Förfarande : 2017/2172(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0088/2018

Ingivna texter :

A8-0088/2018

Debatter :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Omröstningar :

PV 18/04/2018 - 12.43

Antagna texter :

P8_TA(2018)0148

BETÄNKANDE     
PDF 318kWORD 62k
23.3.2018
PE 613.451v02-00 A8-0088/2018

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2016

(2017/2172(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Bart Staes

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2016

(2017/2172(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2016, med myndighetens svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja myndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05941/2018 – C8-0082/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/79/EG(4), särskilt artikel 64,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0088/2018).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2016

(2017/2172(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2016,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2016, med myndighetens svar(6),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(7), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2018 om att bevilja myndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 (05941/2018 – C8-0082/2018),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(8), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/79/EG(9), särskilt artikel 64,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(10), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0088/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2016

(2017/2172(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2016,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0088/2018), och av följande skäl:

A.  Den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten betonar att det inom ramen för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet är särskilt viktigt att ytterligare stärka unionsinstitutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet samt att tillämpa resultatbaserad budgetering och god förvaltning av personalresurser.

B.  Enligt inkomst- och utgiftsberäkningen för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten(11) (nedan kallad myndigheten) uppgick myndighetens slutgiltiga budget för budgetåret 2016 till 21 762 500 EUR, vilket innebär en ökning med 7,67 % jämfört med 2015. Myndigheten finansieras med bidrag från unionen (8 461 389 EUR, vilket motsvarar 40 %) och bidrag från medlemsstaternas tillsynsmyndigheter (13 301 111 EUR, vilket motsvarar 60 %).

C.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2016 förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att myndighetens räkenskaper är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar att budgetövervakningsinsatser under budgetåret 2016 resulterade i ett budgetgenomförande på 99,68 %, vilket innebar att myndigheten nådde det planerade målet och att minskningen var 0,29 % jämfört med 2015. Parlamentet noterar vidare att genomförandegraden för betalningsbemyndigandena var 88,97 %, vilket motsvarar myndighetens mål och innebär en ökning med 5,22 % jämfört med 2015.

2.  Europaparlamentet noterar myndighetens ansträngningar att internt omfördela myndighetens budget och personalstyrka eftersom myndighetens arbete i allt högre grad övergår från lagstiftningsarbete till tillsynskonvergens och genomförande. Parlamentet anser att det är mycket viktigt att myndigheten har tillräckliga resurser för att kunna utföra sina uppgifter till fullo, inbegripet att hantera den ytterligare arbetsbelastning som dessa uppgifter ger upphov till, samtidigt som man säkerställer lämpliga prioriteringar i samband med tilldelningen av medel och budgeteffektivitet. Parlamentet påpekar dessutom att en ökning av myndighetens arbetsbelastning kan hanteras internt genom en omfördelning av budgetmedel eller personal, under förutsättning att en sådan omfördelning inte hindrar myndigheten från att fullt ut utöva sitt mandat och säkerställer myndighetens oberoende vid utförandet av dess tillsynsuppgifter.

Åtagandebemyndiganden och överföringar till efterföljande budgetår

3.  Europaparlamentet noterar att de åtaganden som förts över till efterföljande år sjönk från 16,21 % 2015 till 10,71 % 2016, vilket visar myndighetens striktare budgetövervakning. Parlamentet noterar att överföringen av dessa medel var motiverad av kontrakt och åtaganden som ingåtts under 2016. Parlamentet välkomnar att myndigheten under 2016 uppnådde den lägsta andelen överföringar någonsin.

4.  Europaparlamentet konstaterar att under 2016 utnyttjades 94,55 % av de anslag som överfördes från 2015 till 2016.

5.  Europaparlamentet påpekar att överföringar ofta är delvis eller helt och hållet motiverade eftersom byråernas verksamhetsprogram löper över flera år och att detta inte nödvändigtvis behöver vara en svaghet i budgetplaneringen och budgetgenomförandet eller gå emot principen om budgetens ettårighet, i synnerhet om byrån planerat dem i förväg och meddelat revisionsrätten om detta.

6.  Europaparlamentet begär att den mängd anslag som överförs till efterföljande år minskar med hjälp av alla tänkbara åtgärder, t.ex. genom att använda bästa praxis från andra byråer.

Överföringar

7.  Europaparlamentet noterar att skillnaden mellan den ursprungliga och slutliga budgeten för avdelning I (personalkostnader) blev en liten minskning på 3,31 %, medan skillnaden för avdelning II (administrativa utgifter) blev en ökning på 3,17 %. Parlamentet noterar till följd av de budgetändringar och överföringar som gjorts att budgeten i avdelning III (driftsutgifter) ökade med 9,21 %. Parlamentet konstaterar att ändringarna i strukturen på den ursprungliga budgeten i allmänhet var mindre än under 2015. Parlamentet konstaterar vidare att nivån på och typen av överföringar har hållits inom de finansiella bestämmelsernas gränser.

Upphandling och personalpolitik

8.  Europaparlamentet konstaterar att myndigheten har varit en av de första EU-byråerna att lansera ett projekt för att förverkliga en e-upphandlingslösning. Parlamentet välkomnar att lösningen ger ett effektivare och transparentare upphandlingsförfarande, vilket gynnar både myndigheten och dess potentiella leverantörer.

9.  Europaparlamentet påpekar att 2016 var den första fasen i övergången till kontorslandskap: En fjärdedel av myndighetens personal arbetar nu i en öppen kontorsmiljö. Parlamentet noterar att denna ändring var nödvändig för att kunna hantera den ökade personalstyrkan inom de befintliga lokalerna och möjliggjorde ett effektivare utnyttjande av kontorsytan, liksom en minskning av byggnadsrelaterade kostnader.

10.  Europaparlamentet noterar att myndigheten uppgett att den genomförde 26 rekryteringsförfaranden 2016 och tillsatte 95,7 % av tjänsterna i sin tjänsteförteckning före årets slut, vilket är lägre än myndighetens mål på 100 %. Parlamentet noterar från myndigheten att målet inte uppnåddes på grund av att personalomsättningen var otillfredsställande hög, vissa rekryteringsförfaranden var fruktlösa och att de utvalda kandidaterna inte accepterade kontraktsförslagen, vilka alla i sig är oroande faktorer som behöver undersökas och förbättras.

11.  Europaparlamentet konstaterar att enligt tjänsteförteckningen var 89 tjänster (av 93 godkända tjänster i unionsbudgeten) tillsatta den 31 december 2016, jämfört med 86 tjänster 2015. Parlamentet konstaterar med tillfredsställelse att antalet tillsatta tjänster den 31 december 2016 hade en könsfördelning på 53 % kvinnor och 47 % män.

12.  Europaparlamentet konstaterar att myndigheten i sin personal hade 52,5 (heltidsekvivalenter) utstationerade nationella experter, kontraktsanställda, extrapersonal och konsulter.

13.  Europaparlamentet noterar från myndigheten att rekryteringsproblemen kan vara relaterade till de höga boendekostnaderna i myndighetens säte i Frankfurt, och att myndigheten är mindre finansiellt attraktiv jämfört med andra europeiska organ, såsom Europeiska centralbanken och den gemensamma tillsynsmekanismen. Parlamentet noterar att myndigheten uppgett att den har sett över de relevanta personalprocesserna för att göra dem effektivare. Parlamentet uppmanar myndigheten att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om vilka åtgärder som vidtagits för att åtgärda problemet.

14.  Europaparlamentet konstaterar att byråns personal i genomsnitt hade sju sjukdagar 2016. Parlamentet noterar att myndigheten organiserade informationssessioner, en workshop om stress och motståndskraft och läkarundersökningar för sin personal.

15.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att myndigheten under 2016 utsåg ytterligare rådgivare för att säkerställa ett tillräckligt antal konfidentiella rådgivare och det fortsatta genomförandet av det informella förfarandet för förebyggande av trakasserier.

16.  Europaparlamentet välkomnar att rådgivnings- och medlingsmöten har anordnats inte bara för de nyligen utnämnda rådgivarna med tystnadsplikt utan också för medlemmarna i personalkommittén och i personalfunktionen, och att informationskampanjer om förebyggande av trakasserier har anordnats för ledningen, där hela ledningsgruppen deltog, och för hela personalen, där 60 personer deltog.

17.  Europaparlamentet konstaterar att enligt myndigheten undersöktes ett fall av påstådda psykologiska trakasserier 2016 och avslutades som ett ”icke-ärende”.

18.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att, i syfte att stärka tillsynsmetoderna och effektivisera processerna och resultatens kvalitet, har myndigheten genomfört sin första omorganisation, som tillämpades från och med den 1 november 2016. Parlamentet uppmanar myndigheten att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultaten av genomförandet av omorganisationen och de fördelar som uppnåtts.

19.  Europaparlamentet konstaterar att byrån inte använder tjänstefordon.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter, transparens och demokrati

20.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att protokoll från alla möten med externa berörda parter har offentliggjorts på myndighetens webbplats sedan januari 2016.

21.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att myndighetens policy och förfaranden för larm om missförhållanden (visselblåsning) har antagits av förvaltningsstyrelsen och ligger i linje med kommissionens riktlinjer om denna fråga.

22.  Europaparlamentet anser att det finns behov av ett oberoende organ som kan offentliggöra information, ge råd och ta sig an fallen och som har tillräckliga budgetresurser, i syfte att hjälpa visselblåsare att använda de korrekta kanalerna för att lämna sina uppgifter om eventuella oriktigheter som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen, samtidigt som man värnar om konfidentialiteten för personerna i fråga och erbjuder dem stöd och råd.

23.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att myndigheten på sin webbplats har offentliggjort meritförteckningarna, avsiktsförklaringarna och intresseförklaringarna för ledamöterna i myndighetens förvaltningsstyrelse och tillsynsstyrelse.

24.  Europaparlamentet beklagar att förklaringar om intressekonflikter för styrelseledamöterna och högsta ledningen fortfarande inte finns tillgängliga. Parlamentet konstaterar att denna praxis inte främjar transparens och att de återstående förklaringarna därför bör offentliggöras utan dröjsmål.

25.  Europaparlamentet noterar att myndigheten 2016 tog emot sex begäranden om tillgång till handlingar. Parlamentet noterar att myndigheten beviljade fullständig tillgång till fem handlingar i samband med två begäranden, medan endast delvis tillgång beviljades till tre handlingar efter en begäran, och en begäran om tillgång till en handling avslogs.

26.  Europaparlamentet uppmanar myndigheten att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om påstådda och bekräftade överträdelser av etiska regler, om hur den har hanterat dessa överträdelser, och hur den kommer att undvika dem i framtiden.

27.  Europaparlamentet anser att protokollen från tillsynsstyrelsens och intressentgruppernas sammanträden, som är allmänt tillgängliga, bör offentliggöras snabbare för att ytterligare minska den nuvarande eftersläpningen och för att ge en bättre inblick i de diskussioner som hållits, ledamöternas ståndpunkter och hur de röstat. Parlamentet betonar att med tanke på myndighetens uppdrag är det viktigt att den uppvisar transparens inte bara gentemot parlamentet och rådet utan också gentemot unionsmedborgarna. Parlamentet anser att informationen till allmänheten skulle kunna förbättras genom webbsändningar. Parlamentet påpekar att tillgång till handlingar och information som avser interna sammanträden också bör underlättas. Parlamentet påminner om vikten av skyddet för visselblåsare för att säkerställa transparens, demokratisk ansvarsskyldighet och offentlig kontroll.

Huvudsakliga framsteg

28.  Europaparlamentet välkomnar myndighetens tre viktigaste resultat och framgångar 2016, nämligen följande:

–  Den genomförde de åtgärder som krävs för att framgångsrikt spela den roll som anges i direktiv 2009/138/EG(12). Myndigheten utförde sina obligatoriska uppgifter och tillhandahöll stöd för direktivets genomförande på nationell nivå, i nära samarbete med de nationella behöriga myndigheterna, inbegripet särskilda genomgångar som översynen av balansräkningar på den bulgariska försäkringsmarknaden.

–  Den bidrog till lagstiftningsutvecklingen när det gäller pensioner, inbegripet rådgivning till kommissionen om bland annat utvecklingen av en europeisk privat pensionsprodukt och basfaktadokument för paketerade investeringsprodukter för icke-professionella investerare och försäkringsprodukter. När det gäller tjänstepensioner offentliggjorde myndigheten sitt yttrande om en gemensam ram för riskbedömning och transparens.

–  Den bidrog till att stärka tillsynen över verksamhetsutövande och kapaciteten hos alla tillsynsorgan att hålla jämna steg med den viktigaste utvecklingen såsom FinTech, särskilt InsurTech.

Internkontroller

29.  Europaparlamentet noterar att myndighetens interna kontrollstandarder (ICS) grundas på kommissionens ICS. Parlamentet noterar dessutom att alla ICS genomfördes i vederbörlig ordning före utgången av 2016.

Internrevision

30.  Europaparlamentet noterar att en revision av tillsynskapaciteten utfördes av tjänsten för internrevision (IAS) under 2016. Parlamentet konstaterar med tillfresställelse att ingen av rekommendationerna från IAS klassificerades som kritiska eller mycket viktiga. Parlamentet erfar från myndigheten – också med tillfresställelse – att den till följd av granskningsrapporten utvecklade en handlingsplan, som sedan antogs av dess förvaltningsstyrelse, för att ta itu med alla rekommendationer från IAS.

31.  Europaparlamentet noterar att i december 2016 genomförde IAS en riskbedömning av myndighetens förfaranden och att dess resultat kommer att leda till en ny revisionsstrategi för myndigheten för perioden 2017–2019.

Övriga kommentarer

32.  Europaparlamentet noterar med stor tillfredsställelse att myndigheten under 2016 engagerade sig för att säkerställa en kostnadseffektiv och miljövänlig arbetsplats och minska eller uppväga sina koldioxidutsläpp.

33.  Europaparlamentet välkomnar att myndigheten proaktivt samarbetar med sina medlemmar för att förstå omfattningen av effekterna av Förenade kungarikets beslut att lämna unionen på tillsynen av försäkrings- och pensionsverksamhet samt effekterna på myndigheten som institution. Parlamentet noterar vidare att myndigheten har informella kontakter och utbyten med kommissionen i denna fråga.

34.  Europaparlamentet noterar att det är möjligt att myndighetens inkomster i framtiden kommer att minska till följd av Förenade kungarikets beslut att lämna EU.

35.  Europaparlamentet konstaterar att översynen av myndighetens webbplats nu har fullbordats och att den nya utformningen enligt planerna ska genomföras senast i slutet av 2018 i syfte att göra information om byråns verksamhet mer tillgänglig för en bredare publik.

36.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten för närvarande granskar myndighetens tillsynsverksamhet och stresstester. Parlamentet välkomnar att denna granskning är en av revisionsrättens prioriteringar för 2018.

37.  Europaparlamentet betonar att myndigheten måste se till att alla uppdrag som följer av det regelverk som fastställts av parlamentet och rådet utförs till fullo och inom fastställda tidsfrister, och att den samtidigt noggrant måste hålla sig till sina uppgifter, inte gå utöver det mandat som myndigheten tilldelats av Europaparlamentet och rådet och ägna särskild uppmärksamhet åt proportionalitetsprincipen, i syfte att optimera resursanvändningen och uppfylla de mål som Europaparlamentet och rådet fastställt för myndigheten.

38.  Europaparlamentet betonar myndighetens centrala roll för att säkerställa en bättre tillsyn över unionens finansiella system för att säkerställa finansiell stabilitet, nödvändig transparens och större säkerhet för unionens finansiella marknad, i synnerhet genom att samordna tillsynen mellan nationella tillsynsmyndigheter, vid behov samarbeta med institutioner som ansvarar för internationell tillsyn och kontrollera att unionslagstiftningen tillämpas konsekvent. Parlamentet betonar att ett sådant samarbete bör ske i en atmosfär som präglas av förtroende. Parlamentet understryker det arbete som utförs av de nationella tillsynsmyndigheterna med tanke på den betydande storleken på unionens försäkringsmarknad. Parlamentet betonar myndighetens roll för att bidra till och främja en enhetlig tillsynspraxis på hög nivå på konsumentskyddsområdet.

°

°  °

39.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den ... 2018(13) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

1.3.2018

YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2016

(2017/2172(DEC))

Föredragande av yttrande: Kay Swinburne

FÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1.  Europaparlamentet konstaterar att revisionsrätten anser att de transaktioner som ligger till grund för årsredovisningen för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (nedan kallad myndigheten) för budgetåret 2016 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. Parlamentet uppmanar myndigheten att se till att revisionsrättens rekommendationer följs upp och genomförs ordentligt. Parlamentet noterar att revisionsrätten för närvarande granskar myndighetens tillsynsverksamhet och stresstester. Parlamentet välkomnar att denna granskning är en av revisionsrättens prioriteringar för 2018.

2.  Europaparlamentet betonar att myndigheten måste se till att alla uppdrag som följer av det regelverk som fastställts av Europaparlamentet och rådet utförs till fullo och inom fastställda tidsfrister, och den måste samtidigt noggrant hålla sig till sina uppgifter, inte gå utöver det mandat som myndigheten tilldelats av Europaparlamentet och rådet och ägna särskild uppmärksamhet åt proportionalitetsprincipen, i syfte att optimera resursanvändningen och uppfylla de mål som Europaparlamentet och rådet fastställt för myndigheten.

3.  Europaparlamentet betonar myndighetens centrala roll för att säkerställa en bättre tillsyn över unionens finansiella system för att säkerställa finansiell stabilitet, nödvändig transparens och större säkerhet för unionens finansiella marknad, i synnerhet genom att samordna tillsynen mellan nationella tillsynsmyndigheter, vid behov samarbeta med institutioner som ansvarar för internationell tillsyn och kontrollera att unionslagstiftningen tillämpas konsekvent. Parlamentet betonar att ett sådant samarbete bör ske i en atmosfär som präglas av förtroende. Parlamentet understryker det arbete som utförs av de nationella tillsynsmyndigheterna med tanke på den avgörande storleken på unionens försäkringsmarknad. Parlamentet betonar myndighetens roll för att bidra till och främja en enhetlig tillsynspraxis på hög nivå på konsumentskyddsområdet.

4.  Europaparlamentet noterar myndighetens ansträngningar att internt omfördela myndighetens budget och personalstyrka eftersom myndighetens arbete i allt högre grad övergår från lagstiftningsarbete till tillsynsrelaterad enhetlighet och tillsynsrelaterat genomförande. Parlamentet anser att det är mycket viktigt att myndigheten har tillräckliga resurser för att kunna utföra sina uppgifter till fullo, inbegripet att hantera den ytterligare arbetsbelastning som dessa uppgifter ger upphov till, samtidigt som man säkerställer lämpliga prioriteringar i samband med tilldelningen av medel och budgeteffektivitet. Parlamentet påpekar dessutom att en ökning av myndighetens arbetsbelastning kan hanteras internt genom en omfördelning av budgetmedel eller personal, under förutsättning att en sådan omfördelning inte hindrar myndigheten från att fullt ut utöva sitt mandat, och säkerställer myndighetens oberoende vid utförandet av dess tillsynsuppgifter.

5.  Europaparlamentet noterar att myndigheten finansieras till 40 % med medel från Europeiska unionen och till 60 % med bidrag från medlemsstaterna. Parlamentet noterar behovet av att korrekt bedöma myndighetens arbete på regelbunden basis för att fördela och använda resurserna på ett effektivt, transparent och trovärdigt sätt.

6.  Europaparlamentet anser att protokollen från tillsynsstyrelsens och intressentgruppernas sammanträden, som är allmänt tillgängliga, bör offentliggöras snabbare för att ytterligare minska den nuvarande eftersläpningen och för att ge en bättre inblick i de diskussioner som hållits, ledamöternas ståndpunkter och hur de röstat. Parlamentet betonar att med tanke på myndighetens uppdrag är det viktigt att den uppvisar transparens inte bara gentemot Europaparlamentet och rådet utan också gentemot unionsmedborgarna. Parlamentet anser att informationen till allmänheten skulle kunna förbättras genom webbsändningar. Parlamentet påpekar att tillgång till handlingar och information som avser interna sammanträden också bör underlättas. Parlamentet påminner om vikten av skyddet för visselblåsare för att säkerställa transparens, demokratisk ansvarsskyldighet och offentlig kontroll.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

27.2.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

49

1

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Enrique Calvet Chambon, Jan Keller, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Michel Reimon, Andreas Schwab, Tibor Szanyi, Romana Tomc, Miguel Urbán Crespo, Roberts Zīle

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Zbigniew Kuźmiuk, Edouard Martin

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

49

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne, Roberts Zīle

ENF

Bernard Monot

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Esther de Lange, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Jan Keller, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Costas Mavrides, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Tibor Szanyi, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Michel Reimon, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

1

-

EFDD

David Coburn

4

0

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

20.3.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karin Kadenbach, Julia Pitera, Miroslav Poche

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

4

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

EUT C 417, 6.12.2017, s. 126.

(2)

EUT C 417, 6.12.2017, s. 126.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 331, 15.12.2010, s. 48.

(5)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(6)

EUT C 417, 6.12.2017, s. 126.

(7)

EUT C 417, 6.12.2017, s. 126.

(8)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

EUT L 331, 15.12.2010, s. 48.

(10)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(11)

EUT C 113, 30.03.2016, s. 149.

(12)

  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT L 335, 17.12.2009, s. 1).

(13)

Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA-PROV(2018)0000.

Senaste uppdatering: 11 april 2018Rättsligt meddelande