Förfarande : 2017/2160(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0085/2018

Ingivna texter :

A8-0085/2018

Debatter :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Omröstningar :

PV 18/04/2018 - 12.37

Antagna texter :

P8_TA(2018)0142

BETÄNKANDE     
PDF 320kWORD 69k
23.3.2018
PE 613.470v02-00 A8-0085/2018

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2016

(2017/2160(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Bart Staes

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2016

(2017/2160(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2016, med centrumets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja centrumet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05941/2018 – C8-0070/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 851/2004 av den 21 april 2004 om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar(4), särskilt artikel 23,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0085/2018).

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ansvarsfrihet för genomförandet av centrumets budget för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2016

(2017/2160(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2016, med centrumets svar(6),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(7), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja centrumet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05941/2018 – C8-0070/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(8), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 851/2004 av den 21 april 2004 om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar(9), särskilt artikel 23,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(10), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0085/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2016

(2017/2160(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2016,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0085/2018), och av följande skäl:

A.  Den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten betonar att det i samband med förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet är särskilt viktigt att ytterligare förstärka unionsinstitutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet, införandet av begreppet resultatbaserad budgetering och en god förvaltning av personalresurser.

B.  Enligt sammanställningen över inkomster och utgifter(11) för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (nedan kallat centrumet) uppgick den slutliga budgeten för budgetåret 2016 till 58 247 650 EUR, vilket utgör en liten minskning på 0,35 % jämfört med 2015. 97,46 % av centrumets budget kommer från unionsbudgeten.

C.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2016 förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att centrumets räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Uppföljning av ansvarsfrihetsförfarandet för 2015

1.  Europaparlamentet erfar från centrumet att man, efter revisionsrättens kommentarer om olika brister när det gäller transparensen i centrumets upphandlingsförfaranden, har ändrat upphandlingarnas format och den process man använder för att komma fram till beslut om finansiering. Centrumet uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om genomförandet av detta förfarande.

Kommentarer om transaktionernas laglighet och korrekthet

2.  Europaparlamentet noterar att enligt revisionsrättens rapport tillsattes centrumets tillförordnade direktör i maj 2015, genom ett beslut av styrelsen. Parlamentet understryker att den 31 december 2016 hade förordnandetiden, som enligt tjänsteföreskrifterna får vara högst ett år, överskridits med åtta månader. Parlamentet beklagar också att detta även har lett till ytterligare 15 tillfälliga anställningar för andra anställda. Parlamentet noterar centrumets svar, att centrumet anser att utnämningen gjordes i enlighet både med tjänsteföreskrifterna och förordning (EG) nr 851/2004, eftersom den ursprungliga rekryteringen till tjänsten som direktör var resultatlös och att man för att värna om driftskontinuiteten förlängde arrangemanget med tillförordnad direktör efter tidsgränsen på 12 månader. Parlamentet understryker att den anställde under denna förlängning på begäran av styrelsen accepterade att avstå från den ekonomiska ersättning som stadgas i tjänsteföreskrifterna för tillfällig tjänstgöring på en tjänst med högre lönegrad.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

3.  Europaparlamentet noterar att insatserna för budgetövervakning under budgetåret 2016 resulterade i ett budgetgenomförande på 98,02 %, vilket är en ökning med 3,97 % jämfört med 2015. Parlamentet noterar att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 79,26 %, vilket är en ökning med 2,99 % jämfört med det föregående året.

4.  Europaparlamentet påminner om att centrumet i egenskap av EU-byrå har en budget som uttrycks i euro, men eftersom centrumet har sitt säte utanför euroområdet (i Sverige), är en hel del av dess kostnader uttryckta i svenska kronor (SEK). Centrumet exponeras dessutom för fluktuationer i växelkurserna, eftersom det inte enbart har bankkonton i svenska kronor, utan också utför vissa transaktioner i andra utländska valutor.

