Postopek : 2017/2160(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0085/2018

Predložena besedila :

A8-0085/2018

Razprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.37

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0142

POROČILO     
PDF 633kWORD 61k
23.3.2018
PE 613.470v02-00 A8-0085/2018

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2016

(2017/2160(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Bart Staes

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2016

(2017/2160(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2016 z odgovorom centra(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice centru glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05941/2018 – C8-0070/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 851/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o ustanovitvi Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni(4) in zlasti člena 23,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0085/2018),

1.  podeli razrešnico direktorici Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni glede izvrševanja proračuna centra za proračunsko leto 2016;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorici Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2016

(2017/2160(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2016 z odgovorom centra(6),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(7) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice centru glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05941/2018 – C8-0070/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(8) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 851/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o ustanovitvi Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni(9) in zlasti člena 23,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(10) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0085/2018),

1.  odobri zaključni račun Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2016;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorici Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2016

(2017/2160(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0085/2018),

A.  ker želi organ za podelitev razrešnice med postopkom podelitve razrešnice poudariti poseben pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobrim upravljanjem človeških virov;

B.  ker poročilo o prihodkih in odhodkih(11) Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (v nadaljnjem besedilu: center) kažejo, da je končni proračun centra v proračunskem letu 2016 znašal 58.247.650 EUR, kar je 0,35 % več kot leta 2015; ker 97,46 % proračuna centra izvira iz proračuna Unije;

C.  ker je Računsko sodišče v svojem poročilu o zaključnem računu centra za proračunsko leto 2016 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov centra ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Nadaljnji ukrepi v zvezi z razrešnico za leto 2015

1.  je seznanjen s tem, da je center po pripombah Računskega sodišča o različnih pomanjkljivostih, ki jih je odkrilo v zvezi s preglednostjo njegovih postopkov oddaje javnih naročil, spremenil format in postopek za oblikovanje sklepa o financiranju svojega javnega naročanja; poziva center, naj organ za podelitev razrešnice obvešča o izvajanju tega postopka;

Pripombe o zakonitosti in pravilnosti transakcij

2.  ugotavlja, da je bila po podatkih iz poročila Računskega sodišča maja 2015 na podlagi sklepa upravnega odbora imenovana začasna direktorica centra; opozarja, da je bilo 31. decembra 2016 najdaljše možno obdobje za začasno opravljanje funkcije direktorja, ki je v kadrovskih predpisih določeno kot eno leto, prekoračeno za osem mesecev; poleg tega obžaluje, da je bila posledica tega tudi 15 dodatnih začasnih ureditev za drugo osebje; ugotavlja, da je iz odgovora centra razvidno, da naj bi imenovanje potekalo v skladu s kadrovskimi predpisi, pa tudi z Uredbo (ES) št. 851/2004, saj prvi poskus zaposlitve na mestu direktorja ni bil uspešen, zaradi neprekinjenega delovanja pa je bila začasna ureditev podaljšana prek 12-mesečne omejitve; poudarja, da je med tem podaljšanjem na prošnjo upravnega odbora članica osebja sprejela predlog, da se odpove finančnemu nadomestilu, predvidenem v kadrovskih predpisih, medtem ko je začasno zasedala delovno mesto v višjem razredu;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

3.  ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2016 znašala 98,02 %, kar je 3,97 % več kot leta 2015; ugotavlja, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 79,26 %, kar je 2,99 % več kot leto poprej;

4.  opozarja, da ima center kot agencija Unije proračun v evrih; ker pa ima sedež na Švedskem, torej zunaj euroobmočja, veliko stroškov nastane v švedskih kronah (SEK); ugotavlja, da je poleg tega center izpostavljen nihanjem menjalnega tečaja, saj nima samo bančnega računa v švedskih kronah, ampak opravlja tudi transakcije v drugih tujih valutah;

Obveznosti in prenosi v naslednje leto

5.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da so bila kot v prejšnjih letih prenesena proračunska sredstva za naslov III (odhodki iz poslovanja) visoka in so znašala 41 % (7.900.000 EUR); priznava, da se prenosi večinoma nanašajo na večletne projekte na področjih znanstvenega svetovanja (2.400.000 EUR), nadzora (1.300.000 EUR), usposabljanja na področju javnega zdravja (1.400.000 EUR) in IT v javnem zdravju (2.100.000 EUR); je seznanjen s predlogom iz poročila Računskega sodišča, da bi center lahko razmislil o uvedbi diferenciranih proračunskih sredstev, da bi bolje prikazal večletno naravo operacij in neizogibne zamude, do katerih prihaja v obdobju med podpisom pogodbe, zagotavljanjem storitev in plačili; ugotavlja, da bo center na podlagi svojega odgovora razmere preučil v sodelovanju z Računskim sodiščem;

