Procedūra : 2017/2162(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0079/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0079/2018

Debates :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsojumi :

PV 18/04/2018 - 12.49

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0154

ZIŅOJUMS     
PDF 734kWORD 62k
22.3.2018
PE 613.452v02-00 A8-0079/2018

par Eiropas Dzelzceļa aģentūras (tagad Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra) 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2162(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Bart Staes

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Dzelzceļa aģentūras (tagad Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra) 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2162(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Dzelzceļa aģentūras (tagad Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra) 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Dzelzceļa aģentūras (tagad Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra) 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05941/2018 – C8-0072/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 881/2004 par Eiropas Dzelzceļa aģentūras izveidošanu(4) un jo īpaši tās 39. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija Regulu (ES) Nr. 2016/796 par Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūru un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 881/2004(5), un jo īpaši tās 65. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A8-0079/2018),

1.  sniedz Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Dzelzceļa aģentūras (tagad Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra) 2016. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2017/2162(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Dzelzceļa aģentūras (tagad Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra) 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Dzelzceļa aģentūras (tagad Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra) 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbildi(7),

–  ņemot vērā deklarāciju(8) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05941/2018 – C8-0072/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(9) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 881/2004 par Eiropas Dzelzceļa aģentūras izveidošanu(10) un jo īpaši tās 39. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija Regulu (ES) Nr. 2016/796 par Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūru un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 881/2004(11), un jo īpaši tās 65. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(12), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A8-0079/2018),

1.  apstiprina Eiropas Dzelzceļa aģentūras (tagad Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra) 2016. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Dzelzceļa aģentūras (tagad Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra) 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2162(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Dzelzceļa aģentūras (tagad Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra) 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A8-0079/2018),

A.  tā kā saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru budžeta izpildes apstiprinātājiestāde uzsver, ka ir īpaši svarīgi vēl vairāk nostiprināt Savienības iestāžu demokrātisko leģitimitāti, uzlabojot pārredzamību un pārskatatbildību un īstenojot uz sniegumu balstītas budžeta izstrādes koncepciju un labu cilvēkresursu pārvaldību;

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Dzelzceļa aģentūras (tagad Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra) (turpmāk „Aģentūra”) ieņēmumu un izdevumu pārskatu(13) tās 2016. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 27 545 879, t. i., par 4,56 % lielāks nekā 2015. gadā; tā kā Aģentūras budžetu finansē galvenokārt no Savienības budžeta;

C.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Eiropas Dzelzceļa aģentūras (tagad Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra) gada pārskatiem par 2016. finanšu gadu (turpmāk “Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Saistībā ar 2014. un 2015. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1.  atzīst, ka Aģentūras kompetencē nav pieņemt lēmumu par visu Aģentūras darbību centralizēšanu vienā vietā; atgādina, ka laikā, kad Aģentūru 2004. gadā izveidoja, Padome pieņēma lēmumu par tās darbību divās vietās (Lillē un Valensjēnā); pieņem zināšanai Revīzijas palātas piezīmi par iespējamiem ietaupījumiem, ko varētu panākt, Aģentūrai darbojoties tikai vienā darbības vietā; pieņem zināšanai Aģentūras veikto analīzi par divu darbības vietu ietekmi uz budžetu un tās ieteikumu saglabāt šīs divas darbības vietas; uzsver, ka izmaksas visdrīzāk samazinātos, ja visas darbības tiktu centralizētas vienā Aģentūras darbības vietā; atzīst, ka izmaksu samazināšanu varētu veicināt arī visaptveroša mītnes nolīguma noslēgšana ar mītnes dalībvalsti, kurā cita starpā tiktu precizēti nosacījumi, saskaņā ar kuriem Aģentūra un tās darbinieki darbojas, tādējādi izbeidzot situāciju, kurā darbību izmaksas visdrīzāk ir augstākas nekā nepieciešams; aicina Padomi pārskatīt tās iepriekšējo lēmumu un paredzēt Aģentūras darbību centralizēšanu vienā vietā; 

