Процедура : 2017/2167(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0086/2018

Внесени текстове :

A8-0086/2018

Разисквания :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Гласувания :

PV 18/04/2018 - 12.38

Приети текстове :

P8_TA(2018)0143

ДОКЛАД     
PDF 750kWORD 69k
23.3.2018
PE 613.473v02-00 A8-0086/2018

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикали за финансовата 2016 година

(2017/2167(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Барт Стас

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикали за финансовата 2016 година

(2017/2167(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция по химикали за финансовата 2016 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция по химикали за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – C8-0077/2018),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията(4), и по-специално член 97 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0086/2018),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция по химикали във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2016 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция по химикали, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейската агенция по химикали за финансовата 2016 година

(2017/2167(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция по химикали за финансовата 2016 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция по химикали за финансовата 2016 година, придружен от отговора на Агенцията(6),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(7) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (05941/2018 – C8-0077/2018),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(8), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията(9), и по-специално член 97 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(10), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0086/2018),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейската агенция по химикали за финансовата 2016 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция по химикали, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикали за финансовата 2016 година

(2017/2167(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикали за финансовата 2016 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0086/2018),

A.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност подчертава особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността и прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

Б.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(11) на Европейската агенция по химикали („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2016 година възлиза на 110 840 957 EUR, което представлява увеличение от 7,82% спрямо 2015 г.;

В.  като има предвид, че Агенцията е получила субсидии от Съюза в размер на 60 937 000 EUR, което представлява значително увеличение в размер на 55 903 000 EUR, което се дължи главно на прилагането на регламентите относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), биоцидите и предварително обоснованото съгласие (ПОС);

Г.  като има предвид, че в своя доклад относно годишните отчети на Агенцията за финансовата 2016 година („доклада на Палатата“) Сметната палата („Палатата“) заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

1.  припомня, че Агенцията е консолидиран орган съгласно член 185 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(12) („Финансовия регламент“) и е движещата сила сред регулаторните органи за прилагането на законодателството на Съюза в областта на химикалите в полза на човешкото здраве и околната среда, както и на иновациите и конкурентоспособността; отбелязва, че Агенцията подпомага дружествата да спазват законодателството, насърчава безопасното използване на химикалите, предоставя информация относно химикалите и разглежда химикалите, които пораждат безпокойство;

Бюджетно и финансово управление

2.  отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2016 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 97%, което представлява намаление с 1,48%; отбелязва освен това, че степента на изпълнение на бюджетните кредити за плащания е 86%, което представлява намаление с 1,84 % в сравнение с предходната година;

3.  отбелязва, че през 2016 г. събраните такси и плащания са покрили 46% от разходите на Агенцията, като таксите от заявления за разрешение за пръв път заемат голям дял; в тази връзка призовава за включването на защитни мерки в работата на Агенцията, така че тя да може да остане независима по отношение на сектора, и по-конкретно да запази критична и независима нагласа спрямо собствените проучвания на сектора;

4.  във връзка с биоцидните продукти отбелязва, че съгласно посоченото в член 208 от Финансовия регламент през 2016 г. Агенцията е събрала приходи от такси на обща стойност 7 612 146 EUR (в сравнение с 5 423 667 EUR през 2015 г.), докато субсидията от Съюза е възлязла на 850 000 EUR (в сравнение с 5 789 000 EUR през 2015 г.) и че в допълнение получените вноски от ЕАСТ, включително от Швейцария, са достигнали 142 379 EUR;

5.  отбелязва факта, че по отношение на Регламент (ЕС) № 649/2012(13) („Регламента за предварително обоснованото съгласие“) и съгласно посоченото в член 208 от Финансовия регламент през 2016 г. субсидията от Съюза за Агенцията за някои опасни химикали и пестициди в международната търговия е възлязла на 1 151 000 EUR;

6.  отбелязва със загриженост, че регулаторните агенции на Съюза, които отговарят за оценката на риска на регулираните продукти, и по-специално Агенцията и Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ), не разполагат с достатъчно ресурси за ефективно изпълнение на тези отговорности; следователно на Агенцията и ЕОБХ следва да бъдат предоставени достатъчно ресурси за изпълнението на специфичните им отговорности;

Трансфери

7.  отбелязва, че Агенцията е извършила общо 23 трансфера на стойност 816 000 EUR; отбелязва със задоволство, че равнището и естеството на трансферите през 2016 г. са останали в границите на финансовите правила;

