Procedūra : 2017/2172(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0088/2018

Pateikti tekstai :

A8-0088/2018

Debatai :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsavimas :

PV 18/04/2018 - 12.43

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0148

PRANEŠIMAS     
PDF 714kWORD 63k
23.3.2018
PE 613.451v02-00 A8-0088/2018

dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2172(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Bart Staes

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2172(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Institucijos atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2018 m. vasario 20 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Institucija įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8-0082/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB(4), ypač į jo 64 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(5), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę (A8-0088/2018),

1.  patvirtina Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos vykdomajam direktoriui, kad Institucijos 2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2017/2172(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2016 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2016 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Institucijos atsakymu(6),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(7),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2018 m. vasario 20 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Institucija įvykdė 2016 finansinių metų biudžetą (05941/2018 – C8-0082/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(8), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB(9), ypač į jo 64 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(10), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę (A8-0088/2018),

1.  pritaria Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2016 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2017/2172(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nuomonę (A8-0088/2018),

A.  kadangi vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija pabrėžia, kad ypač svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę ir įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją bei užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

B.  kadangi, kaip matyti iš Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (toliau – Institucija) pajamų ir išlaidų suvestinės(11), jos galutinis 2016 finansinių metų biudžetas buvo 21 762 500 EUR, t. y. 7,67 % didesnis nei 2015 m.; kadangi Institucija yra finansuojama Sąjungos įnašu (8 461 389 EUR, t. y. 40 %) ir valstybių narių nacionalinių priežiūros institucijų įnašais (13 301 111 EUR, t. y. 60 %);

C.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2016 finansinių metų Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) teigia, kad jie gavo pakankamą patikinimą, jog Institucijos 2016 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  pažymi, kad dėl 2016 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto vykdymo lygis buvo 99,68 %, taigi buvo pasiektas Institucijos planuotas rodiklis, bet, palyginti su 2015 m., minėtas lygis sumažėjo 0,29 %; be to, pažymi, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 88,97 %, taigi pasiektas Institucijos planuotas rodiklis, ir, palyginti su 2015 m., šis lygis padidėjo 5,22 %;

2.  atkreipia dėmesį į Institucijos pastangas Institucijos viduje perskirstyti biudžetą ir žmogiškuosius išteklius, nes Institucijos darbo krūvis tampa vis labiau susijęs ne su reguliavimo užduočių vykdymu, bet su priežiūros konvergencija ir vykdymu; mano, jog labai svarbu, kad Institucija turėtų pakankamai išteklių ir galėtų visu pajėgumu vykdyti savo užduotis, įskaitant bet kokį papildomą darbo krūvį, kurio reikia šioms užduotims spręsti, tuo pat metu užtikrindama tinkamą su išteklių paskirstymu ir biudžeto efektyvumu susijusių prioritetų nustatymo lygį; be to, atkreipia dėmesį į tai, kad bet koks Institucijos darbo krūvio didėjimo klausimas gali būti sprendžiamas Institucijos viduje perskirstant biudžeto ar žmogiškuosius išteklius, su sąlyga, kad toks perskirstymas nekenkia visapusiškam Institucijos naudojimuisi savo įgaliojimais ir padeda užtikrinti Institucijos nepriklausomumą vykdant jos su priežiūra susijusias užduotis;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

3.  atkreipia dėmesį į tai, kad į kitus metus perkeliamų įsipareigojimų lygis sumažėjo nuo 16,21 % 2015 m. iki 10,71 % 2016 m., ir tai rodo griežtesnę Institucijos vykdomą biudžeto stebėseną; pripažįsta, kad šį lėšų perkėlimą galima pagrįsti 2016 m. sudarytomis sutartimis ir prisiimtais įsipareigojimais; palankiai vertina tai, kad 2016 m. Institucijos vykdytų lėšų perkėlimų procentinis rodiklis yra pats žemiausias, lyginant su kada nors buvusiu rodikliu;

4.  pažymi, kad 2016 m. panaudota 94,55 % asignavimų, perkeltų iš 2015 m. į 2016 m.;

5.  nurodo, kad dažnai perkėlimus galima iš dalies ar visiškai pateisinti daugiamečiu agentūrų veiklos programų pobūdžiu ir jie nebūtinai rodo, kad biudžeto planavimo ir įgyvendinimo procese yra trūkumų, taip pat kad jie ne visada yra nesuderinami su biudžeto metinio periodiškumo principu, visų pirma, jei Institucija iš anksto juos suplanuoja ir apie juos praneša Audito Rūmams;

