Postopek : 2017/2177(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0083/2018

Predložena besedila :

A8-0083/2018

Razprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.35

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0140

POROČILO     
PDF 646kWORD 67k
23.3.2018
PE 613.447v02-00 A8-0083/2018

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2016

(2017/2177(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Bart Staes

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2016

(2017/2177(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2016 z odgovorom urada(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice uradu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05941/2018 – C8-0087/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 439/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o ustanovitvi Evropskega azilnega podpornega urada(4) in zlasti člena 36,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0083/2018),

1.  odloži podelitev razrešnice izvršnemu direktorju Evropskega azilnega podpornega urada glede izvrševanja proračuna urada za proračunsko leto 2016;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Evropskega azilnega podpornega urada, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2016

(2017/2177(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2016 z odgovorom urada(6),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(7) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice uradu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05941/2018 – C8-0087/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(8) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 439/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o ustanovitvi Evropskega azilnega podpornega urada(9) in zlasti člena 36,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(10) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0083/2018),

1.  odloži odobritev zaključnega računa Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2016;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropskega azilnega podpornega urada, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2016

(2017/2177(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0083/2018),

A.  ker organ za podelitev razrešnice med postopkom podelitve razrešnice poudarja posebni pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobrim upravljanjem človeških virov;

B.  ker poročilo o prihodkih in odhodkih(11) Evropskega azilnega podpornega urada (v nadaljevanju: urad) kaže, da je njegov proračun v proračunskem letu 2016 znašal 65.370.233,75 EUR, kar je 309,98 % več kot leta 2015; ker je bilo to povečanje posledica novih dodatnih nalog zaradi razširitve njegovega mandata;

C.  ker znesek 29.463.600 EUR izvira iz proračuna Unije, znesek 21.710.759 EUR iz drugih prispevkov, predvsem na podlagi sporazumov o nepovratnih sredstvih, ki jih je sklenila Komisija, znesek 1.900.134 EUR pa iz prispevkov pridruženih držav (Kraljevine Norveške in Švicarske konfederacije);

D.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2016 (v nadaljevanju: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti zaključnega računa urada, da pa ni moglo pridobiti zadostnih in ustreznih revizijskih dokazov o zakonitosti in pravilnosti z izkazi povezanih transakcij;

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leti 2013 in 2014

1.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se je precej nerešenih vprašanj in popravnih ukrepov, sprejetih v odziv na pripombe Računskega sodišča v letih 2013 in 2014, nanašalo na zamude pri plačilih, standarde notranje kontrole in pogosto menjavanje uslužbencev; poziva urad, naj v letu 2018 čim prej zaključi popravne ukrepe in o njihovem izvajanju poroča organu za podelitev razrešnice;

Osnova za mnenje s pridržkom o zakonitosti in pravilnosti z izkazi povezanih transakcij in odločitev o odložitvi podelitve razrešnice

2.  močno obžaluje pomembne ugotovitve Računskega sodišča v zvezi z dvema od petih bistvenih postopkov javnega naročanja iz leta 2016, za katera so bila plačila izvršena med letom, kar priča o pomanjkanju doslednosti pri javnih naročilih urada;

3.   spominja, da sta morala dva od treh ponudnikov, ki so sodelovali v revidiranem postopku javnega naročanja za potovalne storitve na podlagi okvirne pogodbe v vrednosti 4.000.000 EUR za obdobje 2016–2020, predložiti dodatne informacije v zvezi z istimi izbirnimi merili; opominja, da sicer nobeden od njiju ni predložil zahtevanih informacij (življenjepisi oseb, ki bodo izvajale nalogo v prostorih urada), a je bil iz tega razloga iz postopka izključen le eden; ugotavlja, da je bilo drugemu naročilo oddano na podlagi dogovora, da bo življenjepise posredoval po oddaji naročila; zato meni, da postopek javnega naročanja ni bil skladen z načelom enakega obravnavanja, naročilo pa je bilo oddano ponudniku, ki ni izpolnjeval vseh izbirnih meril; meni, da so zato okvirna pogodba in z njo povezana plačila iz leta 2016 v višini 920.561 EUR nepravilni;

