Процедура : 2017/2140(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0089/2018

Внесени текстове :

A8-0089/2018

Разисквания :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Гласувания :

PV 18/04/2018 - 12.22
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0127

ДОКЛАД     
PDF 619kWORD 55k
23.3.2018
PE 612.033v02-00 A8-0089/2018

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел V ‒ Сметна палата

(2017/2140(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Ингеборг Гресле

ИЗМЕНЕНИЯ
1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел V ‒ Сметна палата

(2017/2140(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година(1),

–  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2016 година (COM(2017)0365 – C8‑0251/2017)(2),

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година, придружен от отговорите на институциите(3),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(4) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(5), и по-специално членове 55, 99, 164, 165 и 166 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0089/2018),

1.  освобождава от отговорност генералния секретар на Сметната палата във връзка с изпълнението на бюджета на Сметната палата за финансовата 2016 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Сметната палата, Европейския съвет, Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Европейския омбудсман, Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейската служба за външна дейност и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел V – Сметна палата

(2017/2140(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел V ‒ Сметна палата,

–  като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 4 февруари 2014 г. относно бъдещата роля на Сметната палата(6),

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2015/1929 на Европейския парламент и на Съвета от 28 октомври 2015 г. за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0089/2018),

А.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност желае да подчертае особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и управленската отговорност и прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

1.  отбелязва, че годишните отчети на Сметната палата („Палатата“) са проверени от независим външен одитор – PricewaterhouseCoopers Sàrl – с цел прилагане на същите принципи на прозрачност и управленска отговорност, които Палатата прилага спрямо одитираните от нея субекти; отбелязва становището на одитора, че „финансовите отчети дават точна и вярна представа за финансовото състояние на [Палатата]“;

2.  подчертава, че през 2016 г. окончателният размер на бюджетните кредити на Палатата е 137 557 000 EUR (спрямо 132 906 000 EUR през 2015 г.) и че общата степен на изпълнение на бюджета е 99%;

3.  подчертава, че бюджетът на Палатата е с напълно административен характер и че той се използва за покриване на разходите във връзка с лицата, работещи в институцията, сградите, обзавеждането, оборудването и различни оперативни разходи;

4.  отбелязва, че в рамките на текущата процедура по освобождаване от отговорност годишните отчети за дейността се предоставят на Палатата през юни, предават се от Палатата на Парламента през октомври и се гласуват в пленарна зала до май; отбелязва, че до приключването на освобождаването от отговорност, ако то не бъде отложено, изминават най-малко 17 месеца от приключването на годишните сметки; посочва, че одитът в частния сектор следва много по-строг график; подчертава, че процедурата по освобождаване от отговорност следва да се рационализира и ускори; изисква от Палатата да последва добрия пример на частния сектор и предлага да се определи като краен срок за представяне на годишните отчети за дейността датата 31 март на следващата година, като краен срок за представяне на докладите на Палатата – 1 юли, и впоследствие да се преразгледа графикът на процедурата по освобождаване от отговорност, определен в член 5 от приложение IV към Правилника за дейността на Европейския парламент, така че гласуването относно освобождаването от отговорност да може да се провежда по време на месечната сесия през ноември, като по този начин процедурата по освобождаване от отговорност ще може да приключва в срок от една година след съответната отчетна година;

5.  приветства като цяло разумното и добро финансово управление на Палатата през бюджетната 2016 година; изразява подкрепа за успешния преход към модела на основано на изпълнението бюджетиране при планирането на бюджета на Комисията, въведено от заместник-председателя Кристалина Георгиева през септември 2015 г. като част от инициативата „Бюджет на ЕС, ориентиран към резултатите“; насърчава Палатата да прилага този метод в собствената си процедура за планиране на бюджета;

6.  отбелязва Становище № 1/2017 на Палатата относно преразглеждането на Финансовия регламент, в което се предлага да се актуализират разпоредбите относно одита на децентрализираните агенции; изразява съжаление, че в рамките на преразглеждането на Финансовия регламент не можа да бъде постигнато междуинституционално споразумение, което би гарантирало намаляване на административната тежест, произтичаща от действащите разпоредби; приканва Палатата да направи предложение за начина, по който биха могли да бъдат подобрени действащите разпоредби, и как това подобряване би могло да допринесе за синхронизирането на годишния доклад на Палатата и годишните доклади за агенциите;

7.  отбелязва създаването на работна група на високо равнище, която ще работи за повишаването на добавената стойност на годишния доклад за ползващите го; призовава Палатата да уведоми Парламента за критериите, използвани в рамките на одита;

8.  изразява съжаление, че обхватът на посоченото в глава 10 на годишния доклад продължава да бъде ограничен; изисква от Палатата да представя по-подробни данни за всяка от институциите с цел придобиване на по-ясна представа за слабостите на административните разходи; счита, че би било добре в бъдеще да има специфични за всяка държава членка доклади на Палатата;

9.  изразява съжаление за съществувалия до 2016 г. дисбаланс сред членовете на Палатата със съотношение три жени спрямо 25 мъже; приветства факта, че през 2016 г. жените са станали четири; изразява отново подкрепа за критериите за назначаване на членовете на Палатата, одобрени в неговата резолюция относно бъдещата роля на Сметната палата, приета на 4 февруари 2014(7);

10.  отбелязва, че през 2016 г. Палатата реформира своите одитни състави и комитети, което повлия силно върху подготовката на нейната работа; отбелязва също така, че реформата допълва въвеждането на организация, ориентирана към изпълнение на задачи, и изграждането на мрежа на институционално ниво, която да укрепи управлението на знанията; приветства Палатата за предприетите реформи и с интерес очаква да получи доклада за оценка на новите мерки;