Поети задължения и преноси

8.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че размерът на пренесените бюджетни кредити, за които са поети задължения, е висок за дял III (оперативни разходи за изпълнение на Регламента REACH) – 10 100 000 EUR, или 39% (в сравнение със 7 300 000 EUR през 2015 г., или 32%), и още по-висок за дял IV (оперативни разходи в областта на биоцидите) – 1 300 000 EUR, или 68% (в сравнение с 1 500 000 EUR през 2015 г., или 74%); обръща внимание на забележката на Палатата, която съветва Агенцията да обмисли въвеждането на диференцирани бюджетни кредити с цел по-добро отразяване на многогодишното естество на операциите и неизбежните забавяния между момента на сключване на договорите до момента на извършване на доставките и осъществяването на плащанията;

9.  отбелязва въз основа на отговора на Агенцията, че завишеният размер на пренесените бюджетни кредити се дължи на многогодишните проекти за ИТ разработки и договорите на докладчици за оценка на вещества, което означава законов срок от 12 месеца, считано от приемането на актуализирания план за действие на Общността през март; отбелязва, че що се отнася до договорите, Агенцията вече е създала диференциран бюджетен ред за 2017 г., с което ще се намали номиналният дял на пренесените бюджетни кредити за 2017 г. и след това; отбелязва, че по отношение на разходите за ИТ Агенцията също така ще обмисли възможността да използва диференцирани бюджетни редове, които да се запазят за следващи години; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно всяко взето решение по въпроса;

10.  отбелязва, че преносите често могат да бъдат частично или напълно оправдани от многогодишния характер на оперативните програми на агенциите, не са непременно свързани със слабости при планирането и изпълнението на бюджета и невинаги са в противоречие с принципа за ежегодност на бюджета, по-специално ако са били предварително планирани и съобщени на Палатата;

Обществени поръчки и политика относно персонала

11.  отбелязва, че целта на Агенцията по отношение на набирането на персонал е постигната, като 98% от длъжностите са били заети към края на 2016 г. във връзка с REACH и дейностите по класифициране, етикетиране и опаковане на вещества и смеси, както и предварително обоснованото съгласие (износ и внос на опасни химикали);

12.  отбелязва въз основа на щатното разписание, че към 31 декември 2016 г. са били заети 455 длъжности за срочно наети служители (от общо 465 разрешени съгласно бюджета на Съюза) спрямо 467 през 2015 г.;

13.  отбелязва, че от общо 590 служители (в еквивалент на пълно работно време) през 2016 г. в Агенцията са работили девет командировани национални експерти, 101 договорно наети служители, трима срочно наети служители и 22 консултанти;

14.  отбелязва със задоволство, че въз основа на броя на заетите длъжности към 31 декември 2016 г. е постигнат баланс между половете, тъй като съотношението е 53% жени спрямо 47% мъже;

15.  отбелязва със задоволство, че в сравнение със сравнителния анализ за 2015 г. в Агенцията се е увеличил процентният дял на оперативния персонал и е намалял процентният дял на административния персонал, в съответствие с резултатите от сравнителния анализ на Комисията;

16.  отбелязва, че през 2016 г. Агенцията е подписала 630 договора, от които 423 – по рамкови договори, а 207 – след провеждането на нови процедури за възлагане на обществени поръчки; отбелязва, че 26 договора, включени във втората категория, са подписани в резултат на извънредни процедури на договаряне въз основа на съответните правила от Финансовия регламент; отбелязва със задоволство, че Агенцията публикува годишния списък на изпълнителите на своя уебсайт до 30 юни всяка година за предходната година;

17.  отбелязва, че през 2016 г. служителите на Агенцията са ползвали средно 7,9 дни отпуск по болест; отбелязва с известна загриженост, че през 2016 г. служителите са посветили по-малко от един ден на дейности, свързани с благосъстоянието; отбелязва, че Агенцията е изпълнила своя първи план за действие в областта на здравето и благосъстоянието на организационно равнище и е докладвала относно свързаните с благосъстоянието дейности, които е изпълнила през 2016 г., като например дейности за сплотяване на колектива, заседания извън обичайните места на работа, сезонни мероприятия, спортни дейности, здравно образование, медицински прегледи, семейно подпомагане и консултации с психолог;

