Postupak : 2017/2156(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0080/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0080/2018

Rasprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.51

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0156

IZVJEŠĆE     
PDF 633kWORD 60k
22.3.2018
PE 613.464v02-00 A8-0080/2018

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2016.

(2017/2156(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Bart Staes

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2016.

(2017/2156(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2016., s odgovorom Zaklade(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Zaklada treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 – C8-0066/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1339/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o osnivanju Europske zaklade za osposobljavanje(4), a posebno njezin članak 17.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0080/2018),

1.  daje razrješnicu direktorici Europske zaklade za osposobljavanje za izvršenje proračuna Zaklade za financijsku godinu 2016.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktorici Europske zaklade za osposobljavanje, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2016.

(2017/2156(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2016., s odgovorom Zaklade(6),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(7) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Zaklada treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 – C8-0066/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(8), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1339/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o osnivanju Europske zaklade za osposobljavanje(9), a posebno njezin članak 17.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(10), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0080/2018),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2016.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktorici Europske zaklade za osposobljavanje, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2016.

(2017/2156(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A8-0080/2018),

A.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica tijelo nadležno za davanje razrješnica naglašava da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti te uvođenjem koncepta izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

B.  budući da je prema izvještaju o prihodima i rashodima(11) Europske zaklade za osposobljavanje („Zaklada”) za financijsku godinu 2016. njezin konačni proračun iznosio 20 900 849,11 EUR, što je smanjenje od 0,63 % u odnosu na 2015. godinu; budući da se proračun Zaklade uglavnom financira iz proračuna Unije;

C.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2016. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

Mjere poduzete na temelju preporuka iz razrješnica za 2013., 2014. i 2015.

1.  prima na znanje, na temelju izvješća Revizorskog suda za 2013. da sredstva u iznosu od 7 500 000 EUR, koja se nalaze na računu u jednoj jedinoj banci s niskim kreditnim rejtingom i koja su u izvješćima Revizorskog suda za 2014. i 2015. nosila oznaku „u tijeku” sada označena oznakom „dovršeno”;

Upravljanje proračunom i financijama

2.  primjećuje sa zadovoljstvom da su napori u praćenju proračuna tijekom financijske godine 2016. rezultirali visokom stopom izvršenja od 99,99 %, što pokazuje da su obveze pravodobno izvršene i da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 97,66 %;

Obveze i prijenosi

3.  napominje da su se ukupni prijenosi u glavama I. i II. smanjili s 3,3 % u razdoblju 2015. – 2016. na 3,1 % u razdoblju 2016. – 2017., što je pokazatelj poboljšane usklađenosti administrativnih aktivnosti Zaklade i njezinih plaćanja s godišnjim ciklusom; napominje da je u glavi I. preneseno 155 186 EUR (1,2 %), što je poboljšanje u odnosu na 2015. (180 398 EUR (1,4 %); napominje da je u glavi II. preneseno 313 450 EUR (18,4 %), što je gotovo jednak rezultat kao i 2015. (316 442 EUR (16,1 %)), dok su se u glavi III. nepodmirene obveze (RAL – „reste à liquider”) smanjile s 36,4 % 2015. na 30,3 % 2016., uglavnom zbog povećane pozornosti posvećene plaćanjima, smanjenja broja otvorenih zahtjeva povezanih s misijama i boljim planiranjem aktivnosti;

4.  ističe da su prijenosi često djelomično ili potpuno opravdani zbog višegodišnje prirode operativnih programa agencija te ne upućuju nužno na nedostatke u planiranju i izvršenju proračuna, niti su uvijek u suprotnosti s proračunskim načelom jedne godine, posebno ako ih Agencija planira unaprijed i priopćuje Revizorskom sudu;

Prijenosi

5.  napominje da je 2016. Zaklada provela sedam proračunskih prijenosa u usporedbi s njih devet 2015 i da je ukupni preneseni iznos bio manji nego prethodne godine (6,1 % 2016. u usporedbi s 8,2 % 2015.); potvrđuje na temelju navoda Zaklade da se to može pripisati mjeri za povećanje učinkovitosti koja je uvedena kako bi se zadržala rezervna lista aktivnosti koje proizlaze iz planova; sa zadovoljstvom napominje da su razina i narav prijenosa sredstava tijekom 2016. ostale u granicama financijskih pravila;

