Διαδικασία : 2017/2165(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0082/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0082/2018

Συζήτηση :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2018 - 12.60

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0165

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 690kWORD 64k
23.3.2018
PE 613.459v02-00 A8-0082/2018

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2165(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Bart Staes

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2165(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05941/2018 – C8-0075/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 912/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, για τη σύσταση Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS, την ακύρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1321/2004 σχετικά με τη δημιουργία δομών διαχείρισης για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4), και ιδίως το άρθρο 14,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0082/2018),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2016·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2165(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(6),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(7) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05941/2018 – C8-0075/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(8), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 912/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, για τη σύσταση Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS, την ακύρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1321/2004 σχετικά με τη δημιουργία δομών διαχείρισης για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(9), και ιδίως το άρθρο 14,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0082/2018),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2016·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2165(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0082/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τονίζει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και με την εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών του(11), η ενωσιακή επιδότηση στον τελικό προϋπολογισμό του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS («ο Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2016 ανήλθε σε 29 086 327 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 5,36% σε σύγκριση με το 2015·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2016 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), δηλώνει πως αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Οι υποχρεώσεις του Οργανισμού

1.  υπενθυμίζει στον Οργανισμό ότι πρέπει να τηρεί τις διατάξεις που ορίζονται στα άρθρα 109 και 110 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής(12) και ότι πρέπει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης απαλλαγής, ιδίως απαντώντας στο ερωτηματολόγιο που του είχε αποσταλεί από τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και απαντώντας στις ερωτήσεις που τέθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απαλλαγής για το 2015, στη λεγόμενη διαδικασία παρακολούθησης· θεωρεί ότι το 2016 ο Οργανισμός δεν τήρησε τις υποχρεώσεις του, διότι απέστειλε τις απαντήσεις του πολύ αργά και παραβίασε έτσι τους κανόνες και τις υποχρεώσεις του· είναι της γνώμης ότι αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί διαδικαστική αιτιολογία για την αναβολή χορήγησης απαλλαγής· είναι της γνώμης ότι μια τέτοια καθυστέρηση δεν πρέπει να επαναληφθεί·

Επακολούθηση των απαλλαγών για το 2014 και το 2015

2.  παρατηρεί με ανησυχία τον αριθμό των εν εξελίξει διορθωτικών μέτρων σε συνέχεια των παρατηρήσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου το 2014 και το 2015, σε σχέση με την ασφαλιστική κάλυψη, την επικύρωση του λογιστικού συστήματος, το σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας και τους υψηλούς ρυθμούς εναλλαγής του προσωπικού· καλεί τον Οργανισμό να ολοκληρώσει όσο το δυνατόν περισσότερες διορθωτικές ενέργειες κατά τη διάρκεια του 2018·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

3.  επισημαίνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2016 είχαν ως αποτέλεσμα να επιτευχθεί ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 100%· σημειώνει ακόμη ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 82,42%·

4.  σημειώνει ότι το 2016 ο Οργανισμός συνέχισε να διαχειρίζεται κατ’ ανάθεση προϋπολογισμό μεγάλου ύψους, μετά την υπογραφή δύο νέων συμφωνιών ανάθεσης (εκμετάλλευση της EGNOS και εκμετάλλευση του Galileo) κατά τη διάρκεια του 2016· επισημαίνει ότι, το 2016, δεσμεύτηκε συνολικό ποσό 1 074 000 000 EUR κατ’ ανάθεση προϋπολογισμού και εκτελέστηκαν πληρωμές ύψους 111 600 000 EUR·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο οικονομικό έτος

5.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το επίπεδο των μεταφορών ανειλημμένων πιστώσεων στο επόμενο οικονομικό έτος ήταν υψηλό, 2 806 212 EUR (45%) για τον Τίτλο II (διοικητικές δαπάνες) το 2016, έναντι 2 511 309 EUR (42%) το 2015· αναγνωρίζει ότι οι εν λόγω μεταφορές πιστώσεων σχετίζονται κυρίως με υπηρεσίες ΤΠ που παρασχέθηκαν το 2016, για τις οποίες δεν είχαν παραληφθεί τιμολόγια·

