Διαδικασία : 2017/2177(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0083/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0083/2018

Συζήτηση :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2018 - 12.35

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0140

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 751kWORD 79k
23.3.2018
PE 613.447v02-00 A8-0083/2018

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2177(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Bart Staes

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2177(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση της Υπηρεσίας(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Υπηρεσία όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05941/2018 – C8-0087/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(3) του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 439/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο(4), και ιδίως το άρθρο 36,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0083/2018),

1.  αναβάλλει την απόφασή του για τη χορήγηση απαλλαγής στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Αρχής για το οικονομικό έτος 2016·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2177(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από την απάντηση της Υπηρεσίας(6),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(7) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Υπηρεσία όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016 (05941/2018 – C8-0087/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(8) του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 439/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο(9), και ιδίως το άρθρο 36,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0083/2018),

1.  αναβάλλει το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2016·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2177(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0083/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τονίζει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και με την εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών της(11), ο οριστικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο («η Υπηρεσία») για το οικονομικό έτος 2016 ανήλθε σε 65 370 233,75 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 309,98 % σε σύγκριση με το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση οφειλόταν σε νέα πρόσθετα καθήκοντα τα οποία επέκτειναν την εντολή της Υπηρεσίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 29 463 600 EUR προέρχονται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, 21 710 759 EUR προέρχονται από άλλες συνεισφορές, κυρίως υπό μορφή συμφωνιών επιχορήγησης από την Επιτροπή και 1 900 134 EUR προέρχονται από συνεισφορές των συνδεδεμένων χωρών (του Βασιλείου της Νορβηγίας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2016 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), αναφέρει ότι έχει λάβει εύλογες διαβεβαιώσεις ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της Υπηρεσίας είναι αξιόπιστοι, αλλά δεν μπόρεσε να λάβει επαρκή και κατάλληλα στοιχεία λογιστικού ελέγχου σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των υποκείμενων πράξεων·

Επακολούθηση των απαλλαγών για το 2013 και το 2014

1.  παρατηρεί με ανησυχία τον αριθμό των εκκρεμοτήτων και των εν εξελίξει διορθωτικών ενεργειών σε συνέχεια των παρατηρήσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου το 2013 και το 2014 σε σχέση με τις καθυστερήσεις πληρωμών, τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου (ICS) και τους υψηλούς ρυθμούς εναλλαγής του προσωπικού· καλεί την Υπηρεσία να ολοκληρώσει τα διορθωτικά μέτρα το συντομότερο δυνατόν κατά τη διάρκεια του 2018 και να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την υλοποίησή τους·

Βάση της γνώμης με επιφύλαξη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων και την απόφαση να αναβληθεί η χορήγηση απαλλαγής

2.  εκφράζει βαθιά αποδοκιμασία για τις σημαντικές διαπιστώσεις στις οποίες προέβη το Ελεγκτικό Συνέδριο σε σχέση με δύο από πέντε σημαντικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που κινήθηκαν το 2016, στο πλαίσιο των οποίων πραγματοποιήθηκαν πληρωμές εντός του εν λόγω έτους και ότι το γεγονός αυτό καταδεικνύει έλλειψη αυστηρότητας όσον αφορά τη σύναψη συμβάσεων από την Υπηρεσία·

3.   υπενθυμίζει ότι δύο από τους τρεις υποψηφίους που συμμετείχαν στη μία από τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που υποβλήθηκαν σε έλεγχο και η οποία είχε ως αντικείμενο την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο σύμβασης-πλαισίου παροχής υπηρεσιών, ύψους 4 000 000 EUR για την περίοδο 2016-2020, κλήθηκαν να παράσχουν πρόσθετες πληροφορίες σε σχέση με τα ίδια κριτήρια επιλογής· υπενθυμίζει ότι, μολονότι κανείς εκ των δύο δεν υπέβαλε τις πληροφορίες που ζητήθηκαν (βιογραφικά σημειώματα των προσώπων που θα παρείχαν τις υπηρεσίες αυτές στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας), μόνον ο ένας αποκλείστηκε από τη διαδικασία για τον συγκεκριμένο λόγο· σημειώνει ότι η σύμβαση ανατέθηκε στον άλλο υποψήφιο με τη δικαιολογία ότι τα σχετικά βιογραφικά σημειώματα θα υποβάλλονταν μετά την ανάθεσή της· για τον λόγο αυτό είναι της γνώμης ότι κατά τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης δεν τηρήθηκε η αρχή της ίσης μεταχείρισης και ότι η σύμβαση ανατέθηκε σε υποψήφιο που δεν πληρούσε όλα τα κριτήρια επιλογής· θεωρεί επομένως ότι η σύμβαση-πλαίσιο και οι σχετικές πληρωμές του 2016, οι οποίες ανέρχονται σε 920 561 EUR, είναι παράτυπες·

4.   υπενθυμίζει ότι τον Φεβρουάριο του 2016, η Υπηρεσία ανέθεσε απευθείας σύμβαση-πλαίσιο 12μηνης διάρκειας και αξίας 3 600 000 EUR, για την προσωρινή παροχή υπηρεσιών προς υποστήριξη των δραστηριοτήτων της για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης· εκφράζει την λύπη του για το γεγονός ότι η σύμβαση-πλαίσιο ανατέθηκε σε έναν μόνο προεπιλεγμένο οικονομικό φορέα, χωρίς να εφαρμοστεί καμία από τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων που ορίζει ο δημοσιονομικός κανονισμός· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι κατά την ανάθεση δεν τηρήθηκαν οι σχετικοί κανόνες της Ένωσης και ότι οι σχετικές πληρωμές του 2016, ύψους 592 273 EUR, είναι παράτυπες·