Budžeta un finanšu pārvaldība

2.  norāda, ka 2016. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 99,20 %, kas ir par 0,10 % vairāk nekā 2015. gadā, un ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 91,57 %, kas ir par 1,79 % vairāk nekā 2015. gadā;

3.  atzinīgi vērtē to, ka saskaņā ar noteikumiem, ko paredz Aģentūras jaunā regula, kura stājās spēkā 2016. gada jūnijā, Aģentūrai ir atļauts iekasēt maksu dažās no tās jaunajām kompetences jomām;

Saistības un pārnestās apropriācijas

4.  pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju konstatē, ka visās budžeta pozīcijās pārnesumu līmenis bija mazāks nekā indikatīvais maksimālais apjoms, ko Revīzijas palāta izmanto, lai novērtētu budžeta izpildi (10 % 1. sadaļā, 1,20 % 2. sadaļā un 30 % 3. sadaļā); turklāt norāda, ka uz 2017. gadu pārnestās maksājumu apropriācijas (7,52 %) ir galvenokārt saistītas ar darbības izdevumiem un ka ir izlietoti 95,4 % no apropriācijām, kas bija pārnestas no 2015. gada;

5.  norāda, ka pārnesumi bieži vien ir daļēji vai pilnībā pamatoti, ņemot vērā aģentūru darbības programmu daudzgadu raksturu, un ne vienmēr liecina par nepilnībām budžeta plānošanā un izpildē, kā arī ne vienmēr ir pretrunā budžeta gada pārskata principam, jo īpaši tad, ja Aģentūra tos plāno iepriekš un dara zināmus Revīzijas palātai;

Personāla politika

6.  norāda, ka 2016. gada beigās Aģentūrā strādāja 165 pastāvīgie darbinieki, kuru skaitā bija 133 pagaidu darbinieki, 29 līgumdarbinieki un 3 norīkotie valstu eksperti, salīdzinājumā ar 154 pastāvīgajiem darbiniekiem 2015. gada beigās;

7.  ar bažām norāda, ka 62 % darbinieku ir vīrieši un 38 % — sievietes; tas liecina par nelīdzsvarotību, nodarbināto vīriešu skaitam gandrīz divas reizes pārsniedzot sieviešu skaitu; pauž nožēlu par to, ka pastāv ievērojama dzimumu nelīdzsvarotība Aģentūras augstākās vadības līmenī un valdē; tomēr atgādina, ka dzimumu līdzsvaru vadošajos amatos un valdēs nosaka dalībvalstis, jo tās izraugās un ieceļ attiecīgos amata kandidātus, taču, neraugoties uz minēto praksi, iesaka šo jautājumu steidzami risināt;

8.  ar gandarījumu atzīmē, ka to darbinieku īpatsvars, kas veic ar pamatdarbību saistītus pienākumus, ir palielinājies no 65 % 2015. gadā līdz 70 % 2016. gadā un to darbinieku īpatsvars, kas veic administratīvus pienākumus, ir samazinājies no 23 % līdz 18 %; tomēr pauž nožēlu par to, ka minētā īpatsvara izmaiņas galvenokārt ir saistītas ar korekcijām darbinieku iedalīšanā dažādās kategorijās; norāda, ka šāds samazinājums neatbilst darbinieku skaita samazināšanai par 5 %, par kuru Komisija informēja saistībā ar resursu plānošanu decentralizētām aģentūrām;

9.  uzsver, ka darba un privātās dzīves līdzsvaram vajadzētu būt daļai no Aģentūras personāla politikas; uzsver, ka labjutības pasākumiem veltītais budžets sasniedz EUR 228,7 uz vienu darbinieku un 2016. gadā tika organizēta darbinieku atbūtnes diena; konstatē, ka vidējais slimības atvaļinājuma dienu skaits uz vienu darbinieku ir 3,2 dienas, kas ir krietni zemāks rādītājs par vidējo rādītāju lielākajā daļā citu aģentūru;

10.  atzinīgi vērtē to, ka 2016. gadā nav ziņots ne par vienu aizskarošas izturēšanās gadījumu; atbalsta apmācību, kas tika organizēta, lai palielinātu personāla informētību šajā jomā;