6.  αναγνωρίζει ότι το επίπεδο των ακυρώσεων μεταφορών του Οργανισμού είναι πολύ χαμηλό (0,7% των συνολικών κονδυλίων του προϋπολογισμού το 2016)· σημειώνει ότι ο Οργανισμός θεωρεί πως αυτό συνιστά καλύτερη ένδειξη της δημοσιονομικής διαχείρισης από ό,τι το επίπεδο των μεταφορών πιστώσεων από έτος σε έτος·

7.  σημειώνει ότι οι μεταφορές μπορούν συχνά να δικαιολογηθούν, εν μέρει ή πλήρως, από τον πολυετή χαρακτήρα των επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανισμών και δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη ένδειξη ανεπαρκειών στον σχεδιασμό και την εκτέλεση του προϋπολογισμού, ούτε αντιβαίνουν πάντα στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού, ιδίως αν έχουν προγραμματιστεί εκ των προτέρων και έχουν κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο·

Μεταφορές πιστώσεων

8.  σημειώνει ότι το 2016 διεκπεραιώθηκαν έξι εσωτερικές μεταφορές, το σύνολο των οποίων είχε την έγκριση του εκτελεστικού διευθυντή, διότι αφορούσαν μεταφορές ποσών, είτε εντός Τίτλων ή κάτω του 10% μεταξύ Τίτλων·

Πολιτική προσωπικού

9.  σημειώνει ότι, στις αρχές του 2016, ο Οργανισμός απασχολούσε 99 έκτακτους υπαλλήλους, 36 συμβασιούχους υπαλλήλους και 4 αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες, δηλαδή συνολικά 139 μέλη προσωπικού· σημειώνει ότι, στο τέλος του 2016, ο Οργανισμός απασχολούσε 113 έκτακτους υπαλλήλους (από τις 113 εγκεκριμένες θέσεις σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της Ένωσης), 43 συμβασιούχους υπαλλήλους και 4 αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των μελών του προσωπικού να ανέλθει σε 160·

10.  σημειώνει με ανησυχία ότι, με βάση τον αριθμό των θέσεων που είχαν πληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η αναλογία μεταξύ των δύο φύλων ήταν 36% γυναίκες προς 64% άνδρες·

11.  εκφράζει ικανοποίηση για την εφαρμογή εκ μέρους του Οργανισμού πολυάριθμων μέτρων για την ενίσχυση της ελκυστικότητάς του, τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά, π.χ. επισημαίνοντας τη σημασία της αποστολής του, διευρύνοντας την κοινοποίηση των κενών θέσεών του και απλουστεύοντας τη σχετική διαδικασία, διευκρινίζοντας τα οφέλη για το προσωπικό και ενισχύοντας ένα διατμηματικό περιβάλλον συνεργασίας για την αντιμετώπιση του προβλήματος της μεγάλης συχνότητας της εναλλαγής προσωπικού· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την υλοποίηση των εν λόγω μέτρων·

12.  τονίζει ότι η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής θα πρέπει να αποτελεί μέρος της πολιτικής προσωπικού του Οργανισμού· σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός που δαπανάται για δραστηριότητες ευεξίας ανέρχεται σε περίπου 84,70 EUR ανά μέλος του προσωπικού και αντιστοιχεί σε 1,1 ημέρα· παρατηρεί ότι ο μέσος όρος ημερών αναρρωτικής άδειας ανά υπάλληλο ήταν 7,1 ημέρες το 2016·

13.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Οργανισμός ενέκρινε, το 2017, μια νέα πολιτική για την προστασία της αξιοπρέπειας του ατόμου και την πρόληψη της παρενόχλησης· υποστηρίζει τη διοργάνωση επιμορφωτικών συναντήσεων για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του προσωπικού και προτείνει να διοργανώνονται τακτικά επιμορφωτικές και ενημερωτικές συναντήσεις σχετικά με το θέμα αυτό·