18.  отбелязва със задоволство, че Агенцията управлява мрежа от доверени съветници, съставена от колеги от различни отдели на Агенцията, които са обучени да намерят решение по неофициален път за конфликтите на работното място и случаите на предполагаем тормоз;

19.  отбелязва със задоволство, че през 2016 г. двата случая, за които доверените съветници докладваха и за които се твърди, че са свързани с тормоз, са били разгледани в рамките на неофициалната процедура, както и че не е образувана официална процедура, поради което не са заведени дела в съда;

20.   отбелязва, че Агенцията използва едно служебно превозно средство за осигуряването на превоз на изпълнителния директор при упражняването на официалните му функции, но не позволява употребата на този автомобил за лични нужди;

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси, прозрачност и демократичност

21.  отбелязва със задоволство, че Агенцията, в съответствие с препоръката на органа по освобождаване от отговорност от 2014 г., е включила в годишния си доклад за 2016 г. отделна глава относно прозрачността, отчетността и почтеността;

22.  отбелязва със задоволство, че в рамките на политиката за прозрачност на Агенцията през 2016 г. са осигурени значителни подобрения за обществеността, включително изцяло новоразработен портал на Агенцията за разпространение на информация и микросайт за информиране на потребителите относно химикалите;

23.  отбелязва, че, въз основа на процедурата си за предотвратяване и управление на потенциалните конфликти на интереси, Агенцията е възприела подход, който включва системни проверки за потенциални конфликти преди възлагането на задачи на служителите; отбелязва освен това, че годишните декларации за интереси на всички членове на органите на Агенцията от момента на встъпването им в длъжност подлежат на преглед от страна на техния съответен председател и се публикуват на уебсайта на Агенцията;

24.  признава, че при напускане на Агенцията служителите трябва да подпишат декларация относно задълженията след приключване на служебните правоотношения; отбелязва, че от общо 22 служители, които са напуснали Агенцията през 2016 г., само в един случай Агенцията е счела за необходимо да наложи специфични условия преди даването на разрешение за новото назначение;

25.  отбелязва, че Агенцията е приела насоките за лицата, подаващи сигнали за нередности, през юни 2015 г.; отбелязва, че системите за вътрешен контрол на Агенцията са проектирани с идеята за предотвратяване на измамите, с акцент върху рискови области като финансовите операции, процедурите за възлагане на обществени поръчки и подбора; отбелязва, че актуализираната стратегия за борба с измамите на Агенцията е приета през декември 2016 г., с акцент върху развитието на повсеместна култура за борба с измамите в Агенцията; отбелязва със задоволство, че осъществените през 2016 г. действия включват задължително онлайн обучение относно предотвратяването на конфликтите на интереси и обучение от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) за всички служители относно предотвратяването на измамите;

26.  изразява необходимостта от създаване на независим орган за разкриване, консултиране и сезиране, разполагащ с достатъчни бюджетни ресурси, който да помага на лицата, подаващи сигнали за нередности, да използват правилните канали за разкриване на наличната им информация относно евентуални нередности, които засягат финансовите интереси на Съюза, като същевременно защитава тяхната поверителност и им предлага необходимите подкрепа и съвет;

27.  отбелязва, че през 2016 г. Агенцията е получила 85 заявки за достъп, като е предоставила пълен достъп по 11 от тях, по 23 заявки е предоставен само частичен достъп, а по други шест заявки за достъп до документи достъпът е бил отказан; призовава Агенцията да гарантира, че тези заявки се разглеждат в дух на откритост и прозрачност и се третират по съответния начин;

Основни постижения

28.  приветства трите основни постижения, посочени от Агенцията за 2016 г., а именно:

-  значителните усилия, положени за подпомагане по-специално на малките и средните предприятия (МСП) чрез подходящи ИТ инструменти и многоезични насоки в контекста на третия срок за регистриране по REACH и нова безплатна абонаментна услуга „в облак“ за МСП, считано от 2017 г.;

-  модернизираният портал за разпространение на информация, който предоставя достъп до събраните данни в три нива на детайлност, като гарантира, че тя е лесна за разбиране от широката общественост, както и от по-специализирани от научно-техническа гледна точка читатели;

-  публикуването на втория петгодишен доклад относно действието на процесите по REACH и по класифициране, етикетиране и опаковане, който съдържа ангажименти за по-нататъшни подобрения, както и препоръки към Комисията и компетентните органи на държавите членки; този доклад допринесе за подготвителните проучвания на Комисията за оценката на REACH по програма REFIT;