Åtaganden och överföringar till efterföljande budgetår

5.  Europaparlamentet konstaterar i revisionsrättens rapport att en stor andel av de anslag för vilka åtaganden gjorts i avdelning III (driftsutgifter) förts över till påföljande budgetår, precis som tidigare år, och uppgick till hela 41 % (7 900 000 EUR). Överföringarna gällde främst fleråriga projekt avseende vetenskaplig rådgivning (2 400 000 EUR), övervakning (1 300 000 EUR), utbildning i folkhälsofrågor (1 400 000 EUR) och it för folkhälsoändamål (2 100 000 EUR). Parlamentet konstaterar att revisionsrätten i sin rapport föreslår att centrumet ska överväga att införa differentierade budgetanslag för att bättre kunna återspegla verksamhetens fleråriga karaktär och den oundvikliga fördröjningen mellan undertecknandet av kontrakt, leveranser och betalningar. Enligt centrumets svar kommer man att analysera situationen i samarbete med revisionsrätten.

6.  Europaparlamentet påpekar att överföringar ofta kan vara delvis eller fullständigt motiverade eftersom byråernas verksamhetsprogram löper över flera år, att detta inte nödvändigtvis behöver vara en svaghet i budgetplaneringen och budgetgenomförandet och inte heller alltid strider mot principen om budgetens ettårighet. Parlamentet noterar att överföringarna i många fall planeras i förväg och meddelas revisionsrätten.

Personalpolitik

7.  Europaparlamentet konstaterar att styrelsen genomförde intervjuer för tillsättning av direktör för centrumet för perioden 2016–2021, och efter den misslyckade omröstningen (ingen av kandidaterna fick 2/3 majoritet av rösterna) reviderade meddelandet om ledig tjänst och beslutade att åter utlysa tjänsten som direktör. Den tidigare tillförordnade direktören valdes till ny direktör den 22 mars 2017.

8.  Europaparlamentet erfar från centrumet att det totala antalet anställda enligt tjänsteföreskrifterna har stabiliserats på 260 personer under 2016. Parlamentet noterar vidare att det totala antalet tillfälligt anställda hos centrumet uppgick till 162 personer (av 186 tjänster godkända i unionsbudgeten), att det totala antalet kontraktsanställda uppgick till 95 personer och att antalet utstationerade nationella experter uppgick till 3 personer i slutet av 2016. Personalomsättningen bland tillfälligt anställda och kontraktsanställda var 7 % år 2016.

9.  Europaparlamentet noterar med oro att könsfördelningen, sett till det totala antalet tillsatta tjänster per den 31 december 2016, var 62 % kvinnor och 38 % män. Parlamentet noterar dessutom könsfördelningen på 60 % och 40 % i styrelsen.

10.  Europaparlamentet noterar att majoriteten av centrumets anställda (74,4 %) sysslar med genomförandet av centrumets operativa arbete, 17,5 % av tjänsterna avser ”administrativt stöd och samordning”, medan 8,1 % av tjänsterna definieras som neutrala.

11.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att centrumet omorganiserade och ytterligare integrerade upphandling, ekonomisk förvaltning, tjänsteresor och möten, och införde e-administration (baserad på kommissionens applikation e-Prior) som har varit ett viktigt steg för att effektivisera centrumet.

12.  Europaparlamentet betonar att balans mellan arbetsliv och privatliv bör ingå i centrumets personalpolitik. Parlamentet noterar att friskvårdsbudgeten uppgår till ungefär 810 EUR per anställd, inklusive hälsokontroller av personalen, vilket motsvarar 1,5 dagar friskvård per anställd under 2016. Det genomsnittliga antalet sjukdagar uppgår till 1,10 per anställd, vilket är extremt lågt.

13.  Europaparlamentet uppskattar att centrumet antagit nya genomförandebestämmelser för policyn för skydd av enskildas värdighet och förebyggande av trakasserier. Parlamentet stöder den utbildning som anordnats för att göra personalen mer uppmärksam på sådana frågor, och föreslår att centrumet regelbundet ska anordna kurser och informationsmöten om dessa frågor.

14.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att centrumet inte fick några klagomål, stämningar eller rapporterade fall kopplade till anställning eller avskedande av personal under 2016.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter, transparens och demokrati

15.  Europaparlamentet erfar från centrumet att eftersom man förlitar sig på många olika interna och externa experter som tillsammans utformar centrumets vetenskapliga ståndpunkt, har man färdigställt en oberoendepolicy, som godkändes av styrelsen i juni 2016, för att säkerställa transparens och identifiera intressekonflikter. Parlamentet noterar att genomförandet av denna policy övervakas av en regelefterlevnadsansvarig tjänsteman.