4.   opozarja, da je urad februarja 2016 neposredno dodelil okvirno pogodbo za začasne storitve pri odzivu na migracijsko krizo za 12-mesečno obdobje v vrednosti 3.600.000 EUR; opominja, da je bila okvirna pogodba dodeljena edinemu vnaprej izbranemu gospodarskemu subjektu brez uporabe katerega od postopkov javnega naročanja iz finančne uredbe; meni, da dodelitev zato ni bila skladna z ustreznimi pravili Unije, s pogodbo povezana plačila iz leta 2016 v višini 592.273 EUR pa so nepravilna;

5.  ugotavlja, da zneski, povezani z omenjenima zadevama, pomenijo 2,9 % skupnih odhodkov urada za leto 2016;

6.  na osnovi odgovora urada ugotavlja, da je v primeru okvirne pogodbe iz odstavka 3 odločitev sprejel zato, ker je bil pogodbeni izvajalec, ki mu je bilo javno naročilo dodeljeno, edini, ki je imel zmogljivosti za izpolnitev pogodbenih obveznosti; ugotavlja tudi, da so se v primeru okvirne pogodbe iz odstavka 4 ukrepi urada izvajali v skrajni nuji, povezani z begunsko krizo, ki je bila takrat na vrhuncu, povrhu tega pa je bilo treba izvesti sklepe Sveta v zvezi z nujnimi nalogami, ki so bile zaupane uradu; ugotavlja, da je bil v teh izrednih okoliščinah izbran pogodbenik, ki je imel že prej sklenjeno pogodbo z drugo agencijo Unije s sedežem v Grčiji; ugotavlja, da je bila odločitev dokumentirana in odobrena v zahtevku za izjemo;

7.  poziva urad, naj organu za podelitev razrešnice pred 15. junijem 2018 poroča o ukrepih, ki jih je sprejel, da bi odpravil težave, na katere je opozorilo Računsko sodišče;

8.  ugotavlja, da je Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) sprožil preiskavo dejavnosti urada; v celoti spoštuje neodvisnost preiskave urada OLAF in dejstvo, da ni mogoče razkriti posameznega dela, preden ne bo celotna preiskava končana;

9.  meni, da bi bilo neodgovorno podeliti razrešnico, preden bodo razkrite vse ustrezne informacije v zvezi z dejavnostmi urada; poziva urad OLAF, naj organ za podelitev razrešnice seznani z rezultati preiskave, takoj ko bo zaključena, da bo mogoče morebitne relevantne ugotovitve vključiti v poročilo o podelitvi razrešnice uradu za leto 2016;

Pripombe o zakonitosti in pravilnosti transakcij

10.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je urad avgusta 2016 začel odprti postopek (pet sklopov) za oddajo okvirne pogodbe za kritje potreb po kulturnih posrednikih/tolmačih v različnih državah; ugotavlja tudi, da je skupni znesek okvirne pogodbe za štiri sklope, ki so bili podpisani in revidirani (sklopi 2 do 5), znašal 60.000.000 EUR za obdobje štirih let; opaža, da so bili ti štirje sklopi dodeljeni istemu ponudniku kot prvemu kaskadnemu ponudniku; ugotavlja, da je ta ponudnik izpolnjeval finančne zahteve izbirnih meril (1.000.000 EUR letnega prometa) razen za eno od zadnjih treh let, za katero je bila z neprofitno organizacijo podpisana pogodba, s katero se je ta zavezala, da bo svoj „promet” dala na voljo ponudniku; opozarja, da je v skladu s finančno uredbo dovoljeno zanašanje na finančno in gospodarsko zmogljivost drugih subjektov; obžaluje pa, da v tem primeru ni jasno, kako se bo dal „promet” tega subjekta na voljo in ali bo glede na vrsto dejavnosti, ki jih izvaja, lahko pomagal pri opravljanju zahtevanih storitev; meni, da bi moral urad to ponudbo zavrniti, ker ni bila skladna z zahtevami o ekonomski in finančni zmogljivosti ponudnika; meni, da so zato okvirna pogodba in vsa z njo povezana plačila nepravilni (leta 2016 ni bilo izvršenih plačil);

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

11.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna kljub proračunskemu spremljanju v proračunskem letu 2016 znašala samo 80,64 %; ugotavlja tudi, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 63,40 %;

