Menetlus : 2017/2140(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0089/2018

Esitatud tekstid :

A8-0089/2018

Arutelud :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Hääletused :

PV 18/04/2018 - 12.22
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0127

RAPORT     
PDF 433kWORD 53k
23.3.2018
PE 612.033v02-00 A8-0089/2018

Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, V jagu – Kontrollikoda

(2017/2140(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Ingeborg Gräßle

MUUDATUSED
1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, V jagu – Kontrollikoda

(2017/2140(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarvet(1),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2016. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet (COM(2017)0365 – C8‑0251/2017)(2),

–  võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet eelarveaasta 2016 eelarve täitmise kohta koos institutsioonide vastustega(3),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(4) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõiget 10 ja artikleid 317, 318 ja 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(5), eriti selle artikleid 55, 99, 164, 165 ja 166,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0089/2018),

1.  annab heakskiidu kontrollikoja peasekretäri tegevusele kontrollikoja 2016. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, kontrollikojale, Euroopa Ülemkogule, nõukogule, komisjonile, Euroopa Liidu Kohtule, Euroopa Ombudsmanile, Euroopa Andmekaitseinspektorile ja Euroopa välisteenistusele ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa, V jagu – Kontrollikoda

(2017/2140(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, V jagu – Kontrollikoda,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi 4. veebruari 2014. aasta resolutsiooni(6) kontrollikoja tulevase rolli kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. oktoobri 2015. aasta määrust (EL, Euratom) 2015/1929, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0089/2018),

A.  arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon soovib eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames rõhutada, et eriti oluline on veelgi tugevdada liidu institutsioonide demokraatlikku legitiimsust, suurendades läbipaistvust ja aruandekohustust ning rakendades tulemuspõhise eelarvestamise põhimõtet ning personalijuhtimise head tava;

1.  märgib, et kontrollikoja raamatupidamise aastaaruannet auditeerib sõltumatu välisaudiitor – PricewaterhouseCoopers Sàrl –, et kohaldada seal samu läbipaistvuse ja aruandekohustuse põhimõtteid, mida kontrollikoda kohaldab auditeeritavate suhtes; võtab teadmiseks audiitori arvamuse, et „finantsaruanded annavad kontrollikoja finantsolukorrast õige ja õiglase ülevaate“;

2.  rõhutab, et 2016. aastal oli kontrollikoja lõplike assigneeringute summa 137 557 000 eurot (võrrelduna 132 906 000 euroga 2015. aastal) ja eelarve üldine täitmise määr oli 99 %;

3.  rõhutab, et kontrollikoja eelarve on läbinisti halduseelarve, mida kasutatakse institutsioonis töötavate inimeste, hoonete ja vallasvaraga seotud kulude ja mitmesuguste tegevuskulude katmiseks;

4.  märgib, et kehtiva eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames esitatakse iga-aastased tegevusaruanded kontrollikojale juunis, kontrollikoda edastab need Euroopa Parlamendile oktoobris ja need pannakse täiskogul hääletusele mais; märgib, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse lõpule viimiseks kulub juhul, kui menetlust edasi ei lükata, vähemalt 17 kuud alates raamatupidamise aastaaruande koostamisest; juhib tähelepanu, et erasektori auditeerimisel kohaldatakse palju rangemat ajakava; rõhutab, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus tuleb teha sujuvamaks ja kiiremaks; palub kontrollikojal järgida erasektori head eeskuju ning teeb ettepaneku seada iga-aastaste tegevusaruannete esitamise tähtajaks järgneva aasta 31. märts, kontrollikoja aruannete esitamise tähtajaks 1. juuli ning seejärel vaadata läbi eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse ajakava, mis on kindlaks määratud Euroopa Parlamendi kodukorra IV lisa artiklis 5, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise üle oleks võimalik hääletada novembri osaistungjärgul ning viia seeläbi eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus lõpule ühe aasta jooksul pärast kõnealust eelarveaastat;

5.  väljendab heameelt kontrollikoja üldise ettenägeliku ja usaldusväärse finantsjuhtimise üle 2016. aasta eelarveperioodil; väljendab toetust komisjoni eelarveplaneerimises tulemuspõhise eelarvestamise suunas toimunud edukale paradigmamuutusele, mis viidi komisjoni asepresidendi Kristalina Georgieva poolt algatuse „Tulemustele keskenduv ELi eelarve“ raames sisse 2015. aasta septembris; kutsub kontrollikoda üles seda meetodit oma eelarve planeerimises kasutama;

