Διαδικασία : 2017/2156(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0080/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0080/2018

Συζήτηση :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2018 - 12.51

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0156

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 796kWORD 64k
22.3.2018
PE 613.464v02-00 A8-0080/2018

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2156(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Bart Staes

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2156(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση του Ιδρύματος(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Ίδρυμα όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05941/2018 – C8-0066/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1339/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης(4), και ιδίως το άρθρο 17,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0080/2018),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ιδρύματος για το οικονομικό έτος 2016·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2156(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση του Ιδρύματος(6),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(7) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Ίδρυμα όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05941/2018 – C8-0066/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(8), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1339/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης(9), και ιδίως το άρθρο 17,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0080/2018),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2016·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2156(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0080/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τονίζει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης με την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας και με την εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών του(11), ο οριστικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (το «Ίδρυμα») για το οικονομικό έτος 2016 ανήλθε σε 20 900 849,11 EUR, ποσό που συνιστά μείωση κατά 0,63 % σε σύγκριση με το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Ιδρύματος προέρχεται κυρίως από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2016 («έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Ιδρύματος είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Συνέχεια που δόθηκε στις απαλλαγές για το 2013, το 2014 και το 2015

1.  διαπιστώνει, από την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι η παρατήρηση που περιείχε η έκθεση για το 2013 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με ποσό 7 500 000 EUR το οποίο είχε κατατεθεί σε μία μόνο τράπεζα χαμηλής πιστοληπτικής ικανότητας και που έφερε την ένδειξη «σε εξέλιξη» στις εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2014 και 2015 φέρει πλέον την ένδειξη «ολοκληρώθηκε»·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

2.  παρατηρεί με ικανοποίηση ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2016 είχαν ως αποτέλεσμα να επιτευχθεί υψηλό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού ανερχόμενο σε 99,99 %, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι αναλήψεις υποχρεώσεων πραγματοποιήθηκαν εγκαίρως, και ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ανήλθε σε 97,66 %·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο έτος

3.  σημειώνει ότι οι συνολικές μεταφορές στους Τίτλους I και II μειώθηκαν από 3,3 % στην περίοδο 2015-2016 σε 3,1 % στην περίοδο 2016-2017, γεγονός που παραπέμπει σε βελτιωμένη ευθυγράμμιση των διοικητικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος και των πληρωμών του ως προς τον ετήσιο κύκλο του· σημειώνει ότι στον Τίτλο I, μεταφέρθηκε ποσό 155 186 EUR (1,2 %), γεγονός που παραπέμπει σε βελτίωση σε σύγκριση με το 2015 (180 398 EUR (1,4 %))· σημειώνει ότι στον Τίτλο ΙΙ, μεταφέρθηκε ποσό 313 450 EUR (18,4 %) γεγονός που παραπέμπει σε συνέχιση των επιδόσεων του 2015 (316 442 EUR (16,1 %))· σημειώνει τέλος ότι στον Τίτλο III, το υπόλοιπο προς εκκαθάριση (RAL) μειώθηκε από 36,4 % το 2015 σε 30,3 % το 2016, κυρίως λόγω μεγαλύτερης προσοχής στις πληρωμές, μείωσης των εκκρεμών απαιτήσεων σε σχέση με τις αποστολές και καλύτερου προγραμματισμού των δραστηριοτήτων·

4.  επισημαίνει ότι οι μεταφορές δικαιολογούνται συχνά, εν μέρει ή πλήρως, από τον πολυετή χαρακτήρα των επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανισμών και δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη ένδειξη ανεπαρκειών στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση του προϋπολογισμού, ούτε αντιβαίνουν πάντα στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού, ιδίως αν έχουν προγραμματιστεί εκ των προτέρων από τον Οργανισμό και έχουν κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο·

Μεταφορές πιστώσεων

5.  επισημαίνει ότι το Ίδρυμα πραγματοποίησε επτά μεταφορές πιστώσεων το 2016, σε σύγκριση με εννέα το 2015, και ότι το συνολικό ποσό που μεταφέρθηκε ήταν χαμηλότερο από ό, τι το προηγούμενο έτος (6,1 % το 2016 έναντι 8,2 % το 2015)· αναγνωρίζει, βάσει πληροφοριών από το Ίδρυμα, ότι τούτο μπορεί να αποδοθεί σε ένα μέτρο αποτελεσματικότητας που θεσπίστηκε με σκοπό τη διατήρηση εφεδρικού καταλόγου δραστηριοτήτων που προκύπτουν από ασκήσεις προγραμματισμού· επισημαίνει με ικανοποίηση ότι το επίπεδο και η φύση των μεταφορών πιστώσεων το 2016 παρέμειναν εντός των ορίων των δημοσιονομικών κανόνων·