11.  ar gandarījumu norāda, ka saistībā ar darbinieku pieņemšanu darbā vai atlaišanu 2016. gadā Aģentūra nav saņēmusi nevienu sūdzību vai ziņojumu un nav ierosināta neviena lieta tiesā;

Interešu konfliktu novēršana un pārvaldība, pārredzamība un demokrātija

12.  atzinīgi vērtē to, ka Aģentūras valde ir pieņēmusi interešu konfliktu politiku attiecībā uz tās locekļiem; pieņem zināšanai, ka Aģentūra pēc tam savā tīmekļa vietnē publicēja lielāko daļu tās valdes locekļu deklarāciju par interešu konflikta neesamību un CV; aicina Aģentūru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par trūkstošo dokumentu publicēšanu;

13.  pieņem zināšanai, ka saskaņā ar Aģentūras sniegto informāciju tā turpināja īstenot rīcības plānu, kas noteikts Aģentūras stratēģijā krāpšanas apkarošanai; jo īpaši norāda, ka Aģentūra rīkoja divas mācības par krāpšanas novēršanu un divas mācības par ētiku un integritāti;

14.  konstatē, ka Aģentūra savā regulārajā Aģentūras riska novērtējumā ir iekļāvusi krāpšanas riska novērtējumu un ka 2016. gadā ir pārskatīts Aģentūras krāpšanas riska reģistrs; ņem vērā, ka attiecīgie riski atkārtotajā novērtējumā ir novērtēti kā vidēja līdz zema līmeņa riski un ka nav konstatēti nekādi jauni riski;

15.  pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju konstatē, ka tā gaida Komisijas lēmuma paraugu, lai pieņemtu savu lēmumu par trauksmes celšanu; tomēr norāda, ka tikmēr, kamēr Komisija nenāk klajā ar lēmuma paraugu, piemērojams ir Komisijas pašreizējais lēmums par trauksmes celšanu; aicina Aģentūru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par šo pamatnostādņu ievērošanu;

16.  norāda, ka ir jāizveido neatkarīga struktūra informācijas izpaušanai, padomdošanai un konsultācijām un jāpiešķir tai pietiekami budžeta līdzekļi, lai palīdzētu trauksmes cēlējiem, izpaužot informāciju par iespējamiem pārkāpumiem, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantot pareizos informācijas kanālus, un vienlaikus aizsargātu viņu konfidencialitāti un piedāvātu viņiem nepieciešamo atbalstu un konsultācijas;

17.  ņem vērā atteikuma piekļūt dokumentam (1 gadījums no 44) pamatojumu; aicina Aģentūru pēc iespējas pareizi un likumīgi izmantot iespēju atteikt piekļuvi dokumentiem, aizsargājot personas datus;

Galvenie sasniegumi

18.  atzinīgi vērtē Aģentūras noteiktos trīs galvenos sasniegumus 2016. gadā, proti, tā:

–  publicēja pārskatītu stratēģisko redzējumu, kas ietver starptautisko attiecību stratēģijas izstrādi un komunikācijas stratēģijas īstenošanu;

–  ieviesa atjauninātu pārvaldības struktūru un pielāgoja Aģentūras darba organizāciju, ņemot vērā jauno Aģentūras regulu; turklāt Aģentūra turpināja īstenot savu integrēto pārvaldības sistēmu (IMS), lai iegūtu ISO 9001 sertifikātu 2017. gadā;

–  efektīvi ieviesa jauno nosaukumu un pilnvaras saskaņā ar jauno tiesisko regulējumu (4. dzelzceļa tiesību aktu kopums, kas ir spēkā no 2016. gada 15. jūnija) un guva būtiskus panākumus, gatavojoties jaunajiem uzdevumiem;

19.  tomēr pauž nožēlu, ka Aģentūra nav izmantojusi ieguldījuma rādītājus, lai turpinātu uzlabot galvenos snieguma rādītājus (KPI), un iesaka to mainīt;

Iekšējā revīzija

20.  pieņem zināšanai, ka Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) nav sniedzis Aģentūrai nevienu ārkārtīgi svarīgu vai ļoti svarīgu ieteikumu; norāda, ka IAS veica riska novērtēšanu, aptverot visus pamatdarbības un atbalsta procesus;

