Förfarande : 2017/2156(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0080/2018

Ingivna texter :

A8-0080/2018

Debatter :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Omröstningar :

PV 18/04/2018 - 12.51

Antagna texter :

P8_TA(2018)0156

BETÄNKANDE     
PDF 310kWORD 61k
22.3.2018
PE 613.464v02-00 A8-0080/2018

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2016

(2017/2156(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Bart Staes

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2016

(2017/2156(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2016, med stiftelsens svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja institutet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05941/2018 – C8-0066/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1339/2008 av den 16 december 2008 om inrättande av Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen(4), särskilt artikel 17,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0080/2018).

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen ansvarsfrihet för genomförandet av stiftelsens budget för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2016

(2017/2156(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2016, med stiftelsens svar(6),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(7), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja institutet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05941/2018 – C8-0066/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(8), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1339/2008 av den 16 december 2008 om inrättande av Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen(9), särskilt artikel 17,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(10), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0080/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2016

(2017/2156(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2016,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0080/2018), och av följande skäl:

A.  Den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten betonar att det i samband med förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet är särskilt viktigt att ytterligare stärka unionsinstitutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet samt att tillämpa resultatbaserad budgetering och god förvaltning av personalresurser.

B.  Enligt inkomst- och utgiftsberäkningen(11) för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (nedan kallad stiftelsen) uppgick stiftelsens slutliga budget för budgetåret 2016 till 20 900 849,11 EUR, vilket utgör en minskning med 0,63 % jämfört med 2015. Stiftelsens budget kommer i huvudsak från unionsbudgeten.

C.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2016 förklarat att man har uppnått rimlig säkerhet om att stiftelsens räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Uppföljning av ansvarsfriheten för 2013, 2014 och 2015

1.  Europaparlamentet noterar i revisionsrättens rapport att den kommentar som gjordes i revisionsrättens rapport för 2013 om att myndigheten hade ett belopp på 7 500 000 EUR på konton i en enda bank med lågt kreditbetyg och som markerades som ”pågår” i revisionsrättens rapport för 2014 och 2015, nu har fått kommentaren ”har genomförts”.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

2.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att insatser för övervakning av stiftelsens budget under budgetåret 2016 resulterade i ett högt genomförande av budgeten på 99,99 %, vilket visar att åtagandena gjorts vid rätt tidpunkt, och att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena låg på 97,66 %.

Åtagandebemyndiganden och överföringar till efterföljande budgetår

3.  Europaparlamentet noterar att överföringarna inom avdelningarna I och II minskade från 3,3 % under perioden 2015–2016 till 3,1 % under perioden 2016–2017, vilket är ett tecken på att stiftelsens administrativa verksamhet och betalningar är bättre anpassade till den årliga cykeln. Parlamentet noterar att i avdelning I överfördes 155 185 EUR (1,2 %), vilket är en förbättring jämfört med 2015 (180 398 EUR (1,4 %). Europaparlamentet konstaterar att i avdelning II överfördes 313 450 EUR (18,4 %), vilket utgör en fortsättning på resultatet från 2015 (316 442 EUR (16,1 %), och att i avdelning III minskade de utestående åtagandena från 36,4 % under 2015 till 30,3 % under 2016, främst till följd av ökad uppmärksamhet på betalningarna, en minskning av antalet ansökningar om ersättning för tjänsteresor och genom bättre planering av verksamheten.

4.  Europaparlamentet framhåller att överföringar ofta kan motiveras delvis eller helt och hållet av byråernas fleråriga verksamhetsplanering, och inte nödvändigtvis innebär bristande budgetplanering och budgetgenomförande, och de strider inte heller alltid mot budgetprincipen om ettårighet, särskilt om de är planerade i förväg av byrån och har meddelats revisionsrätten.

Överföringar

5.  Europaparlamentet noterar att stiftelsen gjorde sju budgetöverföringar under 2016, jämfört med nio under 2015, och att det totala belopp som överfördes var lägre än föregående år (6,1 % för 2016 jämfört med 8,2 % för 2015). Parlamentet konstaterar att detta kan tillskrivas en effektivitetsåtgärd som infördes om att föra en reservlista över aktiviteter, som härrör från planeringen. Parlamentet konstaterar med tillfredsställelse att nivån på och typen av överföringar 2016 har hållits inom de finansiella bestämmelsernas gränser.

