Procedūra : 2017/2160(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0085/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0085/2018

Debates :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsojumi :

PV 18/04/2018 - 12.37

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0142

ZIŅOJUMS     
PDF 727kWORD 63k
23.3.2018
PE 613.470v02-00 A8-0085/2018

par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2160(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Bart Staes

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2160(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2016. finanšu gada pārskatiem un Centra atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Centram par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05941/2018 – C8-0070/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Regulu (EK) Nr. 851/2004, ar ko izveido Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru(4), un jo īpaši tās 23. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(5), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0085/2018),

1.  sniedz Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra direktoram apstiprinājumu par Centra 2016. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2016. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2017/2160(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2016. finanšu gada pārskatiem un Centra atbildi(6),

–  ņemot vērā deklarāciju(7) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Centram par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05941/2018 – C8-0070/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(8) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Regulu (EK) Nr. 851/2004, ar ko izveido Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru(9), un jo īpaši tās 23. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(10), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0085/2018),

1.  apstiprina Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2016. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2160(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A8-0085/2018),

A.  tā kā saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru budžeta izpildes apstiprinātājiestāde vēlas uzsvērt, ka ir īpaši svarīgi vēl vairāk nostiprināt Savienības institūciju demokrātisko leģitimitāti, uzlabojot pārredzamību un pārskatatbildību un īstenojot uz sniegumu balstītas budžeta izstrādes un labas cilvēkresursu pārvaldības koncepciju;

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk “Centrs”) ieņēmumu un izdevumu pārskatu(11) Centra 2016. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 58 247 650, t. i., nedaudz (par 0,35 %) mazāks nekā 2015. gadā; tā kā 97,46 % no Centra budžeta tiek finansēti no Savienības budžeta;

C.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2016. finanšu gada pārskatiem (turpmāk “Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Centra gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Saistībā ar 2015. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1.  pēc iepazīšanās ar Centra sniegto informāciju konstatē, ka, ņemot vērā Revīzijas palātas komentārus par dažādajiem trūkumiem, kas tika atklāti attiecībā uz Centra iepirkuma procedūru pārredzamību, Centrs ir mainījis formātu un procedūru, ko tas izmanto finansēšanas lēmuma pieņemšanai attiecībā uz iepirkumiem; aicina Centru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šīs procedūras īstenošanu;

Komentāri par darījumu likumību un pareizību

2.  atzīmē, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu 2015. gada maijā ar Centra valdes lēmumu tika iecelta Centra direktora pienākumu izpildītāja; uzsver to, ka 2016. gada 31. decembrī minētā iecelšana par astoņiem mēnešiem bija pārsniegusi Civildienesta noteikumos paredzēto maksimālo viena gada laikposmu; turklāt pauž nožēlu, ka tā rezultātā bija nepieciešami 15 papildu pagaidu pasākumi attiecībā uz pārējiem darbiniekiem; pēc iepazīšanās ar Centra atbildi konstatē — tas uzskata, ka minētā iecelšana amatā tika veikta saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kā arī ar Regulu (EK) Nr. 851/2004, jo sākotnējā darbā pieņemšanas procedūra direktora amata aizpildīšanai bija neveiksmīga un darbības nepārtrauktības labad direktora pienākumu izpildīšanas laikposms tika pagarināts, pārsniedzot noteikto 12 mēnešu ierobežojumu; uzsver, ka šī pagarinājuma laikā pēc valdes pieprasījuma attiecīgais darbinieks augstākas pakāpes amata īslaicīgās ieņemšanas laikā piekrita nesaņemt Civildienesta noteikumos paredzēto finanšu kompensāciju;

Budžeta un finanšu pārvaldība

3.  atzīmē, ka īstenoto budžeta uzraudzības centienu rezultātā 2016. finanšu gadā budžeta izpildes līmenis bija 98,02 %, t. i., par 3,97 % augstāks nekā 2015. gadā; pieņem zināšanai, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 79,26 %, t. i., par 2,99 % augstāks salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu;