5.  σημειώνει ότι τα ποσά που διακυβεύονται σε σχέση με την ανάθεση των εν λόγω δύο συμβάσεων-πλαίσιο αντιπροσωπεύουν το 2,9 % των συνολικών δαπανών της Υπηρεσίας για το 2016·

6.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την Υπηρεσία, στην περίπτωση της σύμβασης-πλαισίου που αναφέρεται στην παράγραφο 3, η Υπηρεσία έλαβε την απόφασή της με βάση το γεγονός ότι η εταιρεία στην οποία ανατέθηκε η σύμβαση ήταν η μοναδική που διέθετε την ικανότητα να εκπληρώσει τις συμβατικές υποχρεώσεις· σημειώνει επιπλέον ότι, στην περίπτωση της σύμβασης-πλαισίου που αναφέρεται στην παράγραφο 4, οι ενέργειες της Υπηρεσίας εντάσσονται στο πλαίσιο των συνθηκών κατεπείγουσας ανάγκης που επικρατούσαν λόγω της προσφυγικής κρίσης, η οποία βρισκόταν στο απόγειό της την εποχή εκείνη, σε συνδυασμό με την ανάγκη να τεθούν σε εφαρμογή οι αποφάσεις του Συμβουλίου σχετικά με τα επείγοντα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στην Υπηρεσία· σημειώνει ότι ο ανάδοχος που επιλέχθηκε κάτω από αυτές τις ακραίες συνθήκες είχε συνάψει στο παρελθόν σύμβαση με άλλον οργανισμό της Ένωσης που εδρεύει στην Ελλάδα· σημειώνει ότι η απόφαση τεκμηριώθηκε και εγκρίθηκε στο πλαίσιο έκτακτου αιτήματος·

7.  ζητεί από την Υπηρεσία να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα μέτρα που έλαβε για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που επισημάνθηκαν από το Δικαστήριο πριν από τις 15 Ιουνίου 2018·

8.  επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) έχει κινήσει έρευνα με αντικείμενο τις επιχειρησιακές δράσεις της Υπηρεσίας· σέβεται πλήρως την ανεξαρτησία της έρευνας της OLAF και το γεγονός ότι κανένα από τα επιμέρους τμήματα της έρευνας αυτής δεν μπορεί να αποκαλυφθεί πριν από την ολοκλήρωσή της·

9.  είναι της γνώμης ότι θα ήταν ανεύθυνο να χορηγηθεί απαλλαγή πριν γνωστοποιηθούν πλήρως όλες οι σχετικές πληροφορίες όσον αφορά τις επιχειρησιακές δράσεις της Υπηρεσίας· καλεί την OLAF να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με το αποτέλεσμα της έρευνας μόλις αυτή ολοκληρωθεί, ώστε να περιλάβει κάθε σχετικό πόρισμα στην έκθεση απαλλαγής του 2016 για την Υπηρεσία·

Σχόλια σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων

10.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η Υπηρεσία κίνησε ανοικτή διαδικασία (πέντε παρτίδες) τον Αύγουστο του 2016 για την ανάθεση σύμβασης-πλαισίου με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες της σε πολιτιστικούς διαμεσολαβητές/διερμηνείς σε διάφορες χώρες· σημειώνει επίσης ότι το συνολικό ποσό της σύμβασης-πλαισίου για τις τέσσερις παρτίδες που υπεγράφησαν και ελέγχθηκαν (παρτίδες 2 έως 5) ήταν 60 000 000 EUR, για διάστημα τεσσάρων ετών· παρατηρεί ότι οι τέσσερις αυτές παρτίδες ανατέθηκαν στον ίδιο υποψήφιο, ως πρώτο ανάδοχο κατά σειρά προτεραιότητας· σημειώνει ότι ο εν λόγω ανάδοχος πληρούσε τις οικονομικές απαιτήσεις των κριτηρίων επιλογής (ετήσιος κύκλος εργασιών 1 000 000 EUR) για όλες τις προηγούμενες χρήσεις πλην μίας, για την οποία υπεγράφη σύμβαση άντλησης ωφέλειας με μία μη κερδοσκοπική οργάνωση που δεσμεύθηκε να διαθέσει τον κύκλο εργασιών του στον ανάδοχο· υπενθυμίζει ότι ο δημοσιονομικός κανονισμός επιτρέπει την εξάρτηση από την χρηματοοικονομική ικανότητα άλλων οντοτήτων· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι, στην προκειμένη περίπτωση, δεν είναι σαφές πώς θα μπορούσε να διατεθεί ο κύκλος εργασιών της οντότητας αυτής, ούτε αν αυτή, δεδομένης της φύσης των δραστηριοτήτων της, θα μπορούσε να υποστηρίξει την παροχή των σχετικών υπηρεσιών· θεωρεί ότι η Υπηρεσία θα έπρεπε να είχε απορρίψει την προσφορά, δεδομένου ότι αυτή δεν πληρούσε τις απαιτήσεις περί χρηματοοικονομικών ικανοτήτων των υποψηφίων· θεωρεί ότι η σύμβαση-πλαίσιο και όλες οι σχετικές πληρωμές είναι παράτυπες (καμία πληρωμή δεν πραγματοποιήθηκε το 2016).

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

11.  επισημαίνει με ανησυχία ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2016 κατέληξαν σε χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού της τάξης του 80,64 %· σημειώνει ακόμη ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 63,40 %·

12.  διαπιστώνει ότι το πρόγραμμα εργασίας της Υπηρεσίας τροποποιήθηκε τρεις φορές και ο προϋπολογισμός της τέσσερις φορές προκειμένου να ληφθούν υπόψη σημαντικές αλλαγές που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του 2016, και συγκεκριμένα η σημαντική αύξηση των δραστηριοτήτων επιχειρησιακής υποστήριξης της Υπηρεσίας στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης σε ορισμένα κράτη μέλη και η εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας· ζητεί από την Υπηρεσία να λάβει υπόψη της την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 6/2017 με τίτλο «Η ανταπόκριση της ΕΕ στην προσφυγική κρίση: η προσέγγιση των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης (hotspot)», και ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να δώσει προτεραιότητα στην έκθεση επακολούθησης αυτής της ειδικής έκθεσης, η οποία ζητήθηκε από το Κοινοβούλιο, προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης ως μέρος του ευρύτερου συστήματος ασύλου της Ένωσης και των κρατών μελών της·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές πιστώσεων από έτος σε έτος

13.  σημειώνει ότι το επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο επόμενο οικονομικό έτος για τον τίτλο II (διοικητικές δαπάνες) ήταν υψηλό με 2 500 000 EUR η 43,9 % (έναντι 1 076 583 EUR ή 36,9 % το 2015)· αναγνωρίζει ότι οι μεταφορές αυτές αφορούν κυρίως υποδομές ΤΠ, μεταφράσεις και δημοσιεύσεις, παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και τα έξοδα συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία οι σχετικές συμβάσεις υπεγράφησαν προς τα τέλη του 2016 ή τα τιμολόγια εκδόθηκαν μόλις το 2017·

14.  διαπιστώνει ότι οι μεταφορές συχνά δικαιολογούνται, εν μέρει ή πλήρως, από τον πολυετή χαρακτήρα των επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανισμών και δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη ένδειξη ανεπαρκειών στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση του προϋπολογισμού ούτε αντιβαίνουν πάντα στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού, ιδίως αν έχουν προγραμματιστεί εκ των προτέρων από την Υπηρεσία και έχουν κοινοποιηθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο·

Μεταφορές πιστώσεων

15.  σημειώνει ότι ο εκτελεστικός διευθυντής πραγματοποίησε 20 μεταφορές πιστώσεων το 2016 για να αντισταθμιστούν ελλείψεις στον προϋπολογισμό και να αντιμετωπισθεί η κατακόρυφη αύξηση των δημοσιονομικών αναγκών στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, ιδίως μετά τη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας· σημειώνει με ανησυχία ότι μία από τις τέσσερις μεταφορές μεταξύ τίτλων εκτελέστηκε με απόφαση του εκτελεστικού διευθυντή παρά το γεγονός ότι υπερέβαινε το όριο του 10 % που καθορίζεται στο άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού της EASO(12)· σημειώνει ότι η μεταφορά αυτή εγκρίθηκε λίγο αργότερα από το διοικητικό συμβούλιο στο πλαίσιο της δεύτερης τροποποίησης του προϋπολογισμού του 2016·

16.  σημειώνει ότι, λόγω της μεταναστευτικής κρίσης, η Υπηρεσία τροποποίησε τον προϋπολογισμό της τέσσερις φορές το 2016 για να ανταποκριθεί στις εκκλήσεις της Επιτροπής και των κρατών μελών για μια επιχειρησιακή επέκταση υπό το πρίσμα της αύξησης των αφίξεων αιτούντων άσυλο κατά την περίοδο 2015-2016· είναι της γνώμης ότι αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξουν δυσχέρειες από πλευράς Υπηρεσίας ως προς την απορρόφηση των εν λόγω πόρων, πράγμα το οποίο εν συνεχεία προκάλεσε ορισμένες ακυρώσεις και μεταφορές πιστώσεων, καθώς και δυσκολίες ως προς τη συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς και χρηματοοικονομικούς κανόνες· τονίζει ότι η κατάσταση αυτή θα πρέπει να διευθετηθεί στο μέλλον·

Πολιτική για τη σύναψη συμβάσεων και το προσωπικό

17.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι για τις πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί της Υπηρεσίας, δύο από τις πέντε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που ελέγχθηκαν ήταν παράτυπες, όπως παράτυπες ήταν και οι αντίστοιχες πληρωμές που αναλογούσαν στο 2,9 % των συνολικών δαπανών· σημειώνει επίσης την υπογραφή και άλλης παράτυπης σύμβασης-πλαισίου για την οποία δεν πραγματοποιήθηκαν πληρωμές· σημειώνει το γεγονός ότι η Υπηρεσία έλαβε ήδη διορθωτικά μέτρα το 2017, αντικαθιστώντας τις συμβάσεις που προέκυψαν από τις εν λόγω διαδικασίες με νέες συμβάσεις· ζητεί από την Υπηρεσία να διασφαλίσει ότι δεν θα επαναληφθούν παρατυπίες αυτού του είδους·

18.  διαπιστώνει με ανησυχία ότι από τις 4 861 πληρωμές που η Υπηρεσία διεκπεραίωσε το 2016, 2 007 πραγματοποιήθηκαν μετά τη νόμιμη προθεσμία (41 %)· σημειώνει, ωστόσο, ότι αυτό οφείλεται κυρίως στην εκθετική αύξηση του προϋπολογισμού· αναγνωρίζει ότι, σύμφωνα με την Υπηρεσία, οι επιχειρησιακές της δραστηριότητες σημείωσαν εκθετική αύξηση με αποτέλεσμα να αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των χρηματοοικονομικών συναλλαγών που πρέπει να διεκπεραιώσει ο ίδιος αριθμός υπαλλήλων· σημειώνει με ικανοποίηση τα διάφορα μέτρα που έλαβε η Υπηρεσία για να αντιμετωπίσει την κατάσταση αυτή· λαμβάνει γνώση του γεγονότος ότι τα εν λόγω μέτρα αναμενόταν να οδηγήσουν σε εξομάλυνση των πληρωμών έως τα τέλη του πρώτου εξαμήνου του 2017· καλεί την Υπηρεσία να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τις επιπτώσεις των εν λόγω μέτρων·

19.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να ζητούν γραπτώς διευκρινίσεις σχετικά με τα στοιχεία που συνιστούν την τιμή ή το κόστος, εάν αυτή η τιμή ή το κόστος φαίνεται να είναι ασυνήθιστα χαμηλά, και να παρέχουν στον προσφέροντα τη δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του· επισημαίνει, ωστόσο, ότι για δύο από τις παρτίδες (παρτίδες 3 και 5), που αφορούσαν την παροχή πολιτιστικών διαμεσολαβητών/διερμηνέων σε διάφορες χώρες, η Υπηρεσία έλαβε οικονομικές προσφορές που ήταν κατά 50 % και 31 % αντίστοιχα χαμηλότερες από τις επόμενες χαμηλότερες προσφορές· εκφράζει την βαθιά λύπη του επειδή, μολονότι το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι οι προσφορές ήταν ασυνήθιστα χαμηλές, η Υπηρεσία δεν έκρινε απαραίτητο να ζητήσει από τον υποψήφιο περαιτέρω διευκρινίσεις εν προκειμένω·

20.  υπενθυμίζει ότι το 2014 η Επιτροπή υπέγραψε, εκ μέρους περισσότερων από 50 θεσμικών και λοιπών οργάνων της ΕΕ, περιλαμβανομένης της Υπηρεσίας, σύμβαση-πλαίσιο με έναν ανάδοχο για την αγορά αδειών χρήσης λογισμικού και την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης· σημειώνει ότι ο ανάδοχος διαμεσολαβεί μεταξύ της Υπηρεσίας και των εκάστοτε προμηθευτών που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της Υπηρεσίας· σημειώνει ότι, για τις εν λόγω υπηρεσίες διαμεσολάβησης, ο ανάδοχος έχει δικαίωμα να προσαυξάνει κατά δύο έως εννέα εκατοστιαίες μονάδες τις τιμές των προμηθευτών· σημειώνει, επιπλέον, ότι το 2016 οι συνολικές πληρωμές προς τον συγκεκριμένο ανάδοχο ανήλθαν σε 534 900 EUR· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η Υπηρεσία δεν προέβαινε σε συστηματικό έλεγχο των τιμών και των προσαυξήσεων που χρεώνονταν στις προσφορές τιμής των προμηθευτών και τα τιμολόγια που εξέδιδε ο ανάδοχος· σημειώνει ότι, σύμφωνα με την απάντηση της Υπηρεσίας, η Υπηρεσία επρόκειτο να εισαγάγει συστηματικούς ελέγχους για κάθε προσφορά τιμής υψηλότερη των 135 000 EUR από την 1η Ιανουαρίου 2018·

21.  παρατηρεί ότι, με τη σημαντική αύξηση των καθηκόντων που ανατέθηκαν στην Υπηρεσία, στις αρχές του 2016, οι πόροι της σημείωσαν επανειλημμένα αύξηση, τόσο από πλευράς δημοσιονομικών πιστώσεων όσο και από πλευράς προσωπικού· σημειώνει με ικανοποίηση ότι, προκειμένου να εξασφαλιστούν η ουσιαστική απορρόφηση και διαχείριση αυτών των πόρων, αποφασίστηκε ο εξορθολογισμός της εσωτερικής οργανωτικής δομής της Υπηρεσίας με ταυτόχρονη συνεκτίμηση των νέων πρόσθετων καθηκόντων που της έχουν ανατεθεί· σημειώνει ότι το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε μια νέα οργανωτική δομή για την Υπηρεσία, όπως προτάθηκε από τον εκτελεστικό διευθυντή, στις 12 Μαΐου 2016· καλεί την Υπηρεσία να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τις βελτιώσεις που αναμένονται ως αποτέλεσμα αυτής της νέας οργάνωσης·

22.  σημειώνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Υπηρεσία είχε 136 υπαλλήλους, τόσο εν υπηρεσία όσο και διορισμένους, περιλαμβανομένων 86 έκτακτων υπαλλήλων (από τις 91 θέσεις που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης), 43 συμβασιούχων υπαλλήλων και 7 αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων· παρατηρεί ότι το 63,2 % του συνολικού προσωπικού ήταν γυναίκες, ενώ το 36,8 % ήταν άνδρες· καλεί την Υπηρεσία να δώσει προσοχή στην ισορροπία μεταξύ των φύλων σε επίπεδο προσωπικού και να την λαμβάνει υπόψη κατά τις μελλοντικές προσλήψεις·

23.  διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι σημειώθηκε αύξηση στην κατηγορία των θέσεων εργασίας επιχειρησιακού τύπου από 58,18 % το 2015 σε 63,31 % το 2016 λόγω της ταχείας αύξησης των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με επιχειρησιακές δράσεις κατά τη διάρκεια του 2016·

24.  σημειώνει ότι η Υπηρεσία έχει λάβει μία καταγγελία μετά από μια ανεπιτυχή δοκιμαστική περίοδο· ζητεί από την Υπηρεσία να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την έκβαση της καταγγελίας·

25.  σημειώνει ότι το 2016 το προσωπικό της Υπηρεσίας ήταν σε αναρρωτική άδεια κατά μέσο όρο για 2,4 ημέρες· παρατηρεί με ανησυχία ότι η Υπηρεσία δεν έχει υποβάλει στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό ή τον αριθμό των ημερών που αφιερώθηκαν σε δραστηριότητες ευεξίας ανά μέλος του προσωπικού το 2016· εκφράζει αποδοκιμασία για το γεγονός ότι η Υπηρεσία δεν κατονόμασε τις διάφορες δραστηριότητες ευεξίας που πραγματοποιήθηκαν το 2016, όπως είχε ζητήσει το Κοινοβούλιο·

26.   παρατηρεί με ανησυχία ότι η Υπηρεσία δεν διαθέτει ακόμη πολιτική για την πρόληψη της παρενόχλησης· καλεί την Υπηρεσία να συγκροτήσει ένα δίκτυο έμπιστων συμβούλων ως μέρος της πολιτικής για την προστασία της προσωπικής αξιοπρέπειας και την πρόληψη της ηθικής και της σεξουαλικής παρενόχλησης και να διοργανώσει σεμινάρια ευαισθητοποίησης, να παράσχει τυποποιημένες πληροφορίες σχετικά με την παρενόχληση στην ιστοσελίδα του ενδοδικτύου του και να καταρτίσει ένα πρόγραμμα για τους νεοαφιχθέντες, που θα συμπεριλαμβάνει μια παρουσίαση για την υγεία και την ευεξία·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, διαφάνεια και δημοκρατία

27.  αναγνωρίζει ότι, σύμφωνα με δηλώσεις της, η Υπηρεσία θα καταρτίσει, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, έναν πρακτικό οδηγό για τη διαχείριση και την πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων, καθώς και δεσμευτικούς κανόνες για την προστασία των καταγγελλόντων δυσλειτουργίες· καλεί την Υπηρεσία να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εφαρμογή αυτού του μέτρου·

28.  σημειώνει ότι η Υπηρεσία θα εντείνει την πίεση στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου προκειμένου να προσκομίσουν τις δηλώσεις συμφερόντων τους προς δημοσίευση· υπενθυμίζει ότι η διαφάνεια είναι βασικό στοιχείο για να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών της Ένωσης στους θεσμούς της· καλεί την Υπηρεσία να υποβάλει αναφορά στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με το ζήτημα αυτό·

29.  παρατηρεί ότι η Υπηρεσία δεν απάντησε στην ερώτηση εάν καταγράφει και δημοσιοποιεί όλες τις συνεδριάσεις με εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων· καλεί την Υπηρεσία να στείλει απάντηση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με το ζήτημα αυτό·

30.  διαπιστώνει ότι το 2016 η Υπηρεσία έλαβε οκτώ αιτήσεις για πρόσβαση σε έγγραφα, σε επτά από τις οποίες η Υπηρεσία παρέσχε πλήρη πρόσβαση στα έγγραφα ενώ σε μία περίπτωση η αίτηση για πρόσβαση δεν έγινε δεκτή, λόγω του γεγονότος ότι η Υπηρεσία δεν διέθετε τις πληροφορίες αλλά η αίτηση παραπέμφθηκε στις αρμόδιες αρχές·

31.  σημειώνει ότι η Υπηρεσία δεν διαθέτει κανένα επίσημο όχημα αλλά σχεδιάζει την αγορά δύο οχημάτων στο μέλλον·

Κύρια επιτεύγματα

32.  χαιρετίζει τα τρία σημαντικότερα επιτεύγματα που επισημαίνει η Υπηρεσία για το 2016, και συγκεκριμένα ότι:

–  παρέσχε ενεργό υποστήριξη στα κράτη μέλη, και ειδικότερα στην Ελλάδα και την Ιταλία, για την αντιμετώπιση της πρωτοφανούς και συνεχούς πίεσης που υφίστανται τα συστήματα ασύλου τους·

–  υποστήριξε πλήρως την εφαρμογή του ενωσιακού προγράμματος μετεγκατάστασης στην Ιταλία και την Ελλάδα για άτομα που χρειάζονται σαφώς διεθνή προστασία·

–  ενίσχυσε τις δραστηριότητές της για να αντιδρά με έγκαιρο και αποτελεσματικό τρόπο σε προκλήσεις που συνδέονται με τη συνεκτική υλοποίηση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου·

33.  διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι, το 2016, 218 εκπαιδευτές συμμετείχαν σε 15 εργαστήρια «εκπαίδευσης των εκπαιδευτών» που οργάνωσε η Υπηρεσία· σημειώνει επιπλέον ότι η Υπηρεσία διαχειρίστηκε 361 εθνικά σεμινάρια κατάρτισης στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης που διαθέτει, «Πρόγραμμα κατάρτισης της EASO», για 5 833 εθνικούς υπαλλήλους·

Εσωτερικοί έλεγχοι

34.  επισημαίνει ότι, στις αρχές του 2016, 4 από τα 16 ICS, εφαρμόστηκαν εν μέρει και ένα δεν εφαρμόστηκε· σημειώνει ότι η Υπηρεσία ανέπτυξε τους κανόνες εφαρμογής που έλειπαν από τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης (ICS 3), κατάρτισε το ετήσιο σύστημά της για την αξιολόγηση της απόδοσης (ICS 4), εφάρμοσε για πρώτη φορά διαδικασία διαχείρισης κινδύνων (ICS 6), ενέκρινε έναν χάρτη για τη διακυβέρνηση ΤΠ καθώς και έναν χάρτη για την διακυβέρνηση της διαχείρισης έργων (ICS 7) και σημείωσε πρόοδο κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των κανόνων για τη διαχείριση των εγγράφων με την έγκριση της πολιτικής για τη διαχείριση αρχείων (ICS 11)· καλεί την Υπηρεσία να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τις βελτιώσεις που αφορούν την εφαρμογή των εν λόγω προτύπων·

35.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η συμφωνία επιχορήγησης για την αγορά και την επακόλουθη δωρεά προς το ελληνικό κράτος 90 μηχανημάτων σάρωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων και 90 συμβατών υπολογιστών (εξοπλισμού) για ποσό 1 100 000 EUR απαιτούσε παράδοση του εξοπλισμού στο τμήμα ΤΠ της αστυνομίας στην Αθήνα και από εκεί διανομή στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης που βρίσκονται στα ελληνικά νησιά· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την περιγραφή της συγκεκριμένης δράσης, υπάλληλοι της Υπηρεσίας έπρεπε να παρίστανται στον τόπο της παράδοσης ώστε να διασφαλίσουν την κατάλληλη παράδοση, την εγκατάσταση και την μετέπειτα μεταβίβαση της κυριότητας του εξοπλισμού στην ελληνική αστυνομία· εκφράζει, ωστόσο, βαθιά αποδοκιμασία για το γεγονός ότι το προσωπικό της Υπηρεσίας δεν βρισκόταν επί τόπου, προκειμένου να εκπληρώσει αυτή την απαίτηση, και ότι μόλις τον Ιούλιο του 2017 ελήφθη η επιβεβαίωση από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές ότι ο εξοπλισμός παραδόθηκε στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης τον Φεβρουάριο και στις αρχές Μαρτίου του 2016 και ότι χρησιμοποιείται για τον προβλεπόμενο σκοπό του· σημειώνει ότι, σύμφωνα με την απάντησή της, η Υπηρεσία είχε ζητήσει για πρώτη φορά επίσημα από τις ελληνικές αρχές να της επιβεβαιώσουν την παράδοση και την εγκατάσταση του εξοπλισμού στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης στις 23 Μαΐου 2016·

36.  παρατηρεί ότι το 2016 η Υπηρεσία αντιμετώπισε διάφορες προκλήσεις που ανέκυψαν στο επιχειρησιακό περιβάλλον της, περιλαμβανομένων όχι μόνο της ουσιαστικής αύξησης του προϋπολογισμού της και της διεύρυνσης των καθηκόντων της, αλλά και της σημαντικής αύξησης του αριθμού των πράξεων, της αλλαγής του υπολόγου (λογιστή) με αρκετές προσωρινές αντικαταστάσεις και, τέλος, της εισαγωγής συστήματος ροής εργασιών χωρίς τη χρήση χαρτιού· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η κατάσταση αυτή, η οποία χαρακτηρίζεται από σημαντικές μεταβολές και αστάθεια, δεν μπόρεσε να βελτιωθεί ούτε μέσω της εκ νέου επικύρωσης του λογιστικού συστήματος ούτε με την εισαγωγή ενός συστήματος τακτικών εκ των υστέρων επαληθεύσεων των πράξεων· σημειώνει ότι, σύμφωνα με την απάντηση της Υπηρεσίας, η εκ νέου επικύρωση του λογιστικού συστήματος είχε προγραμματιστεί για το 2017 και ότι θα εξετασθεί μεσοπρόθεσμα το ενδεχόμενο εφαρμογής στρατηγικής εκ των υστέρων επαλήθευσης·

Εσωτερικοί έλεγχοι

37.  σημειώνει ότι το 2016 η Υπηρεσία υποβλήθηκε σε έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (IAS) σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού και την εφαρμογή του σχεδίου για τις δημόσιες συμβάσεις στην Υπηρεσία· σημειώνει ότι οι ελεγκτές αναγνώρισαν τις συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλει η Υπηρεσία για να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία των διοικητικών διαδικασιών, όπως η εκτέλεση του προϋπολογισμού και οι δημόσιες συμβάσεις, ενώ παράλληλα βρίσκεται αντιμέτωπη με τις επιχειρησιακές προκλήσεις που συνδέονται με τον ρόλο της στην προσφυγική κρίση· σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Υπηρεσία έχει βελτιώσει σημαντικά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της, η οποία κρίθηκε ικανοποιητική· σημειώνει επιπλέον ότι, παρόλο που οι μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο έτος ήταν σχετικά υψηλές, θεωρήθηκαν δικαιολογημένες· είναι της γνώμης ότι η Υπηρεσία θα πρέπει να ενισχύσει τον προγραμματισμό της για τις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων για τις διοικητικές δαπάνες· επισημαίνει ότι η παρακολούθηση των διαδικασιών και των ειδικών συμβάσεων που συνήφθησαν δυνάμει της σύμβασης-πλαισίου είναι ανεπαρκής και ότι, επομένως, θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω· σημειώνει ότι η Υπηρεσία συνεχίζει να συνεργάζεται με την IAS με σκοπό να αναπτύξει συγκεκριμένες δράσεις για να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους που εντοπίζονται· καλεί την Υπηρεσία να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη βελτίωση των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων·

38.  σημειώνει ότι, στις αρχές του 2016, η Υπηρεσία είχε τρία ανοικτά σχέδια δράσης που προέκυψαν από τους τρεις ελέγχους που διενεργήθηκαν το 2014 και το 2015· παρατηρεί με ικανοποίηση ότι η Υπηρεσία ολοκλήρωσε 19 από τις 20 εκκρεμείς δράσεις παρακολούθησης που προέκυψαν από τους λογιστικούς ελέγχους που διεξήγαγε η IAS· σημειώνει ότι η Υπηρεσία αναμένει να περατώσει τη μία σύσταση που εξακολουθεί να εκκρεμεί όταν εγκριθεί η νέος κανονισμός για την ίδρυση του αυτόνομου οργανισμού·

Λοιπές παρατηρήσεις

39.  σημειώνει ότι, στις 4 Μαΐου 2016, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για νέο κανονισμό με τον οποίο προτείνεται η μετατροπή της Υπηρεσίας σε αυτόνομο οργανισμό·

40.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 439/2010(13), η Υπηρεσία πρέπει να ζητήσει τη διενέργεια ανεξάρτητης εξωτερικής αξιολόγησης των επιτευγμάτων της· σημειώνει ότι το θεματικό πεδίο της αξιολόγησης καλύπτει την ενωσιακή προστιθέμενη αξία και την αποτελεσματικότητα και τον αντίκτυπο της συμβολής της Υπηρεσίας στην εφαρμογή του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, συμπεριλαμβανομένης της νομοθετικής δέσμης για το άσυλο· σημειώνει ότι οι εξωτερικοί αξιολογητές παρουσίασαν τα πορίσματά τους και τις συστάσεις τους στο διοικητικό συμβούλιο τον Ιανουάριο 2016· σημειώνει ότι η Υπηρεσία συμφώνησε να αναπτύξει ένα σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των εννέα συστάσεων των εξωτερικών αξιολογητών· ζητεί από την Υπηρεσία να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης·

