių egzistuojančias kliūtis;

9.  atkreipia dėmesį į Agentūros vaidmenį siekiant užtikrinti Europos geležinkelių sistemų saugą ir sąveiką, kad būtų prisidedama kuriant konkurencingesnį Europos geležinkelių sektorių ir gerinant geležinkelių transporto paslaugų kokybę; pritaria Komisijos vizijai dėl Europos geležinkelių sistemos, pirmaujančios pasaulyje saugos srityje;

10.  teigiamai vertina Agentūros vaidmenį imantis tolesnių veiksmų, susijusių su Europos geležinkelių eismo valdymo sistemos (ERTMS) kūrimu, bandymu ir įdiegimu, taip pat vertinant konkrečius ERTMS projektus; teigiamai vertina tai, kad pradėtos ES ir Šveicarijos derybos pagal Susitarimą dėl prekių ir keleivių vežimo geležinkeliais ir keliais, siekiant kad Šveicarija dalyvautų Europos Sąjungos geležinkelių agentūros veikloje; pabrėžia, kad, jei Agentūrai bus pavesta daugiau užduočių, jai reikės skirti būtinų finansinių, materialiųjų ir žmogiškųjų išteklių, kad ji galėtų veiksmingai ir rezultatyviai vykdyti naujas ir papildomas užduotis; atkreipia dėmesį į neseniai Biudžeto komiteto užsakytą tyrimą dėl Europos agentūrų finansavimo tvarkos ir į tai, kad turėtų būti numatytos didesnio Agentūros finansavimo savomis lėšomis galimybės; su susirūpinimu pažymi, kad esama prieštaravimų atsižvelgiant į neseniai patvirtintus teisės aktus, pagal kuriuos išplečiama Agentūros atsakomybės sritis, ir į Agentūros biudžeto lėšų mažinimą, kuris turi būti vykdomas pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą;

11.  primena Europos Parlamento poziciją, kurios jis laikėsi per biudžeto procedūrą, kad reikia susigrąžinti visas sumas, perkeltas iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės biudžeto į Europos strateginių investicijų fondą; pabrėžia, kad reikėtų užtikrinti bendrai Europos geležinkelių erdvei sukurti skirtą finansavimą, be kita ko, siekiant modernizuoti ir plėsti geležinkelių infrastruktūrą atokiuose Sąjungos regionuose; be to, pabrėžia, kad Europos geležinkelių eismo valdymo sistemos (ERTMS) diegimas turėtų būti tęsiamas siekiant toliau įgyvendinti bendrus techninius standartus ir maksimaliai padidinti naudą, susijusią su sąveikumu;

12.  pažymi, kad 2016 m. Agentūra toliau vykdė Agentūros kovos su sukčiavimu strategijoje numatytą veiksmų planą organizuodama specialius mokymus sukčiavimo prevencijos tema; teigiamai vertina tai, kad 2017 m. buvo atlikta išsami Agentūros taisyklių dėl interesų konfliktų peržiūra; taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad, įgyvendindama administracinei valdybai skirtą interesų konfliktų prevencijos politiką, Agentūra paskelbė administracinės valdybos narių gyvenimo aprašymus ir interesų deklaracijas; tačiau pažymi, kad dar nepateikti kai kurie gyvenimo aprašymai ir interesų deklaracijos; prašo, kad gyvenimo aprašymai ir interesų deklaracijos būtų skelbiami nedelsiant po to, kai paskiriami administracinės valdybos nariai;

13.  pažymi, kad Agentūra toliau plėtojo savo integruotą valdymo sistemą, kuri grindžiama vidaus kontrolės standartuose ir ISO 9001 serijos standartuose išdėstytais reikalavimais, kad būtų įvykdytos sąlygos, kurios yra būtinos tam, kad Agentūra sėkmingai pradėtų naują veiklą ir padidintų efektyvumą; palankiai vertina EGA taikant integruotą valdymo sistemą atliktą išimčių ir taisyklių nesilaikymo analizę ir 2017 m. numatytus organizuoti mokymus viešųjų pirkimų ir sutarčių valdymo klausimais siekiant ištaisyti padėtį minėtais atvejais;

14.  pažymi, kad atlikus integruotos valdymo sistemos veiksmingumo vertinimą matoma, kuriose srityse galima padaryti su atitiktimi ir veiksmingumu susijusius patobulinimus, visų pirma, atsižvelgiant į etines ir organizacines vertybes, veiklos tęstinumą, suinteresuotųjų subjektų santykių valdymą ir žmogiškųjų išteklių valdymą, ir kad atlikus vertinimą nustatytas turimų vidinių kompetencijų ir reikiamų kompetencijų atotrūkis; tikisi, jog Agentūra užtikrins, kad iki 2017 m., kaip numatyta, bus iki galo įgyvendinti EGA valdymo standartai;

15.  pažymi, kad 2016 m. vykdant rizikos vertinimą buvo atkreiptas dėmesys į naujų, palyginti su 2015 m., rūšių riziką, kuri susijusi su vėlavimu ir nenuoseklumu perkeliant į nacionalinę teisę 4-ąjį geležinkelių dokumentų rinkinį, su pasenusiomis ERTMS pakeitimų valdymo priemonėmis, traukinių keliamo triukšmo mažinimu, vėlavimu sumažinti nacionalinių taisyklių skaičių ir duomenų tvarkymu;

16.  siūlo Parlamentui patvirtinti Agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data

20.2.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

38

3

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Olle Ludvigsson

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

38

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle

EFDD

Daniela Aiuto, Rolandas Paksas

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

3

-

ECR

Jacqueline Foster

EFDD

Jill Seymour

ENF

Marie-Christine Arnautu

1

0

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

Sutartiniai ženklai:

+  :  balsavo už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

20.3.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  balsavo už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL C 417, 2017 12 6, p. 166.

(2)

OL C 417, 2017 12 6, p. 166.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 164, 2004 4 30, p. 1.

(5)

OL L 138, 2016 5 26, p. 1.

(6)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(7)

OL C 417, 2017 12 6, p. 166.

(8)

OL C 417, 2017 12 6, p. 166.

(9)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(10)

OL L 164, 2004 4 30, p. 1.

(11)

OL L 138, 2016 5 26, p. 1.

(12)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(13)

OL C 333, 2016 9 9, p. 19.

(14)

Tos dienos priimti tekstai, P8_TA-PROV(2018)0000.

Atnaujinta: 2018 m. kovo 28 d.Teisinis pranešimas