Процедура : 2017/2156(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0080/2018

Внесени текстове :

A8-0080/2018

Разисквания :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Гласувания :

PV 18/04/2018 - 12.51

Приети текстове :

P8_TA(2018)0156

ДОКЛАД     
PDF 749kWORD 64k
22.3.2018
PE 613.464v02-00 A8-0080/2018

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2016 година

(2017/2156(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик по становище: Барт Стас

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2016 година

(2017/2156(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската фондация за обучение за финансовата 2016 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската фондация за обучение за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Фондацията(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Фондацията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – C8‑0066/2018),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1339/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за създаване на Европейска фондация за обучение(4), и по-специално член 17 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0080/2018),

1.  освобождава от отговорност директора на Европейската фондация за обучение във връзка с изпълнението на бюджета на Фондацията за финансовата 2016 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейската фондация за обучение, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L)

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейската фондация за обучение за финансовата 2016 година

(2017/2156(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската фондация за обучение за финансовата 2016 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската фондация за обучение за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Фондацията(6),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(7) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Фондацията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – C8‑0066/2018),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(8), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1339/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за създаване на Европейска фондация за обучение(9), и по-специално член 17 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(10), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0080/2018),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейската фондация за обучение за финансовата 2016 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейската фондация за обучение, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2016 година

(2017/2156(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2016 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0080/2018),

А.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност подчертава особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността и прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

Б.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(11) на Европейската фондация за обучение („Фондацията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2016 година възлиза на 20 900 849,11 EUR, което представлява намаление от 0,63% спрямо 2015 г.; като има предвид, че бюджетът на Фондацията се осигурява основно от бюджета на Съюза;

В.  като има предвид, че в своя доклад за годишните отчети на Европейската фондация за обучение за финансовата 2016 година („доклада на Сметната палата“) Сметната палата заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Фондацията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Проследяване на изпълнението във връзка с освобождаването от отговорност за финансовите години 2013, 2014 и 2015

1.  отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че забележката относно влагането на средства в размер на 7 500 000 EUR в една-единствена банка с нисък кредитен рейтинг, направена в доклада на Сметната палата за 2013 г. и маркирана като „текущ“ коментар в докладите на Сметната палата за 2014 и 2015 г., вече е маркирана като „завършен“ коментар;

Бюджетно и финансово управление

2.  отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2016 година са довели до висока степен на изпълнение на бюджета от 99,99%, което показва своевременно поемане на бюджетните задължения, както и че процентът на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 97,66%;

Поети задължения и преноси

3.  отбелязва, че общите бюджетни кредити по дялове I и II са намалели от 3,3% през периода 2015 – 2016 г. на 3,1% през периода 2016 – 2017 г., което е признак за по-добра хармонизация на административните дейности на Фондацията и нейните плащания във връзка с нейния годишен цикъл; отбелязва, че по дял I са пренесени 155 186 EUR (1,2%), което представлява подобрение в сравнение с 2015 г. (180 398 EUR (1,4%)); отбелязва, че по дял II са пренесени 313 450 EUR (18,4%), което представлява продължение на изпълнението от 2015 г. (316 442 EUR (16,1%)), а по дял III неизпълнените поети задължения (reste à liquider) са намалели от 36,4% през 2015 г. на 30,3% през 2016 г., главно като се обръща по-голямо внимание на плащанията, на намаляването на неусвоените средства във връзка с командировките и на по-доброто планиране на дейностите;

4.  посочва, че преносите често са частично или напълно обосновани от многогодишния характер на оперативните програми на агенциите, не са непременно свързани със слабости при планирането и изпълнението на бюджета и невинаги са в противоречие с принципа за ежегодност на бюджета, по-специално ако са предварително планирани от Агенцията и са съобщени на Сметната палата;

Трансфери

5.  отбелязва, че Фондацията е извършила седем бюджетни трансфера през 2016 г., спрямо девет трансфера през 2015 г., и че общата прехвърлена сума е била по-малка в сравнение с предходната година (6,1% през 2016 г. спрямо 8,2% през 2015 г.); установява въз основа на информация от Фондацията, че това може да се дължи на въведената мярка за ефективност за поддържане на резервен списък от дейности, произтичащи от операциите по планиране; отбелязва със задоволство, че равнището и естеството на трансферите през 2016 г. са останали в границите на финансовите правила;