12.  ugotavlja, da je bil delovni program urada spremenjen trikrat, njegov proračun pa štirikrat, s čimer so se poskusile upoštevati bistvene spremembe, do katerih je prišlo v letu 2016, zlasti občutno povečanje dejavnosti operativne podpore urada na žariščnih točkah v nekaterih državah članicah in izvajanje izjave EU in Turčije; urad poziva, naj upošteva posebno poročilo Računskega sodišča št. 6/2017 z naslovom „Odziv EU na begunsko krizo: pristop po načelu žariščnih točk“, Računsko sodišče pa, naj prednostno pripravi poročilo o spremljanju tega posebnega poročila, ki ga je Parlament zahteval, da bi lahko žariščne točke obravnaval v sklopu širšega azilnega sistema Unije in držav članic;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

13.  ugotavlja, da je bila stopnja v naslednje leto prenesenih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, v naslovu II (upravni odhodki) visoka in je znašala 2.500.000 EUR oziroma 43,9 % (v primerjavi z 1.076.583 EUR oziroma 36,9 % leta 2015); potrjuje, da so prenosi v glavnem povezani s stroški za infrastrukturo IT, prevajanje in objavljanje, poslovno svetovanje in sestanke upravnega odbora, za katere so bile pogodbe podpisane proti koncu leta 2016 ali računi izdani šele leta 2017;

14.  ugotavlja, da so prenosi v naslednje leto zaradi večletne narave operativnih programov agencij pogosto deloma ali povsem upravičeni in ne pomenijo nujno slabosti pri načrtovanju in izvrševanju proračuna ter tudi niso vedno v nasprotju s proračunskim načelom enoletnosti, zlasti če jih urad načrtuje vnaprej in o tem obvesti Računsko sodišče;

Prerazporeditve

15.  ugotavlja, da je izvršni direktor v letu 2016 izvedel 20 proračunskih prerazporeditev, s katerimi je nadomestil proračunski primanjkljaj in se odzval na skokovito povečanje proračunskih potreb na žariščnih točkah, zlasti na podlagi sporazuma med EU in Turčijo; ugotavlja tudi, da je bila ena od štirih prerazporeditev med naslovi izvršena na podlagi odločitve izvršnega direktorja, četudi je presegala 10-odstotni prag iz člena 27(1)(a) finančne uredbe, ki se uporablja za urad(12); ugotavlja, da je to prerazporeditev kmalu zatem odobril upravni odbor v drugi spremembi proračuna za leto 2016;

16.  ugotavlja, da je urad zaradi migracijske krize svoj proračun v letu 2016 spremenil ob štirih različnih priložnostih, da bi se odzval na pozive Komisije in držav članic za razširitev dejavnosti zaradi povečanja prihodov prosilcev za azil v obdobju 2015–2016; meni, da je zaradi tega urad imel težave pri črpanju teh sredstev, ki so privedle do stornacij in prenosov, pa tudi do nespoštovanja proračunskih in finančnih pravil; poudarja, da je treba te težave čim prej odpraviti;

Javna naročila in kadrovska politika

17.  obžaluje, da sta glede plačil, povezanih z računovodskimi izkazi urada, dve izmed petih javnih naročil, ki so bila revidirana, vsebovali nepravilnosti in vključevali nepravilna plačila, ki predstavljajo 2,9 % vseh odhodkov; ugotavlja tudi, da je bila podpisana napačna dodatna okvirna pogodba, v zvezi s katero pa ni bilo izplačil; ugotavlja, da je urad v letu 2017 že sprejel popravne ukrepe ter pogodbe iz teh postopkov nadomestil z novimi; poziva urad, naj zagotovi, da se take nepravilnosti ne bodo več ponovile;

18.  ugotavlja, da je urad leta 2016 obdelal 4861 plačil, pri čemer jih je bilo 2007 opravljenih po zakonsko določenem roku (41 %); ugotavlja pa, da gre to pripisati predvsem skokovitemu povečanju proračuna; potrjuje, da so se operativne dejavnosti po navedbah urada skokovito povečale, zaradi česar se je občutno povečalo tudi število finančnih transakcij, ki jih je moralo obdelati nespremenjeno število uslužbencev; z zadovoljstvom ugotavlja, da je urad v odgovor na nastalo stanje sprejel različne ukrepe; potrjuje, da naj bi bili ti ukrepi predvidoma povzročili normalizacijo plačil do izteka prve polovice leta 2017; poziva urad, naj organu za podelitev razrešnice poroča o posledicah teh ukrepov;

