Procedura : 2017/2150(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0081/2018

Teksty złożone :

A8-0081/2018

Debaty :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Głosowanie :

PV 18/04/2018 - 12.46

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0151

SPRAWOZDANIE     
PDF 706kWORD 60k
23.3.2018
PE 613.462v02-00 A8-0081/2018

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2016

(2017/2150(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Bart Staes

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2016

(2017/2150(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Centrum(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Centrum absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (05941/2018 – C8-0060/2018),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1920/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii(4), w szczególności jego art. 15,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(5), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0081/2018),

1.  udziela dyrektorowi Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii absolutorium z wykonania budżetu Centrum za rok budżetowy 2016;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2016

(2017/2150(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Centrum(6),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(7) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Centrum absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (05941/2018 – C8-0060/2018),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(8), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1920/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii(9), w szczególności jego art. 15,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(10), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0081/2018),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2016;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2016

(2017/2150(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0081/2018),

A.  mając na uwadze, że w ramach procedury udzielania absolutorium organ udzielający absolutorium pragnie podkreślić szczególne znaczenie dalszego wzmacniania legitymacji demokratycznej instytucji Unii poprzez zwiększanie przejrzystości i odpowiedzialności oraz wdrażanie koncepcji budżetowania celowego i właściwego zarządzania zasobami ludzkimi;

B.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków(11) ostateczny budżet Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (zwanego dalej „Centrum”) na rok budżetowy 2016 wyniósł 15 421 357 EUR, co stanowi wzrost o 16,73 % w porównaniu z 2015 r.; mając na uwadze, że budżet Centrum pochodzi głównie z budżetu Unii;

C.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2016 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Centrum jest wiarygodne, oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

Działania podjęte w następstwie udzielenia absolutorium za rok 2015

1.  zauważa na podstawie sprawozdania Trybunału, że w 2012 r. Centrum podpisało umowę ramową dotyczącą zawierania umów szczegółowych na maksymalną kwotę 250 000 EUR, co zostało określone w ogłoszeniu o zamówieniu; z zaniepokojeniem zauważa, że Centrum nie przestrzegało tego pułapu; odnotowuje ponadto, że do końca 2015 r. łączna kwota płatności, do których zobowiązało się Centrum w ramach tej umowy, wyniosła 382 181 EUR, a zatem przekroczyła dozwolony pułap o 50 %; podkreśla, że płatności dokonane powyżej tego pułapu wskazują na to, że Centrum powinno usprawnić procedurę monitorowania umów ramowych; wzywa Centrum do przedstawienia organowi udzielającemu absolutorium sprawozdania na temat stanu działania naprawczego, które obecnie oznaczone jest jako „w trakcie realizacji”, a także na temat przyszłych usprawnień w monitorowaniu umów ramowych;

Uwagi dotyczące legalności i prawidłowości operacji

2.  na podstawie sprawozdania Trybunału odnotowuje, że w odniesieniu do dwóch umów ramowych o maksymalnej wartości 135 000 EUR i 650 000 EUR jeden z pracowników Centrum działał jako delegowany urzędnik zatwierdzający w ramach powoływania komisji oceniającej, odpowiedzialnej za podjęcie decyzji o udzieleniu zamówień i podpisanie umów; zauważa jednak, że upoważnienie udzielone przez urzędnika zatwierdzającego było ograniczone do 130 000 EUR i nie odnosiło się wyraźnie do umów ramowych; zauważa, że zgodnie z odpowiedzią Centrum maksymalne wartości tych dwóch umów ramowych wskazywały łączną sumę konkretnych umów, które miały być zawarte w celu wykonania tych umów ramowych; zauważa z zadowoleniem, że Centrum zmieni jednak swoją decyzję w sprawie delegacji uprawnień urzędnika zatwierdzającego w celu wyraźniejszego określenia czynności objętych delegacją;

Zarządzanie budżetem i finansami

3.  zauważa, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2016 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 99,95 %, co oznacza wzrost o 0,12 % w porównaniu z rokiem 2015, oraz że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 95,64 %, co oznacza wzrost o 1,71 % w porównaniu z rokiem 2015; z zadowoleniem zauważa, że ogólny wysoki poziom środków, na które zaciągnięto zobowiązania, świadczył o terminowości zaciągania zobowiązań;

Zobowiązania i przeniesienia

4.  odnotowuje, że poziom środków na zobowiązania przeniesionych na 2016 r. wynosi 671 266 EUR (4,36 %);

5.  odnotowuje, że przeniesienia mogą być często w części lub całkowicie uzasadnione wieloletnim charakterem programów operacyjnych agencji, niekoniecznie oznaczają niedociągnięcia w planowaniu i wykonaniu budżetu oraz nie zawsze są sprzeczne z zasadą jednoroczności budżetu, zwłaszcza jeżeli są planowane przez Centrum z wyprzedzeniem i przedstawiane Trybunałowi;

Zamówienia

6.  odnotowuje, że Centrum wprowadziło w życie nowy plan zamówień, który został z powodzeniem zrealizowany w ścisłej współpracy ze wszystkimi jednostkami; apeluje do Centrum, by poinformowało organ udzielający absolutorium o wdrożeniu tego planu;

