Procedura : 2017/2152(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0084/2018

Teksty złożone :

A8-0084/2018

Debaty :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Głosowanie :

PV 18/04/2018 - 12.53

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0158

SPRAWOZDANIE     
PDF 712kWORD 61k
23.3.2018
PE 613.444v02-00 A8-0084/2018

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2016

(2017/2152(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Bart Staes

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2016

(2017/2152(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Agencji(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (05941/2018 – C8-0062/2018),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94 z dnia 18 lipca 1994 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy(4), w szczególności jego art. 14,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(5), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8-0084/2018),

1.  udziela dyrektorowi Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2016;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2016

(2017/2152(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Agencji(6),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(7) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Agencji absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (05941/2018 – C8-0062/2018),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(8), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94 z dnia 18 lipca 1994 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy(9), w szczególności jego art. 14,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(10), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8-0084/2018),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2016;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2016

(2017/2152(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8-0084/2018),

A.  mając na uwadze, że w ramach procedury udzielania absolutorium organ udzielający absolutorium pragnie podkreślić szczególne znaczenie dalszego wzmacniania legitymacji demokratycznej instytucji Unii poprzez zwiększanie przejrzystości i odpowiedzialności oraz wdrażanie koncepcji budżetowania celowego i właściwego zarządzania zasobami ludzkimi;

B.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków(11) Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (zwanej dalej „Agencją”) jej ostateczny budżet na rok 2016 wyniósł 16 673 153,98 EUR, co stanowi spadek o 1,06 % w stosunku do roku 2015; mając na uwadze, że budżet Agencji pochodzi głównie z budżetu Unii;

C.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2016 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Agencji jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  zauważa, że działania związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2016 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika jego wykonania w wysokości 96,31 %, co oznacza wzrost o 1,22 % w porównaniu z poprzednim rokiem (97,53 %), oraz że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 70,35 %, co oznacza spadek o 1,70 % w porównaniu z rokiem budżetowym 2015;

2.  z zadowoleniem przyjmuje działania następcze Agencji w odpowiedzi na uwagi organu udzielającego absolutorium na temat wykonania budżetu w ubiegłych latach; z zadowoleniem przyjmuje również szybkie zastosowanie się przez Agencję do rady Trybunału dotyczącej umów ramowych w zakresie ICT i doradztwa – obszaru uznanego za wymagający poprawy w absolutorium za rok 2016;

Zobowiązania i przeniesienia

3.  na podstawie sprawozdania Trybunału odnotowuje wysoki poziom środków na zobowiązania przeniesionych na 2017 r. w tytule II (wydatki administracyjne) na poziomie 417 279 EUR, tj. 30 % (w 2015 r. było to 364 740 EUR, czyli 26 %); zauważa, że przeniesienia te dotyczą głównie usług informatycznych, które nie zostały jeszcze w pełni zrealizowane lub za które nie wystawiono faktur do końca roku; zauważa ponadto, że poziom środków na zobowiązania przeniesionych w tytule III wyniósł 3 370 616 EUR, tj. 43 % (w 2015 r. było to 3 383 052 EUR, czyli 41 %); zauważa, że przeniesienia te dotyczą głównie projektów badawczych i analiz realizowanych przez okres dłuższy niż jeden rok; na podstawie sprawozdania Trybunału stwierdza, że Agencja może rozważyć wprowadzenie zróżnicowanych środków budżetowych w celu lepszego odzwierciedlenia wieloletniego charakteru operacji i nieuniknionych długich przerw między datami podpisywania i realizacji umów oraz płatności; na podstawie odpowiedzi Agencji odnotowuje, że przeanalizuje ona tę możliwość w celu sprawdzenia, czy można poprawić zarządzanie budżetem;