14.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι δεν υπήρξαν έναντι του Οργανισμού καταγγελίες, αστικές αξιώσεις ή αναφερθείσες υποθέσεις συνδεόμενες με την πρόσληψη ή την απόλυση προσωπικού το 2016·

Σύναψη συμβάσεων

15.  σημειώνει ότι ο μέσος χρόνος πληρωμής του Οργανισμού ήταν 14 ημέρες, πολύ κάτω από τον δείκτη αναφοράς 30 ημερών της Επιτροπής και από τον στόχο του Οργανισμού για χρόνο 20 ημερών· σημειώνει ότι ο Οργανισμός επεξεργάστηκε συνολικά 4 740 χρηματοοικονομικές συναλλαγές, αριθμός που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 11% σε σύγκριση με το 2015·

16.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Οργανισμός συνήψε, στις 15 Δεκεμβρίου 2016, σύμβαση πλαίσιο σχετικά με την εκμετάλλευση του δορυφορικού συστήματος Galileo κατά την περίοδο 2017 έως 2027, που αντιστοιχεί σε 1 500 000 000 EUR· επισημαίνει ακόμη ότι η σύμβαση ανατέθηκε με την εφαρμογή διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων· σημειώνει ότι ένας από τους προσφέροντες που συμμετείχαν στη διαδικασία προσέφυγε κατά του Οργανισμού ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αμφισβητώντας το αποτέλεσμα της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης· γνωρίζει ότι το Δικαστήριο θα αποφανθεί επί της νομιμότητας και της κανονικότητας της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης-πλαισίου, καθώς και όλων των συναφών επιμέρους συμβάσεων και των μελλοντικών πληρωμών· επισημαίνει ότι οι πρώτες πληρωμές αναμενόταν να πραγματοποιηθούν το 2017·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, διαφάνεια και δημοκρατία

17.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός δημοσίευσε συνοπτικά βιογραφικά σημειώματα και δηλώσεις συμφερόντων των κορυφαίων μελών της διοίκησής του στον ιστότοπό του·

18.  επισημαίνει το γεγονός ότι ο Οργανισμός δεν έχει ακόμη εγκρίνει πολιτική για την καταγγελία δυσλειτουργιών· σημειώνει, ωστόσο, με βάση την έκθεση παρακολούθησης του Οργανισμού, ότι θα αρχίσει η διαδικασία έγκρισης μιας πολιτικής για την καταγγελία δυσλειτουργιών βάσει των κανόνων εφαρμογής της Επιτροπής για τους οργανισμούς, που αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2018· ζητεί από τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την κατάρτιση και την εφαρμογή των κανόνων του για την καταγγελία δυσλειτουργιών·

Κύρια επιτεύγματα

19.  επιδοκιμάζει τα τρία σημαντικότερα επιτεύγματα που επισημαίνει ο Οργανισμός για το 2016, δηλαδή ότι:

–  ολοκλήρωσε τη διαδικασία ανάθεσης σε σχέση με τον διαχειριστή των υπηρεσιών Galileo («Galileo Service Operator»), ύψους 1 500 000 000 EUR·

–  επικαιροποίησε τη συμφωνία ανάθεσης με την Επιτροπή όσον αφορά το Galileo·

–  ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις και υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) για το Galileo·

Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος

20.  σημειώνει ότι, το 2016, η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (ΥΕΛΕ) διεξήγαγε έλεγχο των διαδικασιών σχεδιασμού, παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων του Οργανισμού· επισημαίνει το γεγονός ότι από τον έλεγχο δεν προέκυψαν κρίσιμα ευρήματα· επισημαίνει, ακόμη, ότι το 2016 η ΥΕΛΕ ανακοίνωσε ότι σχεδίαζε να πραγματοποιήσει περιοδική αξιολόγηση κινδύνου για τον Οργανισμό το 2017·

