Förfarande : 2017/2165(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0082/2018

Ingivna texter :

A8-0082/2018

Debatter :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Omröstningar :

PV 18/04/2018 - 12.60

Antagna texter :

P8_TA(2018)0165

BETÄNKANDE     
PDF 286kWORD 61k
23.3.2018
PE 613.459v02-00 A8-0082/2018

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2016

(2017/2165(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Bart Staes

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2016

(2017/2165(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2016, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen(2) om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05941/2018 – C8-0075/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 912/2010 av den 22 september 2010 om inrättande av Europeiska byrån för GNSS och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1321/2004 om inrättandet av strukturer för förvaltningen av de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigering och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 683/2008(4), särskilt artikel 14,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0082/2018).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska byrån för GNSS ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska byrån för GNSS, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2016

(2017/2165(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2016, med byråns svar(6),

–  med beaktande av förklaringen(7) om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05941/2018 – C8-0075/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(8), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 912/2010 av den 22 september 2010 om inrättande av Europeiska byrån för GNSS och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1321/2004 om inrättandet av strukturer för förvaltningen av de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigering och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 683/2008(9), särskilt artikel 14,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(10), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0082/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska byrån för GNSS, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L–serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2016

(2017/2165(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2016,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0082/2018), och av följande skäl:

A.  Den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten betonar att det inom ramen för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet är särskilt viktigt att ytterligare stärka unionsinstitutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet samt att tillämpa resultatbaserad budgetering och god förvaltning av personalresurser.

B.  Enligt inkomst- och utgiftsberäkningen(11) för Europeiska byrån för GNSS (nedan kallad byrån) uppgick den slutliga budgeten för budgetåret 2016 till 29 086 327 EUR, vilket utgör en ökning med 5,36 % jämfört med 2015.

C.  I sin rapport om byråns årsredovisning för budgetåret 2016 (nedan kallad ”revisionsrättens rapport”) förklarar revisionsrätten att man hade uppnått rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper var tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna var lagliga och korrekta.

Byråns skyldigheter

1.  Europaparlamentets påminner byrån om att den måste respektera bestämmelserna i artiklarna 109 och 110 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013(12) och att den måste uppfylla sina skyldigheter inom förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet, i synnerhet när det gäller att svara på det frågeformulär som skickades av Europaparlamentets ledamöter och besvara de frågor som ställdes under förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet för 2015, den så kallade uppföljningen. Parlamentet anser att under 2016 uppfyllde inte byrån sina skyldigheter genom att skicka in sina svar för sent och därmed bryta mot bestämmelserna och sina skyldigheter. Parlamentet menar att detta skulle kunna utgöra förfarandemässiga skäl att skjuta upp ansvarsfriheten. Sådana förseningar får inte upprepas.

Uppföljning av ansvarsfriheten för 2014 och 2015

2.  Europaparlamentet ser med oro på antalet pågående korrigerande åtgärder som reaktion på revisionsrättens kommentarer 2014 och 2015 avseende försäkringsskyddet, valideringen av redovisningssystemet, kontinuitetsplanen och den höga personalomsättningen. Parlamentet uppmanar byrån att slutföra så många korrigerande åtgärder som möjligt under 2018.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

3.  Europaparlamentet noterar att uppföljningen av budgeten under budgetåret 2016 resulterade i ett budgetgenomförande på 100 %. Parlamentet noterar vidare att genomförandenivån för betalningsbemyndigandena låg på 82,42 %.

4.  Europaparlamentet noterar att byrån fortsatte att förvalta en stor delegerad budget under 2016 till följd av undertecknandet av två nya delegeringsavtal (Egnos Exploitation och Galileo Exploitation) under 2016. Parlamentet noterar att inom ramen för den delegerade budgeten ingicks 2016 åtaganden för totalt 1 074 000 000 EUR och betalningar gjordes för 111 600 000 EUR.

Åtaganden och överföringar till efterföljande budgetår

5.  Europaparlamentet konstaterar att enligt revisionsrättens rapport uppgick de ingångna åtaganden som fördes över till hela 2 806 212 EUR (45 %) för avdelning 2 (administrativa utgifter) under 2016, jämfört med 2 511 309 (42 %) under 2015. Dessa gäller främst it-tjänster som levererades 2016 och som inte hade fakturerats.