19.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da morajo javni naročniki zahtevati podrobne podatke o elementih cene ali stroškov v pisni obliki, kadar so ti nenavadno nizki, in ponudniku dati možnost, da predstavi svoje stališče; ugotavlja pa, da je urad za dva od sklopov (sklopa 3 in 5) za najem kulturnih posrednikov/tolmačev v različnih državah prejel finančni ponudbi, ki sta bili 50 % oz. 31 % cenejši od naslednjih najcenejših ponudb; obžaluje, da se uradu ni zdelo potrebno, da bi od ponudnika zahteval dodatna pojasnila, čeprav sta bili ti ponudbi nenavadno nizki;

20.  opozarja, da je Komisija leta 2014 v imenu več kot 50 institucij in organov EU, vključno z uradom, podpisala okvirno pogodbo z enim ponudnikom za pridobitev licenc programske opreme ter izvajanje vzdrževanja in podpore; je seznanjen, da ima izvajalec okvirne pogodbe vlogo posrednika med uradom in dobavitelji, ki lahko izpolnijo potrebe urada; ugotavlja, da je za te posredniške storitve izvajalec upravičen zaračunati pribitek na ceno dobavitelja v višini od 2 do 9 %; ugotavlja tudi, da so leta 2016 plačila izvajalcu okvirne pogodbe znašala skupaj 534.900 EUR; obžaluje, da urad ni sistematično preverjal cen in pribitkov na cene dobavitelja, pa tudi ne računov, izdanih izvajalcu okvirne pogodbe; na podlagi odgovora urada ugotavlja, da naj bi ta začel 1. januarja 2018 sistematično preverjati vse ponudbe nad 135.000 EUR;

21.  ugotavlja, da so se zaradi precejšnjega povečanja obsega nalog urada v začetku leta 2016 njegova sredstva – tako v smislu finančnih kot kadrovskih virov – večkrat povečala; z zadovoljstvom ugotavlja, da je bilo z namenom učinkovitega črpanja in upravljanja teh sredstev sklenjeno, da se notranja organizacijska struktura racionalizira, pri tem pa upoštevajo nove dodatne naloge, ki so bile zaupane uradu; ugotavlja, da je upravni odbor na predlog izvršnega direktorja 12. maja 2016 sprejel novo organizacijsko strukturo urada; poziva urad, naj organu za podelitev razrešnice poroča o izboljšavah, ki jih bo predvidoma prinesla nova organizacija;

22.  ugotavlja, da je urad 31. decembra 2016 imel 136 zaposlenih, tako aktivnih kot imenovanih, od tega 86 začasnih uslužbencev (od 91 delovnih mest, odobrenih v proračunu Unije), 43 pogodbenih uslužbencev in 7 napotenih nacionalnih strokovnjakov; ugotavlja, da je 63,2 % vseh zaposlenih žensk, 36,8 % pa moških; poziva urad, naj bo pozoren na uravnoteženo zastopanost spolov med zaposlenimi, to pa naj upošteva tudi pri zaposlovanju v prihodnje;

23.  z zadovoljstvom ugotavlja, da se je v letu 2016 zaradi naglega povečanja dejavnosti, povezanih z operativnimi nalogami, povečal delež operativnih delovnih mest z 58,18 % v letu 2015 na 63,31 % v letu 2016;

24.  ugotavlja, da je urad prejel eno pritožbo po neuspešno opravljenem preizkusnem obdobju; poziva urad, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o izidu pritožbe;

25.  ugotavlja, da je bil leta 2016 vsak uslužbenec urada v povprečju 2,4 dneva na bolniškem dopustu; nekoliko zaskrbljeno ugotavlja, da urad ni sporočil, kolikšen je bil proračun dejavnosti za dobro počutje v letu 2016 oziroma koliko dni na uslužbenca jim je bilo namenjenih; ugotavlja, da urad ni navedel različnih dejavnosti za dobro počutje, uvedenih 2016, kot je zahteval Parlament;

26.   z zaskrbljenostjo ugotavlja, da urad še ni sprejel politike za preprečevanje nadlegovanja; poziva ga, naj v sklopu politike za zaščito človekovega dostojanstva ter preprečevanje psihičnega in spolnega nadlegovanja vzpostavi mrežo zaupnih svetovalcev in organizira seminarje za ozaveščanje, na intranetnem mestu objavi standardne informacije o nadlegovanju ter za nove sodelavce pripravi program, ki bo zajemal predstavitev o zdravju in dobrem počutju;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov, preglednost in demokracija