Вътрешен одит

29.  отбелязва, че през 2016 г. Службата за вътрешен одит на Комисията (IAS) е извършила одит относно операциите съгласно Регламента за биоцидите в Европейската агенция по химикали; отбелязва освен това, че вследствие на това IAS е отправила три „важни“ препоръки и не е отправила никакви „много важни“ или „критични“ препоръки; отбелязва факта, че Агенцията е разработила план за действие в отговор на отправените препоръки; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно прилагането на този план за действие;

30.  отбелязва, че одитите за получаване на увереност относно последващите действия във връзка с оценката на досиетата, експертните групи в Европейската агенция по химикали, както и производствата по обжалване пред Апелативния съвет са били извършени от структурата за вътрешен одит на Агенцията (IAC); отбелязва, че в резултат на одитите са отправени две „много важни“ и няколко „важни“ препоръки; отбелязва факта, че структурата за вътрешен одит е счела за неадекватни плановете за действие, разработени от ръководството на Агенцията в отговор на нейните препоръки;

Резултати от изпълнението

31.  отбелязва, че през декември 2016 г. Агенцията е започнала заедно с ЕОБХ да съставя насоки за идентифицирането на химичните вещества със свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система;

32.  отбелязва със задоволство, че Агенцията работи за подобряване на измерването на въздействието като част от работата по многогодишния раздел на своя програмен документ за периода 2019 – 2021 г.; отбелязва освен това, че Агенцията въвежда по-голям брой показатели, за да постигне по-добро измерване на резултатите от изпълнението и въздействието си; отбелязва освен това, че мрежата на агенциите на ЕС разработва съвместно рамка за резултатите от изпълнението на децентрализираните агенции на ЕС; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно прилагането на тези показатели;

33.  признава факта, че докладът на Палатата гласи, че за разлика от много други агенции, учредителният регламент на Агенцията не съдържа изрично изискване за периодични външни оценки на дейността на Агенцията, които представляват ключови елементи за оценка на резултатите от изпълнението; въпреки това отбелязва въз основа на отговора на Агенцията, че Комисията е възложила външно проучване за оценката на резултатите от изпълнението през 2016 г. и че докладът на консултанта вече е публикуван на уебсайта на Комисията; призовава Комисията да включи задължителната периодична оценка във всяко бъдещо предложение за преразглеждане на учредителния регламент на Агенцията; призовава Агенцията да улеснява на доброволен принцип всякакви и всички подобни външни оценки, особено от страна на Сметната палата, до момента, в който се въведе необходимото законодателство;

34.  отбелязва, че през 2016 г. са получени приблизително 10 700 регистрационни досиета (предимно актуализирани) и 200 уведомления в областта на научноизследователската и развойната дейност, насочена към продуктите и процесите, и че общият брой на заявленията се е увеличил с 29% в сравнение с 2015 г.;

Други коментари

35.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че бюджетът на Агенцията се финансира частично от такси на икономически оператори от Съюза; отбелязва, че размерът на таксите варира всяка година в зависимост от обема на регистрациите на вещества; отбелязва, че в бъдеще е възможен спад в приходите на Агенцията поради решението на Обединеното кралство да напусне Съюза; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно евентуалното приемане на корективни мерки;

36.  отбелязва, че решението на Обединеното кралство да напусне Съюза също така поражда оперативни рискове за Агенцията, тъй като законодателните разпоредби на Съюза относно химикалите, които Агенцията управлява (регламентите относно REACH, биоцидите, дейностите по класифициране, етикетиране и опаковане, както и предварително обоснованото съгласие), са също и регулаторни разпоредби за вътрешния пазар; отбелязва, че ограничаването до ЕС–27 на юрисдикцията, за която се прилагат тези регламенти, ще създаде допълнително работно натоварване с оглед на предоставянето на консултации и съдействие на предприятия от Обединеното кралство, които ще се намират в „трета държава“, както и преходно работно натоварване вследствие на прехвърлянето на регулаторна работа от Обединеното кралство към ЕС–27; отбелязва, че тъй като всички регулаторни процеси са компютризирани, ИТ инструментите на Агенцията ще изискват модернизация; отбелязва освен това, че потенциалната загуба на граждани на Обединеното кралство, които понастоящем са наети в качеството на експерти, също ще окаже оперативно въздействие; призовава Агенцията активно да планира и подготвя за всякакви и всички подобни потенциални загуби; призовава Агенцията да работи в тясно сътрудничество с Комисията по отношение на преговорите за излизането на Великобритания от ЕС, за да бъде достатъчно подготвена да сведе до минимум евентуалните отрицателни оперативни или финансови последици, които могат да възникнат;

