Procedūra : 2017/2172(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0088/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0088/2018

Debates :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Balsojumi :

PV 18/04/2018 - 12.43

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0148

ZIŅOJUMS     
PDF 719kWORD 63k
23.3.2018
PE 613.451v02-00 A8-0088/2018

par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2172(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Bart Staes

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2172(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2016. finanšu gada pārskatiem un Iestādes atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Iestādei par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05941/2018 – C8-0082/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulu (ES) Nr. 1094/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK(4), un jo īpaši tās 64. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(5), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Ekonomikas un monetārās komitejas atzinumu (A8-0088/2018),

1.  sniedz Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes izpilddirektoram apstiprinājumu par Iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2016. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2017/2172(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2016. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2016. finanšu gada pārskatiem un Iestādes atbildi(6),

–  ņemot vērā deklarāciju(7) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2016. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Iestādei par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (05941/2018 – C8-0082/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(8) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulu (ES) Nr. 1094/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK(9), un jo īpaši tās 64. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(10), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Ekonomikas un monetārās komitejas atzinumu (A8-0088/2018),

1.  apstiprina Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2016. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2172(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu un Ekonomikas un monetārās komitejas atzinumu (A8-0088/2018),

A.  tā kā saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru budžeta izpildes apstiprinātājiestāde uzsver, ka ir īpaši svarīgi vēl vairāk nostiprināt Savienības iestāžu demokrātisko leģitimitāti, uzlabojot pārredzamību un pārskatatbildību un īstenojot uz sniegumu balstītas budžeta izstrādes koncepciju un labu cilvēkresursu pārvaldību;

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (turpmāk “Iestāde”) ieņēmumu un izdevumu pārskatu(11) tās 2016. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 21 762 500, t. i., par 7,67 % lielāks nekā 2015. gadā; tā kā Iestādi finansē ar Savienības iemaksu (EUR 8 461 389 jeb 40 %) un dalībvalstu uzraudzības iestāžu iemaksām (EUR 13 301 111 jeb 60%);

C.  tā kā Revīzijas palāta ziņojumā par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2016. finanšu gada pārskatiem (turpmāk “Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādījusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Iestādes 2016. finanšu gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  norāda, ka 2016. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 99,68 %, sasniedzot Iestādes plānoto mērķrādītāju, un tas ir par 0,29 % mazāk nekā 2015. gadā; turklāt norāda, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 88,97 %, sasniedzot Iestādes plānoto mērķrādītāju un nodrošinot 5,22 % palielinājumu salīdzinājumā ar 2015. gadu;

2.  ņem vērā Iestādes centienus iekšēji pārdalīt Iestādes budžetu un cilvēkresursus, jo tās darba slodze aizvien vairāk mainās, uzraudzības konverģences un izpildes nodrošināšanas uzdevumiem ņemot aizvien lielāku pārsvaru pār regulatīvajiem uzdevumiem; uzskata, ka ir svarīgi, lai Iestādei būtu pietiekami līdzekļi, ar kuriem pilnībā īstenot tās uzdevumus, tostarp atrisināt jautājumu par papildu darba slodzi, kura rodas saistībā ar šādu uzdevumu izpildi, vienlaikus nodrošinot to, ka par pienācīgu prioritāti tiek uzskatīta līdzekļu piešķiršana un budžeta izpildes efektivitāte; turklāt norāda, ka jautājumu par Iestādes darba slodzes palielināšanos var atrisināt iekšēji, pārdalot budžeta līdzekļus vai personālu ar nosacījumu, ka šāda pārdale nekavē Iestādi pilnībā īstenot tās pilnvaras un nodrošina Iestādes neatkarību uzraudzības uzdevumu veikšanā;

Saistības un pārnestās apropriācijas

3.  pieņem zināšanai, ka uz nākamo gadu pārnestās saistības samazinājās no 16,21 % 2015. gadā līdz 10,71 % 2016. gadā, kas liecina par to, ka Iestāde budžetu uzrauga stingrāk; konstatē, ka šo līdzekļu pārnešana ir pamatota ar līgumiem un saistībām, kuras tika uzņemtas 2016. gadā; atzinīgi vērtē to, ka 2016. gadā Iestāde sasniedza līdz šim zemāko pārnesumu īpatsvaru;

4.  norāda, ka 2016. gadā tika izlietoti 94,55 % no līdzekļiem, kas bija pārnesti no 2015. gada uz 2016. gadu;