4.  atgādina — tā kā Centrs ir Savienības aģentūra, tā budžets ir euro valūtā; tomēr, tā kā Centra mītne atrodas ārpus eurozonas (Zviedrijā), daudzi tā izdevumi ir zviedru kronās (SEK); turklāt Centrs ir pakļauts valūtas kursa svārstībām, jo tam ne tikai ir bankas konti Zviedrijas kronās, bet tas arī atsevišķus darījumus veic citās ārvalstu valūtās;

Saistības un pārnestās apropriācijas

5.  pēc iepazīšanās ar Revīzijas palātas ziņojumu konstatē, ka, līdzīgi kā iepriekšējos gados, III sadaļā (“Darbības izdevumi”) bija augsts to pārnesto apropriāciju īpatsvars, par kurām bija uzņemtas saistības, — 41 % (EUR 7 900 000); pieņem zināšanai, ka šie pārnesumi attiecas galvenokārt uz daudzgadu projektiem, kas saistīti ar zinātnisko konsultēšanu (EUR 2 400 000), uzraudzību (EUR 1 300 000), apmācību sabiedrības veselības jomā (EUR 1 400 000) un sabiedrības veselības IT (EUR 2 100 000); atzīmē, ka Revīzijas palāta savā ziņojumā ierosina Centram apsvērt iespēju ieviest diferencētas budžeta apropriācijas, lai labāk atspoguļotu darbību daudzgadu raksturu un nenovēršamo kavēšanos starp līgumu parakstīšanu, piegādēm un maksājumu veikšanu; atzīmē Centra atbildi, ka tas sadarbībā ar Revīzijas palātu analizēs šo situāciju;

6.  norāda, ka pārnesumi bieži vien daļēji vai pilnībā ir pamatoti, ņemot vērā aģentūru darbības programmu daudzgadu raksturu, ka tie ne vienmēr liecina par nepilnībām budžeta plānošanā un izpildē un ka tie ne vienmēr ir pretrunā budžeta gada pārskata principam; pieņem zināšanai to, ka daudzos gadījumos pārnesumi tiek plānoti iepriekš un par tiem tiek informēta Revīzijas palāta;

Personāla politika

7.  atzīmē, ka valde saistībā ar Centra direktora iecelšanu uz laikposmu no 2016. gada līdz 2021. gadam rīkoja intervijas un pēc neveiksmīgā balsošanas procedūras iznākuma (neviens kandidāts nesaņēma divu trešdaļu balsu vairākumu) pārskatīja paziņojumu par vakanci un nolēma no jauna izsludināt konkursu uz direktora amata vietu; pieņem zināšanai, ka 2017. gada 22. marta bijusī Centra direktora vietas izpildītāja tika ievēlēta par jauno direktori;

8.  pēc iepazīšanās ar Centra sniegto informāciju konstatē, ka 2016. gadā kopējais štata darbinieku skaits bija 260; turklāt atzīmē, ka 2016. gada beigās Centrā strādāja 162 pagaidu darbinieki (no 186 vietām, kas atļautas saskaņā ar Savienības budžetu), 95 līgumdarbinieki un trīs norīkotie valsts eksperti; pieņem zināšanai, ka pagaidu darbinieku un līgumdarbinieku mainība 2016. gadā bija 7 %;

9.  ar bažām atzīmē, ka 2016. gada 31. decembrī aizpildīto Centra štata vietu kopskaitā dzimumu attiecība bija šāda: 62 % sieviešu pret 38 % vīriešu; turklāt atzīmē, ka dzimumu attiecība valdē ir 60 % vīriešu pret 40 % sieviešu;

10.  atzīmē, ka lielākā daļa Centra darbvietu (74,4 %) ir saistītas ar Centra pamatdarbību, 17,5 % darbvietu — ar administratīvo atbalstu un koordināciju un 8,1 % darbvietu ir nosauktas par neitrālām;

11.  ar gandarījumu konstatē, ka Centrs ir reorganizējis un vēl vairāk integrējis procedūras, kas saistītas ar iepirkumu, finansēm, komandējumiem un sanāksmēm, kā arī ieviesis e-pārvaldi (pamatojoties uz Komisijas e-PRIOR platformu pieteikumu iesniegšanai), kas bija būtisks solis ceļā uz Centra darbības efektivitātes palielināšanu;

