Postupak : 2017/2160(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0085/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0085/2018

Rasprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.37

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0142

IZVJEŠĆE     
PDF 640kWORD 63k
23.3.2018
PE 613.470v02-00 A8-0085/2018

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2016.

(2017/2160(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Bart Staes

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2016.

(2017/2160(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2016., s odgovorom Centra(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Centar treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 – C8-0070/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 851/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o osnivanju Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti(4), a posebno njezin članak 23.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0085/2018),

1.  daje razrješnicu direktoru Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za izvršenje proračuna Centra za financijsku godinu 2016.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktoru Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2016.

(2017/2160(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2016., s odgovorom Centra(6),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(7) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Centar treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 – C8-0070/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(8), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 851/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o osnivanju Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti(9), a posebno njezin članak 23.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(10), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0085/2018),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2016.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktoru Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2016.

(2017/2160(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0085/2018),

A.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnice tijelo nadležno za davanje razrješnice želi istaknuti da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti te uvođenjem koncepta izrade proračuna utemeljene na uspješnosti i dobrog upravljanja ljudskim resursima;

B.  budući da je u skladu s njegovim izvještajem o prihodima i rashodima(11) konačni proračun Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti („Centar”) za financijsku godinu 2016. iznosio 58 247 650 EUR, što je malo smanjenje od 0,35 % u odnosu na 2015. godinu; budući da 97,46 % proračuna Centra potječe iz proračuna Unije;

C.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2016. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

Mjere poduzete na temelju preporuka iz razrješnice za 2015.

1.  prima na znanje od Centra da je, nakon primjedbi Revizorskog suda o raznim nedostacima u pogledu transparentnosti postupaka javne nabave Centra, Centar izmijenio format i postupak koji upotrebljava kako bi donio odluku o financiranju za svoje javne nabave; poziva Centar da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o provedbi tog postupka;

Primjedbe o zakonitosti i pravilnosti transakcija

2.  napominje da je, prema izvješću Revizorskog suda, u svibnju 2015. odlukom upravnog odbora imenovan privremeni direktor Centra; ističe činjenicu da je od 31. prosinca 2016. vremenski rok za obnašanje te dužnosti, koji prema Pravilniku o osoblju iznosi najviše jednu godinu, bio prekoračen za osam mjeseci; nadalje žali što je to dovelo i do uvođenja 15 dodatnih privremenih mjera koje su se odnosile na ostale članove osoblja; napominje da, u skladu s odgovorom Centra, smatra da je to imenovanje izvršeno u skladu s Pravilnikom o osoblju, kao i s Uredbom (EZ) br. 851/2004, s obzirom na to da je prvotni postupak zapošljavanja za radno mjesto direktora bio neuspješan i da je za potrebe nastavka poslovanja dužnost privremenog direktora trajala dulje od 12 mjeseci; ističe da je tijekom tog produljenja dotični član osoblja na zahtjev upravnog odbora pristao odreći se financijske naknade predviđene u Pravilniku o osoblju dok privremeno obnaša dužnost na radnom mjestu višeg platnog razreda;

Upravljanje proračunom i financijama

3.  napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2016. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 98,02 %, što je povećanje od 3,97 % u odnosu na 2015.; napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanje iznosila 79,26 %, što je povećanje od 2,99 % u odnosu na prethodnu godinu;

4.  podsjeća na to da, kao agencija Unije, Centar ima proračun denominiran u eurima; međutim, s obzirom na to da se njegovo sjedište nalazi izvan europodručja (u Švedskoj), mnogi su njegovi rashodi u švedskim krunama (SEK); štoviše, Centar je izložen fluktuacijama deviznog tečaja jer, osim što ima bankovne račune u švedskim krunama, također izvršava određene transakcije u drugim stranim valutama;

Obveze i prijenosi

5.  napominje da je u izvješću Revizorskog suda, kao i prijašnjih godina, iznos rezerviranih odobrenih sredstava prenesenih u glavu III. (operativni rashodi) bio visok, na razini od 41 % (7 900 000 EUR); prima na znanje da su ti prijenosi uglavnom povezani s višegodišnjim projektima u područjima znanstvenog savjetovanja (2 400 000 EUR), nadzora (1 300 000 EUR), osposobljavanja o javnom zdravlju (1 400 000 EUR) i informacijske tehnologije povezane s javnim zdravljem (2 100 000 EUR); prima na znanje da Revizorski sud u svojem izvješću predlaže da Centar razmotri uvođenje diferenciranih odobrenih proračunskih sredstava kako bi se bolje odrazile višegodišnja priroda aktivnosti te neizbježne stanke u razdobljima između potpisivanja ugovora, isporuka i plaćanja; primjećuje, u skladu s odgovorom Centra, da će on analizirati stanje u suradnji s Revizorskim sudom;