4.  odnotowuje, że przeniesienia mogą być często w części lub całkowicie uzasadnione wieloletnim charakterem programów operacyjnych Agencji, niekoniecznie oznaczają niedociągnięcia w planowaniu i wykonaniu budżetu oraz nie zawsze są sprzeczne z zasadą jednoroczności budżetu, zwłaszcza jeżeli są planowane przez Agencję z wyprzedzeniem i przedstawiane Trybunałowi;

Przesunięcia

5.  odnotowuje, że w roku budżetowym 2016 miało miejsce 11 przesunięć budżetowych na łączną kwotę 319 240 EUR służących przeniesieniu środków z obszarów, w których stwierdzono oszczędności budżetowe, do obszarów, gdzie zasoby były ograniczone, z myślą o zapewnieniu osiągnięcia celów na ten rok;

Zamówienia

6.  odnotowuje, że Agencja zawarła umowy na dostawy towarów i realizację usług na łączną kwotę 8 492 938,92 EUR: 930 240,32 EUR przyznano w ramach 41 procedur negocjacyjnych, 580 926,16 EUR za pośrednictwem umów międzyinstytucjonalnych lub umów o gwarantowanym poziomie usług, natomiast 6 981 772,44 EUR poprzez 155 umów szczegółowych lub formularzy zamówienia w ramach umów ramowych wskutek udzielenia zamówienia w procedurach otwartych;

7.  z satysfakcją odnotowuje, że powołano zespół ds. zamówień w celu zapewnienia harmonizacji w całej Agencji w odniesieniu do wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia prowadzonych przez Agencję – od koncepcji do zawarcia umowy – które są przedmiotem środków nadzoru i kontroli ograniczających ryzyko, w tym formalnych procesów otwierania i oceny, deklaracji o braku konfliktu interesów podpisanych przez członków komisji, oceny kryteriów wykluczenia, selekcji i udzielenia zamówienia udokumentowanych na piśmie;

8.  na podstawie sprawozdania Trybunału odnotowuje, że w 2014 r. Agencja podpisała umowę ramową w celu świadczenia informatycznych usług doradczych w latach 2014–1017 na łączną kwotę w wysokości 1 100 000 EUR; z ubolewaniem zauważa, że w umowach szczegółowych podpisanych w 2016 r. w celu wdrożenia tej umowy ramowej jasno określono co prawda produkty projektu, zatrudniono jednak konsultantów na zasadzie umowy otwartej w oparciu o przepracowany czas i wykorzystane środki, co oznacza, że cena nie jest ustalona i bezpośrednio związana z produktem, lecz wynika z liczby przepracowanych dni roboczych; ponadto zauważa, że w 2016 r. około 50 % informatycznych usług doradczych zostało przeprowadzonych poza siedzibą Agencji, co ograniczyło możliwość stosowania przez Agencję środków służących monitorowaniu skutecznego wdrażania umów; odnotowuje, że płatności dokonane na podstawie tej umowy ramowej w 2016 r. wyniosły około  400 000 EUR; na podstawie odpowiedzi Agencji odnotowuje, że stosuje się ona do rady Trybunału dotyczącej umów ramowych w zakresie ICT i doradztwa, wykorzystując w stosownych przypadkach konkretne umowy w oparciu o przepracowany czas i wykorzystane środki;

Polityka kadrowa

9.  zauważa na podstawie planu zatrudnienia, że na dzień 31 grudnia 2016 r. obsadzonych było 39 stanowisk (z 41 stanowisk zatwierdzonych w ramach budżetu Unii) w porównaniu do 40 w 2015 r.;

10.  ubolewa, że w odniesieniu do liczby stanowisk obsadzonych w dniu 31 grudnia 2016 r. nie osiągnięto równowagi płci, a stosunek kobiet do mężczyzn wynosi ponad dwa do jednego, tj. 72 % do 28 %; zwraca uwagę, że należy zająć się tą kwestią w trybie pilnym; zauważa jednak, że wśród kadry kierowniczej wyższego szczebla panuje równowaga płci (50:50);

