Menettely : 2017/2170(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0087/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0087/2018

Keskustelut :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Äänestykset :

PV 18/04/2018 - 12.42

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0147

MIETINTÖ     
PDF 306kWORD 59k
23.3.2018
PE 613.467v02-00 A8-0087/2018

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tasa-arvoinstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2170(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Bart Staes

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tasa-arvoinstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2170(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan tasa-arvoinstituutin lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan tasa-arvoinstituutin tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä instituutin vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2018 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä instituutille (05941/2018 – C8-0080/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan tasa-arvoinstituutin perustamisesta 20. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1922/2006(4) ja erityisesti sen 15 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(5) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnon (A8-0087/2018),

1.  myöntää Euroopan tasa-arvoinstituutin johtajalle vastuuvapauden instituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan tasa-arvoinstituutin johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan tasa-arvoinstituutin varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisestä

(2017/2170(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan tasa-arvoinstituutin lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan tasa-arvoinstituutin tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä instituutin vastauksen(6),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman(7) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2018 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä instituutille (05941/2018 – C8-0080/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(8) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan tasa-arvoinstituutin perustamisesta 20. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1922/2006(9) ja erityisesti sen 15 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(10) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnon (A8-0087/2018),

1.  hyväksyy Euroopan tasa-arvoinstituutin varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan tasa-arvoinstituutin johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tasa-arvoinstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2170(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tasa‑arvoinstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnon (A8-0087/2018),

A.  korostaa vastuuvapauden myöntävänä viranomaisena vastuuvapausmenettelyn yhteydessä, että unionin toimielinten demokraattista legitimiteettiä on erityisen tärkeää vahvistaa edelleen lisäämällä avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä soveltamalla tulosbudjetoinnin käsitettä ja noudattamalla henkilöresursseja koskevaa hyvää hallintotapaa;

B.  toteaa, että Euroopan tasa-arvoinstituutin tulo- ja menotaulukon(11) mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2016 oli 7 628 000 euroa, mikä merkitsee 3,15 prosentin vähennystä vuoteen 2015 verrattuna; toteaa, että tasa-arvoinstituutin talousarvio rahoitetaan pääasiassa unionin talousarviosta;

C.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan Euroopan tasa-arvoinstituutin tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että instituutin tilit olivat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet olivat lailliset ja asianmukaiset;

D.  ottaa huomioon, että sukupuolten tasa-arvo on yksi unionin perustana olevista arvoista ja unioni on sitoutunut edistämään sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista kaikissa toimissaan, kuten SEUT-sopimuksen 8 artiklassa on vahvistettu;

E.  ottaa huomioon, että sukupuolitietoinen budjetointi on osa sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisstrategiaa;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2016 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli korkea, 98,42 prosenttia, mikä merkitsee, että maksusitoumukset oli tehty oikea-aikaisesti, ja laskua oli hieman, 0,13 prosenttia vuoteen 2015 verrattuna; panee myös merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 72,83 prosenttia vuonna 2016, mikä merkitsee 5,19 prosentin lisäystä edellisvuoteen verrattuna;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

2.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan siirrettyjen sidottujen määrärahojen osuus oli edelleen suuri osastossa 3 (toimintamenot): 1 700 000 euroa eli 51 prosenttia (vuonna 2015: 2 200 000 euroa eli 60 prosenttia); toteaa, että siirrot liittyivät lähinnä tutkimuksiin, jotka jatkuvat vuodenvaihteen jälkeen; toteaa, että instituutti voi harkita jaksotettujen määrärahojen käyttöönottoa, sillä tällä tavoin otettaisiin paremmin huomioon toimien monivuotinen luonne ja sopimusten tekemisen, toimitusten ja maksujen väliset väistämättömät viipeet; panee merkille, että instituutti aikoo suorittaa toteutettavuusanalyysin sen tueksi, tekeekö se päätöksen jaksotettujen määrärahojen käyttöönotosta;

3.  toteaa, että määrärahasiirrot seuraavalle varainhoitovuodelle ovat usein osittain tai täysin perusteltuja virastojen toimenpideohjelmien monivuotisen luonteen vuoksi, että ne eivät välttämättä ole osoitus talousarvion suunnittelun ja toteuttamisen heikkouksista eivätkä myöskään aina vastoin talousarvion vuotuisuuden periaatetta etenkään, jos instituutti suunnittelee ne etukäteen ja ilmoittaa niistä tilintarkastustuomioistuimelle;

Hankinnat

4.  korostaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan instituutti käynnisti vuonna 2016 avoimen tarjouspyynnön, joka koski sen sukupuolitilastojen välineiden ja resurssien ylläpitoa ja päivittämistä koskevaa, enintään 1 600 000 euron arvoista puitesopimusta; korostaa lisäksi, että tarjouspyyntö jaettiin kahteen erään, joiden rahamääräistä arvoa ei kuitenkaan määritetty; korostaa, että yhdeltä tarjoajalta saadun kysymyksen johdosta instituutti täsmensi sivustollaan, että erän enimmäisarvo oli noin 800 000 euroa; toteaa, että instituutin mukaan kyseessä oli hallinnollinen virhe, jonka vuoksi täsmennettyä määrää ei muutettu ja joka ei vaikuttanut talousarvioon; pitää lisäksi valitettavana, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan hintakilpailu perustui tarjouspyynnön yhteydessä ainoastaan päiväkohtaiseen hintaan eikä sen ohella otettu huomioon, kuinka paljon aikaa tehtävien suorittamiseen tarvittiin; toteaa, että näin ollen instituutin ei ollut mahdollista yksilöidä ja valita taloudellisesti edullisimpia tarjouksia eikä varmistaa, että rahoille saatiin optimaalinen vastine; toteaa, että instituutin mukaan se on tehnyt muutoksia asiaankuuluviin teknisten erittelyjen malleihin ja aikoo lieventää riskiä merkitsemällä tuleviin erityisiä palveluja koskeviin pyyntöihin työpäivien enimmäismäärän;

Henkilöstöpolitiikka

5.  panee merkille, että instituutin henkilöstökaavion täyttöaste vuoden 2016 lopulla oli 96 prosenttia; panee merkille, että henkilöstötaulukon mukaan 27 tointa (unionin talousarviossa hyväksytyistä 28 toimesta) oli täytettynä 31. joulukuuta 2016, kun määrä oli 28 vuonna 2015;

6.  pitää valitettavana, että kaikkien 31. joulukuuta 2016 täytettyinä olleiden virkojen sukupuolijakauma oli 72 prosenttia naisia ja 28 prosenttia miehiä; panee lisäksi merkille, että hallintoneuvostossa sukupuolijakauman epätasapainon suhde oli 80 prosenttia vastaan 20 prosenttia; kehottaa instituuttia pyrkimään saamaan henkilöstön sukupuolijakauman tasapainoisemmaksi;

7.  panee merkille, että tehtäväkartoitus osoitti, että 76,3 prosenttia koko henkilöstöstä oli operatiivisissa tehtävissä, 14,8 prosenttia antoi hallinnollista tukea ja 8,9 prosenttia toimi neutraaleissa tehtävissä;

8.  korostaa, että työ- ja perhe-elämän tasapainottamisen olisi oltava osa instituutin henkilöstöpolitiikkaa; korostaa, että hyvinvointia edistävään toimintaan käytettiin 36 437 euroa, mikä vastaa 2,25:tä päivää henkilöstön jäsentä kohti; toteaa, että vuonna 2016 sairauspäiviä ilman lääkärintodistusta oli keskimäärin 2,17 henkilöstön jäsentä kohti ja lääkärintodistukseen perustuvia sairauspäiviä oli keskimäärin 8,23;

9.  muistuttaa, että instituutti hyväksyi kesäkuussa 2012 työpaikkakiusaamista ja seksuaalista häirintää koskevan päätöksen; kannattaa henkilöstön tietämystä lisäävien koulutustilaisuuksien järjestämistä ja ehdottaa, että instituutti järjestää asiaa koskevaa koulutusta ja tiedottamista säännöllisesti;

10.  toteaa, että avoinna oli yksi 90 artiklan mukainen menettely sopimuksen päättämisestä;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus ja demokratia

11.  panee huolestuneena merkille, että vuonna 2016 instituutti kirjasi kuusi rahoitukseen ja menettelyyn liittyvää poikkeusta, kun tällaisia poikkeuksia oli edellisvuonna ollut kolme;

12.  panee tyytyväisenä merkille, ettei vuonna 2016 havaittu petostapauksia;

13.  pitää myönteisenä koko henkilöstölle 2. maaliskuuta 2016 annettua petostentorjuntakoulutusta, jonka toteuttivat hallintojohtaja ja tilinpitäjä sen jälkeen, kun he olivat saaneet tarvittavan koulutuksen Euroopan petostentorjuntavirastolta (OLAF); toteaa, että koko henkilöstölle annettiin 28. syyskuuta 2016 etiikkaa ja koskemattomuutta koskevaa koulutusta;

14.  kannattaa kahden henkilöstön jäsenen nimeämistä 22. kesäkuuta 2016 johtajan päätöksellä nro 117 instituutin väärinkäytösten paljastajien yhteyshenkilöiksi;

15.  katsoo, että olisi perustettava riippumaton ilmoitus-, neuvonta- ja käsittelyelin, jolla on riittävästi määrärahoja, jotta voidaan auttaa väärinkäytösten paljastajia käyttämään oikeita kanavia unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvia mahdollisia väärinkäytöksiä koskevien tietojen paljastamiseen ja samalla varjella luottamuksellisuutta ja tarjota tarvittavaa tukea ja neuvontaa;

Tärkeimmät saavutukset

16.  on tyytyväinen instituutin vuonna 2016 määrittämiin kolmeen tärkeimpään saavutukseen, jotka ovat seuraavat:

–  todisteiden hankkiminen sukupuolten tasa-arvon taloudellisista hyödyistä talouskasvulle ja työllisyyden lisäämiselle;

–  verkkovälineen kehittäminen ja käynnistäminen edistämään sukupuolten tasa‑arvoa tutkimusorganisaatioissa (GEAR);

–  yhtenäisten määritelmien kehittäminen jäsenvaltioille sukupuoleen perustuvan väkivallan muodoista sekä sanaston ja termitesauruksen laatiminen;

17.  pitää kuitenkin valitettavana, että instituutti ei tee ennakkoarviointeja käytettävissä olevista vaihtoehdoista, joilla näihin tavoitteisiin voitaisiin päästä;

Sisäinen tarkastus

18.  toteaa, että vuonna 2016 sisäisen tarkastuksen (IAS) suosituksista 96 prosenttia (49 suositusta 51:stä) pantiin täytäntöön (verrattuna vuoteen 2015: 90 prosenttia eli 46 suositusta 51:stä)ja että näihin kuuluivat suositukset, jotka koskivat sen toimintaa tukevia hankintoja, IAS:n sisäisiä tarkastuksia koskevaa vuosien 2015–2017 strategista suunnitelmaa, instituutin henkilöstöhallintoa koskevaa IAS:n tarkastusta, talousarviota / talousarvion toteutusta koskevaa tarkastusta ja sisäisen valvonnan standardien täytäntöönpanoa koskevaa rajoitettua tarkastusta;

Sisäinen valvonta

19.  toteaa, että instituutti on hyväksynyt sisäisen valvonnan standardit, jotka perustuvat muiden unionin virastojen hyviin käytäntöihin ja joiden tarkoituksena on varmistaa toimintapoliittisten ja toimintaan liittyvien tavoitteiden saavuttaminen;

Muita huomautuksia

20.  panee tyytyväisenä merkille, että instituutti työskenteli tiiviisti vuonna 2016 samojen asioiden parissa toimivien virastojen, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound), Euroopan unionin perusoikeusviraston ja Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) kanssa; toteaa lisäksi, että instituutti keskusteli synergioista ja esitteli työtään muille virastoille, kuten Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastolle (EASO) ja Euroopan kemikaalivirastolle (ECHA); korostaa esimerkkinä synergioista instituutin osallistumista perusoikeusviraston järjestämään perusoikeusfoorumiin, joka tarjosi mahdollisuuden saavuttaa tärkeät poliittiset sidosryhmät;

21.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan instituutti julkisti tammikuussa 2016 itseään koskevan ulkoisen arvioinnin, jossa todettiin, että instituutin toiminta vastasi sen tehtävänkuvaa ja että sen hallinto saa suhteellisen hyvän arvosanan hallinnoinnin ja tehokkuuden osalta; toteaa lisäksi, että arvioinnissa esitettiin kuitenkin useita suosituksia instituutin toimien parantamiseksi ja että siinä muun muassa suositettiin, että asetetaan selvemmät prioriteetit, kohdennetaan tuotokset paremmin, kehitetään synergioita asiaankuuluvien ulkoisten toimijoiden kanssa ja myös vahvistetaan instituutin hallintoneuvoston roolia sekä selvennetään asiantuntijaryhmän roolia; toteaa, että instituutti on aloittanut suositusten toteuttamista koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanon; kehottaa instituuttia tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tämän toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta;

22.  palauttaa mieliin, että instituutin tavoitteena on myötävaikuttaa sukupuolten tasa-arvon edistämiseen ja vahvistaa tasa-arvoa unionissa, sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen mukaan luettuna, kaikissa asiaankuuluvissa unionin politiikoissa ja niihin perustuvissa kansallisissa politiikoissa, torjua sukupuoleen perustuvaa syrjintää ja lisätä unionin kansalaisten tietoisuutta sukupuolten tasa-arvosta; suhtautuu myönteisesti siihen, että työtä on priorisoitu useilla aloilla, joiden tuotokset ovat korkealaatuisia ja näkyvyys merkittävä, ja että sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista koskevaa painopistettä ei ole kadotettu;

23.  panee tyytyväisenä merkille instituutin ja parlamentin naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan jatkuvan yhteistyön sekä instituutin panoksen naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan meneillään oleviin toimiin; kehottaa lisäämään vuorovaikutusta naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lainsäädäntöä ja muuta kuin lainsäädäntöä koskevien prioriteettien ja instituutin tutkimustyön välillä siten, että otetaan huomioon myös instituutin kehittämä tasa‑arvoindeksi;

o

o o

24.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta ...2018 antamaansa päätöslauselmaan(12).

5.2.2018

NAISTEN OIKEUKSIEN JA SUKUPUOLTEN TASA-ARVON VALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tasa-arvoinstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

(2017/2170(DEC))

Valmistelija: Barbara Matera

EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

A.  ottaa huomioon, että sukupuolten tasa-arvo on yksi unionin perustana olevista arvoista ja unioni on sitoutunut edistämään sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista kaikissa toimissaan, kuten SEUT-sopimuksen 8 artiklassa on vahvistettu;

B.  ottaa huomioon, että sukupuolitietoinen budjetointi on osa sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisstrategiaa;

1.  palauttaa mieliin, että Euroopan tasa-arvoinstituutin tavoitteena on myötävaikuttaa sukupuolten tasa-arvon edistämiseen unionissa ja vahvistaa sitä, mihin sisältyy tasa‑arvon valtavirtaistaminen kaikissa asiaankuuluvissa unionin politiikoissa ja niihin perustuvissa kansallisissa politiikoissa, sukupuoleen perustuvan syrjinnän torjuminen ja unionin kansalaisten tietoisuuden lisääminen sukupuolten tasa-arvosta, ja panee tyytyväisenä merkille, että työtä on priorisoitu useilla aloilla ja tämä on tuottanut korkealaatuisia ja näkyviä tuloksia tinkimättä kuitenkaan siitä, että painopiste on sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisessa;

2.  panee tyytyväisenä merkille instituutin ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan jatkuvan yhteistyön sekä instituutin panoksen naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan meneillään oleviin toimiin; kehottaa lisäämään vuorovaikutusta naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lainsäädäntöä ja muuta kuin lainsäädäntöä koskevien prioriteettien ja instituutin tutkimustyön välillä siten, että otetaan huomioon myös instituutin kehittämä tasa‑arvoindeksi;

3.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan instituutin taloudellinen asema 31. päivänä joulukuuta 2016 sekä sen toimien tulokset ja rahavirrat mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta on esitetty tilinpäätöksessä kaikilta olennaisilta osiltaan oikein instituutin varainhoitoa koskevien säännösten ja komission tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti;

4.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan instituutin 31. päivänä joulukuuta 2016 päättyneeltä varainhoitovuodelta annetun tilinpäätöksen perustana olevat tulot ja maksut ovat kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset ja sääntöjenmukaiset;

5.  panee merkille, että seuraavalle varainhoitovuodelle siirrettyjen sidottujen määrärahojen osuus oli osastossa 3 (toimintamenot) edelleen suuri eli 51 prosenttia, mikä johtuu pääasiassa meneillään olevista tutkimuksista, jotka oli tarkoitus saada valmiiksi vuonna 2016; panee kuitenkin merkille, että tilanne on parantunut vuodesta 2015, jolloin osuus oli 61 prosenttia; kehottaa instituuttia harkitsemaan jaksotettujen määrärahojen käyttöönottoa, sillä tällä tavoin otettaisiin paremmin huomioon toimien monivuotinen luonne ja sopimusten tekemisen, toimitusten ja maksujen väliset väistämättömät viipeet;

6.  katsoo tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella, että Euroopan tasa-arvoinstituutin johtajalle voidaan myöntää vastuuvapaus instituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016.

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

24.1.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

29

1

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Daniela Aiuto, Maria Arena, Heinz K. Becker, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Anna Hedh, Mary Honeyball, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Angelika Mlinar, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Ángela Vallina, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Lívia Járóka, Urszula Krupa, Edouard Martin, Clare Moody, Monika Vana

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Artis Pabriks

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

29

+

ALDE

Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Angelika Mlinar

ECR

Urszula Krupa

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Malin Björk, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina

PPE

Heinz K. Becker, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lívia Járóka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Niebler, Artis Pabriks, Michaela Šojdrová, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa

S&D

Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Mary Honeyball, Edouard Martin, Clare Moody, Maria Noichl

VERTS/ALE

Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Monika Vana

1

-

ECR

Arne Gericke

1

0

PPE

Marijana Petir

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

20.3.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

5

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

5

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

EUVL C 417, 6.12.2017, s. 120.

(2)

EUVL C 417, 6.12.2017, s. 120.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUVL L 403, 30.12.2006, s. 9.

(5)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

EUVL C 417, 6.12.2017, s. 120.

(7)

EUVL C 417, 6.12.2017, s. 120.

(8)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

EUVL L 403, 30.12.2006, s. 9.

(10)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

EUVL C 113, 30.3.2016, s.126.

(12)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2018)0000.

Päivitetty viimeksi: 11. huhtikuuta 2018Oikeudellinen huomautus