Procedura : 2017/2170(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0087/2018

Teksty złożone :

A8-0087/2018

Debaty :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Głosowanie :

PV 18/04/2018 - 12.42

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0147

SPRAWOZDANIE     
PDF 812kWORD 60k
23.3.2018
PE 613.467v02-00 A8-0087/2018

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2016

(2017/2170(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Bart Staes

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2016

(2017/2170(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Instytutu(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Instytutowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (05941/2018 – C8‑0080/2018),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1922/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn(4), w szczególności jego art. 15,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(5), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A8‑0087/2018),

1.  udziela dyrektorowi Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn absolutorium z wykonania budżetu Instytutu za rok budżetowy 2016;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2016

(2017/2170(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Instytutu(6),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(7) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Instytutowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (05941/2018 – C8‑0080/2018),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(8), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1922/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn(9), w szczególności jego art. 15,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(10), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A8‑0087/2018),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2016;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2016

(2017/2170(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A8‑0087/2018),

A.  mając na uwadze, że w ramach procedury udzielania absolutorium organ udzielający absolutorium podkreśla szczególne znaczenie dalszego wzmacniania legitymacji demokratycznej instytucji Unii poprzez zwiększanie przejrzystości i odpowiedzialności oraz wdrażanie koncepcji budżetowania celowego i właściwego zarządzania zasobami ludzkimi;

B.  mając na uwadze, że zgodnie z zestawieniem dochodów i wydatków(11) ostateczny budżet Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (zwanego dalej „Instytutem”) za rok budżetowy 2016 wyniósł 7 628 000 EUR, co oznacza spadek o 3,15 % w porównaniu z rokiem 2015 r.; mając na uwadze, że budżet Instytutu pochodzi głównie z budżetu Unii;

C.  mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2016 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Instytutu jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe;

D.  mając na uwadze, że równość płci jest jedną z wartości, na których opiera się Unia, i że Unia zobowiązuje się promować uwzględnianie aspektu płci we wszystkich swoich działaniach zgodnie z art. 8 TFUE;

E.  mając na uwadze, że sporządzanie budżetu z uwzględnieniem aspektu płci jest częścią ogólnej strategii na rzecz równości płci;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  zwraca uwagę, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w roku budżetowym 2016 przyniosły efekt w postaci wysokiego wskaźnika wykonania budżetu (98,42 %), co świadczy o terminowości zaciągania zobowiązań i stanowi niewielki spadek wynoszący 0,13 % w porównaniu z rokiem 2015; ponadto odnotowuje, że wskaźnik wykonania środków na płatności wyniósł w 2016 r. 72,83 %, co oznacza wzrost o 5,19 % w porównaniu do poprzedniego roku;

Zobowiązania i przeniesienia

2.  zauważa, że zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału w tytule III (wydatki operacyjne) poziom przeniesień środków był nadal wysoki, a ich kwota wyniosła 1,7 mln EUR, co stanowi 51% środków, na które zaciągnięto zobowiązania w tym tytule (w porównaniu z rokiem 2015, kiedy kwota ta wyniosła 2,2 mln EUR, czyli 60 %); miało to przede wszystkim związek z programami badawczymi wykraczającymi poza rok budżetowy; podkreśla, że Instytut mógłby rozważyć wprowadzenie zróżnicowanych środków budżetowych w celu lepszego odzwierciedlenia wieloletniego charakteru operacji i nieuniknionych opóźnień między podpisaniem umów, dostawami i płatnościami; zauważa, że Instytut przeprowadzi analizę wykonalności, aby móc w przyszłości podjąć decyzję w sprawie wprowadzenia środków zróżnicowanych;

3.  odnotowuje, że przeniesienia są często w części lub całkowicie uzasadnione wieloletnim charakterem programów operacyjnych agencji, niekoniecznie oznaczają niedociągnięcia w planowaniu i wykonaniu budżetu oraz nie zawsze są sprzeczne z zasadą jednoroczności budżetu, zwłaszcza jeżeli są planowane przez Instytut z wyprzedzeniem i przedstawiane Trybunałowi;

Zamówienia

4.  zauważa, że zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału w 2016 r. Instytut ogłosił otwarte zaproszenie do składania ofert w związku z umową ramową dotyczącą utrzymywania i aktualizowania narzędzi i zasobów z zakresu statystyk dotyczących kobiet i mężczyzn na maksymalną kwotę 1 600 000 EUR; podkreśla ponadto, że zaproszenie zostało podzielone na dwie części, przy czym nie wskazano odpowiednich kwot przypadających na każdą z nich; podkreśla, że w odpowiedzi na pytanie jednego z oferentów Instytut wyjaśnił na swojej stronie internetowej, że maksymalna kwota przypadającą na jedną część została oszacowana na 800 000 EUR; zauważa, że zdaniem Instytutu problem ten wynika z błędu administracyjnego, w wyniku którego określona kwota nie została odpowiednio poprawiona, lecz że błąd ten nie miał wpływu na budżet; zauważa ponadto z ubolewaniem, że zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału w zaproszeniu do składania wniosków konkurencja cenowa opierała się tylko na stawkach dziennych, bez uwzględnienia czasu potrzebnego na wykonanie zadania, co nie pozwoliło Instytutowi na wskazanie i wybranie oferty najkorzystniejszej ekonomicznie i nie zapewniło najlepszego stosunku wartości do ceny; zauważa, że Instytut wprowadził zmiany w odpowiednich wzorach specyfikacji technicznych i zmniejszy ryzyko przez wprowadzenie największej możliwej liczby dni roboczych w odniesieniu do przyszłych zamówień na konkretne usługi;

Polityka kadrowa

5.  odnotowuje, że wskaźnik obsady stanowisk w planie zatrudnienia Instytutu wyniósł na koniec 2016 r. 96  %; zauważa na podstawie planu zatrudnienia, że na dzień 31 grudnia 2016 r. obsadzonych było 27 stanowisk (z 28 stanowisk zatwierdzonych w ramach budżetu Unii) w porównaniu do 28 stanowisk w 2015 r.;

6.  ubolewa nad tym, że w odniesieniu do liczby stanowisk obsadzonych na dzień 31 grudnia 2016 r. stosunek kobiet do mężczyzn wynosił 72 % do 28 %; zwraca ponadto uwagę na brak równowagi płci w zarządzie, ze wskaźnikiem 80 % do 20 %; apeluje do Instytutu, by dążył do osiągnięcia bardziej zrównoważonego pod względem płci składu personelu;

7.  odnotowuje, że zgodnie z analizą zatrudnienia 76,3 % pracowników wykonuje zadania operacyjne, 14,8 % – pełni funkcje wsparcia administracyjnego, a 8,9 % – wykonuje zadania o charakterze neutralnym;

8.  podkreśla, że elementem polityki kadrowej Instytutu powinno być zachowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym; podkreśla, że budżet przeznaczony na działalność związaną z dobrostanem pracowników wynosi 36 437 EUR, co odpowiada 2,25 dnia na pracownika; zauważa, że średnia liczba nieobecności z powodu choroby na jednego pracownika w 2016 r. wyniosła 2,17 dni w przypadku chorób bez zaświadczenia lekarskiego i 8,23 dni w przypadku chorób poświadczonych zaświadczeniem lekarskim;

9.  przypomina, że w czerwcu 2012 r. Instytut przyjął decyzję dotyczącą nękania psychicznego i molestowania seksualnego; popiera szkolenia organizowane w celu podnoszenia świadomości pracowników i sugeruje, aby Instytut regularnie organizował sesje szkoleniowe i informacyjne dotyczące tych kwestii;

10.  zauważa, że wszczęto postępowanie na podstawie art. 90 w odniesieniu do rozwiązania umowy;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi, przejrzystość i demokracja

11.  zauważa z zaniepokojeniem, że w 2016 r. Instytut zarejestrował sześć wyjątków zawierających odstępstwa finansowe i proceduralne w porównaniu do trzech w poprzednim roku;

12.  z zadowoleniem odnotowuje, że w 2016 r. nie wykryto żadnego przypadku oszustwa;

13.  z zadowoleniem przyjmuje szkolenie skierowane do wszystkich pracowników na temat zapobiegania nadużyciom finansowym, które odbyło się w dniu 2 marca 2016 r. i zostało przeprowadzone przez dyrektora administracyjnego i księgowego, którzy zostali uprzednio przeszkoleni przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF); zauważa, że w dniu 28 września 2016 r. przeprowadzone zostało szkolenie dla wszystkich pracowników na temat etyki i uczciwości;

14.  popiera powołanie – w drodze decyzji dyrektora nr 117 z dnia 22 czerwca 2016 r.– dwóch członków personelu jako osób kontaktowych Instytutu w zakresie polityki sygnalizowania nieprawidłowości;

15.  wyraża potrzebę ustanowienia niezależnego organu ds. ujawniania, doradztwa i zgłaszania, posiadającego wystarczające zasoby budżetowe, aby pomóc demaskatorom w wykorzystaniu odpowiednich kanałów ujawniania informacji o możliwych nieprawidłowościach naruszających interesy finansowe Unii, przy jednoczesnym zachowaniu poufności oraz oferowaniu koniecznego wsparcia i porady;

Główne osiągnięcia

16.  z zadowoleniem przyjmuje trzy następujące główne osiągnięcia wskazane przez Instytut w 2016 r.:

–  dostarczenie dowodów korzyści gospodarczych płynących z równouprawnienia płci dla wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia;

–  opracowanie i wprowadzenie narzędzia internetowego (GEAR) na rzecz sprzyjania równości płci wewnątrz organizacji prowadzących badania naukowe;

–  opracowanie ujednoliconych na poziomie państw członkowskich definicji w zakresie form przemocy na tle płciowym oraz stworzenie glosariusza i tezaurusa obejmujących terminy z tej dziedziny;

17.  ubolewa jednak, że Instytut nie przeprowadza oceny ex ante dostępnych możliwości w celu osiągnięcia celów;

Audyt wewnętrzny

18.  odnotowuje, że w 2016 r. wdrożono 96 % zaleceń Służby Audytu Wewnętrznego (IAS) (49 z 51) (w porównaniu z 90 % zaleceń, tj. 46 z 51 w 2015 r.), w tym zalecenia dotyczące „zamówień wspierających procesy operacyjne w EIGE”, strategicznego planu kontroli wewnętrznej IAS na lata 2015–2017, kontroli zarządzania zasobami ludzkimi w Instytucie, kontroli IAS w zakresie budżetu/wykonania budżetu oraz przeprowadzonego przez IAS ograniczonego przeglądu wdrożenia standardów kontroli wewnętrznej;

Kontrole wewnętrzne

19.  zauważa, że Instytut przyjął zestaw standardów kontroli wewnętrznej, opartych na stwierdzonych przykładach dobrych praktyk w innych agencjach Unii, w celu zapewnienia osiągania wyznaczonych celów politycznych i operacyjnych;

Inne uwagi

20.  odnotowuje z zadowoleniem, że w 2016 r. Instytut ściśle współpracował ze swoimi agencjami siostrzanymi, Europejską Fundacją na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound), Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) i Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA); zauważa ponadto, że Instytut omówił synergie oraz przedstawił swoje prace innym agencjom, takim jak Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) i Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA); podkreśla – jako przykład synergii – udział Instytutu w Forum Praw Podstawowych zorganizowanym przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej, co stworzyło możliwość zaangażowania innych ważnych zainteresowanych podmiotów;

21.  zauważa, że zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału w styczniu 2016 r. Instytut opublikował ocenę zewnętrzną, z której wynika, że działania Instytutu były spójne z zakresem jego uprawnień oraz że jego administracja wypada stosunkowo dobrze pod względem zarządzania i wydajności; zauważa ponadto, że w ocenie zawarto kilka zaleceń mających na celu usprawnienie działań Instytutu, na przykład poprzez ustanowienie bardziej przejrzystych priorytetów, lepsze ukierunkowanie produktów, rozwinięcie synergii z odpowiednimi podmiotami zewnętrznymi, a także poprzez wzmocnienie roli zarządu i doprecyzowanie roli forum ekspertów; zauważa, że Instytut zaczął wdrażać plan działania w celu zastosowania się do tych zaleceń; apeluje do Instytutu, by poinformował organ udzielający absolutorium o wdrożeniu tego planu działania;

22.  przypomina, że Instytut został utworzony w celu wniesienia wkładu na rzecz równouprawnienia płci i jego lepszego propagowania w Unii, w tym włączania problematyki płci do głównego nurtu we wszystkich odnośnych obszarach polityki Unii oraz w wynikających z nich krajowych strategiach politycznych, w celu zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć i podnoszenia poziomu świadomości obywateli Unii w zakresie problematyki równouprawnienia płci; z zadowoleniem przyjmuje nadanie priorytetu pracy w tych obszarach, w których wyniki charakteryzują się wysoką jakością i widocznością, przy jednoczesnym dalszym koncentrowaniu się na kwestii uwzględniania aspektu płci;

23.  wyraża zadowolenie z bieżącej współpracy między Instytutem a Komisją Praw Kobiet i Równouprawnienia Parlamentu oraz docenia wkład Instytutu w stałe działania Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia; apeluje o zapewnienie dalszej interakcji między ustawodawczymi i nieustawodawczymi priorytetami Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia a badaniami prowadzonymi przez Instytut, z uwzględnieniem wskaźnika równości płci opracowanego przez Instytut;

o

o o

24.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia... 2018 r.(12)w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

5.2.2018

OPINIA Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2016

(2017/2170(DEC))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Barbara Matera

WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A.  mając na uwadze, że równość płci jest jedną z wartości, na których opiera się Unia, i że Unia zobowiązuje się promować uwzględnianie aspektu płci we wszystkich swoich działaniach zgodnie z art. 8 TFUE;

B.  mając na uwadze, że sporządzanie budżetu z uwzględnieniem aspektu płci jest częścią ogólnej strategii na rzecz równości płci;

1.  przypomina, że Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) został utworzony w celu wniesienia wkładu na rzecz równości płci i jej lepszego propagowania w Unii, w tym włączania problematyki płci do głównego nurtu we wszystkich odnośnych obszarach polityki Unii oraz w wynikających z nich krajowych strategiach politycznych, w celu zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć i podnoszenia poziomu świadomości obywateli Unii w zakresie problematyki równości płci, oraz z zadowoleniem przyjmuje priorytetowe traktowanie prac w kilku obszarach, co daje wyniki na wysokim poziomie i dużą widoczność, lecz nie sprawia, że problematyka płci nie jest już postrzegana jako kwestia pierwszoplanowa;

2.  wyraża zadowolenie z bieżącej współpracy między EIGE i Komisją Praw Kobiet i Równouprawnienia oraz docenia wkład EIGE w stałe działania Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia; apeluje o zapewnienie dalszej interakcji między ustawodawczymi i nieustawodawczymi priorytetami Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia a badaniami prowadzonymi przez EIGE, z uwzględnieniem wskaźnika równości płci opracowanego przez EIGE;

3.  przyjmuje do wiadomości opinię Trybunału Obrachunkowego, według której roczne sprawozdanie finansowe EIGE przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach jego sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2016 r. oraz wyniki transakcji, przepływy pieniężne i zmiany w aktywach netto za kończący się tego dnia rok, zgodnie z przepisami jego regulaminu finansowego oraz z zasadami rachunkowości przyjętymi przez księgowego Komisji;

4.  odnotowuje opinię Trybunału Obrachunkowego, zgodnie z którą dochody i płatności leżące u podstaw rocznego sprawozdania finansowego EIGE za rok budżetowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach;

5.  zauważa, że poziom przeniesień środków, na które zaciągnięto zobowiązania, był wysoki w tytule III (wydatki operacyjne) i wyniósł 51 %, co jest spowodowane głównie badaniami w toku, które miały się zakończyć w 2016 r.; zauważa jednak, że stanowi to poprawę w porównaniu z poziomem z 2015 r., który wynosił 61 %; wzywa EIGE, by rozważył wprowadzenie zróżnicowanych środków budżetowych w celu lepszego odzwierciedlenia wieloletniego charakteru operacji i nieuniknionych opóźnień między podpisaniem umów, dostawami i płatnościami;

6.  w oparciu o obecnie dostępne informacje uważa, iż należy udzielić dyrektorowi wykonawczemu EIGE absolutorium z wykonania budżetu instytutu za rok budżetowy 2016.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU OPINII W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

24.1.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

29

1

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Daniela Aiuto, Maria Arena, Heinz K. Becker, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Anna Hedh, Mary Honeyball, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Angelika Mlinar, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Ángela Vallina, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Lívia Járóka, Urszula Krupa, Edouard Martin, Clare Moody, Monika Vana

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Artis Pabriks

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

29

+

ALDE

Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Angelika Mlinar

ECR

Urszula Krupa

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Malin Björk, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina

PPE

Heinz K. Becker, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lívia Járóka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Niebler, Artis Pabriks, Michaela Šojdrová, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa

S&D

Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Mary Honeyball, Edouard Martin, Clare Moody, Maria Noichl

VERTS/ALE

Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Monika Vana

1

-

ECR

Arne Gericke

1

0

PPE

Marijana Petir

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIAW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

20.3.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

5

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

5

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 120.

(2)

Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 120.

(3)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)

Dz.U. L 403 z 30.12.2006, s. 9.

(5)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(6)

Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 120.

(7)

Dz.U. C 417 z 6.12.2017, s. 120.

(8)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(9)

Dz.U. L 403 z 30.12.2006, s. 9.

(10)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(11)

Dz.U. C 113 z 30.3.2016, s.126.

(12)

Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA-PROV(2018)0000.

Ostatnia aktualizacja: 12 kwietnia 2018Informacja prawna