Menettely : 2017/2156(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0080/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0080/2018

Keskustelut :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Äänestykset :

PV 18/04/2018 - 12.51

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0156

MIETINTÖ     
PDF 311kWORD 62k
22.3.2018
PE 613.464v02-00 A8-0080/2018

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan koulutussäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2156(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Bart Staes

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan koulutussäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2156(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan koulutussäätiön lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan koulutussäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä säätiön vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2018 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä säätiölle (05941/2018 – C8‑0066/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan koulutussäätiön perustamisesta 16. joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1339/2008(4) ja erityisesti sen 17 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013(5) annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013 ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0080/2018),

1.  myöntää Euroopan koulutussäätiön johtajalle vastuuvapauden säätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan koulutussäätiön johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisestä

(2017/2156(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan koulutussäätiön lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan koulutussäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä säätiön vastauksen(6),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman(7) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2018 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä säätiölle (05941/2018 – C8‑0066/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(8) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan koulutussäätiön perustamisesta 16. joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1339/2008(9) ja erityisesti sen 17 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013(10) annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013 ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0080/2018),

1.  hyväksyy Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan koulutussäätiön johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan koulutussäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2156(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan koulutussäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0080/2018),

A.  korostaa vastuuvapauden myöntävänä viranomaisena vastuuvapausmenettelyn yhteydessä, että unionin toimielinten demokraattista legitimiteettiä on erityisen tärkeää vahvistaa edelleen lisäämällä avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä soveltamalla tulosbudjetoinnin käsitettä ja noudattamalla henkilöresursseja koskevaa hyvää hallintotapaa;

B.  toteaa, että Euroopan koulutussäätiön tulo- ja menotaulukon(11) mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2016 oli 20 900 849,11 euroa, mikä merkitsee 0,63 prosentin vähennystä vuoteen 2015 verrattuna; toteaa, että säätiön talousarvio rahoitetaan pääasiassa unionin talousarviosta;

C.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan koulutussäätiön tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että säätiön tilit olivat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet olivat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Vuosia 2013, 2014 ja 2015 koskevien vastuuvapausmenettelyjen seuranta

1.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa todetaan, että sen vuoden 2013 kertomuksessa oli kiinnitetty huomiota siihen, että yhteen pankkiin, jolla oli alhainen luottoluokitus, oli talletettu 7 500 000 euron summa, ja että tähän tietoon oli liitetty merkintä ”kesken” tilintarkastustuomioistuimen vuosien 2014 ja 2015 kertomuksissa ja että siihen on nyt liitetty merkintä ”toteutettu”;

Talousarvio- ja varainhallinto

2.  panee tyytyväisenä merkille, että varainhoitovuonna 2016 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli korkea, 99,99 prosenttia, mikä osoittaa, että sitoumukset tehtiin oikea-aikaisesti, ja että maksumäärärahojen käyttöaste oli 97,66 prosenttia;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

3.  panee merkille, että osastoissa 1 ja 2 määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle laskivat kaiken kaikkiaan 3,3 prosentista (vuosina 2015–2016) 3,1 prosenttiin (vuosina 2016–2017), mikä on merkki siitä, että säätiön hallinnolliset toiminnot ja sen maksut on mukautettu paremmin sen vuotuiseen sykliin; panee merkille, että osastossa 1 siirrettiin seuraavalle varainhoitovuodelle 155 186 euroa (1,2 %), mikä on parannusta vuoteen 2015 verrattuna (180 398 euroa (1,4 %)); panee merkille, että osastossa 2 siirrettiin seuraavalle varainhoitovuodelle 313 450 euroa (18,4 %), mikä on jatkoa vuoden 2015 tulokselle (316 442 euroa (16,1 %)), ja että osastossa 3 maksattamatta olevat sitoumukset ovat vähentyneet siten, että niiden osuus oli 36,4 prosenttia vuonna 2015 ja 30,3 prosenttia vuonna 2016, mikä johtuu pääasiassa siitä, että maksuihin on kiinnitetty enemmän huomiota, maksamattomia virkamatkojen korvausvaatimuksia on vähemmän ja toiminnan suunnittelu on parantunut;