21.  konstatē, ka saistībā ar iepriekšējo revīziju par attiecību ar ieinteresētajām personām pārvaldību un ārējo komunikāciju IAS slēdza trīs svarīgus ieteikumus un ļoti svarīgo ieteikumu par darbā pieņemšanas procedūras uzlabošanu un secināja, ka Aģentūra ir ieviesusi visus ieteikumus, izņemot vienu; turklāt norāda, ka vienīgo vēl neīstenoto ieteikumu, kas bija atzīmēts kā „svarīgs” un attiecās uz spēkā esošajām procedūrām, kuras piemērojamas attiecību ar ieinteresētajām personām pārvaldībai un ārējai komunikācijai, bija plānots pabeigt ieviest 2017. gada septembrī;

Iekšējā kontrole

22.  ar gandarījumu konstatē, ka Aģentūra patlaban ir saņēmusi ISO 9001 sertifikātu;

23.  konstatē, ka Aģentūras valde 2016. gada aprīlī ir pieņēmusi savus pārvaldības standartus; turklāt norāda, ka saskaņā ar Aģentūras pārvaldības standartu Nr. 16 vadība, veicot Aģentūras pārvaldības sistēmas pārskatīšanu, novērtēja tās pārvaldības standartu izstrādi un īstenošanas efektivitāti; pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju konstatē, ka pat tad, ja ir tikušas identificētas dažas jomas, kurās veicami uzlabojumi (Aģentūras pārvaldības standarts Nr. 3 — Ētiskās un organizatoriskās vērtības, Nr. 4 — Mērķi, stratēģiskā plānošana un ziņošana, Nr. 5 — Darbības nepārtrauktība, Nr. 8 — Attiecību ar ieinteresētajām personām pārvaldība, Nr. 9 — Procesu vadība, Nr. 10 — Cilvēkresursu pārvaldība, Nr. 13 — Datu un informācijas pārvaldība), var uzskatīt, ka Aģentūras kontroles sistēma kopumā darbojas, kā plānots, un atbilstīgi tiek galā ar galvenajiem riskiem Aģentūras mērķu sasniegšanai;

24.  norāda, ka Aģentūra ir turpinājusi izstrādāt tās integrētās vadības sistēmu (IMS), balstoties uz iekšējās kontroles standartos un ISO 9001 sērijas standartos noteiktajām prasībām, lai nodrošinātu apstākļus, kas nepieciešami, lai Aģentūra sekmīgi uzņemtos jaunas darbības un uzlabotu efektivitāti; atzinīgi vērtē Aģentūras saistībā ar IMS veikto analīzi attiecībā uz izņēmumiem un noteikumu neievērošanu un mācību pasākumus, kurus 2017. gadā paredzēts organizēt saistībā ar iepirkumu un līgumu pārvaldību, lai novērstu minētos gadījumus;

25.  norāda, ka IMS efektivitātes novērtējumā tika uzsvērtas dažas jomas, kurās iespējami uzlabojumi attiecībā uz ievērošanu un efektivitāti, jo īpaši attiecībā uz ētiskām un organizatoriskām vērtībām, darbības nepārtrauktību, attiecību pārvaldību ar ieinteresētajām personām un cilvēkresursu pārvaldību, un jo īpaši to, ka novērtējumā tika konstatēta atšķirība starp struktūrā pieejamajām prasmēm un nepieciešamajām prasmēm; sagaida, ka Aģentūra līdz 2017. gadam, kā paredzēts, nodrošinās pilnīgu Aģentūras pārvaldības standartu īstenošanu;

26.  pauž nožēlu par to, ka nav sasniegts 95 % mērķis attiecībā uz maksājumu veikšanu noteiktajā 30 dienu termiņā; norāda, ka maksājumu kavējumu iemesli ir tie paši, kas bija 2015. gadā, proti, Aģentūras darbinieki nav laicīgi apstrādājuši rēķinus, trūkuši līdzekļi vai bijušas domstarpības ar piegādātājiem par rēķinu saturu; prasa Aģentūrai pieņemt korektīvus pasākumus, lai saprātīgā laikposmā sasniegtu 95 % mērķi;