27.  potrjuje, da bo urad po lastnih navedbah v prvi polovici leta 2018 pripravil praktične smernice za obvladovanje in preprečevanje navzkrižja interesov ter sprejel zavezujoča pravila za zaščito prijaviteljev nepravilnosti; poziva urad, naj organ za podelitev razrešnice obvešča o izvajanju tega ukrepa;

28.  ugotavlja, da bo urad še bolj pritisnil na člane upravnega odbora, naj predložijo izjave o interesih za objavo; poudarja, da je preglednost osrednji element za ohranjanje zaupanja državljanov Unije v njene institucije; poziva urad, naj organu za podelitev razrešnice poroča o tem;

29.  opaža, da urad ni odgovoril, ali so se vsi sestanki z lobisti praviloma beležili in objavljali; poziva urad, naj organu za podelitev razrešnice posreduje odgovor;

30.  ugotavlja, da je urad leta 2016 prejel osem prošenj za dostop do dokumentov in dovolil poln dostop do dokumentov v sedmih primerih, v enem primeru pa prošnjo zavrnil, ker ni imel na voljo zahtevanih informacij, je pa vlagatelja preusmeril na ustrezne organe;

31.  ugotavlja, da urad nima službenih vozil, vendar v prihodnosti načrtuje nakup dveh vozil;

Oblikovanje proračuna glede na uspešnost

32.  pozdravlja tri glavne dosežke, ki jih je za leto 2016 navedel urad, in sicer:

–  je aktivno podpiral države članice, zlasti Grčijo in Italijo, pri obvladovanju doslej največjega in nenehnega pritiska na njuna azilna sistema;

–  je v celoti podprl izvajanje programa Unije za premestitev v Italiji in Grčiji za osebe, ki so nujno potrebovale mednarodno zaščito;

–  je izboljšal svoje dejavnosti, da se lahko pravočasno in učinkovito odziva na izzive, povezane z doslednim izvajanjem skupnega evropskega azilnega sistema;

33.  z zadovoljstvom ugotavlja, da se je v letu 2016 petnajstih srečanj za usposabljanje inštruktorjev, ki jih je organiziral urad, udeležilo 218 inštruktorjev; poleg tega ugotavlja, da je urad prek svoje platforme za e-učenje „EASO Training Curriculum“ opravil 361 nacionalnih usposabljanj za 5833 uradnikov iz držav članic;

Notranje kontrole

34.  ugotavlja, da je urad v začetku leta 2016 od 16 standardov notranje kontrole začel delno izvajati štiri, enega pa sploh ne; ugotavlja, da je urad pripravil manjkajoča izvedbena pravila h kadrovskim predpisom (standard notranje kontrole št. 3), vzpostavil sistem letnega ocenjevanja uspešnosti (standard notranje kontrole št. 4), prvič uporabil postopek ocenjevanja tveganja (standard notranje kontrole št. 6), sprejel listino za upravljanje informacijske tehnologije in listino za projektno upravljanje (standard notranje kontrole št. 7) ter dosegel napredek pri določanju in izvajanju pravil za upravljanje dokumentov, saj je odobril politiko upravljanja evidenc (standard notranje kontrole št. 11); poziva urad, naj organu za podelitev razrešnice poroča o izboljšavah glede izvajanja teh standardov;

35.  ugotavlja, da je po podatkih iz poročila Računskega sodišča sporazum o nepovratnih sredstvih za nakup 90 čitalnikov prstnih odtisov in 90 ustreznih računalnikov (opreme) v vrednosti 1.100.000 EUR ter njihovo donacijo grški državi zahteval dostavo opreme v policijski oddelek IT v Atenah, od tam pa razpošiljanje do žariščnih točk na grških otokih; opozarja, da bi moralo biti osebje urada v skladu z opisom ukrepa navzoče na kraju samem, da bi zagotovilo ustrezno dostavo, namestitev in naknadni prenos lastništva na grško policijo; vendar močno obžaluje, da uslužbenci urada niso bili navzoči na kraju samem, da bi to zahtevo izpolnili, potrditev ustreznih grških organov, da je bila oprema dostavljena v žariščne točke februarja in na začetku marca 2016 ter da se uporablja za načrtovani namen, pa je bila prejeta šele julija 2017; na podlagi odgovora urada ugotavlja, da je ta prvič uradno zaprosil grške organe za potrditev dostave in namestitve opreme na žariščnih točkah 23. maja 2016;