4.  toteaa, että määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle ovat usein osittain tai täysin perusteltuja virastojen toimenpideohjelmien monivuotisen luonteen vuoksi, että ne eivät välttämättä ole osoitus talousarvion suunnittelun ja toteuttamisen heikkouksista eivätkä myöskään aina vastoin talousarvion vuotuisuuden periaatetta etenkään, jos säätiö suunnittelee ne etukäteen ja ilmoittaa niistä tilintarkastustuomioistuimelle;

Määrärahasiirrot budjettikohdasta toiseen

5.  panee merkille, että säätiö toteutti seitsemän määrärahasiirtoa budjettikohdasta toiseen vuonna 2016, kun niitä oli yhdeksän vuonna 2015, ja että siirrettyjen varojen kokonaismäärä oli alhaisempi kuin edellisenä vuonna (6,1 % vuonna 2016 verrattuna 8,2 prosenttiin vuonna 2015); toteaa säätiön ilmoittaneen, että tämä johtuu tehostamistoimenpiteestä, joka otettiin käyttöön suunnittelussa esiin nousevien toimintojen varaluettelon ylläpitämiseksi; panee tyytyväisenä merkille, että siirrot olivat vuonna 2016 määrältään ja luonteeltaan varainhoitosäännöissä asetettujen rajoitusten mukaisia;

Henkilöstöpolitiikka

6.  panee henkilöstötaulukosta merkille, että 89 tointa oli täytettynä 31. joulukuuta 2016, kun määrä oli 90 vuonna 2015; pitää valitettavana, että täytettyjä toimia koskeva sukupuolijakauma 31. joulukuuta 2016 osoittaa, että tasapainoa ei ollut saavutettu, sillä 67,94 prosenttia oli naisia ja 32,06 prosenttia miehiä eli epätasapaino oli enemmän kuin kahden suhde yhteen; suosittaa, että tämä epätasapaino korjataan kiireellisesti;

7.  korostaa, että työ- ja yksityiselämän tasapainottamisen olisi oltava osa säätiön henkilöstöpolitiikkaa; korostaa, että vuonna 2016 hyvinvointia edistävään toimintaan käytettiin 883 euroa henkilöstön jäsentä kohti ja järjestettiin kaksi henkilöstön virkistyspäivää; pitää valitettavana, että sairauslomapäiviä oli keskimäärin 15 päivää työntekijää kohti (11,5 päivää, jos lääketieteellisistä syistä tehtyä osa-aikaa ei huomioida), mikä on yksi korkeimmista luvuista unionin virastoissa; suosittaa, että asiaa tutkitaan syyn löytämiseksi ja etenkin sen arvioimiseksi, vaikuttaako työperäinen stressi asiaan;

8.  panee merkille, että päätös työpaikkakiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän ehkäisemisestä hyväksyttiin jo vuonna 2010; kannattaa koulutus- ja tiedotustilaisuuksien järjestämistä, jotta työntekijät olisivat tietoisempia asiasta;

9.  panee tyytyväisenä merkille, että säätiö ei vastaanottanut vuonna 2016 yhtään valitusta, kannetta tai ilmoitusta, jossa olisi moitittu työntekijöiden palkkaamista tai irtisanomista;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus ja demokratia

10.  on tietoinen, että säätiö on toiminut ennakoivasti ja pyytänyt sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset kaikilta hallituksensa jäseniltä neuvoston asetuksen (ETY) 11 artiklan mukaisesti(12); kehottaa säätiötä tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle asian edistymisestä; panee tyytyväisenä merkille, että ansioluettelot ovat nyt vapaasti saatavilla;

11.  toteaa, ettei avoimuusrekisteri koske säätiön työtä;

12.  panee tyytyväisenä merkille, että säätiö hyväksyi joulukuussa 2015 väärinkäytösten paljastamista koskevat toimintaperiaatteensa; korostaa, että vuonna 2016 oli yksi väärinkäytösten paljastamistapaus, jota ei toimitettu OLAFille, koska kaikki selvennykset saatiin;