6.  võtab teadmiseks kontrollikoja arvamuse nr 1/2017 finantsmääruse läbivaatamise kohta, milles tehakse ettepanek ajakohastada detsentraliseeritud ametite auditeerimise korda; peab kahetsusväärseks, et finantsmääruse läbivaatamise raames ei olnud võimalik jõuda institutsioonidevahelise kokkuleppeni, millega tagataks praegusest korrast tuleneva halduskoormuse vähendamine; kutsub kontrollikoda üles esitama ettepaneku selle kohta, kuidas praegust korda oleks võimalik parandada ja kuidas selline parandamine võiks aidata sünkroniseerida kontrollikoja aastaaruannet ja iga-aastaseid aruandeid ametite kohta;

7.  märgib, et on loodud kõrgetasemeline töörühm, kelle ülesanne on parandada aastaaruandest selle kasutajatele tulenevat lisaväärtust; kutsub kontrollikoda üles jagama sel eelarveaastal kasutatud kriteeriume Euroopa Parlamendiga;

8.  peab kahetsusväärseks, et aastaaruande 10. peatükis esitatud tähelepanekud on endiselt piiratud ulatusega; palub kontrollikojal esitada iga institutsiooni kohta üksikasjalikumat teavet, mis annaks halduskulude puudustest parema ülevaate; on seisukohal, et kontrollikoja riigipõhised aruanded iga liikmesriigi kohta oleksid tulevikus teretulnud;

9.  peab kahetsusväärseks, et enne 2016. aastat valitses kontrollikoja liikmete hulgas sooline ebavõrdsus: kolm naist 25 mehe kohta; tunneb heameelt selle üle, et naiste arv suurenes 2016. aastal neljale; kordab oma toetust kontrollikoja liikmete ametisse nimetamise kriteeriumidele, mida Euroopa Parlament kinnitas oma 4. veebruari 2014. aasta resolutsioonis kontrollikoja tulevase rolli kohta(7);

10.  märgib, et kontrollikoda reformis 2016. aastal oma audikodade ja komiteede süsteemi ning see mõjutas märkimisväärselt tema töö ettevalmistamist; märgib samuti, et see reform täiendab ülesandepõhiseks organisatsiooniks muutumist ja kogu institutsiooni hõlmava võrgustiku loomist, mille eesmärk on tugevdada teadmushaldust; tunnustab kontrollikoda reformide teostamise eest ning jääb ootama uusi meetmeid käsitlevat hindamisaruannet;

11.  märgib, et eriaruannete koostamisele kuluva aja puhul eesmärgiks seatud 13 kuud ei ole veel saavutatud; märgib, et kontrollikoda peab seda ajakava järgima nii, et see ei kahjustaks tema aruannete kvaliteeti ja soovitustes seatavaid sihte;

12.  väljendab heameelt kontrollikoja hea koostöö üle Euroopa Parlamendi eelarvekontrollikomisjoniga, seda eriti eriaruannete esitamise ja nende järelmeetmete puhul; on seisukohal, et nende aruannete tutvustamine Euroopa Parlamendi erikomisjonides pärast seda, kui need on esitatud eelarvekontrollikomisjonile, võimaldab võtta hinnatavate tegevuste suhtes olulisi järelmeetmeid ning tõstab teadlikkust liidu poliitika rakendamisest ja kulutõhususest;

13.  on arvamusel, et kontrollikoja ja liikmesriikide kõrgeimate kontrolliasutuste vahel toimub väga positiivne koostöö ja tavade vahetamine; innustab kontrollikoda seda koostööd jätkama;

14.  märgib, et kontrollikoda täidab institutsioonidevahelise kokkuleppe nõuet vähendada töötajate arvu viie aasta jooksul 5% võrra; tunneb muret, et sellest tingituna ei võimalda igas teenistuses alles jäänud kasutatavad ressursid enam toime tulla täiendava töökoormusega; kutsub eelarvepädevaid institutsioone üles võtma tulevikus personalile rahaliste vahendite eraldamise kavandamisel arvesse töötajate arvu vähendamise pikaajalist mõju, eelkõige seoses institutsiooni suutlikkusega vähendada soolist ja geograafilist tasakaalustamatust ning vajadusega tugineda kogemustega ametnike suutlikkusele võtta üle juhtkonna tasandi ametikohti;

15.  märgib, et juhtkonna tasandil on sooline tasakaal 2016. aastal paranenud; märgib samuti, et võrdsete võimaluste tegevuskava aastateks 2013–2017on praegu hindamisel; kutsub kontrollikoda üles soolist tasakaalu jätkuvalt edendama, eelkõige juhtkonna tasandil, ning andma teavet tegevuskava strateegia ja tulemuste kohta;

16.  võtab teadmiseks, et koostöös Lorraine’i Ülikooliga loodi avaliku sektori organisatsioonide ja poliitika auditi kraadiõppe õppekava ning avaliku sektori asutuste haldamise magistriõppekava, mis on mõeldud kontrollikoja töötajate pidevaks tööalaseks enesearendamiseks; palub kontrollikojal esitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile rohkem teavet nende programmide loomisega seotud kokkulepete kohta;

17.  märgib, et 2016. aastal kasvas allhankena tehtud kirjaliku tõlke maht, seda eriti augustis; võtab teadmiseks kontrollikoja selgitused ja nõuab sisemiste tõlketeenistuste paremat töökorraldust, mis võimaldaks majanduslikku säästu;

18.  võtab teadmiseks kontrollikoja kinnisvarapoliitika kokkuvõtte, mis on lisatud tema 2016. aasta tegevusaruandesse;

19.  märgib, et kontrollikoda järgis Euroopa Parlamendi 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise resolutsioonis antud soovitust ametiautode kasutamise kohta ja rakendas seda etapiviisiliselt; leiab, et autopargi ratsionaalsemaks haldamiseks võetud meetmetega liigutakse õiges suunas; väljendab heameelt 2016. aastal algatatud uue institutsioonidevahelise autoliisingu hankemenetluse üle, mille eesmärk on võimaldada majanduslikku säästu;

20.  toetab kontrollikoja e-kirjastamise poliitikat ja saavutusi ökoloogilise jalajälje vähendamisel; peab kahetsusväärseks, et kontrollikoja veebisait ei paku kasutajasõbralikku otsingusüsteemi, ja nõuab aruannetele juurdepääsu mõjusat parandamist;

21.  märgib, et kontrollikoja ja Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) vahel peetakse halduskokkulepet käsitlevaid läbirääkimisi, mis peaksid lõpule jõudma 2018. aastal; palub kontrollikojal Euroopa Parlamenti läbirääkimiste edenemisest teavitada;

22.  kordab palvet, et kontrollikoda teavitaks kooskõlas kehtivate konfidentsiaalsus- ja andmekaitse-eeskirjadega Euroopa Parlamenti OLAFi lõpetatud juhtumitest, mille puhul oli uurimise all kontrollikoda või mõni selle töötaja;

23.  osutab vajadusele luua piisavate eelarvevahenditega sõltumatu avalikustamis-, nõustamis- ja suunamisasutus, et aidata rikkumisest teatajail kasutada õigeid kanaleid võimalikest liidu finantshuve kahjustavatest eeskirjade rikkumistest teatamiseks, kaitstes samal ajal nende konfidentsiaalsust ning pakkudes vajalikku tuge ja nõu;

24.  tunneb heameelt kontrollikoja eetikaraamistiku üle, mille eesmärk on hoida ära kontrollikoja töötajate ja liikmete huvide konflikte ning väär- või ebaeetilist käitumist; rõhutab, kui oluline on tagada selle liikmete sõltumatus; tunneb heameelt selle üle, et 2018. aastaks on kavandatud valitud liidu institutsioonide eetikaraamistiku audit;

25.  peab Ühendkuningriigi otsust Euroopa Liidust välja astuda kahetsusväärseks; märgib, et praegusel hetkel ei ole võimalik prognoosida väljaastumisega seotud finants-, haldus-, inim- ja muid tagajärgi, ning palub kontrollikojal koostada mõjuhinnanguid ja teavitada Euroopa Parlamenti nende tulemustest enne 2018. aasta lõppu.

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

20.3.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

21

2

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Notis Marias, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Julia Pitera, Miroslav Poche

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Miroslav Poche, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

2

ECR

Raffaele Fitto, Notis Marias

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

  ELT L 48, 24.2.2016.

(2)

  ELT C 323, 28.9.2017, lk 1.

(3)

  ELT C 322, 28.9.2017, lk 1.

(4)

  ELT C 322, 28.9.2017, lk 10.

(5)

  ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(6)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0060.

(7)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0060.

Viimane päevakajastamine: 12. aprill 2018Õigusalane teave