Menetlus : 2017/2167(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0086/2018

Esitatud tekstid :

A8-0086/2018

Arutelud :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hääletused :

PV 18/04/2018 - 12.38

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0143

RAPORT     
PDF 402kWORD 65k
23.3.2018
PE 613.473v02-00 A8-0086/2018

Euroopa Kemikaaliameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2017/2167(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Bart Staes

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Kemikaaliameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

2017/2167 (INI)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Kemikaaliameti 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Kemikaaliameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldus(2) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2018. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05941/2018 – C8-0077/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ)(4), eriti selle artiklit 97,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(5), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0086/2018),

1.  annab heakskiidu Euroopa Kemikaaliameti tegevdirektori tegevusele ameti 2016. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Kemikaaliameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Kemikaaliameti 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2017/2167(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Kemikaaliameti 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Kemikaaliameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(6),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldus(7) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2018. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05941/2018 – C8-0077/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(8), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ)(9), eriti selle artiklit 97,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(10), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0086/2018),

1.  annab heakskiidu Euroopa Kemikaaliameti 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Kemikaaliameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Kemikaaliameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2017/2167(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Kemikaaliameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0086/2018),

A.  arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames rõhutab eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon, et eriti oluline on veelgi tugevdada liidu institutsioonide demokraatlikku legitiimsust, suurendades läbipaistvust ja aruandekohustust ning rakendades tulemuspõhise eelarvestamise põhimõtet ning personalijuhtimise head tava;

B.  arvestades, et Euroopa Kemikaaliameti (edaspidi „amet“) tulude ja kulude aruande(11) kohaselt oli ameti 2016. aasta lõplik eelarve 110 840 957 eurot, mis tähendab 2015. aastaga võrreldes 7,82 % suurust vähenemist;

C.  arvestades, et amet sai liidu toetust 60 937 000 eurot, mis tähendab olulist 55 903 000 euro suurust kasvu, mis on tingitud peamiselt kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise (REACH), biotsiidide ja eelnevalt teatatud nõusoleku (PIC) määruste rakendamisest;

D.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Kemikaaliameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et ameti raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

1.  tuletab meelde, et kõnealune amet on konsolideeritud üksus määruse (EL, Euratom) nr 966/2012(12) (finantsmäärus) artikli 185 tähenduses ning et see on reguleerivate asutuste hulgas tõukejõuks kemikaale käsitlevate liidu õigusaktide rakendamisel inimeste tervise ja keskkonna hüvanguks ning innovatsiooni ja konkurentsivõime toetamiseks; märgib, et amet aitab äriühingutel õigusakte järgida, edendab kemikaalide ohutut kasutamist, annab teavet kemikaalide kohta ning käsitleb riskiteguriga kemikaalide küsimust;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

2.  märgib, et 2016. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 97 %, mis tähendab 1,48 % vähenemist; märgib lisaks, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 86 %, mis on eelnenud aastaga võrreldes 1,84 % madalam;

3.  juhib tähelepanu sellele, et 2016. aastal katsid kogutud lõivud ja tasud 46 % ameti kuludest ning esimest korda oli suur osa lõivudest seotud autoriseerimistaotlustega; nõuab sellega seoses kaitsemeetmete integreerimist ameti tegevusse, et tal oleks võimalik jääda tööstussektori suhtes sõltumatuks, ning eelkõige kriitilise, sõltumatu suhtumise säilitamist tööstussektori teostatud uuringute tulemuste suhtes;

4.  märgib biotsiidide puhul, et vastavalt finantsmääruse artiklile 208 sai amet tasude pealt 2016. aastal tulu kokku 7 612 146 eurot (võrrelduna 5 423 667 euroga 2015. aastal), liidu toetus oli 850 000 eurot (võrrelduna 5 789 000 euroga 2015. aastal) ning täiendavalt sai amet tulu EFTA riikide, sh Šveitsi osamaksetest, mille suurus oli 142 379 eurot;