5.  norāda, ka pārnesumi bieži vien ir daļēji vai pilnībā pamatoti, ņemot vērā aģentūru darbības programmu daudzgadu raksturu, un ne vienmēr liecina par nepilnībām budžeta plānošanā un izpildē, kā arī ne vienmēr ir pretrunā budžeta gada pārskata principam, jo īpaši tad, ja Iestāde tos plāno iepriekš un dara zināmus Revīzijas palātai;

6.  aicina arī turpmāk pēc iespējas samazināt to apropriāciju līmeni, par kurām ir uzņemtas saistības un kuras ir jāpārnes uz nākamo gadu, izmantojot visus iespējamos līdzekļus, piemēram, pieņemot labākās prakses, ko izmanto citas aģentūras;

Pārvietojumi

7.  norāda — tā kā bija atšķirības starp sākotnējo un galīgo budžetu I sadaļā (personāla izdevumi), radās neliels samazinājums par 3,31 %, bet atšķirības II sadaļā (administratīvie izdevumi) izraisīja palielinājumu par 3,17 %; konstatē, ka saistībā ar budžeta grozījumu un pārvietojumiem III sadaļas (darbības izdevumi) budžeta līdzekļi palielinājās par 9,21 %; pieņem zināšanai, ka izmaiņas sākotnējā budžeta struktūrā bija kopumā mazākas nekā 2015. gadā; turklāt konstatē, ka pārvietojumu apmērs un raksturs atbilda finanšu noteikumiem;

Iepirkuma un personāla politika

8.  konstatē, ka Iestāde bija viena no pirmajām ES aģentūrām, kas ir sākusi īstenot projektu, kurš paredz nodrošināt e-iepirkumu; atzinīgi vērtē to, ka minētais risinājums paredz efektīvāku un pārredzamāku publiskā iepirkuma procesu, no kā gūtu labumu gan Iestāde, gan tās potenciālie piegādātāji;

9.  norāda, ka 2016. gads bija pirmais posms virzībā uz atvērta plānojuma biroju — ceturtā daļa Iestādes personāla tagad strādā atvērta plānojuma biroja vidē; norāda, ka minētā izmaiņa bija nepieciešama, lai esošajās telpās varētu atrasties vairāk darbinieku, un tā ļāva efektīvāk izmantot biroja telpas, kā arī samazināt ar celtniecību saistītās izmaksas;

10.  konstatē, ka saskaņā ar Iestādes sniegto informāciju 2016. gadā tā realizēja 26 darbā pieņemšanas kampaņas un aizpildīja 95,7 % štatu saraksta vietas līdz gada beigām, kas ir zemāks rādītājs nekā Iestādes mērķis — 100 %; konstatē, ka saskaņā ar Iestādes sniegto informāciju paredzētais mērķis netika sasniegts galvenokārt tāpēc, ka bija neapmierinoši liela darbinieku mainība, darbā pieņemšanas kampaņas nebija sekmīgas un atlasītie kandidāti nepieņēma līgumu piedāvājumus, kas visi ir satraucoši faktori, kuri ir jāizskata un attiecībā uz kuriem ir jāpanāk uzlabojumi;

11.  pēc iepazīšanās ar štatu sarakstu konstatē, ka 2016. gada 31. decembrī bija aizpildītas 89 štata vietas (no 93 vietām, kas atļautas saskaņā ar Savienības budžetu), salīdzinājumā ar 86 vietām 2015. gadā; ar gandarījumu norāda, ka, spriežot pēc 2016. gada 31. decembrī aizpildīto štata vietu skaita, ir panākts dzimumu līdzsvars — 53 % sieviešu un 47 % vīriešu;

12.  norāda, ka 2016. gadā Iestādē bija nodarbināti 52,5 (pilnslodzes ekvivalenti) norīkotie valsts eksperti, līgumdarbinieki, pagaidu darba aģentūras darbinieki un konsultanti;

13.  pieņem zināšanai Iestādes sniegto informāciju, ka jautājumi par pieņemšanu darbā varētu būt saistīti ar augstajām mājokļu izmaksām tās mītnē Frankfurtē, kā arī ar Iestādes finansiālo nepievilcību, salīdzinot ar citām Eiropas struktūrām, piemēram, Eiropas Centrālo banku un vienoto uzraudzības mehānismu; konstatē, ka saskaņā ar Iestādes sniegto informāciju tā ir pārskatījusi attiecīgos ar cilvēkresursiem saistītos procesus, lai padarītu tos efektīvākus; aicina Iestādi ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par pasākumiem, kas veikti, lai šo jautājumu risinātu;

14.  norāda, ka katrs Iestādes darbinieks 2016. gadā slimības atvaļinājumā bija vidēji 7 dienas; konstatē, ka Iestāde darbiniekiem rīkoja informatīvas sanāksmes, darbsemināru par stresu un noturību un medicīnas pārbaudes;

15.  ar gandarījumu norāda, ka 2016. gadā Iestāde iecēla papildu konsultantus, lai nodrošinātu pietiekamu skaitu konfidenciālo konsultantu un turpināja īstenot neformālo procedūru aizskarošas izturēšanās novēršanai;

16.  atzinīgi vērtē to, ka konsultācijas un mediācija tika organizēta ne tikai nesen ieceltajiem konfidenciālajiem konsultantiem, bet arī Personāla komitejas locekļiem un darbiniekiem, kuri ir atbildīgi par cilvēkresursiem, un ka vadošajiem darbiniekiem ir organizētas informatīvas sanāksmes par aizskarošas izturēšanās novēršanu, kurās piedalījās visi vadošie darbinieki, un tādas pašas informatīvas sanāksmes ir organizētas arī visam personālam, kurās piedalījās 60 darbinieki;

17.  norāda, ka saskaņā ar Iestādes sniegto informāciju 2016. gadā tika veikta viena iekšējā izmeklēšana saistībā ar apgalvojumiem par psiholoģisku aizskaršanu un tā tika pabeigta, konstatējot, ka apgalvojumi ir nepamatoti;

18.  ar gandarījumu norāda, ka, lai uzlabotu uzraudzības pieeju un palielinātu procesu efektivitāti un kvalitāti, Iestāde ir veikusi pirmo reorganizāciju, kuras īstenošana sākās 2016. gada 1. novembrī; aicina Iestādi sniegt budžeta izpildes apstiprinātājiestādei sīkāku informāciju par reorganizācijas īstenošanu un panāktajiem ieguvumiem;

19.  norāda, ka Iestāde neizmanto nevienu dienesta transportlīdzekli;

Interešu konfliktu novēršana un pārvaldība, pārredzamība un demokrātija

20.  ar gandarījumu norāda, ka kopš 2016. gada janvāra Iestādes tīmekļa vietnē ir publicēti protokoli visām sanāksmēm ar ārējām ieinteresētajām personām;

21.  ar gandarījumu norāda, ka Valde ir pieņēmusi Iestādes politiku un procedūras attiecībā uz trauksmes celšanu un tās ir saskaņotas ar Komisijas vadlīnijām minētajā jautājumā;

22.  norāda, ka ir jāizveido neatkarīga ES iestāde informācijas sniegšanai, konsultācijām un atzinumu izstrādei un jāpiešķir tai pietiekami budžeta līdzekļi, lai palīdzētu trauksmes cēlējiem, izpaužot informāciju par iespējamiem pārkāpumiem, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantot pareizos informācijas kanālus, vienlaikus aizsargātu viņu konfidencialitāti un piedāvātu viņiem nepieciešamo atbalstu un konsultācijas;

23.  ar gandarījumu norāda, ka Iestāde savā tīmekļa vietnē ir publicējusi Iestādes Valdes un Uzraudzības padomes locekļu CV, nodomu deklarācijas un interešu deklarācijas;

24.  pauž nožēlu par to, ka nav publicētas Valdes locekļu un augstākās vadības interešu konfliktu deklarācijas; norāda, ka šāda prakse nesekmē pārredzamību un tādēļ atlikušās deklarācijas ir jāpublicē bez kavēšanās;

25.  norāda, ka 2016. gadā Iestāde saņēma sešus pieprasījumus par piekļuvi dokumentiem; norāda, ka Iestāde piešķīra pilnīgu piekļuvi pieciem dokumentiem, kas tika prasīti divos pieprasījumos, bet trijiem dokumentiem saistībā ar vienu pieprasījumu piešķīra tikai daļēju piekļuvi un piekļuves pieprasījumu vienam dokumentam noraidīja;

26.  aicina Iestādi informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par iespējamiem un apstiprinātiem ētikas noteikumu pārkāpumiem, tās rīcību šajos gadījumos un pasākumiem turpmāku pārkāpumu novēršanai;

27.  uzskata, ka publiski pieejamos Uzraudzības padomes un ieinteresēto personu grupu sanāksmju protokolus vajadzētu publicēt ātrāk, vēl vairāk saīsinot pašreizējo laika nobīdi starp sanāksmes norisi un protokolu publiskošanu, un ka tajos arī vajadzētu sniegt labāku pārskatu par notikušajām diskusijām, locekļu ieņemtajām nostājām un rīcību balsojot; uzsver, ka, ņemot vērā Iestādes uzdevumu būtību, ir svarīgi, lai tā rīkotos pārredzami ne tikai Parlamenta un Padomes, bet arī Savienības pilsoņu priekšā; uzskata, ka saziņu ar sabiedrību būtu iespējams uzlabot ar pārraidēm tiešsaistē; norāda, ka būtu arī jāveicina ar iekšējām sanāksmēm saistītu dokumentu un informācijas pieejamība; atgādina, ka pārredzamības, demokrātiskās pārskatatbildības un sabiedrības kontroles nolūkā ir svarīga trauksmes cēlēju aizsardzība;

Galvenie sasniegumi

28.  atzinīgi vērtē Iestādes norādītos trīs galvenos sasniegumus 2016. gadā, proti:

–  tā īstenoja pasākumus, kas vajadzīgi, lai sekmīgi uzņemtos tās lomu, kā noteikts Direktīvā 2009/138/EK(12); norāda, ka Iestāde ir izpildījusi pilnvarotos uzdevumus un sniegusi atbalstu minētās direktīvas īstenošanai valsts līmenī, cieši sadarbojoties ar valstu kompetentajām iestādēm, tostarp veikusi īpašus pasākumus, piemēram, pārskatījusi Bulgārijas apdrošināšanas tirgus bilanci;

–  tā sekmēja likumdošanas norises pensiju jomā, tostarp sniedza padomus Komisijai par dažādiem jautājumiem, tostarp par Eiropas mēroga privātās pensijas produktu un pamatinformācijas dokumentiem par komplektētiem privāto ieguldījumu un apdrošināšanas produktiem; norāda, ka attiecībā uz aroda pensijām tā publicēja atzinumu par kopēju riska izvērtēšanas un pārredzamības satvaru;

–  tā ir palīdzējusi nostiprināt uzņēmējdarbības uzraudzības norisi un pārraudzības spēju, lai neatpaliktu no svarīgām norisēm, piemēram, finanšu tehnoloģijām (FinTech), jo īpaši apdrošināšanas tehnoloģijām (InsurTech);

Iekšējā kontrole

29.  pieņem zināšanai, ka Iestādes iekšējās kontroles standarti (IKS) ir balstīti uz Komisijas iekšējās kontroles standartiem; turklāt norāda, ka visi IKS tika pienācīgi īstenoti līdz 2016. gada beigām;

Iekšējā revīzija

30.  norāda, ka Iekšējās revīzijas dienests (IAS) 2016. gadā veica pārraudzības spējas revīziju; ar gandarījumu norāda, ka neviens no IAS ieteikumiem nebija atzīmēts kā ārkārtīgi būtisks vai ļoti svarīgs; arī ar gandarījumu konstatē, ka saskaņā ar Iestādes sniegto informāciju, atbildot uz revīzijas ziņojumu, tā izstrādāja rīcības plānu, kuru pēc tam pieņēma tās Valde, lai īstenotu visus IAS ieteikumus;

31.  pieņem zināšanai, ka 2016. gada decembrī IAS veica riska novērtējumu par Iestādes procedūrām un tās rezultātā tiks izstrādāta jauna Iestādes revīzijas stratēģija laikposmam no 2017. līdz 2019. gadam;

Citi komentāri

32.  ar lielu gandarījumu norāda, ka 2016. gadā Iestāde centās nodrošināt izmaksu ziņā lietderīgu un videi draudzīgu darba vietu un samazināt vai kompensēt CO2 emisijas;

33.  ar gandarījumu norāda, ka Iestāde ir proaktīvi sadarbojusies ar tās locekļiem, lai izprastu, cik lielā mērā Apvienotās Karalistes lēmums izstāties no Savienības ietekmēs apdrošināšanas un pensiju uzraudzību, kā arī pašu Iestādi; turklāt norāda, ka Iestāde uztur kontaktu un neformāli sazinās ar Komisiju;

34.  pieņem zināšanai, ka Apvienotās Karalistes lēmums izstāties no Savienības var novest pie tā, ka Iestādes ieņēmumi nākotnē samazināsies;

35.  konstatē, ka ir pabeigta Iestādes tīmekļa vietnes pārskatīšana un līdz 2018. gada beigām ir plānots veikt tās pārveidi, lai informāciju par Iestādes darbību padarītu pieejamāku plašākai auditorijai;

36.  konstatē, ka Revīzijas palāta šobrīd veic revīziju par Iestādes uzraudzības pasākumiem un stresa testiem; atzinīgi vērtē to, ka minētā revīzija ir viena no Revīzijas palātas 2018. gada prioritātēm;

37.  uzsver, ka, nodrošinot visu Parlamenta un Padomes pieņemtajā tiesiskajā regulējumā paredzēto uzdevumu pilnīgu izpildi un ievērojot to izpildes termiņus, Iestādei būtu rūpīgi jāpieturas pie tai uzticētajiem uzdevumiem, nebūtu jāpaplašina pilnvaras, ko tai uzticējis Parlaments un Padome, un būtu jāpievērš īpaša uzmanība proporcionalitātes principam, lai optimāli izmantotu resursus un sasniegtu mērķus, ko tai noteicis Parlaments un Padome;

38.  norāda uz Iestādes svarīgo lomu Savienības finanšu sistēmas labākas uzraudzības nodrošināšanā, lai garantētu Savienības finanšu tirgus finansiālo stabilitāti, nepieciešamo pārredzamību un lielāku drošību, jo īpaši koordinējot valsts uzraudzības iestāžu veikto uzraudzību, vajadzības gadījumā sadarbojoties ar iestādēm, kuras ir atbildīgas par starptautisko uzraudzību, kā arī uzraugot to, lai konsekventi tiktu piemēroti Savienības tiesību akti; uzsver, ka šādai sadarbībai būtu jābalstās uz uzticēšanos; uzsver valstu uzraudzības iestāžu darba nozīmi, ņemot vērā Savienības apdrošināšanas tirgus ievērojamo apmēru; uzsver Iestādes nozīmi, augstā līmenī veicinot un sekmējot vienotus uzraudzības pasākumus patērētāju tiesību aizsardzības jomā;

°

°  °

39.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2018. gada ... rezolūciju par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli(13).

1.3.2018

Ekonomikas un monetārāS komitejAS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2017/2172(DEC))

Atzinuma sagatavotāja: Kay Swinburne

IEROSINĀJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  pieņem zināšanai to, ka Revīzijas palāta atzīst, ka Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (turpmāk “Iestāde”) 2016. finanšu gada pārskatiem pakārtotie darījumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi; aicina Iestādi nodrošināt Revīzijas palātas ieteikumu pienācīgu ņemšanu vērā un īstenošanu; konstatē, ka Revīzijas palāta šobrīd veic revīziju par Iestādes uzraudzības pasākumiem un stresa testiem; atzinīgi vērtē to, ka šī revīzija ir viena no Revīzijas palātas 2018. gada prioritātēm;

2.  uzsver, ka, nodrošinot visu Eiropas Parlamenta un Padomes pieņemtajā tiesiskajā regulējumā paredzēto uzdevumu pilnīgu izpildi un ievērojot to izpildes termiņus, Iestādei būtu rūpīgi jāpieturas pie tai uzticētajiem uzdevumiem, nebūtu jāpaplašina pilnvaras, ko tai uzticējis Eiropas Parlaments un Padome, un būtu jāpievērš īpaša uzmanība proporcionalitātes principam, lai optimāli izmantotu resursus un sasniegtu mērķus, ko tai noteicis Eiropas Parlaments un Padome;

3.  norāda uz Iestādes svarīgo lomu Savienības finanšu sistēmas labākas uzraudzības nodrošināšanā, lai garantētu Savienības finanšu tirgus finansiālo stabilitāti, nepieciešamo pārredzamību un lielāku drošību, jo īpaši koordinējot valsts uzraudzības iestāžu veikto uzraudzību, vajadzības gadījumā sadarbojoties ar iestādēm, kuras ir atbildīgas par starptautisko uzraudzību, kā arī uzraugot to, lai konsekventi tiktu piemēroti Savienības tiesību akti; uzsver, ka šādai sadarbībai būtu jābalstās uz uzticēšanos; uzsver valstu uzraudzības iestāžu darba nozīmi, ņemot vērā Savienības apdrošināšanas tirgus ievērojamo apmēru; uzsver Iestādes nozīmi, augstā līmenī veicinot un sekmējot vienotus uzraudzības pasākumus patērētāju tiesību aizsardzības jomā;

4.  ņem vērā Iestādes centienus iekšēji pārdalīt Iestādes budžetu un cilvēkresursus, jo tās darba slodze aizvien vairāk mainās, uzraudzības konverģences un izpildes nodrošināšanas uzdevumiem ņemot aizvien lielāku pārsvaru pār regulatīvajiem uzdevumiem; uzskata, ka ir svarīgi, lai Iestādei būtu pietiekami līdzekļi, ar kuriem pilnībā īstenot tās uzdevumus, tostarp atrisināt jautājumu par papildu darba slodzi, kura rodas saistībā ar šo uzdevumu izpildi, vienlaikus nodrošinot to, ka par pienācīgu prioritāti tiek uzskatīta līdzekļu piešķiršana un budžeta izpildes efektivitāte; turklāt norāda, ka jautājumu par Iestādes darba slodzes palielināšanos var atrisināt iekšēji, pārdalot budžeta līdzekļus vai personālu ar nosacījumu, ka šāda pārdale nekavē Iestādi pilnībā īstenot tās pilnvaras un nodrošina Iestādes neatkarību uzraudzības uzdevumu veikšanā;

5.  konstatē, ka 40 % no Iestādes finansējuma veido Savienības līdzekļi un 60 % — dalībvalstu iemaksas; norāda uz nepieciešamību regulāri un pienācīgi izvērtēt Iestādes darbu, lai censtos piešķirt un izmantot tās līdzekļus efektīvi, pārredzami un uzticami;

6.  uzskata, ka publiski pieejamos Uzraudzības padomes un ieinteresēto personu grupu sanāksmju protokolus vajadzētu publicēt ātrāk, vēl vairāk saīsinot pašreizējo laika nobīdi starp sanāksmes norisi un protokolu publiskošanu, un ka tajos arī vajadzētu sniegt labāku pārskatu par notikušajām diskusijām, locekļu ieņemtajām nostājām un rīcību balsojot; uzsver, ka, ņemot vērā Iestādes uzdevumu būtību, ir svarīgi, lai tā rīkotos pārredzami ne tikai Parlamenta un Padomes, bet arī Savienības pilsoņu priekšā; uzskata, ka saziņu ar sabiedrību būtu iespējams uzlabot ar pārraidēm tiešsaistē; norāda, ka būtu arī jāveicina ar iekšējām sanāksmēm saistītu dokumentu un informācijas pieejamība; atgādina, ka pārredzamības, demokrātiskās pārskatatbildības un sabiedrības kontroles nolūkā ir svarīga trauksmes cēlēju aizsardzība.

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATZINUMU SNIEDZOŠAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

27.2.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

49

1

4

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Enrique Calvet Chambon, Jan Keller, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Michel Reimon, Andreas Schwab, Tibor Szanyi, Romana Tomc, Miguel Urbán Crespo, Roberts Zīle

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Zbigniew Kuźmiuk, Edouard Martin

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

49

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne, Roberts Zīle

ENF

Bernard Monot

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Jan Keller, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Costas Mavrides, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Tibor Szanyi, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Michel Reimon, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

1

-

EFDD

David Coburn

4

0

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

20.3.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

20

4

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

OV C 417, 6.12.2017., 126. lpp.

(2)

OV C 417, 6.12.2017., 126. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 331, 15.12.2010., 48. lpp.

(5)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(6)

OV C 417, 6.12.2017., 126. lpp.

(7)

OV C 417, 6.12.2017., 126. lpp.

(8)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(9)

OV L 331, 15.12.2010., 48. lpp.

(10)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(11)

OV C 113, 30.3.2016., 149. lpp.

(12)

  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīva 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (OV L 335, 17.12.2009., 1. lpp.).

(13)

Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA-PROV(2018)0000.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 11. aprīlisJuridisks paziņojums