Personalpolitik

6.  Europaparlamentet konstaterar att 89 tjänster från tjänsteförteckningen var tillsatta den 31 december 2016, jämfört med 90 tjänster 2015. Parlamentet beklagar med hänvisning till de tjänster som var tillsatta den 31 december 2016 att ingen jämn könsfördelning har uppnåtts, då det går fler än två kvinnor på en man, 67,94 % kvinnor och 32,06 % män. Parlamentet rekommenderar att man rättar till denna obalans snarast möjligt.

7.  Europaparlamentet betonar att balans mellan arbetsliv och privatliv bör ingå i stiftelsens personalpolitik. Parlamentet noterar att den budget per anställd som går till åtgärder för välbefinnande uppgår till 883 EUR, och att två Away Days anordnades för personalen under 2016. Parlamentet beklagar att det genomsnittliga antalet sjukdagar per anställd är 15 dagar (11,5 dagar utan deltid av medicinska skäl), vilket är det högsta antalet bland unionens byråer. Parlamentet rekommenderar att man undersöker varför det ser ut på detta sätt, och särskilt om det finns någon koppling till stress på arbetsplatsen.

8.  Europaparlamentet noterar att beslutet om att förhindra psykiska och sexuella trakasserier antogs redan 2010. Parlamentet stöder de utbildnings- och informationsmöten som har hållits för att öka medvetenheten bland personalen.

9.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att stiftelsen inte tog emot några klagomål, stämningar eller rapporter kopplade till anställning eller avskedande av personal under 2016.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter, transparens och demokrati

10.  Europaparlamentet berömmer stiftelsen för dess proaktiva arbete med att begära in intresseförklaringar från samtliga styrelseledamöter i enlighet med artikel 11 i rådets förordning (EEG)(12). Stiftelsen uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om vilka framsteg som gjorts på detta område. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att meritförteckningarna nu är fritt tillgängliga.

11.  Europaparlamentet noterar att öppenhetsregistret inte är tillämpligt på stiftelsens arbete.

12.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att stiftelsen antog sina riktlinjer för visselblåsning i december 2015. Parlamentet framhåller att det fanns ett fall med en visselblåsare under 2016, som inte anmäldes till Olaf då alla förtydliganden mottogs.

13.  Europaparlamentet anser att det finns behov av ett oberoende organ med tillräckliga budgetresurser som kan offentliggöra information och ge råd och dit fall kan hänvisas, i syfte att hjälpa visselblåsare att använda de korrekta kanalerna för att lämna sina uppgifter om eventuella missförhållanden som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen, samtidigt som man värnar om konfidentialiteten för personerna i fråga och erbjuder dem stöd och rådgivning.

14.  Europaparlamentet noterar att en övning för e-lärande och för att öka medvetenheten om bedrägerier och intressekonflikter genomfördes för all personal i början av 2017.

Huvudresultat

15.  Europaparlamentet välkomnar de tre viktigaste resultat som stiftelsen uppnådde under 2016, nämligen att den med framgång

–  uppfyllde målen för att uppnå alla nyckelutförandeindikationer under 2016,

–  hanterade 105 förfrågningar om hjälp från kommissionen och kommissionens delegationer, från 52 % av partnerländerna; parlamentet konstaterar att stiftelsen fick 100 % positiv respons på kvaliteten på sina tjänster och på stödets användbarhet och läglighet och  stödde politiska analyser och utveckling i 25 av sina partnerländer genom Turinprocessen.

16.  Europaparlamentet välkomnar den höga genomförandegraden av stiftelsens planerade verksamhet för 2016 (94 %), men noterar att den minskade något jämfört med 2015 (96 %). Parlamentet noterar en avsevärd förbättring vad gäller tidpunkten för leverans (90 %) jämfört med åren före 2016 (83 %).

17.  Europaparlamentet beklagar dock att stiftelsen inte använder verksamhets- och resultatindikatorerna för att förbättra användningen av nyckelresultatindikatorerna, och rekommenderar att man ändrar sin policy angående detta.