5.  võtab teadmiseks, et vastavalt määrusele (EL) nr 649/2012(13) (eelnevalt teatatud nõusoleku määrus) ning nagu on osutatud finantsmääruse artiklis 208, oli ametile 2016. aastal antud liidu toetus seoses rahvusvaheliselt kaubeldavate ohtlike kemikaalide ja pestitsiididega 1 151 000 eurot;

6.  märgib murega, et reguleeritud toodete riskianalüüsiga tegelevatel liidu reguleerivatel ametitel, eelkõige kõnealusel ametil ja Euroopa Toiduohutusametil (EFSA), ei ole piisavalt vahendeid, et oma kohustusi mõjusalt täita; seetõttu tuleks kõnealusele ametile ja EFSA-le anda konkreetsete ülesannete täitmiseks piisavad vahendid;

Ümberpaigutused

7.  märgib, et amet tegi kokku 23 ümberpaigutust 816 000 euro suuruses summas; märgib rahuloluga, et 2016. aasta ümberpaigutuste tase ja laad jäid finantseeskirjadega lubatud piiridesse;

Kulukohustused ja ülekandmised

8.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et kulukohustustega seotud assigneeringute ülekandmiste määr oli kõrge III jaotises (REACHi tegevuskulud) – 10 100 000 eurot ehk 39 % (2015. aastal 7 300 000 eurot ehk 32 %) ning veelgi kõrgem IV jaotises (biotsiidide tegevuskulud) – 1 300 000 eurot ehk 68 % (2015. aastal 1 500 000 eurot ehk 74 %); juhib tähelepanu kontrollikoja kommentaarile, milles soovitatakse ametil kaaluda liigendatud eelarveassigneeringute kasutuselevõttu, mis kajastaks paremini tegevuse mitmeaastast iseloomu ja vältimatuid viivitusi lepingute sõlmimise, teenuste osutamise ja maksete tegemise vahel;

9.  võtab ameti vastuse põhjal teadmiseks, et suurim ülekandmiste määr tuleneb mitmeaastastest IT-arenguprojektidest ja ainehindamise ettekandja lepingutest, mis sisaldavad kohustuslikku 12-kuulist ajavahemikku alates ühenduse ainehindamise plaani vastuvõtmisest märtsis; märgib, et amet on juba kehtestanud ettekandja lepingutele 2017. aastaks eraldi eelarverea, mis vähendab alates 2017. aastast ülekandmiste nominaalmäära; märgib, et IT-kulude osas kaalub amet samuti edaspidi eraldi eelarverea kasutamise võimalust; palub, et amet teataks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile võimalikust selles küsimuses tehtud otsusest;

10.  märgib, et ülekandmine võib sageli olla osaliselt või täielikult põhjendatud, sest ametite rakenduskavad on mitmeaastased, ning see ei näita tingimata probleeme eelarve planeerimisel ja täitmisel, samuti ei ole see alati vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega, seda eriti sel juhul, kui amet on assigneeringute ülekandmist eelnevalt kavandanud ja sellest kontrollikojale teada andnud;

Hanke- ja personalipoliitika

11.  märgib, et amet täitis töölevõtmiste eesmärgi nii, et 2016. aasta lõpuks oli täidetud 98 % ametikohtadest REACH/CLP- (ainete ja segude klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine) ja PIC-valdkonnas (ohtlike kemikaalide eksport ja import);

12.  võtab ametikohtade loetelu põhjal teadmiseks, et 31. detsembri 2016. aasta seisuga oli täidetud 455 ajutist ametikohta liidu eelarvega lubatud 465 ametikohast (2015. aastal oli täidetud 467 ametikohta);

13.  märgib, et 2016. aastal töötanud 590 (täistööajale taandatud) töötaja hulka kuulus 9 lähetatud riiklikku eksperti, 101 lepingulist töötajat, 3 ajutist töötajat ja 22 konsultanti;

14.  märgib tunnustavalt, et 31. detsembri 2016. aasta seisuga täidetud ametikohtade lõikes oli sooline tasakaal saavutatud, sest naisi oli 53 % ja mehi 47 %;