6.  ističe da su prijenosi često djelomično ili potpuno opravdani zbog višegodišnje prirode operativnih programa agencija, da ne upućuju nužno na nedostatke u planiranju i provedbi proračuna te da nisu uvijek u suprotnosti s proračunskim načelom jedne godine; prima na znanje činjenicu da su prijenosi u mnogim slučajevima unaprijed planirani i priopćivani Revizorskom sudu;

Politika zapošljavanja

7.  napominje da je upravni odbor održao intervjue za izbor direktora Centra za razdoblje 2016. – 2021. te da je nakon neuspješnog izbornog postupka (nijedan kandidat nije dobio dvotrećinsku većinu glasova) preispitao oglas za slobodno radno mjesto i odlučio ponovno objaviti natječaj za položaj direktora; prima na znanje da je bivši vršitelj dužnosti direktora izabran kao novi direktor 22. ožujka 2017.;

8.  potvrđuje na temelju navoda Centra da se ukupni broj statutarnog osoblja 2016. ustalio na 260; nadalje napominje da je do kraja 2016. bilo ukupno 162 privremena djelatnika zaposlena u Centru (od ukupno 186 radnih mjesta odobrenih u skladu s proračunom Unije), ugovornih djelatnika bilo je ukupno 95, a upućenih nacionalnih stručnjaka bilo je tri; prima na znanje da je stopa fluktuacije privremenih i ugovornih djelatnika tijekom 2016. bila 7 %;

9.  sa zabrinutošću napominje da su, u pogledu ukupnog broja popunjenih radnih mjesta na dan 31. prosinca 2016., žene činile 62 % zaposlenih, a muškarci 38 %; nadalje napominje da je odnos rodova bio 60 % – 40 % u upravnom odboru;

10.  napominje da se većina radnih mjesta u Centru (74,4 %) odnosi na provedbu aktivnosti povezanih s operativnim radom Centra, 17,5 % radnih mjesta pripadaju području „administrativne podrške i koordinacije”, a 8,1 % radnih mjesta definiraju se kao neutralna;

11.  sa zadovoljstvom napominje da se Centar reorganizirao i da je dodatno integrirao nabavu, financije, službena putovanja i sastanke te uveo e-upravu (na temelju aplikacijskog paketa Komisije e-PRIOR), što je važan korak u smjeru poboljšanja učinkovitosti Centra;

12.  ističe da bi ravnoteža između privatnog i poslovnog života trebala biti dio politike Centra u pogledu osoblja; napominje da proračun potrošen na aktivnosti za dobrobit iznosi oko 810 EUR po članu osoblja, uključujući medicinske preglede, što odgovara trajanju od 1,5 dana aktivnosti za dobrobit po članu osoblja tijekom 2016.; primjećuje da prosječni broj dana bolovanja iznosi 1,10 po članu osoblja, što je iznimno malo;

13.  cijeni činjenicu da je Centar donio provedbena pravila za politiku zaštite dostojanstva osobe i sprečavanja zlostavljanja; podržava obuku organiziranu kako bi se povećala razina osviještenosti osoblja te predlaže redovito organiziranje obuka i informativnih sastanaka o toj temi;

14.  sa zadovoljstvom primjećuje da tijekom 2016. Centar nije zaprimio nijednu pritužbu, tužbu ili prijavu povezanu sa zapošljavanjem ili otpuštanjem osoblja;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa, transparentnost te demokratičnost

15.  na temelju navoda Centra prima na znanje da je, s obzirom na to da se Centar oslanja na mnoge unutarnje i vanjske stručnjake koji zajedno oblikuju njegovo znanstveno stajalište, upravni odbor u lipnju 2016. dovršio i odobrio politiku neovisnosti kako bi se osigurala transparentnost i utvrdili sukobi interesa; napominje da provedbu te politike nadzire službenik za praćenje usklađenosti;

16.  napominje da svi zaposlenici prije preuzimanja dužnosti moraju podnijeti izjavu o financijskim interesima; nadalje napominje da svi zaposlenici koji sudjeluju u određenom postupku javne nabave moraju potpisati izjavu o nepostojanju sukoba interesa za taj konkretan postupak;