12.  uzsver, ka darba un privātās dzīves līdzsvaram vajadzētu būt daļai no Centra personāla politikas; atzīmē, ka 2016. gadā ar darbinieku labjutību saistītiem pasākumiem, tostarp medicīniskajai pārbaudei, tika iztērēti aptuveni EUR 810 uz vienu darbinieku un ka šī summa atbilst 1,5 labjutības pasākumu dienām uz vienu darbinieku; konstatē, ka vidējais slimības atvaļinājuma dienu skaits ir 1,10 dienas uz vienu darbinieku, kas ir ļoti zems rādītājs;

13.  atzinīgi vērtē to, ka Centrs ir pieņēmis īstenošanas noteikumus par politiku attiecībā uz personas cieņas aizsardzību un aizskaršanas novēršanu; atbalsta mācības, kas tiek organizētas, lai palielinātu personāla informētību, un ierosina regulāri organizēt mācību un informatīvās sesijas par šo jautājumu;

14.  ar gandarījumu konstatē, ka saistībā ar pieņemšanu darbā vai atlaišanu Centrs 2016. gadā nav saņēmis nevienu sūdzību vai ziņojumu un nav ierosināta neviena lieta tiesā;

Interešu konfliktu novēršana un pārvaldība, pārredzamība un demokrātija

15.  pēc iepazīšanās ar Centra sniegto informāciju konstatē — ņemot vērā to, ka tas savā darbībā ir atkarīgs no daudzu iekšējo un ārējo ekspertu pakalpojumu izmantošanas, kuri kopā izstrādā Centra zinātnisko nostāju, un lai nodrošinātu pārredzamību un atklātu interešu konfliktus, ir pabeigta neatkarības politikas izstrāde, kuru valde apstiprināja 2016. gada jūnijā; atzīmē, ka šīs politikas īstenošanu pārrauga atbilstības nodrošināšanas inspektors;

16.  pieņem zināšanai to, ka visiem darbiniekiem pirms pienākumu pildīšanas sākšanas ir jāiesniedz interešu deklarācija; turklāt atzīmē, ka visi Centra darbinieki, kas ir iesaistīti kādā iepirkuma procedūrā, paraksta deklarāciju par interešu konflikta neesamību attiecībā uz šo konkrēto procedūru;

17.  atzīmē — lai līdz minimumam samazinātu kļūdu skaitu iesniegtajos dokumentos, tika ieviesta elektroniskā interešu deklarāciju iesniegšanas sistēma; pēc iepazīšanās ar Centra sniegto informāciju konstatē, ka šī sistēma atvieglo neatkarības politikas īstenošanu un paaugstina atbilstības līmeni;

18.  konstatē, ka papildus iekšējai procedūrai, kas piemērojama sanāksmēm ar farmācijas nozares pārstāvjiem, pašlaik tiek izstrādāta iekšējā procedūra attiecībā uz saprašanās memorandu un sadarbības līgumu slēgšanu ar trešām pusēm; aicina Centru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šajā procesā panākto progresu;

19.  atzinīgi vērtē to, ka Centrs ir pieņēmis iekšējo trauksmes celšanas procedūru, kas nosaka dalībnieku lomas un ievērojamo kārtību;

Galvenie sasniegumi

20.  atzinīgi vērtē Centra identificētos trīs galvenos sasniegumus 2016. gadā, proti, to, ka tas:

–  publicēja pētījumu “Ar veselības aprūpi saistīto infekciju slogs Eiropā”;

–  atbalstīja reaģēšanu pasaules mērogā uz Zikas vīrusa uzliesmojumu, sniedzot regulārus riska izvērtējumus un sadarbojoties ar Pasaules Veselības organizāciju un ASV Slimību profilakses un kontroles centru attiecībā uz ieteikumiem, kas saistībā ar Zikas vīrusu būtu jāņem vērā ceļotājiem;

–  piedalījās nesen izveidotā Eiropas Medicīniskā korpusa pirmajā misijā Angolā, lai izvērtētu dzeltenā drudža uzliesmojuma ietekmi uz Savienības iedzīvotājiem;

21.  ar gandarījumu konstatē, ka Centrs sadarbojas ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un Eiropas Zāļu aģentūru, piemēram, jautājumos, kas attiecas uz rezistenci pret antimikrobiāliem līdzekļiem un vakcīnām;

