Menettely : 2017/2167(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0086/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0086/2018

Keskustelut :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Äänestykset :

PV 18/04/2018 - 12.38

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0143

MIETINTÖ     
PDF 325kWORD 65k
23.3.2018
PE 613.473v02-00 A8-0086/2018

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kemikaaliviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2167(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Bart Staes

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kemikaaliviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2167(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan kemikaaliviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan kemikaaliviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2018 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05941/2018 – C8‑0077/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006(4) ja erityisesti sen 97 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(5) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8‑0086/2018),

1.  myöntää Euroopan kemikaaliviraston pääjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan kemikaaliviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan kemikaaliviraston varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisestä

(2017/2167(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan kemikaaliviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan kemikaaliviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastauksen(6),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman(7) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2018 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05941/2018 – C8‑0077/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(8) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006(9) ja erityisesti sen 97 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(10) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8‑0086/2018),

1.  hyväksyy Euroopan kemikaaliviraston varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan kemikaaliviraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kemikaaliviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2167(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kemikaaliviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8‑0086/2018),

A.  korostaa vastuuvapauden myöntävänä viranomaisena vastuuvapausmenettelyn yhteydessä, että unionin toimielinten demokraattista legitimiteettiä on erityisen tärkeää vahvistaa edelleen lisäämällä avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä soveltamalla tulosbudjetoinnin käsitettä ja noudattamalla henkilöresursseja koskevaa hyvää hallintotapaa;

B.  toteaa, että Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukon(11) mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2016 oli 110 840 957 euroa, mikä merkitsee 7,82 prosentin vähennystä vuoteen 2015 verrattuna;

C.  ottaa huomioon, että virasto sai unionin tukea 60 937 000 euroa, eli lisäystä oli huomattavat 55 903 000 euroa, ja toteaa, että tämä johtui pääasiassa kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun REACH-asetuksen sekä ennakkosuostumusta ja biosidivalmisteita koskevista toimista annetun PIC-asetuksen täytäntöönpanosta;

D.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan viraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston tilit olivat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet olivat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

1.  muistuttaa, että virasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(12) (varainhoitoasetus) 185 artiklan mukainen konsolidoitu yhteisö ja että se kannustaa sääntelyviranomaisia panemaan täytäntöön unionin kemikaalilainsäädäntöä kansanterveyden ja ympäristön sekä innovoinnin ja kilpailukyvyn eduksi; toteaa, että virasto auttaa yrityksiä noudattamaan lainsäädäntöä, edistää kemikaalien turvallista käyttöä, antaa tietoja kemikaaleista ja paneutuu huolta aiheuttaviin kemikaaleihin;

Talousarvio- ja varainhallinto

2.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2016 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 97 prosenttia, mikä merkitsee 1,48 prosentin vähennystä; panee myös merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 86 prosenttia, mikä merkitsee 1,84 prosentin vähennystä edellisvuoteen verrattuna;

3.  huomauttaa, että vuonna 2016 kerätyt maksut, joihin sisältyi ensimmäistä kertaa myös runsaasti lupahakemuksista saatuja maksuja, kattoivat 46 prosenttia viraston menoista; kehottaa tähän liittyen järjestämään viraston työn siten, että se voi säilyä riippumattomana toimialasta ja erityisesti suhtautua kriittisesti ja riippumattomasti toimialan omaan tutkimukseen;

4.  toteaa varainhoitoasetuksen 208 artiklaan viitaten, että virasto keräsi biosidivalmisteista vuonna 2016 maksutuloina yhteensä 7 612 146 euroa (vuonna 2015 vastaava määrä oli 5 423 667 euroa), kun taas unionin tuki oli 850 000 euroa (vuonna 2015 vastaava määrä oli 5 789 000 euroa), ja että tämän lisäksi EFTA-maiden, muun muassa Sveitsin, maksuosuuksista saatiin kaikkiaan 142 379 euroa;