Πολιτική για το προσωπικό

6.  διαπιστώνει, βάσει του πίνακα προσωπικού, ότι 89 θέσεις είχαν πληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2016, σε σύγκριση με 90 το 2015· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του διότι, με βάση τον αριθμό των θέσεων που είχαν πληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων δεν έχει επιτευχθεί, δεδομένου ότι ο λόγος είναι πάνω από δύο προς έναν, δηλαδή 67,94 % γυναίκες σε σχέση με 32,06 % άνδρες· συνιστά η ανισορροπία αυτή να αντιμετωπιστεί επειγόντως·

7.  τονίζει ότι η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής θα πρέπει να αποτελεί μέρος της πολιτικής προσωπικού του Ιδρύματος· τονίζει ότι ο προϋπολογισμός που δαπανήθηκε ανά υπάλληλο για δραστηριότητες ευεξίας ανέρχεται σε 883 EUR και ότι το 2016 διοργανώθηκαν δύο ημερίδες εκτός έδρας για το προσωπικό· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του διότι ο μέσος αριθμός αναρρωτικής άδειας ανά υπάλληλο είναι 15 ημέρες (11,5 ημέρες εάν δεν υπολογιστεί η μερική απασχόληση για ιατρικούς λόγους), αριθμός από τους υψηλότερους μεταξύ των οργανισμών της Ένωσης· συνιστά να εξεταστεί το φαινόμενο αυτό προκειμένου να διαπιστωθεί ο λόγος, ιδίως εάν κάτι τέτοιο συνδέεται με το άγχος κατά την εργασία·

8.  σημειώνει ότι η απόφαση για την πρόληψη της ψυχολογικής και σεξουαλικής παρενόχλησης είχε ήδη ληφθεί το 2010· τάσσεται υπέρ της διοργάνωσης επιμορφωτικών και ενημερωτικών συναντήσεων για την αύξηση της ευαισθητοποίησης του προσωπικού·

9.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι δεν υπήρξαν έναντι του Ιδρύματος καταγγελίες, αστικές αξιώσεις ή αναφερθείσες υποθέσεις συνδεόμενες με την πρόσληψη ή την απόλυση προσωπικού το 2016·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, διαφάνεια και δημοκρατία

10.  διαπιστώνει ότι το Ίδρυμα ενήργησε προορατικά και ζήτησε δηλώσεις σύγκρουσης συμφερόντων όλων των μελών του διοικητικού του συμβουλίου (ΔΣ), σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1360/90 του Συμβουλίου(12)· καλεί το Ίδρυμα να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτελεσθεί στον εν λόγω τομέα· σημειώνει με ικανοποίηση ότι η πρόσβαση στα βιογραφικά σημειώματα είναι πλέον ελεύθερη·

11.  σημειώνει ότι το μητρώο διαφάνειας δεν έχει εφαρμογή στις εργασίες του Ιδρύματος·

12.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι τον Δεκέμβριο του 2015 το Ίδρυμα ενέκρινε την πολιτική του για την καταγγελία δυσλειτουργιών· τονίζει ότι υπήρξε μία περίπτωση καταγγελίας δυσλειτουργιών το 2016, η οποία δεν υποβλήθηκε στην OLAF καθώς ελήφθησαν όλες οι διευκρινίσεις·

13.  θεωρεί αναγκαίο να συγκροτηθεί ένα ανεξάρτητο όργανο ενημέρωσης, παροχής συμβουλών και παραπομπής με επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους, προκειμένου να βοηθά τους καταγγέλτες να χρησιμοποιούν τους σωστούς διαύλους για να αποκαλύπτουν τις πληροφορίες τους σχετικά με ενδεχόμενες παρατυπίες που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, με παράλληλη προστασία του απορρήτου και παροχή της αναγκαίας στήριξης και συμβουλών·