Politika povezana s osobljem

6.  primjećuje da je u planu radnih mjesta na dan 31. prosinca 2016. bilo popunjeno njih 89, u usporedbi s 90 radnih mjesta 2015. godine; žali zbog toga što, gledajući broj svih popunjenih radnih mjesta 31. prosinca 2016., nije postignuta rodna ravnoteža, s obzirom na to da je omjer muškaraca i žena veći od dva naprama jedan, to jest 67,94 % žena i 32,06 % muškaraca; preporučuje da se ta neravnoteža hitno ispravi;

7.  ističe da bi ravnoteža između privatnog i poslovnog života trebala biti dio politike zapošljavanja Zaklade; ističe da proračunska sredstva potrošena na aktivnosti za dobrobit iznose 883 EUR po članu osoblja i da su 2016. za osoblje organizirana dva dana izvan ureda; žali da je prosječan broj dana bolovanja po zaposlenika bio 15 (11,5 dana bez nepunog radnog vremena iz zdravstvenih razloga), što je jedan od najvećih brojeva među agencijama Unije; preporučuje da se to ispita kako bi se pronašao uzrok, pogotovo ako je on povezan sa stresom na radnom mjestu;

8.  napominje da je odluka o prevenciji psihološkog i seksualnog uznemiravanja donesena još 2010. godine; podržava obuku i informativna predavanja koji su organizirani kako bi se povećala razina osviještenosti osoblja;

9.  sa zadovoljstvom primjećuje da tijekom 2016. Agencija nije zaprimila nijednu pritužbu, tužbu ili prijavu povezanu sa zapošljavanjem ili otpuštanjem osoblja;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa, transparentnost te demokratičnost

10.  potvrđuje da je Zaklada je bila proaktivna u traženje izjava o sukobu interesa od svih članova upravnog odbora u skladu s člankom 11. Uredbe Vijeća (EEZ)(12); poziva Zakladu da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o napretku postignutom u tom procesu; sa zadovoljstvom napominje da se životopisima sada može slobodno pristupiti;

11.  napominje da registar transparentnosti nije primjenjiv na rad Zaklade;

12.  sa zadovoljstvom primjećuje da je u prosincu 2015. Zaklada usvojila politiku o zviždačima; naglašava da se 2016. dogodio jedan slučaj prijave nepravilnosti koji nije upućen OLAF-u jer su primljena sva potrebna objašnjenja;

13.  ističe da je potrebno osnovati nezavisno tijelo za otkrivanje, savjetovanje i upućivanje s dostatnim proračunskim sredstvima kako bi se pomoglo zviždačima da preko odgovarajućih kanala dostave informacije o mogućim nepravilnostima koje utječu na financijske interese Unije, pri čemu bi se štitila njihova povjerljivost i nudila potrebna potpora i savjeti;

14.  prima na znanje da je početkom 2017. godine održana internetska prezentacija o prijevarama i sukobu interesa za sve zaposlenike s ciljem podizanja razine osviještenosti;

Glavna postignuća

15.  pozdravlja tri glavna postignuća koja je Zaklada navela za 2016., a to su:

–  ispunjenje ciljeva za postizanje svih ključnih pokazatelja uspješnosti 2016. godine;

–  upravljanje sa 105 zahtjeva za pomoć od Komisije i delegacija Komisije, kojima je obuhvaćeno 52 % partnerskih zemalja; napominje da je sud o uslugama koje pruža Zaklada bio u potpunosti pozitivan s obzirom na kvalitetu rada, korisnost i pravovremenost potpore;   pružanje podrške analizi i razvoju politika u 25 partnerskih zemalja u okviru torinskog procesa;

16.  pozdravlja visoku stopu uspješnosti planiranih aktivnosti Zaklade tijekom 2016. (94 %), ali napominje da je nešto smanjena u odnosu na 2015. (96 %); primjećuje znatno poboljšanje u stopi pravodobnog izvršenja (90 %) u odnosu na godine prije 2016. (83 %);

17.  međutim izražava žaljenje što se Agencija ne koristi pokazateljima aktivnosti/ostvarenja kako bi se dodatno poboljšalo korištenje ključnim pokazateljima uspješnosti i preporučuje promjenu te politike;

Strategija za borbu protiv prijevara

18.  pozdravlja činjenicu da je Zaklada razvila svoju strategiju za borbu protiv prijevara kako je predviđeno u Komisijinoj općoj strategiji za borbu protiv prijevara; sa zadovoljstvom primjećuje razvoj modula za e-osposobljavanje kako bi se zadržala razina osviještenosti o sprečavanju prijevara za sve osoblje, koji će se pružati i redovito ponavljati od 2017.;

