Postupak : 2017/2165(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0082/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0082/2018

Rasprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.60

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0165

IZVJEŠĆE     
PDF 607kWORD 57k
23.3.2018
PE 613.459v02-00 A8-0082/2018

o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2016.

(2017/2165(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Bart Staes

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2016.

(2017/2165(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2016., s odgovorom Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 – C8-0075/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 912/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2010. o osnivanju Agencije za europski GNSS, stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1321/2004 o uspostavi struktura za upravljanje europskim programima satelitske radionavigacije i izmjeni Uredbe (EZ) br. 683/2008 Europskog parlamenta i Vijeća(4), a posebno njezin članak 14.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0082/2018),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Agencije za europski GNSS za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2016.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Agencije za europski GNSS, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2016.

(2017/2165(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2016., s odgovorom Agencije(6),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(7) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 – C8-0075/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(8), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 912/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2010. o osnivanju Agencije za europski GNSS, stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1321/2004 o uspostavi struktura za upravljanje europskim programima satelitske radionavigacije i izmjeni Uredbe (EZ) br. 683/2008 Europskog parlamenta i Vijeća(9), a posebno njezin članak 14.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(10), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0082/2018),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2016.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Agencije za europski GNSS, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2016.

(2017/2165(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0082/2018),

A.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica tijelo nadležno za davanje razrješnica naglašava da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti te uvođenjem koncepta izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrog upravljanja ljudskim resursima;

B.  budući da je prema izvještaju o prihodima i rashodima(11) Unija subvencionirala konačni proračun Agencije za europski globalni navigacijski satelitski sustav („Agencija”) za financijsku godinu 2016. s 29 086 327 EUR, što predstavlja povećanje od 5,36 % u odnosu na 2015. godinu;

C.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za financijsku godinu 2016. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

Obveze Agencije

1.  podsjeća Agenciju da mora poštovati odredbe iz članaka 109. i 110. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1271/2013(12) i da treba ispuniti svoje obveze u postupku davanja razrješnice, osobito u pogledu odgovaranja na upitnik koji šalju zastupnici u Europskom parlamentu i odgovaranja na probleme primijećene prilikom postupka davanja razrješnice za 2015., tzv. praćenje provedbe preporuka; smatra da Agencija nije ispunila svoje obveze tijekom 2016. jer je svoje odgovore poslala prekasno i na taj način prekršila pravila i svoje obveze; mišljenja je da bi se to moglo smatrati formalnim razlogom za odgađanje davanja razrješnice; smatra da se takvo kašnjenje ne smije ponoviti;

Mjere poduzete na temelju preporuka iz razrješnica za 2014. i 2015.

2.  sa zabrinutošću primjećuje broj aktualnih korektivnih mjera koje se primjenjuju kao odgovor na primjedbe Revizorskog suda iz 2014. i 2015. povezane s osiguranjem, potvrdom računovodstvenog sustava, planom kontinuiteta poslovanja i velikom fluktuacijom osoblja; poziva Agenciju da tijekom 2018. privede kraju što je više moguće korektivnih mjera;

Upravljanje proračunom i financijama

3.  primjećuje da su napori uloženi u praćenje proračuna tijekom financijske godine 2016. rezultirali stopom izvršenja proračuna od 100 %; nadalje primjećuje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 82,42 %;

4.  primjećuje da je Agencija 2016. nastavila upravljati velikim iznosom delegiranog proračuna nakon što su 2016. potpisana dva nova sporazuma o delegiranju (upotreba sustava EGNOS i Galileo); primjećuje da su 2016. u okviru delegiranog proračuna obveze iznosile 1 074 000 000 EUR, a plaćanja 111 600 000 EUR;

Obveze i prijenosi

5.  napominje da je, prema izvješću Revizorskog suda, razina prijenosa odobrenih sredstava za glavu 2. (administrativni rashodi) 2016. bila visoka, s iznosom od 2 806 212 EUR (45 %), u odnosu na 2 511 309 EUR (42 %) 2015. godine; uviđa da su ti prijenosi uglavnom povezani s uslugama u području IT-a koje su pružene 2016. godine, a za koje nisu primljeni računi;

6.  uviđa da je razina poništenja prijenosa Agencije vrlo niska (0,7 % ukupnih proračunskih linija 2016.); napominje da Agencija smatra da je to bolji pokazatelj upravljanja proračunom od same razine prijenosa;