16.  Europaparlamentet noterar att alla anställda är skyldiga att lämna in en intresseförklaring innan de tillträder sin tjänst. Dessutom måste alla anställda som är involverade i ett visst upphandlingsförfarande underteckna en försäkran om att det inte föreligger några intressekonflikter i samband med det berörda förfarandet.

17.  Europaparlamentet konstaterar att ett elektroniskt system för inlämnande av intresseförklaringar har använts för att minimera antalet fel i de inlämnade handlingarna. Parlamentet erfar från centrumet att detta system underlättar genomförandet av oberoendepolicyn och förbättrar efterlevnaden.

18.  Europaparlamentet konstaterar att utöver det interna förfarandet för möten med läkemedelsindustrin, håller man på att utveckla ett internt förfarande för ingående av samförståndsavtal och samarbetsavtal med tredje parter. Centrumet uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om vilka framsteg som gjorts med detta förfarande.

19.  Europaparlamentet välkomnar att centrumet har antagit ett internt förfarande för visselblåsning, där aktörernas roller och de förfaranden som ska följas beskrivs.

Huvudsakliga prestationer

20.  Europaparlamentet välkomnar byråns tre viktigaste prestationer 2016, nämligen följande:

–  publiceringen av en studie över bördan av vårdrelaterade infektioner i Europa,

–  centrumets stöd vid utbrottet av Zikavirus, då man tillhandahöll regelbundna riskbedömningar och arbetade tillsammans med Världshälsoorganisationen och centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar om reserekommendationer med anledning av Zikaviruset,

–  centrumets deltagande i det första uppdraget för den nyligen inrättade europeiska sjukvårdsstyrkan som ägde rum i Angola, för att bedöma följderna för unionsmedborgarna av utbrottet av gula febern.

21.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att centrumet samarbetar med Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och Europeiska läkemedelsmyndigheten bl.a. om frågor som rör antimikrobiell resistens och vacciner.

22.  Europaparlamentet konstaterar att enligt uppföljningsrapporten håller centrumet för närvarande på att se över indikatorerna i det samlade programdokumentet. Parlamentet noterar också att den nya uppsättningen indikatorer var färdigställd och klar att läggas fram för godkännande av styrelsen i november 2017. Parlamentet noterar centrumets åsikt att utvärderingar är ett mer ändamålsenligt verktyg än indikatorer för att mäta effekter.

Internkontroller

23.  Europaparlamentet noterar att centrumet har interna kontrollstandarder (ICS) sedan 2006. Centrumet uppger att alla dess interna kontrollstandarder har genomförts.

24.  Europaparlamentet konstaterar att centrumet uppger att man har ett förfarande för att säkerställa att åsidosättande av kontroller eller avvikelser från etablerade processer och förfaranden rapporteras i undantagsrapporter. 40 sådana undantag rapporterades 2016, vilket är en ökning med 12 undantag jämfört med det föregående året. Parlamentet konstaterar att en handlingsplan för att minska antalet undantag har utvecklats.

25.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att centrumet har infört en anti-bedrägeristrategi efter att Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) utfärdade riktlinjer.

Internrevision

26.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten i sin granskningsrapport från oktober 2016 nämner att kommissionens tjänst för internrevision (IAS) underströk att oaktat uppskattningen av centrumets pågående ansträngningar för att förstärka sina interna upphandlingskontroller fanns det fortfarande betydande brister i upphandlingsprocessen. IAS drog slutsatsen att planeringen och övervakningen av upphandlingarna var bristfällig, och att upphandlingarna inte alltid ingick i det årliga arbetsprogrammet eller täcktes av finansieringsbeslut. Det finns också en hänvisning till revisionsrättens rapport om centrumets årsredovisning för budgetåret 2015 och de rapporterade brister som påverkade transparensen i upphandlingsförfarandena. Parlamentet konstaterar att centrumet och IAS har enats om en plan för korrigerande åtgärder.

27.  Europaparlamentet noterar att IAS genomförde en granskning av upphandlingsprocessen vid centrumet i maj 2016. Parlamentet finner det dessutom oroande att slutrapporten offentliggjordes i oktober 2016 och innehöll tre ”mycket viktiga” observationer och två ”viktiga” observationer. Parlamentet noterar att centrumet utarbetade en handlingsplan som skulle genomföras under 2017. Centrumet uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om genomförandet av denna handlingsplan.