6.  Europaparlamentet uppskattar att antalet överföringar som har förfallit hos byrån är mycket lågt (0,7 % över alla budgetposter 2016). Parlamentet noterar att byrån själv anser att detta är en bättre indikator för budgetförvaltning än själva nivån på överföringarna.

7.  Europaparlamentet noterar att överföringar ofta kan vara delvis eller fullständigt motiverade eftersom byråernas verksamhetsprogram löper över flera år och att detta inte nödvändigtvis behöver vara en svaghet i budgetplaneringen och budgetgenomförandet, eller gå emot principen om budgetens ettårighet, i synnerhet om överföringarna planeras i förväg och revisionsrätten informeras om detta.

Överföringar

8.  Europaparlamentet konstaterar att sex interna överföringar hanterades under 2016, samtliga godkändes av den verkställande direktören eftersom de gällde ändrade belopp antingen inom avdelningarna eller under 10 % mellan avdelningarna.

Personalpolitik

9.  Europaparlamentet konstaterar att i början av 2016 hade byrån 99 tillfälligt anställda, 36 kontraktsanställda och 4 utsända nationella experter, dvs. totalt 139 personalmedlemmar. I slutet av 2016 hade byrån 113 tillfälligt anställda (av 113 tjänster godkända i unionsbudgeten), 43 kontraktsanställda och 4 utsända nationella experter, dvs. totalt 160 personalmedlemmar.

10.  Europaparlamentet noterar med oro att antalet tillsatta tjänster den 31 december 2016 inte uppvisar någon jämn könsfördelning, då 36 % är kvinnor och 64 % är män.

11.  Europaparlamentet välkomnar att byrån har vidtagit en rad åtgärder för att öka sin attraktivitet, såväl externt som internt, genom att bland annat betona betydelsen av dess uppdrag, främja spridningen av sina meddelanden om lediga tjänster och förenkla dem, förtydliga fördelarna för personalen och öka samarbetet mellan avdelningarna för att motverka problemet med hög personalomsättning. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om effekten av dessa åtgärder.

12.  Europaparlamentet betonar att balans mellan arbetsliv och privatliv bör ingå i byråns personalpolitik. Parlamentet betonar att byråns friskvårdsbudget uppgår till ungefär 84,70 EUR per anställd, vilket motsvarar 1,1 dagar. Det genomsnittliga antalet sjukdagar per anställd under 2016 var 7,1 dagar.

13.  Europaparlamentet välkomnar att byrån under 2017 antog en ny policy för skydd för enskildas värdighet och förebyggande av mobbning. Parlamentet stöder den utbildning som anordnats för att göra personalen mer uppmärksam på sådana frågor, och föreslår att byrån regelbundet ska anordna kurser och informationsmöten om dessa frågor.

14.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att byrån inte fick några klagomål, stämningar eller rapporterade fall kopplade till anställning eller avskedande av personal under 2016.

Upphandling

15.  Europaparlamentet noterar att byråns genomsnittliga betalningstid var 14 dagar, långt under kommissionens riktmärke på 30 dagar och dess mål på 20 dagar. Parlamentet konstaterar att byrån hanterade totalt 4 740 finansiella transaktioner, vilket utgör en ökning med 11 % jämfört med 2015.

16.  Europaparlamentet noterar att enligt revisionsrättens rapport undertecknade byrån den 15 december 2016 ett ramavtal om utnyttjandet av satellitnavigeringssystemet Galileo för perioden 2017 till 2027, till ett värde av 1 500 000 000 EUR. Kontraktet tilldelades genom ett en offentlig upphandling. En av anbudsgivarna ifrågasätter resultatet av upphandlingsförfarandet och har väckt talan mot byrån vid Europeiska unionens domstol. Domstolens dom kommer att avgöra lagligheten och korrektheten i upphandlingsförfarandet för ramavtalet och i alla tillhörande särskilda kontrakt och framtida betalningar. Parlamentet påpekar att de första betalningarna skulle ha gjorts 2017.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter, transparens och demokrati

17.  Europaparlamentet konstaterar att byrån har offentliggjort den högsta ledningens intresseförklaringar och kortfattade meritförteckningar på sin webbplats.

