Menettely : 2017/2150(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0081/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0081/2018

Keskustelut :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Äänestykset :

PV 18/04/2018 - 12.46

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0151

MIETINTÖ     
PDF 305kWORD 59k
23.3.2018
PE 613.462v02-00 A8-0081/2018

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2150(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Bart Staes

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2150(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä keskuksen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2018 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä keskukselle (05941/2018 – C8-0060/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksesta 12. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1920/2006(4) ja erityisesti sen 15 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(5) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0081/2018),

1.  myöntää Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen johtajalle vastuuvapauden keskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisestä

(2017/2150(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä keskuksen vastauksen(6),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman(7) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2018 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä keskukselle (05941/2018 – C8-0060/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(8) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksesta 12. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1920/2006(9) ja erityisesti sen 15 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(10) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0081/2018),

1.  hyväksyy Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2150(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0081/2018),

A.  korostaa vastuuvapauden myöntävänä viranomaisena vastuuvapausmenettelyn yhteydessä, että unionin toimielinten demokraattista legitimiteettiä on erityisen tärkeää vahvistaa edelleen lisäämällä avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä soveltamalla tulosbudjetoinnin käsitettä ja noudattamalla henkilöresursseja koskevaa hyvää hallintotapaa;

B.  toteaa, että Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen tulo- ja menotaulukon(11) mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2016 oli 15 421 357 euroa, mikä merkitsee 16,73 prosentin vähennystä vuoteen 2015 verrattuna; toteaa, että keskuksen talousarvio rahoitetaan pääasiassa unionin talousarviosta;

C.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että keskuksen tilit olivat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet olivat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Vuoden 2015 vastuuvapausmenettelyn seuranta

1.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan keskus teki vuonna 2012 puitesopimuksen, jonka perusteella se voi tehdä erillissopimuksia enintään 250 000 euron arvosta, mikä oli mainittu hankintailmoituksessa. panee huolestuneena merkille, että keskus ei kuitenkaan noudattanut tätä enimmäismäärää; panee myös merkille, että vuoden 2015 loppuun mennessä tämän sopimuksen perusteella oli suoritettu yhteensä 382 181 euron maksut eli enimmäismäärä oli ylitetty 50 prosentilla; toteaa enimmäismäärän ylittävien maksujen osoittavan, että keskuksen puitesopimusten seurantaan soveltamaa menettelyä olisi parannettava; kehottaa keskusta raportoimaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle korjaavan toimenpiteen tilanteesta, joka on tällä hetkellä ”kesken”, sekä puitesopimusten seurannan tulevista parannuksista;

Huomautukset toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta

2.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan yksi keskuksen työntekijöistä toimi valtuutettuna tulojen ja menojen hyväksyjänä kahden puitesopimuksen osalta, kun arviointikomitea nimitettiin, päätökset sopimuksista tehtiin ja sopimukset allekirjoitettiin, ja puitesopimusten enimmäisarvo oli 135 000 euroa ja 650 000 euroa; panee kuitenkin merkille, että tulojen ja menojen hyväksyjän myöntämä valtuutus koski enintään 130 000:ta euroa eikä se liittynyt nimenomaisesti puitesopimuksiin; toteaa, että keskuksen vastauksen mukaan kyseisten kahden puitesopimuksen enimmäisarvo vain osoitti niiden erillissopimusten kumulatiivisen kokonaisarvon, jotka todennäköisesti tehtäisiin puitesopimuksiin liittyvinä; panee tyytyväisenä merkille, että keskus mukauttaa päätöstään tulojen ja menojen hyväksyjän valtuuksien delegoinnista esittääkseen selkeämmin tämän valtuutuksen kattamat toimet;

Talousarvio- ja varainhallinto

3.  toteaa, että varainhoitovuonna 2016 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 99,95 prosenttia, mikä merkitsee 0,12 prosentin lisäystä vuoteen 2015 verrattuna, ja maksumäärärahojen käyttöaste oli 95,64 prosenttia, mikä merkitsee 1,71 prosentin vähennystä vuoteen 2015 verrattuna; panee tyytyväisenä merkille, että sidottujen määrärahojen korkea kokonaistaso osoittaa, että sitoumukset oli tehty oikea-aikaisesti;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