Citi komentāri

27.  atzinīgi vērtē to, ka ir pieņemta Aģentūras regula, kas stājās spēkā 2016. gada 15. jūnijā; ar gandarījumu norāda, ka pēc pārejas perioda beigām (2019. gada 16. jūnijā) šīs gaidāmās stratēģiskās izmaiņas pārveidos Aģentūru no struktūras, kuras kompetencē ir tikai politikas izstrāde un izplatīšana, par struktūru, kas tieši strādā attiecīgās nozares labā saistībā ar atļauju izsniegšanu drošības sertifikācijai un ritošajam sastāvam; pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju konstatē, ka minētā pāreja varētu nodrošināt milzīgus ieguvumus, samazinot izmaksas;

28.  uzsver Aģentūras stratēģisko nozīmi dzelzceļa konkurētspējas uzlabošanā attiecībā uz pārējiem transporta veidiem un efektīvi funkcionējošas vienotas pārrobežu Eiropas dzelzceļa telpas attīstīšanas sekmēšanā, samazinot administratīvos un tehniskos šķēršļus, sekmējot iespējas ienākt tirgū un nodrošinot nediskriminēšanu, efektīvāk izlietojot publiskos līdzekļus sabiedriskajiem dzelzceļa transporta pakalpojumiem un nodrošinot labāku infrastruktūras pārvaldību; atzinīgi vērtē mērķtiecīgo programmu, kas paredzēta valsts noteikumu sakārtošanai, lai likvidētu dalībvalstīs esošos šķēršļus vai samazinātu to ietekmi;

29.  uzsver Aģentūras lomu Eiropas dzelzceļa sistēmas drošības un savietojamības nodrošināšanā, sniedzot ieguldījumu konkurētspējīgākas Eiropas dzelzceļa nozares izveidē un uzlabojot dzelzceļa transporta pakalpojumu kvalitāti; atbalsta Komisijas redzējumu attiecībā uz tādu Eiropas dzelzceļa sistēmu, kas pasaulē ir vadībā drošības rādītāju ziņā;

30.  atzinīgi vērtē Aģentūras lomu Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēmas (ERTMS) izstrādes, testēšanas un īstenošanas pēcpārbaudē, kā arī konkrētu ERTMS projektu izvērtēšanā; pauž gandarījumu par to, ka sākušās sarunas starp ES un Šveici saskaņā ar Nolīgumu par preču un pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu un autoceļiem, lai panāktu Šveices dalību Eiropas Savienības Dzelzceļa aģentūrā; uzsver, ka, paplašinot Aģentūras pienākumus, tai būs jāpiešķir finanšu, materiālie un cilvēkresursi, kas nepieciešami, lai Aģentūra pienācīgi un efektīvi pildītu savus jaunos papildu uzdevumus; vērš uzmanību uz nesen Budžeta komitejas pasūtīto pētījumu par Eiropas aģentūru finansēšanas kārtību un to, ka iespējas ir jāizstrādā tā, lai būtu iespējama lielāka Aģentūras pašfinansēšana; ar bažām norāda uz pretrunu starp nesen apstiprinātajiem tiesību aktiem, ar kuriem tiek paplašināta Aģentūras darbības joma, un budžeta samazinājumiem, kas saistīti ar Aģentūru un jāīsteno atbilstīgi daudzgadu finanšu shēmai 2014.–2020. gadam;

31.  atgādina Eiropas Parlamenta nostāju budžeta procedūrā, kurā tas atbalstīja visu to summu atgūšanu, kas no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta tika pārdalītas par labu Eiropas Stratēģisko investīciju fondam; uzsver, ka būtu jāsaglabā finansējums vienotās Eiropas dzelzceļa telpas izveides pabeigšanai, lai modernizētu un paplašinātu dzelzceļa infrastruktūru arī nomaļos Savienības reģionos; turklāt uzsver, ka būtu jāsekmē Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēmas (ERTMS) izvēršana, lai turpinātu ieviest kopējos tehniskos standartus un pēc iespējas palielinātu ieguvumus sadarbspējas ziņā;