7.  zauważa, że Centrum uczestniczyło w posiedzeniu sieci urzędników agencji ds. zamówień w celu wymiany doświadczeń, by kontynuować wdrażanie środków na rzecz racjonalizacji i optymalizacji procedur przetargowych i innych procesów finansowych;

Polityka kadrowa

8.  zauważa, że zgodnie z wynikami monitorowania personelu, w 2016 r. 69,75 % zasobów ludzkich Centrum było przeznaczonych na działalność operacyjną, 20,17 % na wsparcie administracyjne i koordynację, a 10,08 % na działania uważane za obojętne dla budżetu;

9.  zauważa na podstawie planu zatrudnienia, że na dzień 31 grudnia 2016 r. obsadzonych było 73 stanowisk (z 79 stanowisk zatwierdzonych w ramach budżetu Unii) w porównaniu do 74 w 2015 r.; zauważa z uznaniem, że biorąc pod uwagę liczbę stanowisk obsadzonych na dzień 31 grudnia 2016 r. osiągnięto równowagę płci, gdyż stosunek kobiet do mężczyzn wynosi 53,47 % do 46,53 %;

10.  podkreśla, że równowaga między życiem zawodowym a prywatnym powinna stanowić część polityki kadrowej Centrum oraz że budżet przeznaczony na działalność związaną z poprawą dobrostanu wynosi ok. 100 EUR na pracownika, co odpowiada jednemu dniu roboczemu; stwierdza, że średnia długość zwolnienia chorobowego na pracownika wynosi 8,54 dnia;

11.  docenia, że Centrum przyjęło już politykę ochrony godności osoby i zapobiegania molestowaniu; zachęca Centrum do organizowania sesji szkoleniowych w celu podnoszenia świadomości pracowników;

12.  z zadowoleniem odnotowuje fakt, że w 2016 r. do Centrum nie wpłynęły żadne skargi, nie wszczęto procesów ani nie zgłoszono przypadków związanych z zatrudnianiem lub zwalnianiem personelu;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi, przejrzystość i demokracja

13.  zauważa, że deklaracja interesów dyrektora Centrum została opublikowana na stronie internetowej Centrum; wzywa Centrum do opublikowania na swojej stronie internetowej większej liczby deklaracji interesów;

14.  odnotowuje, że zarząd przyjął politykę Centrum w zakresie zwalczania nadużyć finansowych, która opiera się na metodologii opracowanej przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) stanowiącej wytyczne dla agencji zdecentralizowanych i uzupełnia działania podjęte już przez Centrum w tej sprawie, w szczególności przepisy OLAF dotyczące dochodzeń wewnętrznych, inicjatywy na rzecz podnoszenia świadomości na temat etyki pracowników, przepisy dotyczące prezentów i korzystania z gościnności oferowanej przez strony trzecie oraz wytyczne w sprawie poważnych naruszeń i informowania o nieprawidłowościach;

15.  wyraża potrzebę powołania niezależnego organu referencyjnego ds. ujawniania i doradztwa, dysponującego odpowiednimi zasobami budżetowymi, aby pomóc sygnalistom wykorzystywać odpowiednie kanały ujawniania informacji o możliwych nieprawidłowościach naruszających interesy finansowe Unii, przy jednoczesnym zachowaniu poufności oraz oferowaniu koniecznego wsparcia i porady;

Główne osiągnięcia

16.  z zadowoleniem przyjmuje trzy główne osiągnięcia wskazane przez Centrum w 2016 r., a mianowicie:

–  przyjęcie pierwszego długoterminowego planu: strategii Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na 2025 r.;

–  wprowadzenie odpowiednich mechanizmów, które umożliwią pomyślne kierowanie organizacją w okresie przejściowym, przy jednoczesnym osiągnięciu dalszych postępów w realizacji jej misji;

–  publikację trzech ważnych dokumentów: pakietu „Europejski raport narkotykowy 2016”, wspólnego sprawozdania EMCDDA–Europolu z 2016 r. w sprawie rynków narkotykowych w UE, a także sprawozdania za 2015 r. dotyczącego europejskiego programu badań ankietowych w szkołach na temat używania alkoholu i narkotyków;

Audyt wewnętrzny

17.  na podstawie sprawozdania Trybunału odnotowuje z niepokojem, że w sprawozdaniu z audytu ze stycznia 2016 r. Służba Audytu Wewnętrznego Komisji podkreśliła wyraźną potrzebę usprawnienia zarządzania projektami informatycznymi Centrum; z zaniepokojeniem zauważa, że Służba Audytu Wewnętrznego stwierdziła, iż brakuje nadrzędnej długofalowej wizji strategicznej w odniesieniu do systemów informatycznych wspierających podstawowe procesy operacyjne Centrum, że metodykę zarządzania projektami informatycznymi tylko częściowo dostosowano do potrzeb oraz że proces zarządzania wymogami systemowymi jest nieodpowiedni. zauważa, że Centrum i IAS uzgodniły plan dotyczący działań naprawczych; wzywa Centrum do poinformowania organu udzielającego absolutorium o poczynionych postępach;