6.  poudarja, da so prenosi v naslednje leto zaradi večletne narave operativnih programov agencij pogosto deloma ali povsem upravičeni in ne pomenijo nujno slabosti pri načrtovanju in izvrševanju proračuna ter tudi niso vedno v nasprotju s proračunskim načelom enoletnosti; priznava dejstvo, da so prenosi v mnogih primerih vnaprej načrtovani in sporočeni Računskemu sodišču;

Kadrovska politika

7.  ugotavlja, da je upravni odbor opravil razgovore za imenovanje direktorja centra za obdobje 2016–2021 in po neuspešnem postopku glasovanja (nobeden od kandidatov ni prejel dvotretjinske večine glasov) pregledal objavo prostega delovnega mesta ter se odločil, da ponovno razpiše prosto delovno mesto direktorja; ugotavlja, da je bila nekdanja začasna direktorica 22. marca 2017 izvoljena za novo direktorico;

8.  je seznanjen s trditvami centra, da se je celotno število statutarnih uslužbencev leta 2016 ustalilo pri 260; poleg tega ugotavlja, da je bilo do konca leta 2016 skupno število začasnih uslužbencev v centru 162 (od 186 mest, ki so odobrena v skladu s proračunom Unije), pogodbenih uslužbencev je bilo skupaj 95, napoteni nacionalni strokovnjaki pa so bili trije; ugotavlja, da je bila leta 2016 stopnja kadrovskih menjav za začasne in pogodbene uslužbence 7 %;

9.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je glede na skupno število delovnih mest, zasedenih 31. decembra 2016, delež žensk med zaposlenimi znašal 62 %, delež moških pa 38 %; poleg tega ugotavlja, da je v upravnem odboru uravnotežena zastopanost spolov, in sicer 60 % in 40 %;

10.  ugotavlja, da je večina delovnih mest centra (74,4 %) povezanih z izvajanjem njegovih operativnih dejavnosti, 17,5 % delovnih mest je na področju upravne podpore in usklajevanja, medtem ko je 8,1 % delovnih mest opredeljenih kot nevtralnih;

11.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je center reorganiziral in nadalje povezal nabavo, finance, misije in sestanke ter uvedel e-upravo (na podlagi svežnja aplikacij Komisije e-PRIOR), kar je velik korak k vzpostavljanju učinkovitejšega centra;

12.  poudarja, da bi moralo biti ravnovesje med poklicnim in družinskim življenjem del kadrovske politike centra; ugotavlja, da proračun, porabljen za dejavnosti za dobro počutje, na zaposlenega znaša približno 810 EUR, vključno z zdravstvenimi pregledi, kar pomeni 1,5 dneva dejavnosti za dobro počutje na zaposlenega v letu 2016; opaža, da bolniški dopust na zaposlenega v povprečju znaša 1,10 dni, kar je izredno malo;

13.  ceni, da je center sprejel izvedbene določbe za politiko o zaščiti človekovega dostojanstva in o preprečevanju nadlegovanja; podpira organizacijo usposabljanja za povečanje ozaveščenosti osebja in predlaga, da bi redno organizirali usposabljanje in informativne sestanke na to temo;

14.  z zadovoljstvom ugotavlja, da center v letu 2016 ni prejel pritožb, niti ni bil vpleten v tožbe ali primere, povezane z zaposlovanjem ali odpuščanjem uslužbencev;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov, preglednost in demokracija

15.  je seznanjen s trditvami centra, da je upravni odbor junija 2016 glede na to, da se center opira na številne notranje in zunanje strokovnjake, ki skupaj oblikujejo njegovo znanstveno stališče, dokončno oblikoval in potrdil politiko neodvisnosti, da se zagotovi preglednost in prepoznajo navzkrižja interesov; ugotavlja, da izvajanje te politike spremlja nadzornik za zagotavljanje skladnosti;

