Процедура : 2017/2152(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0084/2018

Внесени текстове :

A8-0084/2018

Разисквания :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Гласувания :

PV 18/04/2018 - 12.53

Приети текстове :

P8_TA(2018)0158

ДОКЛАД     
PDF 731kWORD 63k
23.3.2018
PE 613.444v02-00 A8-0084/2018

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2016 година

(2017/2152(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Барт Стас

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2016 година

(2017/2152(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2016 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – C8‑0062/2018),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2062/94 на Съвета от 18 юли 1994 г. за създаване на Европейска агенция за безопасност и здраве при работа(4), и по-специално член 14 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0084/2018),

1.  освобождава от отговорност директора на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2016 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2016 година

(2017/2152(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2016 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Агенцията(6),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(7) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – C8‑0062/2018),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(8), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2062/94 на Съвета от 18 юли 1994 г. за създаване на Европейска агенция за безопасност и здраве при работа(9), и по-специално член 14 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(10), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0084/2018),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2016 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2016 година

(2017/2152(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2016 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0084/2018),

A.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност желае да подчертае изключителното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността и прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението и на доброто управление на човешките ресурси;

Б.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(11) на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2016 година възлиза на 16 673 153,98 EUR, което представлява намаление с 1,06% спрямо 2015 г.; като има предвид, че бюджетът на Агенцията се осигурява основно от бюджета на Съюза;

В.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“) в доклада си относно годишните отчети на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2016 година („доклада на Палатата“) заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2016 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 96,31%, което представлява намаление с 1,22% спрямо предходната година (97,53%), и че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 70,35%, което представлява намаление с 1,70% спрямо финансовата 2015 година;

2.  приветства предприетите от Агенцията последващи действия във връзка с коментарите на органа по освобождаване от отговорност, направени по повод на изпълнението на бюджета за предходни години; приветства също така Агенцията за бързото прилагане на съвета на Палатата относно ИКТ и рамковите договори за консултантски услуги като сфера за подобряване в процедурата по освобождаване от отговорност за 2016 г.;

Поети задължения и преноси

3.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че размерът на пренесените към 2017 г. бюджетни кредити за поети задължения е висок за дял II („Административни разходи“), възлизайки на 417 279 EUR, т.е. 30% (за 2015 г.: 364 740 EUR, т.е. 26%); отбелязва, че тези преноси са свързани основно с услуги в областта на информационните технологии, които все още не са били изцяло предоставени или фактурирани до края на годината; отбелязва освен това, че пренесените бюджетни кредити по дял III възлизат на 3 370 616 EUR, т.е. 43% (за 2015 г.: 3 383 052 EUR, т.e. 41%); отбелязва, че тези преноси са свързани предимно с изследователски проекти и проучвания с продължителност над една година; отбелязва препоръката на Палатата Агенцията евентуално да обмисли въвеждането на диференцирани бюджетни кредити, за да се отразят по-добре многогодишният характер на операциите и неизбежните забавяния между подписването на договорите, доставките и плащанията; отбелязва въз основа на отговора на Агенцията, че тя ще проучи тази възможност, за да се прецени дали може да бъде подобрено бюджетното управление;

4.  отбелязва, че преносите често могат да бъдат частично или напълно обосновани от многогодишния характер на оперативните програми на агенциите, не са непременно свързани със слабости в планирането и изпълнението на бюджета и невинаги са в противоречие с принципа на ежегодност на бюджета, особено ако са планирани предварително от Агенцията и съобщени на Палатата;

Трансфери

5.  отбелязва, че през финансовата 2016 година са били извършени 11 бюджетни трансфера, възлизащи общо на  319 240 EUR, с цел да се преразпределят бюджетни средства от области, в които са установени бюджетни икономии, към области с недостиг на ресурси, за да се гарантира постигането на целите за годината;

Обществени поръчки

6.  отбелязва, че през 2015 г. Агенцията е сключила договори за стоки и услуги в общ размер на  8 492 938,92 EUR; 930 240,32 EUR са били отпуснати чрез 41 процедури на договаряне, 580 926,16 EUR по междуинституционални договори или споразумения за нивото на услугите, а 6 981 772,44 EUR съответстват на 155 конкретни договори или формуляри за поръчка, произтичащи от рамкови договори в резултат на възлагане при открити процедури;