37.  отбелязва със задоволство, че Агенцията извършва мониторинг на емисиите на СО2, използва телеконферентни услуги с цел избягване на ненужните пътувания, намалява големината и подобрява ефективността на новата сграда, като определя изисквания за минимална енергийна ефективност и строителни стандарти, намалява потреблението на хартия с нови ефективни принтери, внедряването на информационни технологии като EasySign и използването на Sharepoint, заменя осветителните тела в подземния паркинг с енергоспестяващи крушки, насърчава рециклирането с цел осигуряване на икономически ефективно и екологосъобразно работно място и се ангажира допълнително да намали или компенсира емисиите на CO2;

38.  отбелязва, че през 2016 г. Агенцията е продължила да прилага своята интегрирана регулаторна стратегия, която обединява всички процеси по REACH и по класифициране, етикетиране и опаковане за постигане на целите на съответните регламенти, допълнително засилвайки интегрирането на процесите по REACH и по класифициране, етикетиране и опаковане;

39.  призовава Комисията да стартира политически дебат със съответните заинтересовани страни с цел да се направи преглед на законодателството на Съюза, свързано с оценката на риска за храните, химикалите и сродните на тях продукти, и на ефективността на подобно законодателство;

40.  отбелязва, че участието на подразделения на ООН, като например Международната агенция за изследвания в областта на раковите заболявания, в качеството на наблюдатели в работата на Агенцията, е било одобрено през 2016 г.;

o

o

41.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от ... 2018 г.(14) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

25.1.2018

СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикали за финансовата 2016 година

(2017/2167(DEC))

Докладчик по становище: Адина-Йоана Вълян

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  припомня, че Европейската агенция по химикали („Агенцията“) е консолидиран орган съгласно член 185 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(15) („Финансовия регламент“) и е движещата сила сред регулаторните органи за прилагането на законодателството на Съюза в областта на химикалите в полза на човешкото здраве и околната среда, както и на иновациите и конкурентоспособността; отбелязва, че Агенцията подпомага дружествата да спазват законодателството, насърчава безопасното използване на химикалите, предоставя информация относно химикалите и разглежда химикалите, които пораждат безпокойство;

2.  отбелязва, че в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета(16) („Регламента REACH“) Агенцията се финансира чрез такси, плащани от промишлеността, и от балансираща субсидия на Съюза съгласно посоченото в член 208 от Финансовия регламент; признава факта, че през 2016 г. Агенцията е събрала приходи от такси на обща стойност 33 377 004 EUR (в сравнение с 23 785 474 EUR през 2015 г.), докато субсидията на Съюза е възлязла на 58 919 188 EUR (за сравнение, през 2015 г. не е отпусната субсидия) и че в допълнение получените вноски от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) са възлезли на общо 1 626 575 EUR;

3.  отбелязва, че през 2016 г. са получени приблизително 10 700 регистрационни досиета (предимно актуализирани) и 200 уведомления в областта на научноизследователската и развойната дейност, насочена към продуктите и процесите, и че общият брой на заявленията се е увеличил с 29% в сравнение с 2015 г.;

4.  отбелязва, че през 2016 г. Агенцията е продължила да прилага своята интегрирана регулаторна стратегия, която обединява всички процеси по REACH и по класифициране, етикетиране и опаковане за постигане на целите на съответните регламенти, допълнително засилвайки интегрирането на процесите по REACH и по класифициране, етикетиране и опаковане;

5.  призовава Комисията да стартира политически дебат със съответните заинтересовани страни с цел да се направи преглед на законодателството на Съюза, свързано с оценката на риска за храните, химикалите и сродните на тях продукти, и на ефективността на подобно законодателство;

6.  приветства публикуването на втория петгодишен доклад относно действието на REACH, който дава принос за втория преглед на регламента REACH;

7.  във връзка с биоцидните продукти отбелязва, че съгласно посоченото в член 208 от Финансовия регламент през 2016 г. Агенцията е събрала приходи от такси на обща стойност 7 612 146 EUR (в сравнение с 5 423 667 EUR през 2015 г.), докато субсидията от Съюза е възлязла на 850 000 EUR (в сравнение с 5 789 000 EUR през 2015 г.) и че в допълнение получените вноски от ЕАСТ, включително от Швейцария, са достигнали 142 379 EUR;