6.  ragina ir toliau stengtis ateityje kuo labiau sumažinti į kitus metus perkeliamų įsipareigotų asignavimų lygį, šiuo tikslu imantis visų turimų priemonių, pvz., pasinaudojant kitų agentūrų geriausia patirtimi;

Perkėlimai

7.  pažymi, kad, palyginti su pradiniu I antraštinei daliai (išlaidos personalui) skirtu biudžetu, galutinis biudžetas šiek tiek sumažėjo (3,31 %), o biudžetas pagal II antraštinę dalį (administracinės išlaidos) išaugo 3,17 %; pastebi, kad dėl biudžeto pakeitimo ir atliktų perkėlimų biudžetas pagal III antraštinę dalį (veiklos išlaidos) padidėjo 9,21 %; pripažįsta, kad struktūriniai pradinio biudžeto pokyčiai iš esmės buvo mažesni nei 2015 m.; taip pat pripažįsta, kad perkėlimų lygis ir pobūdis ir toliau atitiko finansines taisykles;

Viešųjų pirkimų ir personalo politika

8.  pripažįsta, kad Institucija buvo viena iš pirmųjų ES agentūrų, pradėjusi projektą, kuriuo siekiama užtikrinti e. viešojo pirkimo galimybę; palankiai vertina tai, kad tokia galimybė leidžia užtikrinti veiksmingesnį ir skaidresnį viešųjų pirkimų procesą, naudingą Institucijai ir potencialiems tiekėjams;

9.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2016 m. buvo pirmasis persikėlimo į atvirų biurų erdvę etapas, nes ketvirtadalis Institucijos darbuotojų šiuo metu dirba atvirų biurų erdvėje; atkreipia dėmesį į tai, kad šis pokytis buvo būtinas, kad būtų galima patalpinti darbuotojus, kurių padaugėjo, ir tai suteikė galimybę veiksmingiau išnaudoti biuro patalpas ir sumažinti su pastatais susijusias išlaidas;

10.  pažymi, kad, remiantis Institucijos suteikta informacija, 2016 m. ji vykdė 26 įdarbinimo procedūras ir iki metų pabaigos užpildė 95,7 % etatų plane numatytų darbo vietų, ir tai yra mažiau nei Institucijos numatytas 100 % tikslas; pripažįsta, kad, remiantis Institucijos suteikta informacija, šio tikslo nepavyko pasiekti daugiausia dėl nepatenkinamai didelės darbuotojų kaitos, nesėkmingų įdarbinimo procedūrų ir dėl to, kad atrinkti kandidatai nesutiko su pasiūlytomis sutarties sąlygomis – visus šiuos nerimą keliančius veiksnius reikia išnagrinėti ir pagerinti padėtį;

11.  pažymi, kad pagal etatų planą 2016 m. gruodžio 31 d. 89 etatai (iš 93 pagal Sąjungos bendrąjį biudžetą patvirtintų etatų) buvo užimti, kai 2015 m. buvo užimti 86 etatai; su pasitenkinimu pažymi, kad, atsižvelgiant į 2016 m. gruodžio 31 d. užimamų etatų skaičių, pasakytina, kad lyčių pusiausvyra buvo užtikrinta, kadangi dirbo 53 % moterų ir 47 % vyrų;

12.  pažymi, kad 2016 m. Institucijoje dirbo 52,5 (skaičiuojant visos darbo dienos ekvivalentais) komandiruoti nacionaliniai ekspertai, sutartininkai, laikinieji darbuotojai ir konsultantai;

13.  pažymi, kad remiantis Institucijos suteikta informacija įdarbinimo problemos gali būti susijusios su didelėmis būsto kainomis Frankfurte, kur yra jos būstinė, taip pat su nedideliu finansiniu Institucijos patrauklumu, palyginti su kitomis Europos institucijomis, pvz., Europos Centriniu Banku ir Bendru priežiūros mechanizmu; pripažįsta, kad Institucija nurodė, jog ji persvarstė atitinkamas žmogiškųjų išteklių valdymo procedūras siekdama padidintų jų veiksmingumą; ragina Instituciją pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie priemones, taikytas sprendžiant šį klausimą;