Unutarnja kontrola

19.  napominje da je 2016. Zaklada poduzela ključne mjere za poboljšanje učinkovitosti svojih sustava unutarnje kontrole u području vodstva (standard unutarnje kontrole br. 1 misije i vrijednosti; standard br. 2 etičke i organizacijske vrijednosti; standard br. 7 operativna struktura), upravljanja ljudima (standard br. 3 raspodjela osoblja i mobilnost; standard br. 4 ocjenjivanje zaposlenika i procjena razvoja), strategije, planiranja i suradnje s dionicima (standard br. 5 ciljevi i pokazatelji uspješnosti) te upravljanja rizikom i postupcima (standard br. 11 upravljanje dokumentacijom; standard br. 12 informacije i komunikacija);

Unutarnja revizija

20.  napominje da je nad Zakladom reviziju provela Služba Komisije za unutarnju reviziju (IAS) i da Zaklada od nje 2016. nije primila nikakvu kritična preporuku;

Uspješnost

21.  napominje na temelju izvješća Revizorskog suda da je Zaklada je u ime Komisije 2016. provedena vanjska evaluacija kao prvi korak u međusektorskoj evaluaciji četiriju agencija koje djeluju u području zapošljavanja, socijalnih pitanja i uključenosti; nadalje napominje da je na temelju evaluacije zaključeno da opsežni preustroj Zaklade koji je započet 2011. godine nije imao znatne nepovoljne posljedice te ga unutarnji i vanjski dionici smatraju uglavnom pozitivnim, posebno u pogledu strategije i djelotvornosti; sa zadovoljstvom primjećuje da se upravljanje Zakladom smatra učinkovitim i djelotvornim; napominje da je u evaluaciji također istaknuto da je Zaklada od 2011. godine nastavila raditi na jačanju kapaciteta za praćenje, ali da i dalje ima prostora za jasnije prikazivanje njezinih aktivnosti i postignuća; napominje da je zaklada pripremila akcijski plan kako bi provela preporuke ocjenjivača;

22.  prima na znanje na temelju izvješća Revizorskog suda da je u svojem izvješću za 2011. Revizorski sud već skrenuo pozornost na nezadovoljavajuće stanje prostorija Zaklade te da ono prijeti prekidanjem njezinim aktivnosti; izražava žaljenje zbog toga što je stanje i dalje nepromijenjeno jer je konzorcij koji je upravljao kompleksom i zauzimao dio njegova prostora 2011. godine otišao u stečaj, čime je dio kompleksa ostao prazan; ističe da je hitno potrebno da država članica domaćin pronađe rješenje za to pitanje; podsjeća da je, prema sporazumu s državom članicom domaćinom, korištenje odgovarajućim prostorima zajamčeno do 2027. godine; poziva Zakladu da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o svim poduzetim mjerama u vezi s time;

23.  prima na znanje rad Zaklade na pružanju potpore partnerskim zemljama Unije u korištenju njihova ljudskoga kapitala provođenjem reformi u sustavima obrazovanja, osposobljavanja i tržišta rada u kontekstu politike vanjskih odnosa Unije; pozdravlja aktivnosti Zaklade u pogledu razvoja vještina i omogućivanja cjeloživotnog učenja kako bi se partnerske zemlje poduprle u poboljšanju mogućnosti zapošljavanja i izgleda za zapošljavanje svojih građana;

24.  snažno pozdravlja potporu Europske zaklade za osposobljavanje upućenu državama kandidatkinjama za članstvo u EU-u uz provedbu Zaključaka iz Rige iz 2015. u područjima kao što su učenje na radnom mjestu, stalni profesionalni razvoj nastavnika u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju i poduzetničko učenje;

25.  pozdravlja suradnju s drugim agencijama Unije, posebno Eurofoundom i Cedefopom, u vezi s politikama Unije koje doprinose razvoju ljudskoga kapitala;

o

o o

26.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od ... 2018.(13) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

24.1.2018

MIŠLJENJE Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2016.