22.  atzīmē, ka saskaņā ar uzraudzības ziņojumā sniegto informāciju Centrs pašlaik pārskata sava vienotā programmdokumenta rādītājus; turklāt atzīmē, ka tika pabeigta jauna rādītāju kopuma izstrāde, kurš bija jāiesniedz apstiprināšanai valdē 2017. gada novembrī; pieņem zināšanai to, ka Centrs uzskata — ietekmes mērīšanā izvērtējumi ir efektīvāks instruments nekā rādītāji;

Iekšējā kontrole

23.  atzīmē, ka kopš 2006. gada Centrs piemēro iekšējās kontroles standartus (IKS); pēc iepazīšanās ar Centra sniegto informāciju konstatē, ka visi tā IKS ir īstenoti;

24.  atzīmē, ka saskaņā ar Centra sniegto informāciju tas ir ieviesis procedūru, lai nodrošinātu, ka kontroles neveikšana vai novirzes no noteiktajiem procesiem un procedūrām tiek dokumentētas ziņojumos par izņēmumiem; norāda, ka 2016. gadā tika reģistrēti 40 šādi izņēmumi, t. i., par 12 izņēmumiem vairāk nekā iepriekšējā gadā; atzīmē, ka tika izstrādāts rīcības plāns šādu izņēmumu skaita samazināšanai;

25.  ar gandarījumu konstatē, ka Centrs ir ieviesis krāpšanas apkarošanas stratēģiju, ņemot vērā Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai izdotās pamatnostādnes;

Iekšējā revīzija

26.  atzīmē, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) savā 2016. gada oktobra revīzijas pārskatā īpašu uzmanību vērsa uz to, ka, lai gan Centrs turpina stiprināt iekšējo iepirkuma kontroli, iepirkuma procedūrā saglabājas būtiskas nepilnības; norāda — IAS secināja, ka iepirkumu plānošanas un uzraudzības sistēma ir vāja un ka iepirkumi ne vienmēr ir ietverti Centra gada darba programmā vai finansēšanas lēmumā; pieņem zināšanai to, ka ir izdarīta atsauce arī uz Revīzijas palātas ziņojumu par Centra 2015. finanšu gada pārskatiem, un uzrādītās nepilnības, kas ietekmē iepirkuma procedūru pārredzamību; konstatē, ka Centrs un IAS ir vienojušies par plānu koriģējošu pasākumu veikšanai;

27.  pieņem zināšanai, ka IAS 2016. gada maijā Centrā veica iepirkuma procedūras revīziju; turklāt pauž bažas par to, ka 2016. gada oktobrī tika izdots galīgais ziņojums, kas ietvēra trīs ļoti svarīgus konstatējumus un divus svarīgus konstatējumus; pieņem zināšanai, ka Centrs ir sagatavojis rīcības plānu, kas bija jāīsteno 2017. gadā; aicina Centru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šī rīcības plāna īstenošanu;

Citi komentāri

28.  atzīmē, ka 2016. gada pavasarī Centrs nosūtīja Parlamentam un Padomei jaunu ēku projekta priekšlikumu, ar kuru tika iepazīstināta Parlamenta Budžeta komiteja un Padomes Budžeta komiteja, un ka no abām iestādēm par šo priekšlikumu ir saņemts labvēlīgs atzinums; pieņem zināšanai, ka Centrs 2016. gada 26. jūlijā parakstīja jaunu nomas līgumu un līdz ar to 2018. gada pirmajā pusē pārcelsies uz jaunajām telpām;

29.  norāda, ka Centra uzdevums ir identificēt, izvērtēt un darīt zināmus pašreizējos un jaunos infekcijas slimību radītos draudus cilvēka veselībai; uzsver, ka 2016. gadā Centrs atbildēja uz 41 no Eiropas Komisijas iesniegtajiem oficiālajiem pieprasījumiem, no kuriem 19 bija pārsūtīti no Eiropas Parlamenta deputātiem; atzīmē, ka Centrs ir publicējis 158 ziņojumus (2015. gadā — 170 ziņojumus), tai skaitā 38 ātrus riska izvērtējumus, kas paredzēti, lai palīdzētu dalībvalstīm un Komisijai, un 69 uzraudzības ziņojumus;