41.  ζητεί από την Υπηρεσία να βελτιώσει τις διαδικασίες της στον τομέα του εσωτερικού ελέγχου· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα διορθωτικά μέτρα που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή και σχετίζονται με την έγκριση νέων ICS· εφιστά την προσοχή στην έλλειψη κατάλληλου προγραμματισμού για τις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων και υπενθυμίζει στην Υπηρεσία τη σημασία του ακόμη και σε ένα περιβάλλον κρίσης· σημειώνει ότι η Υπηρεσία δεν ασφάλισε 65 κοντέινερ (852 136 EUR) που βρίσκονται σε επικίνδυνο μέρος όπου άλλα κοντέινερ έχουν καταστραφεί στο παρελθόν μετά από ταραχές· σημειώνει ότι η υπηρεσία έκρινε ότι η ασφάλιση αυτή δεν ήταν αποδοτική από άποψη κόστους· σημειώνει ότι η Υπηρεσία δεν είχε εισπράξει εγκαίρως το σύνολο της επιστροφής ΦΠΑ για τα έτη 2014 και 2015· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι έκτοτε η εν λόγω είσπραξη ολοκληρώθηκε·

42.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η Υπηρεσία αγόρασε και εγκατέστησε 65 κοντέινερ που προβλεπόταν να χρησιμοποιηθούν ως κινητά γραφεία στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης στην Ελλάδα και την Ιταλία, συνολικής αξίας 852 136 EUR· σημειώνει ότι ορισμένα από αυτά τα κοντέινερ τοποθετήθηκαν σε μέρος όπου, αργότερα, παρόμοια κοντέινερ, που δεν ανήκαν στην Υπηρεσία, καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια επεισοδίων· σημειώνει ότι η Υπηρεσία δεν μερίμνησε για την ασφάλιση των κοντέινερ έναντι αυτού του κινδύνου, επειδή η διεύθυνση αποφάσισε ότι η ασφάλιση δεν ήταν οικονομικά αποδοτική·

43.  σημειώνει ότι η Υπηρεσία τροποποίησε τη σύμβαση μίσθωσής της και κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016 επέκτεινε τα γραφεία της σε μία ακόμα πτέρυγα του κτιρίου όπου είναι εγκατεστημένη· παρατηρεί ότι, ως συνέπεια της αύξησης των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων, ο αριθμός του προσωπικού θα πρέπει να αυξηθεί σε 500 μέχρι το τέλος του 2020, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σημαντική ζήτηση για περισσότερους χώρους γραφείου· καλεί την Υπηρεσία να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τις αναμενόμενες επιπτώσεις αυτής της αύξησης στον προϋπολογισμό·

44.  σημειώνει ότι άνοιξαν γραφεία στη Ρώμη και στην Αθήνα και ότι διευρύνθηκε ο ρόλος της Υπηρεσίας σε ολόκληρη την Ένωση, δεδομένου ότι έρχεται πιο κοντά στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης·

45.  σημειώνει τον διορισμό υπαλλήλων-συνδέσμων στα θεσμικά όργανα της Ένωσης στις Βρυξέλλες και στην Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή με σκοπό την προώθηση στενότερων σχέσεων και τη διευκόλυνση της συνεργασίας σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος·

46.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με τις απαντήσεις της Υπηρεσίας, η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το Brexit μεταξύ της Υπηρεσίας και της Επιτροπής υπήρξε εκτεταμένη και ότι η Υπηρεσία ακολουθεί πιστά τις συμβουλές της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων και προετοιμάζεται αναλόγως, μεταξύ άλλων και ενόψει του μετασχηματισμού της Υπηρεσίας σε νέο Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο·

47.  παρατηρεί με δυσαρέσκεια ότι η Υπηρεσία δεν απάντησε στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τις προσπάθειές της να εξασφαλίσει έναν οικονομικά αποδοτικό και φιλικό προς το περιβάλλον χώρο εργασίας και την μείωση ή την αντιστάθμιση των εκπομπών CO2· καλεί την Υπηρεσία να δώσει επίσης προσοχή στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της, ιδίως υπό το πρίσμα της μελλοντικής αύξησης του προσωπικού της σε έως και 500 υπαλλήλους·

o

o o

48.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της ... 2018(14) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

7.2.2018

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2016

(2017/2177(DEC))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Κώστας Χρυσόγονος

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκφράζει ικανοποίηση για τα συμπεράσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τα οποία οι ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο («η Υπηρεσία») παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα της δημοσιονομικής της κατάστασης στις 31 Δεκεμβρίου 2015· λαμβάνει, ωστόσο, υπό σημείωση τις ειδικές παρατηρήσεις σχετικά με δύο διαδικασίες σύναψης συμβάσεων·

2.  υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να καλυφθούν σημαντικά πρόσθετα καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο από την αρχή του 2015, συμπεριλαμβανομένης της στήριξής της προς τα κράτη μέλη πρώτης εισόδου, ιδίως για την καταγραφή και τη διατύπωση ερωτήσεων στους αιτούντες άσυλο και για το πρόγραμμα μετεγκατάστασης, ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας αυξήθηκε κατά 273 %· τονίζει το γεγονός ότι το προσωπικό της Υπηρεσίας αυξήθηκε μόνο κατά 34 % και ότι οι εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη που έχουν τοποθετηθεί στα κράτη μέλη πρώτης εισόδου είναι πολύ λιγότεροι από τις πραγματικές ανάγκες·