13.  katsoo, että olisi perustettava riippumaton ilmoitus-, neuvonta- ja käsittelyelin, jolla on riittävästi määrärahoja, jotta voidaan auttaa väärinkäytösten paljastajia käyttämään oikeita kanavia unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvia mahdollisia väärinkäytöksiä koskevien tietojen paljastamiseen ja samalla varjella luottamuksellisuutta ja tarjota tarvittavaa tukea ja neuvontaa;

14.  toteaa, että säätiö toteutti vuoden 2017 alussa koko henkilöstölle tarkoitetun verkko-oppimis- ja tiedotuskampanjan petoksista ja eturistiriidoista;

Tärkeimmät saavutukset

15.  on tyytyväinen säätiön vuonna 2016 määrittämiin kolmeen keskeiseen saavutukseen, sillä säätiö onnistui seuraavissa:

–  saavutti kaikki keskeisiä tulosindikaattoreita koskevat tavoitteet vuonna 2016;

–  käsitteli 105 komission ja komission edustustojen esittämää avustuspyyntöä, jotka kattoivat 52 prosenttia kumppanimaista; toteaa, että tyytyväisyysaste säätiön tarjoamiin palveluihin (työn laatu sekä tuen hyödyllisyys ja oikea-aikaisuus) oli 100 prosenttia;

–  antoi politiikan analysoimista ja kehittämistä koskevaa tukea 25 kumppanimaassa Torinon prosessin avulla;

16.  on tyytyväinen suunniteltujen toimintojen korkeaan toteutusasteeseen (94 prosenttia) vuonna 2016 mutta toteaa sen laskeneen hieman vuoteen 2015 verrattuna (96 prosenttia); panee merkille, että oikea-aikaisen toteutuksen osuus (90 prosenttia) oli noussut huomattavasti vuotta 2016 edeltäviin vuosiin verrattuna (83 prosenttia);

17.  pitää kuitenkin valitettavana, ettei säätiö käytä toiminta-/tuotosindikaattoreita keskeisten tulosindikaattoreiden käytön parantamiseksi, ja suosittaa, että tämä käytäntö muutetaan;

Petostentorjuntastrategia

18.  suhtautuu myönteisesti siihen, että säätiö on laatinut oman petostentorjuntastrategiansa komission yleisen petostentorjuntastrategian mukaisesti; panee tyytyväisenä merkille verkkokoulutusmoduulin kehittämisen petostentorjuntaa koskevan tietoisuuden ylläpitämiseksi koko henkilöstön keskuudessa ja toteaa, että koulutusta on tarjottu vuodesta 2017 alkaen ja se toistetaan säännöllisesti;

Sisäinen valvonta

19.  panee merkille, että vuonna 2016 säätiö toteutti tärkeitä toimia sisäisen valvonnan järjestelmän (ICS) tehokkuuden parantamiseksi seuraavilla aloilla: johtajuus (ICS 1 tehtävä ja arvot; ICS 2 eettiset ja organisatoriset arvot; ICS 7 operatiivinen rakenne), henkilöstöhallinto (ICS 3 henkilöstön jakautuminen ja liikkuvuus; ICS 4 henkilöstön arviointi ja kehittäminen), strategia, suunnittelu ja sidosryhmäyhteistyö (ICS 5 tavoitteet ja tulosindikaattorit ja ICS 6), riskinhallinta ja prosessit (ICS 11 asiakirjahallinto sekä ICS 12 tiedotus ja viestintä);

Sisäinen tarkastus

20.  panee merkille, että komission sisäinen tarkastus tarkastaa säätiön, joka ei saanut yhtään kriittistä suositusta valvontaelimeltä vuonna 2016;