32.  norāda, ka 2016. gada riska novērtēšanā tika uzsvērti jauni riski, salīdzinot ar 2015. gadu, kas saistīti ar ceturtā dzelzceļa nozares tiesību aktu kopuma novēlotu un nekonsekventu transponēšanu, novecojušiem ERTMS izmaiņu pārvaldības instrumentiem, dzelzceļa radītā trokšņa samazināšanu, kavēšanos valsts noteikumu samazināšanā un datu pārvaldību;

o

o o

33.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2018. gada ... rezolūciju par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli.(14)

21.2.2018

Transporta un tūrisma komitejaS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras (ERA) 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2162(DEC))

Atzinuma sagatavotājs: Markus Ferber

IEROSINĀJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palāta uzskata Eiropas Savienības Dzelzceļa aģentūras (turpmāk “Aģentūra”) 2016. finanšu gada pārskatus par likumīgiem un pareiziem visos būtiskajos aspektos;

2.  norāda, ka Aģentūras 2016. gada budžets bija EUR 27,5 miljoni saistību un maksājumu apropriācijās un ka saistību apropriāciju vidējais izpildes līmenis bija 99,02 % (ierēķinot pārnestās apropriācijas), bet maksājumu apropriāciju — 91,57 % (89,78 % no 2016. gadā uzņemtajām saistībām); arī norāda, ka uz 2017. gadu pārnestie 7,52 % ir galvenokārt saistīti ar darbības izdevumiem un ka ir izlietoti 95,4 % no apropriācijām, kas bija pārnestas no 2015. gada;

3.  atzinīgi vērtē to, ka ir sasniegts indikatīvais maksimālais apjoms, ko Revīzijas palāta izmanto, lai novērtētu budžeta izpildi pārnesumu līmenī (10 % 1. sadaļā (personāls), 20 % 2. sadaļā (administratīvie izdevumi) un 30 % 3. sadaļā (darbības izdevumi));

4.  pauž nožēlu par to, ka nav sasniegts 95 % mērķis attiecībā uz maksājumu veikšanu noteiktajā 30 dienu termiņā; norāda, ka maksājumu kavējumu iemesli ir tie paši, kas bija 2015. gadā, proti, Aģentūras darbinieki nav laicīgi apstrādājuši rēķinus, trūkuši līdzekļi vai bijušas domstarpības ar piegādātājiem par rēķinu saturu; prasa Aģentūrai pieņemt korektīvus pasākumus, lai saprātīgā laikposmā sasniegtu 95 % mērķi;

5.  pauž nožēlu, ka vēl nav veikti korektīvie pasākumi attiecībā uz Revīzijas palātas 2013. gada komentāriem par Aģentūras divām mītnēm — Lillē un Valansjēnā; uzsver, ka, izmaksas, iespējams, tiks samazinātas, visas darbības centralizējot vienā atrašanās vietā; norāda, ka izmaksu samazināšanu varētu veicināt arī visaptveroša mītnes nolīguma noslēgšana ar mītnes dalībvalsti, tādējādi konkretizējot nosacījumus, saskaņā ar kuriem darbojas Aģentūra un tās darbinieki;

6.  norāda uz gada salīdzinošās novērtēšanas rezultātiem, koncentrējoties uz iekšējo resursu efektivitāti, kuriem raksturīgs to darbinieku īpatsvara samazinājums, kuri pilda administratīvus uzdevumus, (no 23 % līdz 18 %) un to darbinieku īpatsvara palielinājums, kuri pilda darbības uzdevumu, (no 65 % līdz 70 %) savukārt to darbinieku īpatsvars, kuri pilda kontroles un finanšu uzdevumus, bija aptuveni 12 %; tomēr pauž nožēlu par to, ka īpatsvara izmaiņas galvenokārt ir saistītas ar korekcijām darbinieku iedalīšanā dažādās kategorijās; norāda, ka šāds samazinājums neatbilst darbinieku skaita samazināšanai par 5 %, par kuru Komisija informēja saistībā ar resursu plānošanu decentralizētām aģentūrām;