Övriga kommentarer

28.  Europaparlamentet konstaterar att centrumet under våren 2016 sände ett förslag till nytt byggprojekt till Europaparlamentet och rådet, som presenterades för parlamentets budgetutskott och för rådets budgetkommitté, och fick ett positivt yttrande från båda institutionerna. Parlamentet noterar att centrumet den 26 juli 2016 undertecknade ett nytt hyreskontrakt och därför kommer att flytta till nya lokaler under första halvåret 2018.

29.  Europaparlamentet konstaterar att centrumets uppdrag är att identifiera, bedöma och informera om infektionssjukdomars nuvarande och nya hot mot människors hälsa. Parlamentet betonar att centrumet under 2016 besvarade 41 formella begäranden från Europeiska kommissionen, varav 19 var vidarebefordrade från Europaparlamentets ledamöter. Centrumet publicerade totalt 158 rapporter (jämfört med170 under 2015), inklusive 38 snabba riskbedömningar för att stödja medlemsstaterna och kommissionen samt 69 övervakningsrapporter.

30.  Europaparlamentet välkomnar det stöd som centrumet gav vid det plötsliga utbrottet av zikaviruset, men noterar dock att man kan dra lärdom av reaktionen på utbrottet, vilket nämndes i slutsatserna från en relevant Unesco-workshop(12), liksom det stöd som gavs under det omfattande utbrottet av salmonella i flera länder. Parlamentet noterar att centrumet har förbättrat sitt system för övervakning av sjukdomar, särskilt genom utbyggnaden on-line av Surveillance Atlas of Infectious Diseases, och främjat tillgången till aktuell information om europeiska folkhälsofrågor med hjälp av olika verktyg.

31.  Europaparlamentet gratulerar centrumet till att ha fått Europeiska folkhälsopriset 2016 för Europeiska antibiotikadagen, som är tänkt att vara en plattform som stödjer nationella kampanjer för återhållsam användning av antibiotika, och som erkändes som ett enastående projekt för att främja hälsa i Europa.

32.  Europaparlamentet konstaterar att ett antal aktiviteter som ingick i centrumets arbetsprogram för 2016 inte genomfördes på grund av begränsade resurser.

33.  Europaparlamentet påminner om att Europaparlamentets och rådets beslut 1082/2013/EU(13) ger ramar för att behandla, samordna och hantera allvarliga gränsöverskridande hälsohot i samarbete med medlemsstaterna, Världshälsoorganisationen, centrumet och andra internationella parter och etablerar systemet för tidig varning och reaktion (EWRS). Centrumets sakkunniga och systemet för tidig varning och reaktion, som centrumet sköter på uppdrag av Europeiska kommissionen, är viktiga resurser för insatser vid gränsöverskridande hot mot människors hälsa på unionsnivå. Parlamentet välkomnar de ytterligare åtgärder centrumet har vidtagit under 2016 för att genomföra det beslutet.

o

o o

34.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den ... 2018(14) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

25.1.2018

YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2016

(2017/2160(DEC))

Föredragande av yttrande: Adina-Ioana Vălean

FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet noterar att den slutliga budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (nedan kallat centrumet) för budgetåret 2016 uppgick till 58 247 650 EUR, vilket är ungefär samma belopp som 2015. Parlamentet konstaterar att 97,4 % av centrumets budget kommer från unionens budget.

2.  Europaparlamentet konstaterar att centrumets uppdrag är att identifiera, bedöma och informera om infektionssjukdomars nuvarande och nya hot mot människors hälsa. Parlamentet betonar att centrumet under 2016 besvarade 41 formella begäranden från Europeiska kommissionen, varav 19 var vidarebefordrade från ledamöter av Europaparlamentet. Centrumet publicerade totalt 158 rapporter (170 under 2015), inklusive 38 snabba riskbedömningar för att stödja medlemsstaterna och kommissionen samt 69 övervakningsrapporter.