16.  ugotavlja, da se od vseh uslužbencev zahteva, da predložijo izjavo o interesih pred začetkom opravljanja svojih nalog; poleg tega ugotavlja, da morajo vsi uslužbenci, ki so vključeni v poseben postopek za oddajo javnega naročila, podpisati izjavo o odsotnosti navzkrižja interesov za ta poseben postopek;

17.  ugotavlja, da je bil uveden elektronski sistem za oddajo izjav o interesih, zato da bi zmanjšali napake pri oddanih dokumentih; je seznanjen s trditvami centra, da je spričo tega sistema lažje izvajati politiko neodvisnosti, stopnja skladnosti pa je višja;

18.  opaža, da poleg notranjega postopka za sestanke s farmacevtsko industrijo poteka razvoj notranjega postopka za sklepanje memorandumov o soglasju in sporazumov o sodelovanju s tretjimi stranmi; poziva center, naj organu za podelitev razrešnice poroča o napredku v zvezi s tem postopkom;

19.  pozdravlja dejstvo, da je agencija sprejela notranji postopek za prijavljanje nepravilnosti, pri čemer je opisala vloge akterjev in postopke, ki jim je treba slediti;

Glavni dosežki

20.  pozdravlja tri glavne dosežke, ki jih je za leto 2016 navedla agencija, in sicer:

–  je objavila študijo o bremenu okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo, v Evropi;

–  je podprla svetovni odziv na izbruh virusa zika z zagotavljanjem rednih ocen tveganja in sodelovanjem s Svetovno zdravstveno organizacijo in centri ZDA za preprečevanje in obvladovanje bolezni v zvezi z napotki glede virusa zika pred potovanjem;

–  je sodelovala v prvi misiji pred nedavnim ustanovljene evropske zdravstvene enote v Angoli, da bi ocenila posledice izbruha rumene mrzlice za državljane Unije;

21.  z zadovoljstvom ugotavlja, da center sodeluje z Evropsko agencijo za varnost hrane in Evropsko agencijo za zdravila, na primer pri vprašanjih o protimikrobni odpornosti in cepivih;

22.  ugotavlja, da v skladu s poročilom o nadaljnjem spremljanju center pregleduje kazalnike svojega enotnega programskega dokumenta; poleg tega ugotavlja, da je bil pripravljen novi sklop kazalnikov, ki naj bi ga novembra 2017 predložili upravnemu odboru v odobritev; ugotavlja, da so po navedbah centra ocene učinkovitejše orodje za merjenje učinka kot kazalniki;

Notranje kontrole

23.  ugotavlja, da ima center od leta 2016 standarde notranje kontrole; na podlagi poročila centra ugotavlja, so bili izvedeni vsi njegovi standardi notranje kontrole;

24.  ugotavlja tudi, da je v centru vzpostavljen postopek, ki zagotavlja, da so prevlada kontrole ali odstopanja od ustaljenih procesov in postopkov dokumentirani v poročilih o izjemah; ugotavlja, da je bilo leta 2016 zabeleženih 40 takih izjem, kar predstavlja 12 izjem več kot leta 2014; ugotavlja, da je bil pripravljen akcijski načrt za njihovo zmanjšanje;

25.  z zadovoljstvom ugotavlja, da ima center strategijo boja proti goljufijam na podlagi smernic, ki jih je izdal Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF);

Notranja revizija

26.  ugotavlja, da je po podatkih iz poročila Računskega sodišča v revizijskem poročilu iz oktobra 2016 služba Komisije za notranjo revizijo poudarila, da sicer priznava prizadevanja centra, ki jih ta izvaja za okrepitev svoje notranje kontrole na področju javnega naročanja, vendar ima proces javnega naročanja še zmeraj precejšnje pomanjkljivosti; ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo prišla do zaključka, da sta načrtovanje in spremljanje javnih naročil slaba, javna naročila pa niso vedno zajeta v letnem programu dela ali sklepu o financiranju; ugotavlja, da služba omenja tudi poročilo Računskega sodišča o zaključnem računu centra za proračunsko leto 2015 in v njem navedene slabosti v zvezi s preglednostjo postopkov javnega naročanja; opaža, da sta se center in služba za notranjo revizijo dogovorila za načrt popravljalnih ukrepov;