11.  отбелязва, че целта специалните доклади да се изготвят в 13-месечен срок все още не е постигната; изтъква отново, че Палатата трябва да спазва този срок, без да излага на риск качеството на докладите и насочеността на своите препоръки;

12.  приветства доброто сътрудничество на Палатата с комисията по бюджетен контрол на Парламента, особено по отношение на представянето на специалните доклади и свързаните с тях последващи действия; счита, че представянето на тези доклади в специализираните комисии на Парламента след представянето им на комисията по бюджетен контрол създава условия за последващи действия от първостепенно значение във връзка с оценяваните от тях дейности и повишава осведомеността относно изпълнението и ефективността на разходите на политиките на Съюза;

13.  счита, че сътрудничеството и обмяната на практики между Палатата и върховните одитни институции на държавите членки са много положителни; насърчава Палатата да продължи това сътрудничество;

14.  отбелязва, че Палатата спазва междуинституционалното споразумение за съкращаване на персонала с 5% в рамките на период от пет години; изразява загриженост, че в резултат на това оставащите налични ресурси във всяка от службите не позволяват поемане на допълнително работно натоварване; призовава бюджетните органи при планирането на бъдещото разпределение на финансовите средства за персонал да обърнат внимание на дългосрочното въздействие на съкращенията на персонала, по-специално по отношение на способността на институцията да подобрява баланса между половете и географския баланс, както и на необходимостта тя да се уповава на капацитета на опитни длъжностни лица, които да поемат ръководните длъжности;

15.  отбелязва подобряването на баланса между половете на управленско равнище през 2016 г.; отбелязва също, че се прави оценка на плана за действие за равни възможности за периода 2013 – 2017 г.; призовава Палатата да продължи да насърчава баланса между половете, особено на управленско равнище, и да докладва относно стратегията на плана за действие и постигнатите чрез него резултати;

16.  отбелязва създаването на следдипломна университетска програма, озаглавена „Одит на публични организации и политики“, и на магистърска програма, озаглавена „Управление на публичните организации“, в сътрудничество с Университета на Лотарингия, и двете от които имат за цел да се осигури продължаващото професионално развитие на служителите на Палатата; изисква от Палатата да предостави на органа по освобождаване от отговорност допълнителна информация относно споразуменията, свързани със създаването на тези програми;

17.  отбелязва увеличения обем писмени преводи, възложени на външни изпълнители през 2016 г., особено през месец август; отбелязва обосновката на Палатата и призовава за по-добра организация на нейните вътрешни служби за писмен превод с цел реализиране на икономии;

18.  отбелязва обобщението на политиката на Палатата в областта на сградния фонд, включено в нейния годишен отчет за дейността за 2016 г.;

19.  отбелязва, че Палатата е изпълнила постепенно препоръката на Парламента относно използването на служебните автомобили, включена в резолюцията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.; счита, че действията, предприети за рационализиране на управлението на парка от служебни автомобили, са насочени в правилната посока; приветства новата междуинституционална покана от 2016 г. за подаване на оферти за лизинг на автомобили, чиято цел е да се постигнат икономии в това отношение;

20.  подкрепя политиката на Палатата за електронно публикуване и нейните постижения по отношение на намаляването на въздействието ѝ върху околната среда; изразява съжаление, че уебсайтът на Палатата не осигурява удобна за потребителите система на търсене, и изисква ефективно подобряване на достъпността на докладите;

21.  отбелязва текущите преговори между Палатата и Европейската служба за борба с измамите (OLAF) относно административна договореност, която се предвижда да бъде постигната през 2018 г.; призовава Палатата да информира Парламента за напредъка в преговорите;

22.  призовава отново Палатата да информира Парламента, в съответствие със съществуващите правила за поверителност и защита на данните, за приключени разследвания на OLAF, при които Палатата или нейни служители са били обект на разследване;

23.  изразява необходимостта от създаване на независим орган за разкриване, консултиране и сезиране, разполагащ с достатъчно финансови ресурси, който да помага на лицата, сигнализиращи за нередности, да използват правилните канали за разкриване на информация относно евентуални нередности, които засягат финансовите интереси на Съюза, като същевременно защитава тяхната поверителност и предлага необходимите подкрепа и съвети;

24.  приветства етичната рамка на Палатата за предотвратяване на конфликти на интереси, както и на неправомерно и неетично поведение от страна на служителите и членовете; подчертава, че е важно да се осигурява и обезпечава независимостта на нейните членове; приветства планирания одит на етичната рамка на избрани институции на Съюза през 2018 г.;

25.  изразява съжаление във връзка с решението на Обединеното кралство да се оттегли от Европейския съюз; отбелязва, че на този етап не може да се направи прогноза за финансовите, административните, човешките и другите последици, свързани с оттеглянето, и изисква Палатата да извърши оценки на въздействието и да информира Парламента за резултатите до края на 2018 г.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.3.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Julia Pitera, Miroslav Poche

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

2

-

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

  ОВ L 48, 24.2.2016 г.

(2)

  ОВ C 323, 28.9.2017 г., стр. 1.

(3)

  ОВ С 322, 28.9.2017 г., стр. 1.

(4)

  ОВ С 322, 28.9.2017 г., стр. 10.

(5)

  OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(6)

Приети текстове, P7_TA(2014)0060.

(7)

Приети текстове, P7_TA(2014)0060.

Последно осъвременяване: 9 април 2018 г.Правна информация