Menettely : 2017/2160(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0085/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0085/2018

Keskustelut :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Äänestykset :

PV 18/04/2018 - 12.37

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0142

MIETINTÖ     
PDF 333kWORD 68k
23.3.2018
PE 613.470v02-00 A8-0085/2018

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2160(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Bart Staes

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2160(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä keskuksen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2018 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä keskukselle (05941/2018 – C8‑0070/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen perustamisesta 21. huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 851/2004(4) ja erityisesti sen 23 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(5) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8‑0085/2018),

1.  myöntää Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen johtajalle vastuuvapauden keskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisestä

(2017/2160(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä keskuksen vastauksen(6),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman(7) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2018 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä keskukselle (05941/2018 – C8‑0070/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(8) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen perustamisesta 21. huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 851/2004(9) ja erityisesti sen 23 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(10) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8‑0085/2018),

1.  hyväksyy Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2160(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8‑0085/2018),

A.  korostaa vastuuvapauden myöntävänä viranomaisena vastuuvapausmenettelyn yhteydessä, että unionin toimielinten demokraattista legitimiteettiä on erityisen tärkeää vahvistaa edelleen lisäämällä avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä soveltamalla tulosbudjetoinnin käsitettä ja noudattamalla henkilöresursseja koskevaa hyvää hallintotapaa;

B.  toteaa, että Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen tulo- ja menotaulukon(11) mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2016 oli 58 247 650 euroa, mikä merkitsee hienoista 0,35 prosentin vähennystä vuoteen 2015 verrattuna; toteaa, että 97,46 prosenttia keskuksen talousarviosta rahoitetaan unionin talousarviosta;

C.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että keskuksen tilit olivat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet olivat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Vuoden 2015 vastuuvapausmenettelyn seuranta

1.  panee keskuksen antamista tiedoista merkille, että tilintarkastustuomioistuimen huomautettua keskuksen hankintamenettelyissä havaituista erilaisista avoimuuteen liittyvistä puutteista keskus on muuttanut hankintojensa rahoituspäätösten tekemistapaa ja -menettelyä; kehottaa keskusta tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tämän menettelyn täytäntöönpanosta;

Huomautukset toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta

2.  toteaa tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen perusteella, että toukokuussa 2015 keskukselle nimitettiin väliaikainen johtaja hallintoneuvoston päätöksellä; korostaa, että viranhoidon kesto oli 31. joulukuuta 2016 ylittänyt henkilöstösäännöissä mainitun yhden vuoden enimmäisajan kahdeksalla kuukaudella; pitää lisäksi valitettavana, että tästä seurasi myös, että muun henkilöstön kohdalla toteutettiin vielä 15 muuta väliaikaisjärjestelyä; panee merkille, että keskus katsoo vastauksessaan, että nimitys oli tehty henkilöstösääntöjen sekä asetuksen (EY) N:o 851/2004 mukaisesti, koska ensimmäinen johtajan palvelukseenotto ei tuottanut tulosta ja toiminnan jatkuvuuden vuoksi väliaikaista järjestelyä jatkettiin yli 12 kuukauden määräajan; korostaa, että tämän määräajan jatkamisen aikana kyseinen henkilöstön jäsen suostui hallintoneuvoston pyynnöstä luopumaan henkilöstösäännöissä säädetystä korvauksesta hoitaessaan väliaikaisesti ylemmän palkkaluokan toimea;

Talousarvio- ja varainhallinto

3.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2016 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 98,02 prosenttia, mikä merkitsee 3,97 prosentin lisäystä vuoteen 2015 verrattuna; panee merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 79,26 prosenttia, mikä merkitsee 2,99 prosentin vähennystä edellisvuoteen verrattuna;

4.  muistuttaa, että keskuksella on unionin virastona euromääräinen talousarvio; toteaa kuitenkin, että suuri osa menoista aiheutuu Ruotsin kruunuina, koska keskus ei sijaitse euroalueella vaan Ruotsissa; toteaa, että valuuttakurssien vaihtelut vaikuttavat keskukseen, koska sillä on kruunumääräisiä pankkitilejä ja lisäksi sillä on tiettyjä maksutapahtumia myös muissa ulkomaanvaluutoissa;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

5.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan edellisvuosien tapaan osastossa 3 (toimintamenot) seuraavalle varainhoitovuodelle siirrettyjen sidottujen määrärahojen osuus oli korkea, 41 prosenttia (7 900 000 euroa); on tietoinen, että siirrot koskivat lähinnä monivuotisia hankkeita, jotka liittyvät tieteelliseen neuvontaan (2 4000 000 euroa), valvontaan (1 300 000 euroa), kansanterveysalan koulutukseen (1 400 000 euroa) ja kansanterveysalan IT-sovelluksiin (2 100 000 euroa); toteaa tilintarkastustuomioistuimen ehdottavan kertomuksessaan, että keskus harkitsisi jaksotettujen määrärahojen käyttöönottoa, sillä tällä tavoin otettaisiin paremmin huomioon toimien monivuotinen luonne ja sopimusten tekemisen, toimitusten ja maksujen väliset väistämättömät viipeet; panee merkille, että keskus ilmoittaa vastauksessaan analysoivansa tilannetta yhdessä tilintarkastustuomioistuimen kanssa;

6.  huomauttaa, että määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle ovat usein osittain tai täysin perusteltuja virastojen toimenpideohjelmien monivuotisen luonteen vuoksi, etteivät ne välttämättä ole osoitus talousarvion suunnittelun ja toteuttamisen heikkouksista eivätkä ne ole myöskään aina vastoin talousarvion vuotuisuuden periaatetta; on tietoinen, että määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle suunnitellaan monessa tapauksessa etukäteen ja niistä ilmoitetaan tilintarkastustuomioistuimelle;

Henkilöstöpolitiikka

7.  toteaa, että hallintoneuvosto haastatteli ehdokkaita nimittääkseen keskukselle johtajan kaudelle 2016–2021 ja epäonnistuneen äänestysmenettelyn jälkeen (kukaan ehdokkaista ei saanut kahden kolmasosan enemmistöä äänistä) se tarkisti avointa tointa koskevaa ilmoitusta ja päätti avata johtajan paikan uudelleen; panee merkille, että entinen väliaikainen johtaja valittiin uudeksi johtajaksi 22. maaliskuuta 2017;

8.  panee merkille, että keskuksen mukaan henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstön kokonaismäärä vakiintui 260:een vuonna 2016; panee lisäksi merkille, että vuoden 2016 lopussa keskuksessa oli 162 väliaikaista toimihenkilöä (unionin talousarvion mukaisesti hyväksytyistä 186 toimesta), 95 sopimussuhteista toimihenkilöä ja kolme kansallista asiantuntijaa; panee merkille, että vuonna 2016 väliaikaisten toimihenkilöiden ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden vaihtuvuus oli seitsemän prosenttia;

9.  panee huolestuneena merkille, että kaikkien 31. joulukuuta 2016 täytettyinä olleiden toimien sukupuolijakaumassa naisten osuus oli 62 prosenttia ja miesten 38 prosenttia; panee lisäksi merkille hallintoneuvoston sukupuolijakauman, jossa osuudet ovat 60 prosenttia ja 40 prosenttia;

10.  toteaa, että suurin osa keskuksen työpaikoista (74,4 prosenttia) kytkeytyy keskuksen operatiivisen työn täytäntöönpanotoimintaan, 17,5 prosenttia työpaikoista liittyy hallinnolliseen tukeen ja koordinointiin ja 8,1 prosenttia työpaikoista määritellään neutraaleiksi;

11.  panee tyytyväisenä merkille, että keskus organisoi uudelleen ja integroi hankinnan, rahoituksen, tehtävänkuvansa ja kokoukset ja otti käyttöön sähköisen hallintojärjestelmän (joka perustuu komission e-PRIOR-sovellusjärjestelmään), mikä on ollut tärkeä edistysaskel keskuksen toiminnan tehostamiseksi;

12.  korostaa, että työ- ja yksityiselämän tasapainottamisen olisi oltava osa keskuksen henkilöstöpolitiikkaa; toteaa, että hyvinvointia edistävään toimintaan, mukaan lukien lääkärintarkastukset, käytettiin noin 810 euroa henkilöstön jäsentä kohti, mikä vastaa 1,5 hyvinvointia edistävää päivää henkilöstön jäsentä kohti vuonna 2016; toteaa, että sairauslomapäiviä oli keskimäärin 1,10 henkilöstön jäsentä kohti, mikä on erittäin vähän;

13.  arvostaa sitä, että keskus on hyväksynyt täytäntöönpanosäännöt toimintaperiaatteille, joilla suojellaan työntekijöiden ihmisarvoa ja ehkäistään häirintää; kannattaa koulutustilaisuuksien järjestämistä, jotta työntekijät olisivat tietoisempia asiasta, ja ehdottaa, että asiaa koskevaa koulutusta ja tiedottamista järjestetään säännöllisesti;

14.  panee tyytyväisenä merkille, että keskus ei vastaanottanut vuonna 2016 yhtään valitusta, kannetta tai ilmoitusta, jossa olisi moitittu työntekijöiden palkkaamista tai irtisanomista;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus ja demokratia

15.  panee merkille, että keskuksen mukaan se turvautuu moniin sisäisiin ja ulkoisiin asiantuntijoihin, jotka yhdessä muotoilevat keskuksen tieteellisen kannan, ja että kesäkuussa 2016 hallintoneuvosto viimeisteli ja hyväksyi riippumattomuutta koskevat toimintaperiaatteet avoimuuden varmistamiseksi ja eturistiriitojen havaitsemiseksi; toteaa, että säännösten noudattamista valvova virkamies valvoo näiden toimintaperiaatteiden täytäntöönpanoa;

16.  panee merkille, että koko henkilöstön on annettava ilmoitus sidonnaisuuksista ennen tehtävien vastaanottamista; toteaa lisäksi, että tiettyyn julkisia hankintoja koskevaan menettelyyn osallistuvan henkilöstön on allekirjoitettava kyseistä menettelyä koskeva ilmoitus eturistiriidattomuudesta;

17.  toteaa, että sidonnaisuuksia koskevien ilmoitusten antamista varten otetiin käyttöön sähköinen järjestelmä, jotta voitiin minimoida annetuissa asiakirjoissa olevien virheiden määrä; panee merkille, että keskuksen mukaan kyseinen järjestelmä helpottaa riippumattomuutta koskevien toimintaperiaatteiden täytäntöönpanoa ja parantaa noudattamisastetta;

18.  panee merkille, että lääketeollisuuden kanssa pidettäviä kokouksia koskevan sisäisen menettelyn lisäksi kehitteillä on sisäinen menettely, joka liittyy yhteisymmärryspöytäkirjojen ja yhteistyösopimusten tekemiseen kolmansien osapuolten kanssa; kehottaa keskusta tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle asian edistymisestä;

19.  suhtautuu myönteisesti siihen, että keskus hyväksyi väärinkäytösten paljastamista koskevan sisäisen menettelytavan, jossa kuvaillaan toimijoiden rooli ja menettely, jota on noudatettava;

Tärkeimmät saavutukset

20.  on tyytyväinen keskuksen vuonna 2016 määrittämiin kolmeen keskeiseen saavutukseen, jotka ovat seuraavat:

–  se julkaisi tutkimuksen hoitoon liittyvien infektioiden esiintymisestä Euroopassa;

–  se tuki maailmanlaajuista vastausta zikaviruksen leviämiseen tarjoamalla säännöllisiä riskiarvioita ja tekemällä yhteistyötä Maailman terveysjärjestön ja Yhdysvaltojen tautientorjuntakeskusten kanssa zikavirusta koskevien matkustustiedotteiden osalta;

–  se osallistui äskettäin perustettujen eurooppalaisten lääkintäapujoukkojen ensimmäiseen Angolan-matkaan, jonka tarkoituksena oli arvioida keltakuume-epidemian vaikutuksia unionin kansalaisiin;

21.  panee tyytyväisenä merkille, että keskus tekee yhteistyötä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen ja Euroopan lääkeviraston kanssa esimerkiksi mikrobilääkeresistenssiin ja rokotuksiin liittyvissä kysymyksissä;

22.  toteaa, että seurantakertomuksen mukaan keskus tarkistaa parhaillaan yhtenäisen ohjelma-asiakirjansa indikaattoreita; toteaa lisäksi, että uudet indikaattorit saatiin valmiiksi ja ne jätettiin hallintoneuvoston hyväksyttäväksi marraskuussa 2017; toteaa, että keskuksen mukaan arviot ovat indikaattoreita tehokkaampi työväline vaikutuksen mittaamiseksi;

Sisäinen valvonta

23.  panee merkille, että keskus on noudattanut sisäisen valvonnan standardeja vuodesta 2006 lähtien; toteaa, että keskuksen mukaan sen kaikki sisäisen valvonnan standardit on pantu täytäntöön;

24.  panee merkille, että keskuksen mukaan se on ottanut käyttöön menettelyn, jolla varmistetaan, että valvonnan sivuuttamiset tai vakiintuneista menettelyistä poikkeamiset dokumentoidaan poikkeamia koskeviin ilmoituksiin; panee merkille, että vuonna 2016 kirjattiin 40 tällaista poikkeusta, eli niitä oli 12 enemmän kuin edellisenä vuonna; toteaa, että on laadittu toimintaohjelma niiden määrän vähentämiseksi;

25.  panee tyytyväisenä merkille, että keskuksen käytössä on petostentorjuntastrategia, joka on Euroopan petostentorjuntaviraston vahvistamien suuntaviivojen mukainen;

Sisäinen tarkastus

26.  toteaa tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen perusteella, että komission sisäinen tarkastus painotti lokakuussa 2016 antamassaan tarkastuskertomuksessa, että hankintaprosessissa on edelleen merkittäviä puutteita siitä huolimatta, että keskus pyrkii jatkuvasti parantamaan hankinnan alan sisäisiä kontrollejaan; panee merkille sisäisen tarkastuksen todenneen, että hankintojen suunnittelu ja seuranta ovat puutteellisia ja että hankinnat eivät aina liity vuotuiseen työohjelmaan tai rahoituspäätökseen; panee merkille, että tarkastuskertomuksessa viitattiin myös keskuksen varainhoitovuoden 2015 tilinpäätöstä koskevaan tilintarkastustuomioistuimen kertomukseen ja siinä raportoituihin puutteisiin, jotka heikensivät hankintamenettelyjen avoimuutta; panee merkille, että virasto ja sisäinen tarkastus ovat sopineet korjaavia toimenpiteitä koskevasta suunnitelmasta;

27.  toteaa, että sisäinen tarkastus suoritti toukokuussa 2016 hankintamenettelyä koskevan tarkastuksen; on lisäksi huolissaan siitä, että loppuraportti julkaistiin lokakuussa 2016 ja siinä esitettiin kolme ”erittäin tärkeää” huomautusta ja kaksi ”tärkeää” huomautusta; on tietoinen, että keskus on laatinut toimintasuunnitelman, joka oli määrä panna täytäntöön vuonna 2017; kehottaa keskusta tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tämän toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta;

Muita huomautuksia

28.  toteaa, että vuoden 2016 keväällä keskus toimitti parlamentille ja neuvostolle uutta rakennushanketta koskevan ehdotuksen, joka esiteltiin parlamentin budjettivaliokunnalle ja neuvoston budjettikomitealle, ja se sai myönteisen lausunnon molemmilta toimielimiltä; panee merkille, että 26. heinäkuuta 2016 keskus allekirjoitti uuden vuokrasopimuksen ja muuttaa näin ollen uusiin tiloihin vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla;

29.  toteaa, että keskuksen tehtävänä on todeta ja arvioida tunnettuja ja uusia uhkia, joita tartuntataudit aiheuttavat ihmisten terveydelle, sekä tiedottaa niistä; korostaa, että vuonna 2016 keskus vastasi 41:een komissiolta saatuun viralliseen pyyntöön, joista 19 perustui Euroopan parlamentin jäsenten aloitteeseen; ottaa huomioon, että keskus julkaisi kaikkiaan 158 selontekoa (vuonna 2015 vastaava luku oli 170), mukaan lukien 38 jäsenvaltioiden ja komission tueksi annettua nopeaa riskinarviointia ja 69 seurantakertomusta;

30.  pitää myönteisenä keskuksen antamaa tukea zikaviruksen äkillisen puhkeamisen yhteydessä mutta toteaa, että epidemiaan reagoinnista voidaan ottaa opiksi, kuten asiaa käsitelleen Unescon työryhmän päätelmissä(12) todetaan; pitää myönteisenä keskuksen antamaa tukea monessa maassa puhjenneen laajan salmonellaepidemian yhteydessä; panee merkille, että keskus on parantanut tautienvalvontajärjestelmäänsä, erityisesti laajentamalla tartuntatauteja koskevaa internet-välinettään, ja edistänyt eurooppalaisten kansanterveyttä koskevien ajantasaisten tietojen saatavuutta eri välineiden avulla;

31.  onnittelee keskusta sen johdosta, että sille myönnettiin vuonna 2016 EU:n vuotuinen terveyspalkinto Euroopan antibioottipäivästä, jonka on tarkoitus toimia foorumina antibioottien vastuulliseen käyttöön tähtäävien kansallisten kampanjoiden tukemiseksi ja jota pidettiin esikuvallisena eurooppalaisten terveyttä edistävänä hankkeena;

32.  toteaa, että eräät keskuksen työohjelmaan 2016 sisältyneet toiminnot jäivät resurssien puutteen vuoksi toteuttamatta;

33.  muistuttaa, että Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1082/2013/EU(13) muodostaa kehyksen valtioiden rajat ylittävien vakavien terveysuhkien käsittelemiselle, koordinoinnille ja hoitamiselle yhteistyössä jäsenvaltioiden, Maailman terveysjärjestön, keskuksen ja muiden kansainvälisten kumppaneiden kanssa, ja päätöksellä on myös perustettu varhaisvaroitus- ja reagointijärjestelmä; toteaa, että keskuksen asiantuntijat ja keskuksen komission puolesta ylläpitämä varhaisvaroitus- ja reagointijärjestelmä ovat ratkaisevia resursseja, joilla reagoidaan unionin tasolla valtioiden rajat ylittäviin terveysuhkiin; pitää myönteisenä, että keskus toteutti vuonna 2016 lisätoimenpiteitä kyseisen päätöksen täytäntöön panemiseksi;

o

o o

34.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta [...] 2018 antamaansa päätöslauselmaan erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta(14).

25.1.2018

YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tautienehkäisy- ja ‑valvontakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2160(DEC))

Valmistelija: Adina-Ioana Vălean

EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  toteaa, että Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2016 oli 58 247 650 euroa eli jokseenkin samalla tasolla kuin vuonna 2015; toteaa, että 97,4 prosenttia keskuksen talousarviosta rahoitetaan unionin talousarviosta;

2.  toteaa, että keskuksen tehtävänä on todeta ja arvioida tunnettuja ja uusia uhkia, joita tartuntataudit aiheuttavat ihmisten terveydelle, sekä tiedottaa niistä; korostaa, että vuonna 2016 keskus vastasi 41:een komissiolta saatuun viralliseen pyyntöön, joista 19 perustui Euroopan parlamentin jäsenten aloitteeseen; ottaa huomioon, että keskus julkaisi kaikkiaan 158 selontekoa (vuonna 2015 vastaava luku oli 170), mukaan lukien 38 jäsenvaltioiden ja komission tueksi annettua nopeaa riskinarviointia ja 69 seurantakertomusta;

3.  pitää myönteisenä keskuksen antamaa tukea zikaviruksen äkillisen puhkeamisen yhteydessä mutta toteaa, että epidemiaan reagoinnista voidaan ottaa opiksi, kuten asiaa käsitelleen Unescon työryhmän päätelmissä(15) todetaan; pitää myönteisenä keskuksen antamaa tukea monessa maassa puhjenneen laajan salmonellaepidemian yhteydessä; panee merkille, että keskus on parantanut tautienvalvontajärjestelmäänsä, erityisesti laajentamalla tartuntatauteja koskevaa internet-välinettään, ja edistänyt eurooppalaisten kansanterveyttä koskevien ajantasaisten tietojen saatavuutta eri välineiden avulla;

4.  onnittelee keskusta sen johdosta, että sille myönnettiin vuonna 2016 EU:n vuotuinen terveyspalkinto Euroopan antibioottipäivästä, jolla tuetaan antibioottien vastuulliseen käyttöön tähtääviä kansallisia kampanjoita ja jota pidettiin esikuvallisena eurooppalaisten terveyttä edistävänä hankkeena;

5.  korostaa, että hallintoneuvosto viimeisteli ja hyväksyi vuonna 2016 keskuksen uuden riippumattomuuspolitiikan;

6.  toteaa, että eräät keskuksen työohjelmaan 2016 sisältyneet toiminnot jäivät resurssien puutteen vuoksi toteuttamatta;

7.  muistuttaa, että Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1082/2013/EU(16) muodostaa kehyksen valtioiden rajat ylittävien vakavien terveysuhkien käsittelemiselle, koordinoinnille ja hoitamiselle yhteistyössä jäsenvaltioiden, Maailman terveysjärjestön (WHO), keskuksen ja muiden kansainvälisten kumppaneiden kanssa, ja päätöksellä on myös perustettu varhaisvaroitus- ja reagointijärjestelmä; toteaa, että keskuksen asiantuntijat ja keskuksen komission puolesta ylläpitämä varhaisvaroitus- ja reagointijärjestelmä ovat ratkaisevia resursseja, joilla reagoidaan unionin tasolla valtioiden rajat ylittäviin terveysuhkiin; pitää myönteisenä, että keskus toteutti vuonna 2016 lisätoimenpiteitä kyseisen päätöksen täytäntöön panemiseksi;

8.  muistuttaa, että keskuksella on unionin virastona euromääräinen talousarvio; toteaa kuitenkin, että suuri osa menoista aiheutuu Ruotsin kruunuina, koska keskus ei sijaitse euroalueella vaan Ruotsissa; toteaa, että valuuttakurssien vaihtelut vaikuttavat keskukseen, koska sillä on kruunumääräisiä pankkitilejä ja lisäksi sillä on tiettyjä maksutapahtumia myös muissa ulkomaanvaluutoissa;

9.  pitää myönteisenä, että suurin osa keskuksen työpaikoista (74,4 prosenttia) kytkeytyy operatiiviseen työhön;

10.  panee merkille toimintasuunnitelmat, jotka keskus on laatinut komission sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastustuomioistuimen tekemien tarkastusten jälkeen parantaakseen hankintamenettelyjä ja avustusten käyttöä;

11.  on tyytyväinen siihen, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan keskuksen varainhoitovuodelta 2016 annetun tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat olennaisilta osiltaan lailliset ja sääntöjenmukaiset;

12.  suosittelee käytettävissä olevien tietojen perusteella, että Euroopan tautienehkäisy- ja ‑valvontakeskuksen johtajalle myönnetään vastuuvapaus keskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016.

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

24.1.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

39

6

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Elena Gentile, Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike Müller, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Jiří Maštálka

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

39

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Stefan Eck, Jiří Maštálka

PPE

Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Nuno Melo, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

6

-

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Julia Reid

1

0

ECR

Julie Girling

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

20.3.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

21

3

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

EUVL C 417, 6.12.2017, s. 92.

(2)

EUVL C 417, 6.12.2017, s. 92.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUVL L 142, 30.4.2004, s. 1.

(5)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

EUVL C 417, 6.12.2017, s. 92.

(7)

EUVL C 417, 6.12.2017, s. 92.

(8)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

EUVL L 142, 30.4.2004, s. 1.

(10)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

EUVL C 84, 17.3.2017, s. 45.

(12)

https://en.unesco.org/news/media-and-humanitarians-crisis-situations-lessons-learned-zika-outbreak

(13)

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1082/2013/EU, annettu 22. lokakuuta 2013, valtioiden rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista ja päätöksen N:o 2119/98/EY kumoamisesta (EUVL L 293, 5.11.2013, s. 1).

(14)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2018)0000.

(15)

https://en.unesco.org/news/media-and-humanitarians-crisis-situations-lessons-learned-zika-outbreak

(16)

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1082/2013/EU, annettu 22. lokakuuta 2013, valtioiden rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista ja päätöksen N:o 2119/98/EY kumoamisesta (EUVL L 293, 5.11.2013, s. 1).

Päivitetty viimeksi: 12. huhtikuuta 2018Oikeudellinen huomautus