17.  napominje da je uveden elektronički sustav za podnošenje izjave o financijskim interesima kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri smanjio broj pogrešaka u dostavljenim dokumentima; potvrđuje na temelju navoda Centra da taj sustav olakšava provedbu politike neovisnosti i povećava stopu usklađenosti;

18.  primjećuje da je, osim internog postupka u vezi sa sastancima s farmaceutskom industrijom, u razvoju i unutarnji postupak za sklapanje memoranduma o razumijevanju i sporazuma o suradnji s trećim stranama; poziva Centar da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o napretku postignutom u tom procesu;

19.  pozdravlja činjenicu da je Agencija donijela interni postupak za zviždače, u okviru kojega se opisuju uloge aktera te postupci koje treba slijediti;

Glavna postignuća

20.  pozdravlja tri glavna postignuća koja je Centar utvrdio 2016.:

–  objavio je studiju o teretu infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi u Europi;

–  podržao je globalnu reakciju na izbijanje epidemije virusa zika pružanjem redovitih procjena rizika i suradnjom sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i centrima za sprečavanje i kontrolu bolesti Sjedinjenih Američkih Država u pogledu putnih savjeta o virusu zika;

–  sudjelovao je u prvoj misiji nedavno uspostavljene Europske zdravstvene jedinice u Angoli kako bi procijenio posljedice izbijanja žute groznice za građane Unije;

21.  sa zadovoljstvom napominje da Centar surađuje s Europskom agencijom za sigurnost hrane i Europskom agencijom za lijekove, na primjer u pogledu pitanja o antimikrobnoj otpornosti i cjepivima;

22.  napominje da, prema izvješću o daljnjim mjerama, Centar trenutačno preispituje pokazatelje svojeg jedinstvenog programskog dokumenta; također napominje da je novi skup pokazatelja dovršen i da ga treba podnijeti na odobrenje upravnom odboru u studenom 2017.; prima na znanje da su, prema informacijama Centra, evaluacije učinkovitiji instrument za mjerenje učinka od pokazatelja;

Unutarnje kontrole

23.  napominje da od 2006. Centar ima uspostavljene standarde unutarnje kontrole; prima na znanje od Centra da se primjenjuju svi njegovi standardi unutarnje kontrole;

24.  napominje da je, prema navodima Centra, u njemu na snazi postupak kojim se želi zajamčiti da se slučajevi zaobilaženja kontrole ili odstupanja od uspostavljenih procesa i postupaka dokumentiraju u izvješćima o iznimkama; primjećuje da je tijekom 2016. zabilježeno 40 takvih iznimaka, što je 12 iznimaka više u odnosu na prethodnu godinu; napominje da je pripremljen akcijski plan za smanjenje njihova broja;

25.  sa zadovoljstvom napominje da Centar ima strategiju za borbu protiv prijevara, u skladu sa smjernicama koje je izdao Europski ured za borbu protiv prijevara;

Unutarnja revizija

26.  napominje da je, u skladu s izvješćem Revizorskog suda, u svojem revizijskom izvješću iz listopada 2016. Služba Komisije za unutarnju reviziju istaknula da, iako ne dovodi u pitanje napore koje Centar trenutačno ulaže u jačanje svojih unutarnjih kontrola javne nabave, i dalje postoje znatni nedostaci u procesu javne nabave; napominje da je Služba za unutarnju reviziju zaključila da se javna nabava ne planira i ne prati na zadovoljavajući način te da neki postupci javne nabave nisu obuhvaćeni godišnjim programom rada ili odlukama o financiranju; prima na znanje da se upućuje i na izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Centra za financijsku godinu 2015. i u njemu istaknute nedostatke koji se odnose na transparentnost postupaka javne nabave; primjećuje da su se Centar i Služba Komisije za unutarnju reviziju dogovorili oko plana za poduzimanje korektivnih mjera;

27.  prima na znanje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju u svibnju 2016. provela reviziju postupka nabave u Centru; također je zabrinut zbog činjenice da je završno izvješće objavljeno u listopadu 2016. i da je obuhvaćalo tri „vrlo važne” i dvije „važne” primjedbe; potvrđuje da je Centar pripremio akcijski plan koji se trebao provoditi tijekom cijele 2017.; poziva Centar da obavješćuje tijelo nadležno za davanje razrješnice o provedbi tog akcijskog plana;