4.  panee merkille vuodelle 2016 siirrettyjen sidottujen määrärahojen kokonaismäärän, 671 266 euroa (4,36 prosenttia);

5.  toteaa, että määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle voivat usein olla osittain tai täysin perusteltuja virastojen toimenpideohjelmien monivuotisen luonteen vuoksi eivätkä ne välttämättä ole osoitus talousarvion suunnittelun ja toteuttamisen heikkouksista eivätkä myöskään aina vastoin talousarvion vuotuisuuden periaatetta etenkään, jos keskus suunnittelee ne etukäteen ja ilmoittaa niistä tilintarkastustuomioistuimelle;

Hankinnat

6.  panee merkille, että keskus otti käyttöön uuden hankintasuunnitelman, joka toteutettiin onnistuneesti tiiviissä yhteistyössä kaikkien yksikköjen kanssa; kehottaa keskusta tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tämän suunnitelman täytäntöönpanosta;

7.  panee merkille, että keskus osallistui virastojen hankintavirkamiesten verkoston kokoukseen, jossa jaettiin kokemuksia toimenpiteiden täytäntöönpanon jatkamisesta niin, että tarjouskilpailuja ja muita taloudellisia prosesseja voidaan järkiperäistää ja optimoida;

Henkilöstöpolitiikka

8.  panee merkille, että keskuksen henkilöstökartoituksen tulosten mukaan 69,75 prosenttia keskuksen henkilöresursseista työskenteli vuonna 2016 operatiivisissa toimissa, 20,17 prosenttia hallinnollisissa tuki- ja koordinointitehtävissä ja 10,08 prosenttia muissa tehtävissä;

9.  panee merkille, että henkilöstötaulukon mukaan 73 tointa (unionin talousarviossa hyväksytyistä 79 toimesta) oli täytettynä 31. joulukuuta 2016, kun määrä oli 74 vuonna 2015; pitää myönteisenä, että kaikkien 31. joulukuuta 2016 täytettyjen virkojen osalta sukupuolten tasapaino oli saavutettu, sillä naisia oli 53,47 prosenttia ja miehiä 46,53 prosenttia;

10.  korostaa, että työn ja yksityiselämän yhteensovittamisen olisi oltava osa keskuksen henkilöstöpolitiikkaa ja että hyvinvointia edistävään toimintaan käytettiin noin 100 euroa henkilöstön jäsentä kohti, mikä vastaa yhtä päivää; toteaa, että sairauslomapäiviä oli keskimäärin 8,54 päivää henkilöstön jäsentä kohti;

11.  arvostaa sitä, että keskus on jo hyväksynyt menettelyn, jolla suojellaan työntekijöiden ihmisarvoa ja ehkäistään häirintää; kehottaa keskusta järjestämään koulutustilaisuuksia henkilöstön tietoisuuden parantamiseksi;

12.  panee tyytyväisenä merkille, että keskus ei vastaanottanut vuonna 2016 yhtään valitusta, kannetta tai ilmoitusta, jossa olisi moitittu työntekijöiden palkkaamista tai irtisanomista;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus ja demokratia

13.  panee merkille, että ilmoitus keskuksen johtajan sidonnaisuuksista julkistetaan keskuksen verkkosivuilla; kehottaa keskusta julkistamaan verkkosivuillaan entistä enemmän ilmoituksia sidonnaisuuksista;

14.  toteaa, että hallintoneuvosto hyväksyi keskuksen petostentorjuntaa koskevat toimintaperiaatteet, jotka ovat Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) hajautettujen virastojen ohjaukseen valmisteleman menettelyn mukaiset ja joilla täydennetään keskuksen asiassa jo toteuttamia toimia ja etenkin OLAFin sisäisten tutkintojen sääntöjä, henkilöstön ammattietiikkaa koskevaa tietoisuutta kehittäviä aloitteita, kolmansien osapuolten tarjoamia lahjoja ja vieraanvaraisuutta koskevia sääntöjä sekä vakavia väärinkäytöksiä ja niiden paljastamista koskevia ohjeita;