11.  podkreśla, że równowaga między życiem zawodowym a prywatnym powinna stanowić element polityki kadrowej Agencji; zauważa, że budżet przeznaczony na działalność związaną z dobrostanem pracowników wynosi około 194 EUR na pracownika, co odpowiada trzem dniom na pracownika; stwierdza, że średnia długość zwolnienia chorobowego pracownika wynosi 11 dni;

12.  przypomina, że w 2007 r. Agencja przyjęła decyzję dotyczącą nękania psychicznego i molestowania seksualnego; proponuje zorganizowanie szkoleń i sesji informacyjnych w celu podnoszenia świadomości pracowników; zauważa, że w 2016 r. przeprowadzono jedno postępowanie administracyjne; domaga się dalszych wyjaśnień dotyczących wniosków z tego postępowania przy jednoczesnym poszanowaniu przepisów o ochronie danych;

13.  z zadowoleniem odnotowuje fakt, że w 2016 r. do Agencji nie wpłynęły żadne skargi, nie wszczęto procesów ani nie zgłoszono przypadków związanych z zatrudnianiem lub zwalnianiem personelu;

14.  zauważa, że Agencja kontynuowała przyjmowanie przepisów wykonawczych w następstwie reformy regulaminu pracowniczego, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2014 r.;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi, przejrzystość i demokracja

15.   zwraca uwagę, że od momentu powołania nowego zarządu pod koniec 2016 r. gromadzone i analizowane są nowe deklaracje konfliktów interesów i streszczenia życiorysów; zauważa ponadto, że Agencja zgromadziła 131 kompletnych dossier, tj. 70 od członków zarządu (80 %), 52 od zastępców członków zarządu (60 %) i 12 od obserwatorów i zastępców obserwatorów (48 %); z zadowoleniem przyjmuje fakt, że żadne z ocenionych dossier nie świadczy o sytuacji, którą można kwalifikować jako konflikt interesów w rozumieniu polityki Agencji;

16.  z zadowoleniem zauważa, że Agencja prowadzi strategię zwalczania nadużyć finansowych, określoną w oparciu o wytyczne dla agencji unijnych wydane przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF); zauważa, że strategia ta obejmuje okres trzech lat (2015–2017), a jej wdrożenie jest regularnie monitorowane przez prezydium Agencji; zauważa ponadto, że przyjęto i udostępniono personelowi w intranecie wewnętrzną procedurę zgłaszania i rozpatrywania ewentualnych przypadków nadużyć finansowych oraz postępowania w odniesieniu do wyników;

17.  głęboko ubolewa, że Agencja musi jeszcze wdrożyć przepisy wewnętrzne dotyczące informowania o nieprawidłowościach; zwraca uwagę, że Agencja oczekuje na wytyczne Komisji; ponadto zauważa, że w międzyczasie Agencja stosuje wytyczne Komisji w sprawie informowania o nieprawidłowościach z 2012 r.; wzywa Agencję do poinformowania organu udzielającego absolutorium, kiedy zostaną ustanowione i wdrożone przepisy dotyczące informowania o nieprawidłowościach;

18.  wyraża potrzebę powołania niezależnego organu referencyjnego ds. ujawniania i doradztwa, dysponującego odpowiednimi zasobami budżetowymi, aby pomóc sygnalistom wykorzystywać odpowiednie kanały ujawniania informacji o możliwych nieprawidłowościach naruszających interesy finansowe Unii, przy jednoczesnym zachowaniu poufności oraz oferowaniu koniecznego wsparcia i doradztwa;

Główne osiągnięcia

19.  z zadowoleniem przyjmuje trzy główne osiągnięcia zidentyfikowane przez Agencję w 2016 r., a mianowicie:

–  Agencja zakończyła zainicjowany przez Parlament trzyletni projekt pilotażowy „Bezpieczniejsze i zdrowsze warunki pracy dla osób w każdym wieku – bezpieczeństwo i higiena pracy w kontekście starzenia się siły roboczej”, a także rozpoczęła kampanię na rzecz zdrowych miejsc pracy (2016–2017) pod hasłem „Zdrowe miejsca pracy dla wszystkich grup wiekowych”;

–  Agencja przedstawiła na seminarium wysokiego szczebla pierwsze sprawozdanie z dużego projektu badawczego pt. „Zdrowie i Bezpieczeństwo w mikroprzedsiębiorstwach i małych przedsiębiorstwach”;

–  Agencja wdrożyła wraz z Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) nowe narzędzie zarządzania wielojęzycznymi stronami internetowymi, które zdobyło nagrodę Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich za doskonałość w administracji publicznej w 2017 r.;

Audyt wewnętrzny

20.  odnotowuje, że w 2016 r. Służba Audytu Wewnętrznego (IAS) przeprowadziła ocenę ryzyka strategicznego, której głównym celem było opracowanie nowego wieloletniego strategicznego planu kontroli wewnętrznej na lata 2017–2019;

21.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że do końca 2016 r. nie przekazano Agencji żadnych otwartych zaleceń klasyfikowanych jako krytyczne lub bardzo ważne; zwraca uwagę, że podczas tego roku Agencja dążyła do wdrożenia planu działań dotyczącego czterech ważnych zaleceń wydanych przez IAS w 2015 r. w sprawie narzędzi zarządzania BHP; stwierdza, że IAS dokonała przeglądu pracy wykonanej w sprawie tych czterech zaleceń i zaleciła ich zamknięcie na początku 2017 r.;

Wyniki

22.  odnotowuje z uznaniem, że Agencja podjęła istotne kroki w celu wsparcia swojego systemu zarządzania zadaniowego systemem informatycznym; z zadowoleniem przyjmuje wdrożenie nowych cyfrowych narzędzi do zarządzania czasem spędzonym nad różnymi projektami i działaniami, a także do zarządzania przetargami i zamówieniami publicznymi;

Inne uwagi

23.  na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94(12) (rozporządzenie ustanawiające Agencję) nie zawiera wyraźnego wymogu przeprowadzania zewnętrznych ocen jej działań; z satysfakcją odnotowuje, że wniosek Komisji w sprawie nowego rozporządzenia ustanawiającego (COM(2016)0528) zawiera wymóg przeprowadzania oceny raz na pięć lat oraz wykorzystania sprawozdań z kontroli zewnętrznej;

24.  wyraża uznanie dla działań i analiz Agencji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, które przyczyniają się do kształtowania polityki Unii mającej na celu promowanie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy w Unii; odnotowuje aktualne pakiety robocze Agencji dotyczące wspierania mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), obejmujące przeznaczone dla MMŚP narzędzia i wytyczne w celu wyeliminowania luk w wiedzy oraz ułatwienia lepszego przestrzegania przepisów BHP;

25.  z zadowoleniem przyjmuje dobrą współpracę pomiędzy agencjami działającymi w dziedzinie zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego, a zwłaszcza współpracę między Agencją, Eurofound, Cedefop i EIGE przy sprawozdaniu pt. „W kierunku przyjaznej osobom starszym pracy w Europie – praca i starzenie się uwzględniające cały okres życia z perspektywy agencji UE”;

o

o o

26.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia ... 2018 r.(13) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

24.1.2018

OPINIA Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2016

(2017/2152(DEC))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Claude Rolin

WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  wyraża zadowolenie z faktu, że Trybunał Obrachunkowy uznał, iż transakcje leżące u podstaw rocznego sprawozdania finansowego Agencji za rok budżetowy 2016 są legalne i prawidłowe oraz że jej sytuacja finansowa na dzień 31 grudnia 2016 r. jest przedstawiona rzetelnie;

2.  wyraża uznanie dla działań i analiz Agencji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, które przyczyniają się do kształtowania polityki Unii mającej na celu promowanie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy w Unii; odnotowuje aktualne pakiety robocze Agencji dotyczące wspierania mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), obejmujące przeznaczone dla MMŚP narzędzia i wytyczne w celu wyeliminowania luk w wiedzy oraz ułatwienia lepszego przestrzegania przepisów BHP;