7.  отбелязва със задоволство, че е създаден екип, за да се гарантира хармонизиране в рамките на Агенцията по отношение на всички процедури за възлагане на обществени поръчки, провеждани от Агенцията — от планирането до приключването — които са предмет на надзорни мерки и проверки за намаляване на риска, включително по отношение на процедурите за официално откриване и за оценка, декларациите за липса на конфликт на интереси, подписвани от членовете на комисии, и оценката на критериите за изключване, подбор и възлагане, които се документират в писмено;

8.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че през 2014 г. Агенцията е подписала рамков договор за предоставянето на консултантски услуги в областта на информационните технологии за периода 2014—2017 г. на обща стойност 1 100 000 EUR; отбелязва със съжаление, че макар конкретните договори, подписани през 2016 г. за изпълнението на този рамков договор, да определят ясно очакваните резултати от проекта, са били наети консултанти на базата на отворена опция „налично време и средства“, като цената не е била фиксирана и директно обвързана с резултатите, а е обвързана с броя на дните, през които е извършвана работа по проекта; отбелязва освен това, че през 2016 г. близо 50% от консултантските услуги в областта на информационните технологии са осъществени извън офисите на Агенцията, което ограничава възможността за контрол от страна на Агенцията върху ефективността на работата по договорите; отбелязва, че плащанията, извършени по този рамков договор през 2016 г., възлизат на около 400 000 EUR; отбелязва въз основа на отговора на Агенцията, че тя прилага препоръките на Палатата в своите нови ИКТ и консултантски рамкови договори, като използва специфични договори въз основа на „Заявени време и средства“ („Quoted Times and Means“), когато това е подходящо;

Политика относно персонала

9.  отбелязва въз основа на щатното разписание, че към 31 декември 2016 г. са били заети 39 длъжности (от общо 41 длъжности, разрешени съгласно бюджета на Съюза) спрямо 40 длъжности през 2015 г.;

10.  изразява съжаление за това, че в рамките на броя на заетите места към 31 декември 2016 г. не е постигнат баланс между половете, тъй като съотношението е две към едно — 72% жени спрямо 28% мъже; отбелязва, че този дисбаланс трябва да бъде преодолян като въпрос с неотложен характер; отбелязва обаче, че съществува баланс между половете (50:50) на висше управленско равнище;

11.  подчертава, че балансът между професионалния и личния живот следва да бъде част от политиката на Агенцията по отношение на персонала; отбелязва, че бюджетът, изразходван за дейности във връзка с благосъстоянието, възлиза на приблизително 194 EUR на служител, което съответства на три дни за всеки служител; отбелязва, че всеки служител е отсъствал средно 11 дни по болест;

12.  припомня, че Агенцията е приела решение относно психическия и сексуалния тормоз през 2007 г.; подкрепя обучението и информационните сесии, организирани с цел повишаване на осведомеността на персонала; отбелязва, че през 2016 г. е проведено административно проучване; изисква допълнителни обяснения относно заключенията от проучването, при спазване на разпоредбите за защита на данните;

13.  отбелязва със задоволство факта, че Агенцията не е получавала никакви жалби и че срещу нея не са завеждани съдебни дела, нито са докладвани случаи, свързани с назначаване или уволнение на служители през 2016 г.;

14.  отбелязва, че Агенцията продължи да приема правила за прилагане във връзка с реформата на Правилника за длъжностните лица, която влезе в сила на 1 януари 2014 г.;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси, прозрачност и демократичност

15.   отбелязва, че новите декларации за конфликт на интереси и обобщени автобиографии са в процес на събиране и анализиране, тъй като от края на 2016 г. в длъжност встъпи нов управителен съвет; отбелязва освен това, че Агенцията е събрала 131 пълни досиета, съответно 70 от членове на управителни съвети (80%), 52 от заместник-членове на управителни съвети (60%) и 12 от наблюдатели и заместник-наблюдатели (48%); приветства факта, че никое от разгледаните досиета не показва ситуация, която би могла да се определи като конфликт на интереси по смисъла на политиката на Агенцията;

