Postup : 2017/2156(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0080/2018

Predkladané texty :

A8-0080/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hlasovanie :

PV 18/04/2018 - 12.51

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0156

SPRÁVA     
PDF 574kWORD 62k
22.3.2018
PE 613.464v02-00 A8-0080/2018

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2016

(2017/2156(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Bart Staes

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2016

(2017/2156(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou nadácie(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória nadácii za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0066/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1339/2008 zo 16. decembra 2008 o zriadení Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie(4), a najmä na jeho článok 17,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0080/2018),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľovi Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za plnenie rozpočtu nadácie za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2016

(2017/2156(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou nadácie(6),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(7) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória nadácii za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0066/2018),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(8), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1339/2008 zo 16. decembra 2008 o zriadení Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie(9), a najmä na jeho článok 17,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(10), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0080/2018),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2016;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2016

(2017/2156(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0080/2018),

A.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie zlepšením transparentnosti a zodpovednosti, vykonávaním koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrým riadením ľudských zdrojov;

B.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(11) bol konečný rozpočet Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie (ďalej len „nadácia“) za rozpočtový rok 2016 na úrovni 20 900 849,11 EUR, čo v porovnaní s rokom 2015 predstavuje pokles o 0,63 %; keďže rozpočet nadácie pochádza najmä z rozpočtu Únie;

C.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2016 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka nadácie je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Ďalšie kroky v súvislosti s absolutóriami za roky 2013, 2014 a 2015

1.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že oznámenie týkajúce sa finančných prostriedkov vo výške 7 500 000 EUR uložených v jedinej banke s nízkym ratingom uvedené v správe Dvora audítorov za rok 2013, ktoré bolo v správach Dvora audítorov za roky 2014 a 2015 označené ako „prebiehajúce“, je teraz označené ako „dokončené“;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

2.  s uznaním konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2016 prinieslo vysokú mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,99 %, čo naznačuje, že záväzky boli splnené včas, a že miera čerpania platobných rozpočtových prostriedkov dosiahla 97,66 %;

Záväzky a prenosy

3.  konštatuje, že celkové prenosy v hlavách I a II sa znížili z 3,3 % v období 2015 až 2016 a na 3,1 % v období 2016 až 2017, čo naznačuje lepšie zosúladenie správnych činností nadácie a jej platieb s jej ročným cyklom; konštatuje, že v hlave I bolo prenesených 155 186 EUR (1,2 %), čo predstavuje zlepšenie oproti roku 2015 [180 398 EUR (1,4 %)]; konštatuje, že v hlave II bolo prenesených 313 450 EUR (18,4 %), čo predstavuje pokračovanie výkonu z roku 2015 [316 442 EUR (16,1 %)], a v hlave III sa nesplatené záväzky (RAL, reste à liquider) znížili z 36,4 % v roku 2015 na 30,3 % v roku 2016, najmä z dôvodu zvýšenej pozornosti venovanej platbám, obmedzenia vyúčtovania služobných ciest a prostredníctvom lepšieho plánovania činností;

4.  upozorňuje, že prenosy sú často čiastočne alebo v plnej miere odôvodnené viacročným charakterom operačných programov agentúr a nemusia preto nevyhnutne znamenať, že sa v plánovaní a plnení rozpočtu vyskytujú nedostatky, a nie sú ani nevyhnutne v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu, najmä ak ich agentúra vopred naplánuje a oznámi Dvoru audítorov;

Presuny

5.  konštatuje, že nadácia vykonala v roku 2016 sedem rozpočtových presunov, v roku 2015 ich bolo deväť, a že celková presunutá suma bola nižšia než v predchádzajúcom roku (6,1 % v roku 2016 v porovnaní s 8,2 % v roku 2015); na základe informácií nadácie berie na vedomie, že to možno pripísať opatreniu v oblasti efektívnosti, ktoré bolo zavedené na zachovanie rezervného zoznamu činností, ktoré vyplývajú z procesu plánovania; s uspokojením konštatuje, že úroveň a charakter presunov zostali v roku 2016 v rámci obmedzení rozpočtových pravidiel;