36.  opaža, da se je urad leta 2016 spoprijemal s številnimi izzivi v operativnem okolju, ki so vključevali ne le bistveno povečanje proračuna in razširitev nalog, ampak tudi bistveno povečanje števila transakcij, zamenjavo računovodje skupaj z več vmesnimi rešitvami in uvedbo sistema poteka dela brez papirja; obžaluje, da se te razmere, za katere so bile značilne znatne spremembe in nestabilnost, niso skušale omiliti niti s ponovnim preverjanjem računovodskega sistema niti z uvedbo sistema rednih naknadnih preverjanj transakcij; na podlagi odgovora urada ugotavlja, da je ponovno preverjanje računovodskega sistema predvideno za leto 2017, strategija naknadnega preverjanja pa se bo obravnavala srednjeročno;

Notranje revizije

37.  ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo leta 2016 v uradu opravila revizijo izvrševanja proračuna in izvajanja načrta javnih naročil; ugotavlja, da so revizorji opazili nenehna prizadevanja urada, da bi zagotovil ustrezen potek upravnih procesov, kot sta izvrševanje proračuna in javno naročanje, čeprav se sooča z operativnimi izzivi, vezanimi na njegovo vlogo v begunski krizi; z zadovoljstvom ugotavlja, da je urad precej izboljšal izvrševanje proračuna, ki je bilo zadovoljivo; ugotavlja tudi, da je bil znesek prenesenih sredstev sicer razmeroma visok, vendar povsem upravičen; meni, da bi moral urad izboljšati načrtovanje postopkov javnih naročil, ko gre za upravne odhodke; ugotavlja, da je spremljanje postopkov in specifičnih naročil, oddanih na podlagi okvirnih pogodb, slabo, zato bi ga bilo treba dodatno izboljšati; ugotavlja, da urad še naprej sodeluje s službo za notranjo revizijo pri oblikovanju konkretnih ukrepov, s katerimi bi čim bolj zmanjšal opredeljena tveganja; poziva urad, naj organu za podelitev razrešnice poroča o ukrepih, sprejetih za izboljšanje postopkov javnega naročanja;

38.  ugotavlja, da je imel urad v začetku leta 2016 odprte tri akcijske načrte, sprejete na podlagi treh revizij v letih 2014 in 2015; z zadovoljstvom ugotavlja, da je urad zaključil 19 od 20 še neizvedenih naknadnih ukrepov, sprejetih na podlagi revizij službe za notranjo revizijo; ugotavlja, da bo urad še zadnje nerešeno priporočilo zaključil, ko bo sprejeta uredba o ustanovitvi agencije z vsemi pristojnostmi;

Druge pripombe

39.  ugotavlja, da je Komisija 4. maja 2016 predstavila predlog nove uredbe, s katero bi urad preoblikovali v agencijo z vsemi pristojnostmi;

40.  opozarja, da mora urad v skladu s členom 46 Uredbe (EU) št. 439/2010(13) naročiti neodvisno zunanjo oceno svojih dosežkov; ugotavlja, da je ocenjevanje s tematskega vidika zajemalo dodano vrednost Unije ter učinkovitost in vpliv urada pri zagotavljanju prispevka k izvajanju skupnega evropskega azilnega sistema, vključno z zakonodajnim svežnjem na področju azila; ugotavlja, da so zunanji ocenjevalci januarja 2016 predstavili svoje ugotovitve in priporočila upravnemu odboru; je seznanjen, da je urad privolil v pripravo akcijskega načrta, da bi obravnaval devet priporočil zunanjih ocenjevalcev; poziva urad, naj organu za podelitev razrešnice poroča o izvajanju akcijskega načrta;