30.  atzinīgi vērtē atbalstu, ko Centrs sniedza pēkšņā Zikas vīrusa uzliesmojuma laikā, un tajā pašā laikā atzīmē, ka ir jāmācās no pieredzes, kas gūta, reaģējot uz šo uzliesmojumu, — kā minēts attiecīgā UNESCO darbsemināra secinājumos(12) — un atzinīgi vērtē arī atbalstu, kuru Centrs sniedza plaša mēroga salmonellas uzliesmojuma laikā, kas skāra daudzas valstis; atzīmē, ka Centrs ir uzlabojis savu slimību uzraudzības sistēmu, it īpaši, paplašinot tiešsaistē pieejamo infekcijas slimību uzraudzības atlantu, un ar dažādu instrumentu palīdzību veicinājis piekļuvi atjauninātai informācijai par Eiropas sabiedrības veselības problēmām;

31.  apsveic Centru ar Eiropas Veselības balvas iegūšanu 2016. gadā par tā rīkoto Eiropas Antibiotiku informācijas dienu, kuras mērķis ir nodrošināt atbalsta platformu valstu rīkotajām kampaņām par antibiotiku piesardzīgu lietošanu un kura tika atzīta par izcilu projektu veselības veicināšanai Eiropā;

32.  atzīmē, ka vairāki Centra 2016. gada darba programmā ietvertie pasākumi netika īstenoti resursu ierobežojumu dēļ;

33.  atgādina, ka Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1082/2013/ES(13) nodrošina satvaru nopietnu pārrobežu veselības apdraudējumu risināšanai, koordinēšanai un pārvaldībai sadarbībā ar dalībvalstīm, Pasaules Veselības organizāciju, Centru un citiem starptautiskiem partneriem un ka ar šo lēmumu tiek izveidota Agrīnās brīdināšanas un reaģēšanas sistēma (EWRS); atzīst, ka Centra eksperti un EWRS, kuru Centrs vada Eiropas Komisijas vārdā, ir galvenie resursi reaģēšanai uz pārrobežu veselības apdraudējumiem Savienības līmenī; atzinīgi vērtē turpmākos pasākumus, ko Centrs veica 2016. gadā, lai īstenotu šo lēmumu;

o

o o

34.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2018. gada ... rezolūciju par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli(14).

25.1.2018

VIDES, SABIEDRĪBAS VESELĪBAS UN PĀRTIKAS NEKAITĪGUMA KOMITEJAS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2160(DEC))

Atzinuma sagatavotāja: Adina-Ioana Vălean

IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  norāda, ka Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk “Centrs”) 2016. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 58 247 650, proti, aptuveni tikpat liels kā 2015. gadā; tā kā 97,4 % Centra budžeta tiek finansēti no Savienības budžeta;

2.  norāda, ka Centra uzdevums ir identificēt, novērtēt un darīt zināmus pašreizējos un jaunos infekcijas slimību radītos draudus cilvēku veselībai; uzsver, ka 2016. gadā Centrs atbildēja uz 41 no Eiropas Komisijas saņemtu oficiālu pieprasījumu, no kuriem 19 bija pārsūtīti no Eiropas Parlamenta deputātiem; norāda, ka Centrs ir publicējis pavisam 158 ziņojumus (2015. gadā — 170), tostarp 38 sākotnējus riska izvērtējumus dalībvalstu un Komisijas atbalstam un 69 uzraudzības ziņojumus;

3.  atzinīgi vērtē atbalstu, ko Centrs sniedza pēkšņā Zikas vīrusa uzliesmojuma laikā, tomēr norāda, ka ir jāgūst mācība, analizējot reakciju uz šo uzliesmojumu, kā minēts attiecīgā UNESCO darbsemināra secinājumos(15), un atzinīgi vērtē atbalstu, kas sniegts plašā, daudzas valstis skārušā salmonellas uzliesmojuma laikā; norāda, ka Centrs uzlaboja slimību uzraudzības sistēmu, īpaši paplašinot tiešsaistē pieejamo infekcijas slimību uzraudzības atlantu, un ar dažādu instrumentu palīdzību veicināja piekļuvi atjauninātai informācijai par Eiropas sabiedrības veselības problēmām;