5.  toteaa asetukseen (EU) N: o 649/2012(13) (PIC-asetus) ja varainhoitoasetuksen 208 artiklaan viitaten, että unioni maksoi vuonna 2016 virastolle 1 151 000 euroa tukena, joka liittyi tiettyihin kansainvälisen kaupan kohteena oleviin vaarallisiin kemikaaleihin ja torjunta-aineisiin;

6.  panee huolestuneena merkille, että säänneltyjen tuotteiden riskiarvioinnista vastaavilla unionin sääntelyvirastoilla, erityisesti Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisella (EFSA), ei ole riittäviä resursseja näiden tehtävien hoitamiseen; katsoo, että virastolle ja EFSAlle olisi sen vuoksi myönnettävä riittävät resurssit, jotta ne voivat hoitaa erityiset tehtävänsä;

Siirrot budjettikohdasta toiseen

7.  panee merkille, että virasto teki yhteensä 23 määrärahasiirtoa, joiden kokonaismäärä oli 816 000 euroa; panee tyytyväisenä merkille, että siirrot olivat vuonna 2016 määrältään ja luonteeltaan varainhoitosäännöissä asetettujen rajoitusten mukaisia;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

8.  toteaa tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta, että seuraavalle varainhoitovuodelle siirrettyjen sidottujen määrärahojen osuus oli edelleen suuri osastossa 3 (REACH-toimintamenot), jossa niiden määrä oli 10 100 000 euroa eli 39 prosenttia (2015: 7 300 000 euroa eli 32 prosenttia), ja että osuus oli vielä suurempi osastossa 4 (biosideja koskevat toimintamenot), jossa niiden määrä oli 1 300 000 euroa eli 68 prosenttia (vuonna 2015: 1 500 000 euroa eli 74 prosenttia); kiinnittää huomiota tilintarkastustuomioistuimen esittämään neuvoon, että virasto voi harkita jaksotettujen talousarviomäärärahojen käytön lisäämistä, jolloin otettaisiin paremmin huomioon tapahtumien monivuotisuus ja sopimusten tekemisen, toimitusten ja maksujen väliset väistämättömät viipeet;

9.  toteaa viraston vastauksen perusteella, että suurimmat määrärahasiirrot johtuivat monivuotisista tietotekniikan kehityshankkeista ja esittelijöiden aineen arviointia koskevista sopimuksista, jotka kattavat lainmukaisen 12 kuukauden jakson ja jotka alkavat säännöllisesti päivitettävän yhteisön toimintasuunnitelman hyväksymisestä maaliskuussa; toteaa, että jälkimmäisille virasto on jo luonut oman budjettikohdan vuotta 2017 varten, mikä vähentää nimellisten määrärahasiirtojen osuutta vuonna 2017 ja sitä seuraavina vuosina; toteaa, että tietotekniikkakustannusten osalta virasto harkitsee mahdollisuutta ottaa tulevaisuudessa käyttöön omat budjettikohdat; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle mahdollisesta asiaa koskevasta päätöksestä;

10.  toteaa, että määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle voivat usein olla osittain tai täysin perusteltuja virastojen toimenpideohjelmien monivuotisen luonteen vuoksi, että ne eivät välttämättä ole osoitus talousarvion suunnittelun ja toteuttamisen heikkouksista eivätkä myöskään aina vastoin talousarvion vuotuisuuden periaatetta etenkään, jos ne suunnitellaan etukäteen ja niistä ilmoitetaan tilintarkastustuomioistuimelle;

Hankinnat ja henkilöstöpolitiikka

11.  toteaa, että virasto saavutti vuonna 2016 palvelukseenottotavoitteensa, sillä vuoden loppuun mennessä oli täytetty 98 prosenttia REACH-asetusta ja CLP-asetusta (aineiden ja seosten luokitus, merkinnät ja pakkaaminen) sekä PIC-asetusta (vaarallisten kemikaalien vienti ja tuonti) koskevista toimista;

12.  panee henkilöstötaulukosta merkille, että 455 väliaikaista tointa (unionin talousarviossa hyväksytyistä 465 toimesta) oli täytettynä 31. joulukuuta 2016, kun määrä oli 467 vuonna 2015;