18.  Europaparlamentet påpekar att byrån fortfarande inte har antagit någon policy för rapportering av missförhållanden. Från uppföljningsrapporten konstaterar parlamentet att byrån kommer att inleda processen med att ta fram en policy för rapportering av missförhållanden på grundval av kommissionens genomförandebestämmelser för byråer, vilka förväntas slutföras 2018. Parlamentet uppmanar byrån att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om fastställandet och genomförandet av bestämmelserna om rapportering av missförhållanden.

Huvudresultat

19.  Europaparlamentet välkomnar byråns tre viktigaste resultat 2016, nämligen följande:

–  Byrån slutförde upphandlingen för att få en tjänsteleverantör för Galileo, till ett värde av 1 500 000 000 EUR.

–  Byrån uppdaterade sitt delegeringsavtal med kommissionen för Galileo.

–  Parlamentet slutförde förhandlingarna och undertecknade ett samarbetsavtal med Europeiska rymdorganisationen (ESA) om Galileo.

Internrevision

20.  Europaparlamentet konstaterar att 2016 genomförde tjänsten för internrevision (IAS) en revision av byråns planerings- övervaknings-, och rapporteringsprocess. Parlamentet understryker att revisionen inte innehöll några kritiska kommentarer. Parlamentet konstaterar vidare att 2016 tillkännagav IAS planer på att genomföra en periodisk riskbedömning för byrån i april 2017.

Internkontroller

21.  Europaparlamentet konstaterar att den senaste utvärderingen av efterlevnaden av de interna kontrollstandarderna ägde rum i oktober 2015 och visade att byrån uppfyller alla de 16 normerna för internkontroll förutom en, nämligen driftskontinuitet. Parlamentet konstaterar vidare att byrån under 2016 därför inledde en utvärdering av organisationens driftskontinuitet. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultatet av denna utvärdering.

22.  Europaparlamentet noterar att enligt revisionsrättens rapport konstaterade IAS i sin rapport från november 2016 att ingen årlig riskbedömning hade gjorts under 2016 och att de betydande risker som byrån löper inte omnämns i dess planeringsdokument eller verksamhetsrapporter. IAS noterade också att den terminologi som används i de olika delarna av resultatmätningssystemet inte är enhetlig, vilket påverkar resultatövervakningen negativt. Parlamentet konstaterar att byrån och tjänsten för internrevision har enats om en plan för korrigerande åtgärder. Parlamentet välkomnar att byrån har infört IAS slutsatser när det gäller riskhantering och att den under fjärde kvartalet 2016 slutförde policyn och förfarandet för organisationens riskhantering.

Övriga kommentarer

23.  Europaparlamentet konstaterar att byrån både driver säkerhetsövervakningscentrumet för Galileo och markstationer för Galileo på Förenade kungarikets territorium. Parlamentet påpekar att Förenade kungarikets ställning härvidlag ännu inte har fastställts. Parlamentet uppmanar myndigheten att ha ett nära samarbete med kommissionen när det gäller brexitförhandlingarna, så att man är tillräckligt förberedd för att kunna minimera eventuella negativa operativa eller finansiella konsekvenser.

24.  Europaparlamentet noterar med besvikelse att byråns synlighet fortfarande är otillräckligt och att den inte i tillräckligt utsträckning understryker det arbete som unionen utför inom byråns verksamhetsområde. Parlamentet uppmanar byrån att vara mer proaktiv när det gäller att lägga fram sitt uppdrag och arbete för en bredare allmänhet samt att öka dess övergripande synlighet.

o

o o

25.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den ... 2018(13) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

20.3.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

5

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

5

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

EUT C 417, 6.12.2017, s. 241.

(2)

EUT C 417, 6.12.2017, s. 241.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 276, 20.10.2010, s. 11.

(5)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

EUT C 417, 6.12.2017, s. 241.

(7)

EUT C 417, 6.12.2017, s. 241.

(8)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

EUT L 276, 20.10.2010, s. 11.

(10)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

EUT C 230, 24.6.2016, s. 4.

(12)

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning nr 966/2012 (EUT L 328, 7.12.2013, s. 42).

(13)

Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA-PROV(2018)0000.

Senaste uppdatering: 11 april 2018Rättsligt meddelande