14.  σημειώνει ότι στις αρχές του 2017 διενεργήθηκαν ηλεκτρονικά μαθήματα κατάρτισης και άσκηση ευαισθητοποίησης σε θέματα απάτης και συγκρούσεων συμφερόντων για όλο το προσωπικό·

Κύρια επιτεύγματα

15.  επιδοκιμάζει τα τρία σημαντικότερα επιτεύγματα που προσδιορίζει το Ίδρυμα για το 2016, δηλαδή ότι:

–  επέτυχε όλους τους βασικούς δείκτες επιδόσεων (KPI) το 2016·

–  διαχειρίστηκε 105 αιτήσεις παροχής βοήθειας εκ μέρους της Επιτροπής και των αντιπροσωπειών της Επιτροπής, που καλύπτουν το 52 % των χωρών εταίρων· σημειώνει ότι οι υπηρεσίες που παρέσχε το Ίδρυμα ήταν 100 % ικανοποιητικές όσον αφορά την ποιότητα της εργασίας του Ιδρύματος, τη χρησιμότητα και την έγκαιρη παροχή της υποστήριξης·

  υποστήριξε την ανάλυση και ανάπτυξη πολιτικών σε 25 χώρες εταίρους μέσω της διαδικασίας του Τορίνο

16.  επιδοκιμάζει το υψηλό ποσοστό υλοποίησης των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων του για το 2016 (94 %), αλλά σημειώνει ότι ήταν ελαφρώς μειωμένο σε σύγκριση με το 2015 (96 %)· σημειώνει τη σημαντική βελτίωση του χρόνου ολοκλήρωσης των έργων (90 %) σε σύγκριση με τα έτη πριν από το 2016 (83 %)·

17.  εκφράζει, ωστόσο, τη δυσαρέσκειά του διότι το Ίδρυμα δεν χρησιμοποιεί τους δείκτες δραστηριοτήτων/εκροών για να βελτιώσει τη χρήση των KPI και συνιστά να αλλάξει αυτή η πολιτική·

Στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης

18.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι το Ίδρυμα έχει αναπτύξει τη δική του στρατηγική καταπολέμησης της απάτης, όπως προβλέπεται στη συνολική στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης της Επιτροπής· σημειώνει με ικανοποίηση τη διαμόρφωση κύκλου μαθημάτων ηλεκτρονικής κατάρτισης με σκοπό να διατηρηθεί η ευαισθητοποίηση όλου του προσωπικού στο θέμα της πρόληψης της απάτης, τα οποία θα παρέχονται και θα επαναλαμβάνονται τακτικά από το 2017 και έπειτα·

Εσωτερικός έλεγχος

19.  σημειώνει ότι, το 2016, το Ίδρυμα έλαβε σημαντικά μέτρα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου (ICS) στους τομείς των ηγετικών ικανοτήτων (ICS 1 αποστολής και αξίες· ICS 2 δεοντολογικές και οργανωτικές αξίες· ICS 7 επιχειρησιακή δομή), της διαχείρισης προσωπικού (ICS 3 κατανομή και κινητικότητα του προσωπικού· ICS 4 αξιολόγηση και ανάπτυξη του προσωπικού), της στρατηγικής, του σχεδιασμού και της συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερομένων φορέων (ICS 5 στόχοι και δείκτες επιδόσεων και ICS 6), της διαχείρισης των κινδύνων και των διεργασιών (ICS 11 διαχείριση εγγράφων και ICS 12 πληροφορίες και επικοινωνία)·

Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος

20.  σημειώνει ότι το Ίδρυμα ελέγχεται από την Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής (IAS) και ότι εντός του 2016 δεν έλαβε καμία σύσταση κρίσιμης σημασίας από το ελεγκτικό όργανο·