8.  отбелязва, че управлението на бюджета е било по-голямо предизвикателство през 2016 г. отколкото през предходните години, което се дължи на трудността да се предвиди размерът на основаното на такси финансиране, особено за заявленията за биоциди;

9.  отбелязва със загриженост, че регулаторните агенции на Съюза, които отговарят за оценката на риска на регулираните продукти, и по-специално Агенцията и Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ), не разполагат с достатъчно ресурси за ефективно изпълнение на тези отговорности; следователно на Агенцията и ЕОБХ следва да бъдат предоставени достатъчно ресурси за изпълнението на специфичните им отговорности;

10.  отбелязва, че през 2016 г. целта на Агенцията по отношение на набирането на служители е била постигната, като 98% от длъжностите са били заети към края на годината за процесите по REACH и по класифициране, етикетиране и опаковане, процедурата за предварително обоснованото съгласие и биоцидите; подчертава, че тъй като работната натовареност на Агенцията през 2016 г. не е намаляла, следва да се разпределят достатъчно човешки и финансови ресурси;

11.  признава, че по отношение на Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета(17) („Регламента за предварително обоснованото съгласие“) и съгласно посоченото в член 208 от Финансовия регламент през 2016 г. субсидията от Съюза за Агенцията за някои опасни химикали и пестициди в международната търговия е възлязла на 1 151 000 EUR;

12.  отбелязва, че участието на подразделения на ООН, като например Международната агенция за изследвания в областта на раковите заболявания, в качеството на наблюдатели в работата на Агенцията, е било одобрено през 2016 г.;

13.  приветства преработването на портала на Агенцията за разпространение на информация и стартирането на микросайт за информиране на потребителите относно химикалите, което беше извършено в рамките на политиката на прозрачност на Агенцията;

14.  отбелязва, че през 2016 г. персоналът на Агенцията е преминал задължително обучение относно предотвратяването на конфликтите на интереси и обучение от Европейската служба за борба с измамите относно предотвратяването на измамите;

15.  приветства факта, че Сметната палата обяви операциите, свързани с годишните отчети на Агенцията за финансовата 2016 година, за законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти, като същевременно отбелязва коментарите на Сметната палата, че „размерът на пренесените бюджетни кредити, за които са поети задължения, е висок за Дял III (оперативни разходи за изпълнение на Регламента REACH) – 10,1 млн. евро, или 39% (2015 г. – 7,3 млн. евро, или 32%), и още по-висок за Дял IV (Оперативни разходи в областта на биоцидите) – 1,3 млн. евро, или 68% (2015 г. – 1,5 млн. евро, или 74%). Високият процент пренесени бюджетни кредити противоречи на принципа на ежегодност на бюджета.“; препоръчва на Агенцията да вземе предвид следната препоръка на Сметната палата, съгласно която Агенцията може да обмисли увеличаването на използването на „диференцирани бюджетни кредити с цел по-добро отразяване на многогодишното естество на операциите и неизбежните забавяния между момента на сключване на договорите до момента на извършване на доставките и осъществяването на плащанията.“;

16.  препоръчва, въз основа на наличните данни, освобождаването от отговорност на изпълнителния директор на Европейската агенция по химикали във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2016 година.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

24.1.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

43

1

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Elena Gentile, Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike Müller, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Jiří Maštálka

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

43

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

GUE/NGL

Stefan Eck, Jiří Maštálka

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Nuno Melo, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Seb Dance, Elena Gentile, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julia Reid

2

0

ECR

Julie Girling

EFDD

Piernicola Pedicini

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.3.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

5

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

5

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ С 417, 6.12.2017 г., стр. 98.

(2)

ОВ С 417, 6.12.2017 г., стр. 98.

(3)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(5)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(6)

ОВ С 417, 6.12.2017 г., стр. 98.

(7)

ОВ С 417, 6.12.2017 г., стр. 98.

(8)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(9)

ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(10)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(11)

  OВ C 443, 29.11.2016 г., стр. 21.

(12)

  Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

(13)

  Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 60).

(14)

Приети текстове от тази дата, P8_TA-PROV(2018)0000.

(15)

  Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

(16)

  Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (OВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).

(17)

  Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 60).

Последно осъвременяване: 12 април 2018 г.Правна информация