4.  apsveic Centru ar Eiropas Veselības balvas iegūšanu 2016. gadā par tā rīkoto Eiropas Antibiotiku informācijas dienu, kuras mērķis ir radīt platformu, lai atbalstītu valstu kampaņas par antibiotiku piesardzīgu lietošanu, un kura tika atzīta par izcilu projektu veselības veicināšanai Eiropā;

5.  uzsver, ka 2016. gadā tika pabeigta Centra jaunās neatkarības politikas izstrāde un valde to apstiprināja;

6.  norāda, ka vairāki Centra 2016. gada darba programmā ietvertie pasākumi netika īstenoti ierobežoto resursu dēļ;

7.  atgādina, ka Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1082/2013/ES(16) nodrošina pamatu, uz kura risināt, koordinēt un pārvaldīt nopietnus pārrobežu veselības apdraudējumus, sadarbojoties dalībvalstīm, Pasaules Veselības organizācijai, Centram un citiem starptautiskiem partneriem, un ar to tiek izveidota Agrīnās brīdināšanas un reaģēšanas sistēma (EWRS); atzīst, ka Centra eksperti un EWRS, kuras darbību Centrs nodrošina Eiropas Komisijas uzdevumā, ir galvenie resursi, reaģējot uz pārrobežu veselības apdraudējumiem Savienības līmenī; atzinīgi vērtē Centra 2016. gadā veiktos turpmākos pasākumus, kas saistīti ar šā lēmuma īstenošanu;

8.  atgādina — tā kā Centrs ir Savienības aģentūra, tā budžets tiek izstrādāts euro; tomēr, tā kā tā mītne atrodas ārpus eurozonas (Zviedrijā), daudzi tā izdevumi ir zviedru kronās (SEK); turklāt Centru ietekmē valūtas kursa svārstības, jo tam ir ne tikai bankas konti Zviedrijas kronās, bet tas arī veic noteiktus darījumus citās ārvalstu valūtās;

9.  atzinīgi vērtē to, ka lielākā daļa Centra darbvietu (74,4 %) ir saistītas ar pamatdarbību;

10.  pieņem zināšanai rīcības plānus, kurus Centrs sagatavojis, lai uzlabotu iepirkuma procedūras un dotāciju izlietojumu, ņemot vērā gan Eiropas Komisijas Iekšējās revīzijas dienesta, gan Eiropas Revīzijas palātas (turpmāk “Revīzijas palāta”) veiktās revīzijas;

11.  pauž gandarījumu par to, ka Revīzijas palāta uzskata, ka Centra 2016. finanšu gada pārskatiem pakārtotie darījumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi;

12.  pamatojoties uz pieejamo informāciju, iesaka sniegt Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra direktoram apstiprinājumu par Centra 2016. finanšu gada budžeta izpildi.

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANU ATZINUMU SNIEDZOŠAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

24.1.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

39

6

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marco Affronte, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Elena Gentile, Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike Müller, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jiří Maštálka

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

39

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Stefan Eck, Jiří Maštálka

PPE

Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Nuno Melo, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

6

-

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Julia Reid

1

0

ECR

Julie Girling

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

20.3.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

21

3

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

OV C 417, 6.12.2017., 92. lpp.

(2)

OV C 417, 6.12.2017., 92. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 142, 30.4.2004., 1. lpp.

(5)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(6)

OV C 417, 6.12.2017., 92. lpp.

(7)

OV C 417, 6.12.2017., 92. lpp.

(8)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(9)

OV L 142, 30.4.2004., 1. lpp.

(10)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(11)

OV C 84, 17.3.2017., 45. lpp.

(12)

  https://en.unesco.org/news/media-and-humanitarians-crisis-situations-lessons-learned-zika-outbreak.

(13)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 22. oktobra Lēmums Nr. 1082/2013/ES par nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 2119/98/EK (OV L 293, 5.11.2013., 1. lpp.).

(14)

Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA-PROV(2018)0000.

(15)

  https://en.unesco.org/news/media-and-humanitarians-crisis-situations-lessons-learned-zika-outbreak

(16)

  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 22. oktobra Lēmums Nr. 1082/2013/ES par nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 2119/98/EK (OV L 293, 5.11.2013., 1. lpp.).

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 12. aprīlisJuridisks paziņojums