Επιδόσεις

21.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, διεξήχθη το 2016 εξωτερική αξιολόγηση του Ιδρύματος για λογαριασμό της Επιτροπής ως το πρώτο βήμα της οριζόντιας αξιολόγησης των τεσσάρων οργανισμών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων και της ένταξης· σημειώνει ακόμη ότι η αξιολόγηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εκ βάθρων αναδιοργάνωση του Ιδρύματος από το 2011 και έπειτα δεν είχε σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις και αντιμετωπίζεται ως επί το πλείστον θετικά από τους ενδιαφερόμενους τρίτους εντός και εκτός Ιδρύματος, ιδίως από άποψη στρατηγικής και αποτελεσματικότητας· σημειώνει με ικανοποίηση ότι η διαχείριση του Ιδρύματος θεωρήθηκε αποδοτική και αποτελεσματική· σημειώνει ότι η αξιολόγηση επισημαίνει επίσης ότι το Ίδρυμα εξακολουθεί να ενισχύει τη δική του ικανότητα παρακολούθησης από το 2011 και έπειτα· εκτιμά ωστόσο ότι υπάρχουν κι άλλα περιθώρια για να παρουσιαστεί μία ακόμη πιο σαφής εικόνα των δραστηριοτήτων και των επιτευγμάτων του· παρατηρεί ότι το Ίδρυμα κατάρτισε σχέδιο για την εφαρμογή των συστάσεων των αξιολογητών·

22.  σημειώνει, βάσει της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο είχε ήδη επισημάνει στην έκθεσή του για το 2011 την μη ικανοποιητική κατάσταση όσον αφορά τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος και ότι τούτο ενείχε τον κίνδυνο διατάραξης των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος· εκφράζει τη λύπη του για την στασιμότητα που επικρατεί από τότε που η κοινοπραξία που διαχειριζόταν και χρησιμοποιούσε τμήμα του κτιριακού συγκροτήματος τέθηκε υπό εκκαθάριση το 2011, αφήνοντας τμήμα του συγκροτήματος άδειο· τονίζει ότι η χώρα υποδοχής πρέπει να βρει επειγόντως λύση στο πρόβλημα αυτό· υπενθυμίζει ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας φιλοξενίας με το κράτος υποδοχής, η παροχή κατάλληλων εγκαταστάσεων είναι εγγυημένη έως το 2027· καλεί το Ίδρυμα να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με οποιαδήποτε μέτρα ληφθούν για το θέμα αυτό·

23.  αναγνωρίζει το έργο του Ιδρύματος για την υποστήριξη των χωρών εταίρων της Ένωσης στις προσπάθειές τους να αξιοποιήσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους μέσω της μεταρρύθμισης των συστημάτων εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της αγοράς εργασίας στο πλαίσιο της πολιτικής εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις δραστηριότητες του Ιδρύματος που αποβλέπουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στη διευκόλυνση της δια βίου μάθησης και τούτο για να υποστηριχθούν οι χώρες εταίροι στην προσπάθειά τους να βελτιώσουν την απασχολησιμότητα και τις προοπτικές απασχόλησης των πολιτών τους·

24.  εκφράζει τη μεγάλη ικανοποίησή του για την υποστήριξη του ETF στις υποψήφιες για προσχώρηση στην ΕΕ χώρες με την εφαρμογή των συμπερασμάτων της Ρίγας το 2015 σε τομείς όπως η μάθηση με βάση την εργασία, η συνεχής επαγγελματική εξέλιξη των διδασκόντων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) και η επιχειρηματική μάθηση·

25.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνεργασία με άλλους οργανισμούς της Ένωσης και ιδίως το Eurofound και το Cedefop σε ό,τι αφορά τις πολιτικές της Ένωσης που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου·

o

o o

26.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της ... 2018(13) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

24.1.2018

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2156(DEC))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Claude Rolin

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο χαρακτηρίζει τις υποκείμενες πράξεις των ετήσιων λογαριασμών του Ιδρύματος για το οικονομικό έτος 2016 νόμιμες και κανονικές και κρίνει ότι η δημοσιονομική κατάσταση του Ιδρύματος στις 31 Δεκεμβρίου 2016 παρουσιάζεται με σαφήνεια·

2.  αναγνωρίζει το έργο του Ιδρύματος για την υποστήριξη των χωρών εταίρων της Ένωσης στις προσπάθειές τους να αξιοποιήσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους μέσω της μεταρρύθμισης των συστημάτων εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της αγοράς εργασίας στο πλαίσιο της πολιτικής εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης· επιδοκιμάζει τις δραστηριότητες του Ιδρύματος όσον αφορά την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη διευκόλυνση της δια βίου μάθησης με σκοπό την υποστήριξη των χωρών εταίρων για να βελτιώσουν την απασχολησιμότητα και τις προοπτικές απασχόλησης των πολιτών τους·

