Postupak : 2017/2167(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0086/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0086/2018

Rasprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.38

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0143

IZVJEŠĆE     
PDF 646kWORD 64k
23.3.2018
PE 613.473v02-00 A8-0086/2018

o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za kemikalije za financijsku godinu 2016.

(2017/2167(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Bart Staes

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za kemikalije za financijsku godinu 2016.

(2017/2167(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2016. s odgovorom Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 – C8-0077/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ(4), a posebno njezin članak 97.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0086/2018),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Europske agencije za kemikalije za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2016.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za kemikalije, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2016.

(2017/2167(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2016. s odgovorom Agencije(6),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(7) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 – C8-0077/2018),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(8), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ(9), a posebno njezin članak 97.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(10), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0086/2018),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2016.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za kemikalije, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2016.

(2017/2167(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0086/2018),

A.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnica tijelo nadležno za davanje razrješnica naglašava da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti, uvođenjem koncepta izrade proračuna temeljene na uspješnosti i dobrim upravljanjem ljudskim resursima;

B.  budući da je prema izvještaju o prihodima i rashodima(11) Europske agencije za kemikalije („Agencija”) za financijsku godinu 2016. njezin konačni proračun iznosio 110 840 957 EUR, što je smanjenje od 7,82 % u odnosu na 2015. godinu;

C.  budući da je Agencija primila subvencije Unije u iznosu od 60 937 000 EUR, što je znatno povećanje u iznosu od 55 903 000 EUR, uglavnom zbog provedbe uredbi o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH), o biocidnim proizvodima i o prethodnom informiranom pristanku;

D.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2016. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

1.  podsjeća na to da je Agencija konsolidirani subjekt u skladu s člankom 185. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(12) („Financijska uredba”) i da predstavlja pokretačku silu među regulatornim tijelima kad je riječ o izvršenju zakonodavstva Unije o kemikalijama u korist zdravlja ljudi i okoliša, kao i u svrhu inovacija i konkurentnosti; napominje da Agencija pomaže poduzećima pri usklađivanju sa zakonodavstvom, promiče sigurnu uporabu kemikalija, pruža informacije o kemikalijama i bavi se kemikalijama koje izazivaju zabrinutost;

Upravljanje proračunom i financijama

2.  napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2016. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 97 %, što je smanjenje od 1,48 %; nadalje primjećuje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanje iznosila 86 %, što predstavlja smanjenje od 1,84 % u odnosu na prethodnu godinu;

3.  ističe da je 2016. godine 46 % rashoda Agencije pokriveno prikupljenim naknadama i pristojbama, uključujući po prvi put visok udio naknade od zahtjeva za odobrenje; s tim u vezi poziva da se u rad Agencije uvrste zaštitne mjere kako bi ona mogla i dalje biti neovisna u odnosu na industriju, a posebno kako bi mogla zadržati kritično i neovisno stajalište prema istraživanjima industrije;

4.  u vezi s biocidnim proizvodima napominje da je, kao što je navedeno u članku 208. Financijske uredbe, Agencija 2016. prikupila prihode od naknada u ukupnom iznosu od 7 612 146 EUR (u usporedbi s 5 423 667 EUR 2015.), dok je subvencija Unije iznosila 850 000 EUR (u usporedbi s 5 789 000 EUR 2015.) te da su, povrh toga, primljeni doprinosi iz EFTA-e, uključujući Švicarsku, iznosili 142 379 EUR;

5.  priznaje da su, u skladu s Uredbom (EU) br. 649/2012(13) (Uredba o prethodnom informiranom pristanku) i kako je utvrđeno u članku 208. Financijske uredbe, subvencije Unije Agenciji za određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini iznosile 1 151 000 EUR;

6.  sa zabrinutošću primjećuje da regulatorne agencije Unije odgovorne za procjenu rizika reguliranih proizvoda, a posebno Agencija i Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA), ne raspolažu dostatnim sredstvima za uspješno izvršavanje tih dužnosti; stoga bi trebalo Agenciji i EFSA-i dodijeliti dostatna sredstva kako bi mogli obavljati svoje posebne zadaće;

Prijenosi

7.  napominje da je Agencija izvršila 23 prijenosa u ukupnom iznosu od 816 000 EUR; sa zadovoljstvom napominje da su razina i narav prijenosa sredstava tijekom 2016. ostale u granicama financijskih pravila;

Obveze i prijenosi

8.  prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da su prijenosi rezerviranih odobrenih sredstava za glavu III. (operativni rashodi REACH-a) ostali visoki i iznosili 10 100 000 EUR, tj. 39 % (u usporedbi s 7 300 000 EUR 2015., tj. 32 %), a još su viši za glavu IV (operativni rashodi u vezi s biocidima) te iznose 1 300 000 EUR, tj. 68 % (u usporedbi s 1 500 000 EUR 2015., tj. 74 %). skreće pozornost na komentar Revizorskog suda da bi Agencija mogla razmotriti povećanje uporabe diferenciranih proračunskih odobrenih sredstava kako bi se primjerenije odrazila višegodišnja priroda poslovanja i u obzir uzela neizbježna kašnjenja između potpisivanja ugovora, isporuka i plaćanja;

9.  prima na znanje iz odgovora Agencije da se najveći iznosi prijenosa odnose na višegodišnje projekte razvoja IT-a i ugovore s izvjestiteljima za evaluaciju tvari koji uključuju zakonski rok od 12 mjeseci s početkom od datuma usvajanja kliznog akcijskog plana Zajednice u ožujku; prima na znanje za potonje da je Agencija već kreirala diferenciranu proračunsku liniju za 2017. koja će smanjiti nominalnu stopu prijenosa za 2017. i kasnije; prima na znanje da će Agencija također razmotriti mogućnost korištenja diferenciranih proračunskih linija za rashode u vezi s informatikom u budućnosti; poziva Agenciju da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o svim odlukama u vezi s time;

10.  napominje da prijenosi mogu često biti djelomično ili potpuno opravdani zbog višegodišnje prirode operativnih programa agencija, ne upućuju nužno na nedostatke u planiranju i provedbi proračuna te nisu uvijek u suprotnosti s proračunskim načelom jedne godine, posebice ako se planiraju unaprijed i priopćuju Revizorskom sudu;

Politike javne nabave i zapošljavanja

11.  napominje da je ostvaren cilj u pogledu zapošljavanja u Agenciji i da je krajem 2016. popunjeno 98 % radnih mjesta za područja REACH-a/CLP-a (klasifikacija, označavanje i pakiranje tvari i smjesa) i PIC-a (izvoz i uvoz opasnih kemikalija);

12.  opaža da je u planu radnih mjesta 455 privremenih radnih mjesta (od ukupno 465 radnih mjesta odobrenih u skladu s proračunom Unije) bilo popunjeno na dan 31. prosinca 2016. u usporedbi s 467 radnih mjesta 2015. godine;

13.  prima na znanje da je 2016. godine od 590 članova osoblja Agencije (u ekvivalentima punog radnog vremena) njih devetero bilo iz redova upućenih nacionalnih stručnjaka, 101 iz redova ugovornog osoblja, tri su člana bila privremeno osoblje i 22 konzultanta;

14.  sa zadovoljstvom prima na znanje da je, gledajući broj popunjenih radnih mjesta na dan 31. prosinca 2016., postignuta ravnoteža spolova s obzirom na to da su žene predstavljale 53 %, a muškarci 47 %;

15.  sa zadovoljstvom prima na znanje da je, u usporedbi s komparativnom analizom provedenom u Agenciji 2015., zabilježen veći udio operativnog osoblja i manji udio osoblja za administrativnu potporu, u skladu s rezultatima analize koju je provela Komisija;

16.  napominje da je 2016. Agencija potpisala 630 ugovora, od kojih je 423 bilo okvirnih, dok je njih 207 proizašlo iz novih postupaka javne nabave; primjećuje da je 26 ugovora iz potonje kategorije potpisano kao rezultat izvanrednih pregovaračkih postupaka na temelju relevantnih pravila Financijske uredbe; sa zadovoljstvom napominje da svake godine do 30 lipnja Agencija na svojoj internetskoj stranici objavljuje popis ugovaratelja za prethodnu godinu;

17.  prima na znanje da je osoblje Agencije 2016. u prosjeku bilo odsutno s posla zbog bolovanja 7,9 dana; s određenom razinom zabrinutosti primjećuje da su 2016. zaposlenici na aktivnostima namijenjenima njihovoj dobrobiti u prosjeku proveli manje od jednog dana; prima na znanje da je Agencija provela svoj prvi akcijski plan za zdravlje i dobrobit na organizacijskoj razini te izvijestila o aktivnostima za dobrobit koje je uvela 2016., kao što su aktivnosti jačanja zajedništva, dani izvan ureda, sezonski događaji, sportska ponuda, zdravstvena izobrazba, liječnički pregled, potpora za obitelji i psihološko savjetovanje;

18.  sa zadovoljstvom prima na znanje da Agencija raspolaže mrežom savjetnika od povjerenja koja se sastoji od kolega iz različitih odjela Agencije obučenih za neformalno rješavanje sukoba na radnom mjestu i optužbi za navodno uznemiravanje;

19.  sa zadovoljstvom prima na znanje da su 2016. savjetnici od povjerenja zabilježili dva slučaja u kojima se radilo o mogućim elementima uznemiravanja; ti su slučajevi obrađeni u neslužbenom postupku pa službeni postupak nije pokrenut, odnosno predmeti nisu izneseni pred sud;

20.   prima na znanje da Agencija jedno službeno vozilo koristi za prijevoz izvršnog direktora pri obavljanju službenih dužnosti, no ne dozvoljava upotrebu tog vozila u privatne svrhe;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa, transparentnost i demokratičnost

21.  sa zadovoljstvom prima na znanje da je Agencija, skladu s preporukama tijela nadležnog za davanje razrješnice iz 2014., u svoje godišnje izvješće za 2016. uključila posebno poglavlje o transparentnosti, odgovornosti i integritetu;

22.  sa zadovoljstvom prima na znanje da su u okviru politike o transparentnosti Agencije 2016. javnosti pružena na uvid znatna poboljšanja, uključujući redizajnirani portal za širenje informacija Agencije i mikrostranicu za informiranje potrošača o kemikalijama;

23.  prima na znanje da je Agencija, na osnovu svog postupka za sprečavanje mogućih sukoba interesa i upravljanje takvim slučajevima, uvela pristup koji uključuje sustavnu provjeru mogućih sukoba prije dodjele zadataka članovima osoblja; nadalje prima na znanje da svi članovi tijela Agencije, nakon što stupe na funkciju, svake godine predaju izjavu o financijskim interesima koju pregledava njihov nadređeni i koja se objavljuje na internetskoj stranici Agencije;

24.  potvrđuje da svi članovi osoblja pri napuštanju Agencije moraju potpisati izjavu o dužnostima nakon prestanka radnog odnosa; napominje da je Agencija samo u jednom od 22 slučaja u kojima su članovi osoblja 2016. napustili Agenciju smatrala nužnim nametnuti posebne uvjete prije odobrenja novog zaposlenja;

25.  napominje da je Agencija u lipnju 2015. usvojila smjernice za zviždače; prima na znanje da sustavi unutarnje kontrole Agencije u sebi imaju integriran sustav za sprečavanje prijevara, s naglaskom na rizična područja kao što su financijske transakcije, javna nabava i odabir; prima na znanje da je ažurirana strategija Agencije protiv prijevara usvojena 2016., s naglaskom na razvoj raširene kulture borbe protiv prijevara u Agenciji; sa zadovoljstvom prima na znanje da aktivnosti provedene 2016. uključuju obavezno osposobljavanje preko interneta o sprečavanju sukoba interesa i osposobljavanje za sve članove osoblja o sprečavanju prijevara koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara;

26.  ističe da je potrebno osnovati nezavisno tijelo za otkrivanje, savjetovanje i upućivanje s dostatnim proračunskim sredstvima kako bi se pomoglo zviždačima da preko odgovarajućih kanala dostave informacije o mogućim nepravilnostima koje utječu na financijske interese Unije, pri čemu bi se štitila njihova povjerljivost i nudila potrebna potpora i savjeti;

27.  prima na znanje da je Agencija 2016. primila 85 zahtjeva za pristup dokumentima, od čega je Agencija odobrila potpun pristup za 11 zahtjeva, za 23 zahtjeva dodijeljen je samo djelomičan pristup, a šest zahtjeva je odbijeno; poziva Agenciju da osigura da se ti zahtjevi rješavaju u duhu otvorenosti i transparentnosti te da se tako s njima i postupa;

Glavna postignuća

28.  pozdravlja tri glavna postignuća Agencije tijekom 2016., a to su:

-  veliki napori ostvareni za pružanje potpore prije svega malim i srednjim poduzećima s pomoću odgovarajućih informatičkih alata i višejezičnih smjernica s obzirom na treći rok za registraciju u okviru Uredbe REACH te novi besplatni servis u oblaku za mala i srednja poduzeća od 2017.;

-  poboljšani portal za širenje informacija koji pruža pristup prikupljenim informacijama na tri različite razine detalja tako da sadržaj može lako razumjeti šira javnost, ali i specijalizirani tehničko-znanstveni stručnjaci;

-  objava drugog petogodišnjeg izvješća o djelovanju u području REACH-a/CLP-a (klasifikacija, označavanje i pakiranje tvari i smjesa) i PIC-a (izvoz i uvoz opasnih kemikalija) koje sadrži obveze o daljnjim poboljšanjima kao i preporuke Komisiji i nadležnim tijelima država članica; to je izvješće doprinijelo pripremnim studijama Komisije za evaluaciju Uredbe REACH u okviru programa REFIT;

Unutarnja revizija

29.  prima na znanje da je Služba za unutarnju reviziju Komisije 2016. provela reviziju aktivnosti u okviru Uredbe o biocidnim proizvodima u Europskoj agenciji za kemikalije; nadalje napominje da je u vezi s tom revizijom Služba za unutarnju reviziju izdala tri „važne” i nijednu „vrlo važnu” ili „kritičnu” preporuku; prima na znanje da je Agencija osmislila akcijski plan kao odgovor na izdane preporuke; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o provedbi tog akcijskog plana;

30.  napominje da je Služba za unutarnju reviziju Agencije provela revizije pouzdanosti o praćenju procjena odluka iz dosjea, stručnim skupinama u Agenciji za kemikalije i žalbenim postupkom pred žalbenim vijećem; prima na znanje da su rezultat revizija bile dvije „vrlo važne” i nekoliko „važnih” preporuka; prima na znanje činjenicu da je Odjel za unutarnju reviziju planove koje je uprava Agencije razvila kako bi odgovorila na preporuke Odjela ocijenio adekvatnima;

Uspješnost

31.  prima na znanje da je u prosincu 2016. Agencija zajedno s EFSA-om započela sa sastavljanjem smjernica za utvrđivanje kemikalija koje imaju svojstva endokrine disrupcije;

32.  sa zadovoljstvom prima na znanje da Agencija nastoji poboljšati mjerenje učinka u okviru rada na višegodišnjem odjeljku svog programskog dokumenta za razdoblje 2019. – 2021.; nadalje prima na znanje da Agencija uvodi veći broj indikatora kako bi mogla bolje izmjeriti svoju uspješnost i učinak; povrh toga prima na znanje da mreža agencija EU-a zajednički razvija okvir uspješnosti za decentralizirane agencije EU-a; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o provedbi tih indikatora;

33.  potvrđuje činjenicu da se u izvješću Revizorskog suda navodi da za razliku od većine drugih agencija, u Uredbi o osnivanju Agencije ne postoji izričiti zahtjev za periodičnim vanjskim evaluacijama njezinih aktivnosti, koje su ključni elementi za procjenu uspješnosti. no prima na znanje odgovor Agencije da je Komisija 2016. naručila vanjsku studiju procjene učinkovitosti i da je izvješće konzultanta već objavljeno na internetskim stranicama Komisije; poziva Komisiju da u sve buduće prijedloge za reviziju Uredbe o osnivanju Agencije uvrsti obveznu periodičnu evaluaciju; poziva Agenciju da na dobrovoljnoj osnovi olakša vanjske evaluacije, osobito one Revizorskog suda, sve dok ne bude doneseno potrebno zakonodavstvo;

34.  napominje da je Agencija 2016. zaprimila oko 10 700 registracijskih dosjea (uglavnom ažuriranja) i 200 obavijesti o istraživanjima i razvoju orijentiranima na proizvode i procese te da se ukupni broj zaprimljenih dosjea u usporedbi s 2015. povećao za 29 %;

Ostale primjedbe

35.  prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da se dio proračuna Agencije financira iz naknada koje se ubiru od gospodarskih subjekata iz Unije; primjećuje da se iznos pristojbi mijenja svake godine ovisno o broju registracija tvari; prima na znanje da je moguće da će se prihodi Agencije u budućnosti smanjiti zbog odluke Ujedinjene Kraljevine o napuštanju Unije; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o eventualnim mjerama ublažavanja;

36.  napominje da odluka Ujedinjene Kraljevine o istupanju iz Unije također znači operativni rizik za Agenciju jer zakonodavstvo Unije o kemikalijama kojim upravlja Agencija (Uredba REACH, Uredba o biocidnim proizvodima, Uredba o razvrstavanju, označivanju i pakiranju i Uredba o prethodnom informiranom pristanku) također predstavlja regulatorne propise unutarnjeg tržišta; napominje da bi smanjenje nadležnosti za provedbu tih uredbi na EU-27 stvorilo dodatno radno opterećenje u smislu pružanja savjeta i pomoći poduzećima iz Ujedinjene Kraljevine koja će postati poduzeća iz treće zemlje, kao i prijelazno radno opterećenje prouzročeno prijenosom regulatornog rada iz Ujedinjene Kraljevine na EU-27; napominje da su svi regulatorni postupci računalno podržani te će stoga trebati ponovno prilagoditi informatičke alate Agencije; nadalje napominje da će mogući gubitak državljana Ujedinjene Kraljevine koji su trenutačno zaposleni kao stručnjaci također imati posljedice na poslovanje; poziva Agenciju da proaktivno planira i da se pripremi za slučaj takvih mogućih gubitaka; poziva Agenciju da tijesno surađuje s Komisijom u pogledu pregovora o odluci Ujedinjenje Kraljevine o napuštanju Unije kako bi se dostatno pripremila da se umanji svaki negativan operativni ili financijski utjecaj do kojeg bi moglo doći;

37.  sa zadovoljstvom primjećuje da Agencija prati emisije CO2, da se koristi videokonferencijama kako bi se smanjila nepotrebna putovanja, smanjuje veličinu i povećava učinkovitost nove zgrade utvrđivanjem zadanih minimuma u pogledu energetske učinkovitosti i građevinskih standarda, smanjuje potrošnju papira s pomoću novih, djelotvornih pisača, koristi se informatičkim alatima kao što su EasySign i Sharepoint, zamjenjuje svjetiljke u podzemnoj garaži štedljivim svjetiljkama, potiče recikliranje kako bi se stvorilo cjenovno učinkovito i ekološki prihvatljivo radno okruženje te se zalaže za daljnje smanjenje emisija CO2;

38.  prima na znanje da je Agencija 2016. nastavila provedbu svoje integrirane regulatorne strategije, čime su objedinjeni svi procesi REACH i CLP (procesi razvrstavanja, označivanja i pakiranja) kako bi se ostvario cilj utvrđen relevantnim uredbama i daljnji napredak u integraciji procesa REACH i CLP;

39.  poziva Komisiju da pokrene političku raspravu s relevantnim dionicima u cilju preispitivanja zakonodavstva Unije u vezi s procjenom rizika za hranu, kemikalije i povezane proizvode i učinkovitosti takvog zakonodavstva;

40.  prima na znanje da je 2016. odobreno sudjelovanje podorganizacija UN-a, kao što je Međunarodna agencija za istraživanje raka, kao promatrača u radu Agencije;

o

o o

41.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju... 2018.(14) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

25.1.2018

MIŠLJENJE Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za kemikalije za financijsku godinu 2016.

(2017/2167(DEC))

Izvjestiteljica za mišljenje: Adina-Ioana Vălean

PRIJEDLOZI

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  podsjeća na to da je Europska agencija za kemikalije („Agencija”) konsolidirani subjekt u skladu s člankom 185. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(15) (Financijska uredba), i da predstavlja pokretačku silu među regulatornim tijelima kada je riječ o provedbi zakonodavstva Unije o kemikalijama u korist zdravlja ljudi i okoliša, kao i u svrhu inovacija i konkurentnosti; napominje da Agencija pomaže poduzećima pri usklađivanju sa zakonodavstvom, promiče sigurnu uporabu kemikalija, pruža informacije o njima i bavi se kemikalijama koje izazivaju zabrinutost;

2.  napominje da se, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća(16) („Uredba REACH”), Agencija financira naknadama koje plaća industrija i subvencijom Unije za uravnoteženje proračuna, kako je navedeno u članku 208. Financijske uredbe; potvrđuje da je Agencija 2016. prikupila prihode od naknada u ukupnom iznosu od 33 377 004 EUR (u usporedbi s 23 785 474 EUR 2015.), dok je subvencija Unije iznosila 58 919 188 EUR (2015. nije bilo subvencije) te da su, povrh toga, primljeni doprinosi iz Europskog udruženja slobodne trgovine (EFTA) iznosili ukupno 1 626 575 EUR;

3.  napominje da je Agencija 2016. zaprimila oko 10 700 registracijskih dosjea (uglavnom ažuriranja) i 200 obavijesti o istraživanjima i razvoju orijentiranima na proizvode i procese te da se ukupni broj zaprimljenih dosjea u usporedbi s 2015. povećao za 29%;

4.  prima na znanje da je Agencija 2016. nastavila provedbu svoje integrirane regulatorne strategije, čime su objedinjeni svi procesi REACH, kao i postupci razvrstavanja, označivanja i pakiranja (CLP) kako bi se ostvario cilj utvrđen relevantnim uredbama i daljnji napredak u integraciji procesa REACH i CLP;

5.  poziva Komisiju da pokrene političku raspravu s relevantnim dionicima u cilju preispitivanja zakonodavstva Unije u vezi s procjenom rizika za hranu, kemikalije i povezane proizvode i učinkovitosti takvog zakonodavstva;

6.  pozdravlja objavljivanje drugog petogodišnjeg izvješća o primjeni Uredbe REACH, kojim se doprinosi drugom preispitivanju Uredbe REACH;

7.  u vezi s biocidnim proizvodima napominje da je, kao što je navedeno u članku 208. Financijske uredbe, Agencija 2016. prikupila prihode od naknada u ukupnom iznosu od 7 612 146 EUR (u usporedbi s 5 423 667 EUR 2015.), dok je subvencija Unije iznosila 850 000 EUR (u usporedbi s 5 789 000 EUR 2015.) te da su, povrh toga, primljeni doprinosi iz EFTA-e, uključujući Švicarsku, iznosili ukupno 142 379 EUR;

8.  napominje da je upravljanje proračunom 2016. bilo zahtjevnije nego prethodnih godina zbog teškoća u predviđanju iznosa financiranja koje se temelji na naknadama, posebno zahtjeva u vezi s biocidima;

9.  sa zabrinutošću primjećuje da regulatorne agencije Unije odgovorne za procjenu rizika reguliranih proizvoda, a posebno Agencija i Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA), ne raspolažu dostatnim sredstvima za uspješno izvršavanje tih dužnosti; stoga bi trebalo Agenciji i EFSA-i dodijeliti dostatna sredstva kako bi mogli obavljati svoje posebne zadaće;

10.  napominje da je 2016. ostvaren cilj Agencije u pogledu zapošljavanja i da je krajem te godine popunjeno 98 % radnih mjesta za procese u okviru REACH/CLP-a, postupak prethodnog informiranog pristanka (PIC) i biocidne proizvode; ističe da bi Agenciji trebalo dodijeliti dostatne ljudske i financijske resurse s obzirom na to da se radno opterećenje Agencije tijekom 2016. nije smanjilo;

11.  priznaje da su, u skladu s Uredbom (EU) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(17) (Uredba o prethodnom informiranom pristanku) i kako je utvrđeno u članku 208. Financijske uredbe, subvencije Unije Agenciji za određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini iznosile 1 151 000 EUR;

12.  prima na znanje da je 2016. odobreno sudjelovanje podorganizacija UN-a, kao što je Međunarodna agencija za istraživanje raka, kao promatrača u radu Agencije;

13.  pozdravlja redizajn javnog portala Agencije i pokretanje internetske mikrostranice za obavješćivanje potrošača o kemikalijama, što je provedeno u okviru politike transparentnosti Agencije;

14.  prima na znanje da je osoblje Agencije 2016. sudjelovalo u obaveznom osposobljavanju o sprečavanju sukoba interesa i u osposobljavanju o sprečavanju prijevara koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara;

15.  pozdravlja činjenicu da je Revizorski sud objavio da su transakcije prikazane u godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za financijsku godinu 2016. bile zakonite i pravilne u svim bitnim aspektima, primajući na znanje primjedbe Revizorskog suda o tome da je razina prijenosa odobrenih sredstava za preuzete obveze za glavu III. (operativni rashodi REACH-a) ostala visoka, tj. 10,1 milijun EUR ili 39 % (2015.: 7,3 milijuna EUR ili 32 %), a još viša za glavu IV. (operativni rashodi u vezi s biocidima), 1,3 milijuna EUR ili 68 % (2015.: 1,5 milijun EUR ili 74 %), te o tome da je tako visoka razina prenesenih sredstava u suprotnosti s proračunskim načelom jedne godine; preporučuje da Agencija prihvati savjet Revizorskog suda: „Agencija bi mogla razmotriti povećanje uporabe diferenciranih proračunskih odobrenih sredstava kako bi se primjerenije odrazila višegodišnja priroda poslovanja i uzela u obzir neizbježna kašnjenja između potpisivanja ugovora, isporuka i plaćanja.”;

16.  na temelju dostupnih činjenica preporučuje da se izvršnom direktoru Europske agencije za kemikalije da razrješnica za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2016.

INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

24.1.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

43

1

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Elena Gentile, Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike Müller, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Jiří Maštálka

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

43

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

GUE/NGL

Stefan Eck, Jiří Maštálka

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Nuno Melo, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Seb Dance, Elena Gentile, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julia Reid

2

0

ECR

Julie Girling

EFDD

Piernicola Pedicini

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

20.3.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

19

5

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

5

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 417, 6.12.2017., str. 98.

(2)

SL C 417, 6.12.2017., str. 98.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 396, 30.12.2006., str. 1.

(5)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(6)

SL C 417, 6.12.2017., str. 98.

(7)

SL C 417, 6.12.2017., str. 98.

(8)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(9)

SL L 396, 30.12.2006., str. 1.

(10)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(11)

SL C 443, 29.11.2016., str. 4.

(12)

  Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).

(13)

  Uredba (EU) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija (SL L 201, 27.7.2012., str. 60.).

(14)

Usvojeni tekstovi, P8_TA-PROV(2018)0000.

(15)

  Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).

(16)

  Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.).

(17)

  Uredba (EU) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija (SL L 201, 27.7.2012., str. 60.).

Posljednje ažuriranje: 12. travnja 2018.Pravna napomena