27.  ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo maja 2016 v centru opravila revizijo javnega naročanja; je nadalje zaskrbljen zaradi dejstva, da je bilo končno poročilo objavljeno oktobra 2016 in je vključevalo tri „zelo pomembna“ opažanja in dve „pomembni“ opažanji; ugotavlja, da je center pripravil akcijski načrt, ki naj bi se izvajal v letu 2017; poziva center, naj organu za podelitev razrešnice poroča o izvajanju tega akcijskega načrta;

Druge pripombe

28.  ugotavlja, da je center spomladi 2016 Parlamentu in Svetu posredoval predlog za projekt nove stavbe, ki ga je predstavil Odboru Parlamenta za proračun in Odboru Sveta za proračun ter od obeh institucij prejel pozitivno mnenje; ugotavlja, da je center 26. julija 2016 podpisal novo zakupno pogodbo in se bo zato v nove prostore selil v prvi polovici leta 2018;

29.  ugotavlja, da je naloga centra opredeliti in oceniti obstoječe in prihajajoče grožnje za človekovo zdravje v obliki nalezljivih bolezni ter obveščati o njih; poudarja, da se je center v letu 2016 odzval na 41 uradnih zahtev Komisije, od tega so jih 19 posredovali poslanci Evropskega parlamenta; ugotavlja, da je center objavil 158 poročil (v primerjavi s 170 v letu 2015), med drugim 38 hitrih ocen tveganja v podporo državam članicam in Komisiji ter 69 poročil o nadzoru;

30.  odobrava podporo, ki jo je center ponudil med nenadnim izbruhom virusa zika, čeprav ugotavlja, da je treba v skladu z zaključki ustrezne Unescove delavnice(12) preučiti, kako bi bilo mogoče še izboljšati odziv na ta izbruh, pa tudi med obsežnim izbruhom salmonele v več državah; ugotavlja, da je center izboljšal sistem nadzora nad boleznimi, zlasti razširil spletni nadzorni atlas nalezljivih bolezni, in spodbujal dostop do posodobljenih informacij o vprašanjih evropskega javnega zdravja prek različnih orodij;

31.  čestita centru za evropsko zdravstveno nagrado za leto 2016, ki jo je prejel za evropski dan ozaveščanja o antibiotikih, katerega namen je podpreti državne kampanje o preudarni rabi antibiotikov in je bil priznan kot izjemen projekt za izboljševanje zdravja v Evropi;

32.  ugotavlja, da več dejavnosti iz delovnega programa centra za leto 2016 ni bilo izvedenih zaradi omejenih virov;

33.  opozarja, da Sklep št. 1082/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta(13) določa okvir za obravnavanje, usklajevanje in obvladovanje resnih čezmejnih nevarnosti za zdravje v sodelovanju z državami članicami, Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO), centrom in drugimi mednarodnimi partnerji ter vzpostavlja sistem za zgodnje opozarjanje in odzivanje; priznava, da so strokovnjaki centra in ta sistem, ki ga center upravlja v imenu Komisije, glavni viri za odzivanje na čezmejne zdravstvene grožnje na ravni Unije; pozdravlja nadaljnje korake, ki jih je center naredil v letu 2016, da bi izvedel ta sklep;

o

o o

34.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne ... 2018(14) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

25.1.2018

MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2016

(2017/2160(DEC))

Pripravljavka mnenja: Adina-Ioana Vălean

POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  ugotavlja, da je končni proračun Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (v nadaljevanju: center) v proračunskem letu 2016 znašal 58.247.650 EUR, kar je približno toliko kot leta 2015; ugotavlja, da 97,4 % proračuna centra izvira iz proračuna Unije;

2.  ugotavlja, da je naloga centra opredeliti in oceniti obstoječe in prihajajoče grožnje za človekovo zdravje v obliki nalezljivih bolezni ter obveščati o njih; poudarja, da se je center v letu 2016 odzval na 41 uradnih zahtev Komisije, od tega so jih 19 posredovali poslanci Evropskega parlamenta; ugotavlja, da je center objavil 158 poročil (170 v letu 2015), med drugim 38 hitrih ocen tveganja v podporo državam članicam in Komisiji ter 69 poročil o nadzoru;