15.  katsoo, että olisi perustettava riippumaton ilmoitus-, neuvonta- ja käsittelyelin, jolla on riittävästi määrärahoja, jotta voidaan auttaa väärinkäytösten paljastajia käyttämään oikeita kanavia unionin taloudellisia etuja vahingoittavia mahdollisia väärinkäytöksiä koskevien tietojen paljastamiseen ja samalla varjella luottamuksellisuutta ja tarjota tarvittavaa tukea ja neuvontaa;

Tärkeimmät saavutukset

16.  on tyytyväinen keskuksen vuonna 2016 määrittämiin kolmeen keskeiseen saavutukseen, jotka ovat seuraavat:

–  se hyväksyi ensimmäisen pitkäaikaissuunnitelmansa: vuoden 2025 EMCDDA-strategia;

–  se otti käyttöön asianmukaiset mekanismit, joiden avulla organisaatiota voidaan ohjata onnistuneesti siirtymäkaudella niin, että samalla saavutetaan edistystä sen tehtävän toteuttamisessa;

–  se pani alulle kolme lippulaivajulkaisua: vuoden 2016 eurooppalainen huumeraporttipaketti, keskuksen ja Europolin yhteinen vuoden 2016 raportti EU:n huumemarkkinoista ja vuoden 2015 alkoholiin ja huumeisiin liittyvä eurooppalainen koulututkimushanke;

Sisäinen tarkastus

17.  panee huolestuneena merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan komission sisäinen tarkastus korosti tammikuussa 2016 antamassaan tarkastuskertomuksessa sitä, että keskuksen on parannettava tietoteknisten hankkeiden hallinnointiaan huomattavasti; panee huolestuneena merkille, että komission sisäinen tarkastus toi esiin etenkin seuraavat seikat: keskuksella ei ollut kattavaa pitkän aikavälin strategista näkemystä ydintoimintaprosesseja tukevista tietoteknisistä järjestelmistä, keskuksen tietoteknisten hankkeiden hallinnointimenetelmät vastasivat keskuksen tarpeita ainoastaan osittain ja järjestelmävaatimusten hallinnointiprosessi oli puutteellinen; panee merkille, että virasto ja sisäinen tarkastus sopivat korjaavia toimenpiteitä koskevasta suunnitelmasta; kehottaa keskusta tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle asian edistymisestä;

18.  panee merkille, että sisäinen tarkastus suoritti vuosien 2016–2018 strategisessa sisäisessä tarkastussuunnitelmassaan esitettyjen suuntaviivojen mukaisesti syyskuussa 2016 viraston toiminnan jatkuvuutta koskevan rajoitetun tarkastelun; toteaa, että asiaan liittyvässä kertomusluonnoksessa esitettiin kolme suositusta, joita sisäinen tarkastaja piti ”tärkeinä” ja jotka koskivat toiminnan vaikutusanalyysia, koulutusta ja tietoisuutta parantavia toimia sekä kriittisten merkintöjen luetteloa; toteaa, että näiden kolmen suosituksen käsittelemiseksi laaditaan toimintasuunnitelma sen jälkeen, kun on saatu lopullinen kertomus toiminnan jatkuvuudesta keskuksessa; kehottaa keskusta tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tämän toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta;

19.  kannustaa seurantakeskusta sitoutumaan siihen, että se tarjoaa kiinnostuneille kolmansille osapuolille parempia mahdollisuuksia tutustua sen tietoihin, sillä yksi sen päätavoitteista on tiedon levittäminen huumeongelman tilanteesta, mukaan lukien tiedot merkittävistä uusista suuntauksista; toivoo, että tällaisen sitoutumisen seurauksena toteutetaan vastaavasti tehokkaita toimenpiteitä;

o

o o

20.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta ... 2018(12) antamaansa päätöslauselmaan.