Druge primjedbe

28.  napominje da je u proljeće 2016. Centar Parlamentu i Vijeću proslijedio novi projekt zgrade koji je predstavljen Odboru Europskog parlamenta za proračune i Odboru Vijeća za proračun, te je dobio pozitivno mišljenje obiju institucija; prima na znanje da je Centar je 26. srpnja 2016. potpisao novi ugovor o najmu i stoga će se u prvoj polovici 2018. preseliti u nove prostorije;

29.  napominje da Centar ima zadaću utvrditi i procijeniti postojeće i nove prijetnje koje zarazne bolesti predstavljaju za zdravlje ljudi te komunicirati o njima; naglašava da je 2016. Centar odgovorio na 41 formalni zahtjev primljen od Europske komisije, od kojih je 19 proslijeđeno od zastupnika u Europskom parlamentu; prima na znanje da je Centar objavio ukupno 158 izvješća (2015. godine objavljeno ih je 170), uključujući 38 brzih procjena rizika radi pružanja potpore državama članicama i Komisiji te 69 izvješća o nadzoru;

30.  pozdravlja potporu koju je Centar pružio tijekom iznenadne epidemije virusa zika iako, kako je navedeno u zaključcima relevantne radionice UNESCO-a(12), napominje da postoje pouke koje treba izvući iz reakcije na tu epidemiju, te pozdravlja potporu koju je Centar pružio tijekom velike epidemije salmonele u više zemalja; prima na znanje da je Centar poboljšao svoj sustav za nadzor bolesti, posebno proširenjem internetskog Atlasa za nadzor zaraznih bolesti i promicanjem pristupa najnovijim informacijama o europskim pitanjima javnog zdravlja, korištenjem različitih alata;

31.  čestita Centru na primitku Europske nagrade u području zdravstva za 2016. godinu za Europski dan svjesnosti o antibioticima kojem je cilj uspostaviti platformu kojom će se podržati nacionalne kampanje o razboritoj uporabi antibiotika i koji je priznat kao izvanredan projekt za promicanje zdravlja u Europi;

32.  prima na znanje da brojne aktivnosti u okviru programa rada Centra za 2016. nisu provedene zbog ograničenih resursa;

33.  podsjeća na to da Odluka br. 1082/2013 Europskog parlamenta i Vijeća(13) pruža okvir za koordinaciju i upravljanje ozbiljnim prekograničnim prijetnjama zdravlju te njihovo rješavanje u suradnji s državama članicama, Svjetskom zdravstvenom organizacijom, Centrom i drugim međunarodnim partnerima te da se njome uspostavlja sustav ranog upozorenja i odgovora; uzima u obzir činjenicu da stručnjaci Centra i sustav ranog upozorenja i odgovora kojim Centar upravlja u ime Europske komisije predstavljaju ključne resurse za odgovor na prekogranične prijetnje zdravlju na razini Unije; pozdravlja daljnje korake koje je 2016. Centar poduzeo za provedbu te Odluke;

o

o o

34.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od ... 2018.(14) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

25.1.2018

MIŠLJENJE Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2016.

(2017/2160(DEC))

Izvjestiteljica za mišljenje: Adina-Ioana Vălean

PRIJEDLOZI

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  prima na znanje da je konačni proračun Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti („Centar”) za financijsku godinu 2016. iznosio 58 247 650 EUR te je ostao približno na istoj razini kao i 2015.; napominje da 97,4 % proračuna Centra proizlazi iz proračuna Unije;

2.  napominje da Centar ima zadaću utvrditi i procijeniti postojeće i nove prijetnje koje zarazne bolesti predstavljaju za zdravlje ljudi te izvijestiti o njima javnost; naglašava da je 2016. Centar odgovorio na 41 formalni zahtjev primljen od Europske komisije, od kojih je 19 proslijeđeno od zastupnika u Europskom parlamentu; prima na znanje da Centar objavio ukupno 158 izvješća (2015. godine objavljeno ih je 170), uključujući 38 brzih procjena rizika radi pružanja potpore državama članicama i Komisiji te 69 izvješća o nadzoru;