18.  zauważa, że zgodnie z założeniami strategicznego planu kontroli wewnętrznej na lata 2016–2018 Służba Audytu Wewnętrznego przeprowadziła we wrześniu 2016 r. ograniczony przegląd ciągłości działania Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii; odnotowuje, że w odnośnym projekcie sprawozdania przedstawiono trzy zalecenia oznaczone przez audytora wewnętrznego jako „ważne”, obejmujące kwestie dotyczące analizy wpływu na działalność, szkolenia i działania uświadamiające, a także wykaz kluczowych danych; zauważa, że po otrzymaniu sprawozdania końcowego na temat ciągłości działalności Centrum opracowany zostanie plan działania mający na celu uwzględnienie tych trzech zaleceń; apeluje do Centrum, by poinformowało organ udzielający absolutorium o wdrożeniu tego planu działania;

19.  popiera zobowiązanie się przez Centrum do zapewnienia stronom trzecim lepszego dostępu do jego danych, zwłaszcza że jednym z głównych celów Centrum jest rozpowszechnianie danych i informacji na temat problemu narkomanii, w tym danych dotyczących odnośnych nowych tendencji; oczekuje, że zobowiązanie to zaowocuje podjęciem odpowiednich skutecznych działań.

o

o o

20.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia ... 2018 r.(12) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

7.2.2018

OPINIA Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2016

(2017/2150(DEC))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Kostas Chrysogonos

WSKAZÓWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  z zadowoleniem przyjmuje wnioski Trybunału Obrachunkowego („Trybunał”), w których stwierdzono, że roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii („Centrum”) rzetelnie przedstawia jego sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2016 r. i że jego transakcje są legalne i prawidłowe;

2.  z zadowoleniem przyjmuje wysoki wskaźnik wykonania budżetu Centrum na poziomie odpowiednio 99,95 % i 95,64 % w odniesieniu do środków na zobowiązania i płatności oraz na poziomie 94 % w odniesieniu do wykorzystania środków przeniesionych; zauważa jednak, że w 2016 r. budżet Centrum zmalał o 17 % w porównaniu z 2015 r.;

3.  ubolewa nad ustaleniami Trybunału, że jeden z pracowników Centrum wyznaczony na pełniącego obowiązki urzędnika zatwierdzającego w komisjach oceniających, podejmował decyzje o udzieleniu zamówień i podpisywał umowy w ramach dwóch umów ramowych, mimo że możliwość ta nie była wyraźnie przewidziana w przekazaniu uprawnień przez urzędnika zatwierdzającego; z zadowoleniem przyjmuje podjęte przez Centrum zobowiązanie dotyczące odpowiedniej zmiany treści przekazania uprawnień i wprowadzenia rzeczywistych środków kontroli, aby zapobiegać tego rodzaju zdarzeniom;

4.  z zaniepokojeniem zauważa, że Służba Audytu Wewnętrznego stwierdziła brak ogólnej długoterminowej wizji strategicznej w odniesieniu do systemów informatycznych wspierających podstawowe procesy operacyjne Centrum, tylko częściowe dostosowanie metodyki zarządzania projektami informatycznymi do potrzeb oraz fakt, że proces zarządzania wymogami systemowymi jest nieodpowiedni; wspiera podjęte przez Centrum zobowiązanie dotyczące opracowania planu działań mających na celu zaradzenie wymienionym wyżej niedociągnięciom;

5.  z zadowoleniem przyjmuje opracowanie i przyjęcie przez Centrum strategii do roku 2025, która jest pierwszym długoterminowym planem Centrum;

6.  przypomina wnioski Trybunału z 2015 r., że Centrum przekroczyło pułap umowy ramowej, która została podpisana w 2012 r. z maksymalną kwotą dla umów szczegółowych wynoszącą 250 000 EUR, i zauważa, że do końca 2015 r. łączna kwota płatności dokonanych na podstawie tej umowy wyniosła 382 181 EUR; podkreśla, że w 2016 r. kwestia ta nadal jest opatrzona przez Trybunał adnotacją „w trakcie realizacji”; wzywa Centrum do usprawnienia procedury monitorowania umów ramowych zgodnie z tymi pułapami;

7.  popiera zobowiązanie się przez Centrum do zapewnienia stronom trzecim lepszego dostępu do jego danych, zwłaszcza że jednym z głównych celów Centrum jest rozpowszechnianie danych i informacji na temat problemu narkomanii, w tym danych dotyczących odnośnych nowych tendencji; oczekuje, że zobowiązanie to zaowocuje podjęciem odpowiednich skutecznych działań.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU OPINIIW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

1.2.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

45

5

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Jaromír Štětina

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

5

-

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

EFDD

Kristina Winberg

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

20.3.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

20

4

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 150.

(2)

Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 150.

(3)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)

Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 1.

(5)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(6)

Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 150.

(7)

Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 150.

(8)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(9)

Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 1.

(10)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(11)

Dz.U. C 12 z 13.1.2017, s. 6

(12)

Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA-PROV(2018)0000.

Ostatnia aktualizacja: 11 kwietnia 2018Informacja prawna