41.  poziva urad, naj izboljša postopke notranje kontrole; pozdravlja že uvedene popravne ukrepe v zvezi s sprejetjem novih standardov notranje kontrole; opozarja na neustrezno načrtovanje postopkov javnega naročanja in urad opominja, da je zelo pomembno tudi v kriznih okoliščinah; ugotavlja, da urad ni zavaroval 65 zabojnikov (852.136 EUR) na tvegani lokaciji, kjer so bili v nemirih v preteklosti že uničeni zabojniki; ugotavlja, da po mnenju urada takšno zavarovanje ne bi bilo stroškovno učinkovito; ugotavlja, da urad ni pravočasno zahteval povračila DDV za leti 2014 in 2015; pozdravlja pa, da je bil medtem zahtevek že vložen;

42.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je urad kupil in postavil 65 zabojnikov v skupnem znesku 852.136 EUR, ki naj bi se uporabljali kot mobilne pisarne na grških in italijanskih žariščnih točkah; ugotavlja, da so bili nekateri od njih postavljeni na lokacijah, kjer so izgredniki pozneje uničili podobne zabojnike, ki niso bili last urada; ugotavlja, da urad zabojnikov ni zavaroval pred tem tveganjem, saj je uprava menila, da to ne bi bilo stroškovno učinkovito;

43.  ugotavlja, da je urad spremenil svojo zakupno pogodbo in v drugi polovici leta 2016 za pisarniške prostore najel dodaten del iste stavbe; opaža, da bi se moralo število zaposlenih zaradi povečanja odgovornosti in obsega nalog do konca leta 2020 povečati na 500, s čimer se bodo precej povečale potrebe po pisarniških prostorih; poziva urad, naj organ za podelitev razrešnice obvešča o pričakovanih proračunskih posledicah tega povečanja;

44.  je seznanjen z odprtjem pisarn v Rimu in Atenah, pa tudi s čedalje pomembnejšo vlogo urada po vsej Uniji, saj deluje vse bliže žariščnih točk;

45.  je seznanjen z imenovanjem uradnikov za stike z institucijami Unije v Bruslju in z Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo, s čimer želi urad poglobiti odnose in poenostaviti sodelovanje na področjih vzajemnega interesa;

46.  na podlagi odgovorov urada ugotavlja, da je bila izmenjava informacij o brexitu med uradom in Komisijo izčrpna in da urad natančno upošteva nasvet generalnega direktorata Komisije za migracije in notranje zadeve ter se ustrezno pripravlja, tudi glede na svoje preoblikovanje v Agencijo Evropske unije za azil;

47.  z nezadovoljstvom opaža, da urad organu za podelitev razrešnice ni odgovoril na vprašanje o tem, kako si prizadeva zagotoviti stroškovno učinkovito in okolju prijazno delovno okolje ter zmanjšati ali izravnati emisije ogljikovega dioksida; poziva ga, naj bo pozoren tudi na posledice svojih dejavnosti za okolje, predvsem če bo v prihodnosti zaposloval tudi do 500 uslužbencev;

o

o o

48.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne ... 2018(14) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

7.2.2018

MNENJE Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2016

(2017/2177(DEC))

Pripravljavec mnenja: Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos)

POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  pozdravlja ugotovitve Računskega sodišča, da letni računovodski izkazi Evropskega azilnega podpornega urada (v nadaljevanju: urad) pošteno predstavljajo njegov finančni položaj na dan 31. decembra 2016; ugotavlja pa, da sta bili podani pripombi k dvema javnima naročiloma;

2.  poudarja, da se je proračun urada povečal za 273 %, da bi lahko krili številne dodatne naloge od začetka leta 2015, tudi podporo za države članice prvega vstopa, zlasti za registracijo prosilcev za azil in razgovore z njimi, pa tudi za program premestitev; poudarja, da se je število zaposlenih v uradu povečalo samo za 34 % in da je bilo v države članice prvega vstopa napotenih veliko manj strokovnjakov iz držav članic, kot je dejansko potrebno;

3.  ugotavlja, da je urad zaradi migracijske krize svoj proračun v letu 2016 spremenil ob štirih različnih priložnostih, da bi se odzval na pozive Evropske komisije in držav članic za razširitev dejavnosti zaradi povečanja prihodov prosilcev za azil v obdobju 2015–2016; ugotavlja, da je zaradi tega urad imel težave pri črpanju teh sredstev, to pa je po drugi strani privedlo do stornacij in prenosov, pa tudi do težav pri spoštovanju proračunskih in finančnih pravil; poudarja, da je treba v prihodnosti to stanje čim prej odpraviti;