3.  pozdravlja to što je Centar pružio potporu tijekom iznenadne epidemije virusa zike iako, kako je navedeno u zaključcima relevantne radionice UNESCO-a(15), napominje da postoje pouke koje treba izvući iz reakcije na epidemiju te bolesti, te to što je pružio potporu tijekom velike epidemije salmonele u više zemalja; prima na znanje da je Centar korištenjem različitih alata poboljšao svoj sustav za nadzor bolesti, posebno proširenjem Atlasa za nadzor zaraznih bolesti na internetu i promicanjem pristupa najnovijim informacijama o europskim pitanjima javnog zdravlja;

4.  čestita Centru na primitku Europske nagrade u području zdravstva za 2016. godinu za Europski dan svjesnosti o antibioticima kojem je cilj uspostaviti platformu kojom će se podržati nacionalne kampanje o razboritoj uporabi antibiotika i koji je priznat kao izniman projekt za promicanje zdravlja u Europi;

5.  naglašava da je 2016. upravni odbor finalizirao i odobrio novu politiku neovisnosti Centra;

6.  prima na znanje da brojne aktivnosti u okviru programa rada Centra za 2016. nisu provedene zbog ograničenih resursa;

7.  podsjeća na to da Odluka br. 1082/2013 Europskog parlamenta i Vijeća(16) pruža okvir za pristup, koordinaciju i upravljanje ozbiljnim prekograničnim prijetnjama zdravlju te njihovo rješavanje u suradnji s državama članicama, Svjetskom zdravstvenom organizacijom, Centrom i drugim međunarodnim partnerima te da se njome osniva sustav ranog upozorenja i odgovora; uzima u obzir činjenicu da stručnjaci Centra i sustav ranog upozorenja i odgovora kojim Centar upravlja u ime Europske komisije predstavljaju ključne resurse za odgovor na prekogranične prijetnje zdravlju na razini Unije; pozdravlja daljnje korake koje je 2016. Centar poduzeo za provedbu te Odluke;

8.  podsjeća na to da, kao agencija Unije, Centar ima proračun u eurima; međutim, s obzirom na to da se njegovo sjedište nalazi izvan europodručja (u Švedskoj), mnogi su njegovi rashodi u švedskim krunama; štoviše, Centar je izložen fluktuacijama deviznog tečaja jer, osim što ima bankovne račune u švedskim krunama, također izvršava određene transakcije u drugim stranim valutama;

9.  pozdravlja činjenicu da je većina radnih mjesta u Centru (74,4 %) povezana s operativnim radom;

10.  prima na znanje da je Centar nakon revizija Službe Komisije za unutarnju reviziju i Revizorskog suda („Revizorski sud”) pripremio akcijske planove kako bi se poboljšali postupci nabave i korištenje bespovratnim sredstvima;

11.  pozdravlja činjenicu da je Revizorski sud objavio da su transakcije na kojima se temelji godišnja računovodstvena dokumentacija Centra za financijsku godinu 2016. zakonite i pravilne u svim bitnim aspektima;

12.  na temelju dostupnih činjenica preporučuje da se direktoru Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti da razrješnica u vezi s izvršenjem proračuna Centra za financijsku godinu 2016.

INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

24.1.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

39

6

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Elena Gentile, Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike Müller, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Jiří Maštálka

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

39

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Stefan Eck, Jiří Maštálka

PPE

Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Nuno Melo, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

6

-

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Julia Reid

1

0

ECR

Julie Girling

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

20.3.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

21

3

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 417, 6.12.2017., str. 92.

(2)

SL C 417, 6.12.2017., str. 92.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 142, 30.4.2004., str. 1.

(5)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(6)

SL C 417, 6.12.2017., str. 92.

(7)

SL C 417, 6.12.2017., str. 92.

(8)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(9)

SL L 142, 30.4.2004., str. 1.

(10)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(11)

SL C 84, 17.3.2017., str. 45.

(12)

  https://en.unesco.org/news/media-and-humanitarians-crisis-situations-lessons-learned-zika-outbreak

(13)

  Odluka br. 1082/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o ozbiljnim prekograničnim prijetnjama zdravlju i o stavljanju izvan snage Odluke br. 2119/98/EZ (SL L 293, 5.11.2013., str. 1.).

(14)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA-PROV(2018)0000.

(15)

  https://en.unesco.org/news/media-and-humanitarians-crisis-situations-lessons-learned-zika-outbreak

(16)

  Odluka br. 1082/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o ozbiljnim prekograničnim prijetnjama zdravlju i o stavljanju izvan snage Odluke br. 2119/98/EZ (SL L 293, 5.11.2013., str. 1.).

Posljednje ažuriranje: 12. travnja 2018.Pravna napomena