Toiminnan tuloksellisuus

21.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että komissio teetti säätiöstä ulkopuolisen arvioinnin vuonna 2016 ja että kyseessä oli työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden alalla työskentelevän neljän viraston monialaiseen arviointiin kuuluva ensimmäinen vaihe; toteaa lisäksi, että vuonna 2011 aloitetulla säätiön huomattavalla uudelleenjärjestelyllä ei arvioinnin mukaan ole ollut merkittäviä kielteisiä vaikutuksia ja sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät pitävät uudelleenjärjestelyä enimmäkseen myönteisenä, etenkin strategian ja vaikuttavuuden kannalta; panee tyytyväisenä merkille, että säätiön hallintojärjestelmää pidettiin tehokkaana ja vaikuttavana; toteaa, että arvioinnissa korostettiin myös sitä, että säätiö on vuoden 2011 jälkeen edelleen parantanut seurantakapasiteettiaan, mutta toiminnasta ja saavutuksista on mahdollista antaa vielä selkeämpi kuva; panee merkille, että säätiö laati suunnitelman arvioijien suositusten toteuttamiseksi;

22.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että tilintarkastustuomioistuin korosti jo vuoden 2011 kertomuksessaan, että säätiön toimitilojen tilanne on epätyydyttävä ja tämä saattaa vaarantaa säätiön häiriöttömän toiminnan; pitää valitettavana, että tilanne on pysynyt muuttumattomana siitä lähtien, kun osaa rakennuskompleksista hallinnoinut ja käyttänyt konsortio asetettiin selvitystilaan vuonna 2011 ja osa rakennuskompleksista jäi tyhjilleen; korostaa, että isäntävaltion on viipymättä löydettävä tilanteeseen ratkaisu; muistuttaa, että isäntävaltion kanssa tehdyssä sopimuksessa on taattu asianmukaiset tilat vuoteen 2027 saakka; kehottaa säätiötä tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle asiaa koskevista toimenpiteistä;

23.  panee merkille unionin ulkosuhdepolitiikkaan liittyvän koulutussäätiön toiminnan, jolla se auttaa unionin kumppanimaita valjastamaan inhimillisen pääomansa käyttöönsä uudistamalla yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen ja työmarkkinoiden järjestelmiään; pitää myönteisinä osaamisen kehittämistä ja elinikäisen oppimisen edistämistä koskevia koulutussäätiön toimia, joilla on määrä tukea kumppanimaita niiden pyrkiessä parantamaan kansalaistensa työllistettävyyttä ja työllisyysnäkymiä;

24.  suhtautuu hyvin myönteisesti koulutussäätiön EU:n ehdokasvaltioille antamaan, vuoden 2015 Riian päätelmien täytäntöönpanoon liittyvään tukeen eri aloilla, joista mainittakoon työssäoppiminen, ammatillisen koulutuksen opettajien jatkuva ammatillinen kehittäminen ja yrittäjyyden oppiminen;

25.  on tyytyväinen muiden unionin virastojen, erityisesti Eurofoundin ja Cedefopin, kanssa tehtävään yhteistyöhön inhimillisen pääoman kehittämistä edistävien EU:n toimintapolitiikkojen alalla;

o

o o

26.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta [...] 2018 antamaansa päätöslauselmaan(13) EU:n erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta.

24.1.2018

TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan koulutussäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2156(DEC))

Valmistelija: Claude Rolin

EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  on tyytyväinen tilintarkastustuomioistuimen ilmoitukseen, jonka mukaan Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuodelta 2016 annetun tilinpäätöksen perustana olevat toimet olivat lailliset ja sääntöjenmukaiset ja että säätiön taloudellinen asema 31. joulukuuta 2016 on esitetty oikein;

2.  panee merkille unionin ulkosuhdepolitiikkaan liittyvän koulutussäätiön toiminnan, jolla se auttaa unionin kumppanimaita valjastamaan inhimillisen pääomansa käyttöönsä uudistamalla yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen ja työmarkkinoiden järjestelmiään; pitää myönteisinä osaamisen kehittämistä ja elinikäisen oppimisen edistämistä koskevia koulutussäätiön toimia, joilla on määrä tukea kumppanimaita niiden pyrkiessä parantamaan kansalaistensa työllistettävyyttä ja työllisyysnäkymiä;