13.  panee merkille, että yhteensä 590:stä (kokoaikaiseksi muutetusta) henkilöstön jäsenestä vuonna 2016 viraston palveluksessa oli yhdeksän lähetettyä kansallista asiantuntijaa, 101 sopimussuhteista toimihenkilöä, kolme vuokratyöntekijää ja 22 konsulttia;

14.  pitää myönteisenä, että kaikkien 31. joulukuuta 2016 täytettynä olleiden virkojen osalta sukupuolten tasapaino oli saavutettu, sillä naisia oli 53 prosenttia ja miehiä 47 prosenttia;

15.  panee tyytyväisenä merkille, että verrattuna vuoden 2015 vertailututkimukseen viraston operatiivisen henkilöstön osuus kasvoi ja hallinnollisen tukihenkilöstön osuus väheni komission vertailutulosten mukaisesti;

16.  panee merkille, että vuonna 2016 virasto allekirjoitti 630 sopimusta, joista 423 liittyi puitesopimuksiin ja 207 sopimusta tehtiin uusien tarjouskilpailumenettelyiden perusteella; toteaa, että jälkimmäiseen luokkaan kuuluvista sopimuksista 26 allekirjoitettiin varainhoitoasetuksen sääntöihin perustuvien poikkeuksellisten neuvottelumenettelyjen tuloksena; panee tyytyväisenä merkille, että virasto julkistaa verkkosivuillaan vuosittaisen luettelon edellisen vuoden toimeksisaajista viimeistään 30. kesäkuuta kunakin vuonna;

17.  toteaa, että jokainen viraston henkilöstön jäsen oli sairauslomalla keskimäärin 7,9 päivää vuonna 2016; toteaa hieman huolestuneena, että hyvinvointia edistävään toimintaan käytettiin vuonna 2016 alle päivä henkilöstön jäsentä kohti; toteaa, että virasto pani täytäntöön ensimmäisen terveyden ja hyvinvoinnin toimintasuunnitelmansa organisaation tasolla ja raportoi vuonna 2016 toteuttamastaan hyvinvointia edistävästä toiminnasta, kuten ryhmähengen luomistoiminta, virkistyspäivät, kausiluontoiset tapahtumat, liikuntamahdollisuudet, terveyskasvatus, seulontatutkimukset, perheiden tukipalvelut ja psykologinen apu;

18.  panee tyytyväisenä merkille, että virastossa toimii uskottujen neuvonantajien verkosto, joka koostuu viraston eri yksiköiden kollegoista, jotka on koulutettu käsittelemään epävirallisesti työpaikan konflikteja ja epäiltyjä häirintätapauksia;

19.  panee tyytyväisenä merkille, että ne kaksi uskotuttujen neuvonantajien vuonna 2016 ilmoittamaa tapausta, joissa oli havaittu häirinnän piirteitä, oli käsitelty epävirallisessa menettelyssä eikä virallista menettelyä tai oikeuskäsittelyä tarvittu;

20.   toteaa, että virasto käyttää yhtä virka-autoa, jolla kuljetetaan pääjohtajaa hänen hoitaessaan virkatehtäviään, mutta sitä ei sallita yksityiskäyttöön;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus ja demokratia

21.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto on vastuuvapauden myöntävän viranomaisen vuonna 2014 antaman suosituksen mukaisesti sisällyttänyt vuoden 2016 vuosikertomukseensa erityisen avoimuutta, vastuuvelvollisuutta ja lahjomattomuutta koskevan luvun;

22.  panee tyytyväisenä merkille, että viraston avoimuuspolitiikan mukaisesti vuonna 2016 tehtiin suurta yleisöä hyödyttäviä merkittäviä parannuksia, kuten kokonaan uusittu viraston verkkoportaali ja kuluttajille suunnattu mikrosivusto kemikaaleista;

23.  toteaa, että virastolla on mahdollisten eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa koskeva menettely, jonka mukaan se tarkastaa mahdolliset eturistiriidat järjestelmällisesti ennen kuin henkilöstölle jaetaan tehtäviä; panee lisäksi merkille, että viraston elinten kaikkien jäsenten on ottaessaan vastaan tehtävänsä annettava vuotuiset sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset, jotka kunkin elimen puheenjohtaja tarkastaa ja jotka julkistetaan viraston verkkosivuilla;

24.  toteaa, että lähtiessään viraston palveluksesta henkilöstön jäsenten on allekirjoitettava vakuutus työsuhteen jälkeisistä velvollisuuksista; toteaa, että vuonna 2016 viraston palveluksesta lähti 22 henkeä, joista vain yhdessä tapauksessa virasto katsoi parhaaksi asettaa erityisiä ehtoja ennen uuden työpaikan hyväksymistä;

25.  toteaa, että virasto hyväksyi väärinkäytösten paljastamista koskevat ohjeet kesäkuussa 2015; panee merkille, että viraston sisäisen valvonnan järjestelmät on suunniteltu niin, että niihin sisältyy petosten torjunta ja niissä keskitytään erityisesti riskialttiisiin aloihin, kuten rahoitus-, hankinta- ja valintamenettelyihin; toteaa, että viraston ajanmukaistettu petostentorjuntastrategia hyväksyttiin joulukuussa 2016 ja että siinä keskitytään laaja-alaisen petostentorjuntakulttuurin kehittämiseen virastossa; panee tyytyväisenä merkille, että vuonna 2016 toteutettuihin toimiin sisältyi eturistiriitojen ennaltaehkäisyä koskeva pakollinen verkkokoulutus sekä Euroopan petostentorjuntaviraston järjestämä koulutus petostentorjunnasta koko henkilöstölle;

26.  katsoo, että olisi perustettava riippumaton ilmoitus-, neuvonta- ja käsittelyelin, jolla on riittävästi määrärahoja, jotta voidaan auttaa väärinkäytösten paljastajia käyttämään oikeita kanavia unionin taloudellisia etuja vahingoittavia mahdollisia väärinkäytöksiä koskevien tietojen paljastamiseen ja samalla varjella luottamuksellisuutta ja tarjota tarvittavaa tukea ja neuvontaa;

27.  panee merkille, että vuonna 2016 virasto sai 85 pyyntöä saada tutustua asiakirjoihin ja että se antoi 11 tapauksessa luvan tutustua asiakirjoihin kokonaisuudessaan, 23 tapauksessa luvan tutustua niihin vain osittain ja kuudessa tapauksessa epäsi luvan tutustua asiakirjoihin; kehottaa virastoa varmistamaan, että näihin pyyntöihin suhtaudutaan asianmukaisesti ja avoimesti ja ne käsitellään samassa hengessä;

Tärkeimmät saavutukset

28.  on tyytyväinen viraston vuonna 2016 määrittämiin kolmeen keskeiseen saavutukseen, jotka ovat seuraavat:

–  merkittävät ponnistelut, joilla tuettiin erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) asianmukaisilla tietoteknisillä välineillä ja monikielisillä ohjeilla ottaen huomioon kolmannen REACH-rekisteröinnin määräajan ja uuden maksuttoman pilviteknologiaan perustuvan palvelun pk-yrityksille vuodesta 2017 alkaen;

–  parannettu verkkoportaali kerättyihin tietoihin tutustumiseksi kaikilla kolmella tasolla varmistaen, että suuren yleisön sekä erikoistuneempien teknis-tieteellisten lukijoiden on helppo ymmärtää sitä;

–  REACH/CLP-asetusten toimintaa koskevan toisen viisivuotiskertomuksen julkaiseminen; siinä sitoudutaan tekemään lisäparannuksia sekä annetaan suosituksia komissiolle ja jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille; tämä kertomus vaikutti osaltaan komission esiselvityksiin REACH-asetuksen REFIT-arvioinnista;

Sisäinen tarkastus

29.  panee merkille, että komission sisäinen tarkastus (IAS) suoritti vuonna 2016 tarkastuksen kemikaaliviraston biosidivalmisteasetuksen mukaisesta toiminnasta; panee lisäksi merkille, että IAS antoi kolme ”tärkeää” suositusta eikä lainkaan ”erittäin tärkeitä” tai ”kriittisiä” suosituksia; antaa virastolle tunnustusta siitä, että se laati toimintasuunnitelman näiden suositusten perusteella; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tämän toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta;

30.  toteaa, että viraston oma sisäinen tarkastus suoritti tarkastuslausumaan liittyvät tarkastukset, jotka koskevat asiakirjojen arvioinnin seurantaa, kemikaaliviraston asiantuntijaryhmiä ja valituslautakunnan menettelyjä; toteaa, että näiden tarkastusten johdosta annettiin kaksi ”erittäin tärkeää” ja useita ”tärkeitä” suosituksia; toteaa, että viraston oma sisäinen tarkastus piti asianmukaisina viraston johdon laatimia toimintasuunnitelmia, joilla vastattiin sen antamiin tarkastussuosituksiin;

Toiminnan tuloksellisuus

31.  toteaa, että virasto ryhtyi joulukuussa 2016 laatimaan yhdessä EFSAn kanssa ohjeita sellaisten kemikaalien tunnistamiseen, joilla on hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia;

32.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto pyrkii parantamaan vaikutusten mittaamista osana ohjelma-asiakirjan 2019–2021 monivuotista osaa koskevaa työtä; toteaa lisäksi, että virasto on ottamassa käyttöön lisää indikaattoreita, joiden avulla voidaan paremmin mitata sen tuloksia ja vaikutuksia; toteaa lisäksi, että unionin virastojen verkosto on yhdessä kehittämässä unionin virastojen tuloskehystä; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle näiden indikaattorien täytäntöönpanosta;

33.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa todetaan, että toisin kuin useimpien muiden virastojen kohdalla kemikaalivirastolta ei sen perustamisasetuksessa nimenomaisesti vaadita säännöllisin väliajoin tehtäviä toiminnan ulkoisia arviointeja, jotka ovat tuloksellisuuden arvioinnin keskeisiä osatekijöitä; panee kuitenkin merkille viraston vastauksen, jonka mukaan komissio teetti tuloksellisuutta koskevan ulkoisen arvioinnin vuonna 2016 ja että konsultin raportti on jo julkistettu komission verkkosivuilla; kehottaa komissiota sisällyttämään pakollisen säännöllisen arvioinnin mahdolliseen viraston perustamisasetuksen tarkistamista koskevaan ehdotukseen; kehottaa virastoa edistämään vapaaehtoiselta pohjalta kaikkia tällaisia ulkoisia arviointeja ja erityisesti tilintarkastustuomioistuimen suorittamia arviointeja, kunnes tarvittava lainsäädäntö on saatu aikaan;

34.  panee merkille, että vuonna 2016 vastaanotettiin noin 10 700 rekisteröintiasiakirjaa (kyse oli useimmiten tietojen päivittämisestä) sekä 200 ilmoitusta erilaisten tuotteiden ja prosessien tutkimisesta ja kehittämisestä ja että kaiken kaikkiaan ilmoituksia vastaanotettiin 29 prosenttia enemmän kuin vuonna 2015;

Muita huomautuksia

35.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan viraston talousarvio rahoitetaan osittain unionin talouden toimijoiden maksamilla maksuilla; toteaa, että maksujen määrä vaihtelee vuosittain rekisteröitävien aineiden määrän mukaan; toteaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan päätös erota unionista saattaa johtaa siihen, että viraston tulot mahdollisesti vähenevät tulevaisuudessa; kehottaa virastoa ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle korjaavista toimenpiteistä, joita saatetaan toteuttaa;

36.  toteaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan päätös erota unionista aiheuttaa virastolle myös operatiivisia riskejä, koska unionin kemikaalilainsäädäntö (asetukset REACH, BPR, CLP ja PIC), jota virasto hallinnoi, on myös sisämarkkinoiden sääntelyä; toteaa, että oikeudenkäyttöalueen, joihin näitä asetuksia sovelletaan, supistaminen EU27-valtioihin aiheuttaa lisätyötä, koska on tarjottava neuvoja ja apua yrityksille Yhdistyneessä kuningaskunnassa, josta tulee ”kolmas maa”, sekä myös siirtymäaikaan liittyvää lisätyötä, koska sääntelytyötä on siirrettävä Yhdistyneestä kuningaskunnasta EU27-valtioihin; huomauttaa, että koska kaikki sääntelyprosessit ovat tietoteknisesti tuettuja, viraston tietoteknisiä laitteita on uusittava; panee lisäksi merkille, että tällä hetkellä asiantuntijoina työskentelevien Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten mahdollisella menettämisellä on myös käytännön vaikutuksia; kehottaa virastoa varautumaan kaikkiin tällaisiin potentiaalisiin menetyksiin ennakoivalla suunnittelulla ja valmistelulla; kehottaa virastoa toimimaan kiinteässä yhteistyössä komission kanssa niiden neuvottelujen suhteen, joita käydään Yhdistyneen kuningaskunnan päätettyä erota unionista, jotta ollaan riittävän hyvin valmistautuneita minimoimaan mahdolliset kielteiset toiminnalliset ja rahoitusvaikutukset;

37.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto on seurannut hiilidioksidipäästöjä, käyttää videokonferenssipalveluja tarpeettomien matkojen vähentämiseksi, pienentää uuden rakennuksen kokoa ja lisää sen tehokkuutta asettamalla vaaditut vähimmäisvaatimukset energiatehokkuudelle ja rakentamisnormeille, vähentää paperinkulutusta uusilla tehokkailla tulostimilla sekä EasySignin ja Sharepointin kaltaisten ohjelmistojen käyttöönotolla, vaihtaa pysäköintihallin lamput energiatehokkaisiin lamppuihin, kannustaa kierrätykseen kustannustehokkaan ja ympäristöystävällisen työympäristön varmistamiseksi sekä sitoutuu vähentämään hiilidioksidipäästöjä entisestään tai kompensoimaan ne;

38.  panee merkille, että vuonna 2016 virasto jatkoi integroidun sääntelystrategiansa täytäntöönpanoa, ja toteaa, että tällä strategialla saatetaan yhteen kaikki REACH-asetusta ja CLP-asetusta koskevat prosessit asianomaisten asetusten tavoitteen saavuttamiseksi ja edistetään siten entisestään REACH-asetusta ja CLP-asetusta koskevien prosessien integrointia;

39.  kehottaa komissiota käynnistämään asianomaisten sidosryhmien kanssa periaatekeskustelun, jonka tarkoituksena on tarkastella unionin lainsäädäntöä, joka liittyy elintarvikkeiden, kemikaalien ja niihin liittyvien tuotteiden riskinarviointiin, ja tällaisen lainsäädännön tehokkuutta;

40.  panee merkille, että YK:n alajärjestöjen, kuten Kansainvälisen syöväntutkimuslaitoksen, osallistuminen tarkkailijoina viraston työhön hyväksyttiin vuonna 2016;

o

o o

41.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta [...] 2018 antamaansa päätöslauselmaan(14).

25.1.2018

YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kemikaaliviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2167(DEC))

Valmistelija: Adina-Ioana Vălean

EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  muistuttaa, että Euroopan kemikaalivirasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N: o 966/2012 (varainhoitoasetus)(15) 185 artiklassa tarkoitettu konsolidoitu yhteisö ja että se kannustaa sääntelyviranomaisia panemaan täytäntöön unionin kemikaalilainsäädäntöä kansanterveyden ja ympäristön sekä innovoinnin ja kilpailukyvyn eduksi; toteaa, että virasto auttaa yrityksiä noudattamaan lainsäädäntöä, edistää kemikaalien turvallista käyttöä, antaa tietoja kemikaaleista ja paneutuu huolta aiheuttaviin kemikaaleihin;

2.  toteaa, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N: o 1907/2006(16) (Reach-asetus) mukaisesti virasto saa rahoituksensa teollisuuden suorittamista maksuista sekä unionin myöntämästä varainhoitoasetuksen 208 artiklassa tarkoitetusta tasapainottavasta avustuksesta; toteaa, että virasto keräsi vuonna 2016 maksutuloina yhteensä 33 377 004 euroa (vuonna 2015 vastaava määrä oli 23 785 474 euroa), kun taas unionin tuki oli 58 919 188 euroa (vuonna 2015 tukea ei myönnetty lainkaan), ja että tämän lisäksi vuonna 2015tuloja saatiin EFTA-maiden maksuosuuksista kaikkiaan 1 626 575 euroa;

3.  panee merkille, että vuonna 2016 vastaanotettiin noin 10 700 rekisteröintiasiakirjaa (kyse oli useimmiten tietojen päivittämisestä) sekä 200 ilmoitusta erilaisten tuotteiden ja prosessien tutkimisesta ja kehittämisestä ja että kaiken kaikkiaan ilmoituksia vastaanotettiin 29 prosenttia enemmän kuin vuonna 2015;

4.  panee merkille, että vuonna 2016 virasto jatkoi integroidun sääntelystrategiansa täytäntöönpanoa, jolla saatetaan yhteen kaikki Reach-asetusta ja merkintöjä ja luokituksia koskevaa asetusta koskevat prosessit, asiaankuuluvien asetusten tavoitteen saavuttamiseksi sekä Reach-asetusta ja merkintöjä ja luokituksia koskevaa asetusta koskevien prosessien integroinnissa edistymiseksi;

5.  kehottaa komissiota käynnistämään periaatekeskustelun asianomaisten sidosryhmien kanssa, jotta voidaan tarkastella unionin lainsäädäntöä, joka liittyy elintarvikkeiden, kemikaalien ja niihin liittyvien tuotteiden riskinarviointiin, ja tällaisen lainsäädännön tehokkuutta;

6.  pitää myönteisenä Reachin toimintaa koskevan toisen viisivuotisraportin julkaisemista, jota voidaan hyödyntää Reach-asetuksen toisessa arvioinnissa;

7.  toteaa varainhoitoasetuksen 208 artiklaan viitaten, että virasto keräsi biosidivalmisteista vuonna 2016 maksutuloina yhteensä 7 612 146 euroa (vuonna 2015 vastaava määrä oli 5 423 667 euroa), kun taas unionin tuki oli 850 000 euroa (vuonna 2015 vastaava määrä oli 5 789 000 euroa), ja että tämän lisäksi tuloja saatiin EFTA-maiden, muun muassa Sveitsin, maksuosuuksista kaikkiaan 142 379 euroa;

8.  panee merkille, että talousarvion hallinta oli haastavampaa vuonna 2016 kuin aiempina vuosina, sillä maksuperusteisen rahoituksen laajuutta, etenkin biosidihakemusten kohdalla, oli vaikea ennakoida;

9.  panee huolestuneena merkille, että unionin säänneltyjen tuotteiden riskiarvioinnista vastaavilla sääntelyvirastoilla, erityisesti Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisella (EFSA), ei ole riittäviä resursseja näiden tehtävien hoitamiseen; katsoo, että virastolle ja EFSAlle olisi sen vuoksi myönnettävä riittävät resurssit, jotta ne voivat hoitaa erityiset tehtävänsä;

10.  toteaa, että virasto saavutti vuonna 2016 palvelukseenottotavoitteensa, sillä vuoden loppuun mennessä oli täytetty 98 prosenttia Reach-asetusta ja merkintöjä ja luokituksia koskevaa asetusta sekä ennakkosuostumusta ja biosidivalmisteita koskevista toimista; korostaa, että virastolle olisi myönnettävä riittävästi henkilöresursseja ja varoja, koska sen työtaakka ei ole vähentynyt vuonna 2016;

11.  toteaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N: o 649/2012(17) (PIC-asetus) ja varainhoitoasetuksen 208 artiklaan viitaten, että unioni maksoi vuonna 2016 virastolle 1 151 000 euroa avustuksina, jotka liittyivät tiettyjen vaarallisten kemikaalien ja torjunta-aineiden kansainväliseen kauppaan;

12.  panee merkille, että YK: n alajärjestöjen, kuten Kansainvälisen syöväntutkimuslaitoksen, osallistuminen tarkkailijoina viraston työhön hyväksyttiin vuonna 2016;

13.  pitää myönteisenä viraston avoimuuspolitiikan mukaisesti uudelleensuunniteltua viraston jakeluportaalia ja mikrosivujen käynnistämistä kuluttajien informoimiseksi kemikaaleista;

14.  panee merkille, että vuonna 2016 viraston henkilöstö osallistui eturistiriitojen ennaltaehkäisyä koskevaan pakolliseen koulutukseen sekä Euroopan petostentorjuntaviraston järjestämään koulutukseen petostentorjunnasta;

15.  on tyytyväinen siihen, että tilintarkastustuomioistuin on ilmoittanut, että viraston tilinpäätöksen perustana olevat toimet olivat varainhoitovuonna 2016 olennaisilta osiltaan lailliset ja sääntöjenmukaiset, mutta panee merkille tilintarkastustuomioistuimen huomautukset siitä, että seuraavalle varainhoitovuodelle siirrettyjen sidottujen määrärahojen osuus oli osastossa 3 (REACHiä koskevat toimintamenot) edelleen suuri: niiden määrä oli 10,1 miljoonaa euroa eli 39 prosenttia (vuonna 2015: 7,3 miljoonaa euroa eli 32 prosenttia) ja osuus oli vielä suurempi osastossa 4 (biosideja koskevat toimintamenot): 1,3 miljoonaa euroa eli 68 prosenttia (2015: 1,5 miljoonaa euroa eli 74 prosenttia); toteaa, että näin suuri seuraavalle varainhoitovuodelle siirrettyjen määrärahojen osuus on vastoin talousarvion vuotuisuusperiaatetta; suosittelee, että virasto ottaisi huomioon tilintarkastustuomioistuimen seuraavan neuvon: ”Virasto voi harkita jaksotettujen talousarviomäärärahojen käytön lisäämistä. Tällä tavoin otettaisiin paremmin huomioon tapahtumien monivuotisuus ja sopimusten tekemisen, toimitusten ja maksujen väliset väistämättömät viipeet.”;

16.  suosittelee käytettävissä olevien tietojen perusteella, että Euroopan kemikaaliviraston pääjohtajalle myönnetään vastuuvapaus viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016.

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

24.1.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

43

1

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Elena Gentile, Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike Müller, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Jiří Maštálka

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

43

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

GUE/NGL

Stefan Eck, Jiří Maštálka

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Nuno Melo, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Seb Dance, Elena Gentile, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julia Reid

2

0

ECR

Julie Girling

EFDD

Piernicola Pedicini

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

20.3.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

5

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

5

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

EUVL C 417, 6.12.2017, s. 98.

(2)

EUVL C 417, 6.12.2017, s. 98.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

(5)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

EUVL C 417, 6.12.2017, s. 98.

(7)

EUVL C 417, 6.12.2017, s. 98.

(8)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

(10)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

EUVL C 443, 29.11.2016, s. 21.

(12)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N: o 966/2012, annettu 25. lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

(13)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 649/2012, annettu 4. heinäkuuta 2012, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 60).

(14)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2018)0000.

(15)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N: o 966/2012, annettu 25. lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

(16)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N: o 1907/2006, annettu 18. joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (Reach), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).

(17)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 649/2012, annettu 4. heinäkuuta 2012, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 60).

Päivitetty viimeksi: 12. huhtikuuta 2018Oikeudellinen huomautus