(2017/2156(DEC))

Izvjestitelj za mišljenje: Claude Rolin

PRIJEDLOZI

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  izražava zadovoljstvo zbog činjenice da je Revizorski sud utvrdio da su transakcije na kojima se temelji godišnja računovodstvena dokumentacija Zaklade za financijsku godinu 2016. zakonite i pravilne te da je njezino financijsko stanje na dan 31. prosinca 2016. objektivno prikazano;

2.  prima na znanje rad Zaklade na pružanju potpore partnerskim zemljama Unije u korištenju njihova ljudskoga kapitala provođenjem reformi u sustavima obrazovanja, osposobljavanja i tržišta rada u kontekstu politike vanjskih odnosa Unije; pozdravlja aktivnosti Zaklade u pogledu razvoja vještina i omogućivanja cjeloživotnog učenja kako bi se partnerske zemlje poduprle u poboljšanju mogućnosti zapošljavanja i izgleda za zapošljavanje svojih građana;

3.  pozdravlja visoku stopu uspješnosti planiranih aktivnosti Zaklade tijekom 2016. (94 %), ali napominje da je nešto smanjena u odnosu na 2015. (96 %); primjećuje znatno poboljšanje u stopi pravodobnog izvršenja (90 %) u odnosu na godine prije 2016. (83 %);

4.  primjećuje visoku razinu odobrenih sredstava prenesenih u glavu II. (18,4 %), što je povećanje u odnosu na 2015. (16,1 %), i u glavu III. (30,3 %), što je smanjenje u odnosu na 2015. (36,4 %);

5.  zabrinut je zbog zapažanja Revizorskog suda da je stanje u pogledu prostora Zaklade nezadovoljavajuće i dovodi do rizika od prekida aktivnosti; napominje da je, prema sporazumu s državom članicom domaćinom, dostupnost odgovarajućih prostora zajamčena do 2027. godine te napominje da je hitno potrebno da zemlja domaćin pronađe rješenje za taj problem; poziva Zakladu da izvještava Parlament o napretku tekućeg postupka nadmetanja;

6.  snažno pozdravlja potporu Europske zaklade za osposobljavanje upućenu državama kandidatkinjama za članstvo u EU-u uz provedbu Zaključaka iz Rige iz 2015. u područjima kao što su učenje na radnom mjestu, stalni profesionalni razvoj nastavnika u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju i poduzetničko učenje;

7.  pozdravlja suradnju s drugim agencijama Unije, posebno Eurofoundom i Cedefopom, u vezi s politikama Unije koje doprinose razvoju ljudskoga kapitala;

8.  pozdravlja zaključke vanjske evaluacije koju je provela Komisija, prema kojima je upravljanje Zakladom bilo učinkovito i djelotvorno, a njezina znatna reorganizacija od 2011. pozitivno utječe na njezin rad; prima na znanje preporuku da bi Zaklada mogla dodatno poboljšati svoju sposobnost praćenja kako bi bolje odrazila svoje aktivnosti te pozdravlja plan Zaklade da provede te prijedloge;

9.  pozdravlja popratne mjere koje je Zaklada poduzela u vezi s primjedbama tijela nadležnog za davanje razrješnice iz 2013., u pogledu iznosa od 7,5 milijuna EUR na računima u samo jednoj banci s niskom ocjenom kreditne sposobnosti (F3, BBB), koji je sada znatno smanjen na 1,8 milijuna EUR.

INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

23.1.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

41

6

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Maria Arena, Georges Bach, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Ivari Padar, Flavio Zanonato

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Geoffroy Didier, Morten Messerschmidt

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

41

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto

GUE/NGL

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, David Casa, Geoffroy Didier, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Romana Tomc

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Ivari Padar, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

6

-

ECR

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Morten Messerschmidt, Ulrike Trebesius

NI

Lampros Fountoulis

3

0

EFDD

Rosa D'Amato

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

20.3.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

19

4

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 417, 6.12.2017., str. 181.

(2)

SL C 417, 6.12.2017., str. 181.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 354, 31.12.2008., str. 82.

(5)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(6)

SL C 417, 6.12.2017., str. 181.

(7)

SL C 417, 6.12.2017., str. 181.

(8)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(9)

SL L 354, 31.12.2008., str. 82.

(10)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(11)

SL C 12, 13.01.2017., str. 1.

(12)

  Uredba Vijeća (EEZ) br. 1360/90 od 7. svibnja 1990. o osnivanju Europske zaklade za osposobljavanje (SL L 131, 23.5.1994., str. 1.).

(13)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA-PROV(2018)0000.

Posljednje ažuriranje: 11. travnja 2018.Pravna napomena