7.  uzsver, ka ceturtā dzelzceļa nozares tiesību aktu kopuma tehniskais pīlārs un jaunā pieņemtā Aģentūras regula stājās spēkā 2016. gada 15. jūnijā; uzsver, ka šie jaunie Savienības tiesību akti paredz Aģentūras pārejas periodu (līdz 2019. gada 16. jūnijam), lai tā varētu pārveidot savu politikas sagatavošanas un izplatīšanas lomu, tādējādi kļūstot par iestādi, kas attiecīgajā nozarē veic tiešu darbu attiecībā uz drošības sertifikātiem un ritošo sastāvu; atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra prognozē, ka šī pāreja sniegs ievērojamas priekšrocības, samazinot šo procesu izmaksas un laikposmus;

8.  uzsver Aģentūras stratēģisko nozīmi dzelzceļa konkurētspējas uzlabošanā attiecībā uz pārējiem transporta veidiem un efektīvi funkcionējošas vienotas pārrobežu Eiropas dzelzceļa telpas attīstīšanas sekmēšanā, samazinot administratīvos un tehniskos šķēršļus, sekmējot iespējas ienākt tirgū un nodrošinot nediskriminēšanu, efektīvāk izlietojot publiskos līdzekļus sabiedriskajiem dzelzceļa transporta pakalpojumiem un nodrošinot labāku infrastruktūras pārvaldību; atzinīgi vērtē mērķtiecīgo programmu, kas paredzēta valsts noteikumu sakārtošanai, lai likvidētu dalībvalstīs esošos šķēršļus vai samazinātu to ietekmi;

9.  uzsver Aģentūras lomu Eiropas dzelzceļa sistēmas drošības un savietojamības nodrošināšanā, lai sniegtu ieguldījumu konkurētspējīgākas Eiropas dzelzceļa nozares izveidē un uzlabotu dzelzceļa transporta pakalpojumu kvalitāti; atbalsta Komisijas redzējumu attiecībā uz tādu Eiropas dzelzceļa sistēmu, kas pasaulē ir vadībā drošības rādītāju ziņā;

10.  atzinīgi vērtē Aģentūras lomu Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēmas (ERTMS) izstrādes, testēšanas un īstenošanas pēcpārbaudē, kā arī konkrētu ERTMS projektu izvērtēšanā; pauž gandarījumu par to, ka sākušās sarunas starp ES un Šveici saskaņā ar Nolīgumu par preču un pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu un autoceļiem, lai panāktu Šveices dalību Eiropas Savienības Dzelzceļa aģentūrā; uzsver, ka, paplašinot Aģentūras pienākumus, tai būs jāpiešķir finanšu, materiālie un cilvēku resursi, kas nepieciešami, lai Aģentūra lietderīgi un efektīvi pildītu savus jaunos un papildu uzdevumus; vērš uzmanību uz nesen Budžeta komitejas pasūtīto pētījumu par Eiropas aģentūru finansēšanas kārtību un to, ka iespējas ir jāizstrādā tā, lai būtu iespējama lielāka Aģentūras pašfinansēšana; ar bažām norāda uz pretrunu starp nesen apstiprinātajiem tiesību aktiem, ar kuriem tiek paplašināta Aģentūras uzdevumu darbības joma, un budžeta samazinājumiem, kas saistībā ar Aģentūru jāveic daudzgadu finanšu shēmas 2014.–2020. gadam darbības ietvaros;

11.  atgādina Eiropas Parlamenta nostāju budžeta procedūrā, kurā tas atbalstīja visu to summu atgūšanu, kas no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta tika pārdalītas par labu Eiropas Stratēģisko investīciju fondam; uzsver, ka būtu jāsaglabā finansējums vienotās Eiropas dzelzceļa telpas izveides pabeigšanai, lai modernizētu un paplašinātu dzelzceļa infrastruktūru arī uz nomaļiem Savienības reģioniem; turklāt uzsver, ka būtu uz priekšu jāvirza Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēmas (ERTMS) izvēršana, lai turpinātu ieviest kopējos tehniskos standartus un pēc iespējas palielinātu ieguvumus sadarbspējas ziņā;