3.  Europaparlamentet välkomnar centrumets stöd vid det plötsliga utbrottet av zikaviruset, men noterar dock att man kan dra lärdom av reaktionen på utbrottet, vilket nämndes i slutsatserna från en relevant Unesco-workshop(15), liksom det stöd som gavs under det omfattande utbrottet av salmonella i flera länder. Parlamentet noterar att centrumet har förbättrat sitt system för övervakning av sjukdomar, särskilt genom utbyggnaden on-line av Surveillance Atlas of Infectious Diseases, och främjat tillgången till aktuell information om europeiska folkhälsofrågor med hjälp av olika verktyg.

4.  Europaparlamentet gratulerar centrumet till att ha fått Europeiska folkhälsopriset 2016 för Europeiska antibiotikadagen, som är tänkt att vara en plattform som stödjer nationella kampanjer för återhållsam användning av antibiotika, och som erkändes som ett enastående projekt för att främja hälsan i Europa.

5.  Europaparlamentet betonar att centrumet under 2016 blev färdigt med sin nya policy om oberoende och att den godkändes av styrelsen.

6.  Europaparlamentet konstaterar att ett antal aktiviteter som ingick i centrumets arbetsprogram för 2016 inte genomfördes på grund av begränsade resurser.

7.  Europaparlamentet påminner om att Europaparlamentets och rådets beslut 1082/2013/EU(16) ger ramar för att behandla, samordna och hantera allvarliga gränsöverskridande hälsohot i samarbete med medlemsstaterna, Världshälsoorganisationen, centrumet och andra internationella parter och etablerar systemet för tidig varning och reaktion (EWRS). Centrumets sakkunniga och systemet för tidig varning och reaktion, som centrumet sköter på uppdrag av Europeiska kommissionen, är viktiga resurser för insatser vid gränsöverskridande hot mot människors hälsa på unionsnivå. Parlamentet välkomnar de ytterligare åtgärder centrumet har vidtagit under 2016 för att genomföra det beslutet.

8.  Europaparlamentet påminner om att centrumet i egenskap av EU-byrå har en budget som uttrycks i euro, men eftersom centrumet har sitt säte utanför euroområdet (i Sverige), är en hel del av dess kostnader uttryckta i svenska kronor (SEK). Centrumet exponeras dessutom för fluktuationer i växelkurserna, eftersom det inte enbart har bankkonton i svenska kronor, utan också utför vissa transaktioner i andra utländska valutor.

9.  Europaparlamentet välkomnar att majoriteten av centrumets verksamhet (74,4 %) avser operativt arbete.

10.  Europaparlamentet noterar den handlingsplan som centrumet utarbetat för att förbättra upphandlingsförfarandena och användningen av bidrag efter granskningar av kommissionens internrevisionstjänst och av Europeiska revisionsrätten (”revisionsrätten”).

11.  Europaparlamentet gläder sig över att revisionsrätten konstaterat att de transaktioner som ligger till grund för centrumets årliga räkenskaper för budgetåret 2016 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

12.  Europaparlamentet rekommenderar på grundval av de uppgifter som finns tillgängliga att direktören för Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av centrumets budget för budgetåret 2016.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

24.1.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

39

6

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Elena Gentile, Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike Müller, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Jiří Maštálka

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

39

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Stefan Eck, Jiří Maštálka

PPE

Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Nuno Melo, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

6

-

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Julia Reid

1

0

ECR

Julie Girling

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

20.3.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

21

3

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

3

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

EUT C 417, 6.12.2017, s. 92.

(2)

EUT C 417, 6.12.2017, s. 92.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 142, 30.4.2004, s. 1.

(5)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

EUT C 417, 6.12.2017, s. 92.

(7)

EUT C 417, 6.12.2017, s. 92.

(8)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

EUT L 142, 30.4.2004, s. 1.

(10)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

EUT C 84, 17.03.2017, s. 45.

(12)

https://en.unesco.org/news/media-and-humanitarians-crisis-situations-lessons-learned-zika-outbreak

(13)

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1082/2013/EU av den 22 oktober 2013 om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa och om upphävande av beslut nr 2119/98/EG (EUT L 293, 5.11.2013, s. 1).

(14)

Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA-PROV(2018)0000.

(15)

https://en.unesco.org/news/media-and-humanitarians-crisis-situations-lessons-learned-zika-outbreak

(16)

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1082/2013/EU av den 22 oktober 2013 om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa och om upphävande av beslut nr 2119/98/EG (EUT L 293, 5.11.2013, s. 1).

Senaste uppdatering: 11 april 2018Rättsligt meddelande