4.  ugotavlja, da je bilo v naslovu II (upravni odhodki) v naslednje leto prenesenih veliko obveznosti, kar 2,5 milijona EUR (43,9 %), in sicer zaradi pogodb, ki so bile podpisane proti koncu leta 2016, delno zaradi dodatnih plačil iz proračuna ob koncu tega leta, oziroma so bili računi zanje prejeti šele leta 2017; zato zahteva, da urad izboljša svoje proračunsko poslovodenje;

5.  obžaluje, da sta za plačila, povezana z računovodskimi izkazi urada, dve izmed petih javnih naročil, ki so bila revidirana, vsebovali nepravilnosti in vključevali nepravilna plačila, ki predstavljajo 2,9 % vseh odhodkov; ugotavlja tudi, da je bila podpisana napačna dodatna okvirna pogodba, v zvezi s katero pa ni bilo izplačil; ugotavlja, da je urad v letu 2017 že sprejel popravne ukrepe ter nadomestil pogodbe iz teh postopkov z novimi; poziva urad, naj zagotovi, da se take nepravilnosti ne bodo več ponovile;

6.  poziva urad, naj izboljša postopke notranje kontrole; pozdravlja že uveljavljene popravne ukrepe v zvezi s sprejetjem novih standardov notranje kontrole; poudarja pomanjkanje ustreznega načrtovanja postopkov javnega naročanja in opozarja, da je zelo pomembno tudi v kriznih okoliščinah; ugotavlja, da urad ni zavaroval 65 zabojnikov (852.136 EUR) na tvegani lokaciji, kjer so bili v nemirih v preteklosti že uničeni zabojniki; ugotavlja, da po mnenju urada takšno zavarovanje ne bi bilo stroškovno učinkovito; ugotavlja, da urad ni pravočasno zahteval povračila DDV za leti 2014 in 2015; in pozdravlja, da je bilo medtem povračilo že zaključeno;

7.  pozdravlja, da se je delež plačil z zamudo v obdobju od januarja do oktobra 2016 zmanjšal s 65 % na 9 %, skupno število transakcij pa se je v istem obdobju povečalo s 483 na 806; poziva urad, naj izvede potrebne popravne ukrepe, na primer v zvezi s plačevanjem z zamudo in povračilom stroškov; pozdravlja že sprejete ukrepe v zvezi z novo politiko zaposlovanja in manj pogostim menjavanjem zaposlenih; poziva urad, naj organu za podelitev razrešnice predloži načrt za reformo proračunskega načrtovanja in parametrov uspešnega upravljanja;

8.  poziva urad, naj se opira na politike iz leta 2013 v zvezi s preprečevanjem navzkrižja interesov, pri tem pa upošteva dobro prakso in smernice Komisije; poziva ga še, naj, medtem ko čaka na predloge Komisije, zagotovi izvajanje politik, sprejetih leta 2017 v zvezi z učinkovito zaščito prijaviteljev nepravilnosti.

INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

1.2.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

45

6

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Carlos Coelho, Gérard Deprez, Maria Grapini, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Jaromír Štětina

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Georges Bach, Jonathan Bullock, Julia Reda, Francis Zammit Dimech

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

45

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

ECR

Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Georges Bach, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Julia Reda, Judith Sargentini

6

-

EFDD

Jonathan Bullock, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENL

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

20.3.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

24

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

24

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Martina Dlabajová

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENL

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

0

-

 

 

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

UL C 417, 6.12.2017, str. 79.

(2)

UL C 417, 6.12.2017, str. 79.

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 132, 29.5.2010, str. 11.

(5)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(6)

UL C 417, 6.12.2017, str. 79.

(7)

UL C 417, 6.12.2017, str. 79.

(8)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(9)

UL L 132, 29.5.2010, str. 11.

(10)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(11)

UL C 245, 29.7.2017, str.16.

(12)

Sklep št. 20 upravnega odbora Evropskega azilnega podpornega urada z dne 27. decembra 2013 o finančni uredbi, ki se uporablja za ta urad.

(13)

Uredba (EU) št. 439/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o ustanovitvi Evropskega azilnega podpornega urada (UL L 132, 29.5.2010, str. 11).

(14)

Sprejeta besedila, P8_TA-PROV(2018)0000.

Zadnja posodobitev: 10. april 2018Pravno obvestilo