7.  napominje da prijenosi često mogu biti djelomično ili potpuno opravdani zbog višegodišnje prirode operativnih programa agencija, da ne upućuju nužno na nedostatke u planiranju i provedbi proračuna te da nisu uvijek u suprotnosti s proračunskim načelom jedne godine, posebice ako ih se planira unaprijed i priopćuje Revizorskom sudu;

Prijenosi

8.  napominje da je 2016. obrađeno šest internih prijenosa koje je odobrio izvršni direktor jer se radilo o prijenosima iznosa unutar proračunskih glava ili ispod 10 % između proračunskih glava;

Politika zapošljavanja

9.  primjećuje da je početkom 2016. Agencija zapošljavala 99 privremenih djelatnika, 36 ugovornih djelatnika i 4 upućena nacionalna stručnjaka, odnosno ukupno 139 članova osoblja; primjećuje da je na kraju 2016. Agencija zapošljavala 113 privremenih djelatnika (od 113 mogućih radnih mjesta odobrenih u skladu s proračunom Unije), 43 ugovorna djelatnika i 4 upućena nacionalna stručnjaka, čime je ukupni broj članova osoblja porastao na 160;

10.  sa zabrinutošću napominje da su, u skladu s brojem popunjenih radnih mjesta na dan 31. prosinca 2016., žene činile 36 % zaposlenih, a muškarci 64 %;

11.  pozdravlja činjenicu da je Agencija provela brojne mjere kako bi povećala svoju atraktivnost, kako prema vani tako i interno, npr. naglašavanjem važnosti vlastite misije, većim širenjem informacija o dostupnim radnim mjestima i njihovim pojednostavljenjem, pojašnjenjem koristi za osoblje te jačanjem međusektorskog suradničkog okruženja kako bi se odgovorilo na problem velike fluktuacije osoblja; poziva Agenciju da obavješćuje tijelo nadležno za davanje razrješnice o učinku tih mjera;

12.  ističe da bi ravnoteža između privatnog i poslovnog života trebala biti dio politike zapošljavanja Agencije; ističe da proračun potrošen na aktivnosti za dobrobit osoblja iznosi oko 84,70 EUR po članu osoblja, što odgovara trajanju od 1,1 dana; primjećuje da je prosječni broj dana bolovanja u 2016. bio 7,1 dan po članu osoblja;

13.  cijeni činjenicu da je 2017. Agencija donijela novu politiku o zaštiti dostojanstva osobe i sprečavanju zlostavljanja; podržava obuke organizirane kako bi se povećala osviještenost osoblja i preporučuje redovito organiziranje obuka i informativnih susreta o toj temi;

14.  sa zadovoljstvom primjećuje da tijekom 2016. Agencija nije zaprimila nijednu primjedbu ili tužbu povezanu sa zapošljavanjem ili otpuštanjem osoblja, a nije bilo ni prijavljenih slučajeva u tom pogledu;

Javna nabava

15.  napominje da je prosječno vrijeme isplate Agencije bilo 14 dana, što je znatno ispod referentne vrijednosti Komisije od 30 dana i ispod zadanog cilja od 20 dana; primjećuje da je Agencija ukupno obradila 4 740 financijskih transakcija, što je povećanje od 11 % u odnosu na 2015.;

16.  napominje da je u skladu s izvješćem Revizorskog suda Agencija 15. prosinca 2016. potpisala okvirni ugovor o iskorištavanju satelitskog sustava Galileo u razdoblju 2017. – 2027., u iznosu od 1 500 000 000 EUR; nadalje napominje da je ugovor dodijeljen postupkom javne nabave; napominje da je jedan od ponuditelja pokrenuo sudski postupak protiv Agencije pred Sudom Europske unije kojim dovodi u pitanje ishod postupka javne nabave; uviđa da će se presudom Suda Europske unije odlučiti o zakonitosti i pravilnosti postupka javne nabave povezanog s okvirnim ugovorom i svim povezanim posebnim ugovorima i budućim plaćanjima; ističe da se očekuje da će se prva plaćanja izvršiti 2017. godine;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa, transparentnost te demokratičnost

17.  napominje da je Agencija na svojim internetskim stranicama objavila izjave o financijskim interesima rukovodećeg osoblja i njihove kratke životopise;