Политика относно персонала

6.  отбелязва, че към 31 декември 2016 г. са били заети 89 длъжности от щатното разписание спрямо 90 през 2015 г.; изразява съжаление, предвид броя на всички заети длъжности към 31 декември 2016 г., че не е постигнат баланс между половете, тъй като съотношението е две към едно, т.е. 67,94% жени спрямо 32,06% мъже; препоръчва този дисбаланс да бъде разгледан като въпрос с неотложен характер;

7.  подчертава, че балансът между професионалния и личния живот следва да бъде част от политиката относно персонала на Фондацията; подчертава, че бюджетът за мероприятия, свързани с благосъстоянието на служителите, възлиза на 883 EUR на човек и че през 2016 г. са били организирани две заседания извън обичайното място на работа; изразява съжаление за това, че служителите са ползвали средно по 15 дни отпуск по болест (11,5 дни, ако се изключи непълното работно време по медицински причини), което е една от най-високите стойности сред агенциите на Съюза; препоръчва този въпрос да бъде разгледан, за да се установи причината, и по-специално дали това е свързано със стрес на работното място;

8.  отбелязва, че решението за борба с психическия и сексуалния тормоз вече е било прието през 2010 г.; подкрепя обучителните и информационните сесии, организирани с цел повишаване на осведомеността на персонала;

9.  отбелязва със задоволство факта, че Фондацията не е получавала никакви жалби, срещу нея не са завеждани съдебни дела, нито са докладвани случаи във връзка с назначаването или уволнението на служители през 2016 г.;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси, прозрачност и демократичност

10.  отбелязва, че Фондацията е действала проактивно, като е изискала декларации за конфликти на интереси от всички свои членове на управителния съвет в съответствие с член 11 от Регламент (ЕИО) № 1360/90 на Съвета(12); призовава Фондацията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно напредъка в тази област; отбелязва със задоволство, че автобиографиите вече са свободно достъпни;

11.  отбелязва, че регистърът за прозрачност не е приложим за работата на Фондацията;

12.  отбелязва със задоволство, че през декември 2015 г. Фондацията прие своя политика относно подаването на сигнали за нарушения; подчертава, че през 2016 г. е имало един случай на лице, което е подало сигнал за нарушение, но този случай не е бил предаден на OLAF, тъй като всички необходими разяснения са били получени;

13.  изразява необходимостта от създаване на независим орган за разкриване, консултиране и сезиране, разполагащ с достатъчно финансови ресурси, който да помага на лицата, сигнализиращи за нередности, да използват правилните канали за разкриване на наличната им информация относно евентуални нередности, които засягат финансовите интереси на Съюза, като същевременно защитава тяхната поверителност и предлага необходимите подкрепа и съвети;

14.  отбелязва, че в началото на 2017 г. са проведени едно електронно обучение и една информационна сесия относно измамите и конфликтите на интереси за всички служители;

Основни постижения

15.  приветства трите основни постижения, посочени от Фондацията за 2016 г., а именно, че тя успешно:

–  е реализирала целите за постигане на всички ключови показатели за изпълнение (КПИ) през 2016 г.;

–  е управлявала 105 искания за помощ от Комисията и делегациите на Комисията, обхващащи 52% от страните партньори; отбелязва със задоволство, че предоставените от Фондацията услуги се оценяват положително по отношение на качеството на работа, целесъобразността и навременната подкрепа, оказвана от Фондацията;  е подкрепила анализа и развитието на политиките в 25 от своите страни партньори посредством процеса от Торино;

16.  приветства високата степен на изпълнение на планираните дейности през 2016 г. (94%), но отбелязва, че тя е малко по-ниска в сравнение с 2015 г. (96%); отбелязва значителното подобрение на времето за изпълнение (90%) в сравнение с годините преди 2016 г. (83%);