Strategi för bedrägeribekämpning

18.  Europaparlamentet välkomnar att stiftelsen har utvecklat en strategi för bedrägeribekämpning i enlighet med kommissionens övergripande strategi för bedrägeribekämpning. Parlamentet noterar med tillfredsställelse utvecklingen av en modul för e-lärande för att öka personalens medvetenhet om bedrägeriförebyggande, som ska tillhandahållas och återkomma regelbundet från och med 2017.

Internkontroll

19.  Europaparlamentet noterar att under 2016 vidtog stiftelsen viktiga åtgärder för att förbättra effektiviteten hos sina internkontrollsystem inom området ledarskap (internkontrollsystem 1 Uppdrag och värderingar, internkontrollsystem 2 Etiska och organisatoriska värderingar, internkontrollsystem 7 Verksamhetsstruktur), personalledning (internkontrollsystem 3 Personalens fördelning och rörlighet, internkontrollsystem 4 Utvärdering och utveckling av personalen), strategi, planering och samarbete med berörda parter (internkontrollsystem 5 Mål och resultatindikatorer och internkontrollsystem 6), riskhantering och processer (internkontrollsystem 11 Dokumenthantering och internkontrollsystem 12 Information och kommunikation).

Internrevision

20.  Europaparlamentet noterar att stiftelsen granskas av kommissionens tjänst för internrevision och att den inte mottog några kritiska rekommendationer från kontrollorganet under 2016.

Resultat

21.  Europaparlamentet noterar från revisionsrättens rapport att kommissionen genomförde en extern utvärdering av stiftelsen under 2016 som ett första steg mot en övergripande utvärdering av de fyra byråer som arbetar inom området sysselsättning, socialpolitik och inkludering. Parlamentet noterar vidare att utvärderingens slutsats var att den omfattande omorganisering av stiftelsen som pågår sedan 2011 inte har haft några stora negativa effekter och att interna och externa intressenter i huvudsak är positiva till den, särskilt när det gäller strategi och ändamålsenlighet. Parlamentet konstaterar med tillfredsställelse att styrningen av stiftelsen ansågs vara effektiv och ändamålsenlig. Parlamentet noterar att man i bedömningen även betonar att stiftelsen har fortsatt det arbete som den inledde 2011 för att förbättra sin tillsynskapacitet, men att bilden av dess verksamhet och resultat fortfarande kan bli tydligare. Stiftelsen har utarbetat en plan för att genomföra utvärderarens rekommendationer.

22.  Europaparlamentet noterar från revisionsrättens rapport att revisionsrätten redan i sin rapport från 2011 belyste att situationen när det gäller stiftelsens lokaler är otillfredsställande och att detta riskerar att störa stiftelsens verksamhet. Parlamentet beklagar att situationen är oförändrad eftersom det konsortium som förvaltade och använde delar av byggnaderna gick i konkurs 2011 så att anläggningen delvis blev tom. Värdlandet måste skyndsamt finna en lösning på problemet. Parlamentet påminner om att enligt värdavtalet ska lämpliga lokaler garanteras fram till 2027. Stiftelsen uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om eventuella åtgärder som vidtas i denna fråga.

23.  Europaparlamentet är medvetet om stiftelsens arbete för att stödja unionens partnerländer att utnyttja sitt humankapital genom reformer av utbildnings-, yrkesutbildnings- och arbetsmarknadssystem inom ramen för unionens utrikespolitik. Parlamentet välkomnar stiftelsens verksamhet när det gäller utvecklingen av färdigheter och främjande av livslångt lärande för att hjälpa partnerländerna att förbättra sina medborgares anställbarhet och deras sysselsättningsmöjligheter.

24.  Europaparlamentet välkomnar med eftertryck stiftelsens stöd till EU:s kandidatländer med avseende på genomförandet av slutsatserna från Riga 2015 på områden såsom arbetsplatsförlagt lärande, kompetensutveckling för lärare vid yrkesutbildningar och utbildning i entreprenörskap.

25.  Europaparlamentet välkomnar samarbetet med unionens övriga byråer – särskilt Eurofound och Cedefop – om unionens politik som bidrar till utveckling av humankapitalet.

o

o o

26.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den ... 2018(13) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

24.1.2018

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2016

(2017/2156(DEC))

Föredragande av yttrande: Claude Rolin

FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse över att revisionsrätten förklarat att de transaktioner som ligger till grund för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsens årliga räkenskaper för budgetåret 2016 är lagliga och korrekta och att dess finansiella ställning per den 31 december 2016 återges på ett rättvisande sätt.