15.  märgib rahuloluga, et ameti 2015. aasta võrdlusanalüüsiga võrreldes suurenes tegevtöötajate osakaal ja vähenes haldusküsimustega tegeleva tugipersonali osakaal, mis on kooskõlas komisjoni võrdlusanalüüsi tulemustega;

16.  märgib, et 2016. aastal allkirjastas amet 630 lepingut, neist 423 sõlmiti raamlepingute alusel ja 207 lepingut sõlmiti uute hankemenetluste tulemusel; märgib, et 26 viimati nimetatud kategooriasse kuuluvat lepingut kirjutati alla erandlike läbirääkimistega hankemenetluste tulemusel finantsmääruse asjakohaste eeskirjade alusel; märgib rahuloluga, et amet avaldab iga aasta 30. juuniks oma veebisaidil eelmise aasta töövõtjate iga-aastase nimekirja;

17.  märgib, et ameti töötajad olid 2016. aastal haiguspuhkusel keskmiselt 7,9 päeva; märgib veidi murelikult, et heaolutegevustes osales iga töötaja 2016. aastal vähem kui ühe päeva; tunnustab asjaolu, et amet rakendas organisatsioonilisel tasandil esimese tervise ja heaolu tegevuskava ja andis aru sellistest 2016. aastal kasutusele võetud heaolutegevustest nagu meeskonnatöö koolitus, väljasõidud, hooajalised üritused, sportimise soodustamine, tervishoiualane selgitustöö, arstlik läbivaatus, perede toetamine ja psühholoogiline nõustamine;

18.  märgib rahuloluga, et ametil on usaldusnõunike võrgustik, mis koosneb ameti erinevatest üksustes pärit kolleegidest, kes on saanud väljaõppe, et mitteametlikult tegeleda konfliktidega ja väidetava ahistamise juhtumitega;

19.  märgib rahuloluga, et 2016. aastal usaldusnõunike teatatud kahte juhtumit, mis hõlmasid tajutud ahistamise elemente, käsitleti mitteametliku menetluse raames ning ametlikku menetlust ei algatatud ja seepärast ei antud ühtegi juhtumit kohtusse;

20.   märgib, et amet kasutab ühte ametiautot, et pakkuda transporti oma ametiülesandeid täitvale tegevdirektorile, kuid ei luba selle kasutamist isiklikul otstarbel;

Huvide konfliktide ennetamine ja lahendamine, läbipaistvus ning demokraatia

21.  märgib rahuloluga, et kooskõlas eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutava institutsiooni 2014. aasta soovitustega lisas amet oma 2016. aasta aruandesse eraldi peatüki läbipaistvuse, vastutuse ja usaldusväärsuse kohta;

22.  märgib rahuloluga, et ameti läbipaistvuspoliitika raames tehti 2016. aastal üldsusele kättesaadavaks olulised parandused, sealhulgas ameti täiesti uus teabeportaal ja mikrosait tarbijate teavitamiseks kemikaalidest;

23.  märgib, et võimalike huvide konfliktide ennetamise ja lahendamise menetluse alusel on amet rakendanud lähenemisviisi, mis hõlmab võimalike konfliktide süstemaatilist kontrollimist enne töötajatele ülesannete määramist; märgib lisaks, et alates ameti organite töö algusest vaatab ameti kõigi organite liikmete iga-aastase huvide deklaratsiooni läbi nende vastav esimees ja see avaldatakse ameti veebisaidil;

24.  tunnistab, et ametist lahkumisel peavad töötajad allkirjastama tööjärgsete kohustuste deklaratsiooni; märgib, et ametist 2016. aastal lahkunud 22 töötajast ainult ühe puhul pidas amet vajalikuks kehtestada eritingimused enne uue töö lubamist;

25.  märgib, et amet võttis 2015. aasta juunis vastu suunised rikkumisest teatajate kohta; märgib, et ameti sisekontrollisüsteemidesse on integreeritud pettuste ennetamine ning rõhku pannakse riskantsetele valdkondadele, nagu finantstehingud, hanked ja valikumenetlused; märgib, et ameti ajakohastatud pettustevastane strateegia võeti vastu 2016. aasta detsembris ning selles keskendutakse ametis laiaulatusliku pettustevastase kultuuri väljaarendamisele; märgib rahuloluga, et 2016. aastal läbi viidud meetmed hõlmavad kohustuslikku veebikoolitust huvide konflikti ennetamise teemal ning Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) korraldatud koolitust kõigile töötajatele pettuste ennetamise teemal;

26.  osutab vajadusele luua piisavate eelarvevahenditega teavitus-, nõuande- ja suunamisasutus, et aidata rikkumisest teatajail kasutada võimalikest liidu finantshuve kahjustavatest eeskirjade rikkumistest teatamiseks õigeid kanaleid, kaitstes samal ajal nende konfidentsiaalsust ning pakkudes vajalikku toetust ja abi;

27.  märgib, et 2016. aastal sai amet 85 dokumentidele juurdepääsu taotlust, millest 11 juhul andis amet dokumentidele täieliku juurdepääsu, 23 juhul andis ainult osalise juurdepääsu ja 6 juhul keeldus juurdepääsu andmast; kutsub ametit üles tagama, et nendesse taotlustesse suhtutaks nõuetekohase avatuse ja läbipaistvusega ning et neid käsitletaks vastavalt;

Peamised saavutused

28.  väljendab heameelt kolme peamise saavutuse üle, mille amet oma 2016. aasta tegevuses välja tõi, nimelt:

–  märkimisväärsed jõupingutused, mis on tehtud eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) toetamiseks piisavate IT-vahendite ja mitmekeelsete juhiste abil, võttes arvesse kolmandat REACH-registreerimise tähtpäeva ja alates 2017. aastast VKEdele mõeldud uut tasuta pilvepõhist teenust;

–  ajakohastatud teabeportaal, mis võimaldab juurdepääsu kogutud andmetele kolmel üksikasjalikkuse tasandil, millega tagatakse lihtne mõistetavus nii üldsusele kui ka rohkem spetsialiseerunud tehnilise või teadusliku taustaga lugejatele;

–  avaldati teine viie aasta aruanne REACH-/CLP-määruse toimimise kohta, mis sisaldab kohustusi edasiseks täiustamiseks ning soovitusi komisjonile ja liikmesriikide pädevatele asutustele; seda aruannet kasutati komisjoni ettevalmistavateks uuringuteks REACH-määruse REFIT-hindamise jaoks;

Siseaudit

29.  märgib, et 2016. aastal korraldas komisjoni siseauditi talitus auditi biotsiidide määruse kohaste toimingute kohta Euroopa Kemikaaliametis; märgib lisaks, et auditi tulemusel andis siseauditi talitus kolm „olulist“ soovitust, kuid ei andnud ühtegi „väga olulist“ või „kriitilise tähtsusega“ soovitust; võtab teadmiseks, et vastuseks antud soovitustele töötas amet välja tegevuskava; palub, et amet teataks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile selle tegevuskava rakendamisest;

30.  märgib, et ameti siseauditi üksus viis läbi järgmised kinnitavad auditid: „Toimiku hindamise järelmeetmed“, „Eksperdirühmad Euroopa Kemikaaliametis“ ja „Apellatsioonimenetlused apellatsiooninõukogus“; märgib, et nende auditite tulemusel anti kaks „väga olulist“ ja mitu „olulist“ soovitust; võtab teadmiseks, et siseauditi üksus luges ameti juhtkonna poolt siseauditi üksuse soovitustele vastamiseks välja töötatud tegevuskavad piisavaks;

Tulemuslikkus

31.  märgib, et 2016. aasta detsembris alustas amet koos Euroopa Toiduohutusametiga (EFSA) suuniste koostamist endokriinfunktsiooni kahjustavate omadustega kemikaalide kindlakstegemiseks;

32.  märgib rahuloluga, et amet tegeleb mõju mõõtmise parandamisega oma programmdokumendi 2019–2021 mitmeaastase osa raames; märgib lisaks, et amet võtab kasutusele üha rohkem näitajaid, et oma tulemuslikkust ja mõju paremini mõõta; märgib lisaks, et ELi ametite võrgustik töötab ühiselt välja ELi detsentraliseeritud asutuste tulemusraamistikku; palub, et amet teataks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile nende näitajate rakendamisest;

33.  võtab teadmiseks asjaolu, et kontrollikoja aruandes märgitakse, et erinevalt enamikust teistest ametitest ei nõuta kemikaaliameti asutamismääruses selgesõnaliselt ameti tegevuse perioodilist välishindamist, mis on tulemuslikkuse hindamise põhielement; võtab siiski ameti vastuse põhjal teadmiseks, et komisjon tellis 2016. aastal tulemushindamise välisuuringu ning konsultandi aruanne on juba avaldatud komisjoni veebisaidil; palub komisjonil lisada kohustuslik korrapärane hindamine tulevasse ameti asutamismääruse läbivaatamise ettepanekusse; kutsub ametit üles toetama vabatahtlikult kõiki selliseid välishindamisi, eelkõige kontrollikoja poolt, seni kuni vajalikud õigusaktid kasutusele võetakse;

34.  võtab teadmiseks, et 2016. aastal võeti vastu ligikaudu 10 700 registreerimistoimikut (peamiselt oli tegemist ajakohastamisega) ning 200 teatist eri toodete ja protsesside uurimise ja arendamise kohta ning esitatud dokumentide arv kokku oli 29 % suurem kui 2015. aastal;

Muud kommentaarid

35.  märgib kontrollikoja aruande põhjal, et ameti eelarvet rahastatakse osaliselt liidu ettevõtjate maksudest; täheldab, et maksusumma varieerub igal aastal sõltuvalt ainete registreerimismahust; märgib, et Ühendkuningriigi otsus EList välja astuda võib tulevikus ameti eelarvet vähendada; palub, et amet teataks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile võimalikest võetavatest leevendusmeetmetest;

36.  märgib, et Ühendkuningriigi otsus liidust välja astuda tekitab ametile ka tegevusriske, kuna kemikaale käsitlevad liidu õigusaktid, mida amet haldab (REACH-, biotsiidide, CLP- ja PIC-määrus), on ka siseturgu reguleerivad õigusaktid; märgib, et nende eeskirjade kohaldamisala piiramine EL 27-le suurendab töökoormust, kuna tuleb nõustada ja abistada Ühendkuningriigi äriühinguid, mis asuvad „kolmandas riigis“, ning toob kaasa ka üleminekulist töökoormust, mille põhjus on regulatiivse töö üleandmine Ühendkuningriigilt EL-27-le; märgib, et kuna kõik regulatiivsed protsessid on IT-toega, tuleb ameti IT-vahendeid uuendada; märgib lisaks, et tegevust mõjutab ka praegu ekspertidena tööle võetud Ühendkuningriigi kodanike võimalik kadumine; palub ametil ennetavalt kavandada ja valmistuda ette sellisteks võimalikeks kahjudeks; kutsub ametit üles tegema komisjoniga tihedat koostööd seoses Ühendkuningriigi otsusega lahkuda EList, et teha piisavalt ettevalmistusi mis tahes kahjuliku tegevusliku ja finantsmõju minimeerimiseks;

37.  märgib rahuloluga, et amet on jälginud CO2-heidet, kasutab telekonverentsiteenuseid tarbetute reiside vähendamiseks, vähendab uue hoone suurust ja parandab selle tõhusust, kehtestades nõutud minimaalsed energiatõhususe ja ehitusstandardid, vähendab paberi tarbimist uute tõhusate printerite abil, võtab kasutusele IT-vahendeid, nagu EasySign ja SharePoint, asendab maa-aluses parklas lambid energiasäästulampidega, ergutab ringlussevõttu, et tagada kulutõhus ja keskkonnasõbralik töökeskkond, ning on võtnud kohustuse CO2-heidet veelgi vähendada või tasakaalustada;

38.  võtab teadmiseks, et amet jätkas 2016. aastal integreeritud regulatsioonistrateegia elluviimist, koondades kõik kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise (REACH) ning ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise (CLP) protsessid ühte, et saavutada asjaomaste määruste eesmärk ning edendada REACH- ja CLP-protsesside integreerimist;

39.  kutsub komisjoni üles alustama asjaomaste sidusrühmadega poliitilist arutelu, mille eesmärk on vaadata läbi liidu õigusaktid, mis on seotud toidu, kemikaalide ja nendega seotud toodete riskianalüüsiga, ja hindama nende õigusaktide mõjusust;

40.  märgib, et 2016. aastal kiideti heaks ÜRO allorganisatsioonide, nt Rahvusvahelise Vähiuurimiskeskuse osalemine ameti töös vaatlejatena;

o

o o

41.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma [...] 2018. aasta resolutsioonile(14) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

25.1.2018

KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Kemikaaliameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2017/2167(DEC))

Arvamuse koostaja: Adina-Ioana Vălean

ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  tuletab meelde, et Euroopa Kemikaaliamet (edaspidi „amet“) on konsolideeritud üksus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012(15) (finantsmäärus) artikli 185 tähenduses ning tõukejõud reguleerivate asutuste hulgas kemikaale käsitlevate liidu õigusaktide rakendamisel inimeste tervise ja keskkonna hüvanguks ning innovatsiooni ja konkurentsivõime toetamiseks; märgib, et amet aitab äriühingutel õigusakte järgida, edendab kemikaalide ohutut kasutamist, annab teavet kemikaalide kohta ning käsitleb riskiteguriga kemikaalide küsimust;

2.  märgib, et vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1907/2006(16) (kemikaalimäärus REACH) rahastatakse ametit tööstussektori poolt makstavatest tasudest ja liidu tasakaalustustoetusest, nagu on osutatud finantsmääruse artiklis 208; märgib, et amet sai 2016. aastal tasude pealt tulu kokku 33 377 004 eurot (võrrelduna 23 785 474 euroga 2015. aastal), liidu toetus oli 58 919 188 eurot (2015. aastal amet liidu toetust ei saanud) ning täiendavalt sai amet tulu Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) riikide osamaksetest kokku 1 626 575 euro suuruses summas;

3.  võtab teadmiseks, et 2016. aastal võeti vastu ligikaudu 10 700 registreerimistoimikut (peamiselt oli tegemist ajakohastamisega) ning 200 teatist eri toodete ja protsesside uurimise ja arendamise kohta ning esitatud dokumentide arv kokku oli 29 % suurem kui 2015. aastal;

4.  võtab teadmiseks, et amet jätkas 2016. aastal integreeritud regulatsioonistrateegia elluviimist, koondades kõik kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise (REACH) ning ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise (CLP) protsessid ühte, et saavutada asjaomaste määruste eesmärk ning edendada REACH- ja CLP-protsesside integreerimist;

5.  kutsub komisjoni üles alustama asjaomaste sidusrühmadega poliitilist arutelu, mille eesmärk on vaadata läbi liidu õigusaktid, mis on seotud toidu, kemikaalide ja nendega seotud toodete riskianalüüsiga, ja hindama nende õigusaktide mõjusust;

6.  tunneb heameelt, et REACHi toimimise kohta avaldati teine viie aasta aruanne, millega panustatakse kemikaalimääruse REACH teise läbivaatamisse;

7.  märgib biotsiidide puhul, et vastavalt finantsmääruse artiklile 208 sai amet tasude pealt 2016. aastal tulu kokku 7 612 146 eurot (võrrelduna 5 423 667 euroga 2015. aastal), liidu toetus oli 850 000 eurot (võrrelduna 5 789 000 euroga 2015. aastal) ning täiendavalt sai amet tulu EFTA riikide, sh Šveitsi osamaksetest, mille suurus oli 142 379 eurot;

8.  märgib, et 2016. aastal oli eelarve täitmine keerulisem kui varasematel aastatel, kuna tasudel põhineva rahastamise ulatust oli raske prognoosida, eriti biotsiiditaotluste puhul;

9.  märgib murega, et reguleeritud toodete riskianalüüsiga tegelevatel liidu reguleerivatel ametitel, eelkõige kõnealusel ametil ja Euroopa Toiduohutusametil (EFSA), ei ole piisavalt vahendeid, et oma kohustusi mõjusalt täita; seetõttu tuleks kõnealusele ametile ja EFSA-le anda konkreetsete ülesannete täitmiseks piisavad vahendid;

10.  märgib, et 2016. aastal saavutati ameti töölevõtmiste eesmärk, nii et aasta lõpu seisuga oli täidetud 98 % REACH/CLP protsesside, eelnevalt teatatud nõusoleku (PIC) protseduuri ja biotsiididega seotud ametikohtadest; toonitab, et kuna ameti töökoormus 2016. aasta jooksul ei vähenenud, tuleks ametile eraldada piisavad inim- ja finantsressursid;

11.  võtab teadmiseks, et vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 649/2012(17) (eelnevalt teatatud nõusoleku määrus) ning nagu on osutatud finantsmääruse artiklis 208, oli ametile 2016. aastal antud liidu toetus seoses rahvusvaheliselt kaubeldavate ohtlike kemikaalide ja pestitsiididega 1 151 000 eurot;

12.  märgib, et 2016. aastal kiideti heaks ÜRO allorganisatsioonide, nt Rahvusvahelise Vähiuurimiskeskuse osalemine ameti töös vaatlejatena;

13.  väljendab heameelt ameti teabe avaldamise ja levitamise portaali ümberkorraldamise ja mikrosaidi kasutuselevõtmise üle tarbijate teavitamiseks kemikaalidest, mis viidi ellu ameti läbipaistvuse poliitika kohaselt;

14.  märgib, et ameti töötajad läbisid 2016. aastal kohustusliku huvide konflikti ärahoidmise koolituse ning Euroopa Pettustevastase Ameti korraldatud koolituse pettuste ennetamise kohta;

15.  tunneb heameelt, et kontrollikoda on teatanud, et ameti 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud olid kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed, võttes seejuures teadmiseks kontrollikoja märkuse: „Kulukohustustega seotud assigneeringute ülekandmiste määr oli kõrge III jaotises (REACH tegevuskulud) – 10,1 miljonit eurot ehk 39 % (2015. aastal 7,3 miljonit eurot ehk 32 %) ning veelgi kõrgem IV jaotises (biotsiidide tegevuskulud) – 1,3 miljonit eurot ehk 68 % (2015. aastal 1,5 miljonit eurot ehk 74 %). Ülekandmiste suur osakaal on vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega.“; soovitab ametil võtta arvesse järgmist kontrollikoja soovitust: „Amet peaks kaaluma liigendatud eelarveassigneeringute kasutuselevõttu, mis kajastaks paremini tegevuse mitmeaastast iseloomu ja vältimatuid viivitusi lepingute sõlmimise, teenuste osutamise ja maksete tegemise vahel.“;

16.  soovitab olemasolevate andmete põhjal anda Euroopa Kemikaaliameti tegevdirektori tegevusele heakskiidu ameti 2016. aasta eelarve täitmisel.

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA NÕUANDVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

24.1.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

43

1

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Elena Gentile, Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike Müller, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Jiří Maštálka

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

43

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

GUE/NGL

Stefan Eck, Jiří Maštálka

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Nuno Melo, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Seb Dance, Elena Gentile, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

1

EFDD

Julia Reid

2

0

ECR

Julie Girling

EFDD

Piernicola Pedicini

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

20.3.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

19

5

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

5

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

-  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

ELT C 417, 6.12.2017, lk 98.

(2)

ELT C 417, 6.12.2017, lk 98.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.

(5)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(6)

ELT C 417, 6.12.2017, lk 98.

(7)

ELT C 417, 6.12.2017, lk 98.

(8)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(9)

ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.

(10)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(11)

ELT C 443, 29.11.2016, lk 21.

(12)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1).

(13)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrus (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta (ELT L 201, 27.7.2012, lk 60).

(14)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA-PROV(2018)0000.

(15)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1).

(16)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1).

(17)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrus (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta (ELT L 201, 27.7.2012, lk 60).

Viimane päevakajastamine: 12. aprill 2018Õigusalane teave