18.  ističe da Agencija još uvijek nije donijela politiku o zviždačima; iz izvješća o provedbi preporuka primjećuje da će Agencija pokrenuti postupak donošenja politike o zviždačima na temelju provedbenih pravila za agencije koja sastavlja Komisija i koja bi trebala biti dovršena tijekom 2018. godine; poziva Agenciju da izvješćuje tijelo nadležno za davanje razrješnica o donošenju i provedbi svojih pravila o zviždačima;

Glavna postignuća

19.  pozdravlja tri glavna postignuća koje je Agencija navela za 2016., a to su:

–  dovršenje javne nabave za operatora usluga sustava Galileo u iznosu od 1 500 000 000 EUR;

–  ažuriranje sporazuma o delegiranju s Komisijom u pogledu sustava Galileo;

–  dovršenje pregovora i potpisivanje radnog dogovora u s Europskom svemirskom agencijom (ESA) u pogledu sustava Galileo;

Unutarnja revizija

20.  napominje da je 2016. Služba za unutarnju reviziju provela reviziju postupaka planiranja, praćenja i izvješćivanja Agencije; ističe činjenicu da revizijom nisu utvrđeni nikakvi veći problemi; nadalje napominje da je 2016. Služba za unutarnju reviziju najavila planove za provođenje periodične procjene rizika Agencije u travnju 2017. godine;

Unutarnje kontrole

21.  napominje da je posljednja procjena usklađenosti sa standardima unutarnje kontrole provedena u listopadu 2015. i da je utvrđeno da Agencija nije usklađena sa samo jednim od 16 standarda unutarnje kontrole, onim u pogledu kontinuiteta poslovanja; nadalje napominje da je 2016. Agencija pokrenula procjenu kontinuiteta korporativnog poslovanja; poziva Agenciju da obavješćuje tijelo nadležno za davanje razrješnice o rezultatu te procjene;

22.  primjećuje, prema izvješću Revizorskog suda, da je Služba za unutarnju reviziju u svojem izvješću o reviziji iz studenog 2016. zaključila da tijekom 2016. nije provedena procjena rizika na razini Agencije i da bitni rizici Agencije nisu uključeni u njezine planske dokumente ili u izvješća o radu; osim toga, primjećuje da je Služba za unutarnju reviziju istaknula da terminologija koja se upotrebljava za različite elemente sustava mjerenja uspješnosti nije bila dosljedna, čime se otežava praćenje uspješnosti. napominje da su se Agencija i Služba za unutarnju reviziju dogovorile oko plana za poduzimanje korektivnih mjera; uviđa da je Agencija provela nalaze Službe za unutarnju reviziju u pogledu upravljanja rizicima i da je u četvrtom tromjesečju 2016. Agencija dovršila politiku i postupak u području upravljanja korporativnim rizikom;

Druge primjedbe

23.  napominje da Agencija upravlja Centrom za praćenje sigurnosti sustava Galileo i zemaljskim postajama sustava Galileo, koji su smješteni na teritoriju Ujedinjene Kraljevine; ističe da tek treba utvrditi status Ujedinjene Kraljevine u predmetnim okvirima; poziva Agenciju da tijesno surađuje s Komisijom u pogledu pregovora o Brexitu kako bi se dostatno pripremila da se umanji svaki negativan operativni ili financijski utjecaj do kojeg bi moglo doći;

24.  s razočaranjem primjećuje da vidljivost Agencije još uvijek nije zadovoljavajuća i ne odražava dovoljno napore koje Unija ulaže u području djelovanja Agencije; traži od Agencije da bude proaktivnija u predstavljanju svoje zadaće i rada široj publici te da poveća svoju sveukupnu vidljivost;

o

o o

25.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju rezoluciju od ... 2018.(13) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

20.3.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

19

5

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

5

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 417, 6.12.2017., str. 241.

(2)

SL C 417, 6.12.2017., str. 241.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 276, 20.10.2010., str. 11.

(5)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(6)

SL C 417, 6.12.2017., str. 241.

(7)

SL C 417, 6.12.2017., str. 241.

(8)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(9)

SL L 276, 20.10.2010., str. 11.

(10)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(11)

SL C 230, 24.6.2016., str. 4.

(12)

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 328, 7.12.2013., str. 42.)

(13)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA-PROV(2018)0000.

Posljednje ažuriranje: 11. travnja 2018.Pravna napomena