Menetlus : 2017/2172(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0088/2018

Esitatud tekstid :

A8-0088/2018

Arutelud :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hääletused :

PV 18/04/2018 - 12.43

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0148

RAPORT     
PDF 392kWORD 60k
23.3.2018
PE 613.451v02-00 A8-0088/2018

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2017/2172(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Bart Staes

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2017/2172(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos asutuse vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust asutuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05941/2018 – C8-0082/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrust (EL) nr 1094/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/79/EÜ)(4), eriti selle artiklit 64,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(5), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust (A8-0088/2018),

1.  annab heakskiidu Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve tegevdirektori tegevusele asutuse 2016. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2017/2172(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos asutuse vastusega(6),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(7) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust asutuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05941/2018 – C8-0082/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(8), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrust (EL) nr 1094/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/79/EÜ)(9), eriti selle artiklit 64,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(10), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust (A8-0088/2018),

1.  annab heakskiidu Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2017/2172(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust (A8-0088/2018),

A.  arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames rõhutab eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon, et liidu institutsioonide demokraatlikku legitiimsust tuleb tingimata tugevdada, suurendades läbipaistvust ja aruandekohustust ning rakendades tulemuspõhise eelarvestamise põhimõtet ning personalijuhtimise head tava;

B.  arvestades, et Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (edaspidi „asutus“) tulude ja kulude kalkulatsiooni(11) kohaselt oli asutuse 2016. aasta lõplik eelarve 21 762 500 eurot, mis tähendab 2015. aastaga võrreldes 7,67 % suurust kasvu; arvestades, et asutust rahastatakse liidu eelarvest (8 461 389 eurot ehk 40 %) ja liikmesriikide riiklike järelevalveasutuste osamaksudest (13 301 111 eurot ehk 60 %);

C.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et asutuse raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib, et 2016. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 99,68 %, mis vastas asutuse kavandatud eesmärgile ja oli 2015. aastaga võrreldes 0,29 % madalam; märgib ka, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 88,97 %, mis vastas asutuse kavandatud eesmärgile ja oli 2015. aastaga võrreldes 5,22 % kõrgem;

2.  võtab teadmiseks asutuse jõupingutused, mida tehti asutuse eelarve ja personali asutusesiseselt ümberjaotamiseks, kuna asutuse töökoormus nihkub üha rohkem regulatiivsetelt ülesannetelt järelevalvealasele ühtsusele ja jõustamisele; peab ülitähtsaks, et asutusel oleks piisavalt ressursse oma ülesannete täielikuks täitmiseks ja muu hulgas nendest ülesannetest tuleneva täiendava töökoormusega toimetulekuks, seejuures peab asutus tagama asjakohase prioriseerimise ressursside jaotamise ja eelarvetõhususe puhul; juhib lisaks tähelepanu asjaolule, et asutuse töökoormuse suurenemisega võib aidata sisemiselt toime tulla see, kui eelarvevahendid ja personal jaotatakse ümber, kuid seda tingimusel, et selline ümberjaotamine ei takista asutusel volituste täielikku täitmist ega võta temalt sõltumatust järelevalveülesannete täitmisel;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

3.  võtab teadmiseks, et järgmisse aastasse üle kantud kulukohustuste kogusumma vähenes 2016. aastal 10,71 %-ni (2015. aastal oli see 16,21 %), mis näitab asutuse rangemat eelarve jälgimist; tunnistab, et nende vahendite ülekandmist õigustasid 2016. aastal sõlmitud lepingud ja võetud kohustused; väljendab heameelt asjaolu üle, et 2016. aastal saavutas asutus kõigi aegade madalaima ülekandmise määra;

4.  märgib, et 2016. aastal kasutati ära 94,55 % 2015. aastast 2016. aastasse üle kantud vahenditest;

5.  juhib tähelepanu sellele, et ülekandmine on sageli osaliselt või täielikult põhjendatud, sest ametite rakenduskavad on mitmeaastased, ning see ei näita tingimata probleeme eelarve planeerimisel ja täitmisel, samuti ei ole see alati vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega ja seda eriti sel juhul, kui asutus on assigneeringute ülekandmist eelnevalt kavandanud ja sellest kontrollikojale teada andnud;

6.  nõuab, et järgmisse aastasse üle kantavate, kulukohustustega seotud assigneeringute summat vähendataks ka edaspidi võimalikult palju, kasutades selleks kõiki võimalikke meetmeid, rakendades näiteks muudes ametites järgitavaid parimaid tavasid;

Ümberpaigutamised

7.  märgib, et I jaotisele (personalikulud) esialgselt ja lõplikult eraldatud eelarve erinevuse tulemusena vähenes see veidi ehk 3,31 %, kuid erinevus II jaotise (halduskulud) puhul tõi kaasa 3,17 % suuruse kasvu; märgib, et paranduseelarvest ja tehtud ümberpaigutamistest tulenevalt suurenes III jaotise (tegevuskulud) eelarve 9,21 %; märgib, et muutused esialgse eelarve struktuuris olid üldiselt väiksemad kui 2015. aastal; märgib lisaks, et ümber paigutatud assigneeringute tase ja laad jäid finantseeskirjadega lubatud piiridesse;

Hanke- ja personalipoliitika

8.  võtab teadmiseks, et asutus oli üks esimesi ELi ameteid, kes käivitas e-hanke lahenduse projekti; väljendab heameelt asjaolu üle, et see lahendus tagab tõhusama ja läbipaistvama hankeprotsessi, millest on kasu nii asutusele kui ka võimalikele tarnijatele;

9.  juhib tähelepanu sellele, et 2016. aasta tähistas avatud planeeringuga kontoritele ülemineku esimest etappi: veerand asutuse töötajatest töötab nüüd avatud planeeringuga kontoris; märgib, et selline muudatus oli vajalik olemasolevates ruumides töötajate arvu suurendamiseks ning võimaldas ruume tõhusamalt kasutada ja hoonetega seotud kulusid vähendada;

10.  märgib asutuse esitatud andmetele tuginedes, et asutus korraldas 2016. aastal 26 töölevõtmiskampaaniat ning täitis aasta lõpuks 95,7 % ametikohtade loetelus ette nähtud töökohtadest, mis on väiksem näitaja kui asutuse seatud eesmärk 100 %; võtab asutuse esitatud andmete põhjal teadmiseks, et eesmärk jäi saavutamata peamiselt personali lubamatult suure voolavuse, edutute töölevõtmiskampaaniate ning pakutud lepingute tagasilükkamise tõttu väljavalitud kandidaatide poolt, mis on kõik murettekitavad probleemid, mida tuleb analüüsida ja püüda lahendada;

11.  võtab ametikohtade loetelu põhjal teadmiseks, et 31. detsembri 2016. aasta seisuga oli täidetud 89 ametikohta liidu üldeelarvega lubatud 93 ametikohast (2015. aastal oli täidetud 86 ametikohta); märgib rahuloluga, et 31. detsembril 2016. aastal täidetud ametikohtade lõikes oli sooline tasakaal saavutatud, sest naisi oli 53 % ja mehi 47 %;

12.  märgib, et 2016. aastal töötas asutuses 52,5 (täistööajale taandatud) lähetatud riiklikku eksperti, lepingulist töötajat, ajutist töötajat ja konsultanti;

13.  märgib asutuse esitatud andmetele tuginedes, et töölevõtmisprobleemid võivad olla seotud suurte eluasemekuludega asutuse asukohas Frankfurdis ning asutuse vähese rahalise atraktiivsusega võrreldes teiste liidu organitega, nagu Euroopa Keskpank ja ühtne järelevalvemehhanism; märgib asutuse esitatud andmetele tuginedes, et asutus vaatas läbi asjaomased personalimenetlused, et muuta need tõhusamaks; palub asutusel anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru selle probleemi lahendamiseks võetud meetmetest;

14.  märgib, et keskmiselt oli iga asutuse töötaja 2016. aastal haiguspuhkusel seitse päeva; märgib, et asutus korraldas oma töötajate jaoks infosessioone, stressi ja vastupidavuse seminari ja arstliku kontrolli;

15.  märgib rahuloluga, et asutus nimetas 2016. aastal täiendavad nõustajad, et tagada piisav arv konfidentsiaalseid nõustajaid ja ahistamise ärahoidmise mitteametliku menetluse edasine rakendamine;

16.  tervitab asjaolu, et nõustamise ja vahendamise koolitusi on korraldatud mitte ainult äsja ametisse nimetatud konfidentsiaalsetele nõustajatele, vaid ka personalikomitee liikmetele ja personaliosakonna töötajatele ning et on korraldatud teadlikkuse tõstmise koolitusi ahistamise ärahoidmise kohta nii juhtkonnale (osales kogu juhtkond) kui ka kogu personalile (osales 60 töötajat);

17.  märgib, et asutuse andmetel uuriti 2016. aastal asutusesiseselt ühte väidetava psühholoogilise ahistamise juhtumit ja uurimine lõpetati tõendite puudumise tõttu;

18.  märgib rahuloluga, et järelevalvemeetodi tõhustamiseks ning protsesside tõhususe ja tulemuste kvaliteedi parandamiseks on asutus käivitanud oma esimese ümberkorraldamise, mida rakendatakse alates 1. novembrist 2016; palub asutusel ümberkorraldamise rakendamise üksikasjadest ja sellega saavutatust eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru anda;

19.  märgib, et asutus ei kasuta ametisõidukeid;

Huvide konfliktide vältimine ja haldamine, läbipaistvus ning demokraatia

20.  võtab rahuloluga teadmiseks, et asutus on alates 2016. aasta jaanuarist avaldanud oma veebisaidil kõigi väliste sidusrühmadega peetud koosolekute protokollid;

21.  võtab rahuloluga teadmiseks, et haldusnõukogu on vastu võtnud rikkumisest teatamise eeskirja ja korra, mis on kooskõlas komisjoni selles küsimuses antud juhistega;

22.  märgib, et tuleb luua piisavate eelarvevahenditega sõltumatu avalikustamis-, nõustamis- ja suunamisorgan, kes aitaks rikkumisest teatajail kasutada õigeid kanaleid, mille kaudu teatada võimalikust rikkumisest, mis võib kahjustada liidu finantshuve, ja kes kaitseks rikkumisest teatajate konfidentsiaalsust ning pakuks neile vajalikku tuge ja nõu;

23.  märgib rahuloluga, et asutuse haldus- ja järelevalvenõukogu liikmete elulookirjeldused ning kavatsuste ja majanduslike huvide deklaratsioonid on avaldatud asutuse veebisaidil;

24.  peab kahetsusväärseks, et osa haldusnõukogu ja kõrgema juhtkonna liikmete huvide konfliktide puudumise deklaratsioonidest on esitamata; märgib, et selline käitumine läbipaistvust ei suurenda ja seepärast tuleb puuduvad deklaratsioonid avaldada viivitamata;

25.  märgib, et 2016. aastal sai asutus kuus dokumentidele juurdepääsu taotlust; märgib, et asutus andis täieliku juurdepääsu viiele dokumendile kahe taotluse alusel, samal ajal kui ühe taotluse alusel anti kolmele dokumendile ainult osaline juurdepääs ja ühele dokumendile juurdepääsu taotlus lükati tagasi;

26.  palub, et asutus annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile teada eetikaeeskirja väidetavatest ja kinnitust leidnud rikkumistest ning sellest, kuidas ta on neid rikkumisi käsitlenud ja kuidas ta kavatseb neid tulevikus vältida;

27.  on seisukohal, et järelevalvenõukogu ja sidusrühmade kogu koosolekute protokollid, mis on avalikult kättesaadavad, tuleks avaldada kiiremini, et vähendada praegust ajalist mahajäämust, ning ühtlasi tuleks anda parem ülevaade peetud aruteludest, liikmete seisukohtadest ja hääletamiskäitumisest; rõhutab, et asutuse jaoks on tema ülesannete laadi silmas pidades äärmiselt oluline jääda läbipaistvaks mitte ainult parlamendi ja nõukogu jaoks, vaid liidu kodanike jaoks; on veendunud, et üldsuseni jõudmist võiks parandada veebiülekannete abil; juhib tähelepanu sellele, et lihtsustada tuleks ka juurdepääsu asutusesiseste koosolekutega seotud dokumentidele ja teabele; tuletab meelde, kui oluline on rikkumisest teatajate kaitse, et suurendada läbipaistvust, demokraatlikku vastutust ja avalikku kontrolli;

Peamised saavutused

28.  tunneb heameelt kolme peamise saavutuse ja kordamineku üle, mille asutus oma 2016. aasta tegevuses välja tõi, nimelt:

–  asutus rakendas vajalikud meetmed, et edukalt täita oma rolli, mis on sätestatud direktiivis 2009/138/EÜ(12); märgib, et asutus täitis talle antud ülesandeid ja toetas direktiivi rakendamist riiklikul tasandil, tehes tihedat koostööd riiklike pädevate asutustega, muu hulgas konkreetsetes ülesannetes, nagu Bulgaaria kindlustusturu bilansi läbivaatamine;

–  asutus aitas kaasa seadusandlikule arengule pensionide valdkonnas, andes muu hulgas komisjonile nõu sellistel teemadel nagu üleeuroopaline personaalne pensionitoode ning kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete põhiteabedokumendid; märgib, et seoses tööandjapensionidega avaldas asutus arvamuse riskihindamise ja läbipaistvuse ühtse raamistiku kohta;

–  asutus aitas tugevdada äritegevuse järelevalvet ning järelevalvekogukonna suutlikkust pidada sammu oluliste arengutega finantstehnoloogia ja eelkõige kindlustustehnoloogia valdkonnas;

Sisekontroll

29.  võtab teadmiseks, et asutuse sisekontrollistandardid põhinevad komisjoni sisekontrollistandarditel; märgib lisaks, et kõik sisekontrollistandardid rakendati nõuetekohaselt 2016. aasta lõpuks;

Siseaudit

30.  märgib, et siseauditi talitus viis 2016. aastal läbi järelevalvesuutlikkuse auditi; märgib rahuloluga, et mitte ükski siseauditi talituse soovitustest ei olnud kriitiline ega väga oluline; võtab asutuse esitatud andmete põhjal samuti rahuloluga teadmiseks, et vastuseks auditiaruandele koostas asutus tegevuskava – mille haldusnõukogu seejärel vastu võttis – eesmärgiga käsitleda kõiki siseauditi talituse soovitusi;

31.  võtab teadmiseks, et detsembris 2016 viis siseauditi talitus läbi asutuse protsesside riskihindamise ning selle tulemuste põhjal saab asutus uue auditistrateegia aastateks 2017–2019;

Muud kommentaarid

32.  märgib suure rahuloluga, et asutus tegeles 2016. aastal kulutõhusa ja keskkonnasõbraliku töökoha tagamisega ning CO2-heite vähendamise või kompenseerimisega;

33.  tervitab asjaolu, et asutus suhtleb ennetavalt oma liikmetega, et mõista, kui suur mõju on Ühendkuningriigi liidust lahkumise otsusel kindlustus- ja pensionitegevuse järelevalvele, samuti asutusele endale; märgib lisaks, et asutus suhtleb kõnealuses küsimuses komisjoniga ja vahetab temaga mitteametlikult teavet;

34.  märgib, et kuna Ühendkuningriik otsustas EList välja astuda, siis asutuse eelarve tulevikus tõenäoliselt väheneb;

35.  märgib, et asutuse veebisaidi läbivaatamine on lõpetatud ja selle uus kujundus on kavas kasutusele võtta 2018. aasta lõpuks, eesmärgiga teha teave asutuse tegevuse kohta laiemale üldsusele kättesaadavamaks;

36.  täheldab, et kontrollikoda auditeerib praegu asutuse järelevalvetegevust ja stressiteste; tunneb heameelt selle üle, et see audit on üks kontrollikoja 2018. aasta prioriteetidest;

37.  rõhutab, et asutus peaks tagama kõigi Euroopa Parlamendi ja nõukogu kehtestatud regulatiivsest raamistikust tulenevate ülesannete täieliku ja tähtaegse täitmise, ent peaks samal ajal jääma rangelt oma ülesannete juurde ega mitte ületama talle Euroopa Parlamendi ja nõukogu antud volitusi ning ühtlasi peaks ta pöörama erilist tähelepanu proportsionaalsuse põhimõttele, et optimeerida ressursikasutust ja saavutada talle Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt seatud eesmärgid;

38.  osutab asutuse kesksele rollile parema järelevalve tagamisel liidu finantssüsteemi üle, et tagada finantsstabiilsus ning liidu finantsturu vajalik läbipaistvus ja suurem turvalisus, eelkõige järelevalve koordineerimise abil riiklike järelevalveasutustega, tehes vajaduse korral koostööd rahvusvahelise järelevalve eest vastutavate asutustega ning kontrollides liidu õiguse ühetaolist kohaldamist; rõhutab, et selline koostöö peaks tuginema usalduslikule õhkkonnale; toonitab riiklike järelevalveasutuste tööd, arvestades liidu kindlustusturu mahtu; rõhutab asutuse rolli kõrgetasemelistele ühtsetele järelevalvetavadele kaasaaitamisel ja nende edendamisel tarbijakaitse valdkonnas;

°

°  °

39.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma ... 2018. aasta resolutsioonile(13) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

1.3.2018

MAJANDUS- JA RAHANDUSKOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2017/2172(DEC))

Arvamuse koostaja: Kay Swinburne

ETTEPANEKUD

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  võtab teadmiseks, et kontrollikoja hinnangul on Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (edaspidi „amet“) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed; palub, et amet tagaks kontrollikoja soovituste nõuetekohase rakendamise ja nende suhtes järelmeetmete võtmise; täheldab, et kontrollikoda auditeerib praegu ameti järelevalvetegevust ja stressiteste; tunneb heameelt selle üle, et see audit on üks kontrollikoja 2018. aasta prioriteetidest;

2.  rõhutab, et amet peaks tagama kõigi Euroopa Parlamendi ja nõukogu kehtestatud regulatiivsest raamistikust tulenevate ülesannete täieliku ja tähtaegse täitmise, ent peaks samal ajal jääma rangelt oma ülesannete juurde ega ületama talle Euroopa Parlamendi ja nõukogu antud volitusi ning ühtlasi peaks ta pöörama erilist tähelepanu proportsionaalsuse põhimõttele, et optimeerida ressursikasutust ja saavutada talle Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt seatud eesmärgid;

3.  osutab ameti kesksele rollile parema järelevalve tagamisel liidu finantssüsteemi üle, et tagada liidu finantsstabiilsus, vajalik läbipaistvus ja finantsturu suurema turvalisus, eelkõige järelevalve koordineerimise abil riiklike järelevalveasutustega, tehes vajaduse korral koostööd rahvusvahelise järelevalve eest vastutavate asutustega ning kontrollides liidu õiguse ühetaolist kohaldamist; rõhutab, et selline koostöö peaks tuginema usalduslikule õhkkonnale; toonitab riiklike järelevalveasutuste tööd, arvestades liidu kindlustusturu mahtu; rõhutab ameti rolli kõrgetasemelistele ühtsetele järelevalvetavadele kaasaaitamisel ja nende edendamisel tarbijakaitse valdkonnas;

4.  võtab teadmiseks ameti jõupingutused, mida tehti ameti eelarve ja personali asutusesiseselt ümberjaotamiseks, kuna ameti töökoormus nihkub üha rohkem regulatiivsetelt ülesannetelt järelevalvealasele ühtsusele ja jõustamisele; peab oluliseks, et ametil oleks piisavalt vahendeid oma ülesannete täielikuks täitmiseks, sealhulgas kõigi nendest ülesannetest tingitud täiendava töökoormusega toimetulekuks, tagades samal ajal vahendite jaotamise ja eelarve tõhususe puhul prioriseerimise asjakohase taseme; juhib lisaks tähelepanu asjaolule, et ameti töökoormuse suurenemisega aitab sisemiselt toime tulla see, kui eelarvevahendid ja personal jaotatakse ümber, kuid seda saab teha tingimusel, et selline ümberjaotamine ei takista ametil volituste täielikku täitmist ega võta temalt sõltumatust järelevalveülesannete täitmisel;

5.  täheldab asjaolu, et ametit rahastatakse 40 % ulatuses liidu vahenditest ja 60 % ulatuses liikmesriikide osamaksetest; märgib, et ameti tööd tuleb regulaarselt ja nõuetekohaselt hinnata, et eraldada vahendeid ja teha nende kasutamine tõhusaks, läbipaistvaks ja usaldusväärseks;

6.  on seisukohal, et järelevalvenõukogu ja sidusrühmade kogu koosolekute protokollid, mis on avalikult kättesaadavad, tuleks avaldada kiiremini, et vähendada praegust viiteaega, ning ühtlasi tuleks anda parem ülevaade peetud aruteludest, liikmete seisukohtadest ja hääletamismustritest; rõhutab, et ameti jaoks on tema ülesannete laadi silmas pidades äärmiselt oluline jääda läbipaistvaks mitte ainult Euroopa Parlamendi ja nõukogu jaoks, vaid liidu kodanike jaoks; on veendunud, et üldsuseni jõudmist võiks parandada veebiülekannete abil; juhib tähelepanu sellele, et lihtsustada tuleks ka juurdepääsu asutusesiseste koosolekutega seotud dokumentidele ja teabele; tuletab meelde, kui oluline on rikkumisest teatajate kaitse, et suurendada läbipaistvust, demokraatlikku vastutust ja avalikkuse kontrolli.

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA NÕUANDVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

27.2.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

49

1

4

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Enrique Calvet Chambon, Jan Keller, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Michel Reimon, Andreas Schwab, Tibor Szanyi, Romana Tomc, Miguel Urbán Crespo, Roberts Zīle

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Zbigniew Kuźmiuk, Edouard Martin

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

49

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne, Roberts Zīle

ENF

Bernard Monot

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Jan Keller, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Costas Mavrides, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Tibor Szanyi, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Michel Reimon, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

1

EFDD

David Coburn

4

0

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

20.3.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

20

4

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

ELT C 417, 6.12.2017, lk 126.

(2)

ELT C 417, 6.12.2017, lk 126.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 331, 15.12.2010, lk 48.

(5)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(6)

ELT C 417, 6.12.2017, lk 126.

(7)

ELT C 417, 6.12.2017, lk 126.

(8)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(9)

ELT L 331, 15.12.2010, lk 48.

(10)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(11)

ELT C 113, 30.3.2016, lk 149.

(12)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiiv 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) (ELT L 335, 17.12.2009, lk 1).

(13)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA-PROV(2018)0000.

Viimane päevakajastamine: 12. aprill 2018Õigusalane teave