3.  odobrava podporo, ki jo je center ponudil med nenadnim izbruhom virusa zika, čeprav ugotavlja, da je treba v skladu z zaključki ustrezne Unescove delavnice(15) preučiti, kako bi bilo mogoče še izboljšati odziv na ta izbruh, pa tudi med obsežnim izbruhom salmonele v več državah; ugotavlja, da je center izboljšal sistem nadzora nad boleznimi, zlasti razširil spletni nadzorni atlas nalezljivih bolezni, in spodbujal dostop do posodobljenih informacij o vprašanjih evropskega javnega zdravja prek različnih orodij;

4.  čestita centru za evropsko zdravstveno nagrado za leto 2016, ki jo je prejel za evropski dan ozaveščanja o antibiotikih, katerega namen je podpreti državne kampanje o preudarni rabi antibiotikov in je bil priznan kot izjemen projekt za izboljševanje zdravja v Evropi;

5.  poudarja, da je center leta 2016 dokončal novo politiko neodvisnosti in da jo je njegov upravni odbor potrdil;

6.  ugotavlja, da več dejavnosti iz delovnega programa centra za leto 2016 ni bilo izvedenih zaradi omejenih virov;

7.  opozarja, da Sklep št. 1082/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta(16) določa okvir za obravnavanje, usklajevanje in obvladovanje resnih čezmejnih nevarnosti za zdravje v sodelovanju z državami članicami, Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO), centrom in drugimi mednarodnimi partnerji ter vzpostavlja sistem za zgodnje opozarjanje in odzivanje; priznava, da so strokovnjaki centra in ta sistem, ki ga center upravlja v imenu Komisije, glavni viri za odzivanje na čezmejne zdravstvene grožnje na ravni Unije; pozdravlja nadaljnje korake, ki jih je center naredil v letu 2016, da bi izvedel ta sklep;

8.  opozarja, da ima center kot agencija Unije proračun v evrih; ker pa ima sedež na Švedskem, torej zunaj euroobmočja, veliko stroškov nastane v švedskih kronah (SEK); ugotavlja, da je poleg tega center izpostavljen nihanjem menjalnega tečaja, saj nima samo bančnega računa v švedskih kronah, ampak opravlja tudi transakcije v drugih tujih valutah;

9.  pozdravlja dejstvo, da je večina delovnih mest v centru (74,4 %) povezanih z operativnim delom;

10.  je seznanjen z akcijskima načrtoma za izboljšanje postopkov javnih naročil in uporabe nepovratnih sredstev, ki ju je center pripravil na osnovi revizij službe za notranjo revizijo pri Komisiji in Računskega sodišča;

11.  pozdravlja ugotovitev Računskega sodišča, da so transakcije, povezane z letnimi računovodskimi izkazi centra za proračunsko leto 2016, z vseh pomembnih vidikov zakonite in pravilne;

12.  na osnovi razpoložljivih podatkov predlaga, da se direktorici Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni podeli razrešnica glede izvrševanja proračuna centra za proračunsko leto 2016.

INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

24.1.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

39

6

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Elena Gentile, Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike Müller, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jiří Maštálka

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

39

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Stefan Eck, Jiří Maštálka

PPE

Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Nuno Melo, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

6

-

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Julia Reid

1

0

ECR

Julie Girling

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

20.3.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

21

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

21

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

UL C 417, 6.12.2017, str. 92.

(2)

UL C 417, 6.12.2017, str. 92.

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 142, 30.4.2004, str. 1.

(5)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(6)

UL C 417, 6.12.2017, str. 92.

(7)

UL C 417, 6.12.2017, str. 92.

(8)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(9)

UL L 142, 30.4.2004, str. 1.

(10)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(11)

UL C 84, 17.3.2017, str. 45.

(12)

  https://en.unesco.org/news/media-and-humanitarians-crisis-situations-lessons-learned-zika-outbreak

(13)

  Sklep št. 1082/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o resnih čezmejnih nevarnostih za zdravje in o razveljavitvi Odločbe št. 2119/98/ES (UL L 293, 5.11.2013, str. 1).

(14)

Sprejeta besedila, P8_TA-PROV(2018)0000.

(15)

  https://en.unesco.org/news/media-and-humanitarians-crisis-situations-lessons-learned-zika-outbreak

(16)

  Sklep št. 1082/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o resnih čezmejnih nevarnostih za zdravje in o razveljavitvi Odločbe št. 2119/98/ES (UL L 293, 5.11.2013, str. 1).

Zadnja posodobitev: 12. april 2018Pravno obvestilo