2.  Europaparlamentet är medvetet om stiftelsens arbete för att stödja unionens partnerländer att utnyttja sitt humankapital genom reformer av utbildnings-, yrkesutbildnings- och arbetsmarknadssystem inom ramen för unionens utrikespolitik. Parlamentet välkomnar stiftelsens verksamhet när det gäller utvecklingen av färdigheter och främjande av livslångt lärande för att hjälpa partnerländerna att förbättra sina medborgares anställbarhet och deras sysselsättningsmöjligheter.

3.  Europaparlamentet välkomnar den höga genomförandegraden av stiftelsens planerade verksamhet för 2016 (94 %), men noterar att den minskade något jämfört med 2015 (96 %). Parlamentet noterar en avsevärd förbättring vad gäller tidpunkten för leverans (90 %) jämfört med åren före 2016 (83 %).

4.  Europaparlamentet noterar den höga nivån på anslag som förts över i avdelning II (18,4 %), vilket är en ökning jämfört med 2015 (16,1 %) och avdelning III (30,3 %), vilket är en minskning jämfört med 2015 (36,4 %).

5.  Europaparlamentet är bekymrat över revisionsrättens iakttagelse att situationen för stiftelsens lokaler är otillfredsställande och riskerar att störa verksamheten. Parlamentet noterar att enligt värdskapsavtalet garanteras lämpliga lokaler fram till 2027 och noterar det akuta behovet för värdlandet att finna en lösning på denna fråga. Parlamentet uppmanar stiftelsen att uppdatera parlamentet om framstegen i det pågående anbudsförfarandet.

6.  Europaparlamentet välkomnar med eftertryck stiftelsens stöd till EU:s kandidatländer med avseende på genomförandet av slutsatserna från Riga 2015 på områden såsom arbetsbaserat lärande, kompetensutveckling för lärare vid yrkesutbildningar och utbildning i entreprenörskap.

7.  Europaparlamentet välkomnar samarbetet med unionens övriga byråer – särskilt Eurofound och Cedefop – om unionens politik som bidrar till utveckling av humankapitalet.

8.  Europaparlamentet välkomnar resultaten av den externa utvärdering som genomfördes för kommissionens räkning, där det konstaterades att styrningen av stiftelsen var ändamålsenlig och effektiv, och att dess omfattande omorganisering sedan 2011 haft positiva återverkningar på dess arbete. Parlamentet noterar rekommendationen om att stiftelsen skulle kunna förbättra sin övervakningskapacitet ytterligare för att bättre illustrera sin verksamhet, och välkomnar stiftelsens avsikt att genomföra dessa förslag.

9.  Europaparlamentet välkomnar institutets uppföljningsåtgärder till följd av de kommentarer som den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten gjorde 2013 avseende 7,5 miljoner EUR på konton i en enda bank med ett lågt kreditbetyg (F3, BBB) som nu har minskats betydligt till 1,8 miljoner EUR.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

23.1.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

41

6

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin‑Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Maria Arena, Georges Bach, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Ivari Padar, Flavio Zanonato

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Geoffroy Didier, Morten Messerschmidt

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

41

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto

GUE/NGL

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, David Casa, Geoffroy Didier, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Romana Tomc

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Ivari Padar, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

6

-

ECR

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Morten Messerschmidt, Ulrike Trebesius

NI

Lampros Fountoulis

3

0

EFDD

Rosa D'Amato

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

20.3.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

EUT C 417, 6.12.2017, s. 181.

(2)

EUT C 417, 6.12.2017, s. 181.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 354, 31.12.2008, s. 82.

(5)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

EUT C 417, 6.12.2017, s. 181.

(7)

EUT C 417, 6.12.2017, s. 181.

(8)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

EUT L 354, 31.12.2008, s. 82.

(10)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

EUT C 12, 13.1.2017, s. 1.

(12)

Rådets förordning (EEG) nr 1360/90 av den 7 maj 1990 om inrättandet av en europeisk yrkesutbildningsstiftelse (EGT L 131, 23.5.1990, s. 1).

(13)

Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA-PROV(2018)0000.

Senaste uppdatering: 25 april 2018Rättsligt meddelande