Εσωτερικοί έλεγχοι

21.  επισημαίνει ότι η τελευταία αξιολόγηση για τη συμμόρφωση με τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2015 και έδειξε ότι ο Οργανισμός συμμορφώνεται με το σύνολο των 16 προτύπων εσωτερικού ελέγχου, πλην ενός («επιχειρησιακή συνέχεια»)· σημειώνει ακόμη ότι, στη συνέχεια, το 2016, ο Οργανισμός ξεκίνησε μια αξιολόγηση εταιρικού προγράμματος αδιάλειπτης λειτουργίας· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με το αποτέλεσμα αυτής της αξιολόγησης·

22.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στην έκθεση του ελέγχου της, του Νοεμβρίου 2016, η ΥΕΛΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το 2016 δεν διενεργήθηκε ετήσια αξιολόγηση κινδύνου σε επίπεδο Οργανισμού και ότι τα έγγραφα προγραμματισμού και οι εκθέσεις δραστηριοτήτων του Οργανισμού δεν αναφέρουν τους σημαντικούς κινδύνους από τους οποίους ενδεχομένως απειλείται· παρατηρεί, επιπλέον, ότι η ΥΕΛΕ επεσήμανε πως η ορολογία που χρησιμοποιείται για τα διάφορα στοιχεία του συστήματος μέτρησης των επιδόσεων δεν είναι συνεπής, γεγονός που παρακωλύει την παρακολούθηση των επιδόσεων· σημειώνει ότι ο Οργανισμός και η ΥΕΛΕ συμφώνησαν σε ένα σχέδιο για τη λήψη διορθωτικών μέτρων· αναγνωρίζει ότι ο Οργανισμός έχει θέσει σε εφαρμογή τα πορίσματα της ΥΕΛΕ όσον αφορά τη διαχείριση του κινδύνου και ότι στο τέταρτο τρίμηνο του 2016 ο Οργανισμός ολοκλήρωσε μια πολιτική και διαδικασία διαχείρισης εταιρικού κινδύνου·

Λοιπά σχόλια

23.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του κέντρου παρακολούθησης της ασφάλειας του συστήματος Galileo (Galileo Security Monitoring Centre) και των σταθμών εδάφους του συστήματος Galileo, που βρίσκονται στην επικράτεια του Ηνωμένου Βασιλείου· επισημαίνει ότι εκκρεμεί ο προσδιορισμός του καθεστώτος του Ηνωμένου Βασιλείου στο πλαίσιο των δομών αυτών· καλεί τον Οργανισμό να συνεργαστεί στενά με την Επιτροπή όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις σχετικά με το Brexit, ώστε να είναι επαρκώς προετοιμασμένος για να ελαχιστοποιήσει τυχόν αρνητικές επιχειρησιακές ή οικονομικές επιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν·

24.  σημειώνει με απογοήτευση ότι η προβολή του Οργανισμού εξακολουθεί να μην είναι ικανοποιητική και ότι δεν επισημαίνει επαρκώς τη σημασία του έργου που πραγματοποιείται από την Ένωση στον τομέα δραστηριότητας του Οργανισμού· καλεί τον Οργανισμό να είναι περισσότερο προορατικός στην παρουσίαση της αποστολής και του έργου του στο ευρύ κοινό και να αυξήσει τη συνολική προβολή του·

o

o o

25.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της ... 2018(13) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.3.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

5

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Νότης Μαριάς

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

5

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 241.

(2)

ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 241.

(3)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 276 της 20.10.2010, σ. 11.

(5)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(6)

ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 241.

(7)

ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 241.

(8)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(9)

ΕΕ L 276 της 20.10.2010, σ. 11.

(10)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(11)

ΕΕ C 230 της 24.6.2016, σ. 4

(12)

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42).

(13)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA-PROV(2018)0000.

Τελευταία ενημέρωση: 23 Απριλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου