Procedūra : 2017/2160(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0085/2018

Pateikti tekstai :

A8-0085/2018

Debatai :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsavimas :

PV 18/04/2018 - 12.37

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0142

PRANEŠIMAS     
PDF 740kWORD 67k
23.3.2018
PE 613.470v02-00 A8-0085/2018

dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2160(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Bart Staes

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2160(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2016 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Centro atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 20 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Centras įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8-0070/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 851/2004, steigiantį Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą(4), ypač į jo 23 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(5), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0085/2018),

1.  patvirtina Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro direktoriui, kad Centro 2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2017/2160(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2016 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Centro atsakymu(6),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(7),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 20 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Centras įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8-0070/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(8), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 851/2004, steigiantį Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą(9), ypač į jo 23 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(10), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0085/2018),

1.  pritaria Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2017/2160(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0085/2018),

A.  kadangi vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija norėtų pabrėžti, kad ypač svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją ir užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

B.  kadangi, remiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (toliau – Centras) pajamų ir išlaidų suvestine(11), galutinis jo 2016 finansinių metų biudžetas buvo 58 247 650 EUR, t. y. truputį (0,35 proc.) mažesnis nei 2015 m.; kadangi 97,46 proc. Centro biudžeto sudaro lėšos iš Sąjungos biudžeto;

C.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2016 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie gavo pakankamą patikinimą, jog Centro metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Tolesni veiksmai, susiję su 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu

1.  remdamasis Centro pateikta informacija, pripažįsta, kad Centras, atsižvelgęs į Audito Rūmų pastabas dėl įvairių nustatytų trūkumų, susijusių su jo viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumu, pakeitė viešiesiems pirkimams skirto finansavimo sprendimo priėmimo formą ir procesą; ragina Centrą pateikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai šios procedūros įgyvendinimo ataskaitas;

Pastabos dėl operacijų teisėtumo ir tvarkingumo

2.  pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, 2015 m. gegužės mėn. administracinės valdybos sprendimu buvo paskirtas laikinasis Centro direktorius; atkreipia dėmesį į tai, kad 2016 m. gruodžio 31 d. ši pareigybė aštuoniais mėnesiais buvo viršijusi Tarnybos nuostatuose nustatytą maksimalų vienų metų laikotarpį; be to, apgailestauja, kad dėl to taip pat turėjo būti sudaryta 15 papildomų laikinųjų susitarimų dėl kitų darbuotojų; pažymi, kad, kaip matyti iš Centro atsakymo, jis mano, kad laikinasis direktorius buvo paskirtas laikantis Tarnybos nuostatų ir Reglamento (EB) Nr. 851/2004, nes pirminis direktoriaus įdarbinimas buvo nesėkmingas, ir laikinasis susitarimas veiklos tęstinumo sumetimais buvo pratęstas ilgiau nei 12 mėnesių laikotarpiui; pabrėžia, kad per šį pratęstą laikotarpį administracinės valdybos prašymu atitinkamas darbuotojas, laikinai eidamas aukštesnio lygmens pareigas, sutiko atsisakyti Tarnybos nuostatuose numatytos finansinės kompensacijos;

Biudžeto ir finansų valdymas

3.  pažymi, kad dėl 2016 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 98,02 proc., t. y. 3,97 proc. didesnis nei 2015 m.; atkreipia dėmesį į tai, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 79,26 proc., t. y. 2,99 proc. didesnis nei praėjusiais metais;

4.  primena, kad Centro, kaip Sąjungos agentūros, biudžetas skaičiuojamas eurais; tačiau, kadangi jo buveinė yra už euro zonos ribų (Švedijoje), daug jo išlaidų yra Švedijos kronomis (SEK); be to, Centras patiria valiutų kurso svyravimus, nes jis ne tik turi banko sąskaitas Švedijos kronomis, bet ir vykdo kai kuriuos sandorius kitomis užsienio valiutomis;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

5.  pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaitos duomenimis, kaip ir praėjusiais metais, įsipareigotų asignavimų perkėlimų į kitus metus lygis pagal III antraštinę dalį (veiklos išlaidos) buvo aukštas ir siekė 41 proc. (7 900 000 EUR); pripažįsta, kad perkėlimai į kitą laikotarpį daugiausia yra susiję su daugiamečiais projektais mokslinių konsultacijų (2 400 000 EUR), stebėjimo (1 300 000 EUR), visuomenės sveikatos mokymų (1 400 000 EUR) ir IT prietaikų, skirtų visuomenės sveikatos sektoriui (2 100 000 EUR), srityse; pažymi, kad Audito Rūmai savo ataskaitoje siūlo Centrui apsvarstyti galimybę pradėti taikyti diferencijuotus biudžeto asignavimus, siekiant geriau atspindėti daugiametį operacijų pobūdį ir neišvengiamus vėlavimus tarp sutarčių pasirašymo, vykdymo ir mokėjimų; pažymi, kad, Centas savo atsakyme nurodo, kad jis išnagrinės padėtį palaikydamas ryšį su Audito Rūmais;

6.  pažymi, kad perkėlimai į kitą laikotarpį dažnai gali būti iš dalies arba visiškai pagrįsti daugiamečiu agentūrų veiklos programų pobūdžiu ir nebūtinai rodo biudžeto planavimo ir įgyvendinimo trūkumus, taip pat jie ne visada prieštarauja biudžeto metinio periodiškumo principui; pripažįsta, kad perkėlimai į kitą laikotarpį daugeliu atvejų yra iš anksto planuojami ir apie juos pranešama Audito Rūmams;

Personalo politika

7.  pažymi, kad siekdama išrinkti Centro direktorių 2016–2021 m. laikotarpiui administracinė valdyba rengė pokalbius, o po nesėkmingos balsavimo procedūros (nė vienas kandidatas negavo 2/3 balsų daugumos) peržiūrėjo pranešimą apie laisvą darbo vietą ir nusprendė iš naujo skelbti konkursą direktoriaus pareigoms užimti; atkreipia dėmesį, kad buvęs laikinasis direktorius 2017 m. kovo 22 d. buvo išrinktas naujuoju direktoriumi;

8.  remdamasis Centro atsakymu, pripažįsta, kad 2016 m. bendras teisės aktais numatytų darbuotojų skaičius stabilizavosi ir siekė 260; be to, pažymi, kad iki 2016 m. pabaigos Centre iš viso dirbo 162 laikinai priimti tarnautojai (iš 186 pagal Sąjungos biudžetą patvirtintų etatų), 95 sutartininkai ir 3 deleguotieji nacionaliniai ekspertai; atkreipia dėmesį į tai, kad 2016 m. laikinai priimtų tarnautojų ir sutartininkų kaita siekė 7 proc.;

9.  susirūpinęs pažymi, kad kalbant apie visas 2016 m. gruodžio 31 d. užimtas pareigybes lyčių santykis yra toks: 62 proc. pareigybių teko moterims, o 38 proc. – vyrams; be to, pažymi, kad administracinėje taryboje lyčių santykis yra 60 proc. ir 40 proc.;

10.  pažymi, kad dauguma Centro darbo vietų (74,4 proc.) yra susijusios su Centro darbinės veiklos vykdymu, 17,5 proc. darbo vietų – su administracinės paramos ir koordinavimo darbu, o 8,1 proc. darbo vietų yra apibrėžiamos kaip neutralios;

11.  su pasitenkinimu pažymi, kad Centras pertvarkė viešųjų pirkimų, finansų valdymo, apsilankymų ir susitikimų rengimo procedūras bei užtikrino didesnę jų integraciją ir įdiegė e. valdžios priemonę (remdamasis Komisijos prietaika „e-PRIOR“), ir tai buvo labai svarbus žingsnis siekiant, kad Centras galėtų tapti veiksmingesnis;

12.  pabrėžia, kad profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra turėtų būti įtraukta į Centro darbuotojų politiką; pažymi, kad darbuotojų gerovės užtikrinimo veiklai skirtas biudžetas siekia maždaug 810 EUR vienam darbuotojui, įskaitant medicininės patikros veiklą, ir atitinka 1,5 dienos, per kurią 2016 m. buvo vykdoma darbuotojų gerovės užtikrinimo veikla; pažymi, kad vidutinė vieno darbuotojo laikinojo nedarbingumo atostogų trukmė yra 1,10 dienos, ir tai yra labai mažai;

13.  teigiamai vertina tai, kad Centras priėmė įgyvendinimo taisykles dėl asmens orumo apsaugos ir priekabiavimo prevencijos politikos; pritaria mokymų sesijai, surengtai siekiant padidinti darbuotojų informuotumą, ir siūlo reguliariai rengti šios srities mokymų ir informavimo sesijas;

14.  su pasitenkinimu pažymi, kad 2016 m. Centras negavo jokių skundų, nebuvo pradėta jokių civilinių procesų ir nebuvo pranešta apie jokius atvejus, susijusius su darbuotojų įdarbinimu ar atleidimu iš darbo;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas ir demokratija

15.  remdamasis Centro atsakymu, pripažįsta, kad Centras priklauso nuo daugelio vidaus ir išorės ekspertų, kurie kartu formuoja mokslinę Centro poziciją, todėl, siekdama užtikrinti skaidrumą ir nustatyti interesų konfliktus, 2016 m. birželio mėn. administracinė valdyba baigė rengti ir patvirtino nepriklausomumo politiką; pažymi, kad atitikties užtikrinimo pareigūnas prižiūri, kaip įgyvendinama ši politika;

16.  atkreipia dėmesį, kad visi darbuotojai turi pateikti interesų deklaraciją prieš pradėdami eiti pareigas; be to, pažymi, kad visi konkrečioje viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantys darbuotojai turi pasirašyti deklaraciją dėl su ta konkrečia procedūra susijusių interesų konflikto nebuvimo;

17.  pažymi, kad siekiant sumažinti klaidų skaičių pateikiamuose dokumentuose buvo įdiegta elektroninė interesų deklaracijų teikimo sistema; remdamasis Centro atsakymu pripažįsta, kad diegiant šią sistemą sudaromos palankesnės sąlygos įgyvendinti nepriklausomumo politiką ir gerinamas reikalavimų laikymosi lygis;

18.  pažymi, kad plėtojama ne tik vidinė susitikimų su farmacijos sektoriaus atstovais procedūra, bet ir vidinė susitarimo memorandumų ir bendradarbiavimo susitarimų su trečiosiomis šalimis sudarymo procedūra; ragina Centrą teikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai pažangos vykdant šį procesą ataskaitas;

19.  palankiai vertina tai, kad Agentūra patvirtino vidinę informavimo apie pažeidimą procedūrą ir apibūdino subjektų vaidmenis ir vykdytinus procesus;

Pagrindiniai pasiekimai

20.  palankiai vertina tris pagrindinius 2016 m. Agentūros nurodytus pasiekimus, būtent:

–  Centras paskelbė su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų naštos Europoje tyrimą;

–  Centras rėmė visuotinį atsaką į Zikos viruso protrūkį reguliariai teikdamas rizikos vertinimus ir veikdamas išvien su Pasaulio sveikatos organizacija ir Jungtinių Amerikos Valstijų ligų prevencijos ir kontrolės centrais, kad galėtų teikti rekomendacijas keliautojams į Zikos viruso paveiktas teritorijas;

–  siekdamas įvertinti geltonosios karštinės protrūkio poveikį Sąjungos piliečiams, Centras dalyvavo pirmojoje neseniai įsteigto Europos medicininės pagalbos korpuso misijoje į Angolą;

21.  su pasitenkinimu pažymi, kad Centras bendradarbiauja su Europos maisto saugos tarnyba ir Europos vaistų agentūra, pavyzdžiui, sprendžiant su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms ir vakcinomis susijusius klausimus;

22.  pažymi, kad, remiantis tolesnės veiklos ataskaita, Centras šiuo metu peržiūri savo bendrojo programavimo dokumento rodiklius; be to, pažymi, kad baigtas rengti naujasis rodiklių rinkinys ir kad 2017 m. lapkričio mėn. jis turėjo būti pateiktas tvirtinti administracinei valdybai; atkreipia dėmesį į tai, kad Centras nurodo, jog vertinimai yra veiksmingesnė priemonė poveikiui vertinti nei rodikliai;

Vidaus kontrolė

23.  pažymi, kad nuo 2006 m. Centras taiko vidaus kontrolės standartus; remdamasis Centro atsakymu, pripažįsta, kad visi jo vidaus kontrolės standartai yra įgyvendinti;

24.  pažymi, jog Centras nurodo, kad jis vykdo procedūrą, kuri padeda užtikrinti, kad kontrolės nepaisymo arba nuokrypių nuo nustatytų procesų ir procedūrų atvejai būtų užregistruoti išimčių ataskaitose; pažymi, kad 2016 m. buvo užregistruota 40 tokių išimčių, t. y. 12 išimčių daugiau nei praėjusiais metais; pažymi, kad siekiant sumažinti jų skaičių buvo parengtas veiksmų planas;

25.  su pasitenkinimu pažymi, kad Centras įgyvendina kovos su sukčiavimu strategiją, vadovaudamasis Europos kovos su sukčiavimu tarnybos parengtomis gairėmis;

Vidaus auditas

26.  pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaitos duomenimis, savo 2016 m. spalio mėn. audito ataskaitoje Komisijos vidaus audito tarnyba (VAT) atkreipė dėmesį į tai, kad, nors Centras nuolat stengiasi stiprinti savo vidaus viešųjų pirkimų kontrolės sistemą, tebėra didelių viešųjų pirkimų proceso trūkumų; pažymi, jog Vidaus audito tarnyba padarė išvadą, kad viešieji pirkimai yra prastai planuojami ir nepakankamai prižiūrimi ir kad viešieji pirkimai ne visada yra įtraukiami į Centro metinę darbo programą arba finansavimo sprendimą; atkreipia dėmesį į pateiktą nuorodą į Audito Rūmų ataskaitą dėl Centro 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų ir nustatytus trūkumus, dėl kurių mažėja viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumas; pažymi, kad Centras ir Vidaus audito tarnyba susitarė dėl taisomųjų veiksmų plano;

27.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2016 m. gegužės mėn. Vidaus audito tarnyba Centre atliko viešųjų pirkimų proceso auditą; be to, yra susirūpinęs dėl to, kad galutinė ataskaita buvo paskelbta 2016 m. spalio mėn. ir kad joje buvo pateiktos 3 labai svarbios ir 2 svarbios pastabos; pripažįsta, kad Centras parengė veiksmų planą, kuris turėjo būti įgyvendintas per 2017 m.; ragina Centrą pateikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai šio veiksmų plano įgyvendinimo ataskaitą;

Kitos pastabos

28.  pažymi, kad 2016 m. pavasarį Centras perdavė Parlamentui ir Tarybai naują statybos projekto pasiūlymą, kuris buvo pristatytas Parlamento Biudžeto komitetui ir Tarybos Biudžeto komitetui ir palankiai įvertintas abiejų institucijų; atkreipia dėmesį į tai, kad 2016 m. liepos 26 d. Centras pasirašė naują nuomos sutartį, todėl pirmąjį 2018 m. pusmetį persikels į naujas patalpas;

29.  atkreipia dėmesį į tai, kad Centro užduotis – nustatyti, įvertinti ir pranešti apie esamas ir atsirandančias grėsmes žmonių sveikatai, kurias lemia infekcinės ligos; pabrėžia, kad 2016 m. Centras atsakė į 41 oficialius prašymus, kuriuos gavo iš Europos Komisijos, 19 iš jų perdavė Europos Parlamento nariai; pažymi, kad Centras iš viso paskelbė 158 ataskaitas (2015 m. paskelbta 170 ataskaitų), įskaitant 38 greitus rizikos vertinimus siekiant padėti valstybėms narėms ir Komisijai, ir 69 priežiūros ataskaitas;

30.  palankiai vertina staigaus Zikos viruso protrūkio ir didelio salmoneliozės protrūkio keliose šalyse atvejais Centro suteiktą paramą, tačiau pažymi, kad reikia atsižvelgti į patirtį, įgytą reaguojant į Zikos viruso protrūkį(12), kaip nurodoma atitinkamo UNESCO praktinio seminaro išvadose; pažymi, kad Centras pagerino savo ligų priežiūros sistemą, visų pirma, išplėsdamas internetinę priemonę „Infekcinių ligų priežiūros atlasas“, ir įvairiomis priemonėmis skatino prieigą prie naujausios informacijos Europos visuomenės sveikatos klausimais;

31.  džiaugiasi tuo, kad Centras gavo 2016 m. Europos sveikatos apdovanojimą už surengtą Europos informavimo apie antibiotikus dieną, kurios tikslas – sukurti platformą, skirtą nacionalinėms kampanijoms dėl apdairaus antibiotikų vartojimo paremti, ir kuri buvo pripažinta kaip puikus sveikatai Europoje skatinti skirtas projektas;

32.  atkreipia dėmesį į tai, kad didelė dalis į Centro 2016 m. darbo programą įtrauktos veiklos nebuvo įgyvendinta dėl ribotų išteklių;

33.  primena, kad Europos Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 1082/2013/ES(13) numatyta didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai šalinimo, koordinavimo ir valdymo bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, Pasaulio sveikatos organizacija, Centru ir kitais tarptautiniais partneriais sistema ir nustatyta skubaus įspėjimo ir reagavimo sistema (SĮRS); pripažįsta tai, kad Centro ekspertai ir SĮRS, kurią Centras valdo Europos Komisijos vardu, yra pagrindiniai ištekliai reaguojant į tarpvalstybines grėsmes sveikatai Sąjungos lygmeniu; palankiai vertina tolesnius veiksmus, kurių 2016 m. ėmėsi Centras šiam sprendimui įgyvendinti;

o

o o

34.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2018 m. ... ... d.(14) rezoliucijoje dėl [agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės].

25.1.2018

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2160(DEC))

Nuomonės referentė: Adina-Ioana Vălean

PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  pažymi, kad Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (toliau – Centras) 2016 finansinių metų galutinis biudžetas buvo 58 247 650 EUR, t. y. beveik toks pat, kaip 2015 m.; atkreipia dėmesį į tai, kad 97,4 proc. Centro biudžeto sudaro lėšos iš Sąjungos biudžeto;

2.  atkreipia dėmesį į tai, kad Centro užduotis – nustatyti, įvertinti ir pranešti apie esamas ir atsirandančias grėsmes žmonių sveikatai, kurias lemia infekcinės ligos; pabrėžia, kad 2016 m. Centras atsakė į 41 oficialius prašymus, kuriuos gavo iš Europos Komisijos, 19 iš jų Europos Komisijai perdavė Europos Parlamento nariai; pažymi, kad Centras iš viso paskelbė 158 ataskaitas (170 m. – 2015 m.), įskaitant 38 greitus rizikos vertinimus siekiant padėti valstybėms narėms ir Komisijai, ir 69 priežiūros ataskaitas;

3.  palankiai vertina staigaus Zikos viruso protrūkio ir didelio salmoneliozės protrūkio keliose šalyse atvejais Centro suteiktą paramą, tačiau pažymi, kad reikia atsižvelgti į patirtį, įgytą reaguojant į Zikos viruso protrūkį, kaip nurodoma atitinkamo UNESCO praktinio seminaro išvadose(15); pažymi, kad Centras pagerino savo ligų priežiūros sistemą, visų pirma išplėsdamas internetinę priemonę „Infekcinių ligų priežiūros atlasas“, ir įvairiomis priemonėmis skatino prieigą prie naujausios informacijos Europos visuomenės sveikatos klausimais;

4.  džiaugiasi tuo, kad Centras gavo 2016 m. Europos sveikatos apdovanojimą už surengtą Europos informavimo apie antibiotikus dieną, kurios tikslas – sukurti platformą, skirtą nacionalinėms kampanijoms dėl apdairaus antibiotikų vartojimo paremti, ir kuri buvo pripažinta kaip puikus sveikatai Europoje skatinti skirtas projektas;

5.  pabrėžia, kad 2016 m. buvo baigta rengti naujoji Centro nepriklausomybės politika ir ją patvirtino Valdančioji taryba;

6.  atkreipia dėmesį į tai, kad didelė dalis į Centro 2016 m. darbo programą įtrauktos veiklos nebuvo įgyvendinta dėl ribotų išteklių;

7.  primena, kad Europos Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 1082/2013/ES(16) numatyta didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai šalinimo, koordinavimo ir valdymo bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, Pasaulio sveikatos organizacija, Centru ir kitais tarptautiniais partneriais sistema ir nustatyta skubaus įspėjimo ir reagavimo sistema (SĮRS); pripažįsta tai, kad Centro ekspertai ir SĮRS, kurią Centras valdo Europos Komisijos vardu, yra pagrindiniai ištekliai reaguojant į tarpvalstybines grėsmes sveikatai Sąjungos lygmeniu; palankiai vertina tolesnius veiksmus, kurių 2016 m. ėmėsi Centras šiam sprendimui įgyvendinti;

8.  primena, kad Centro, kaip Sąjungos agentūros, biudžetas skaičiuojamas eurais; tačiau, kadangi jo buveinė yra už euro zonos ribų (Švedijoje), daug jo išlaidų yra Švedijos kronomis (SEK); be to, Centras patiria valiutų kurso svyravimus, nes jis ne tik turi banko sąskaitas Švedijos kronomis, bet ir kai kuriuos sandorius vykdo kitomis užsienio valiutomis;

9.  palankiai vertina tai, kad dauguma Centro darbo vietų (74,4 proc.) yra susijusios su darbine veikla;

10.  atkreipia dėmesį į po Europos Komisijos Vidaus audito tarnybos ir Europos Audito Rūmų (toliau – Audito Rūmai) atliktų auditų Centro parengtus veiksmų planus siekiant pagerinti viešųjų pirkimų procedūras ir dotacijų panaudojimą;

11.  palankiai vertina tai, kad Audito Rūmai pranešė, jog Centro 2016 finansinių metų metinėse finansinėse ataskaitose nurodytos operacijos visais reikšmingais aspektais buvo teisėtos ir tvarkingos;

12.  remdamasis turimais duomenimis, rekomenduoja patvirtinti Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro direktoriui, kad Centro 2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data

24.1.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

39

6

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Elena Gentile, Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike Müller, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Jiří Maštálka

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

39

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Stefan Eck, Jiří Maštálka

PPE

Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Nuno Melo, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

6

-

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Julia Reid

1

0

ECR

Julie Girling

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

20.3.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

21

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL C 417, 2017 12 6, p. 92.

(2)

OL C 417, 2017 12 6, p. 92.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 142, 2004 4 30, p. 1.

(5)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(6)

OL C 417, 2017 12 6, p. 92.

(7)

OL C 417, 2017 12 6, p. 92.

(8)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(9)

OL L 142, 2004 4 30, p. 1.

(10)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(11)

OL C 84, 2017 3 17, p. 45.

(12)

  https://en.unesco.org/news/media-and-humanitarians-crisis-situations-lessons-learned-zika-outbreak

(13)

  2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1082/2013/ES dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 2119/98/EB (OL L 293, 2013 11 5, p. 1).

(14)

Tos dienos priimti tekstai, P8_TA-PROV(2018)0000.

(15)

  https://en.unesco.org/news/media-and-humanitarians-crisis-situations-lessons-learned-zika-outbreak

(16)

  2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1082/2013/ES dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 2119/98/EB (OL L 293, 2013 11 5, p. 1).

Atnaujinta: 2018 m. balandžio 12 d.Teisinis pranešimas