3.  επιδοκιμάζει το υψηλό ποσοστό υλοποίησης των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων του για το 2016 (94 %), αλλά σημειώνει ότι ήταν ελαφρώς μειωμένο σε σύγκριση με το 2015 (96 %)· σημειώνει τη σημαντική βελτίωση του χρόνου ολοκλήρωσης των έργων (90 %) σε σύγκριση με τα έτη πριν από το 2016 (83 %)·

4.  σημειώνει το υψηλό επίπεδο των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο επόμενο έτος για τον Τίτλο II (18,4 %), ποσοστό που αποτελεί αύξηση σε σύγκριση με το 2015 (16,1 %), και για τον Τίτλο III (30,3 %), ποσοστό που αποτελεί μείωση σε σύγκριση με το 2015 (36,4 %)·

5.  εκφράζει την ανησυχία του για την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι η κατάσταση όσον αφορά τα κτίρια του Ιδρύματος δεν είναι ικανοποιητική και υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί διακοπή των δραστηριοτήτων του· σημειώνει ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας φιλοξενίας με το κράτος υποδοχής, η παροχή κατάλληλων εγκαταστάσεων είναι εγγυημένη έως το 2027 και επισημαίνει ότι η χώρα υποδοχής πρέπει επειγόντως να βρει λύση στο ζήτημα αυτό· καλεί το Ίδρυμα να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο της εν εξελίξει διαδικασίας υποβολής προσφορών·

6.  εκφράζει τη μεγάλη ικανοποίησή του για την υποστήριξη του ETF στις υποψήφιες για προσχώρηση στην ΕΕ χώρες με την εφαρμογή των συμπερασμάτων της Ρίγας το 2015 σε τομείς όπως η μάθηση με βάση την εργασία, η συνεχής επαγγελματική εξέλιξη των διδασκόντων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) και η επιχειρηματική μάθηση·

7.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνεργασία με άλλους οργανισμούς της Ένωσης – ιδίως το Eurofound και το Cedefop – σχετικά με τις πολιτικές της Ένωσης που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου.

8.  εκφράζει ικανοποίηση για τα συμπεράσματα της εξωτερικής αξιολόγησης που διενεργήθηκε για λογαριασμό της Επιτροπής, σύμφωνα με τα οποία η διαχείριση του Ιδρύματος ήταν αποδοτική και αποτελεσματική, και η σημαντική αναδιοργάνωσή του από το 2011 επηρέασε θετικά το έργο του· επισημαίνει τη σύσταση σύμφωνα με την οποία το Ίδρυμα θα μπορούσε να βελτιώσει περαιτέρω την ικανότητα παρακολούθησης για να παρουσιάζει καλύτερα τις δραστηριότητές του και εκφράζει ικανοποίηση διότι το Ίδρυμα προτίθεται να εφαρμόσει αυτές τις προτάσεις·

9.  εκφράζει ικανοποίηση για τα μέτρα που έλαβε το Ίδρυμα εν συνεχεία των παρατηρήσεων τις οποίες διατύπωσε η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή το 2013 όσον αφορά τα 7,5 εκατομμύρια EUR σε λογαριασμούς σε μία μόνο τράπεζα με χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα (F3, BBB), ποσό το οποίο έχει πλέον μειωθεί σημαντικά στα 1,8 εκατομμύρια EUR.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.1.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

41

6

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka, Λάμπρος Φουντούλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Arena, Georges Bach, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Ivari Padar, Flavio Zanonato

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Geoffroy Didier, Morten Messerschmidt

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

41

+

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto

GUE/NGL

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, David Casa, Geoffroy Didier, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Romana Tomc

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Ivari Padar, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

6

-

ECR

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Morten Messerschmidt, Ulrike Trebesius

NI

Lampros Fountoulis

3

0

EFDD

Rosa D'Amato

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.3.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Νότης Μαριάς

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 181.

(2)

ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 181.

(3)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 82.

(5)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(6)

ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 181.

(7)

ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 181.

(8)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(9)

ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 82.

(10)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(11)

ΕΕ C 12 της 13.1.2017, σ. 1.

(12)

  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1360/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1990, περί συστάσεως Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΕ L 131 της 23.5.1990, σ. 1).

(13)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA-PROV(2018)0000.

Τελευταία ενημέρωση: 23 Απριλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου