Procedūra : 2017/2167(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0086/2018

Pateikti tekstai :

A8-0086/2018

Debatai :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsavimas :

PV 18/04/2018 - 12.38

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0143

PRANEŠIMAS     
PDF 728kWORD 65k
23.3.2018
PE 613.473v02-00 A8-0086/2018

dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2167(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Bart Staes

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2167(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos cheminių medžiagų agentūros 2016 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 20 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8-0077/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB(4), ypač į jo 97 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(5), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0086/2018),

1.  patvirtina Europos cheminių medžiagų agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos cheminių medžiagų agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2017/2167(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos cheminių medžiagų agentūros 2016 finansinių metų galutines metines finansines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymu(6),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(7),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 20 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Agentūra įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8-0077/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(8), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB(9), ypač į jo 97 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(10), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0086/2018),

1.  pritaria Europos cheminių medžiagų agentūros 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos cheminių medžiagų agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2017/2167(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0086/2018),

A.  kadangi vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija pabrėžia, kad ypač svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją ir užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

B.  kadangi, remiantis Europos cheminių medžiagų agentūros (toliau – Agentūra) pajamų ir išlaidų ataskaita(11), galutinis jos 2016 finansinių metų biudžetas buvo 110 840 957 EUR, t. y. 7,82 proc. mažesnis, palyginti su 2015 m.;

C.  kadangi Agentūra gavo 60 937 000 EUR Sąjungos subsidijų, o tai yra gerokai, t. y. 55 903 000 EUR, daugiau iš esmės dėl to, kad ji įgyvendino reglamentus dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), biocidinių produktų ir sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto (PIC);

D.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2016 finansinių metų Agentūros metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie gavo pagrįstą patikinimą, jog Agentūros metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

1.  primena, kad Agentūra yra konsoliduotas subjektas pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(12) (Finansinis reglamentas) 185 straipsnį ir varomoji jėga tarp reguliavimo institucijų įgyvendinant Sąjungos teisės aktus dėl cheminių medžiagų siekiant žmonių sveikatos ir aplinkos gerovės, taip pat įtvirtinant inovacijas ir didinant konkurencingumą; pažymi, kad Agentūra padeda įmonėms laikytis teisės aktų, skatina saugų cheminių medžiagų naudojimą, teikia informaciją apie chemines medžiagas ir sprendžia susirūpinimą keliančius su cheminėmis medžiagomis susijusius klausimus;

Biudžeto ir finansų valdymas

2.  pažymi, kad dėl 2016 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 97 proc., t. y. 1,48 proc. mažesnis; be to, pažymi, kad mokėjimų asignavimų įvykdymo lygis buvo 86 proc., t. y. 1,84 proc. mažesnis, palyginti su praėjusiais metais;

3.  atkreipia dėmesį į tai, kad pasitelkiant Agentūros surinktus mokesčius ir rinkliavas, įskaitant didelę dalį mokesčių už paraiškas autorizacijai gauti (o tai pirmas kartas), 2016 m. buvo padengta 46 proc. jos išlaidų; atsižvelgdamas į tai ragina Agentūros darbe numatyti apsaugos priemones, kad ji ir toliau būtų nepriklausoma nuo pramonės įmonių ir visų pirma išlaikytų kritišką nepriklausomą požiūrį į pramonės vykdomus mokslinius tyrimus;

4.  atkreipia dėmesį į tai, kad, kaip nurodyta Finansinio reglamento 208 straipsnyje, 2016 m. Agentūros pajamos iš mokesčių, kalbant apie biocidinius produktus, iš viso sudarė 7 612 146 EUR (palyginti 2015 m. atitinkama suma siekė 5 423 667 EUR), o Sąjungos subsidija buvo 850 000 EUR (palyginti 2015 m. atitinkama suma siekė 5 789 000 EUR), ir dar buvo gauti ELPA, įskaitant Šveicariją, įnašai, kurie siekė 142 379 EUR;

5.  pripažįsta tai, kad, atsižvelgiant į Reglamentą (ES) Nr. 649/2012(13) (Sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, reglamentas) ir remiantis Finansinio reglamento 208 straipsniu, 2016 m. Sąjungos subsidija Agentūrai už tam tikras pavojingas chemines medžiagas ir pesticidus, kuriais prekiaujama vykdant tarptautinę prekybą, siekė 1 151 000 EUR;

6.  su susirūpinimu pažymi, kad Sąjungos reguliavimo agentūros, atsakingos už reguliuojamų produktų rizikos vertinimą, visų pirma Agentūra ir Europos maisto saugos tarnyba (EFSA), neturi pakankamai išteklių, kad veiksmingai vykdytų šias užduotis; taigi Agentūrai ir EFSA turėtų būti suteikta pakankami išteklių, kad jos galėtų vykdyti savo konkrečias užduotis;

Perkėlimai

7.  pažymi, kad Agentūra iš viso atliko 23 perkėlimus, kurie sudarė 816 000 EUR; su pasitenkinimu pažymi, kad lėšų perkėlimų lygis ir pobūdis 2016 m. ir toliau atitiko finansines taisykles;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

8.  pažymi, kad, Audito Rūmų ataskaitos duomenimis, III antraštinės dalies (REACH srities veiklos išlaidos) įsipareigotų asignavimų perkėlimų į kitus metus lygis liko aukštas: jis sudarė 10 100 000 EUR arba 39 proc. (palyginti su 7 300 000 EUR 2015 m., t. y. 32 proc.), o IV antraštinės dalies (biocidų srities veiklos išlaidos) perkėlimų lygis buvo dar aukštesnis: jis sudarė 1 300 000 EUR arba 68 proc. (palyginti su 1 500 000 EUR 2015 m., t. y. 74 proc.); atkreipia dėmesį į Audito Rūmų pastabą, kuria Agentūrai patariama apsvarstyti galimybę naudoti daugiau diferencijuotų biudžeto asignavimų, siekiant geriau atspindėti daugiametį operacijų pobūdį ir neišvengiamus vėlavimus tarp sutarčių pasirašymo, vykdymo ir mokėjimų;

9.  atsižvelgdamas į Agentūros atsakymą pažymi, kad didžiausios perkeltos sumos susijusios su daugiamečiais IT vystymo projektais ir medžiagų vertinimo pranešėjų sutartimis, kuriose numatytas teisės aktais nustatytas 12 mėnesių laikotarpis, skaičiuojamas nuo kovo mėn., kai buvo patvirtintas Koreguojamasis Bendrijos veiksmų planas; pažymi, kad pastarosioms 2017 m. Agentūra jau numatė atskirą biudžeto eilutę, dėl to nuo 2017 m. mažės nominalus perkėlimų lygis; pažymi, kad Agentūra taip pat apsvarstys galimybę ateityje IT sąnaudoms skirti atskiras biudžeto eilutes; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie bet kokį šiuo klausimu priimtą sprendimą;

10.  pažymi, kad perkėlimus į kitą laikotarpį dažnai galima iš dalies arba visiškai paaiškinti daugiamečiu agentūrų veiklos programų pobūdžiu ir jie nebūtinai parodo biudžeto planavimo ir įgyvendinimo trūkumus, taip pat nėra visada nesuderinami su biudžeto metinio periodiškumo principu, ypač jei yra suplanuoti iš anksto ir apie juos pranešta Audito Rūmams;

Viešųjų pirkimų ir personalo politika

11.  pažymi, kad Agentūros darbuotojų įdarbinimo tikslas pasiektas ir kad iki 2016 m. pabaigos Agentūra užpildė 98 proc. etatų REACH / CLP (medžiagų ir mišinių klasifikavimas, ženklinimas ir pakavimas) ir PIC (pavojingų cheminių medžiagų eksportas ir importas) srityse;

12.  remdamasis etatų planu pažymi, kad 2016 m. gruodžio 31 d. buvo užimti 455 laikinieji etatai (iš 465 pagal Sąjungos biudžetą leistinų laikinųjų etatų), palyginti su 467 laikinaisiais etatais 2015 m.;

13.  pažymi, kad 2016 m. Agentūroje dirbo 590 (etato ekvivalentai) darbuotojų, iš jų devyni deleguotieji nacionaliniai ekspertai, 101 sutartininkas, trys laikinieji darbuotojai ir 22 konsultantai;

14.  džiaugdamasis pažymi, kad, atsižvelgiant į 2016 m. gruodžio 31 d. užimtų etatų skaičių, lyčių pusiausvyra buvo išlaikyta, nes Agentūroje dirbo 53 proc. moterų ir 47 proc. vyrų;

15.  su pasitenkinimu pažymi, kad, remiantis Komisijos lyginamosios analizės rezultatais, Agentūroje, palyginti su 2015 m. atlikta lyginamąja analize, padaugėjo pagrindinę veiklą vykdančių darbuotojų ir sumažėjo pagalbinio administracijos personalo;

16.  pažymi, kad 2016 m. Agentūra pasirašė 630 sutarčių, iš jų 423 sutartys sudarytos pagal preliminariąsias sutartis, o 207 – pagal naujas viešųjų pirkimų procedūras; pažymi, kad 26 antrosios kategorijos sutartys buvo pasirašytos po išimtinių derybų procedūrų, vadovaujantis atitinkamomis Finansinio reglamento taisyklėmis; su pasitenkinimu pažymi, kad Agentūra savo svetainėje kasmet iki birželio 30 d. paskelbia praėjusių metų metinį rangovų sąrašą;

17.  pažymi, kad 2016 m. vidutinė Agentūros darbuotojų laikinojo nedarbingumo atostogų trukmė buvo 7,9 dienos; šiek tiek susirūpinęs pažymi, kad 2016 m. gerovės užtikrinimo veiklai vienas Agentūros darbuotojas skyrė mažiau kaip vieną dieną; pripažįsta, kad Agentūra įgyvendino savo pirmąjį sveikatos ir gerovės veiksmų planą organizaciniu lygmeniu ir nurodė, kokią gerovės užtikrinimo veiklą ji vykdė 2016 m., pavyzdžiui, komandos kūrimo veiklą, išvažiuojamuosius posėdžius, sezoninius renginius, sporto renginius, mokymus sveikatos tema, sveikatos tikrinimą, paramą šeimoms ir psichologines konsultacijas;

18.  su pasitenkinimu pažymi, kad Agentūra valdo konfidencialių patarėjų tinklą, kurį sudaro įvairiuose Agentūros padaliniuose dirbantys kolegos, kurie buvo parengti neoficialiai spręsti konfliktus darbo vietoje ir nagrinėti tariamo priekabiavimo atvejus;

19.  su pasitenkinimu pažymi, kad 2016 m. du su pastebėtomis priekabiavimo apraiškomis susiję atvejai, apie kuriuos pranešė konfidencialūs patarėjai, buvo nagrinėjami pagal neoficialią procedūrą, ir kad nebuvo pradėta jokia oficiali procedūra, taigi nebuvo kreiptasi į teismą;

20.  pažymi, kad Agentūra naudojasi viena tarnybine transporto priemone, kad tarnybines funkcijas atliekančiam vykdomajam direktoriui galėtų teikti vežimo paslaugas, tačiau neleidžia jos naudoti asmeniniams tikslams;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas ir demokratija

21.  su pasitenkinimu pažymi, kad Agentūra, laikydamasi 2014 m. pateiktos biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos rekomendacijos, į 2016 m. metinę ataskaitą įtraukė atskirą skyrių dėl skaidrumo, atskaitomybės ir patikimumo;

22.  su pasitenkinimu pažymi, kad vykdant Agentūros skaidrumo politiką 2016 m. visuomenei buvo pranešta apie pagrindinius patobulinimus, įskaitant visiškai naujai sukurtą Agentūros informacijos sklaidos portalą ir mikrosvetainę, kuriuose vartotojams teikiama informacija apie chemines medžiagas;

23.  pažymi, kad, remdamasi savo galimų interesų konfliktų prevencijos ir valdymo procedūra, Agentūra įgyvendino metodą, pagal kurį prieš pavedant užduotis darbuotojams sistemingai tikrinama, ar nėra galimų konfliktų; be to, pažymi, kad visų pareigas pradėjusių eiti Agentūros organų darbuotojų metinė interesų deklaracija yra peržiūrima atitinkamų jų vadovų ir skelbiama Agentūros svetainėje;

24.  pripažįsta, kad išeidami iš darbo Agentūros darbuotojai turi pasirašyti deklaraciją dėl įsipareigojimų nutraukus darbo santykius; pažymi, kad 2016 m. iš darbo išėjo 22 Agentūros darbuotojai, tačiau tik vienu iš šių atvejų Agentūrai atrodė būtina prieš leidžiant užmegzti naujus darbo santykius nustatyti specialias sąlygas;

25.  pažymi, kad 2015 m. birželio mėn. Agentūra priėmė gaires dėl informatorių; pažymi, kad taikant Agentūros vidaus kontrolės sistemas užtikrinama sukčiavimo prevencija, daugiausia dėmesio skiriant rizikingoms sritims, pavyzdžiui, finansiniams sandoriams, viešiesiems pirkimams ir atrankoms; pažymi, kad 2016 m. gruodžio mėn. buvo priimta atnaujinta Agentūros kovos su sukčiavimu strategija, kurioje daugiausia dėmesio skiriama pastangoms Agentūroje plėtoti plataus masto kovos su sukčiavimu kultūrą; su pasitenkinimu pažymi, kad 2016 m. vykdyta veikla apima privalomus internetinius mokymus interesų konfliktų prevencijos klausimais ir Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) visiems darbuotojams skirtus mokymus sukčiavimo prevencijos klausimais;

26.  tvirtina, kad reikia sukurti nepriklausomą faktų atskleidimo, patariamąjį ir konsultacinį organą, kuriam būtų skirta pakankamai biudžeto išteklių, siekiant padėti informatoriams naudotis tinkamais kanalais savo turimai informacijai apie galimus pažeidimus, kurie daro poveikį Sąjungos finansiniams interesams, atskleisti, kartu apsaugant informatorių konfidencialumą ir teikiant jiems reikiamą paramą ir patarimus;

27.  pažymi, kad 2016 m. Agentūra gavo 85 prašymus susipažinti su dokumentais; 11 iš šių prašymų pateikėjų Agentūra leido išsamiai susipažinti su dokumentais, 23 prašymų pateikėjams – tik iš dalies susipažinti su dokumentais, o šešiems prašymų pateikėjams su dokumentais susipažinti neleista; ragina Agentūrą užtikrinti, kad į šiuos prašymus būtų reaguojama laikantis atvirumo ir skaidrumo principų ir kad jie būtų tinkamai tvarkomi;

Pagrindiniai pasiekimai

28.  palankiai vertina tris pagrindinius Agentūros nurodytus pasiekimus 2016 m., būtent:

–  įdėta daug pastangų remti visų pirma mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ) pasitelkiant atitinkamas IT priemones ir daugiakalbį orientavimą, atsižvelgiant į 3-iosios REACH registracijos galutinį terminą ir naują nemokamą MVĮ skirtą debesijos paslaugą, pradėtą teikti 2017 m.;

–  atnaujintas informacijos sklaidos portalas, kuriame trimis išsamumo lygmenimis galima susipažinti su surinktais duomenimis, – taip užtikrinama, kad duomenis galėtų suprasti ir plačioji visuomenė, ir labiau specializuoti technikos ir mokslo sričių žinovai;

–  paskelbta antroji penkerių metų REACH ir CLP reglamentų taikymo ataskaita, į kurią įtraukti įpareigojimai toliau tobulinti šių reglamentų taikymą ir Komisijai ir valstybių narių kompetentingoms institucijoms skirtos rekomendacijos; ši ataskaita padėjo Komisijai atlikti parengiamuosius tyrimus, kad galėtų įvertinti REACH pagal Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programą (REFIT);

Vidaus auditas

29.  pažymi, kad 2016 m. Komisijos Vidaus audito tarnyba (IAS) atliko pagal Biocidinių produktų reglamentą ECHA atliekamų operacijų auditą; be to, pažymi, kad atlikusi šį auditą Vidaus audito tarnyba pateikė tris svarbias rekomendacijas, o labai svarbių ar esminių rekomendacijų nepateikta; pripažįsta tai, kad Agentūra, atsižvelgdama į pateiktas rekomendacijas, parengė veiksmų planą; ragina Agentūrą teikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai šio veiksmų plano įgyvendinimo ataskaitas;

30.  pažymi, kad Agentūros vidaus audito struktūra atliko patikinimo auditus šiomis temomis: „Tolesni veiksmai įvertinus dokumentaciją“, „Ekspertų grupės ECHA“ ir „Apeliacijų nagrinėjimas Apeliacinėje taryboje“; pažymi, kad atlikus šiuos auditus pateiktos dvi labai svarbios ir kelios svarbios rekomendacijos; pripažįsta tai, kad Agentūros vadovybės parengtus veiksmų planus vidaus audito struktūros rekomendacijoms įgyvendinti vidaus audito struktūra įvertino kaip pakankamus;

Veikla

31.  pažymi, kad 2016 m. gruodžio mėn. Agentūra kartu su EFSA pradėjo rengti gaires dėl endokrininę sistemą ardančių cheminių medžiagų nustatymo;

32.  su pasitenkinimu pažymi, kad vykdydama veiklą pagal savo 2019–2021 m. programavimo dokumento daugiamečio programavimo skirsnį Agentūra siekia pagerinti poveikio vertinimą; be to, pažymi, kad siekdama geriau įvertinti savo veiklos rezultatus ir poveikį Agentūra nustato vis daugiau rodiklių; be to, pažymi, kad ES agentūrų tinklas kartu rengia ES decentralizuotų agentūrų veiklos rezultatų planą; ragina Agentūrą teikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai šių rodiklių taikymo ataskaitas;

33.  pripažįsta tai, jog Audito Rūmų ataskaitoje teigiama, kad skirtingai nei daugelyje kitų agentūrų Agentūros steigiamajame reglamente aiškiai nenustatyta periodiškai atlikti jos veiklos išorės vertinimus, kurie yra pagrindiniai veiklos vertinimo elementai; tačiau atsižvelgdamas į Agentūros atsakymą pažymi, kad 2016 m. Komisija užsakė veiklos išorės vertinimo tyrimą ir kad Komisijos svetainėje jau paskelbta konsultantų ataskaita; ragina Komisiją į visus būsimus pasiūlymus dėl Agentūros steigiamojo reglamento persvarstymo įtraukti privalomą periodinį vertinimą; ragina Agentūrą savanoriškai suteikti galimybes vykdyti visus be išimties tokius išorės vertinimus, visų pirma Audito Rūmų vykdomus vertinimus, kol bus priimti reikalingi teisės aktai;

34.  pažymi, kad 2016 m. buvo gauta maždaug 10 700 registracijos bylų (daugiausia jos susijusios su informacijos atnaujinimu) ir 200 pranešimų, susijusių su į produktus ir procesus orientuotais moksliniais tyrimais ir technologine plėtra, ir kad bendras pateiktų dokumentų skaičius padidėjo 29 proc., palyginti su 2015 m.;

Kitos pastabos

35.  pažymi, kad, Audito Rūmų ataskaitos duomenimis, Agentūros biudžetas iš dalies finansuojamas Sąjungos ekonominės veiklos vykdytojų mokesčiais; pažymi, kad mokesčių suma kasmet svyruoja atsižvelgiant į medžiagų registravimo apimtį; pažymi, kad ateityje dėl Jungtinės Karalystės sprendimo išstoti iš Sąjungos gali sumažėti Agentūros pajamos; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie poveikio mažinimo priemones, kurių galima imtis;

36.  pažymi, kad dėl Jungtinės Karalystės sprendimo išstoti iš Sąjungos Agentūrai taip pat kyla veiklos rizika, nes Agentūros valdomi Sąjungos cheminių medžiagų teisės aktai (REACH, BPR, CLP ir PIC reglamentai) taip pat yra vidaus rinkos reglamentavimo teisės aktai; pažymi, kad sumažinus jurisdikciją, kurioje šie reglamentai taikomi, 27 ES valstybėms narėms, padidės darbo krūvis, nes reikės konsultuoti ir padėti Jungtinės Karalystės įmonėms, kurios bus trečiojoje šalyje, taip pat darbo krūvis pereinamuoju laikotarpiu, nes iš Jungtinės Karalystės reikės perkelti reglamentavimo veiklą į 27 ES valstybes nares; pažymi, jog dėl to, kad visi reglamentavimo procesai vykdomi taikant IT priemones, reikės pertvarkyti Agentūros IT priemones; be to, pažymi, jog dėl to, kad gali būti prarasta šiuo metu ekspertais dirbančių Jungtinės Karalystės piliečių, taip pat bus daromas poveikis veiklai; ragina Agentūrą aktyviai planuoti ir ruoštis visiems tokiems galimiems praradimams; ragina Agentūrą glaudžiai bendradarbiauti su Komisija dėl su Jungtinės Karalystės sprendimu išstoti iš Sąjungos susijusių derybų, kad būtų tinkamai pasiruošta kiek galima sumažinti bent kokį galimą neigiamą veiklos ar finansinį poveikį;

37.  su pasitenkinimu pažymi, kad Agentūra stebi išmetamą CO2 kiekį, naudojasi nuotolinių konferencijų paslaugomis siekdama sumažinti nereikalingų kelionių skaičių, mažina naujo pastato dydį ir gerina veiksmingumą nustatydama būtiniausius efektyvaus energijos vartojimo ir statybos standartus, kurių reikalaujama, mažina popieriaus suvartojimą naudodama naujus veiksmingus spausdintuvus, diegia IT, pavyzdžiui, programinę įrangą „EasySign“, ir naudojasi platforma „SharePoint“, požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje žibintus pakeičia energiją taupančiomis lempomis, skatina antrinį perdirbimą siekdama užtikrinti, kad darbo vietos būtų ekonomiškai efektyvios ir nekenksmingos aplinkai, ir yra pasiryžusi toliau mažinti išmetamą CO2 kiekį arba jį kompensuoti;

38.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2016 m. Agentūra toliau įgyvendino integruotą reguliavimo strategiją, pagal kurią sujungiami visi REACH ir CLP procesai, kad būtų pasiektas atitinkamų teisės aktų tikslas toliau spartinti REACH ir CLP procesų integravimą;

39.  ragina Komisiją pradėti politines diskusijas su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais siekiant persvarstyti Sąjungos teisės aktus dėl maisto, cheminių medžiagų ir susijusių produktų rizikos vertinimo ir įvertinti tokių teisės aktų veiksmingumą;

40.  pažymi, kad 2016 m. buvo pritarta JT pavaldžių organizacijų, pavyzdžiui, Tarptautinės vėžio mokslinių tyrimų agentūros, dalyvavimui Agentūros darbe stebėtojų teisėmis;

o

o o

41.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2018 m. ... ... d.(14) rezoliucijoje dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

25.1.2018

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos cheminių medžiagų agentūros 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2167(DEC))

Nuomonės referentė: Adina-Ioana Vălean

PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  primena, kad Europos cheminių medžiagų agentūra (toliau – Agentūra) yra konsoliduotas subjektas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 966/2012(15) (Finansinis reglamentas) 185 straipsnį ir varomoji jėga tarp reguliavimo institucijų įgyvendinant Sąjungos teisės aktus dėl cheminių medžiagų siekiant žmonių sveikatos ir aplinkos gerovės, taip pat įtvirtinant inovacijas ir didinant konkurencingumą; pažymi, kad Agentūra padeda įmonėms laikytis teisės aktų, skatina saugų cheminių medžiagų naudojimą, teikia informaciją apie chemines medžiagas ir sprendžia susirūpinimą keliančius su cheminėmis medžiagomis susijusius klausimus;

2.  primena, kad pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006(16) (REACH reglamentas) Agentūra finansuojama iš pramonės įmonių mokamų mokesčių ir balansą užtikrinančios Sąjungos subsidijos, kaip nurodyta Finansinio reglamento 208 straipsnyje; pripažįsta tai, kad 2016 m. Agentūros gautos pajamos iš mokesčių iš viso sudarė 33 377 004 EUR (2015 m. atitinkama suma buvo 23 785 474 EUR ), o Sąjungos subsidija siekė 58 919 188 EUR (2015 m. negauta jokios subsidijos) ir kad papildomai gautas Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) įnašas iš viso sudarė 1 626 575 EUR;

3.  pažymi, kad 2016 m. buvo gauta maždaug 10 700 registracijos bylų (daugiausia jos susijusios su informacijos atnaujinimu) ir 200 pranešimų, susijusių su į produktus ir procesus orientuotais moksliniais tyrimais ir technologine plėtra, ir kad bendras pateiktų dokumentų skaičius padidėjo 29 proc., palyginti su 2015 m.;

4.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2016 m. Agentūra toliau įgyvendino integruotą reguliavimo strategiją, pagal kurią sujungiami visi REACH ir klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP) procesai, kad būtų pasiektas atitinkamų teisės aktų tikslas toliau spartinti REACH ir CLP procesų integraciją;

5.  ragina Komisiją pradėti politines diskusijas su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais siekiant persvarstyti Sąjungos teisės aktus dėl maisto, cheminių medžiagų ir susijusių produktų rizikos vertinimo ir įvertinti tokių teisės aktų veiksmingumą;

6.  palankiai vertina tai, kad paskelbta antroji penkerių REACH veikimo metų ataskaita, kurioje pateikiamas indėlis, susijęs su antrąja REACH reglamento peržiūra;

7.  atkreipia dėmesį į tai, kad, kaip nurodyta Finansinio reglamento 208 straipsnyje, 2016 m. Agentūros pajamos iš mokesčių, kalbant apie biocidinius produktus, iš viso sudarė 7 612 146 EUR (2015 m. atitinkama suma siekė 5 423 667 EUR), o Sąjungos subsidija buvo 850 000 EUR (2015 m. atitinkama suma siekė 5 789 000 EUR), ir dar buvo gauti ELPA, įskaitant Šveicariją, įnašai, kurie siekė 142 379 EUR;

8.  pažymi, kad 2016 m. biudžetą buvo sunkiau valdyti negu ankstesniais metais dėl to, kad buvo sudėtinga numatyti mokesčiais grindžiamo finansavimo, visų pirma, susijusio su biocidų paraiškomis, dydį;

9.  susirūpinęs pažymi, kad Sąjungos reguliavimo agentūros, atsakingos už reguliuojamų produktų rizikos vertinimą, visų pirma, Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) ir Europos maisto saugos tarnyba, neturi pakankamai išteklių, kad veiksmingai vykdytų šias užduotis; taigi Europos cheminių medžiagų agentūrai ir Europos maisto saugos tarnybai turėtų būti suteikti pakankami ištekliai, kad jos galėtų vykdyti savo specifines užduotis;

10.  pažymi, kad 2016 m. Agentūros įdarbinimo tikslas buvo pasiektas, nes iki metų pabaigos buvo užimta 98 proc. etatų, susijusių su REACH / CLP procesais, sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto (PIC), tvarka ir biocidiniais produktais; atkreipia dėmesį į tai, kad 2016 m. Agentūros darbo krūvis nesumažėjo, todėl reikėtų skirti pakankamai žmogiškųjų ir finansinių išteklių;

11.  pripažįsta, kad, atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 649/2012(17) (Sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, reglamentas) ir remiantis Finansinio reglamento 208 straipsniu, 2016 m. Sąjungos subsidija Agentūrai už tam tikras pavojingas chemines medžiagas ir pesticidus, kuriais prekiaujama vykdant tarptautinę prekybą, siekė 1 151 000 EUR;

12.  pažymi, kad 2016 m. buvo pritarta JT pavaldžių organizacijų, pavyzdžiui, Tarptautinės vėžio mokslinių tyrimų agentūros, dalyvavimui Agentūros darbe stebėtojų teisėmis;

13.  palankiai vertina tai, kad vykdant Agentūros skaidrumo politiką sukurtas naujas Agentūros informacijos sklaidos portalo dizainas ir mikrosvetainė, skirta vartotojų informavimui apie chemines medžiagas;

14.  pažymi, kad 2016 m. Agentūros darbuotojai dalyvavo privalomuose mokymuose interesų konfliktų prevencijos klausimais ir Europos kovos su sukčiavimu tarnybos rengiamuose mokymuose sukčiavimo prevencijos klausimais;

15.  palankiai vertina tai, kad Audito Rūmai pranešė, jog Agentūros 2016 finansinių metų metinėse finansinėse ataskaitose nurodytos operacijos visais reikšmingais aspektais buvo teisėtos ir tvarkingos, ir atkreipia dėmesį į Audito Rūmų pastabas, kad „įsipareigotų asignavimų perkėlimų lygis liko aukštas III antraštinėje dalyje (REACH veiklos išlaidos): jis sudarė 10,1 milijono eurų arba 39 % (2015 m.: 7,3 milijono eurų arba 32 %), o IV antraštinėje dalyje jis buvo dar aukštesnis (Biocidai, veiklos išlaidos): jis sudarė 1,3 milijono eurų arba 68 % (2015 m.: 1,5 milijono eurų arba 74 %). Toks didelis perkėlimų lygis prieštarauja biudžeto metinio periodiškumo principui“; pataria Agentūrai įgyvendinti šią Audito Rūmų rekomendaciją: „Agentūra turėtų daugiau taikyti diferencijuotus biudžeto asignavimus, siekiant geriau atspindėti daugiametį operacijų pobūdį ir neišvengiamus vėlavimus tarp sutarčių pasirašymo, vykdymo ir mokėjimų“;

16.  remdamasis turimais duomenimis, rekomenduoja patvirtinti Europos cheminių medžiagų agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data

24.1.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

43

1

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Elena Gentile, Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike Müller, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Jiří Maštálka

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

43

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

GUE/NGL

Stefan Eck, Jiří Maštálka

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Nuno Melo, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Seb Dance, Elena Gentile, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julia Reid

2

0

ECR

Julie Girling

EFDD

Piernicola Pedicini

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

20.3.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

19

5

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

5

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL C 417, 2017 12 6, p. 98.

(2)

OL C 417, 2017 12 6, p. 98.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

(5)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(6)

OL C 417, 2017 12 6, p. 98.

(7)

OL C 417, 2017 12 6, p. 98.

(8)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(9)

OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

(10)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(11)

OL C 443, 2016 11 29, p. 21.

(12)

2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).

(13)

  2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo (OL L 201, 2012 7 27, p. 60).

(14)

Priimti tekstai, P8_TA-PROV(2018)0000.

(15)

  2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).

(16)

  2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).

(17)

  2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo (OL L 201, 2012 7 27, p. 60).

Atnaujinta: 2018 m. balandžio 13 d.Teisinis pranešimas