17.  изразява съжаление обаче, че Фондацията не е използвала показателите за дейността/резултатите с цел подобряване на използването на ключовите показатели за изпълнение и препоръчва тази политика да бъде променена;

Стратегия за борба с измамите

18.  приветства факта, че Фондацията е разработила своя стратегия за борба с измамите, както е предвидено в цялостната стратегия за борба с измамите на Комисията; отбелязва със задоволство разработването на модул за електронно обучение с цел поддържане на информираността сред служителите относно предотвратяването на измами, като обучението ще се организира и повтаря редовно от 2017 г. нататък;

Вътрешен контрол

19.  отбелязва, че през 2016 г. Фондацията е предприела важни мерки за подобряване на ефективността на своите системи за вътрешен контрол (СВК) в областта на ръководството (СВК 1 – Мисия и ценности; СВК 2 – Етични и организационни ценности; СВК 7 – Оперативна структура), управление на лица (СВК 3 – Разпределение и мобилност на персонала; СВК 4 – Оценка и развитие на персонала), стратегия, планиране и сътрудничество със заинтересованите страни (СВК 5 – Цели и показатели за ефективност, и СВК 6), управление на риска и процеси (СВК 11 – Управление на документи и СВК 12 – Информация и комуникации);

Вътрешен одит

20.  отбелязва, че Фондацията е била одитирана от Службата за вътрешен одит на Комисията (IAS) и че не е получила никакви критични препоръки от контролния орган през 2016 г.;

Резултати от дейността

21.  отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че през 2016 г. беше извършена външна оценка на Фондацията, поръчана от Комисията, като първа стъпка от цялостната оценка на четирите агенции, работещи в областта на заетостта, социалните въпроси и приобщаването; отбелязва освен това, че в оценката се заключава, че извършената след 2011 г. съществена реорганизация на Фондацията не е имала значителни отрицателни последици и се приема предимно положително от вътрешните и външните заинтересовани страни, особено по отношение на стратегията и ефективността; отбелязва със задоволство, че управлението на Фондацията е било оценено като ефективно и ефикасно; отбелязва, че в оценката също така се подчертава, че след 2011 г. Фондацията е продължила да повишава своя капацитет за мониторинг, но че е необходимо да се осигури по-ясна представа за нейните дейности и постижения; отбелязва, че Фондацията е изготвила план за изпълнение на препоръките на оценителите;

22.  отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че в своя доклад за 2011 г. Палатата вече беше подчертала незадоволителното положение във връзка със сградата на Фондацията и факта, че това рискува да доведе до прекъсване на дейността на Фондацията; изразява съжаление за това, че ситуацията не е променена, тъй като консорциумът, който е отговарял за управлението на комплекса и се е помещавал в част от него, е обявен в ликвидация през 2011 г. и е опразнил част от сградата; подчертава, че е необходимо държавата домакин спешно да намери решение на този въпрос; припомня, че съгласно споразумението с държавата домакин обезпечаването на подходяща материална база е гарантирано до 2027 г.; призовава Фондацията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно евентуални мерки, предприети във връзка с този въпрос;

23.  отчита работата на Фондацията за подкрепа на държавите – партньори на Съюза при използването на техния човешки капитал чрез реформи на системите за образование, обучение и пазара на труда в контекста на политиката на Съюза в областта на външните отношения; приветства дейностите на Фондацията за развитие на умения и улесняване на ученето през целия живот с цел подпомагане на държавите партньори да подобрят пригодността за заетост и перспективите за заетост на техните граждани;

24.  приветства категорично подкрепата от Европейската фондация за обучение за държавите – кандидатки за членство в ЕС за прилагане на заключенията от Рига от 2015 г. в някои области, като например учене в процеса на работа, непрекъснато професионално развитие на учителите по ПОО и обучение по предприемачество;

25.  приветства сътрудничеството с други агенции на Съюза – по-специално Eurofound и Cedefop – във връзка с политики на Съюза, които допринасят за развитието на човешкия капитал;

o

o o

26.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от ... 2018 г.(13) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

24.1.2018

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2016 година

(2017/2156(DEC))

Докладчик по становище: Клод Ролен

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  изразява задоволство, че Сметната палата обяви операциите, свързани с годишните отчети на Фондацията за финансовата 2016 година, за законосъобразни и редовни и че нейното финансово състояние към 31 декември 2016 г. е вярно представено;

2.  отчита работата на Фондацията да подкрепя държавите – партньори на Съюза да използват човешкия си капитал чрез реформи на системите за образование, обучение и пазара на труда в контекста на политиката на Съюза в областта на външните отношения; приветства дейностите на Фондацията за развитие на умения и за улесняване на ученето през целия живот за подпомагане на държавите партньори да подобрят пригодността за заетост и перспективите за заетост на техните граждани;

3.  приветства високото изпълнение на планираните дейности през 2016 г. (94%), но отбелязва, че то е малко по-ниско в сравнение с 2015 г. (96%); отбелязва значителното подобрение на времето за изпълнение (90%) в сравнение с годините преди 2016 г. (83%);

4.  отбелязва високото равнище на пренесените бюджетни кредити за дял II (18,4%), което представлява увеличение спрямо 2015 г. (16,1%), и за дял III (30,3%), което представлява намаление спрямо 2015 г. (36,4%);

5.  загрижен е по повод на констатацията на Сметната палата, че положението със сградата на Фондацията е незадоволително и води до риск от прекъсване на дейностите; отбелязва, че съгласно споразумението за приемане подходящите съоръжения са гарантирани до 2027 г., и отбелязва спешната необходимост приемащата държава да намери решение на този въпрос; призовава Фондацията да информира Парламента за напредъка на текущата процедура за възлагане на обществена поръчка;

6.  приветства категорично подкрепата от Европейската фондация за обучение за държавите – кандидатки за членство в ЕС за изпълнението на заключенията от Рига от 2015 г. в области като учене в процеса на работа, непрекъснато професионално развитие на учителите по ПОО и обучение по предприемачество;

7.  приветства сътрудничеството с други агенции на Съюза – по-специално Eurofound и Cedefop – по политиките на Съюза, които допринасят за развитието на човешкия капитал;

8.  приветства констатациите на извършената от името на Комисията външна оценка, че управлението на Фондацията е ефикасно и ефективно и че нейната значителна реорганизация от 2011 г. насам е оказала положително въздействие върху работата ѝ; отбелязва препоръката, че Фондацията би могла да подобри допълнително своя капацитет за мониторинг, за да илюстрира по-добре своите дейности, и приветства плановете на Фондацията да изпълни тези предложения;

9.  приветства последващите действия на Фондацията във връзка с коментарите на органа по освобождаване от отговорност, направени през 2013 г. по отношение на сумата от 7,5 милиона евро в сметки в банка е с нисък кредитен рейтинг (F3, BBB), която вече е значително намалена на 1,8 милиона евро.ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.1.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

41

6

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Maria Arena, Georges Bach, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Ivari Padar, Flavio Zanonato

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Geoffroy Didier, Morten Messerschmidt

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

41

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto

GUE/NGL

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, David Casa, Geoffroy Didier, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Romana Tomc

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Ivari Padar, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

6

-

ECR

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Morten Messerschmidt, Ulrike Trebesius

NI

Lampros Fountoulis

3

0

EFDD

Rosa D'Amato

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.3.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ С 417, 6.12.2017 г., стр. 181.

(2)

ОВ С 417, 6.12.2017 г., стр. 181.

(3)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 82.

(5)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(6)

ОВ С 417, 6.12.2017 г., стр. 181.

(7)

ОВ С 417, 6.12.2017 г., стр. 181.

(8)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(9)

ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 82.

(10)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(11)

ОВ C 12, 13.01.2017 г., стр. 1

(12)

  Регламент (ЕИО) № 1360/90 на Съвета от 7 май 1990 г. за създаване на Европейска фондация за обучение (ОВ L 131, 23.5.1990 г., стр. 1).

(13)

Приети текстове от тази дата, P8_TA-PROV(2018)0000.

Последно осъвременяване: 11 април 2018 г.Правна информация