3.  on tyytyväinen suunniteltujen toimintojen korkeaan toteutusasteeseen (94 prosenttia) vuonna 2016 mutta toteaa sen laskeneen hieman vuoteen 2015 verrattuna (96 prosenttia); panee merkille, että oikea-aikaisen toteutuksen osuus (90 prosenttia) oli noussut huomattavasti vuotta 2016 edeltäviin vuosiin verrattuna (83 prosenttia);

4.  panee merkille siirrettyjen määrärahojen suuren osuuden osastossa 2 (18,4 prosenttia, mikä on enemmän kuin vuonna 2015, jolloin osuus oli 16,1 prosenttia) ja osastossa 3 (30,3 prosenttia, mikä on vähemmän kuin vuonna 2015, jolloin osuus oli 36,4 prosenttia);

5.  on huolestunut tilintarkastustuomioistuimen havainnosta, jonka mukaan säätiön toimitiloja koskeva tilanne on epätyydyttävä ja vaarantaa säätiön häiriöttömän toiminnan; toteaa, että isäntävaltion kanssa tehdyssä sopimuksessa on taattu asianmukaiset tilat vuoteen 2027 saakka, ja toteaa, että isäntävaltion on viipymättä löydettävä tilanteeseen ratkaisu; kehottaa säätiötä pitämään parlamentin ajan tasalla käynnissä olevan tarjouskilpailumenettelyn edistymisestä;

6.  suhtautuu hyvin myönteisesti koulutussäätiön EU:n ehdokasvaltioille antamaan, vuoden 2015 Riian päätelmien täytäntöönpanoon liittyvään tukeen aloilla kuten työssäoppiminen, ammatillisen koulutuksen opettajien jatkuva ammatillinen kehittäminen ja yrittäjyyden oppiminen;

7.  on tyytyväinen muiden unionin virastojen, erityisesti Eurofoundin ja Cedefopin, kanssa tehtävään yhteistyöhön inhimillisen pääoman kehittämistä edistävien EU:n toimintapolitiikkojen alalla;

8.  pitää myönteisinä havaintoja, jotka tehtiin komission teettämässä ulkoisessa arvioinnissa ja joiden mukaan säätiön hallinto oli tehokas ja vaikuttava ja vuonna 2011 käynnistetty huomattava uudelleenorganisointi on vaikuttanut myönteisesti säätiön työhön; panee merkille suosituksen siitä, että säätiö voisi parantaa edelleen valvontavalmiuksiaan, mikä kuvastaisi paremmin sen toimintaa, ja pitää myönteisenä, että säätiö aikoo panna nämä ehdotukset täytäntöön;

9.  pitää myönteisenä, että säätiö on toteuttanut jatkotoimia vastuuvapauden myöntävän viranomaisen esitettyä vuonna 2013 huomautuksia 7,5 miljoonan euron pitämisestä yhdessä ainoassa pankissa, jonka luottoluokitus oli alhainen (F3, BBB), ja että tätä määrää on nyt vähennetty tuntuvasti 1,8 miljoonaan euroon.

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

23.1.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

41

6

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Maria Arena, Georges Bach, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Ivari Padar, Flavio Zanonato

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Geoffroy Didier, Morten Messerschmidt

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

41

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto

GUE/NGL

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, David Casa, Geoffroy Didier, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Romana Tomc

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Ivari Padar, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

6

-

ECR

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Morten Messerschmidt, Ulrike Trebesius

NI

Lampros Fountoulis

3

0

EFDD

Rosa D'Amato

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

20.3.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

EUVL C 417, 6.12.2017, s. 181.

(2)

EUVL C 417, 6.12.2017, s. 181.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUVL L 354, 31.12.2008, s. 82.

(5)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

EUVL C 417, 6.12.2017, s. 181.

(7)

EUVL C 417, 6.12.2017, s. 181.

(8)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

EUVL L 354, 31.12.2008, s. 82.

(10)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

EUVL C 12, 13.1.2017, s.1.

(12)

  Neuvoston asetus (ETY) N: o 1360/90, annettu 7. toukokuuta 1990, Euroopan koulutussäätiön perustamisesta (EYVL L 131, 23.5.1990, s. 1).

(13)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2018)0000.

Päivitetty viimeksi: 11. huhtikuuta 2018Oikeudellinen huomautus