3.  odnotowuje wysoki wskaźnik wykonania budżetu (96,3 %), ale zwraca uwagę na nieznaczny spadek w porównaniu z 2015 r. (98 %);

4.  zauważa, że poziom zaciągniętych zobowiązań przeniesionych na 2016 r. był wysoki w tytule II (30,2 %) i wzrósł w porównaniu z rokiem poprzednim (26 %); zauważa, że przeniesienia te dotyczą głównie usług informatycznych, które nie zostały jeszcze w pełni zrealizowane lub za które nie wystawiono faktur do końca roku; zauważa, że poziom zaciągniętych zobowiązań przeniesionych na 2016 r. był wysoki również w tytule III (43 %), co daje wzrost w stosunku do roku 2015 (41 %); zauważa, że przeniesienia te dotyczą głównie projektów badawczych i analiz realizowanych przez okres dłuższy niż jeden rok; odnotowuje uwagę Trybunału, zgodnie z którą Agencja mogłaby rozważyć wykorzystanie zróżnicowanych środków budżetowych w celu zajęcia się problemem wysokich wskaźników przeniesień i odzwierciedlenia wieloletniego charakteru operacji;

5.  z zadowoleniem przyjmuje działania następcze Agencji w odpowiedzi na uwagi organu udzielającego absolutorium na temat wykonania budżetu w ubiegłych latach; z zadowoleniem przyjmuje również szybkie zastosowanie się przez Agencję do rady Trybunału dotyczącej umów ramowych w zakresie ICT i doradztwa – obszaru uznanego za wymagający poprawy w absolutorium za rok 2016;

6.  z zadowoleniem przyjmuje dobrą współpracę pomiędzy agencjami działającymi w dziedzinie zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego, a zwłaszcza współpracę między Agencją, Eurofound, CEDEFOP i EIGE przy sprawozdaniu pt. „Towards age-friendly work in Europe: a life course perspective on work and ageing from EU agencies” (W kierunku przyjaznej osobom starszym pracy w Europie: praca i starzenie się uwzględniające cały okres życia z perspektywy agencji UE);

7.  zauważa, że Agencja kontynuowała przyjmowanie przepisów wykonawczych w następstwie reformy regulaminu pracowniczego, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2014 r.;

8.  odnotowuje przegląd rozporządzenia ustanawiającego Agencję (rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94(14)) i z zadowoleniem przyjmuje włączenie przez Parlament i Komisję wyraźnego odniesienia do wykorzystania sprawozdań i ocen z kontroli zewnętrznej.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU OPINIIW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

23.1.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

42

8

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Claude Rolin, Siôn Simon, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Georges Bach, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Tania González Peñas, Krzysztof Hetman, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Ivari Padar, Flavio Zanonato

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Geoffroy Didier, Morten Messerschmidt

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

42

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Lynn Boylan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, David Casa, Geoffroy Didier, Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Edouard Martin, Ivari Padar, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

8

-

ECR

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Morten Messerschmidt, Ulrike Trebesius

ENF

Dominique Martin, Joëlle Mélin

NI

Lampros Fountoulis

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

20.3.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

21

3

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 201.

(2)

Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 201.

(3)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)

Dz.U. L 216 z 20.8.1994, s. 1.

(5)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(6)

Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 201.

(7)

Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 201.

(8)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(9)

Dz.U. L 216 z 20.8.1994, s. 1.

(10)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(11)

Dz.U. C 12 z 6.12.2017, s. 9.

(12)

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94 z dnia 18 lipca 1994 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy (Dz.U. L 216 z 20.8.1994, s. 1).

(13)

Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA-PROV(2018)0000.

(14)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94 z dnia 18 lipca 1994 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy (Dz.U. L 216 z 20.8.1994, s. 1).

Ostatnia aktualizacja: 12 kwietnia 2018Informacja prawna