3.  σημειώνει ότι, λόγω της μεταναστευτικής κρίσης, η Υπηρεσία τροποποίησε τον προϋπολογισμό της τέσσερις φορές το 2016 για να ανταποκριθεί στις εκκλήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών για μια επιχειρησιακή επέκταση υπό το πρίσμα της αύξησης των αφίξεων αιτούντων άσυλο κατά την περίοδο 2015-2016· αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξουν δυσχέρειες από πλευράς της Υπηρεσίας ως προς την απορρόφηση των εν λόγω πόρων, πράγμα το οποίο εν συνεχεία προκάλεσε ορισμένες ακυρώσεις και μεταφορές πιστώσεων, καθώς και δυσκολίες ως προς τη συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς και χρηματοοικονομικούς κανόνες· τονίζει ότι η κατάσταση θα πρέπει να διευθετηθεί στο μέλλον·

4.  σημειώνει ότι το επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων για τον Τίτλο II (διοικητικές δαπάνες) που μεταφέρθηκαν ήταν υψηλό, ανερχόμενο σε 2,5 εκατομμύρια EUR (43,9 %), και αντιστοιχεί σε συμβάσεις που υπογράφηκαν προς τα τέλη του 2016, εν μέρει λόγω πρόσθετων πληρωμών του προϋπολογισμού στα τέλη του εν λόγω έτους ή πληρωμών για τις οποίες τα τιμολόγια παραλήφθηκαν μόλις το 2017· ζητεί, κατά συνέπεια, από την Υπηρεσία να βελτιώσει τη δημοσιονομική της διαχείριση·

5.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι για τις πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί της EASO, δύο από τις πέντε διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που ελέγχθηκαν ήταν παράτυπες, όπως παράτυπες ήταν και οι αντίστοιχες πληρωμές που αναλογούσαν στο 2,9 % των συνολικών δαπανών· σημειώνει επίσης την υπογραφή και άλλης παράτυπης σύμβασης-πλαίσιο για την οποία δεν πραγματοποιήθηκαν πληρωμές· σημειώνει το γεγονός ότι η Υπηρεσία έλαβε ήδη διορθωτικά μέτρα το 2017, αντικαθιστώντας τις συμβάσεις που προέκυψαν από τις διαδικασίες αυτές με νέες συμβάσεις· ζητεί από την Υπηρεσία να διασφαλίσει ότι δεν θα επαναληφθούν παρατυπίες αυτού του είδους·

6.  ζητεί από την Υπηρεσία να βελτιώσει τις διαδικασίες της στον τομέα του εσωτερικού ελέγχου· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα διορθωτικά μέτρα που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή και σχετίζονται με την έγκριση νέων προτύπων εσωτερικού ελέγχου· τονίζει την έλλειψη κατάλληλου προγραμματισμού για τις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων και υπενθυμίζει τη σημασία του ακόμη και σε ένα περιβάλλον κρίσης· σημειώνει ότι η Υπηρεσία δεν ασφάλισε 65 κοντέινερ (852 136 EUR) που βρίσκονται σε επικίνδυνο μέρος στο οποίο άλλα κοντέινερ έχουν καταστραφεί στο παρελθόν μετά από ταραχές· σημειώνει ότι η Υπηρεσία έκρινε ότι η ασφάλιση αυτή δεν ήταν αποδοτική από άποψη κόστους· σημειώνει ότι η Υπηρεσία δεν είχε εισπράξει εγκαίρως το σύνολο της επιστροφής ΦΠΑ για τα έτη 2014 και 2015 και εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι έκτοτε η εν λόγω είσπραξη ολοκληρώθηκε·

7.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το ποσοστό καθυστερήσεων στις πληρωμές μειώθηκε από 65 %, τον Ιανουάριο του 2016, σε 9 %, τον Οκτώβριο του 2016, ενώ ο συνολικός αριθμός πράξεων αυξήθηκε από 483 σε 806 μεταξύ Ιανουαρίου 2016 και Οκτωβρίου 2016· καλεί την Υπηρεσία να μεριμνήσει για την ολοκλήρωση των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων, όπως αυτών που αφορούν τις καθυστερήσεις στις πληρωμές και τις επιστροφές δαπανών· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί όσον αφορά μια νέα πολιτική προσλήψεων και τη μείωση της εναλλαγής προσωπικού· καλεί την Υπηρεσία να υποβάλει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τα σχέδιά της για τη μεταρρύθμιση του δημοσιονομικού σχεδιασμού της και των παραμέτρων όσον αφορά την επίδοσή της σε επίπεδο διαχείρισης·

8.  παροτρύνει την Υπηρεσία να αναπτύξει περαιτέρω τις πολιτικές της του 2013 σχετικά με την πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων, σύμφωνα με την ορθή πρακτική και τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής· ζητεί από την Υπηρεσία να διασφαλίσει την εφαρμογή των πολιτικών που εγκρίθηκαν το 2017 σχετικά με την αποτελεσματική προστασία των υπαλλήλων που καταγγέλλουν δυσλειτουργίες, εν αναμονή ολοκληρωμένων προτάσεων της Επιτροπής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

1.2.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

45

6

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Carlos Coelho, Gérard Deprez, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Jaromír Štětina, Κώστας Χρυσόγονος

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

45

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

6

-

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.3.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Νότης Μαριάς

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

0

-

 

 

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 79.

(2)

ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 79.

(3)

ΕΕ L 298 της 26.10.2002, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 132 της 29.5.2010, σ. 11.

(5)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(6)

ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 79.

(7)

ΕΕ C 417 της 6.12.2017, σ. 79.

(8)

ΕΕ L 298 της 26.10.2002, σ. 1.

(9)

ΕΕ L 132 της 29.5.2010, σ. 11.

(10)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(11)

ΕΕ C 245 της 29.7.2017, σ. 16.

(12)

Απόφαση αριθ. 20 του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο, της 27ης Δεκεμβρίου 2013, για τον δημοσιονομικό κανονισμό της EASO.

(13)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 439/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (ΕΕ L 132 της 29.5.2010, σ. 11).

(14)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA-PROV(2018)0000.

Τελευταία ενημέρωση: 23 Απριλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου