Postopek : 2017/2172(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0088/2018

Predložena besedila :

A8-0088/2018

Razprave :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Glasovanja :

PV 18/04/2018 - 12.43

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0148

POROČILO     
PDF 627kWORD 62k
23.3.2018
PE 613.451v02-00 A8-0088/2018

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2016

(2017/2172(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Bart Staes

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2016

(2017/2172(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2016 z odgovorom organa(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice organu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05941/2018 – C8-0082/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/79/ES(4) in zlasti člena 64,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(5) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0088/2018),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine glede izvrševanja proračuna organa za proračunsko leto 2016;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2016

(2017/2172(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2016 z odgovorom organa(6),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(7) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice organu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05941/2018 – C8-0082/2018),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(8) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/79/ES(9) in zlasti člena 64,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(10) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0088/2018),

1.  odobri zaključni račun Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2016;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2016

(2017/2172(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0088/2018),

A.  ker organ za podelitev razrešnice med postopkom podelitve razrešnice poudarja poseben pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobrim upravljanjem človeških virov;

B.  ker izkaz prihodkov in odhodkov(11) Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (v nadaljnjem besedilu: organ) kaže, da je končni proračun organa v proračunskem letu 2016 znašal 21.762.500 EUR, kar je 7,67 % več kot v letu 2015; ker se organ financira iz prispevkov Unije (8.461.389 EUR oz. 40 %) in iz prispevkov nacionalnih nadzornih organov držav članic (13.301.111 EUR oz. 60 %);

C.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu organa za proračunsko leto 2016 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov organa za proračunsko leto 2016 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2016 znašala 99,68 %, s čimer je bil načrtovani cilj organa uresničen, bila pa je za 0,29 % nižja kot leta 2015; ugotavlja tudi, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 88,97 %, kar je bilo v skladu z načrtovanim ciljem organa in 5,22 % več kot leta 2015;

2.  je seznanjen s prizadevanji organa, da bi interno prilagodil proračun in človeške vire, saj se njegovo delo od regulativnih nalog vse bolj preusmerja k zbliževanju in izvajanju nadzora; meni, da bi moral imeti organ na voljo zadostna sredstva, da bo lahko izvajal svoje naloge v celoti, med drugim učinkovito obvladal dodatne delovne obremenitve zaradi teh nalog, obenem pa skrbel za ustrezno določanje prednostnih nalog v zvezi z dodeljevanjem sredstev in proračunsko učinkovitostjo; prav tako poudarja, da je mogoče sleherno povečanje delovne obremenitve organa obravnavati interno, in sicer s prerazporeditvijo proračunskih virov ali delovne sile, če to ne ovira polnega izvajanja mandata organa, zagotavlja pa njegovo neodvisnost pri izvajanju nadzornih nalog;

Obveznosti in prenos v naslednje leto

3.  ugotavlja, da se je obseg obveznosti, prenesenih v naslednje leto, v letu 2016 zmanjšal na 10,71 % s 16,21 % leta 2015, kar kaže, da organ proračun strožje nadzira; priznava, da so je bil prenos sredstev upravičen s pogodbami in obveznostmi, ki so začele veljati leta 2016; pozdravlja, da je bil odstotek prenosa za organ v tem letu najnižji doslej;

4.  ugotavlja, da je bilo leta 2016 porabljenih 94,55 % sredstev, ki so bila iz leta 2015 prenesena v leto 2016;

5.  poudarja, da so prenosi v naslednje leto zaradi večletne narave operativnih programov agencij pogosto deloma ali povsem upravičeni in ne pomenijo nujno slabosti pri načrtovanju in izvrševanju proračuna ter tudi niso vedno v nasprotju s proračunskim načelom enoletnosti, zlasti če jih agencija načrtuje in o tem obvesti Računsko sodišče;

6.  poziva organ, naj na primer z uporabo najboljše prakse drugih agencij še naprej po najboljših zmožnostih zmanjšuje obseg v naslednje leto prenesenih odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bila prevzete obveznosti;

Prerazporeditve

7.  ugotavlja, da je bil končni proračun v naslovu I (stroški zaposlenih) za 3,31 % manjši od prvotno predvidenega, v naslovu II (upravni odhodki) pa za 3,17 % večji; ugotavlja, da so se proračunska sredstva v naslovu III (odhodki za poslovanje) zaradi spremembe proračuna in prerazporeditev povečala za 9,21 %; ugotavlja, da se je sestava prvotnega proračuna v splošnem spremenila manj kot v letu 2015; prav tako ugotavlja, da sta bili višina in narava prerazporejenih sredstev skladni s finančnimi pravili;

Javna naročila in kadrovska politika

8.  priznava, da je bil organ ena prvih agencij EU, ki je začela izvajati projekt, s katerim se uvajajo rešitve za e-javna naročila; pozdravlja rešitve, ki omogočajo učinkovitejši in preglednejši postopek javnih naročil, kar je v korist organu in njegovim potencialnimi dobaviteljem;

9.  poudarja, da je leta 2016 potekala prva faza prehoda na odprte pisarne: v teh pogojih zdaj dela četrtina zaposlenih; ugotavlja, da je bila ta sprememba potrebna za namestitev večjega števila zaposlenih v obstoječe prostore in je postala uporaba pisarniških prostorov učinkovitejša, zmanjšali pa so se tudi stroški za stavbe;

10.  je seznanjen z navedbo organa, da je v letu 2016 opravil 26 zaposlitvenih postopkov in do konca leta zapolnil 95,7 % vseh delovnih mest v kadrovskem načrtu, 100-odstotnega cilja pa ni dosegel; je seznanjen s pojasnilom organa, da cilja ni dosegel zaradi nesprejemljivo pogostih menjav zaposlenih, neuspešnih postopkov zaposlovanja in dejstva, da izbrani kandidati niso sprejeli ponujenih pogodb o zaposlitvi, vse to pa so zaskrbljujoči dejavniki, ki jih je treba preučiti in izboljšati;

11.  na podlagi kadrovskega načrta ugotavlja, da je bilo 31. decembra 2016 zasedenih 89 delovnih mest (od 93 mest, odobrenih v proračunu Unije) v primerjavi s 86 mesti v letu 2015; z zadovoljstvom ugotavlja, da je bila glede na število zasedenih delovnih mest 31. decembra 2016 zastopanost spolov uravnotežena, saj je bil delež žensk 53 %, delež moških pa 47 %;

12.  ugotavlja, da je organ leta 2016 zaposloval 52,5 (EPDČ) napotenih nacionalnih strokovnjakov, pogodbenih in začasnih uslužbencev ter svetovalcev;

13.  je seznanjen z mnenjem organa, da so težave z zaposlovanjem morda posledica dragih stanovanj v Frankfurtu, kjer je njegov sedež, pa tudi njegove finančne neprivlačnosti v primerjavi z drugimi evropskimi organi, kot sta Evropska centralna banka in enotni nadzorni mehanizem; ugotavlja, da je organ spremenil ustrezne kadrovske postopke, da bi bili učinkovitejši; poziva ga, naj organu za podelitev razrešnice poroča o ukrepih, ki jih je sprejel, da bi te težave odpravil;

14.  ugotavlja, da je bil leta 2016 vsak uslužbenec organa v povprečju šest dni na bolniškem dopustu; ugotavlja, da je organ za zaposlene organiziral informativna srečanja, delavnico za obvladovanje stresa in večjo odpornost ter zdravniške preglede;

15.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je organ leta 2016 imenoval dodatne svetovalce, da bi zagotovil primerno število zaupnih svetovalcev in nadaljnje izvajanje neformalnega postopka za preprečevanje nadlegovanja;

16.  pozdravlja, da svetovanje in posredovanje ni bilo namenjeno le novo imenovanim zaupnim svetovalcem, ampak tudi članom odbora uslužbencev in osebju kadrovske službe, ter da je potekalo ozaveščanje o preprečevanju nadlegovanja za upravo, česar so se udeležili vsi njeni člani, in za vse zaposlene, česar se je udeležilo 60 članov osebja;

17.  ugotavlja, da je leta 2016 potekala notranja preiskava enega primera domnevnega psihičnega nadlegovanja, za katerega se je nazadnje izkazalo, da ne obstaja;

18.  z zadovoljstvom ugotavlja, da se je organ za boljši nadzorni pristop in večjo učinkovitost postopkov ter kakovost rezultatov prvič reorganiziral, kar je začel izvajati 1. novembra 2016; organ poziva, naj organu za podelitev razrešnice poroča o nadaljnjih podrobnostih pri izvajanju tega načrta in doseženih koristih;

19.  ugotavlja, da organ ne uporablja službenih vozil;

Preprečevanje in obvladovanje navzkrižja interesov, preglednost in demokracija

20.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je organ od januarja 2016 na svojem spletnem mestu objavil zapisnike vseh srečanj z zunanjimi deležniki;

21.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je upravni odbor sprejel politiko in postopke organa za prijavo nepravilnosti, ki so usklajeni s smernicami Komisije o tem vprašanju;

22.  poudarja, da je treba ustanoviti neodvisen organ EU za razkritja, svetovanje in napotitve z dovolj proračunskimi sredstvi, ki bo prijaviteljem nepravilnosti pomagal uporabiti prave kanale pri razkritju informacij o morebitnih nepravilnostih, povezanih s finančnimi interesi Unije, obenem pa bo zaščitil njihovo zaupnost in jim ponudil potrebno pomoč in nasvete;

23.  z zadovoljstvom ugotavlja, da so na spletnem mestu organa objavljeni življenjepisi, izjave o namerah in izjave o interesih članov upravnega odbora in odbora nadzornikov organa;

24.  obžaluje, da še ni na voljo izjav o odsotnosti navzkrižja interesov članov upravnega odbora in vodstvenega osebja; ugotavlja, da takšno ravnanje ne pripomore k preglednosti in da je treba zato nemudoma objaviti preostale izjave;

25.  ugotavlja, da je organ leta 2016 prejel šest zahtev za dostop do dokumentov; ugotavlja tudi, da je omogočil poln dostop do petih dokumentov iz dveh zahtev in delni dostop do treh dokumentov iz ene zahteve, zahtevo za dostop do enega dokumenta pa zavrnil;

26.  poziva organ, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o domnevnih in potrjenih kršitvah pravil etičnega ravnanja ter o tem, kako je te kršitve obravnaval in kako jih namerava v prihodnje preprečevati;

27.  meni, da bi bilo treba hitreje objavljati zapisnike sej odbora nadzornikov in skupin deležnikov, ki so dostopni javnosti, da bi se še bolj skrajšal čas med sejami in objavo, in da bi bilo treba zagotoviti boljši vpogled v potek razprav, stališča članov in vzorce glasovanja; poudarja, da je ob upoštevanju narave nalog organa nujno, da je glede preglednosti odgovoren ne le Parlamentu in Svetu, temveč tudi vsem državljanom Unije; meni, da bi bilo mogoče stike z javnostjo izboljšati z neposrednimi prenosi dogodkov prek spleta; opozarja, da bi bilo treba poenostaviti tudi dostop do dokumentov in informacij v zvezi z internimi sestanki; opozarja, kako pomembna je zaščita prijaviteljev nepravilnosti za izboljševanje preglednosti, demokratične odgovornosti in javnega nadzora;

Glavni dosežki

28.  pozdravlja tri glavne dosežke in uspehe, ki jih je za leto 2016 navedel organ, in sicer:

–  izvedel je ukrepe za učinkovit prevzem vloge, kot je določena v Direktivi 2009/138/ES(12); ugotavlja, da je organ izvedel naloge, ki so mu bile dodeljene, in podprl izvajanje direktive na nacionalni ravni, pri tem pa tesno sodeloval s pristojnimi nacionalnimi organi tudi pri posebnih nalogah, kot je pregled bilance stanja bolgarskega zavarovalniškega trga;

–  prispeval je k zakonodajnim spremembam na področju pokojnin, vključno s svetovanjem Komisiji o vprašanjih, ki obsegajo oblikovanje vseevropskega produkta osebnega pokojninskega zavarovanja in letake z osnovnimi informacijami o paketnih maloprodajnih naložbenih in zavarovalnih proizvodih; ugotavlja, da je v zvezi s poklicnimi pokojninami objavil mnenje o skupnem okviru za ocenjevanje tveganja in preglednost;

–  prispeval je k večjemu nadzoru nad poslovanjem in zmogljivosti nadzorne skupnosti, da gre v korak z največjimi razvojnimi spremembami, kot je finančna tehnologija, zlasti pa zavarovalniška tehnologija;

Notranje kontrole

29.  je seznanjen, da standardi notranje kontrole organa temeljijo na standardih Komisije; ugotavlja tudi, da so bili do konca leta 2016 ustrezno uvedeni vsi standardi notranje kontrole;

Notranja revizija

30.  ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo leta 2016 izvedla revizijo zmogljivosti nadzora; z zadovoljstvom ugotavlja, da nobeno od njenih priporočil ni bilo kritično ali zelo pomembno; je ravno tako z zadovoljstvom seznanjen z navedbami organa, da je v odgovor na revizijsko poročilo oblikoval akcijski načrt, ki ga je upravni odbor potrdil, da bi uresničil vsa priporočila službe za notranjo revizijo;

31.  ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo decembra 2016 izvedla oceno tveganja postopkov organa in da bodo rezultati podlaga za novo revizijsko strategijo organa v obdobju 2017–2019;

Druge pripombe

32.  z velikim zadovoljstvom ugotavlja, da se je organ leta 2016 zavzemal za stroškovno učinkovita in okolju prijazna delovna mesta ter za zmanjšanje ali kompenzacijo emisij CO2;

33.  pozdravlja, da želi organ s svojimi člani proaktivno ugotoviti, kako bo odločitev Združenega kraljestva, da izstopi iz Unije, vplivala na nadzor zavarovalniških in pokojninskih dejavnosti ter na organ kot institucijo; ugotavlja tudi, da je organ v stiku s Komisijo in si z njo neuradno izmenjuje podatke;

34.  ugotavlja, da se bodo v prihodnosti prihodki organa zaradi odločitve Združenega Kraljestva o izstopu iz Unije verjetno zmanjšali;

35.  ugotavlja, da je pregled spletnega mesta organa zaključen, njegovo preoblikovanje pa načrtovano za konec leta 2018, da bi bile informacije o dejavnostih organa širši javnosti bolj dostopne;

36.  ugotavlja, da Računsko sodišče trenutno revidira nadzorne dejavnosti in stresne teste organa; pozdravlja, da je ta revizija ena od prednostnih nalog Računskega sodišča v letu 2018;

37.  poudarja, da bi moral organ v celoti in v roku izvesti vse naloge, izhajajoče iz regulativnega okvira, ki sta ga opredelila Parlament in Svet, in se pri tem natančno držati dolžnosti in mandata, ki sta jih določili omenjeni instituciji, prav tako pa posebno pozornost nameniti načelu sorazmernosti, da bi optimiziral uporabo virov in dosegel predvidene cilje;

38.  spominja, da ima organ osrednjo vlogo pri izboljševanju nadzora nad finančnim sistemom Unije, zagotavljanju finančne stabilnosti, potrebne preglednosti in večje varnosti finančnega trga Unije, zlasti z usklajevanjem nadzora med nacionalnimi nadzornimi organi, sodelovanjem z institucijami, pristojnimi za mednarodni nadzor, če je to potrebno, ter s spremljanjem doslednega izvajanja zakonodaje Unije; poudarja, da bi moralo to sodelovanje temeljiti na vzajemnem zaupanju; opozarja na delo nacionalnih nadzornih organov, saj je zavarovalniški trg v Uniji velik; poudarja, da organ na visoki ravni prispeva k zbliževanju nadzornih praks na področju varstva potrošnikov in jih spodbuja;

°

°  °

39.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne ... 2018(13) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

1.3.2018

MNENJE Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2016

(2017/2172(DEC))

Pripravljavka mnenja: Kay Swinburne

POBUDE

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  potrjuje, da so po mnenju Računskega sodišča transakcije Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (v nadaljevanju: organ), povezane z letnimi računovodskimi izkazi za leto 2016, v vseh pomembnih vidikih zakonite in pravilne; poziva organ, naj poskrbi za ustrezno spremljanje in izvajanje priporočil Računskega sodišča; ugotavlja, da Računsko sodišče trenutno revidira nadzorne dejavnosti in stresne teste organa; pozdravlja dejstvo, da je ta revizija ena od prednostnih nalog Računskega sodišča v letu 2018;

2.  poudarja, da bi moral organ v celoti in v roku izvesti vse naloge, izhajajoče iz regulativnega okvira, ki sta ga opredelila Evropski parlament in Svet, in se pri tem natančno držati dolžnosti in mandata, ki sta jih določili omenjeni instituciji, prav tako pa posebno pozornost nameniti načelu sorazmernosti, da bi optimiziral uporabo virov in dosegel predvidene cilje;

3.  spominja, da ima organ osrednjo vlogo pri izboljševanju nadzora nad finančnim sistemom Unije, zagotavljanju finančne stabilnosti, potrebne preglednosti in večje varnosti finančnega trga Unije, zlasti z usklajevanjem nadzora med nacionalnimi nadzornimi organi, sodelovanjem z institucijami, pristojnimi za mednarodni nadzor, če je to potrebno, ter s spremljanjem doslednega izvajanja zakonodaje Unije; poudarja, da bi moralo to sodelovanje temeljiti na vzajemnem zaupanju; opozarja na delo nacionalnih nadzornih organov, saj je zavarovalniški trg v Uniji velik; poudarja, da organ na visoki ravni prispeva k zbliževanju nadzornih praks na področju varstva potrošnikov in jih spodbuja;

4.  je seznanjen s prizadevanji organa, da bi interno prilagodil proračun in človeške vire, saj se njegovo delo od regulativnih nalog vse bolj preusmerja k zbliževanju in izvajanju nadzora; meni, da bi moral imeti organ na voljo zadostna sredstva, da bo lahko izvajal svoje naloge v celoti, med drugim učinkovito obvladal dodatne delovne obremenitve zaradi teh nalog, obenem pa skrbel za ustrezno določanje prednostnih nalog v zvezi z dodeljevanjem sredstev in proračunsko učinkovitostjo; prav tako poudarja, da je mogoče sleherno povečanje delovne obremenitve organa obravnavati interno, in sicer s prerazporeditvijo proračunskih virov ali delovne sile, če to ne ovira polnega izvajanja mandata organa, zagotavlja pa njegovo neodvisnost pri izvajanju nadzornih nalog;

5.  ugotavlja, da 40 % finančnih sredstev organa izvira iz proračuna Unije in 60 % iz prispevkov držav članic; ugotavlja, da bi bilo treba v rednih presledkih ustrezno ocenjevati delo organa, da bi se sredstva zanj dodeljevala in uporabljala učinkovito, pregledno in verodostojno;

6.  meni, da bi bilo treba hitreje objavljati zapisnike sej odbora nadzornikov in skupin deležnikov, ki so dostopni javnosti, da bi se še bolj skrajšal čas med sejami in objavo, in da bi bilo treba zagotoviti boljši vpogled v potek razprav, stališča članov in vzorce glasovanja; poudarja, da je ob upoštevanju narave nalog organa nujno, da je glede preglednosti odgovoren ne le Parlamentu in Svetu, temveč tudi vsem državljanom Unije; meni, da bi bilo mogoče stike z javnostjo izboljšati z neposrednimi prenosi dogodkov prek spleta; opozarja, da bi bilo treba poenostaviti tudi dostop do dokumentov in informacij v zvezi z internimi sestanki; opozarja, kako pomembna je zaščita prijaviteljev nepravilnosti za izboljševanje preglednosti, demokratične odgovornosti in javnega nadzora.

INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

27.2.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

49

1

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Gabriel Mato, Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Enrique Calvet Chambon, Jan Keller, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Michel Reimon, Andreas Schwab, Tibor Szanyi, Romana Tomc, Miguel Urbán Crespo, Roberts Zīle

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Zbigniew Kuźmiuk, Edouard Martin

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

49

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne, Roberts Zīle

ENL

Bernard Monot

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), Esther de Lange, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Jan Keller, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Tibor Szanyi, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Michel Reimon, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

1

-

EFDD

David Coburn

4

0

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Miguel Urbán Crespo

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

20.3.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

20

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

20

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENL

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

UL C 417, 6.12.2017, str. 126.

(2)

UL C 417, 6.12.2017, str. 126.

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 331, 15.12.2010, str. 48.

(5)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(6)

UL C 417, 6.12.2017, str. 126.

(7)

UL C 417, 6.12.2017, str. 126.

(8)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(9)

UL L 331, 15.12.2010, str. 48.

(10)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(11)

UL C 113, 30.03.2016, str. 149.

(12)

  Direktiva 2009/138/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (UL L 335, 17.12.2009, str. 1).

(13)

Na ta dan sprejeta besedila, P8_TA-PROV(2018)0000.

Zadnja posodobitev: 11. april 2018Pravno obvestilo