7.2.2018

KANSALAISVAPAUKSIEN SEKÄ OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2150(DEC))

Valmistelija: Kostas Chrysogonos

EHDOTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  panee tyytyväisenä merkille tilintarkastustuomioistuimen päätelmät, joiden mukaan Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot seurantakeskuksen taloudellista asemasta 31. joulukuuta 2016 ja sen toimet olivat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

2.  pitää myönteisenä seurantakeskuksen talousarvion korkeaa toteutusastetta, sillä maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli 99,95 prosenttia ja maksumäärärahojen 95,64 prosenttia sekä siirrettyjen määrärahojen käyttöaste 94 prosenttia; panee kuitenkin merkille, että seurantakeskuksen talousarvio supistui 17 prosenttia vuonna 2016 vuoteen 2015 verrattuna;

3.  pitää valitettavana tilintarkastustuomioistuimen havaintoa siitä, että yksi seurantakeskuksen työntekijöistä, joka oli nimitetty tulojen ja menojen hyväksyjäksi arviointikomiteoihin, teki myöntämispäätöksiä ja allekirjoitti kahden puitesopimuksen alaisia sopimuksia siitä huolimatta, että tätä tehtävää ei ollut nimenomaisesti sisällytetty tulojen ja menojen hyväksyjän antamaan valtuutukseen; panee tyytyväisenä merkille seurantakeskuksen sitoumuksen mukauttaa kyseisen valtuuksien siirron sisältöä ja ottaa käyttöön tehokkaita valvontakeinoja tällaisten tapahtumien estämiseksi;

4.  panee huolestuneena merkille, että sisäinen tarkastus totesi, että seurantakeskuksen keskeisiä toimintaprosesseja tukevien tietotekniikkajärjestelmien osalta ei ole olemassa kattavaa pitkän aikavälin strategista visiota, keskuksen tietotekniikkahankkeiden hallintamenetelmät oli vain osittain mukautettu sen tarpeisiin ja järjestelmävaatimusten hallintaprosessi oli puutteellinen; kannustaa seurantakeskusta sitoutumaan toimintasuunnitelman laatimiseen edellä mainittujen puutteiden korjaamiseksi;

5.  pitää myönteisenä seurantakeskuksen ensimmäisen pitkän aikavälin suunnitelman, vuoteen 2025 ulottuvan strategian, laatimista ja hyväksymistä;

6.  palauttaa mieliin, että tilintarkastustuomioistuimen päätelmissä vuodelta 2015 korostettiin, että seurantakeskus ei noudattanut vuonna 2012 allekirjoitetun puitesopimuksen mukaista enimmäismäärää, koska erillissopimuksia sai tehdä enintään 250 000 euron arvosta, ja toteaa, että vuoden 2015 loppuun mennessä tämän sopimuksen perusteella oli suoritettu maksuja yhteensä 382 181 euroa; korostaa, että vuonna 2016 tilintarkastustuomioistuimen mukaan tämä asia oli yhä ”kesken”; kehottaa seurantakeskusta parantamaan puitesopimusten seurantaan soveltamaansa menettelyä ja noudattamaan enimmäismääriä;

7.  kannustaa seurantakeskusta sitoutumaan siihen, että se tarjoaa kiinnostuneille kolmansille osapuolille parempia mahdollisuuksia tutustua sen tietoihin, sillä yksi sen päätavoitteista on tiedon levittäminen huumeongelman tilanteesta, mukaan lukien tiedot merkittävistä uusista suuntauksista; toivoo, että tällaisen sitoutumisen seurauksena toteutetaan vastaavasti tehokkaita toimenpiteitä.

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

1.2.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

45

5

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Jaromír Štětina

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

5

-

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

EFDD

Kristina Winberg

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

20.3.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

EUVL C 417, 6.12.2017, s. 150.

(2)

EUVL C 417, 6.12.2017, s. 150.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUVL L 376, 27.12.2006, s. 1.

(5)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

EUVL C 417, 6.12.2017, s. 150.

(7)

EUVL C 417, 6.12.2017, s. 150.

(8)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

EUVL L 376, 27.12.2006, s. 1.

(10)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

EUVL C 12, 13.1.2017, s. 6.

(12)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2018)0000.

Päivitetty viimeksi: 10. huhtikuuta 2018Oikeudellinen huomautus