Personálna politika

6.  konštatuje, že v pláne pracovných miest bolo k 31. decembru 2016 obsadených 89 pracovných miest v porovnaní s 90 pracovnými miestami v roku 2015; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že so zreteľom na počet obsadených pracovných miest k 31. decembru 2016 nebolo dosiahnuté vyvážené zastúpenie mužov a žien, keďže pomer je viac ako dva ku jednej, konkrétne 67,94 % žien a 32,06 % mužov; odporúča, aby sa táto nerovnováha riešila ako naliehavá záležitosť;

7.  zdôrazňuje, že rovnováha medzi pracovným a súkromným životom by mala byť súčasťou personálnej politiky nadácie; zdôrazňuje, že rozpočet na zamestnanca na zdraviu prospešné aktivity predstavoval 883 EUR a že v roku 2016 sa organizovali dva výjazdové dni zamestnancov; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že priemerný počet dní pracovného voľna zo zdravotných dôvodov je 15 dní na zamestnanca (bez čiastočného úväzku zo zdravotných dôvodov 11,5 dňa), čo je jedno z najvyšších čísel spomedzi všetkých agentúr Únie; odporúča, aby sa táto vec preskúmala s cieľom nájsť príčinu tohto javu, a najmä, či súvisí so stresom na pracovisku;

8.  konštatuje, že rozhodnutie o predchádzaní psychologickému a sexuálnemu obťažovaniu bolo prijaté už v roku 2010; podporuje vzdelávanie a informačné stretnutia organizované s cieľom zvyšovať informovanosť zamestnancov;

9.  s uspokojením berie na vedomie, že nadácia sa v roku 2016 nestretla so žiadnymi sťažnosťami, žalobami ani nahlásenými prípadmi týkajúcimi sa prijímania alebo prepúšťania zamestnancov;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov, transparentnosť a demokracia

10.  uznáva, že nadácia bola aktívna, pokiaľ ide o požiadavky vyhlásení o konflikte záujmov všetkých členov správnej rady v súlade s článkom 11 nariadenia Rady (EHS)(12); vyzýva nadáciu, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o dosiahnutom pokroku v uvedenej oblasti; s uspokojením konštatuje, že životopisy sú teraz voľne prístupné;

11.  konštatuje, že register transparentnosti nie je uplatniteľný na prácu nadácie;

12.  s uspokojením konštatuje, že nadácia prijala svoje politiky týkajúce sa oznamovania protispoločenskej činnosti v decembri 2015; zdôrazňuje, že v roku 2016 došlo k jednému prípadu oznámenia protispoločenskej činnosti, ktorý nebol predložený úradu OLAF, keďže boli poskytnuté všetky vysvetlenia;

13.  vyjadruje potrebu zriadiť nezávislý orgán pre zverejňovanie, poradenstvo a konzultácie s dostatočnými rozpočtovými zdrojmi s cieľom pomáhať oznamovateľom využívať tie správne cesty na zverejňovanie svojich informácií o možných nezrovnalostiach poškodzujúcich finančné záujmy Únie a zároveň chrániť ich dôvernosť a ponúkať potrebnú podporu a poradenstvo;

14.  konštatuje, že elektronické učenie sa a zvyšovanie povedomia týkajúce sa podvodov a konfliktov záujmov pre všetkých zamestnancov prebehlo začiatkom roka 2017;

Hlavné úspechy

15.  víta tri hlavné úspechy, ktoré nadácia zaznamenala v roku 2016, konkrétne, že úspešne:

–  splnila ciele pre dosiahnutie všetkých kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI) v roku 2016;

–  vybavila 105 žiadostí o pomoc od Komisie a od delegácií Komisie, ktoré sa týkali 52 % partnerských krajín; konštatuje, že spokojnosť so službami, ktoré nadácia poskytuje, bola 100 %, pokiaľ ide o kvalitu práce, užitočnosť a včasnosť podpory nadácie; –  podporovala analýzu a vypracovanie politík v 25 partnerských krajinách prostredníctvom turínskeho procesu;

16.  víta vysokú mieru plnenia v roku 2016 (94 %) v prípade plánovaných činností, konštatuje však, že v porovnaní s rokom 2015 (96 %) sa mierne znížila; berie na vedomie výrazné zlepšenie lehôt plnenia (90 %) v porovnaní s rokmi predchádzajúcimi roku 2016 (83 %);

17.  vyjadruje však poľutovanie nad tým, že agentúra nepoužíva ukazovatele činnosti/výstupu s cieľom zlepšiť využívanie kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI), a odporúča, aby sa táto politika zmenila;

Stratégia boja proti podvodom

18.  víta skutočnosť, že nadácia vypracovala svoju stratégiu boja proti podvodom podľa celkovej stratégie Komisie v oblasti boja proti podvodom; s uspokojením berie na vedomie vývoj modulu elektronického vzdelávania na udržanie informovanosti o predchádzaní podvodom pre všetkých zamestnancov, ktorý sa bude poskytovať a ktorý sa pravidelne opakovane ponúka od roku 2017;

Vnútorná kontrola

19.  konštatuje, že v roku 2016 nadácia prijala kľúčové opatrenia na zlepšenie efektívnosti svojich systémov vnútornej kontroly (SVK) v oblasti vedenia (SVK 1: Poslanie a hodnoty: SVK 2: Etické a organizačné hodnoty; SVK 7: Prevádzková štruktúra), riadenie ľudí (SVK 3: Prideľovanie zamestnancov a ich mobilita); SVK 4: Hodnotenie a rozvoj zamestnancov), stratégia, plánovanie a spolupráca zainteresovaných strán (SVK 5: Ciele a ukazovatele výkonnosti a SVK 6), riadenie rizík a procesov (SVK 11: Správa dokumentov a SVK 12: Informácie a komunikácia);

Vnútorný audit

20.  konštatuje, že audit nadácie vykonáva Útvar komisie pre vnútorný audit (IAS) a že v roku 2016 nedostala žiadne kritické odporúčania od kontrolného orgánu;

Výkonnosť

21.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že externé hodnotenie nadácie bolo vykonané v mene Komisie v roku 2016 ako prvý krok prierezového hodnotenia štyroch agentúr pracujúcich v oblasti zamestnanosti, sociálnych vecí a začlenenia; okrem toho konštatuje, že v hodnotení sa dospelo k záveru, že značná reorganizácia nadácie, ktorá prebieha od roku 2011, nemala výrazné negatívne účinky a zainteresované strany vo vnútri nadácie i mimo nej vo všeobecnosti vnímajú túto reorganizáciu pozitívne, najmä pokiaľ ide o stratégiu a účinnosť; s uznaním konštatuje, že správa nadácie bola považovaná za efektívnu a účinnú; konštatuje, že v hodnotení sa tiež vyzdvihuje, že nadácia od roku 2011 zlepšuje svoju monitorovaciu kapacitu, no stále ešte existuje priestor na to, aby o svojich činnostiach a dosiahnutých výsledkoch podala jasnejší obraz; poznamenáva, že nadácia vypracovala plán na zavedenie odporúčaní hodnotiteľov;

22.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že Dvor audítorov už vo svojej správe z roku 2011 zdôraznil neuspokojivú situáciu, pokiaľ ide o priestory nadácie, a skutočnosť, že táto situácia ohrozuje činnosti nadácie; vyjadruje poľutovanie nad tým, že situácia sa stále nemení, pretože konzorcium, ktoré spravovalo časť komplexu a malo v nej sídlo, v roku 2011 vstúpilo do likvidácie a zanechalo časť komplexu prázdnu; zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné, aby hostiteľská krajina našla riešenie pre tento problém; pripomína, že podľa hostiteľskej dohody sú primerané priestory garantované do roku 2027; vyzýva nadáciu, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o všetkých opatreniach prijatých v tejto záležitosti;

23.  oceňuje prácu nadácie na podporu partnerských krajín Únie s cieľom využiť ich ľudský kapitál prostredníctvom reformy systémov vzdelávania, odbornej prípravy a trhu práce v kontexte politiky vonkajších vzťahov Únie; víta činnosti nadácie, pokiaľ ide o rozvoj zručností a uľahčenie celoživotného vzdelávania na podporu partnerských krajín s cieľom zlepšiť zamestnateľnosť a pracovné vyhliadky ich občanov;

24.  dôrazne víta podporu, ktorú nadácia vyjadruje krajinám, ktoré kandidujú na členstvo v EÚ, pokiaľ ide o vykonávanie záverov z Rigy z roku 2015, v oblastiach, ako je napríklad vzdelávanie na pracovisku, kontinuálny profesijný rozvoj učiteľov OVP a podnikateľské vzdelávanie;

25.  víta spoluprácu s ostatnými agentúrami Únie, najmä s Eurofoundom a Cedefopom, v oblasti politík Únie, ktoré prispievajú k rozvoju ľudského kapitálu;

o

o o

26.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2018(13) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