12.  norāda, ka 2016. gadā Aģentūra turpināja īstenot Aģentūras krāpšanas apkarošanas stratēģijā paredzēto rīcības plānu, organizējot pielāgotu apmācību par krāpšanas novēršanu; atzinīgi vērtē to, ka 2017. gadā tika veikta Aģentūras noteikumu par interešu konfliktu visaptveroša pārskatīšana; turklāt norāda, ka saistībā ar administratīvās padomes interešu konfliktu novēršanas politiku Aģentūra publicēja administratīvās padomes locekļu dzīves un darba gājumus (CV) un deklarācijas par interešu konflikta neesamību; tomēr konstatē, ka trūkst dažu CV un deklarāciju par interešu konflikta neesamību; prasa, lai pēc administratīvās padomes locekļu iecelšanas CV un deklarācijas par interešu konflikta neesamību tiktu publicētas nekavējoties;

13.  norāda, ka Aģentūra ir turpinājusi izstrādāt tās integrētās vadības sistēmu (IMS), balstoties uz iekšējās kontroles standartos un ISO 9001 sērijas standartos noteiktajām prasībām, lai nodrošinātu apstākļus, kas nepieciešami, lai Aģentūra sekmīgi uzņemtos jaunas darbības un uzlabotu efektivitāti; atzinīgi vērtē ERA saistībā ar IMS veikto analīzi attiecībā uz izņēmumiem un noteikumu neievērošanu un mācību pasākumus, kurus 2017. gadā paredzēts organizēt saistībā ar iepirkumu un līgumu pārvaldību, lai novērstu minētos gadījumus;

14.  norāda, ka IMS efektivitātes novērtējumā tika uzsvērtas dažas jomas, kurās iespējami uzlabojumi attiecībā uz ievērošanu un efektivitāti, jo īpaši attiecībā uz ētiskām un organizatoriskām vērtībām, darbības nepārtrauktību, attiecību pārvaldību ar ieinteresētajām personām un cilvēkresursu pārvaldību, un jo īpaši to, ka tajā tika konstatēta atšķirība starp struktūrā pieejamajām prasmēm un nepieciešamajām prasmēm; sagaida, ka Aģentūra līdz 2017. gadam, kā paredzēts, nodrošinās pilnīgu ERA pārvaldības standartu īstenošanu;

15.  norāda, ka 2016. gada riska novērtēšanā tika uzsvērti jauni riski, salīdzinot ar 2015. gadu, kas saistīti ar ceturtā dzelzceļa nozares tiesību aktu kopuma novēlotu un nekonsekventu transponēšanu, novecojušiem ERTMS izmaiņu pārvaldības instrumentiem, dzelzceļa radītā trokšņa samazināšanu, kavēšanos valsts noteikumu samazināšanā un datu pārvaldību;

16.  ierosina Parlamentam sniegt Aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildi.

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATZINUMU SNIEDZOŠAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

20.2.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

38

3

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jakop Dalunde, Michael Detjen, Markus Ferber, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Henna Virkkunen

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Olle Ludvigsson

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

38

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle

EFDD

Daniela Aiuto, Rolandas Paksas

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Olle Ludvigsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

3

-

ECR

Jacqueline Foster

EFDD

Jill Seymour

ENF

Marie-Christine Arnautu

1

0

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

20.3.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

20

4

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

OV C 417, 6.12.2017., 166. lpp.

(2)

OV C 417, 6.12.2017., 166. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 164, 30.4.2004., 1. lpp.

(5)

OV L 138, 26.5.2016., 1. lpp.

(6)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(7)

OV C 417, 6.12.2017., 166. lpp.

(8)

OV C 417, 6.12.2017., 166. lpp.

(9)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(10)

OV L 164, 30.4.2004., 1. lpp.

(11)

OV L 138, 26.5.2016., 1. lpp.

(12)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(13)

OV C 333, 9.9.2016., 19. lpp.

(14)

Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TAPROV(2018)0000.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 10. aprīlisJuridisks paziņojums