14.  pažymi, kad 2016 m. vidutinė kiekvieno Institucijos darbuotojo laikinojo nedarbingumo atostogų trukmė buvo septynios dienos; pažymi, kad Institucija surengė informacinius susitikimus, streso valdymo ir atsparumo ugdymo praktinius seminarus ir medicinines apžiūras savo darbuotojams;

15.  su pasitenkinimu pažymi, kad 2016 m. Institucija paskyrė papildomus patarėjus, siekdama užtikrinti tinkamą konfidencialių patarėjų skaičių, ir kad toliau buvo įgyvendinama neoficiali procedūra, skirta priekabiavimo prevencijai;

16.  palankiai vertina tai, kad konsultavimo ir tarpininkavimo susitikimai buvo organizuoti ne tik naujai paskirtiems konfidencialiems patarėjams, bet ir personalo komiteto nariams ir žmogiškųjų išteklių srities darbuotojams ir tai, kad vadovybei ir visam personalui buvo surengti informaciniai susitikimai priekabiavimo prevencijos tema ir juose dalyvavo visa vadovybės grupė ir 60 personalo narių;

17.  atkreipia dėmesį į tai, kad, remiantis Institucijos pateikta informacija, 2016 m. Institucijos viduje buvo pradėtas tariamo psichologinio priekabiavimo atvejo tyrimas, tačiau jis buvo baigtas nagrinėti įvertinus, kad jam nesama pagrindo;

18.  su pasitenkinimu pažymi, kad Institucija, siekdama pagerinti priežiūros metodą ir padidinti procesų veiksmingumą ir rezultatų kokybę, pirmą kartą ėmėsi reorganizacijos, kuri įgyvendinta 2016 m. lapkričio 1 d.; ragina Instituciją išsamiau informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie reorganizacijos įgyvendinimą ir gautą naudą;

19.  atkreipia dėmesį į tai, kad Institucija nenaudoja tarnybinių transporto priemonių;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, skaidrumas ir demokratija

20.  su pasitenkinimu pažymi, kad Institucija visų savo posėdžių, kuriuose dalyvauja išorės suinteresuotieji subjektai, protokolus nuo 2016 m. sausio mėn. skelbia savo interneto svetainėje;

21.  su pasitenkinimu pažymi, kad Institucijos administracinė valdyba patvirtino informavimo apie pažeidimus politiką ir procedūras ir jos atitinka Komisijos gaires šiuo klausimu;

22.  tvirtina, kad reikia sukurti nepriklausomą faktų atskleidimo, patariamąjį ir konsultacinį organą, kuriam būtų skirta pakankamai biudžeto išteklių, siekiant padėti informatoriams naudotis tinkamais kanalais savo turimai informacijai apie galimus pažeidimus, darančius poveikį Sąjungos finansiniams interesams, atskleisti, kartu apsaugant informatorių konfidencialumą ir teikiant jiems reikiamą paramą ir patarimus;

23.  su pasitenkinimu pažymi, kad Institucijos interneto svetainėje paskelbti jos administracinės valdybos ir priežiūros tarybos narių gyvenimo aprašymai, ketinimų deklaracijos ir interesų deklaracijos;

24.  apgailestauja dėl to, kad nepateiktos Institucijos administracinės valdybos narių ir vyresniosios vadovybės interesų konfliktų deklaracijos; nurodo, kad tokia praktika nepadeda didinti skaidrumo ir kad likusios deklaracijos turėtų būti nedelsiant paskelbtos;

25.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2016 m. Institucija gavo šešis prašymus leisti susipažinti su dokumentais; pažymi, kad Institucija leido visapusiškai susipažinti su penkiais dokumentais pagal du prašymus, su trimis dokumentai pagal vieną prašymą leista susipažinti tik iš dalies ir su vienu prašytu dokumentu nebuvo leista susipažinti;

26.  ragina Instituciją informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie tariamus ir patvirtintus etikos taisyklių pažeidimus ir apie tai, kaip ji sprendė šių pažeidimų klausimą ir ką darys, kad jų išvengtų jų ateityje;

27.  mano, kad viešai prieinami Priežiūros tarybos ir suinteresuotųjų šalių grupių posėdžių protokolai turėtų būti skelbiami greičiau siekiant labiau mažinti dabartinę delsos trukmę ir geriau informuoti apie vykdytas diskusijas, narių atstovaujamas pozicijas ir balsavimo procesą; pabrėžia, kad Institucijai, atsižvelgiant į jos užduočių pobūdį, labai svarbu demonstruoti skaidrumą ne tik Parlamentui ir Tarybai, bet ir Sąjungos piliečiams; mano, kad visuomenės informavimas galėtų būti pagerintas naudojantis tiesioginės transliacijos internetu galimybėmis; atkreipia dėmesį į tai, kad taip pat turėtų būti sudarytos palankesnės sąlygos susipažinti su dokumentais ir gauti su vidaus posėdžiais susijusią informaciją; primena, kad svarbu užtikrinti informatorių apsaugą siekiant didinti skaidrumą, demokratinę atskaitomybę ir viešąją kontrolę;

Pagrindiniai pasiekimai

28.  teigiamai vertina tris Institucijos 2016 m. nurodytus pagrindinius pasiekimus ir laimėjimus, tai yra, kad:

–  ji įgyvendino būtinas priemones, kad galėtų sėkmingai atlikti savo funkciją, kaip nustatyta 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/138/EB(12); atkreipia dėmesį į tai, kad Institucija vykdė pavestas užduotis ir padėjo įgyvendinti direktyvą nacionaliniu lygmeniu, glaudžiai bendradarbiaudama su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis, ir, be kita ko, atliko specifines užduotis, pvz., Bulgarijos draudimo rinkos balanso peržiūrą;

–  ji prisidėjo prie teisės aktų rengimo pensijų srityje, taip pat teikė rekomendacijas Komisijai dėl įvairių klausimų, įskaitant visos Europos asmeninės pensijos produkto sukūrimą ir pagrindinės informacijos dokumentus, skirtus mažmeninių ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų paketams; pažymi, kad, kalbant apie profesines pensijas, ji paskelbė savo nuomonę dėl bendrosios rizikos vertinimo ir skaidrumo tvarkos;

–  ji padėjo sustiprinti verslo priežiūrą ir priežiūros bendruomenės pajėgumą neatsilikti nuo svarbių naujovių, pavyzdžiui, susijusių su finansinių paslaugų technologija („FinTech“) ir, visų pirma, draudimo paslaugų technologija („InsurTech“);

Vidaus kontrolė

29.  atkreipia dėmesį į tai, kad Institucijos vidaus kontrolės standartai (VKS) yra pagrįsti Komisijos VKS; taip pat pažymi, kad iki 2016 m. pabaigos visi VKS buvo tinkamai įdiegti;

Vidaus auditas

30.  pažymi, kad 2016 m. Vidaus audito tarnyba (IAS) atliko priežiūros pajėgumų auditą; su pasitenkinimu pažymi, kad nė viena iš Vidaus audito tarnybos pateiktų rekomendacijų nebuvo nurodyta kaip ypatingai svarbi arba labai svarbi rekomendacija; taip pat su pasitenkinimu pripažįsta, kad, remiantis Institucijos suteikta informacija, Institucija, reaguodama į audito ataskaitą, parengė veiksmų planą, kurį patvirtino administracinė valdyba ir pagal kurį numatoma įgyvendinti visas Vidaus audito tarnybos pateiktas rekomendacijas;

31.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2016 m. gruodžio mėn. Vidaus audito tarnyba atliko Institucijos procesų rizikos vertinimą ir kad jo rezultatai padės sukurti naują Institucijos audito strategiją, skirtą 2017–2019 m. laikotarpiui;

Kitos pastabos

32.  su dideliu džiaugsmu pažymi tai, kad 2016 m. Institucija ėmėsi veiksmų, kad užtikrintų ekonomišką ir aplinką tausojančią darbo aplinką ir sumažintų arba kompensuotų išmetamą CO2 kiekį;

33.  palankiai vertina tai, kad Institucija aktyviai dirba su savo nariais, kad išsiaiškintų Jungtinės Karalystės sprendimo išstoti iš Sąjungos poveikio draudimo ir pensijų priežiūros veiklai mastą, taip pat poveikį Institucijai, kaip įstaigai; be to, pažymi, kad Institucija palaiko ryšius ir vykdo neformalius informacijos mainus su Komisija;

34.  pažymi, kad tikėtina, jog ateityje sumažės Institucijos pajamos dėl Jungtinės Karalystės sprendimo išstoti iš Sąjungos;

35.  atkreipia dėmesį į tai, kad Institucijos interneto svetainėje yra baigta kurti ir planuojama ją pertvarkyti iki 2018 m. pabaigos, siekiant, kad informacija apie Institucijos veiklą būtų geriau prieinama platesnei auditorijai;

36.  atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmai šiuo metu audituoja Institucijos priežiūros veiklą ir testavimą nepalankiausiomis sąlygomis; palankiai vertina tai, kad šis auditas yra vienas iš Audito Rūmų 2018 m. prioritetų;

37.  pabrėžia, jog Institucija, užtikrindama, kad visi jai pavesti uždaviniai, susiję su Parlamento ir Tarybos nustatyta reglamentavimo sistema, būtų visapusiškai ir laiku įvykdyti, turėtų atidžiai vykdyti užduotis, neturėtų viršyti Parlamento ir Tarybos jai pavestų įgaliojimų ir ypatingą dėmesį turėtų skirti proporcingumo principui, kad būtų galima optimaliai naudoti išteklius bei pasiekti tikslus, kuriuos jai pavedė įgyvendinti Parlamentas ir Taryba;

38.  atkreipia dėmesį į tai, kad Institucija atlieka pagrindinį vaidmenį užtikrinant geresnę Sąjungos finansų sistemos priežiūrą, kad būtų užtikrintas finansinis stabilumas, būtinas skaidrumas ir didesnis Sąjungos finansų rinkos saugumas, visų pirma, koordinuodama priežiūrą tarp nacionalinių priežiūros institucijų, prireikus bendradarbiaudama su institucijomis, atsakingomis už tarptautinę priežiūrą, taip pat nuolat prižiūrėdama nuoseklų Sąjungos teisės aktų taikymą; pabrėžia, kad toks bendradarbiavimas turėtų būti grindžiamas pasitikėjimu; atkreipia dėmesį į nacionalinių priežiūros institucijų atliekamą darbą atsižvelgiant į tai, kad Sąjungos draudimo rinka yra labai didelė; pabrėžia Institucijos vaidmenį prisidedant prie aukšto lygio priežiūros praktikos konvergencijos vartotojų apsaugos srityje užtikrinimo ir skatinant ją;

°

°  °

39.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2018 m. ... ... d.(13) rezoliucijoje dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

1.3.2018

Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2017/2172(DEC))

Nuomonės referentė: Kay Swinburne

PASIŪLYMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  pripažįsta, kad, Audito Rūmų nuomone, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (toliau – Institucija) 2016 metų metinėse finansinėse ataskaitose nurodytos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos; ragina Instituciją užtikrinti tinkamus tolesnius veiksmus ir Audito Rūmų rekomendacijų įgyvendinimą; atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmai šiuo metu audituoja Institucijos priežiūros veiklą ir testavimą nepalankiausiomis sąlygomis; palankiai vertina tai, kad šis auditas yra vienas iš Audito Rūmų 2018 m. prioritetų;

2.  pabrėžia, jog Institucija, užtikrindama, kad visi jai pavesti uždaviniai, susiję su Europos Parlamento ir Tarybos nustatyta reglamentavimo sistema, būtų visapusiškai ir laiku įvykdyti, turėtų atidžiai vykdyti užduotis, neturėtų viršyti Europos Parlamento ir Tarybos jai pavestų įgaliojimų ir ypatingą dėmesį turėtų skirti proporcingumo principui, kad būtų galima optimaliai naudoti išteklius bei pasiekti tikslus, kuriuos jai pavedė įgyvendinti Europos Parlamentas ir Taryba;

3.  atkreipia dėmesį į tai, kad Institucija atlieka pagrindinį vaidmenį užtikrinant geresnę Sąjungos finansų sistemos priežiūrą, kad būtų užtikrintas finansinis stabilumas, būtinas skaidrumas ir didesnis Sąjungos finansų rinkos saugumas, ypač koordinuodama priežiūrą tarp nacionalinių priežiūros institucijų, prireikus bendradarbiaudama su institucijomis, atsakingomis už tarptautinę priežiūrą, taip pat nuolat prižiūrėdama nuoseklų Sąjungos teisės aktų taikymą; pabrėžia, kad toks bendradarbiavimas turėtų būti grindžiamas pasitikėjimu; atkreipia dėmesį į nacionalinių priežiūros institucijų atliekamą darbą atsižvelgiant į tai, kad Sąjungos draudimo rinka yra labai didelė; pabrėžia Institucijos vaidmenį prisidedant prie aukšto lygio priežiūros praktikos konvergencijos vartotojų apsaugos srityje užtikrinimo ir skatinant ją;

4.  atkreipia dėmesį į Institucijos pastangas Institucijos viduje perskirstyti biudžetą ir žmogiškuosius išteklius, nes Institucijos darbo krūvis tampa vis labiau susijęs ne su reguliavimo užduočių vykdymu, bet su priežiūros konvergencija ir vykdymu; mano, kad labai svarbu, jog Institucija turėtų pakankamai išteklių, kad galėtų visu pajėgumu vykdyti savo užduotis, įskaitant bet kokį papildomą darbo krūvį, kurio reikia šioms užduotims spręsti, tuo pat metu užtikrinant tinkamą su išteklių paskirstymu ir biudžeto efektyvumu susijusių prioritetų nustatymo lygį; be to, atkreipia dėmesį į tai, kad bet koks Institucijos darbo krūvio didėjimo klausimas gali būti sprendžiamas Institucijos viduje perskirstant biudžeto ar žmogiškuosius išteklius, su sąlyga, kad toks perskirstymas nekenktų visapusiškam Institucijos naudojimuisi savo įgaliojimais ir padėtų užtikrinti Institucijos nepriklausomumą vykdant jos su priežiūra susijusias užduotis;

5.  atkreipia dėmesį į tai, kad Institucija 40 proc. finansuojama Sąjungos lėšomis ir 60 proc. – valstybių narių įnašais; pažymi, kad būtina tinkamai reguliariai vertinti Institucijos veiklą siekiant paskirstyti ir naudoti jos išteklius veiksmingai, skaidriai ir patikimai;

6.  mano, kad viešai prieinami Priežiūros tarybos ir suinteresuotųjų šalių grupių posėdžių protokolai turėtų būti skelbiami greičiau siekiant toliau mažinti dabartinį atsilikimą laiko požiūriu ir kad juose turėtų būti geriau pateikiamos rengtos diskusijos, narių atstovaujamos pozicijos ir balsavimo elgsena; pabrėžia, kad Institucijai, atsižvelgiant į jos užduočių pobūdį, labai svarbu demonstruoti skaidrumą ne tik Europos Parlamentui ir Tarybai, bet ir Sąjungos piliečiams; mano, kad visuomenės informavimas galėtų būti pagerintas naudojantis tiesioginėmis transliacijomis internetu; atkreipia dėmesį į tai, kad taip pat turėtų būti sudarytos palankesnės sąlygos galimybei susipažinti su dokumentais ir gauti su vidaus posėdžiais susijusią informaciją; primena, kad svarbu užtikrinti informatorių apsaugą siekiant didinti skaidrumą, demokratinę atskaitomybę ir viešąją kontrolę.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data

27.2.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

49

1

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Enrique Calvet Chambon, Jan Keller, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Michel Reimon, Andreas Schwab, Tibor Szanyi, Romana Tomc, Miguel Urbán Crespo, Roberts Zīle

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Zbigniew Kuźmiuk, Edouard Martin

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

49

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne, Roberts Zīle

ENF

Bernard Monot

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Jan Keller, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Costas Mavrides, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Tibor Szanyi, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Michel Reimon, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

1

-

EFDD

David Coburn

4

0

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

20.3.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL C 417, 2017 12 6, p. 126.

(2)

OL C 417, 2017 12 6, p. 126.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 331 2010 12 15, p. 48.

(5)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(6)

OL C 417, 2017 12 6, p. 126.

(7)

OL C 417, 2017 12 6, p. 126.

(8)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(9)

OL L 331 2010 12 15, p. 48.

(10)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(11)

OL C 113, 2016 3 30, p. 149.

(12)

  2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 335, 2009 12 17, p. 1).

(13)

Tos dienos priimti tekstai, P8_TA-PROV(2018)0000.

Atnaujinta: 2018 m. balandžio 12 d.Teisinis pranešimas