16.  отбелязва с удовлетворение, че Агенцията е приела стратегия за борба с измамите въз основа на насоките, издадени от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) за агенциите на Съюза; отбелязва, че стратегията обхваща тригодишен период (2015—2017 г.) и нейното изпълнение редовно се следи от бюрото на Агенцията; отбелязва освен това, че е приета вътрешна процедура за докладване и разглеждане на потенциални случаи на измами и резултатите от тези мерки, и същата е предоставена на разположение на персонала по интранет;

17.  отбелязва със силно съжаление, че тепърва предстои Агенцията да започне да прилага вътрешни правила относно подаването на сигнали за нередности; отбелязва, че Агенцията изчаква насоки от Комисията; отбелязва освен това, че в същото време Агенцията се позовава на насоките на Комисията относно подаването на сигнали за нередности от 2012 г.; настоятелно призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност, когато приеме и започне да прилага своите правила относно подаването на сигнали за нередности;

18.  изразява необходимостта от създаване на независим орган за разкриване, консултиране и сезиране, разполагащ с достатъчно финансови ресурси, който да помага на лицата, подаващи сигнали за нередности, да използват правилните канали за разкриване на наличната им информация относно евентуални нередности, които засягат финансовите интереси на Съюза, като същевременно защитава тяхната поверителност и предлага необходимите подкрепа и съвет;

Основни постижения

19.  приветства трите основни постижения, посочени от Агенцията за 2016 г., а именно:

–  тя е приключила тригодишен пилотен проект „По-безопасни и по-здравословни условия на труд на всяка възраст — безопасност и здраве по време на работа в контекста на застаряването на работната сила“, иницииран от Парламента, и е започнала кампанията „Здравословни работни места“ за периода 2016—2017 г. в рамките на програмата „Здравословни работни места за всички възрасти“;

–  тя е представила по време на семинар на високо равнище първия доклад от голям изследователски проект относно „Здраве и безопасност в микро- и малките предприятия“;

–  заедно със Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и Центъра за преводи за органите на Европейския съюз тя е приложила нов инструмент за управление на многоезични сайтове — носител на награда на омбудсмана на ЕС за високи постижения в областта на публичната администрация през 2017 г.;

Вътрешен одит

20.  отбелязва, че през 2016 г. Службата за вътрешен одит е извършила стратегическа оценка на риска с основната цел да се състави нов многогодишен стратегически план за вътрешен одит за периода 2017—2019 г.;

21.  приветства факта, че до края на 2016 г. Агенцията не е получила нито критични, нито много важни открити препоръки; отбелязва, че през същата година Агенцията е работила за изпълнението на плана за действие във връзка с четирите важни препоръки на Службата за вътрешен одит от 2015 г. относно „Инструменти за управление в областта на здравословните и безопасни условия на труд“; отбелязва, че Службата за вътрешен одит е направила преглед на извършената работа в изпълнение на четирите препоръки и е препоръчала приключването им в началото на 2017 г.;

Резултати от изпълнението

22.  отбелязва със задоволство важните стъпки, предприети от Агенцията в подкрепа на нейната система за управление, основана на дейността, с информационно-технологична система; приветства новите цифрови инструменти, въведени за управление на времето, изразходвано за работа по различните проекти и дейности, както и за управление на търговете и обществените поръчки;

Други коментари

23.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че Регламент (ЕО) № 2062/94 на Съвета(12), регламентът за учредяването на Агенцията, не изисква изрично външни оценки на нейните дейности; отбелязва със задоволство, че в предложението на Комисията за нов учредителен регламент (COM(2016)0528) се предвижда задължително извършване на оценка на всеки пет години и използване на външни одитни доклади;

24.  оценява положително дейността и анализите на Агенцията относно здравословните и безопасни условия на труд, които допринасят за изготвянето на политиките на Съюза, насочени към насърчаване на здравословни и безопасни условия на труд в Съюза; отбелязва текущите ѝ работни пакети за подкрепа на средните и малките предприятия и микропредприятията (СММП) със специфични за тях инструменти и насоки, за да се запълнят празнотите в знанията и да се улесни по-доброто съответствие в областта на здравословните и безопасни условия на труд;

25.  приветства доброто сътрудничество между агенциите на ЕС, работещи в областта на заетостта, социалните въпроси и приобщаването, и по-специално сътрудничеството между Агенцията, Eurofound, Cedefop и Европейския институт за равенство между половете във връзка с доклада „Към работа, съобразена с потребностите на възрастните хора в Европа: перспектива на живота и застаряването от гледна точка на агенциите на ЕС“;

o

o

26.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от ... 2018 г.(13) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