24.1.2018

STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2016

(2017/2156(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Claude Rolin

NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  vyjadruje spokojnosť s tým, že Dvor audítorov vyhlásil, že operácie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou nadácie za rozpočtový rok 2016 sú zákonné a riadne a že jej finančná situácia k 31. decembru 2016 je náležite vyjadrená;

2.  oceňuje prácu nadácie na podporu partnerských krajín Únie s cieľom využiť ich ľudský kapitál prostredníctvom reformy systémov vzdelávania, odbornej prípravy a trhu práce v kontexte politiky vonkajších vzťahov Únie; víta činnosti nadácie, pokiaľ ide o rozvoj zručností a uľahčenie celoživotného vzdelávania na podporu partnerských krajín s cieľom zlepšiť zamestnateľnosť a pracovné vyhliadky ich občanov;

3.  víta vysokú mieru plnenia v roku 2016 (94 %) v prípade plánovaných činností, ale konštatuje, že v porovnaní s rokom 2015 (96 %) sa mierne znížila; berie na vedomie výrazné zlepšenie lehôt plnenia (90 %) v porovnaní s rokmi predchádzajúcimi roku 2016 (83 %);

4.  berie na vedomie vysokú mieru prenesených rozpočtových prostriedkov v hlave II (18,4 %), čo predstavuje nárast v porovnaní s rokom 2015 (16,1 %), a v hlave III (30,3 %), čo predstavuje pokles oproti roku 2015 (36,4 %);

5.  je znepokojený zistením Dvora audítorov, že situácia týkajúca sa priestorov nadácie je neuspokojivá a prináša so sebou riziko narušenia činností nadácie; konštatuje, že podľa hostiteľskej dohody sú zaručené vhodné zariadenia do roku 2027 a poukazuje na skutočnosť, že hostiteľská krajina musí bezodkladne nájsť riešenie tejto problematiky; vyzýva nadáciu, aby informovala Európsky parlament o aktuálnom pokroku prebiehajúceho postupu verejného obstarávania;

6.  dôrazne víta podporu, ktorú nadácia vyjadruje kandidátskym krajinám, pokiaľ ide o vykonávanie záverov z Rigy z roku 2015, v oblastiach, ako je napríklad vzdelávanie na pracovisku, kontinuálny profesijný rozvoj učiteľov OVP a podnikateľské vzdelávanie;

7.  víta spoluprácu s ostatnými agentúrami Únie, najmä s Eurofoundom a Cedefopom, v oblasti politík Únie, ktoré prispievajú k rozvoju ľudského kapitálu;

8.  víta zistenia externého hodnotenia, ktoré bolo vykonané v mene Komisie, že riadenie nadácie bolo účinné a účelné a jej významná reorganizácia od roku 2011 mala pozitívny vplyv na jej činnosť; berie na vedomie odporúčanie, že nadácia by mohla ďalej zlepšovať svoju monitorovaciu kapacitu s cieľom lepšie dokumentovať svoju činnosť a víta zámer nadácie vykonať tieto návrhy;

9.  víta opatrenia nadácie v nadväznosti na pripomienky orgánu udeľujúceho absolutórium z roku 2013 týkajúce sa 7,5 milióna EUR na účtoch v jedinej banke s nízkym úverovým ratingom (F3, BBB), pričom táto suma sa teraz výrazne znížila na 1,8 milióna EUR.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

23.1.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

41

6

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Arena, Georges Bach, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Ivari Padar, Flavio Zanonato

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Geoffroy Didier, Morten Messerschmidt

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

41

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto

GUE/NGL

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, David Casa, Geoffroy Didier, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Romana Tomc

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Ivari Padar, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

6

-

ECR

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Morten Messerschmidt, Ulrike Trebesius

NI

Lampros Fountoulis

3

0

EFDD

Rosa D'Amato

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

20.3.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

19

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 181.

(2)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 181.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 82.

(5)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 181.

(7)

Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 181.

(8)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 82.

(10)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

Ú. v. EÚ C 12, 13.1.2017, s. 1.

(12)

  Nariadenie Rady (EHS) č. 1360/90 zo 7. mája 1990, ktorým sa zriaďuje Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (Ú. v. ES L 131, 23.5.1990, s. 1).

(13)

Prijaté texty z tohto dňa, P8_TA-PROV(2018)0000.

Posledná úprava: 11. apríla 2018Právne oznámenie