24.1.2018

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2016 година

(2017/2152(DEC))

Докладчик по становище: Клод Ролен

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  изразява задоволство, че Сметната палата обяви операциите, свързани с годишните отчети на Агенцията за финансовата 2016 година, за законосъобразни и редовни и че нейното финансово състояние към 31 декември 2016 г. е вярно представено;

2.  оценява положително дейността и анализите на Агенцията относно здравословните и безопасни условия на труд, които допринасят за изготвянето на политиките на Съюза, насочени към насърчаване на здравословни и безопасни условия на труд в Съюза; отбелязва текущите ѝ работни пакети за подкрепа на средните и малките предприятия и микропредприятията (СММП) със специфични за тях инструменти и насоки, за да се запълнят празнотите в знанията и да се улесни по-доброто съответствие в областта на здравословните и безопасни условия на труд;

3.  отбелязва високата степен на изпълнение на бюджета (96,3%), но отбелязва лек спад в сравнение с 2015 г. (98%);

4.  отбелязва, че равнището на пренесените за 2016 г. бюджетни кредити за поети задължения е високо за дял II (30,2%) и е увеличено в сравнение с предходната година (26%); отбелязва, че тези пренесени бюджетни кредити са свързани основно с ИТ услуги, които все още не са били изцяло предоставени или фактурирани в края на годината; отбелязва, че равнището на пренесените за 2016 г. бюджетни кредити за поети задължения е високо и за дял III (43%) и е увеличено в сравнение с 2015 г. (41%); отбелязва, че това е свързано предимно с изследователски проекти и проучвания с продължителност над една година; отбелязва коментара на Сметната палата, че Агенцията би могла да обмисли използването на многогодишни бюджетни кредити, за да се отговори на високото равнище на пренасяния и да се отрази многогодишният характер на операциите;

5.  приветства предприетите от Агенцията последващи действия във връзка с коментарите на органа по освобождаване от отговорност, направени по повод на изпълнението на бюджета за предходни години; приветства също така Агенцията за бързото прилагане на съвета на Палатата относно ИКТ и рамковите договори за консултантски услуги като сфера за подобряване в процедурата по освобождаване от отговорност за 2016 г.;

6.  приветства доброто сътрудничество между агенциите на ЕС, работещи в областта на заетостта, социалните въпроси и приобщаването, и по-специално сътрудничеството между Агенцията, Eurofound, Cedefop и Европейския институт за равенство между половете във връзка с доклада „Към работа, съобразена с потребностите на възрастните хора в Европа: перспектива на живота и застаряването от гледна точка на агенциите на ЕС“;

7.  отбелязва, че Агенцията продължи да приема правила за прилагането във връзка с реформата на Правилника за длъжностните лица, която влезе в сила на 1 януари 2014 г.;

8.  отбелязва преразглеждането на регламента, с който се създава Агенцията (Регламент (ЕО) № 2062/94 на Съвета(14)), и приветства включването от Парламента и Комисията на изрично позоваване на използването на външни одитни доклади и оценки.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.1.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

42

8

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Georges Bach, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Ivari Padar, Flavio Zanonato

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Geoffroy Didier, Morten Messerschmidt

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

42

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, David Casa, Geoffroy Didier, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Ivari Padar, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

8

-

ECR

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Morten Messerschmidt, Ulrike Trebesius

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

NI

Lampros Fountoulis

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.3.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 201.

(2)

ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 201.

(3)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 216, 20.8.1994 г., стр. 1.

(5)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(6)

ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 201.

(7)

ОВ C 417, 6.12.2017 г., стр. 201.

(8)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(9)

ОВ L 216, 20.8.1994 г., стр. 1.

(10)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(11)

ОВ C 12, 13.1.2017 г., стр. 9.

(12)

  Регламент (ЕО) № 2062/94 на Съвета от 18 юли 1994 г. за създаване на Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (ОВ L 216, 20.8.1994 г., стр. 1).

(13)

Приети текстове, P8_TA-PROV(2018)0000.

(14)

Регламент (ЕО) № 2062/94 на Съвета от 18 юли 1994 г. за създаване на Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (ОВ L 216, 20.8.1994 г., стр. 1).

Последно осъвременяване: 12 април 2018 г.Правна информация